فهرست مطالب

پژوهش در برنامه ریزی درسی - پیاپی 59 (زمستان 1397)
 • پیاپی 59 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/06
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم مرندی حیدرلو، یوسف ادیب *، اسکندر فتحی آذر، فیروز محمودی صفحات 1-17
  یادگیری خدمت رسانی (Service Learning) به عنوان یکی از رویکردها و گفتمان های جدید یادگیری، تاریخچه ای در حدود یک قرن دارد. یادگیری مفاهیم درسی از طریق مشارکت در یک طرح خدمت رسانی اجتماعی را یادگیری خدمات رسانی می گویند. این رویکرد آموزشی که یکی از انواع یادگیری تجربی است، فرصتی برای یادگیرندگان فراهم می کند تا نیازهای اجتماعشان را بشناسند، برای رفع یکی از آن نیازها برنامه ریزی کنند و حین مراحل مختلف کار (از برنامه ریزی تا اجرای طرح و ارزیابی آن) مفاهیم مندرج در کتاب درسی را یاد بگیرند. یادگیری خدمات رسانی تجربه آموزش سنتی را با زندگی واقعی پیوند می دهد و امکان مواجهه با چالش ها و مسائل زندگی روزمره را برای یادگیرندگان مهیا می کند. این گفتمان آموزشی، بر برنامه درسی و محتوای آموزشی متمرکز است و نه تنها کتاب درسی را فراموش نمی کند بلکه از طریق تجربه عملی و به کارگیری آموزه های مدرسه برای خدمت به گروهی از جامعه که به آن خدمت نیاز دارند، درک یادگیرندگان از محتوای آموزشی را عمیق تر و ملموس تر می کند. آیزنر (Eisner. W. Elliot) این نوع یادگیری را به عنوان یکی از ضروریات مدارس و دانشگاه های امروز تلقی می کند و لزوم توجه به تربیت دانشجویان و دانش آموزانی متبحر با مهارت های فنی "بررسی و شناخت"، "تفکر انتقادی" و "برقراری ارتباط موثر"را تاکید می کند. در این پژوهش کیفی از «جستار نظرورزانه» به عنوان روش پژوهش و از «بررسی مستندات» به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. با توجه به هدف مطالعه مباحثی مانند تعریف، مبانی فلسفی، مدل های این نوع از یادگیری، برنامه درسی مبتنی بر آن، اصول، مزایا و معایب این نوع آموزش به منظور ببین ضرورت توجه به یادگیری خدمات رسانی در طراحی برنامه های درسی نظام آموزشی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، جستار نظرورزانه، نظریه تربیتی، یادگیری خدمات رسانی
 • فروغ تصدیقی، محمد جواد لیاقت دار *، لطفعلی عابدی صفحات 18-45
  هدف پژوهش حاضر، بررسی برنامه درسی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی در کشورهای آسیایی- اقیانوسیه و مقایسه آن با ایران بود. به این منظور از الگوی بردی و شیوه توصیفی-تحلیلی، استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، دانشگاه های مجری این رشته در دو قاره آسیا و اقیانوسیه و اسناد مربوط به برنامه های درسی آن ها بود که پس از یک مطالعه مقدماتی، با توجه به تنوع صور ارائه این رشته در کشورهای مختلف، روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و 6 دانشگاه مجری این رشته از چهار کشور انتخاب شدند. سپس برنامه درسی آن ها به وسیله جداول و چک لیست های تحلیل محتوا استخراج گردید. به این ترتیب داده های خام توصیف، کدگذاری، مقایسه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای تشابهات و تفاوت هایی در برنامه های درسی کشورهای موردمطالعه بود. ازجمله مهم ترین شباهت ها، ارائه دوره حضوری و تمام وقت، تاکید بر رشد صلاحیت های حرفه ای، تاکید بر دانش محتوای ابتدائی و ارائه دروس الزامی و کارآموزی بود؛ اما در مواردی مانند ضرورت فناوری اطلاعات، نحوه اجرا و تعداد واحد دوره های کارآموزی، ارائه واحدهای پژوهشی، توجه به دانش محتوا و ارائه فرصت های تکمیلی تفاوت هایی قابل مشاهده بود. بر همین اساس پیشنهاد هایی از قبیل اهمیت بیشتر قائل شدن برای برخی دروس، افزایش انعطاف پذیری برنامه، تحول در نحوه ارائه واحدهای پایان نامه، سمینار و کارآموزی برای برنامه درسی ایران ارائه شد.
