فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پیاپی 45، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی حسینی نسب ، شیما گروهی ، نسرین بازرگان هرندی ، علی خالویی * صفحات 1-9
  مقدمه
  داروهای استنشاقی فراوانترین داروهای مورد استفاده در کنترل آسم در کودکان هستند. این مطالعه با منظور بررسی میزان استفاده، رضایتمندی و علل نگرانی در خصوص مصرف داروای استشاقی و عوامل موثر بر آن از دیدگاه والدین انجام شد.
  مواد و روش ها
  این بررسی، یک مطالعه توصیفی –تحلیلی است که در کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به دو کلینک آسم و آلرژی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار سن بیماران 4. 01±7. 58 سال بود. بیش از 95 درصد کودکان مبتلا در زمان مطالعه جهت کنترل آسم، دارو استفاده می کردند. در بیماران مصرف کننده داروی ضد آسم، 86. 6 درصد آنها از داروهای استنشاقی به تنهایی یا همراه با داروهای خوراکی استفاده می نمودند. در بیمارانی که داروی استنشاقی استفاده می کردند، 73. 7 درصد داروهای برنکودیلاتور همراه با کورتیکواستروئید ، 22 درصد برنکودیلاتور به تنهایی و 2. 3 درصد کورتیکواستروئید به تنهایی استفاده می شد. بیش از 91 درصد از والدین از مصرف داروهای استشاقی برای کنترل آسم رضایت داشتند و 95. 9 درصد آنها نگران عوارض این داروها بودند. وابستگی به دارو (90. 1 درصد) و هزینه زیاد (81. 3 درصد) به ترتیب شایعترین علل نگرانی والدین بودند.
  نتیجه گیری
  علیرغم رضایتمندی والدین از موثر بودن داروهای استنشاقی در درمان آسم کودکان، نگرانی از عوارض موجب محروم شدن کودکان از استفاده از این داروهای اثربخش می شود. آموزش مناسب می تواند نگرش بیماران و والدین را اصلاح نموده و نگرانی در مورد مصرف این داروها را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آسم، داروهای استنشاقی، داروهای برنکودیلاتور، داروهای کورتیکواستروئید
 • مجتبی اکرمی، زهرا کارگر جهرمی، ژیلا رحمانیان، هدی حق شناس، ساناز رضاییان صفحات 10-16
  زخم پای دیابتی، که از عوارض دیابت شیرین است، با همراه شدن عفونت در زخم می تواند خطر قطع عضو و یا حتی مرگ را افزایش دهد. باکتری E coli ، که حضور آن در زخم پای دیابتی گزارش شده است، می تواند به وخامت وضعیت زخم منجر شود. مطالعه حاضر با هدف شناسایی ژن های بتالاکتاماز در اشرشیا کلی جداشده از زخم پای دیابتی به روش Multiplex PCR در شهرستان جهرم انجام گرفت.
  روش کار
  تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی جدا شده با استفاده از روش دیسک دیفیوژن صورت گرفت. شناسایی سویه‏های تولید کننده آنزیم‏های ESBL به کمک روش‏ Double disk synergy test انجام گرفت. به منظور شناسایی ارگانیسم‏های مقاوم به کارباپنم در محیط TSB غلظت 0.5 مک فارلند استفاده شد. برای جداسازی و شناسایی سویه های تولید کننده MBL از نوارهای (AB BioDisk, Solna, Sweden) Etest MBL بر طبق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد. در آزمایش multiplex PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی وجود ژن های کدکننده آنزیم های بتالاکتاماز شامل blaTEM، blaSHV و blaOXA-1 مورد مطالعه قرار گرفت.
  کلیدواژگان: زخم پای دیابتی، مقاومت آنتی بیوتیکی، E coli، بتالاکتاماز
 • عبدالصالح زر *، محمد امین احمدی، فاطمه احمدی، سیدعلی حسینی صفحات 17-23
  مقدمه
  نوع، شدت و مدت ورزش تعیین کننده میزان اثر ورزش بر روی شاخص های هماتولوژیکی است. هدف مطالعه حاضر مقایسه ی اثر فعالیت هوازی حاد با شدت متوسط و زیاد بر برخی شاخص های هماتولوژیکی و ترومبوسیتوز ناشی از ورزش در دختران فوتسالیست دانشگاهی می باشد.
