فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • عرفان جوانمردی، محمد غلامی فشارکی * صفحات 262-268
  مقدمه
  سنجش رضایتمندی بیمار، یکی از مهم ترین شاخص های ارکان سیستم های ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی به شمار می رود. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روانی فرم دو حالته پرسش نامه رضایت بیماران سرپایی نجمیه انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 359 نفر از بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی نجمیه تهران در سال 1395 انجام شد. نمونه ها با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. بدین ترتیب، از روش های تحلیل عاملی تاییدی با پاسخ دو حالته و Kuder-Richardson به ترتیب جهت بررسی روایی و پایایی استفاده گردید. در نهایت، داده ها در نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نمونه های مطالعه را 297 زن (8/82 درصد) و 62 مرد (2/17 درصد) تشکیل دادند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده روایی ساختار
  [024/0 = (Root Mean Square Error of Approximation) RMSEA، 98/0 = Comparative fit index (CFI) ] و پایایی (91/0) مناسب فرم دو حالته پرسش نامه رضایت بیماران سرپایی نجمیه بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به روایی و پایایی مناسب پرسش نامه فرم دو حالته رضایت بیماران سرپایی نجمیه، استفاده از این مقیاس جهت ارزیابی رضایت بیماران سرپایی در جامعه ایرانی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: هنجاریابی، روایی و پایایی، تحلیل عاملی
 • مقاله مروری
 • زهرا اردودری، مسعود ریسمانچیان *، کریم ابراهیم پور صفحات 279-284
  مقدمه
  در بین هیدروکربن های آروماتیک، بنزن به عنوان ماده سرطان زایی که بیشترین خطر را برای سلامتی دارد، شناخته شده است. ترانس، ترانس موکونیک اسید (trans, trans-muconic acid یا t, t-MA) محصول غیر سمی متابولیسم بنزن می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، انتخاب روشی ساده، سریع و مقرون به صرفه برای تشخیص و استخراج t, t-MA بود.
  روش ها
  در این مطالعه مروری، روش های موجود برای استخراج t, t-MA در ادرار بررسی و در نهایت، روش دقیق و مقرون به صرفه تری پیشنهاد گردید.
  یافته ها
  با مرور متون مربوط، چهار روش Solid-phase extraction (SPE) ، Liquid-liquid extraction (LLE) ، Molecularly imprinted solid-phase extraction (MISPE) و Dispersive liquid-liquid micro-extraction (DLLME) برای استخراج t, t-MA یافت گردید.
  نتیجه گیری
  با مرور مزایا و معایب روش های مذکور، می توان به این نتیجه رسید که روش DLLME با ریکاوری بالا و کاربرد آسان، روش بهتری برای تشخیص t, t-MA در ادرار می باشد.
  کلیدواژگان: پایش بیولوژیکی، ترانس، ترانس موکونیک اسید، ادرار، روش های استخراجی
 • مقاله پژوهشی
 • حسین ابراهیمی، سمیرا برکات، حبیباللهدهقان *، سجاد شیخ دارانی صفحات 285-290
  مقدمه
  آسایش حرارتی، یک مفهوم ذهنی است که بیانگر احساس رضایت فرد از شرایط حرارتی محیط می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط شاخص میانگین رای پیش بینی شده (Predicted mean vote یا PMV) با احساس آسایش حرارتی ذهنی دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و بر روی 167 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. دانشجویان احساس حرارتی ذهنی خود را در یک مقیاس هفت درجه ای تعیین نمودند و PMV آنان محاسبه گردید. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین شاخص PMV، 37/1- درجه سانتی گراد به دست آمد. بیشترین احساس حرارتی ذهنی دانشجویان در مقیاس خنثی و کمی گرم به ترتیب با 9/29 و 3/26 درصد گزارش گردید. شاخص PMV رابطه معنی داری با احساس حرارتی ذهنی دانشجویان نداشت.
  نتیجه گیری
  شاخص PMV برای برآورد احساس حرارتی افراد از محیط در فصل زمستان مناسب نمی باشد و باید با اعمال تغییرات مناسب در سیستم تهویه و سیستم گرمایشی خوابگاه، شرایطی فراهم نمود تا تعداد بیشتری از افراد از شرایط حرارتی محیط راضی باشند.
  کلیدواژگان: ناراحتی، استرس گرمایی، راحتی، دانشجویان، متابولیسم
 • لیلا ترابیان *، فریده عامری، زهره خسروی، شکوه سادات بنی جمالی صفحات 291-298
  مقدمه
  استفاده گسترده و کنترل‎ نشده از فضای مجازی، منجر به وابستگی و بروز مشکلات برای برخی از کاربران شده‎ است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی علل اعتیاد به شبکه‎های اجتماعی در نوجوانان بود.
  روش ها
  این مطالعه با بهره‎گیری از روش نظریه زمینه ای انجام شد. داده‎ها به کمک مصاحبه نیمه‎ ساختار یافته با 39 دانش‎آموز دبیرستانی (14 پسر و 25 دختر) جمع‎آوری گردید. داده‎ها با استفاده از روش Strauss و Corbin مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود.
  یافته ها
  یافته‎ها متشکل از 4 مقوله اصلی (عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و ویژگی های فضای مجازی) و 17 مفهوم اولیه (ارتباط با دیگران، احساس تنهایی، اجتناب از مشکلات، کاهش احساسات منفی، ویژگی های شخصیت، باورهای منفی، اختلالات روان شناختی، نقص در مهارت های زندگی، تفریح و سرگرمی، سبک فرزندپروری مستبدانه، غفلت، نقش همسالان، آسیب های اجتماعی، جذابیت، دسترسی آسان، گمنامی و انتقال سریع اطلاعات) بود.
  نتیجه گیری
  در کنار عوامل فردی، عوامل خانوادگی و اجتماعی نیز نقش مهمی در اعتیاد نوجوانان به شبکه‎های مجازی دارد. بنابراین، لازم است که روان شناسان تدابیر درمانی جامعی را اتخاذ نمایند تا علاوه بر درمان‎های فردی، بر اصلاح و بازسازی روابط درون خانواده متمرکز شوند.
  کلیدواژگان: پژوهش کیفی، رفتار اعتیادآور، شبکه‎های اجتماعی، دانش‎آموزان
 • مینا باباشاهی، رویا برخورداری، مریم میرلوحی * صفحات 299-306
  مقدمه
  نقش غذاهای فراسودمند در مدیریت بیماری دیابت، در طول دهه گذشته به طور گسترده ای توجه محققان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مصرف شیر سویای پروبیوتیک بر قند خون، وزن و جمعیت لاکتوباسیلوس مدفوع موش های صحرایی دیابتی شده انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی مداخله ای و گروه های موازی با گروه های شاهد بود. القای دیابت در حیوانات با استفاده از ترکیب استرپتوزوتوسین-نیکوتین آمید انجام شد. سه گروه حیوان دیابتی شده هر یک شامل 13 سر موش صحرایی طی مدت یک ماه مورد بررسی قرار گرفتند. هر سه گروه غذای پایه مشابه دریافت کردند. علاوه بر این، گروه اول یا شاهد روزانه 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژی، گروه دوم شیر سویای ساده و گروه سوم شیر سویای پروبیوتیک با لاکتوباسیلوس پلانتاروم 7A به صورت گاواژ دریافت نمود. تغییرات سطح گلوکز سرم و وزن بدن در سه گروه موش صحرایی دیابتی شده طی یک ماه به فواصل ده روز اندازه گیری و لاکتوباسیلوس های مدفوع نیز به فواصل 15 روز شمارش شد.