  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، برنامه درسی، رشته آموزش ابتدایی، کارشناسی
 • هدایت الله اعتمادی زاده* ، علی نوری صفحات 46-61
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی مسائل دانش آموزان دوره ابتدایی درباره جنسیت و مسائل جنسی و دسته بندی این پرسش ها با استفاده از رویکرد ترکیبی در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست، با بهره گیری از روش پژوهش حین عمل با مشارکت مربیان پرورشی مدارس ابتدایی شهر ملایر به استخراج پرسش های دانش آموزان درباره جنسیت و مسائل جنسی و همین طور مقوله بندی آنان مبادرت شد. در مرحله دوم، به هدف اولویت بندی پرسش های دانش آموزان تعداد 169 معلم و مربی پرورشی مشارکت داشتند. داده های گردآوری شده از طریق پرسش نامه بسته پاسخ با استفاده از آزمون فریدمن مورد آزمون و مسائل طرح شده به تفکیک هر مقوله رتبه بندی شدند. نتایج حاصل از بخش نخست پژوهش به شناسایی تعداد 50 مسئله منجر شد که در پنج مقوله مسائل جنسی مرتبط با ارتباط و تعامل با دیگران، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی مرتبط با جنسیت و مسائل جنسی، زمینه های فرهنگی و آموزشی مرتبط با جنسیت و مسائل جنسی، مبانی رشدی مرتبط با جنسیت و مسائل جنسی، رفتار جنسی، تولیدمثل و باروری طبقه بندی شدند. رتبه بندی ابعاد پنج گانه نشان داد که مقوله «مسائل جنسی مرتبط با ارتباط و تعامل با دیگران» از بیشترین اهمیت و مقوله «رفتار جنسی، تولیدمثل و باروری» از کمترین میزان اهمیت برخوردار است.
  کلیدواژگان: مسائل جنسی، جنسیت، تربیت جنسی، برنامه درسی
 • سیروس منصوری *، محمدحسن کریمی، مجید کوثری، میمنت عابدینی بلترک صفحات 62-74
  هدف پژوهش حاضر، تبیین نظریه های منبعث از نظریه انتقادی در حوزه مطالعات برنامه درسی و کاربردهای آن است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و برای دستیابی به داده های معتبر از روش"بررسی مستندات"بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که نظریه های کلیدی منبعث از نظریه انتقادی شامل، نظریه بازتولید، نظریه مقاومت و برنامه درسی پنهان می باشند. نظریه بازتولید به دنبال ارائه این ایده است که نظام تربیتی در پوشش برنامه درسی با فراهم کردن شرایطی خاص به بازتولید فرهنگ موجود پرداخته و در خدمت ایدئولوژی حاکم است. برنامه درسی پنهان به این امر اشاره دارد که در لوای برنامه درسی مدرسه، نظام حاکم به صورت پنهان اما آگاهانه دانش آموزان را در جهت مورد نظر سوق می دهد. نظریه مقاومت به این امر اشاره دارد که دانش آموزان طبقه پایین لزوما در برابر برنامه درسی مدرسه که به بازتولید وضع موجود مبادرت می کند، منفعل نبوده بلکه در برابر آن مقاومت می کنند؛ بنابراین اصلی ترین نقشی که نظریه انتقادی در حوزه مطالعات برنامه درسی گذاشته، جهت گیری برنامه درسی از پارادایم سنت گرایی به بازمفهوم گرایی است. در این فضا نظریه پردازان با در دست گرفتن علم سیاسی و مطرح کردن دیدگاه های نئومارکسیستی در برنامه درسی این رشته را از فضای تکنیکی برنامه ریزی درسی به مطالعات برنامه درسی و حوزه ای کاملا متاثر از فرهنگ و سیاست قلمداد نمودند و معلمان را به عنوان کارگزاران برنامه درسی تحت عناوین کارگزاران و روشنفکران مردمی قلمداد کرده و آن ها را موظف نموده تا به عنوان کاری اخلاقی- سیاسی، نظام سیاسی را به چالش بکشند.
