فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و ششم شماره 1 (پیاپی 141، بهار 1397)
 • سال سی و ششم شماره 1 (پیاپی 141، بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله مروری
 • میرسعید عطارچی ، کیوان کرمی فر ، محمد بابایی ، سید محمد سیدمهدی * صفحات 7-11
  در حیطه سلامت شغلی تخمین میزان مشارکت عوامل خطر شغلی در ایجاد بیماری از اهمیت ویژه ایی برخوردار می باشد. جهت بررسی شکایات شاغلین مبنی بر شغلی بودن بیماری در سیستم های قانونی و قضایی بخصوص در کمیسیون های پزشکی قانونی و در پاسخ به استعلام سازمان های بیمه گر و مراجع مختلف دیگر، تعیین میزان مشارکت عوامل خطر شغلی برای ایجاد بیماری در حضور عوامل خطر متعدد غیرشغلی ضروری می باشد. در ایران روش مدونی برای تعیین میزان مشارکت شغل در ایجاد بیماری وجود ندارد و بنظر می رسد یک خلاء علمی و اجرایی در زمینه نحوه تعیین مشارکت شغل در ایجاد بیماری وجود داشته باشد. در این مقاله یک روش اپیدمیولوژیک که جهت تخمین میزان مشارکت عوامل خطر متعدد برای ایجاد بیماری کاربرد دارد، معرفی می گردد تا شاید پیش درآمدی برای تدوین مستندات علمی با رویکرد واحد در این زمینه را در کشور به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: بیماری شغلی، مواجهه شغلی، عامل خطر، مشارکت شغل
 • احمد مرتاضی *، راضیه غفاری، محمد اسدی صفحات 12-21
  امروزه، مسئولیت قراردادی دیرین یا مسئولیت مبتنی بر تقصیر، پاسخگوی مسائل مستحدثه به ویژه عرضه و مصرف تجهیزات پزشکی معیوب نیست و نمی تواند میان حقوق تولیدکننده و مصرف کننده تعادل برقرار نماید. بر حسب ماده433 قانون مدنی و ماده2 قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، زیان دیده در صورتی که مبیع معیوب، جزئی باشد، حق فسخ معامله یا نگهداری مبیع و اخذ ارش را دارد و اگر معامله کلی باشد، تعویض کالا با نمونه سالم یا استرداد آن، حق اوست. در غیر اینصورت بایستی بر طبق قواعد عمومی مدنی یا قواعد عام مسئولیت قراردادی جبران ضرر نماید. در این راستا، تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب1388 و آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوب1394، گامی موثر در سیر نظام حقوقی ایران به سمت تاسیس رویکردهای نوین در نظام مسئولیت ناشی از عیب تولید به حساب می آید. که مقاله حاضر با هدف ارزیابی مسئولیت ناشی از عیب تجهیزات مصرفی و بررسی مبانی حقوقی بدان پرداخته است. حاصل پژوهش، نشانگر آن است که به استناد ماده25 آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی مصوب1394، صرف احراز عدم انطباق عملکرد کالای تولیدی با ادعای تولیدکننده، مستلزم حکم به جبران زیان است و حمایت از حقوق مصرف کننده، نیازمند قرارداد یا اثبات تقصیر نیست. بر این اساس، مسئولیت در آیین نامه مذکور مبتنی بر مسئولیت محض بوده و فراتر از مسئولیت های مندرج در قانون مدنی و قواعد عمومی یا قواعد عامی است که در حقوق ایران پیش بینی شده است و با مبنای خطر در حقوق و قاعده اتلاف در فقه امامیه سازگارتر است. تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی بوده و بدین شرح است که بعد از مراجعه به منابع مکتوب در حقوق پزشکی، حقوق مدنی، کیفری و فقه امامیه و گردآوری داده ها، با روش منطقی و استدلال عقلی به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته است.