  یافته ها
  مصرف شیر سویای پروبیوتیک باعث اهش قابل توجه گلوکز سرم حیوانات دیابتی شده گردید. مقایسه درصد تغییرات در دو گروه دریافت کننده شیر سویا و شیر سویای پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد، افزایش معنی داری را در وزن موش ها نشان داد. همچنین، تعداد باکتری های مدفوع در گروه شیر سویا به طور معنی داری افزایش یافت (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  شیر سویای پروبیوتیک در کاهش قند خون در بیماری دیابت موثر می باشد، اما اثرات آن در تغییرات وزن نیاز به بررسی های بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: شیر سویا، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، موش صحرایی، دیابت نوع دو
 • هوشنگ منوچهری تبار، افشین ابراهیمی * صفحات 307-313
  مقدمه
  حذف کادمیوم از منابع آبی به دلیل خاصیت تجزیه ناپذیری و تجمع پذیری زیستی، امری ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه عملکرد کربن فعال تهیه شده از کلاهک میوه بلوط و اصلاح شده آن با نانوذرات مگنتیک در حذف کادمیوم انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه، اثر شاخص های زمان تماس (120-5 دقیقه) ، دوز جاذب (15-1 گرم بر لیتر) ، pH (8-2) و غلظت کادمیوم (50-5 میلی گرم بر لیتر) در کارایی حذف بررسی گردید و فرایند جذب با ایزوترم های Langmuir و Freundlich و سینتیک شبه مرتبه اول و دوم مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین ترکیب شیمیایی و ویژگی های سطحی جاذب ها، از آنالیز الگوی پراش پرتوی X (X-ray diffraction یا XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscope یا SEM) استفاده شد.
  یافته ها
  راندمان حذف کربن فعال تهیه شده از کلاهک میوه بلوط و اصلاح شده آن با استفاده از نانوذرات مگنتیک در 8 = pH، زمان تماس 30 دقیقه، دوز جاذب 5 گرم بر لیتر و غلظت اولیه کادمیوم 30 میلی گرم بر لیتر به ترتیب 13/81 و 32/91 درصد به دست آمد. بررسی ایزوترمی نشان داد که جاذب اصلاح نشده با ضریب همبستگی 9803/0 از ایزوترم Langmuir و جاذب اصلاح شده با ضریب همبستگی 943/0 از ایزوترم Freundlich پیروی می کرد. سینتیک جذب نیز نشان داد که هر دو جاذب از سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت داشتند و زمان تعادل 30 دقیقه گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  کربن فعال تهیه شده از کلاهک میوه بلوط قادر به حذف کادمیوم از محیط های آبی می باشد و می تواند به عنوان جاذب ارزان قیمتی در تصفیه منابع آلوده به کادمیوم مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، اصلاح آن با نانوذرات مگنتیک سبب افزایش چشمگیر راندمان جذب می گردد.
  کلیدواژگان: حذف کادمیوم، محلول های آبی، کربن فعال، کلاهک میوه بلوط، نانوذرات مگنتیک
 • علی دهنوی *، غلامحسن عظیمی، محمد سراجی، محمدحسن ربیعی راد صفحات 314-320
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین غلظت برخی از تری هالومتان ها (Trihalomethanes یا THMs) در آب آشامیدنی شبکه توزیع شهر اصفهان و مقایسه زمانی و مکانی داده ها و همچنین، مقایسه با تحقیقات گذشته انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود و در سال های 95-1394 انجام شد. نمونه برداری طی 12 مرحله زمانی از 18 نقطه در شبکه توزیع آب شرب صورت گرفت. مقدار THMs مبتنی بر استانداردهای 10301ISO و 16469ISRI- و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی- آشکارساز طیف سنجی جرمی (Gas chromatography-mass spectrometry یا GC-MS) تعیین شد. سایر شاخص ها از جمله دما، pH و کلر باقی مانده نیز در محل نمونه برداری اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  از گونه های مختلف THMs، فقط کلروفرم در تمام موارد اندازه ده بود. میانگین غلظت کلروفرم آب شبکه توزیع اصفهان در بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 8/19، 2/16، 7/19 و 9/12 میکروگرم بر لیتر به دست آمد. میانگین غلظت کلر آزاد باقی مانده نیز به همان ترتیب 6/0، 6/0، 5/0 و 6/0 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت کلروفرم در تابستان در مقایسه با گزارش های قبلی، حدود 20 درصد افزایش را نشان می دهد که این افزایش، اهمیت پایش مداوم این ترکیبات و اجرایی نمودن راهکارهای کاهش آن برای سال های آتی را متذکر می شود. در حال حاضر، آب شرب اصفهان کیفیت مناسبی از لحاظ وجود کلر باقی مانده و THMs دارد؛ به طوری که استانداردهای معتبر از جمله سازمان حافظت از محیط زیست آمریکا (United States Environmental Protection Agency یا USEPA) و استاندارد محیط زیست ایران را برآورده می کند.
  کلیدواژگان: آلودگی آب، تری هالومتان ها، گندزدایی، کیفیت آب، ایران
 • باقر احمدی، فاطمه بستامی، زهرا توکلی، فیروزه مصطفوی * صفحات 321-327
  مقدمه
  فعالیت بدنی یکی از عوامل مهم حفظ سلامتی و پیشگیری از بیماری های غیر واگیر محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت خودکارامدی و فعالیت بدنی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهرستان فلاورجان در سال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود و بر روی 254 دانش آموز پسر مقطع متوسطه اول انجام شد. نمونه ها با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند و اطلاعات آن ها به وسیله پرسش نامه استاندارد بین المللی فعالیت بدنی (International physical Activity Questionnaire یا IPAQ) و پرسش نامه خودکارامدی فعالیت بدنی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های Independent t، همبستگی Pearson، One-way ANOVA و Linear regression در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 050/0 > P به عنوان سطح معنی داری داده ها در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره فعالیت بدنی دانش آموزان، 37/2087 ± 36/2630 مت بر کالری در هفته به دست آمد. 2/10 درصد دانش آموزان فعالیت بدنی شدید، 3/52 درصد فعالیت بدنی متوسط و 5/37 درصد فعالیت بدنی ضعیف داشتند. میانگین نمره خودکارامدی، 14/18 ± 26/57 بود. همچنین، ارتباط معنی داری بین خودکارامدی و فعالیت بدنی مشاهده گردید (001/0 > P، 24/0 = r). خودکارامدی و تحصیلات مادر، فعالیت بدنی را به میزان 36/0 پیشگویی کرد.
  نتیجه گیری
  خودکارامدی فعالیت بدنی در تحقیق حاضر، متوسط گزارش گردید. با توجه به این که درک خودکارامد بودن در مورد فعالیت بدنی به عنوان یک عامل درونی بر روی انجام آن تاثیر می گذارد، توصیه می شود با استفاده از استراتژی های خودکارامدی، فعالیت بدنی در دانش آموزان ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، خودکارامدی، دانش آموزان
 • مژگان نواب، اکرم دهقانی دهقانی * صفحات 328-333
  مقدمه
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (Polycystic ovary syndrome یا PCOS) ، یکی از شایع ترین اختلالات غدد درون ریز محسوب می شود که شیوع آن بسته به تعریف، از 4 تا 25 درصد گزارش شده است. این سندرم با بروز پیامدهای مختلف، بر روی جنبه های گوناگون زندگی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سلامت روان و ابعاد شخصیت زنان مبتلا به PCOS با زنان عادی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه آماری آن را زنان مبتلا به PCOS و زنان سالم تشکیل داد. 126 نفر از مراجعه کنندگان به کلینیک ها و مطب های خصوصی زنان شهر اصفهان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. فرم کوتاه پرسش نامه شخصیتی NEO (60-Neuroticism-Extraversion-Openness-Five-Factors Inventory یا
  60-NEO-FFI) و پرسش نامه سلامت عمومی (28-General Health Questionnaire یا 28-GHQ) جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از آزمون MANOVA در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین ابعاد سلامت روان دو گروه زنان مشاهده شد و گروه زنان مبتلا به PCOS به طور معنی داری سلامت روان پایین تری داشتند (010/0 > P) و میزان واریانس تفاوت ها در متغیر سلامت عمومی به صورت کلی 10 درصد بود. همچنین، بررسی ابعاد شخصیتی نشان داد که گروه زنان مبتلا به PCOS به صورت معنی داری از نوروتیسم بالاتر و گشودگی پایین تری برخوردار بودند (010/0 > P).