  کلیدواژگان: نظریه انتقادی، برنامه درسی، نظریه بازتولید، نظریه مقاومت، برنامه درسی پنهان
 • بهزاد نوروزی چگینی، علی اکبر شیخی فینی *، اقبال زارعی، علیرضا عصاره صفحات 75-94
  هدف این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری برنامه درسی پنهان بر انضباط دانش آموزان دوره ابتدایی است. به این منظور از روش آمیخته یا ترکیبی در این پژوهش استفاده گردید که در بخش کمی، روش تحقیق مورداستفاده روش پیمایشی از نوع مقطعی و در بخش کیفی از روش بررسی موردی (پژوهش پدیدار شناختی از نوع تجربه زیست شده) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه 39 مدرسه ابتدایی پسرانه ناحیه 3 آموزش وپرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 95-94 است. تعداد نمونه مورد پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 8 مدرسه و طول مدت مشاهده از ابتدا تا انتهای سال تحصیلی 95-94 بوده است. برای جمع آوری اطلاعات متناسب ابزارهای زیر استفاده شده است: 1-پرسشنامه انضباط محقق ساخته. 2-برگه های مشاهده سنج محقق ساخته با مقیاس درجه بندی لیکرت با روش واقعه نگاری. 3-مصاحبه با روش سوالات استانداردشده و روش گفتگوهای غیررسمی. به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کمی از همبستگی پیرسون و تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج رگرسیون چندگانه بین برنامه درسی پنهان با انضباط دانش آموزان همبستگی چندگانه 527/0 را نشان می دهد که در سطح اطمینان 95درصد معنادار است. همچنین به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی از نظرات صاحب نظران برنامه درسی پنهان و روانشناسی پرورشی استفاده شد که نتایج نشان داد که در اکثر مدارس و کلاس های درس مورد مشاهده دانش آموزان تحت تاثیر آثار برنامه درسی پنهان قرار داشتند که این آثار به طور مستقیم و غیرمستقیم بر احساس تعلق به مدرسه آن ها تاثیر عمیق و پایداری می گذاشت.
  کلیدواژگان: انضباط، برنامه درسی پنهان، دانش آموزان ابتدایی
 • صابر عبدالملکی *، حسن ملکی، فائزه اسدی صفحات 95-114
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های تدریس اثربخش اساتید رشته برنامه ریزی درسی از نظر دانشجویان بود. روش پژوهش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی بود. جامعه پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه های تهران و علامه طباطبائی بود. روش نمونه گیری هدفمند بود که در آن دانشجویانی که شرایط نمونه موردنظر را داشتند با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند و اکتشافی مورد مصاحبه قرار گرفتند و با رسیدن به اشباع نظری یافته ها تعداد نمونه پژوهش 21 نفر شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی داده های 7 مرحله ای کلایزی (1987) استفاده شد. تحلیل محتوای دیدگاه دانشجویان در مورد مولفه های تدریس اثربخش اساتید منجر به شناسایی 328 کد اولیه،26 زیر مضمون و 6 مضمون اصلی شد که عبارت اند از ویژگی های علمی (تسلط بر موضوع؛ دانش علمی معتبر و به روز از موضوع تدریس؛ برقراری ارتباط بین نظر و عمل در موضوع؛ رویکرد پژوهشگری نسبت به تدریس موضوع) ؛ مهارت های تدریس (بیان مطالب به زبان شیوا قابل فهم و منسجم؛ به کارگیری روش های مختلف تدریس؛ کاربرد روش های تدریس فعال؛ استفاده از امکانات و وسایل کمک آموزشی) ؛ مدیریت کلاس (مدیریت زمان؛ داشتن طرح درس؛ قواعد و قوانین کلاسی انعطاف پذیر؛ سبک مدیریت تعاملی؛ مهارت برقراری ارتباط) ؛ ویژگی های اخلاقی (روحیه انتقادپذیری؛ توجه و احترام به دانشجو؛ شوخ طبعی؛ وقت شناسی؛ عشق و علاقه به تدریس و دانشجویان؛ عدالت) ؛ انگیزش (استفاده از منابع گوناگون انگیزشی؛ ترغیب شاگردان به یادگیری؛ توجه به تفاوت های فردی دانشجویان؛ ایجاد شور و هیجان در فرایند آموزش) و ارزشیابی (کاربرد روش جدید و متنوع ارزشیابی؛ تناسب روش ارزشیابی با موضوع درسی؛ تاکید بر ارزشیابی فرایند مدار).