  کلیدواژگان: تجهیزات پزشکی، عیب، مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری
 • مقاله تحقیقی
 • هاله ولی زاده حقی *، ابوالفضل باقری ، خاطره عیسی زاده فر ، شهرام مینوی صفحات 22-27
  زمینه
  دندانپزشکی مبتنی بر شواهد روشی برای گنجاندن نتایج تحقیقات در اعمال بالینی روزمره ی دندانپزشکی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان فعال در شهرستان اردبیل درباره ی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، آگاهی و نگرش دندانپزشکان فعال در شهرستان اردبیل با استفاده از پرسشنامه ی محقق ساخته در خصوص دندانپزشکی مبتنی بر شواهد مورد بررسی قرار گرفت. پاسخ دندانپزشکان به سوالات آگاهی و نگرش به صورت درصد گزارش شد و ارتباط آگاهی و نگرش با متغیرهای سن، جنس، سابقه اشتغال، محل فعالیت و تحصیل بر حسب مورد، توسط آزمون های t-test، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین مجموع نمرات آگاهی دندانپزشکان فعال در شهرستان اردبیل برابر 36/4±17/9و میانگین مجموع امتیازات نگرش آنان نیز معادل 8/4±53/23 بوده است. ارتباط معنی داری از نظر امتیازات آگاهی و نگرش بر حسب سن (آگاهی 13/0=p، نگرش 06/0=p) ، جنس (آگاهی 25/0=p، نگرش 31/0=p) ، محل فعالیت (آگاهی 25/0=p نگرش 26/0=p) ، مدت اشتغال (آگاهی 13/0=p، نگرش 06/0=p) و محل فارغ التحصیلی (آگاهی 15/0=p، نگرش 69/0=p) یافت نشد.
  نتیجه گیری
  مجموعا آگاهی دندانپزشکان اردبیل در خصوص دندانپزشکی مبتنی بر شواهد رضایت بخش نبوده، با این وجود نگرش منفی در این زمینه وجود نداشت و بیشتر دندانپزشکان تمایل به آموزش در این زمینه را عنوان نمودند.
  کلیدواژگان: دندانپزشکی مبتنی بر شواهد، آگاهی، نگرش
 • خلیل کیمیافر ، ساناز سادات محمودیان، فرزانه امین الشریعتی ، احسان موسی فرخانی ، مهشید رجاییان * صفحات 28-33
  زمینه
  فرسودگی شغلی کارکنان یکی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و از دست رفتن نیروی انسانی است. معضل فرسودگی شغلی درحرفه های یاری دهنده از جمله مشاغل پزشکی به دلیل ماهیت استرس زای آنها بیشتر ایجاد می شود. این پژوهش با هدف بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان خانواده روستایی در شهرستان مشهد در سال 1393 صورت گرفت.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی با مشارکت120پزشک خانواده روستایی شاغل شهرستان مشهد انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاک Maslach Burnout Inventory بود.
  یافته ها
  ابعاد سه گانه فراوانی فرسودگی شغلی پزشکان خانواده بصورت خستگی عاطفی کم (2/56 درصد) ، عملکرد شخصی، زیاد (3/39 درصد) و مسخ شخصیت، کم (2/74 درصد) گزارش شد. در رابطه با ابعاد سه گانه شدت فرسودگی شغلی پزشکان خانواده؛ مسخ شخصیت، متوسط (4/67 درصد) ، خستگی عاطفی، متوسط (6/50 درصد) و عملکرد شخصی، زیاد (2/47 درصد) گزارش شد. یافته ها نشان داد خستگی عاطفی ارتباط معناداری با وضعیت تاهل و وضعیت استخدام دارد و شدت خستگی عاطفی در پزشکان خانواده رسمی بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  باتوجه به تاثیر محیط کار بر پزشکان خانواده و لزوم برخورداری از بهداشت روانی مطلوب، انجام اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری ازاحتمال بروز فرسودگی شغلی ضرورت دارد. لذا تدوین استراتژی های کاهش عوامل تنش زای شغلی مانند حمایت های معنوی مدیران، شرکت دادن پزشکان خانواده درتصمیم گیری ها، تقلیل ساعات کاری و یا افزایش پرداختی، سیاستگذاری های یکنواخت و متعادل در دستورالعمل های اجرایی نامه پزشک خانواده، پرهیز از سیاست های چندگانه درطول اجرای برنامه دربین کارکنان متعدد می تواند از جمله این اقدامات باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پزشک خانواده، مرکز بهداشت
 • خشایار میرا بزاده اردکانی، میترا صفا*، پیام طبرسی، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده صفحات 34-40
  زمینه
  بیماران مبتلا به سل امکان دارد که دچار مشکلات روانشناختی از جمله تحریفات شناختی شوند که باعث پردازش اطلاعات به صورت نادرست می شوند. یکی از رویکردهای مهم روان درمانی در این زمینه، رفتاردرمانی عقلانی - هیجانی (REBT(Rational Emotional Behavioral Therapy است که بر توانمندسازی انسان ها تاکید می کند. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا با شناسایی تحریفات شناختی بیماران مبتلا به سل، REBT برای بیماران برنامه ریزی شود.