  نتیجه گیری
  زنان مبتلا به PCOS نسبت به زنان عادی سلامت روان پایین تری دارند و به لحاظ شخصیتی مضطرب تر می باشند و از گشودگی پایین تری نسبت به تجارب برخوردار هستند. بنابراین، لزوم مداخلات روان شناختی جهت تشخیص و درمان سندرم های روانی زنان مبتلا به PCOS ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، سلامت روان، شخصیت
 • مهدی تذهیبی، فریبا سعیدی *، فریبرز مکاریان صفحات 334-339
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در بین زنان و اثرات سوء آن در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین، اهمیت شناخت عوامل موثر بر بقای بیماران، پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام گردید.
  روش ها
  این مطالعه از نوع هم گروهی گذشته نگر بود و در آن پرونده 1077 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهدای (ع) اصفهان طی سال های 1378 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. بیماران تا پایان دی ماه سال 1392 پیگیری شدند. تاثیر عوامل مختلف بر میزان بقا با استفاده از مدل رگرسیون Cox تحلیل گردید. تفاوت بقا در رده های مختلف تعداد غدد لنفاوی درگیر زیر بغل نیز با کمک آزمون Logrank بررسی و نمودار بقا با روش Kaplan-Meier در این گروه ها رسم شد. در نهایت، داده ها در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانه زمان پیگیری، 5/5 سال و میانگین سنی بیماران 3/11 ± 9/47 سال بود. 164 نفر (2/15 درصد) از بیماران در زمان پیگیری فوت کرده بودند. اثر متغیر تعداد غدد لنفاوی درگیر (047/0 = P) و کاتپسین D (009/0 = P) بر زمان بقای بیماران معنی دار به دست آمد. نسبت خطر مرگ در بیماران با تعداد غدد لنفاوی درگیر بین 3 تا 10 (031/0 = P) و بیماران با تعداد غدد لنفاوی درگیر بیشتر از 10 (030/0 = P) ، به ترتیب 02/3 و 08/3 برابر خطر مرگ در بیماران بدون غدد لنفاوی درگیر بود. بر اساس نتایج آزمون Logrank، اختلاف معنی دار توزیع تابع بقا بین سطوح مختلف تعداد غدد درگیر مشاهده شد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  تعداد غدد لنفاوی درگیر زیر بغل و میزان کاتپسین D، دو عامل پیش آگهی بد در میزان بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مدل های خطرات متناسب Cox، تحلیل بقا
 • فربد عبادی فرد آذر، عزیز رضاپور، سعید باقری فرادنبه، حسین باقری فرادنبه، سید حسین عبدالمنافی، رضا جهانگیری * صفحات 340-346
  مقدمه
  بیماری آلزایمر، شایع ترین علت زوال عقل در سالمندان می باشد که منجر به بروز اختلال در عملکرد روزانه از جمله کارکردهای اجتماعی و حرفه ای می گردد و هزینه های زیادی را بر نظام سلامت و جامعه تحمیل می کند. پژوهش حاضر با هدف تخمین بار اقتصادی بیماری آلزایمر در سالمندان شهر تهران انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر شیوع و روش هزینه یابی پایین به بالا و از دیدگاه اجتماعی، به برآورد و تخمین هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سالمندان مبتلا به آلزایمر شهر تهران در سال 1395 پرداخت. نمونه های تحقیق شامل 211 نفر از مبتلایان به آلزایمر بود که از مرکز انجمن آلزایمر ایران انتخاب شدند. داده ها به روش تمام شماری و با استفاده از فرم اطلاعاتی محقق ساخته و از طریق مصاحبه با سایر افراد خانواده تکمیل گردید.
  یافته ها
  بار اقتصادی ناشی از بیماری آلزایمر در سال 1395 در تهران، 28636715 میلیون ریال برآورد گردید. 5/52 درصد هزینه ها مربوط به هزینه های مستقیم پزشکی مانند هزینه های سرپایی (0/3 درصد) ، بستری (0/3 درصد) ، آزمایش ها و اقدامات تشخیصی (5/0 درصد) ، دارو، لوازم و تجهیزات (0/7 درصد) و خدمات پرستاری و مراقبت از بیمار (0/39 درصد) بود. همچنین، 5/0 درصد هزینه ها به هزینه های مستقیم غیر پزشکی و 0/47 درصد به هزینه های غیر مستقیم اختصاص داشت.
  نتیجه گیری
  بیماری آلزایمر از مهم ترین علل وابستگی عملکردی و مراقبت های ویژه در افراد مسن می باشد که هزینه های زیاد درمانی و مراقبتی را بر سیستم سلامت و جامعه تحمیل می نماید. برای کاهش بار اقتصادی این بیماری، پیشنهاد می شود برنامه های پیشگیری مناسب و ارایه مراقبت های اثربخش در اولویت قرار گیرد و حمایت دولت از خانواده های کم درامد افزایش یابد.
  کلیدواژگان: بار اقتصادی بیماری، آلزایمر، سالمندان، ایران
 • حامد حسنلو، علی ترابیان *، ناصر مهردادی، امیررضا کوثری، بهنوش امین زاده صفحات 347-355
  مقدمه
  هدف از کنترل تصفیه خانه های فاضلاب شهری، اتخاذ الگوریتمی است که در آن فرایند در شرایط عملیاتی مطلوبی کار کند و بدین منظور، به مدل ریاضی فرایند نیاز است. در مطالعه حاضر، پس از بیان مراحل ایجاد مدل شبیه ساز معیار شماره 1 (Benchmark Simulation Model No. 1 یا 1BSM) به صورت گام به گام، روش های عددی مناسب برای حل مدل شبیه سازی ارایه و موثرترین شاخص فرایند جهت ارایه راهبردهای کنترلی مشخص شد و در نهایت، رفتار فرایند در برابر شرایط آب و هوایی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  مقادیر اولیه درون رآکتورها و لایه های زلال ساز با حل معادلات حالت هر یک از رآکتورها محاسبه گردید. با استفاده از روش حل عددی ترکیبی Euler و
  Runge Kutta، مدل شبیه ساز 1BSM در نرم افزار MATLAB ایجاد شد و با اعمال شرایط آب و هوایی مختلف، رفتار فرایندی تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  به کارگیری بیش از یک نوع روش حل عددی برای حل مدل شبیه سازی، به طور چشمگیری از حجم محاسبات اضافی و زمان می کاهد که این امر در کنترل کننده های پیش بین بسیار حایز اهمیت است. با اعمال راهبردهای کنترلی مختلف، به طور قطع نمی توان کیفیت تمام شاخص های فرایند را به یک میزان بهبود بخشید.
  نتیجه گیری
  شاخص های نیتروژن دار فرایند و به خصوص غلظت نیتروژن آمونیاکی، موثرترین شاخص راهبری فرایند لجن فعال محسوب می شود. این فرایند در برابر شرایط نامتعارف، حدود تخلیه استاندارد 5-day Biological Oxygen Demand (BOD5) ، Chemical Oxygen Demand (COD) و Total suspended solids (TSS) را با اختلاف معنی دار از حد تعیین شده رعایت می کند و تنها در شاخص نیتروژن تخطی وجود داشت. از مدل مفروض که برای نخستین بار در کشور ایجاد شده است، می توان برای مقاصد مختلف در زمینه های شناخت و راهبری فرایند بهره برد.