  کلیدواژگان: تدریس اثربخش، یادگیری، برنامه ریزی درسی، آموزش عالی
 • قادر فراقی *، محسن فرمهینی فراهانی صفحات 115-130
  در پژوهش حاضر، مبانی معرفت شناختی ارزشیابی در دوره پست مدرن در چهار رویکرد برجسته معرفت شناسی این دوره در حوزه ارزشیابی: رویکرد ساختن گرایی، هرمنوتیک، انتقادی (مشارکتی) و التقاطی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش تحلیلی - اسنادی بوده است. به منظور گردآوری داده های لازم برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش کلیه اسناد موجود و مرتبط با موضوع با استفاده از فرم گردآوری داده ها جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. عمده ترین یافته ها با توجه به سوال های پژوهش عبارت اند از معرفت شناختی ارزشیابی پست مدرن، مبتنی بر روش های انتقادی و مشارکتی توام با روش های کمی و کیفی است؛ و سرانجام نتایج این پژوهش اینکه، ارزشیابی ترکیبی باشد که: به تمامی دیدگاه های معرفت شناسانه در حوزه ارزشیابی توجه شود؛ همه نقاط قوت الگوهای ارزشیابی مدنظر قرار گیرد؛ به تفاوت های فردی، نژادی، منطقه جغرافیایی و فرهنگی با تاکید بر نیازهای کنونی و اهداف و شرایط مطلوب آینده ارزشیابی بر مبنای معرفت شناسی آن، توجه شود؛ به جنبه های عاطفی و انگیزشی و اعتقادی فراگیران اهمیت داده شود، زیرا عامل محرکه برای فرایند یاددهی- یادگیری و پویایی آموزش می شود.
  کلیدواژگان: معرفت شناختی، ارزشیابی، پست مدرن، ساختن گرایی، هرمنوتیک، انتقادی (مشارکتی)، تعددگرایی
 • عباس تقی زاده *، جواد حاتمی، مریم قاسمی صفحات 131-150
  ارائه موضوعات پیچیده از طریق رویکردهای آموزش خطی با مشکلاتی همراه است زیرا هر چه حوزه محتوایی پیچیده تر می شود، از ساختار و تجانس کمتر و نیز به همپوشانی بیشتر با سایر حوزه های دانش دچار می گردد. بدین منظور، اسپیرو و همکاران مدعی اند محیط های آموزشی طراحی شده بایستی بر پیچیدگی جهان واقعی و ساختارنایافتگی بسیاری از حوزه های دانش تاکید کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفی اصول حاکم بر طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه انعطاف پذیری شناختی در ترکیب با راهبردهای داربست سازی در محیط های یادگیری مبتنی بر رایانه، انجام شد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی (استقرایی) بود. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه منابع و مقالات نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی (84 منبع) در بازه زمانی 2015-1991 مرتبط با نظریه های انعطاف پذیری شناختی و داربست سازی بود. نمونه برداری از این منابع با روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت و درنهایت الگوی طراحی آموزشی پیشنهادی مبتنی بر نظریه انعطاف پذیری شناختی مبتنی بر 9 اصل در ترکیب با راهبردهای داربست سازی ارائه گردید. ازآنجایی که نظریه انعطاف پذیری شناختی عموما برای کسب دانش پیشرفته ارائه شده است، لذا از الگوی فوق می توان برای طراحی آموزش ها برای فراگیران در سطوح تحصیلی متوسطه به بالا استفاده نمود.
  کلیدواژگان: داربست سازی، رویکرد سازنده گرایی، مسائل پیچیده، نظریه انعطاف پذیری شناختی، یادگیری مبتنی بر مورد
 • رحمان پاریاد *، احمد سلحشوری، محمدرضا یوسف زاده چوسری صفحات 151-165
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به آموزش بین رشته ای حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی جهت مشخص نمودن مولفه ها و ویژگی های آموزش حقوق کودک و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی استفاده شده است. جامعه آماری آن در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کشور بود که از این جامعه، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال 1395-1394 به روش هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه تحلیل اهداف، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی و سیاهه تحلیل محتوای کتب راهنمای معلم بود که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی، طرح پیشنهادی تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط تعدادی از متخصصان علوم تربیتی و حقوق و کارشناسان مربوطه تعیین گردید. در این پژوهش از روش آنتروپی شانون برای تجزیه وتحلیل داده ها و مقایسه ضرایب آن ها استفاده شد و واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتب درسی، متن اهداف مصوب و متن راهنمای معلم بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی در بخش اهداف بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه حقوق آموزشی (274/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق بهداشتی (0) و دادرسی (0) ، در بخش کتاب های درسی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه حقوق بهداشتی (205/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (15/0) و در بخش راهنمای معلم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مولفه حمایت های خاص (243/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (0) است.