  روش کار
  11 دختر فوتسالیست دانشگاه جهرم که حداقل 6 ماه سابقه ی تمرین فوتسال داشتند به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها در هفته ی اول یک جلسه با شدت 65% ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم یک جلسه با شدت 80% ضربان قلب بیشینه، به مدت 30 دقیقه در پیست دوومیدانی دویدند. نمونه های خونی، قبل و بلافاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنی ها گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پس از فعالیت با شدت متوسط تعداد پلاکت ها (02/0=P) ، درصد هماتوکریت (001/0=P) و متوسط حجم سلول های قرمز افزایش معنی داری داشت. همچنین پس از فعالیت با شدت زیاد تعداد پلاکت ها (001/0=P) ، متوسط حجم سلول های قرمز (01/0=P) افزایش معنی داری و میزان هموگلوبین (001/0=P) و غلظت متوسط هموگلوبین سلول های قرمز کاهش معنی داری نشان داد (001/0=P). تفاوت معنی داری در مقادیر هموگلوبین (007/0=P) ، میانگین هموگلوبین سلول های قرمز (004/0=P) و غلظت متوسط هموگلوبین سلول های قرمز (002/0=P) بین فعالیت با شدت متوسط و زیاد وجود داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه ی حاضر فعالیت حاد با شدت های مختلف از نوع دویدن می تواند اثر معنی داری بر روی برخی پارامترهای خونی دختران فوتسالیست دانشگاهی داشته باشد.
  کلیدواژگان: هماتولوژی، پلاکت، هموگلوبین، هماتوکریت، گلبول قرمز
 • فاطمه سادات حسینی، نادر شریفی، حمیدرضا دولتخواه صفحات 25-32
  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت یکی از معیارهای عمده تعیین کننده سلامت است. با تعیین نوع کانون کنترل افراد احساس کارآمدی در افراد افزایش می یابد. در این پژوهش به بررسی و مقایسه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و کانون کنترل بر سلامت در دو گروه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی پرداخته شد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی بر روی 500 نفر از دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی با روش نمونه گیری مطبق سهمیه ای انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (Health Promotion Lifestyle Profile II) و والستون (Walton) بود.
  تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون های Chi-square، t مستقل و رگرسیون خطی چندگانه در نرم افزار SPSS نسخه 18 در سطح معنی داری 05/0 انجام شد.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان دهنده تفاوت معنادار در حیطه های مسئولیت پذیری سلامت 001/0P<، فعالیت های فیزیکی 007/0P=، عادت های تغذیه ای 001/0P<، رشد معنوی 001/0P<، ارتباطات بین فردی 013/0P=، مدیریت استرس 001/0P< و همچنین تفاوت معنادار در کانون کنترل سلامت درونی 036/0P= و کانون کنترل سلامت بیرونی 001/0P< در دانشجویان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد رفتارهای ارتقا دهنده سلامت در دانشجویان علوم پزشکی در وضعیت بهتری نسبت به دانشجویان غیر علوم پزشکی قرار دارد. لازم است در آینده مطالعاتی با در نظر گرفتن عوامل مختلفی که می توانند در تعیین کانون کنترل بر سلامت موثر باشند، انجام داد.