  کلیدواژگان: مدل شبیه ساز، فاضلاب، اغتشاش، راهبری، فرایند تصفیه
 • اکرم قربعلی، محمدرضا شعیری *، محمد غلامی فشارکی صفحات 356-361
  مقدمه
  پژوهش های اخیر نشان می دهد که در میان افراد مبتلا به اختلال وسواسی- جبری (Obsessive-compulsive disorder یا OCD) ، پتانسیلی برای گسستگی وجود دارد. رویکرد مبتنی بر استنتاج نوعی مسیر پژوهشی را در این زمینه برانگیخته است. تحقیق حاضر با هدف تعیین نقش واسطه ای آشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه ای و نشانه های OCD انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 212 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد شرکت نمودند. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ایانجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه بازنگری شده وسواسی- جبری (Obsessive Compulsive Inventory-Revised یا OCI-R) ، مقیاس تجارب تجزیه ای (Dissociative Experiences Scale-II یا DES-II) و نسخه بسط یافته پرسش نامه آشفتگی استنتاج (Inferential Confusion Questionnaire-Expanded Version یا ICQ-EV) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson، Regression سلسله مراتبی بر اساس روش Baron وKenny و آزمون Sobel در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رابطه مثبت و معنی داری بین تجارب تجزیه ای، نشانه های OCD و آشفتگی استنتاج وجود داشت (010/0 > P). نتایج تحلیل Regression نشان داد که آشفتگی استنتاج در رابطه بین تجارب تجزیه ای و نشانه های OCD نقش واسطه ای را ایفا نمود (001/0 > P، 356/0 = β).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده حاکی از نقش آشفتگی استنتاج در تبیین رابطه بین تجارب تجزیه ای و نشانه های OCD است. این نتیجه می تواند شواهدی را در جهت حمایت از سودمندی به کارگیری رویکرد مبتنی بر استنتاج در درمان آن دسته از افراد مبتلا به OCD که دارای تجارب تجزیه ای هستند، فراهم سازد.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی- جبری، اختلالات تجزیه ای، آشفتگی
 • علی اسرافیلی، مریم سلیمی *، احمد جنیدی جعفری، روشنک رضایی کلانتری صفحات 369-376
  مقدمه
  ورود پیوسته آنتی بیوتیک ها از جمله آموکسی سیلین به محیط زیست، باعث ایجاد مخاطرات بهداشتی بالقوه به ویژه ایجاد مقاومت در میکروارگانیسم های بیماری زا خواهد شد. در سال های اخیر، تلاش های فروانی توسط محققان برای توسعه روش هایی که منجر به تخریب آنتی بیوتیک ها شود، صورت گرفته است که از آن جمله می توان به فرایندهای فتوکاتالیستی بر پایه TiO2 اشاره نمود. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی کاتالیست Bi2O3-TiO2 در حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی انجام گردید.
  روش ها
  در این مطالعه بنیادی- کاربردی، ابتدا کاتالیست Bi2O3-TiO2 به روش هیدروترمال سنتز شد. جهت تعیین مشخصات نانوکامپوزیت، از آزمایش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscope یا SEM) ، طیف سنجی پراش انرژی پرتوی X (Energy-dispersive X-ray spectroscopy یا EDX) و طیف سنجی بازتابشی انتشاری (Diffuse reflectance spectroscopy یا DRS) استفاده گردید. سپس تاثیر شاخص هایی مانند مقدار بیسموت در ترکیب Bi2O3-TiO2، مقدار pH (3 تا 11) ، غلظت اولیه آموکسی سیلین (10، 15 و 20 میلی گرم بر لیتر) و میزان معدنی سازی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  کاتالیست BT5، راندمان تخریب فتوکاتالیستی بیشتری را برای آموکسی سیلین نشان داد. میزان pH و غلظت آموکسی سیلین بهینه در این فرایند به ترتیب 11 و
  10 میلی گرم بر لیتر تعیین گردید. حداکثر کارایی فرایند در شرایط بهینه پس از زمان تماس 120 دقیقه، 85 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  فرایند فتوکاتالیستی بر پایه کاتالیست Bi2O3-TiO2 نسبت به TiO2، روش موثری جهت حذف آموکسی سیلین از محیط آبی می باشد (05/0 < P) و کاربرد Bi2O3 به طور موثری فعالیت فتوکاتالیستی TiO2 را در نور مرئی افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، فرایند فتوکاتالیستی، دی اکسید تیتانیوم، بیسموت، نور مرئی
 • زهرا خیالی، ریحانه سلیمی، افسانه قاسمی *، علی خانی جیحونی صفحات 377-383
  مقدمه
  سبک زندگی ناسالم، از عوامل موثر بر کنترل قند خون می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدل ارتقا دهنده سلامت Pender بر بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی (مداخله ای) بود که بر روی 90 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان داراب در سال 1394 صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی متشکل از 52 سوال در دو بخش اصلی شامل رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و سلامت روانی- اجتماعی، توسط گروه های آزمون و شاهد قبل و سه ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری گردید و سپس در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 > P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران گروه های آزمون و شاهد به ترتیب 60/12 ± 09/52 و 40/13 ± 51/51 سال بود. بیشتر شرکت کنندگان دو گروه متاهل، شاغل و دارای سطح تحصیلات دیپلم بودند و تفاوت معنی داری در این زمینه بین دو گروه وجود نداشت (050/0 < P). میانگین نمرات سبک زندگی در دو بخش اصلی شامل رفتارهای ارتقا دهنده سلامت و سلامت روانی- اجتماعی و زیرمقیاس های آن در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد پس از مداخله آموزشی افزایش یافت که این افزایش معنی دار بود (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده بر اثربخشی آموزش در بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت تاکید می نماید. بنابراین، طراحی برنامه های آموزشی با استفاده از مدل ارتقای سلامت در مراکز بهداشتی- درمانی به منظور ارتقای سلامت پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، سبک زندگی، آموزش، مدل ارتقای سلامت Pender
 • نرگس کاوندی، حبیباللهدهقان *، محسن شریف روحانی صفحات 384-389
  مقدمه
  مطالعات خطر و عملیات (Hazard and operability study یا HAZOP) و شناسایی مخاطرات جهت مدیریت خطر و افزایش سطح ایمنی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز شهری ضروری می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مخاطرات فرایندی ایستگاه تقلیل فشار گاز و ارایه راهکارهای فنی و مدیریتی جهت کاهش آن ها بود.
  روش ها
  این مطالعه در دو ایستگاه تقلیل فشار گاز استان اصفهان صورت گرفت. ابتدا تیم HAZOP تشکیل شد و با توجه به نظرات اعضای تیم، فرایند تقلیل فشار گاز به پنج گره اصلی «ورودی گاز، ورودی فیلتر، فیلتر، گرمکن، رگلاتور و بودارکننده» تقسیم گردید. شاخص های عملیاتی، حد طراحی و انحرافات احتمالی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز برگه های کاری HAZOP از طریق مراجعه به کتب، دستورالعمل های عملیاتی، دفتر گزارش روزانه و مصاحبه با مهندسان و اپراتورهای ایستگاه جمع آوری شد.
  یافته ها
  انحرافات در گره مسیر ورودی گاز و فیلتر شامل شاخص های فشار، شدت جریان، درجه حرارت و خوردگی و در گره گرمکن شامل انحرافات در جریان گاز، درجه حرارت گاز، دمای هیتر، فشار گاز و خوردگی بود. در گره مطالعاتی رگلاتور، انحرافات در فشار گاز قبل و بعد از رگلاتور، خوردگی، خرابی پایلوت رگلاتور و عدم حساسیت پایلوت به فشار پایین دست تعیین گردید. در گره مطالعاتی واحد بودارکننده نیز انحرافاتی در میزان تزریق ماده بودارکننده، جریان گاز، فشار، سرعت و میزان بو مد نظر قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه HAZOP، علل و پیامدهای ناشی از انحراف شاخص های عملیاتی در پنج گره ایستگاه تقلیل فشار گاز شناسایی گردید و اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی آن ها همچون تعمیرات پیشگیرانه و زمان بندی شده، بازرسی مداوم خط لوله انتقال، تهیه یک برنامه زمان بندی شده برای بازرسی تجهیزات از نظر خوردگی و بازرسی و بازنگری در طراحی مورد تاکید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: کنترل خطر، مطالعات عملیات و خطر، ایستگاه تقلیل فشار گاز، گاز طبیعی، ایران
 • علی عبدالله نژاد، الهام شیردل، شاهین رییسی وند، افشین ابراهیمی، نگار جعفری * صفحات 390-395
  مقدمه
  مصرف زیاد کودهای شیمیایی حاوی ازت در زمین های کشاورزی شهرستان فریدن، منجر به افزایش غلظت نیترات آب آشامیدنی در برخی از چاه های آب زیرزمینی این شهرستان حتی بالاتر از حد مجاز شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و پهنه بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی شهرستان فریدن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بود که در آن غلظت نیترات با استفاده از روش اسپکتروفتومتری طبق استاندارد متد مورد سنجش قرار گرفت و نتایج آن با رهنمود سازمان بهداشت جهانی (World Health Organization یا WHO) (50 میلی گرم در لیتر) مقایسه شد. سپس پهنه بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی شهرستان فریدن با استفاده از روش های تابع معکوس فاصله وزن دار (Inverse distance weighting یا IDW) و Kriging در نرم افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در نیمی از چاه های مورد بررسی شهرستان فریدن، غلظت نیترات در مقایسه با رهنمود WHO بیشتر از حد مجاز بود. پهنه بندی غلظت نیترات در منابع آب زیرزمینی این شهرستان با استفاده از GIS نشان داد که چاه های دارای نیترات بالاتر از حد مجاز، بیشتر در مناطق مرکزی و جنوبی شهرستان فریدن واقع شده اند.