  کلیدواژگان: آموزش حقوق، برنامه درسی، حقوق کودک، دوره ابتدایی، مطالعات اجتماعی
 • محمدرضا بهرنگی، علیرضا دهقانی *، فاطمه دارابی صفحات 166-181
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه «الگوی مدیریت آموزش» و «الگوی اکتشافی تدریس» بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه های خوارزمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و واحد رودهن بود که تعداد آن ها برابر با 86 نفر بود. در پژوهش حاضر از روش سرشماری استفاده شده است. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (956/0) ارزیابی و مورد تایید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، همگنی ماتریس همبستگی، t وابسته و ویلکاسون) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته حاکی از آن بود که دو الگوی مدیریت آموزش و الگوی اکتشافی تدریس قابلیت شمولیت و استفاده در مقاطع مختلف تحصیلی، دوره های آموزشی و دروس گوناگون را دارند و از ویژگی های موثر در فرایند یادگیری برخوردار می باشند. همچنین تفاوت معناداری به لحاظ آماری بین این دو در نزد جامعه مورد مطالعه مشاهده شد. بر اساس نتایج، الگوی مدیریت آموزش نسبت به الگوی اکتشافی تدریس هم از نظر ابعاد شمولیت و هم از نظر 7 ویژگی مشترک دارای قابلیت و توان بیشتری بود.
  کلیدواژگان: الگوهای تدریس، الگوی اکتشافی، الگوی مدیریت آموزش، اثربخشی تدریس
 • محسن تقی زاده *، اسکندر فتحی آذر، مسلم آذر بخش صفحات 182-190
  این پژوهش با هدف تعیین تاثیر شیوه آموزش به کمک نقشه مفهومی بر میزان یادگیری درس زیست شناسی و به ویژه در راستای یادگیری معنی دار اجرا شد. برای این منظور از یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان سال سوم متوسطه علوم تجربی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 92-93 بود که دو کلاس به روش نمونه گیری هدفمند (که هر کلاس شامل 20 نفر بود) انتخاب شدند که در گروه کنترل فراگیران به شیوه مرسوم درس های مذکور را یاد می گرفتند و در گروه آزمایشی، مطالب درسی در قالب نقشه های مفهومی به دانش آموزان ارائه شد. تاثیر این کاربندی بر پیشرفت تحصیلی فراگیران در درس زیست شناسی از طریق آزمون های پیشرفت تحصیلی با شاخص های مقبول روایی و پایایی اندازه گیری شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که آموزش نقشه مفهومی بر میزان پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی و همچنین یادگیری معنادار آن تاثیر مثبتی داشته است.
  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، یادگیری زیست شناسی، یادگیری معنی دار
 • بهمن زندی، سیمین نقش *، رضاعلی طرخان صفحات 191-204
  هدف پژوهش حاضر بررسی گرایش رویکرد غالب برنامه درسی دبیران مدارس متوسطه اول ناحیه 3 آموزش وپرورش شهر اصفهان است. روش انجام این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش را نیز کلیه دبیران مدارس متوسطه اول ناحیه 3 آموزش وپرورش شهر اصفهان به تعداد 500 نفر تشکیل داده اند که با بهره مندی از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول تعیین حجم نمونه مورگان، 217 نفر از دبیران (79 نفر زن و 137 نفر مرد) انتخاب شدند و به پرسشنامه ای محقق ساخته که بر اساس دسته بندی رویکردهای برنامه درسی بر مبنای دسته بندی اسکایرو (1992) طراحی شده بود پاسخ دادند. اعتبار پرسشنامه با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ و با نرم افزار spss20 برابر با 78/0 به دست آمده است. یافته ها حاکی از آن است که رویکرد غالب دبیران در اهداف، نقش معلم و نوع ارزشیابی، دو رویکرد علمی دانشگاهی و کارایی اجتماعی است این در حالی است که در دو رویکرد بازسازی اجتماعی و یادگیرنده محوری پایین تر از متوسط هستند. همچنین با توجه به میانگین های گزارش شده دبیران از میان دو رویکرد مورد توجه ابتدا به رویکرد علمی دانشگاهی و سپس به رویکرد کارایی اجتماعی توجه داشته اند.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی درسی، رویکرد علمی دانشگاهی، رویکرد کارایی اجتماعی، رویکرد بازسازی اجتماعی، رویکرد یادگیرنده محوری
|
 • Maryam Marandi, Yusef Adib *, Eskandar Fathiazar, Firooz Mahmoodi Pages 1-17
  Service learning has a history of nearly a centry as one oflearn new approaches and discourses. Learning course concepts through participation in a community service project says service learning. This educational approach is one of a variety of experiential learning,provides an opportunity for learners to recognize their social needs and planning to meet one of that needs,during the various phases of work (from planning to implemention and evaluation) set written in the textbook concepts to learn.Service learning links experience of traditional teaching with real life and ability to meet the challenges and problems life provides for learners.This educational discourse, focusing on curriculum and educational content and not only don’t forget textbook, But also through practical experience and applying teaching of the school to serve the people of the community that it serves require, learners understand of the educational content is deeper and more tangible. Eisner argues,this kind of learning is essential for schools and universities and emphasizes on paying attention to educate genius students with technical skills including assesment, critical thinking,and effective communication, which is referred to as service learning. In this study, "Speculative Essay" is used as research method and "Review of Documentation" is used as a tool for information gathering. According to the research purpose, topics such as Definition of service learning, philosophical foundations of service learning, the models in this education, principal andadvantages and disadvantages for the education related to explain the necessity of attention to service learning in designing curricula and educational system in Iran.