  کلیدواژگان: کانون کنترل، ارتقاء سلامت، رفتار، دانشجو
 • الهام زاده هاشم، مینا خدادادی، لاچین موسوی، رضوان سپهری وفا صفحات 33-43
  زمینه و هدف
  عوارض ناشی از تجمع چربی داخل سلولی در بافت های غیر از بافت چربی بعنوان لیپوتوکسیسیتی شناخته می شود. بیماری های قلبی-عروقی ناشی از لیپوتوکسیسیتی به طور چشمگیری در حال افزایش می باشند. بر اساس گزارشات موجود اسید پالمیتیک سبب القای لیپوتوکسیسیتی در چندین نوع سلول از جمله سلول های عضلانی قلب و هپاتوسیت ها می شود در حالیکه اسید اولئیک می تواند از بروز لیپوتوکسیسیتی در هپاتوسیت جلوگیری کند، چراکه اسیدهای چرب غیر اشباع قادرند لیپوتوکسیسیتی سلولی ناشی از اسیدهای چرب اشباع را تخفیف دهند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر اسید لینولنیک + اسید لینولئیک بر شاخصه های لیپوتوکسیسیتی القایی توسط اسید پالمیتیک در سلول های عضلات قلب رت بالغ می باشد.
  مواد و روش ها
  سلولهای بطنی قلب موش صحرایی بالغ در پلیت های 24 خانه کشت و به صورت تصادفی در گروه های کنترل و درمانی با اسید پالمیتیک (mM5/0) ، اسید لینولنیک (mM5/0) +اسید لینولئیک (mM25/0) و ترکیب اسید لینولنیک+اسید لینولئیک بااسید پالمیتیک (mM5/0+ mM25/0+ mM5/0) تحت درمان قرار گرفتند. ارزیابی میزان تری گلیسیرید سلولی، دی گلیسیرید سلولی، DNA Fragmentation و % زنده مانی در زمانهای 24، 48 ساعت پس از کشت، انجام شد.
  نتایج
  اضافه کردن اسید لینولنیک+اسید لینولئیک به اسید پالمیتیک باعث کاهش میزان DNA Fragmentation و محتوای دی گلیسیریدسلولی، افزایش میزان تری گلیسیرید سلولی و زنده مانی سلولی در مقایسه با اسید پالمیتیک به تنهایی شد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  ترکیب اسید چرب اسیدلینولنیک+اسید لینولئیک می تواند شاخصه های لیپوتوکسیسیتی حاصل از اسید پالمیتیک را درکشت اولیه عضلات قلبی رت بالغ بهبود ببخشد.
  کلیدواژگان: اسید لینولنیک، اسید لینولئیک، لیپوتوکسیسیتی، اسید پالمیتیک
 • فجریه زاهدی نیا، حمیدرضا دولتخواه *، نوید کلانی، سلیمه رنجبر، فاطمه شاکری صفحات 39-47
  مقدمه
  حادثه رویدادی است که موجب آسیب قابل تشخیص شود. افزایش تصادفات رانندگی روند ارتقای سلامت جامعه را تهدید می کند. زیان های جانی، مالی و روانی تصادفات، یک اولویت بهداشت عمومی است که سرمایه گذاری در آن ضروری است. لذا، در این پژوهش خصوصیات اپیدمیولوژیک سوانح و جراحت های موتورسیکلت و دوچرخه سواران شهرستان جهرم بررسی شد.
  روش کار
  این پژوهش، توصیفی-مقطعی، تعداد 14111 سوانح موتورسیکلت و دوچرخه به صورت سرشماری از آمارهای ثبتی اورژانس جهرم از سال 89-93 استخراج شد. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست گزارش مراقبت اورژانس 115 بود. داده ها به وسیله با آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار spss14 تجزیه وتحلیل شد.
  نتایج
  62. 7 درصد سوانح درون شهری بودند. 57. 9 درصد از تصادفات در روز و 61. 4 درصد مصدومان در سنین زیر 30 سال بودند. 1. 3 درصد از تصادفات فوتی و بقیه جرحی بودند. بیشترین سوانح در ساعت 12 تا 2 و 18 تا 20 رخ داده است. شایع ترین تروما، ضربه به اندام ها (41. 2 درصد) و ضربه به سر (28. 9 درصد) بوده است. ماشین با موتورسیکلت (50. 3 درصد) و واژگونی موتور (32. 9 درصد) بیشترین وسیله نقلیه درگیر تصادفات بودند. فوت راکبان با ناحیه رخداد تصادف (OR=2. 77) ، فصل (OR =1. 15) ، سن (OR =0. 624) و جنس (OR =2. 065) ارتباط دارد.