  نتیجه گیری
  روش های آبیاری نامناسب و مصرف بی رویه کودهای ازته توسط کشاورزان آموزش ندیده، می تواند سبب افزایش نیترات در منابع آب زیرزمینی گردد. بنابراین، باید تمهیداتی در جهت آموزش کشاورزان در رابطه با کاهش مصرف این کودها در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، نیترات، منابع آب زیرزمینی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • شکوفه ملکی، محمد غلامی فشارکی *، محسن روضاتی صفحات 396-402
  مقدمه
  در محیط رقابتی امروز، سازمان ها بر روی مسایل و موضوعاتی تمرکز دارند که بر هزینه و بهره وری آنان تاثیر می گذارد و از آن جمله می توان به غیبت از کار به دلیل بیماری (مرخصی استعلاجی) اشاره نمود. از این رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر تعداد روز مرخصی استعلاجی کارکنان فولادسازی بود.
  روش ها
  این مطالعه طولی بر روی کارگران مرد شاغل در کارخانه فولاد مبارکه اصفهان طی سال های 1390 تا 1394 انجام گرفت. جهت تحلیل داده ها، از تحلیل مسیر چند سطحی با پاسخ پواسونی (Poisson) در نرم افزار Mplus استفاده گردید.
  یافته ها
  7020 نفر با میانگین سنی 64/7 ± 89/38 سال در تحقیق حاضر شرکت کردند. در سطح درون گروهی، متغیرهای سن، تحصیلات و بیماری ها (قلبی- عروقی، مفاصل و استخوان، هاضمه، غدد و سرطان) تاثیر مستقیم و متغیرهای سابقه و نمره خطر Framingham تاثیر غیر مستقیمی بر تعداد روز مرخصی استعلاجی داشت. همچنین، در سطح بین گروهی، احتمال نوبت کاری و احتمال سیگاری بودن تاثیر مستقیمی را بر تعداد روز مرخصی استعلاجی نشان داد.
  نتیجه گیری
  کارگران نوبت کار بیشتر در معرض بیماری قرار دارند که در نهایت، منجر به افزایش تعداد روز مرخصی استعلاجی آن ها نسبت به کارگران روزکار می شود.
  کلیدواژگان: مرخصی استعلاجی، تحلیل چند سطحی، توزیع پواسون
 • علی اسرافیلی، مریم سلیمی *، میترا غلامی، مهدی فرزادکیا صفحات 403-409
  مقدمه
  مصرف زیاد آنتی بیوتیک ها از جمله مترونیدازول، باعث شده است که آن ها به طور پیوسته به محیط زیست وارد شوند؛ در حالی که فرایندهای تصفیه متداول قادر به حذف آن ها نیست. در نتیجه، در محیط تجمع می یابند و منجر به بروز مخاطرات بهداشتی پیش بینی نشده بر سلامت انسان و اکوسیستم می شود. در سال های اخیر، فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته به عنوان یک تکنولوژی موثر جهت تخریب آلاینده ها از محیط آبی معرفی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی کارایی کاتالیست تیتانیوم دی اکساید- کربن نیترید گرافیتی (Graphitic carbon nitride-TiO2 یا g-C3N4-TiO2) در حذف مترونیدازول از محیط های آبی صورت گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه بنیادی- کاربردی، ابتدا کاتالیست g-C3N4-TiO2 سنتز گردید. جهت تعیین مشخصات نانوکامپوزیت، از آزمایش های میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning electron microscope یا SEM) ، Energy Dispersive X-ray (EDX) و طیف سنجی انعکاسی انتشاری (Diffuse reflectance spectroscopy یا DRS) استفاده شد. سپس تاثیر شاخص هایی مانند مقدار g-C3N4 در ترکیب کاتالیست g-C3N4-TiO2، غلظت اولیه مترونیدازول (10، 15 و 20 میلی گرم بر لیتر) ، pH (4، 7 و 10) و میزان معدنی سازی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  کاتالیست TC3 راندمان تجزیه فتوکاتالیستی بیشتری را در تخریب مترونیدازول نشان داد. حداکثر کارایی فرایند در شرایط بهینه شامل غلظت اولیه مترونیدازول
  10 میلی گرم بر لیتر، 10 = pH و زمان تماس 360 دقیقه بود که 83 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  فرایند فتوکاتالیستی بر پایه کاتالیست g-C3N4-TiO2، روش موثری جهت حذف مترونیدازول از محیط آبی می باشد و کاربرد g-C3N4 به طور موثری فعالیت فتوکاتالیستی TiO2 را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مترونیدازول، فرایند فتوکاتالیستی، کربن نیترید گرافیتی، تیتانیوم دی اکساید
 • محسن محمدی گلنگش *، زهرا بزرگ پناه، علی محمد صنعتی صفحات 410-418
  مقدمه
  حذف رنگ های راکتیوآزو، یکی از مشکلات اساسی در فرایند تصفیه پساب های صنایع نساجی شناخته می شود. در سال های اخیر استفاده از نانوذرات برای حذف و کاهش آلاینده ها در محیط های آبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش حاضر، سنتز نانوذرات مغناطیسی با گروه عاملی استر و بررسی کارایی آن ها جهت حذف رنگ راکتیو بلک 5 (Reactive Black-5 یا RB-5) از محلول های آبی بود.
  روش ها
  سنتز نانوذرات سیلیکا- استر به روش هم رسوبی در شرایط قلیایی صورت گرفت. جهت تعیین اندازه نانوذرات، از تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission electron microscopy یا TEM) استفاده و تاثیر متغیرهای مستقل pH، غلظت اولیه رنگ و مقدار نانوذرات بر راندمان حذف رنگ بررسی گردید. آنالیزهای سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک به منظور تعیین نرخ و مکانیسم جذب انجام شد. در نهایت، کارایی نانوذرات بازیافت شده جهت حذف رنگ RB-5 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  100 درصد حذف رنگ در 2 = pH، غلظت رنگ 20 میلی گرم بر لیتر توسط نانوجاذب سیلیکا- استر با مقدار 3/0 گرم بر لیتر و در مدت زمان 80 دقیقه به دست آمد. مطالعات سینتیکی نشان داد که سینتیک حذف رنگ RB-5 در شرایط بهینه از سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت کرد و فرایند جذب، شیمیایی بود. داده های تعادلی جذب به خوبی با مدل ایزوترمی Langmuir مطابقت نمود. مطالعات ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جذب رنگ به سادگی امکان پذیر، خود به خودی و گرماگیر می باشد و نانوجاذب های سنتز شده پس از پنج مرتبه بازیابی، از کارایی حذف مطلوبی برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  نانوذرات سیلیکا- استر در حذف رنگ RB-5 از محلول های آبی کارامد می باشند و این نانوذرات می توانند با توجه به ساختار شیمیایی و قدرت بازیابی مناسب، به عنوان جاذب مناسبی برای حذف رنگ های آنیونی از محلول های آبی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: رنگ زا، سیلیکا، استر، آلودگی آب، نانوذرات مغناطیسی
|
 • Erfan Javanmardi , Mohammad Gholami, Fesharaki * Pages 262-268
  Background
  Patient Satisfaction Assessment is one of the most important indicators of health services quality improvement systems. Regarding the importance of this issue, this study done with aimed The Study of Psychometric Properties of the Najmieh Outpatient Satisfaction Questionnaire Binary Response.