  روش کار
  مطالعه از نوع مداخله ای خود شاهدی است. تعداد 90 نفر در دو گروه به صورت تصادفی قرار گرفتند. پس از تکمیل پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و تحریفات شناختی به عنوان پیش تست در هر دو گروه، مداخله REBT تنها بر گروه آزمایش اجرا شد و سپس، پرسشنامه تحریفات شناختی به عنوان پس تست مجددا توسط دو گروه تکمیل گردید. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه تحریفات شناختی بودند.
  یافته ها
  در زیر مقیاس های تفکر همه یا هیچ، فیلتر سازی (P ≤ 0/05) ، تعمیم مبالغه آمیز، بی توجهی به امور مثبت، شتابزدگی، استدلال احساسی، و برچسب زنی (P ≤ 0/01) در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش کاهش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  بیشتر زیر مقیاس های تحریفات شناختی، بعد از اجرای مداخله روان درمانی REBT کاهش معنی دار داشتند. انجام روان درمانی در بیماران جسمانی و توجه همزمان به مسائل روانشناختی و جسمانی آنها، به پیشبرد درمان کل نگر کمک می کند.
  کلیدواژگان: روان درمانی با رویکردREBT، تحریفات شناختی، سل
 • فرزانه پیرمرادی ، حمزه احمدیان *، جهانگیرکرمی ، یحیی یاراحمدی صفحات 41-47
  زمینه
  هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزیستی ذهنی پرستاران بود.
  روش کار
  این مطالعه از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از نظر روش شناسی جزء طرح های نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را همه پرستاران کارشناس شاغل در بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه در سال 1396 تشکیل دادند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی ابتدا یک بیمارستان و سپس 30 نفر از پرستاران آن بیمارستان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به پرستاران گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دو جلسه) برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی ارائه شد. اعضای هر دو گروه در هر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیارمو (Keyes & Margyar-moe) را تکمیل کردند. داده ها نیز با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره بررسی شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات متغیر بهزیستی ذهنی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، در مرحله پس آزمون افزایش معناداری داشته است.
  نتیجه گیری
  بنابر یافته های به دست آمده، برنامه آموزشی مبتنی بر معنای زندگی بر بهزیستی ذهنی پرستاران اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، پرستاران، معنای زندگی
 • سید کاظم کاظمینی ، محمدحسین زارع مهرجویی ، اعظم سامیه زرگر ، ملیحه راغبیان ، علی دهقان * صفحات 48-51
  زمینه
  یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده نابرابری های خدمات سلامت در مناطق محروم، عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی این بخش، به ویژه پزشکان است. ماندگاری پزشکان عمومی و متخصص در مناطق محروم یکی از بسته های خدمتی طرح تحول نظام سلامت است تا مناطق محروم کشور معضل کمبود پزشک نداشته باشند. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رضایت مندی پزشکان ماندگار در مناطق محروم استان یزد از اجرای طرح تحول نظام سلامت انجام گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه پزشکان شرکت کننده در طرح ماندگاری استان یزد در سه ماهه اول سال 1395 بودکه به صورت تصادفی 94 پزشک ماندگار در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آمار توصیفی، فراوانی و درصد انجام شد.
  یافته ها
  طی بررسی انجام شده 4/63% از پزشکان ماندگار به صورت داوطلبانه در این طرح شرکت داشته اند. 1/47% از آنان از میزان درآمد خود بعد از اجرایی شدن طرح تحول و نیز4/75% از امکانات رفاهی اقامتی که در اختیار آنها گذاشته شده بود رضایت داشتند و در نهایت 1/52% از پزشکان ماندگار ازاجرایی شدن طرح تحول نظام سلامت کاملا راضی و 4/23% نسبتا راضی بوده اند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه هدف کلی این برنامه، بهره مندی به هنگام مردم از خدمات درمانی از طریق حضور دائم پزشکان متخصص در بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد، نتایج نشان داد که شاخص های اصلی این برنامه در وضعیت نسبتا مناسبی بوده است.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، پزشکان ماندگار، طرح تحول نظام سلامت
|
 • seyedMohanad SeyedMehdi *, Mirsaeed Attarchi, Kayvan karamifar, Mohammad Babai Pages 7-11
  In occupational health field, the role of occupational risk factors in disease development is very important. Estimation of job role in disease development in the presence of multiple risk factors is essential in legal and judicial issues especially in legal medicine commissions and in response to inquiry of insurer organizations. In Iran, there is no unique method for estimation of job role in disease development and it seems that an academic and executive defect exists in regard to this issue. In this article, we introduce an epidemiological method for estimation of job role in a disease in the presence of multiple risk factors. We hope that this article acts as a prologue for compilation of scientific documents with unique approach in our country.