  نتیجه گیری
  تصادفات فوتی موتورسواران، بیشتر در برون شهر و روشنایی روز، سنین پایین و مردان رخ داده است و شایع ترین تروما ضربه به اندام ها و ضربه به سر هستند. لذا برنامه ریزی لازم، جهت آگاهی افراد از خطرات ناشی از آنها و استفاده از کلاه ایمنی صورت گیرد. همچنین فعالیت های اورژانس در تصادفات برون شهری و حضور به موقع در صحنه تمرکز یابد.
  کلیدواژگان: آسیب، تروما، حوادث ترافیکی، خودرو های دو چرخ، رانندگی، دوچرخه، موتور
 • آمنه مرزبان، مهران برزگران، مریم ایاسی، هادی مرزبان، سمانه دلاوری، وحید رحمانیان صفحات 44-51
  زمینه و هدف
  نوجوانی دوره حساسی از زندگی است که با تغییرات و رشد سریع مشخص می شود ، این تغییرات با رفتارهایی در ارتباط است که بر سلامتی فرد تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع انواع رفتارهای پرخطر در بین نوجوانان دبیرستانی شهر قم اجرا گردید.
  روش بررسی
  این تحقیق از نوع مقطعی می باشد. نمونه پژوهش شامل 800 نفر (400 دختر و 400 پسر) از دانش آموزان متوسطه دوم شهر قم بودند، که به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد بود. داده ها ازطریق نرم افزارSPSS16 بوسیله آزمونهای تی تست ، کای اسکوئر و آماره های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  ​نتایج نشان داد که سن شروع مصرف قلیان در دانش آموزان با 137 نفر (3/29 درصد) نسبت به سایر مواد غیر مجاز پایینتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانی ضرورت انجام برنامه های راهبردی و مداخله های علمی در این گروه سنی که آینده سازان جامعه به شمار می روند، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: رفتارهای پرخطر، نوجوانان، قم
|
 • Ali Hosseininasa Dr , Shima Goroohi , Nasrin Bazargan Harandi Dr , Ali Khalooei Dr * Pages 1-9
  Introduction
  Metered Dose Inhalers (MDIs) are the most common drugs for the control of asthma. This study was conducted to evaluate usage patterns, satisfaction with and concerns about MDIs for children with asthma and the related factors from the viewpoints’ of their parents.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted on children with asthma who referred to asthma and allergy clinics in two teaching hospitals of Kerman University of Medical Sciences in Iran.
  Results
  The mean and SD of age of the patients were 7.58±4.01 years. More than 95% of the patients were taking anti-asthmatic drugs at the time of the study. Of the patients who used anti-asthmatic drugs, 86.6% were using MDIs alone or in combination with oral anti-asthmatic drugs. Of patients who took MDIs, 73.7% were using a combination of bronchodilator and corticosteroid, 22% bronchodilator alone, and 2.3% corticosteroids alone. More than 91% of the parents were satisfied and 95.9 % of them were concerned about the usage of MDIs. Dependence to MDIs (90.1%) and high costs of MDIs (81.3%) were the most frequent causes of concern about MDIs usage.
  Conclusion
  Despite high satisfaction of parents with MDIs for control of asthma in children, concerns of parents about MDIs usage can cause the deprivation of children from these highly effective drugs. Proper education can correct attitudes of patients or parents and decrease their concerns about MDIs usage.
  Keywords: asthma, metered dose inhalers, bronchodilator drugs, corticosteroid drugs
 • Mojtaba Akrami, Zahra Karga jahromi, Zhila Rahmanian, Hoda Haghshenas Pages 10-16
  Diabetic foot ulcers, which are complications of diabetes mellitus, can be accompanied by an infection in the wound, which can increase the risk of amputation or even death. E coli bacteria, which have been reported to be present in diabetic foot ulcers, can lead to worsening of the condition of the wound. The aim of this study was to detect β-lactamase genes in Escherichia coli isolated from diabetic foot ulcer by Multiplex PCR in Jahrom city.
  method
  Determination of antibacterial sensitivity of Escherichia coli isolated using disc diffusion method. The detection of strains producing ESBL enzymes was performed using Double disk synergy test. In order to detect carbapenem resistant organisms in the TSF, the concentration of 0.5 McFarland was used. To isolate and identify MBL-producing strains, the Etest MBL (AB BioDisk, Solna, Sweden) tapes was used according to the manufacturer's instructions. In a multiplex PCR assay, using specific primers, the presence of genes encoding beta-lactamase enzymes including blaTEM, blaSHV and blaOXA-1 was studied.