  Methods
  This study was performed on 359 outpatient person referring to Najmieh subspecialty hospital in year 2016 who selected using systematic random sampling. In this study, the confirmatory factor analysis with binary response and Kuder-Richardson method used for validity and reliability respectively. Data analysis was performed using SPSS software version 20 and AMOS version 18. Findings: The sample consisted of 359 people, 297 (82.8%) women and 62 (17.2%) men. The confirmatory factor analysis with binary response showed good construct index (RMSEA = 0.024, CFI = 0.98) and reliability index (0.91).
  Conclusion
  Regarding the good validity and reliability of Najmieh outpatient satisfaction questionnaire binary response, this questionnaire is recommended to assess the outpatient satisfaction in Iranian society.
  Keywords: Standardization, Validity, reliability, Factor analysis
 • Zahra Ordudari , Masoud Rismanchian* , Karim Ebrahimpour Pages 279-284
  Background
  Among aromatic hydrocarbons, exposure to benzene, as a known carcinogen, has the highest health risk. trans,trans-muconic acid (tt-MA) is a non-toxic product of benzene metabolism. This study aimed to select a simple, rapid, and more economical method for determination of t,t-MA.
  Methods
  This study reviewed some reported methods for extraction of t,t-MA from urine samples in order to propose the most cost-effective one. Findings: After reviewing some related literatures, four methods solid-phase extraction (SPE), liquid-liquid extraction (LLE), molecularly imprinted solid-phase extraction (MISPE), and dispersive liquid-liquid micro-extraction (DLLME) were found for extraction of t,t-MA.
  Conclusion
  After surveying the advantages and disadvantages of the mentioned methods, it was found that the PDLLME method can be considered as one of the most appropriate methods for detecting t,t-MA in the urine samples, due to its high recovery and easy application.
  Keywords: Bio Monitoring, Trans, trans-muconic acid, Urine, Extraction methods
 • Hossien Ebrahimi , Samira Barakat, Habibollah Dehghan*, Sajad Sheikhedarani Pages 285-290
  Background
  Thermal comfort is a mental concept that expresses the feeling of individual satisfaction from the thermal conditions of the environment. The present study aimed to determine the relationship between predicted mean vote (PMV) index and mental health comfort among boy students in Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
  Methods
  The descriptive-analytical study was done on 167 boy students in Isfahan University of Medical Sciences. Mental thermal sensation of students was determined in a 7-point scale, and their PMV was calculated as well. The collected data were analyzed using SPSS software. Findings: The mean PMV index was -1.37 °C. The most mental thermal sensations of students were the neutral and slightly warm scale, with a frequency of 29.9% and 26.3%, respectively. PMV index had no significant relationship with the mental thermal sensation of students.
  Conclusion
  In this study, PMV index was not suitable for estimating people’s thermal sensation of the environment in winter. By applying appropriate changes in dormitory ventilation and heating systems, more people would be satisfied of ambient temperature conditions.
  Keywords: Discomfort, Heat stress, Comfort, Students, Metabolism
 • Leila Torabian* , Farideh Ameri, Zohreh Khosravi, Shokooh Sadat Banijamali Pages 291-298
  Background
  The widespread and uncontrolled use of Cyberspace has led to dependency and some problems for some users. The purpose of this study was to investigate the causes of addiction to social networks among the adolescents.
  Methods
  This study was done using the grounded theory method. The data were collected from 39 high school students (14 boy and 25 girl students) using unstructured interviews. The method of Strauss and Corbin, which consists of open, axial, and selective coding, was used for data analysis. Findings: Research findings included 4 main categories (individual, family, social factors, and cyberspace features), and 17 primary concepts (connecting with others, loneliness, avoid from problems, reduce negative emotions, personality features, negative beliefs, psychological disorders, life-skills deficits, entertainment, authoritarian parenting, neglect, the role of peers, social damages, attractiveness, easy access, anonymity, and information transfer speed).
  Conclusion
  The results revealed that along with personal factors, family and social factors affect social networks addiction in adolescents. Therefore, it is necessary for psychologists to adopt comprehensive therapeutic plans that focus on the rebuilding and rehabilitation of family relationships in addition to individual treatment.
  Keywords: Qualitative research, Addictive behavior, Social networks, Students
 • Mina Babashahi , Roya Barkhordari, Maryam Mirlohi * Pages 299-306
  Background
  During the last decade, the role of functional food in diabetes management has been increasingly getting researchers’ attention. The objective of this study was to investigate the effects of probiotic soy milk on fasting blood glucose, body weight, and fecal lactobacilli population in diabetic rats.
  Methods
  This was an experimental study with parallel groups and a control group. The induction of diabetes in animals was done using streptozotocin-nicotinamide (STZ-NA). Three groups of thirteen diabetic rats were entered in a one-month study. All three groups received the same basic food. In addition, the first or control group, the second and third groups were fed with serum physiology, simple soymilk, and probiotic soy milk with Lactobacillus plantarum A7 (1 ml/day), respectively. Fasting blood glucose and body weight variation were analyzed at 10-day intervals, and changes in lactobacillus count were investigated (Log CFU/g) at 15-day intervals for a period of one month. Findings: The consumption of probiotic soy milk caused a significant decrease in fasting blood glucose in diabetic rats. Comparison of the percent of changes in the two groups receiving soy milk and probiotic soy milk with the control group showed a significant increase in the weight of the rats. Moreover, the fecal lactobacilli count in soy milk group significantly increased (P < 0.050).
  Conclusion
  Generally, probiotic soy milk is effective in reducing blood glucose in diabetes, but its effects on weight gain require more research.
  Keywords: Soy milk, Lactobacillus plantarum, Rats, Diabetes mellitus
 • Hooshang Manouchehritabar , Afshin Ebrahimi * Pages 307-313
  Background
  The removal of cadmium from water sources is necessary due to the inherent degradability and biocompatibility. The aim of this study was to evaluate and compare the performance of activated carbon produced from oak cap before and after modification with magnetic nanoparticles, as adsorbents for the removal of cadmium.
  Methods
  The effect of contact time (5 to 120 minutes), adsorbent dose (1 to 15 g/l), pH (2 to 8), and cadmium concentration (5-50 mg/l) was investigated. The adsorption behavior of cadmium was evaluated using Freundlich and Langmuir models. The effect of time was described via kinetics models. Chemical composition and surface characteristics of adsorbent evaluated using X-ray diffractometry analysis (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Findings: The removal efficiency of conventional and modified activated carbon produced from oak caps under the constant conditions of pH of 8, contact time of 30 minutes, adsorbent dose of 5 g/l, and cadmium concentration of 30 mg/l was 81.13 and 91.32 percent, respectively. Study of isotherm results showed that conventional activated carbon produced from oak caps had a correlation coefficient of 0.98 with Langmuir model, but modified activated carbon with magnetic nanoparticles followed Freundlich model with a correlation coefficient of 0.943. The results of kinetics showed that both sorbent followed the pseudo-second order kinetics, and their equilibrium time was 30 minutes.
  Conclusion
  The activated carbon prepared from oak caps pulp is able to remove cadmium from aqueous solutions, and can be used as a low-cost adsorbent material for treatment of water resources contaminated with cadmium. Moreover, modification with magnetite nanoparticles significantly increases the absorption efficiency.