  Keywords: Curriculum, Speculative Essay, educational theory, service learning
 • forough tasdighi, Mohammad Javad Liaqhatdar *, Lotfali Abedi Pages 18-45
  The purpose of the current study was to investigate Bachelor Curriculumfor elementary education in selected Asia-Pacific and to compare it with Iran. So, Brady pattern and descriptive-analytic method were used. The study population comprised presenter universities of this major in Asia and Pacific and documents related to its curriculum. Due to variety forms of curriculums offered for this degree in different countries, after preliminary review, purposeful sampling method was used and 6 presenter universities of this major were selected from 4 countries. Then, their curriculum was extracted by some tables and content analysis checklists. Thus, raw data were described, coded, compared and analyzed. The obtained results indicated similarity and differences in study program of the investigated countries. Among the most significant was - such as in-person and full-time curriculums, emphasis on promoting professional competencies, and elementary schools content knowledge, and offering required and practicum courses. But, they were different in other aspects, such as: Necessity of IT, manner of presentation and number of credits of practicum courses, offered research credits, and attention to content knowledge and offered additional opportunities. Accordingly, some recommendations were given the course program in Iran, such as: giving more importance to some courses, promoting flexibility of the curriculum, evolution in the manner of presentation of dissertation, seminar and practicum courses.
  Keywords: Comparative Study, Curriculum, Elementary education, Bachelor
 • Hedayatallah Etemadizadeh *, Ali Nouri Pages 46-61
  The present study conducted to identify and categorize the issues related to sexuality and gender posed by elementary students through a mixed method research in two phases. In the first phase, the critical issues were identified and consequently classified employing an action research design by participation of elementary school educators of Malayer. The second phase was conducted in order to prioritize and rank the derived issues using a questionnaire survey which responded by 169 elementary teachers. The data from the first phase of study resulted in identifying 50 questions classified into the 5 categories including relations and interaction with others, social values and norms with respect of sexuality and gender, educational and cultural context, developmental bases, sexual behavior, reproduction and pregnancy. According to the results of category ranking, the category of relations and interaction with others was ranked as the first priority and the category of sexual behavior, and reproduction and pregnancy as the last priority.
  Keywords: Sexuality, Gender, Sexual education, Curriculum
 • Sirus Mansoori*, Mohammad Hasan Karimi, Majid Kowsary, Meimanat Abedini Baltork Pages 62-74
  Critical theory in recent decades have been affected field of education and curriculum studies that its results are emergence of terms and theories such as the reproduction theory, resistance theory and hidden curriculum that used frequently in educational texts. The general idea of critical theorists that generally are Neo-Marxist is based on conflict between the dominant and the dominated in education. This paper has examined at analysis approach, both study of critical theory, and also theories derived from the field of curriculum studies. In addition, given the criticisms and then its application to curriculum. Theories and key concepts derived from critical theory are including the reproduction theory, resistance theory and hidden curriculum which are discussed in this article. Reproduction theory is following this idea that educational system and the curriculum by providing specific conditions to reproduce the existing culture and is in domination hands. Hidden curriculum refers to the fact that in the context of the school curriculum, but conscious, students push gives to the ruling system. Resistance theory that the human factor at this point important is believed that Students and down stairs in the school curriculum is resistant to existence curriculum. Finally, the paper looks at the application of some elements of the curriculum based on critical theory.