  Keywords: Diabetic foot ulcer, E coli, Antibiotic resistance, Beta-lactamase
 • Abdossaleh Zar *, Mohammad Amin Ahmadi, Fatemeh Ahmadi, Seyed Ali Hoseini Pages 17-23
  Introduction and Aims: Type, intensity and duration of exercise, determining the effect of exercise on haematological indexes. The aim of this study was comparison of the effects of acute moderate-and high-intensity aerobic exercise on some hematological parameters and exercise-induced thrombocytosis in female college futsal players.
  Materials and Methods
  Eleven female futsal player of Jahrom University who had at least six months futsal training, voluntarily participated in this study. Subjects, runs on the track and field piste for 30 min at 65 % maximal heart rate in first week and in second week run with 80% maximal Heart rate. Blood was drawn immediately before and after exercise.
  Results
  The results showed that blood platelets (P=0.02), hematocrit (P=0.001), the mean corpuscular volume (P=0.01) was significantly increased after moderate-intensity exercise. Also, blood platelets (P=0.001), the mean corpuscular volume (P=0.01) increased significantly and hemoglobins (P=0.001), and the mean corpuscular hemoglobin concentration values (P=0.001), was significantly reduced after high intensity exercise. There was significant difference in hemoglobins (P=0.007), mean corpuscular hemoglobin (P=0.004) and the mean corpuscular hemoglobin concentration (P=0.002) values between moderate-and high-intensity exercise.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, acute exercise with different intensity can have a significant effect on some blood parameters in female futsal academic.
  Keywords: Platelet, Haematology, Hemoglobins, Haematocrit, Erythrocytes
 • Fatemeh Alsadat Hossaini, Nader Sharifi Dr, Hamid Reza Dowlatkhah Pages 25-32
  Introduction
  Health promotion behaviors are one of the key determinants of health. By determining the type locus of control of people, the sense of efficiency increases in individuals. The aim of this study was to compare health promotion behaviors and health locus of control in two groups of medical and non-medical students. Material and method: This cross-sectional study was carried out on 500 medical students and non-medical students with quota-based sampling. The data collection tool was a Demographic Information, Health Promotion Lifestyle Profile II and Walton Questionnaire.
  Statistical analysis was performed by using Chi-square, independent t-test and Multiple linear regression in SPSS software version 18 at a significant level of 0.05.
  Results
  Results showed a significant difference in health responsibility P<0.001, physical activity P=0.007, nutrition P<0.001, spiritual growth P<0.001, interpersonal relations P=0.01, and stress management P<0.001 structures and also a significant difference in internal health locus of control P=0.03 and the external health locus of control P<0.001 in medical and non-medical students.
  Conclusion
  The results show that health promotion behaviors in medical students are in a better position than non-medical students. In the future, studies are needed to consider the various factors that can be effective in determining the health locus of control.
  Keywords: Locus of control, Health promotion, Behaviors, Student
 • Elham Zadeh Hashem Dr., Mina Khodadadi Dr., Lachin Mousavi, Rezvan Seprhri Vafa Pages 33-43
  Background
  Deleterious effects of lipid accumulation in non-adipose tissues are known as lipotoxicity. The prevalence of cardiovascular disease due to lipotoxicity has been dramatically increased worldwide. Based on available reports, palmitic acid induced lipotoxicity in several cell type like cardiomyocyte and hepatocytes while oleic acid could prevent the lipotoxicity in rat hepatocytes because Unsaturated fatty acids may counteract the lipotoxicity associated with saturated fatty acids. This study aimed to investigate the effects of combination of linoleic acid with linoleic acid on the induced lipotoxicity by palmitic acid in adult rat cardiomyocyte.