  Keywords: Cadmium Removal, Aqueous Solution, Activated Carbon, Oak caps pulp, Magnetite Nanoparticles
 • Ali Dehnavi* , Gholamhassan Azimi, Mohammad Saraji, Mohammad Hassan Rabie, Rad Pages 314-320
  Background
  The goal of this study was to determine the concentration of trihalomethanes compounds in drinking water distribution network of Isfahan City, Iran, as well as comparison of data with previously reported values.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed during the years 2015-2016. The samples were taken at sampling periods (totally 12 periods) from eighteen sampling points in one working day, based on standard methods. Trihalomethanes were determined based on ISO-10301:1997 and ISRI 16469 standards using gas chromatography-mass spectrometric (GC-MS) method. Other parameters including temperature, pH, and residual chlorine were measured at sampling sites. Findings: Among the measured concentration of four trihahomethane species, only chloroform showed measurable values. The average concentration of chloroform in Isfahan water distribution network was 19.8, 16.2, 19.7, and 12.9 mg/l in spring, summer, autumn, and winter, respectively. The average concentration of residual free chlorine was 0.6, 0.6, 0.5, and 0.6 mg/l in same seasons, respectively.
  Conclusion
  The current study reveals that the average concentration of chloroform measured in summer is approximately 20% higher than those reported values at 2013. The appeared trend in concentration of chloroform shows the importance of continuous monitoring of these compounds, and the implementation of their reduction strategies for the coming years. By the way, the quality of Isfahan drinking water respect to the mentioned species and residual chlorine currently passes credible standards as well as the United States Environmental Protection Agency (US-EPA).
  Keywords: Water pollution, Trihalomethanes, Disinfection, Water quality, Iran
 • Bagher Ahmadi , Fatemeh Bastami, Zahra Tavakoli, Firoozeh Mostafavi * Pages 321-327
  Background
  Physical activity is a key factor in maintaining health and preventing non-communicable diseases. The present study was conducted in 2016-2017 academic year to investigate level of self-efficacy and physical activity among boy high school students (junior) in the city of Flavarjan, Iran.
  Methods
  The present descriptive-analytical study was conducted on 254 boy junior high school students selected according to a multistage cluster sampling method. Data were collected using the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) and Physical Activity Self-Efficacy Questionnaire. Data were analyzed using Pearson, independent t, one-way ANOVA, and linear regression tests at the significance level of P < 0.050. Findings: Students' mean physical activity score was 2630.36 met/cal/week, and physical activity was intense in 10.2%, moderate in 52.3%, and poor in 37.5% of students. Mean self-efficacy score was 57.26 ± 18.14. A significant relationship was observed between self-efficacy and physical activity (r = 0.24, P < 0.001). Mother education and self-efficacy predicted physical activity by 0.36.
  Conclusion
  Self-Efficacy in physical activity among high school students was moderate. As regards, self-efficacy affects physical activity as an intrinsic factor; so, it is recommended to use strategies of self-efficacy to enhance physical activity among the students.
  Keywords: Physical activity, Self-efficacy, Students
 • Mojgan Navab , Akram Dehghani * Pages 328-333
  Background
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine disrupters, with an outbreak of 4-25 percent, depending on the definition. This syndrome has several different outcomes that affect various aspects of life. The purpose of this study was to compare mental health and personality dimensions among the women with and without polycystic ovary syndrome.
  Methods
  This was a causal-comparative study, and the statistical sample consisted of 126 women with and without polycystic ovarian syndrome selected via available sampling from clinics and private clinics of women in Isfahan City, Iran. Data were collected using Neuroticism-Extraversion-Openness Five-Factors Inventory-60 (NEO-FFI-60) and General Health Questionnaire-28 (GHQ-28). Data were analyzed using MANOVA test via SPSS software at a significant level of less than 0.010. Findings: There was a significant difference between the two groups in mental health dimensions, and it was lower in the group of women with polycystic ovary syndrome (P < 0.010). The variance of the differences in general health was 10%. Moreover, the results of personality dimensions showed that the group of women with polycystic ovary syndrome had significantly higher levels of neuroticism and lower openness as well (P < 0.010).
  Conclusion
  Women with polycystic ovary syndrome have a lower mental health than normal women, are more anxious, and have less openness to the experiences. Therefore, it is necessary to consider some psychological interventions for the diagnosis and treatment of psychiatric syndromes in women with polycystic ovary syndrome.
  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Mental health, Personality
 • Mehdi Tazhibi , Fariba Saeedi*, Fariborz Mokaraian Pages 334-339
  Background
  Due to the high prevalence of breast cancer among women and its effects on personal and social life, it is important to detect effective factors on survival of these patients. This study was conducted to determine the factors affecting the survival of patients with breast cancer.
  Methods
  This was a retrospective cohort study on 1077 patients with breast cancer referred to Seyed-al-Shohada hospital, Isfahan, Iran, between the years 1999 and 2010 and followed until 2014. Cox regression model were used to test the effects of various factors on the survival, log-rank test was carried out in the different categories of involved lymph nodes, and survival curves of these categories were plotted using Kaplan-Meier method. Analysis was done using SPSS software at the significance level of less than 0.05. Findings: The median of follow-up time was 5.5 years, and mean age of patient was 47.9 ± 11.3 years. 164 patients (15.2%) died during the follow-up period. The effect of the number of involved lymph nodes (P = 0.047) and cathepsin D (P = 0.009) was significant on the survival time of the patients. In patients with lymph node involvement between 3 and 10 (P = 0.031) and in patients with lymph node involvement of more than 10 (P = 0.030), risk of death was 3.02 and 3.08 times compared with patients without lymph node involvement, respectively. The log-rank test indicated a significant difference in survival between the different categories of involved nodes (P < 0.001).
  Conclusion
  This study showed that the number of involved axillary lymph nodes and cathepsin D level associated with poor prognosis in survival of patients with breast cancer.
  Keywords: Breast cancer, Cox proportional hazard models, Survival analysis
 • Farbod Ebadifard, Azar , Aziz Rezapour, Saeed Bagheri, Faradobeh, Hosein Bagher, Faradonbeh, Seyed Hossein Abdolmanafi, Reza Jahangiri * Pages 340-346
  Background
  Alzheimer's disease is the most common form of dementia causing a disruption to memory and thinking, and for its treatment, many costs are imposed on the health system and society. The purpose of this study was to estimate the economic burden of Alzheimer's disease in the elderly in Tehran City, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study, we used the prevalence-based approach, bottom-up method, and social perspective to estimate the direct and indirect costs of Alzheimer in Tehran City during the years in 2016-2017. The research sample (211 patints) was selected from the Alzheimer's Association of Iran. The required information was completed through interviews with family members of the patients, and their medical files. Findings: The yearly economic burden of Alzheimer's disease was 810,391,868 United States dollar (US$). Most of the cost (52.5%) related to direct medical costs [such as outpatient expenses (3.0%), hospitalization costs (3.0%), tests and diagnostic measures (0.5%), drugs, supplies, and equipment (7%), and nursing and patient care services (39.5%)], 0.5% related to non-medical direct costs, and 47.0% to indirect costs.
  Conclusion
  Alzheimer's disease is one of the most important causes of functional dependence and special care in the elderly, with many direct and indirect costs for the treatment and care of people with this condition imposed on the health system and society. To reduce the economic burden of disease on society and health systems, we recommend that disease prevention programs should be developed, and effective care should be provided in health system be the top priority, and government support should increase for poor families.
  Keywords: Economic burden of disease, Alzheimer disease, Elderly, Iran
 • Hamed Hasanlou , Nasser Mehrdadi, Amir Reza Kosari, Behnoush Aminzadeh, Ali Torabian * Pages 347-355
  Background
  The main goal of controlling urban wastewater treatment plants is to adopt an algorithm in which the process works in optimal operating conditions. For this purpose, we need to use the process mathematical model. In this study, the steps of building the enchmark Simulation Model No. 1 (BSM1) were presented step by step. Appropriate numerical methods were proposed for solving the simulation model, and the most effective parameter of the process was determined to provide control strategies. Finally, behavior of the process was examined against different weather conditions.