  Keywords: critical theory, Curriculum, reproduction theory, resistance theory, hidden curriculum
 • Behzad Noruzi Chegini, Ali Akbar Sheikhi Fini *, Eghbal Zarei, Alireza Assare Pages 75-94
  The purpose of this survey is the influence of hidden curriculum on primary school student discipline. Quantitative (cross sectional survey) and qualitative (case study method based on phenomenological investigation of the lived experience) research methods were used. Statistical population was all 39 elementary school in district 3 in Shiraz. The number of sample using random sampling were 8 school and the period of observation was from the beginning to the end of the school year 94-95.To collect appropriate information the following tools have been used:1-Self-designed discipline questionnaire.2- Self-designed forms by Likert rating scale.3- Interviews and informal conversations with standardized questions. Quantitative data analysis was base on pearson correlation and multiple regression. Multiple regression results between hidden curriculum and discipline show solidarity 0.527 that in confidence level 95% is meaningful. Also qualitative analysis based on experts' opinions in hidden curriculum and educational psychology shows that in most schools and classrooms, students were affected by the effects of hidden curriculum. Results showed that these effects directly and indirectly left a deep and lasting impact on their school connectedness.
  Keywords: discipline, hidden curriculum, primary students
 • Saber abdolmaleki *, Hasan maleki, Faeze Asadi Pages 95-114
  Teach a focal point for all training activities and enhance the quality of teaching and learning strongest professors at the university. The importance of quality teaching and it is such an important topic in today's higher education landscape is transformed. The aim of this study was to identify elements of effective teaching professors of curriculum planning qualitative research with phenomenological approach was used. For this purpose, 21 students of Tehran and Allameh Tabatabaei University curriculum planning conditions had given samples using semi-structured interviews were exploratory study. Data collected, recorded and coded and classified into main categories Grdyd.thlyl content curriculum the students about the components of effective teaching professors led to the identification code 328 primary, 26 sub themes and features 6 original scientific content (mastery of, scientific knowledge valid and up to date teaching the subject, the relationship between theory and practice in the subject, researcher approach to teaching); teaching skills (expression Shiva understandable and coherent, different teaching methods, active teaching methods, use of facilities and Tools Kmkamvzshy) classroom management (time management to lesson plans, classroom rules more flexible, interactive management style, communication skills) moral qualities (the spirit of criticism, attention and respect for students, humor, punctuality, love to teach and students; justice), motivation (the use of different sources of motivation, encouraging students to learn, attention to individual differences of students, creating excitement in the training process) and evaluation (using new and varied methods of assessment, fitness evaluation method to subject; the emphasis on process evaluation circuit was).
  Keywords: Effective teaching, learning, Curriculum, Higher education
 • Ghader Faraghi*, Mohsen Farmahini Farahani Pages 115-130
  The philosophical foundations of evaluation epistemology in education in post modern age were examined in this study by four approaches (the construction oriented approach – Hermeneutics approach - Critical (Collaborative) approach and integration approach). The methodology of this study was documentary analysis. In order to answer to study’s questions, data gathered using appropriate forms, and analyzed by 5 traditional approaches. According to the thesis questions the main results are: post modern evaluation epistemology is based on critical and collaborative methods combined with qualitative and quantitative approaches. The result of this study is: the evaluation of this age should be combinatorial so that: all aspect of epistemology in the field of evaluation should be considered, all positive points of evaluation method should be considered, all racial, regional, cultural and personal difference should be considered with emphasis on current needs and goals, emotional and motivational and belief of learner should be considered because it will be driving factor for learning – teaching approach.
  Keywords: epistemology, Evaluation, post modern, construction oriented, Hermeneutics, Critical (Collaborative), integration
 • ABBAS TAGHIZADE *, javad hatami, maryam ghasemi Pages 131-150
  Presenting complex domains of knowledge through traditional linear models of instruction, is problematic because as content areas becomes more complex, the domain of knowledge becomes more ill structured, non-uniform, and overlapping with other domains. For this, Spiro & et al. argue that learning environments should emphasize ‘‘the real-world complexity and ill-structuredness of many knowledge domains. The aim of this research was qualitative study of the principles of educational design based on cognitive flexibility theory in combination with scaffolding strategies in computer-based learning environments. Qualitative content analysis method was used in this research. The study population included all resources and related articles indexed in scientific databases during 1991-2015(84resource) related to the 2 theories of this study. A sample through Purposive sampling was selected and finally the proposed educational design model based on cognitive flexibility theory with 9 principles in combination with scaffolding strategies was presented. Since cognitive flexibility theory is generally presented for advanced knowledge acquirement, the proposed model can be used for educational design for learners at high school levels and upper.