  Methods
  Ventricular heart muscle cells were isolated and seeded into 24-well-plates. Cells were treated with palmitic (0.5 mM), linoleic acid (0.25 mM)+linolenic acid (0.5 mM), palmitic+ linoleic acid+linolenic acid (0.5 mM+0.25 mM+0.5 mM) or left as control. Triacylglycerol (TAG), diacylglycerol (DAG), DNA fragmentation and percent of viability were measured at 24, 48 hours. Findings: Result showed that linoleic acid+linolenic acid decreased DAG and DNA fragmentation and increased TAG and cell viability when co-administrated with palmitic in comparison with palmitic alone (p<0.05).
  Conclusion
  In conclusion, combonation of linoleic+linolenic acid would improve the lipotoxicity indices of palmitic acid in primary adult rat cardiomyocytes culture.
  Keywords: linolenic acid, Linoleic acid, lipotoxicity, palmitic acid
 • Fajrieh Zahedinia, Hamidreza Dowlatkhah *, Navid Kalani, Salimeh Ranjbar, Fatemeh Shakeri Pages 39-47
  Introduction
  The Accident is an event that causes damage to be detected. Increasing in traffic accidents threaten the community health promotion. Physical, financial and psychological disadvantages of accident are essential to invest a public health priority. This study evaluated the epidemiology of accidents and injuries of motorcycles and bicycles riders in Jahrom city.
  Method
  In this cross-sectional study, 14111 accidents accidents motorcycles and bicycles Jahrom emergency census registration statistics were extracted from 89-93 years. The data gathered by a check lists of 115 emergency care. Data were analyzed with descriptive statistics and logistic regression by software version 14.
  Results
  62.7 % were facing urban accidents. 57.9 % and 61.4 % of injury of accidents on the day in children under 30 years old. 1.3% of fatal accident and others were injury. Most accidents occurred in the 12 to 2pm and 18 to 20pm. Most prevalent trauma, a blow to the organs (41.2%) and head trauma (28.9 %). Car-motorcycles (50.3%) and motor reversal (32.9%) were the most vehicle accidents involved. Occupants died at the crash area (OR= 2.77), season (OR= 1.15), age (OR= 0.624) and sex (OR= 2.065) were associated.
  Conclusion
  Fatal accident motorcycle riders, are mostly outside the city and daylight, those occurred in early age and men and most commonly injuries are a blow to the organs and head trauma. Therefore, educational planning necessary to inform people about accident risks and use of helmets. On the other hand, emergency activities focus in suburban accidents and timely on scene presence.
  Keywords: injury, Bicycle, Driving, Traffic accidents, Two-wheeler vehicle, Motor, Trauma
 • Ameneh Marzban, Mehran Barzegaran, Maryam Ayasi, Hadi Marzban Samaneh Delavari, Vahid Rahmanian* Pages 44-51
  Background and Objectives
  Adolescence is a critical period of life characterized by changes and rapid growth, Behavioral changes in this period are effective on person's health. The aim of study was to estimate the prevalence of health risk behaviors among high school students of Qom.
  Methods
  This research is descriptive-cross sectional. the sample consisted of 800 high school students in Qom (400 girls and 400 boys) that were selected by randomly multistage sampling.The research instrument was a demographic questionnaire and a standard questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics by SPSS24 software.
  Results
  Findings showed that use of hookah was the most popular in girls and boys (59%) as compared with cigarette smoking (54.13%), drug use (33%), and alcohol consumption (44.25%). The prevalence of physical violence in and outside the school in one year, carrying weapons to school in a month, cigarette smoking in the school in one month, smoking hookah, and alcohol and opioid use during one month were more frequently observed in boys than girls. The use of the seat belt was more common among girls than boys, and the total prevalence of using the seat belt was very low( 4.1 %).
  Conclusion
  Due to high incidence of High Risk Behaviors in high school students, there is a need for strategic plans and scientific interventions in this age group Which are the future makers of country.
  Keywords: High Risk Behaviors, Adolescence, Qom