  Keywords: Occupational disease, Occupational exposure, Risk factor, Job role
 • Ahmad Mortazi *, Razieh Ghaffari, Mohammad Asadi Pages 12-21
  Nowadays, conventional contractual responsibility based on charges cannot fully attend to the newly risen issues, and creating fairness between the rights of the manufacturers and the consumers is almost a lost cause. According to Article 433 and 2 of the Law on the Protection of Consumer Rights, in the event of a fault, partial, the sufferer has the right to terminate the transaction or to maintain a lender and obtain an order. However, if the transaction is general, the replacement of the good with a healthy sample or its' return is the right of the consumer. Otherwise, it must be compensated according to the civil general rules or general rules of liability. Subsequently, the Consumer Protection Legislation, which was signed into a law in 2009 and the medical equipment bylaw ratified in 2015, are the earnest steps on the way of introducing new acts to the Iranian legal system which efficiently could deal with flaws in products and services. The object of the current paper is an evaluation of liability arisen out of any flaw in consumer products and surveying the related legal principles. Documentary to the article 25 of the Medical Devices and Supplies Regulations of 1394, only the lack of conformity of the product with the manufacturer's claim requires a compensation for damages, and the protection of consumer rights does not require a contract or proof of fault. Accordingly, the responsibility in the bylaw is based on sole responsibility and beyond the responsibilities set forth in civil law and public rules or general rules that are envisaged in Iranian law. Therefore, the basis of danger in the law and the law of loss in Imam's jurisprudence is more consistent with this article. In this study, descriptive-analytical method has been used. So, after referring to written sources in medical law, civil and criminal law and jurisprudence of Imamiyeh, the logical method and rational reasoning, the collected data were analyzed .
  Keywords: Medical equipment, Flaw, Civil liability, Criminal liability
 • Haleh Valizadeh Haghi *, Abolfazl Bagheri, Khatereh Isazadehfar, Shahram minooei Pages 22-27
  Background
  Evidence based dentistry is a method of integrating research knowledge into daily clinical practice. This study was done with the aim of analysis of general dentists’ knowledge and attitude in regard to evidence based dentistry in Ardabil city.
  Methods
  In this cross-sectional study, knowledge and attitude of general dentists were assessed by means of a self-administered questionnaire. The percentage of dentists’ answers to knowledge and attitude questions were reported and its correlations with age, sex, years of practice, place of practice and education were analyzed by -test, Pearson’s correlation coefficient and Analysis of variance, respectively.
  Results
  The average score of knowledge of Ardabil dentists was 9.17±4.36 and the average score of attitude was 23.53±4.8. There were no statistical correlations between the scores of knowledge and attitude with age (knowledge: p=0.13, attitude: p=0.06), sex (knowledge: p=0.25, attitude: p=0.31), place of practice (knowledge: p=0.25, attitude: p= 0.66), years of practice (knowledge: p=0.13, attitude: p=0.06) and the university of graduation (knowledge: p=0.15, attitude: p=0.69).
  Conclusion
  Overall knowledge of Ardabil’s general dentists in regard to evidence based dentistry was not satisfactory but there were no negative attitudes in this respect.
  Keywords: Evidence based dentistry, Knowledge, Attitude
 • Khalil Kimiafar , Sanaz Sadat Mahmoodian, Farzaneh Aminolshariati , Ehsan Mosa Farkhany, Mahshid Rajaiean * Pages 28-33
  Background
  Employee burnout results in decreased human power and efficiency. In caring professions such as medical profession, constant stress causes employee burnout. We aimed to assess employee burnout in rural family physicians in the city of Mashhad in 2014.
  Methods
  In a cross sectional study, 120 rural family physicians were studied. All participants completed a questionnaire using the Maslach Burnout Inventory, to determine the prevalence and severity of employee burnout.
  Results
  In regard to frequency, rural family physicians showed low emotional exhaustion (56.2%), high personal accomplishment (39.3%) and depersonalization (74.2%). Furthermore severity of medium emotional exhaustion, high personal accomplishment and medium depersonalization were 67.4, 50.6 and 47.2%, respectively. Emotional exhaustion was the independent variable most strongly associated with marital and employment status. Official rural family physicians showed more emotional exhaustion.