  Keywords: scaffolding, Constructivism approach, complex issues, cognitive flexibility theory, case-based learnin
 • Rahman Paryad *, Ahmad Salahshoori, Mohammadreza Yosofzade chosari Pages 151-165
  This study aimed to investigate the interdisciplinary attention to children's rights education in the curriculum of elementary school social studies have been conducted in Iran. In this study, a qualitative method to identify the components and characteristics of child rights education also content analysis to analyze the elementary school social studies curriculum has been used. The population in the content analysis was the country’s social studies curriculum in primary schools among which the country’s social studies curriculum third, fourth, fifth and sixth in the year of 2015-2016 has been selected intentionally. In order to collect information, check lists was analysis objectives analysis check list, textbook content check list, and teacher's textbooks content check list. For the analysis of the data, Shannon’s entropy method was used to obtain the credibility ratings of each component and to compare their coefficients. After the study of literature and legal framework, the proposal was developed and its validity was confirmed by a number of experts in education, law and other relevant experts. The findings showed that in the social studies curriculum of primary education in the objectives most credibility rating is related to educational rights (0.274) and less to health rights (0) and justice component (0), among The textbooks most credibility rating was related to health rights (0.205), and less to procedural law component (0.15), and amongThe teacher's textbooks most credibility rating was related to specific support (0.243) and less to procedural law component (0).
  Keywords: Rights education, Curriculum, The rights of the child, Primary education, social studies
 • Mohammadreza Behrangi, Alireza Dehghani *, Fatemeh Darabi Pages 166-181
  The purpose of this study was to Comparing Education Management Model and Discovery Model of Teaching Based on their overhauling & common dimensions. With regard to purpose this study is of the applied type and in case of data collection, it Was descriptive- Survey Research. The Population of this study consisted of higher education students in the educational administration field in Kharazmi University, Islamic Azad University, Science And Research Branch Islamic Azad University and Roudehen Branch (N=86). In this study, a census method used. data were collected through, A researcher-made questionnaire. The Content validity of questionnaire was obtained through experts of educational administration field and Their reliability was estimated through Cronbach’s alpha coefficient (0.956). Using descriptive statistics (frequency and percentage) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov, homogeneous matrix of correlations, t-dependent and Wilcoxon test) the data was analyzed. The results of the study indicated that: there are Education Management Model and Discovery Model of Teaching overhauling and applying ability in different levels of education, courses and lessons and they have an effective feature in the learning process. Also, statistically significant difference was observed between the two. The results showed significant upper effects of Education Management Model in the three comprehension dimensions and seven common characteristics (creativity was the same) than Discovery Model of Teaching.
  Keywords: Education Management Model, Discovery Model of Teaching, Models of teaching, Teaching effectiveness
 • mohsen taghizadeh *, Eskandar Fathiazar, moslem azarbakhsh Pages 182-190
  The purpose of this study was to determine the effect of educational method using a conceptual mapping on the amount of learning in the course of biology, especially in terms of meaningful learning. For this purpose, a quasi-experimental design with pre-test and post-test was used. The statistical population of this study was the third grade high school students of Kohgiluyeh and Boyerahmad Province in the year 2013-2014. Two classes were selected through purposeful sampling (each class included 20), in the control group, the students learned the lessons in the usual way, and in the experimental group the curriculum was presented in the form of conceptual maps to the students. The impact of this application on the learner's academic achievement in the biology course was measured through academic achievement tests with acceptable indicators of validity and reliability. The findings of the present study show that conceptual learning training has a positive effect on the degree of academic achievement of the biology course as well as its meaningful learning.
  Keywords: Conceptual map, Learn Biology, significant learning
 • Bahman Zandi, simin naghsh *, rezaali Tarkhan Pages 191-204
  The purpose of this article was to investigate the Evaluation of a dominant curriculum of high school teachers in the district 3 of Isfahan Education. The method of this research regarding to aim was applied and regarding to data collection was cause and effect. The Sample was217 teachers (79 female and 137 male) that selected randomly from all high school teachers in district 3 and completed researcher made questionnair that designed in base of Askayros Categories (1992). Cronbach's alpha reliability index with spss20 software was obtained 0/78. The result showed that dominant approach of teachers in goals, teachers role and style of their evaluation, are Academic and social performance approach. And as a whole implemented in terms of these two approaches and two learner-centered and social reconstruction approach are below average. Furthermore, the teachers paid attention to scientific approach and social performance approach respectively.
  Keywords: Curriculum, scientific approach, social performance approach, social reconstruction approach, learner-centered approach