  Conclusion
  As work environment affects family physician`s mental health, preventive procedures must be taken in order to prevent from employee burnout. These may include developing strategies for decreasing stressful factors such as spiritual management support, physician’s involvement in decision making, reduce working hours, increase salaries and implement a uniform policymaking among various family physician staff.
  Keywords: Burnout, Rural family physicians, Health center
 • Khashayar Mirab Zadeh Ardekani , Mitra Safa *, Payam Tabarsi , Fatemeh Ghassem Boroujerdi , Farzaneh Haji Zadeh Pages 34-40
  Background
  Tuberculosis patients may suffer psychological problems like cognitive distortions, which result in incorrect processing of information. Rational Emotional Behavioral Therapy (REBT) is one of the most important psychotherapy approaches in this context which focuses on empowering people. Therefore, the aim of the current study was to recognize cognitive distortions of tuberculosis patients and plan REBT for them.
  Methods
  The study was an interventional self-controlled study. Ninety patients were allocated in two groups randomly. Both experimental and control groups completed questionnaires regarding demographic information and cognitive distortions as pre-test. REBT intervention was done just on the experimental group. The cognitive distortions questionnaire was completed by both groups after the intervention was done, again. Researcher-made demographic questionnaire and cognitive distortions questionnaire were the instruments used in this study.
  Results
  There were significant reductions in “all or nothing thinking” and mental filter (P≤0.05), overgeneralization, minimizing the positive, fortune telling, emotional reasoning and labeling (P≤0.01) sub scales in the post-test phase in the experimental group.
  Conclusion
  Most of the cognitive distortion sub-scales were reduced significantly after executing the REBT. Performing psychotherapy for physical patients and paying simultaneous attention to their psychological and physical problems will help in holistic treatment.
  Keywords: REBT approach psychotherapy, Cognitive distortions, Tubercu losis
 • Farzaneh Pirmorad , Hamzeh Ahmadian *, Jahangir Karmi , Yahya Yarahmadi Pages 41-47
  Background
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of training program based on the meaning of life on nurses’ subjective well-being.
  Methods
  The statistical population of the present study consisted of all nurses working in governmental hospitals of Kermanshah city in 2017. At first, through random cluster sampling method, one hospital was selected, and then 30 nurses of that hospital were chosen and randomly assigned into experimental and control groups (15 individuals per each group). The experimental group received eight 90-minute sessions (two sessions each week) of training program based on the meaning of life. Keyes and Magiarmo Subjective Well-being Questionnaire was administered to both experimental and control groups as pre-test and post-test. The data were analyzed by multivariate covariance analysis.
  Results
  The results indicated that the mean score of the subjective well-being in experimental group significantly increased compared to control group in the post-test stage.
  Conclusion
  The training program based on the meaning of life was effective in nurses’ subjective well-being.
  Keywords: Nurses_Meaning of life_Subjective well - being
 • Seyed Kazem Kazemeini , Mohammad Hosein Zare Mehrjardi , Azam Samiyezargar , Malihe Raghebian , Ali Dehghan * Pages 48-51
  Background
  One of the causes of health inequalities in deprived areas is lack of equitable distribution of human resources, especially physicians. Retention of general practitioners and specialists in deprived areas is one of the service packages of health system reform plan to deprived areas in order to prevent physician shortages. Thus, this study was conducted to evaluate the satisfaction of retaining physicians in underserved areas of Yazd province in the implementation of healthcare reform.
  Methods
  The present study was conducted as a cross-sectional one. The study population included all physicians participating in the persistence project of Yazd province in the first quarter of 2016; of whom 94 physicians who participated in the study were randomly selected. The data collection tool was questionnaire and data analysis software SPSS 21 was used using descriptive statistics, frequency and percent.
  Results
  During the study, 63.4% of physicians were involved in the persistence project on a voluntary basis. 47.1% of them were satisfied with their income after implementation of the transformation plan and 75.4% were satisfied with the facilities placed at their disposal. Finally, 52.1% of retaining physicians were very satisfied and 23.4% was fairly satisfied with the implementation of the healthcare reform plan.
  Conclusion
  Considering that the overall aim of the program which is the benefit of the public health services through the constant presence of specialist physicians in the hospitals affiliated to the Ministry of Health and Medical Education, the results showed that the main indicators of the program has been in relatively good condition.
  Keywords: Satisfaction, Retaining physicians, Healthcare reform plan