  Methods
  The initial values inside the reactors and the clarifier layers were calculated by solving the state equations of each reactor. Using the Euler and Range Kutta hybrid numerical approach, the BSM1 simulating model was created in MATLAB environment. By applying different weather conditions, the behavior of the treatment process was investigated. Findings: Applying more than one numerical solution to solve the simulation model reduced significantly the amount of additional calculus and time, as a very important item in predictive controlling systems. Make use of different control strategies, necessarily do not improve the quality of all process parameters.
  Conclusion
  Nitrogen-containing parameters, especially ammonia nitrogen, are the most effective control parameters in activated sludge process. This process complies effluents standard limits of chemical oxygen demand (COD), 5- day biological oxygen demand (BOD5), and total suspended solids (TSS) with significant difference. Only in nitrogen parameter, we see some violations of the standard. The model that is created for the first time in the country can be used for different purposes in the fields of process recognition and operation.
  Keywords: Simulation model, Waste water, Disturbance, Operation, Treatment
 • Akram Ghorbali , Mohammad Reza Shaeiri*, Mohammad Gholami, Fesharaki Pages 356-361
  Background
  Research has indicated the potential for dissociation amongst individuals with obsessive-compulsive disorder (OCD). The Inference-Based Approach (IBA) offers one provoking line of enquiry in this context. This study aimed to determine the mediating role of the inferential confusion in the relationship between dissociative experiences and obsessive-compulsive symptoms.
  Methods
  In this cross-sectional study, 212 students from Shahed University, Tehran, Iran, participated. The participants were selected using cluster random sampling method. Data were collected using the Obsessive- Compulsive Inventory-Revised (OCI-R), Dissociative Experiences Scale (DES-II), and Inferential Confusion Questionnaire (ICQ-EV). Data were analyzed using Pearson correlation, hierarchical regression based on Baron and Kenny’s method, and Sobel test via SPSS software. Findings: There were significant relationships between dissociative experiences and obsessive-compulsive symptoms and inferential confusion (P < 0.010). Regression analysis demonstrated that inferential confusion mediated the relationship between dissociative experiences and obsessive-compulsive symptoms (β = 0.356, P < 0.001).
  Conclusion
  Results of this study indicate the role of the inferential confusion in explaining the relationship between dissociative experiences and obsessive-compulsive symptoms. This finding can provide evidence to support the usefulness of IBA in treating those with OCD who have dissociative experiences.
  Keywords: Obsessive-compulsive disorder, Dissociative disorders, Confusion
 • Ali Esrafili , Maryam Salimi*, Ahmad Jonidi, Jafari, Roshanak Rezaei, Kalantary Pages 369-376
  Background
  The continuous introduce of antibiotics, including amoxicillin into the environment, has created potential health risks, especially resistance to pathogenic microorganisms. In recent years, several efforts have been made by researchers to develop methods that lead to the destruction of antibiotics, including photocatalytic processes based on TiO2. The aim of this study was to evaluate the efficiency of catalyst Bi2O3-TiO2 in the removal of amoxicillin from aqueous environment.
  Methods
  In this fundamental-applied study, the catalyst Bi2O3-TiO2 was first synthesized by hydrothermal method. The SEM, EDX and DRS analysis were used to determine the characteristics of the nanocomposite. Then, the effect of factors such as the content of bismuth in the Bi2O3-TiO2, the initial concentration of amoxicillin (10, 15, and 20 mg L-1), pH (3 to 11), and mineralization rate were investigated. Findings: Based on the results of this study, catalyst BT-5%, show more photocatalytic degradation efficiency of amoxicillin under visible light irradiation. The optimum pH and amoxicillin concentration in this process were determined 11 and 10 mg L-1 reapectively. Maximum efficiency thise process at optimal conditions after 120 minutes was 85%.
  Conclusion
  The results of this study showed that the photocatalytic process based on Bi2O3-TiO2 compared to pure TiO2 is an effective method for removing amoxicillin from the aqueous environment(p > 0.05), and the use of Bi2O3 will effectively increase the photocatalytic activity of TiO2 in visible light.
  Keywords: Amoxicillin, Photocatalytic process, Titanium dioxide, Bismuth, Visible light
 • Zahra Khiyali , Reyhaneh Salimi, Afsaneh Ghasemi* , Ali Khan, Jeihooni Pages 377-383
  Background
  Unhealthy lifestyle are the factors influencing glycemic control. The present study aimed to determine the effectiveness of training programs on improving the lifestyle of diabetics was based on Pender's health promotion model.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on 90 patients with type 2 diabetes admitted to hospital in Darab, 2015. The Data was collected by standard lifestyle questionnaire consisting of 52 questions in two main sections including health promotion and mental health behaviors by the control and control group before and 3 months after the intervention. Educational program in 5 sessions for experimental group was conducted by group discussion with educational booklet. The data were analyzed by SPSS and P < 0.05 was considered as statistically significant. Findings: The average age of patients in the experimental and control group 52.09 ± 12.60 and 51.51 ± 13.40 respectively. Most of the subjects in the test and control group were married, employed and had a diploma. There was no significant difference between the two groups (P > 0.05). The mean scores of in all areas of lifestyle increased in the experimental group than the control group after the intervention, this increase was statistically significant (P < 0.05).
  Conclusion
  The results of the study emphasize the effectiveness of education in improving the lifestyle of diabetic patients. Therefore, is recommended designing educational programs using health promotion model in health centers to promote health.
  Keywords: Diabetes mellitus type 2, Life style, Education, Pender's health promotion model
 • Narges Kavandi , Habibollah Dehghan*, Mohsen Sharif, Rouhani Pages 384-389
  Background
  Hazard and operability studies (HAZOP) are necessary for risk management and safety enhancement at municipal gas depressurization stations. The present study was performed to identify operational hazards at gas depressurization station and propose technical and management solutions for attenuating them.
  Methods
  This study was performed in two gas depressurization stations in Isfahan Province, Iran. For this purpose, firstly, HAZOP team was built, and based on the team members’ opinions, five principal nodes were identified across the gas depressurization process: gas inlet, filter inlet, filter, heater, regulator, and odorizer. Operational parameters, design limit, and possible deviations were investigated. Required information for HAZOP worksheets were gathered by referring to textbooks, operational procedures, daily report book, and interviews with engineers and operators working at the stations. Findings: Deviations in pressure, flow intensity, temperature and corrosion at the gas and filter inlet nodes, and also those in gas flow, gas temperature, heater temperature, gas pressure, and corrosion at the heater node were determined. At the regulator node, deviations in gas pressure at upstream and downstream of the regulator, corrosion, regulator pilot, and insensitivity of the pilot to the pressure at downstream were evaluated. Finally, deviations in injection rate of odorant, gas flow, pressure, and velocity, and odor intensity were considered at the odorizer node.
  Conclusion
  In this HAZOP study, causes and effects of deviations in operational parameters at five nodes in gas depressurization station were identified, and preventive and corrective actions were emphasized, such as preventive and timely maintenance, consistent inspection of pipelines, preparing a well-scheduled plan for inspecting the equipment in terms of corrosion, inspection, and design revision.
  Keywords: Hazard control, HAZOP, Gas depressurization station, Natural gas, Iran
 • Ali Abdolahnejad , Elham Shirdel, Shahin Raesivand, Afshin Ebrahimi, Negar Jafari * Pages 390-395
  Background
  The high consumption of nitrogen-containing fertilizers in the agricultural lands of Freidan is resulted to increasing of the nitrate concentration in drinking water in some of the underground water wells even higher than allowed amount. Therefore, the aim of this study is survey and zoning of nitrate concentration in groundwater resources in Freidan using Geographic Information System (GIS).
  Methods
  This study is analytical-cross sectional. In this research, nitrate concentration determination carried out by spectrophotometry according to standard method and compared with WHO guideline (50 mg/l). Then zoning of nitrate concentration in groundwater resources in Freidan was investigated using Arc GIS 10.1 by IDW and Kriging methods. Findings: The results of this study showed that in half of the wells in Freidan, nitrate concentration was higher than the WHO guideline. Also, nitrate concentration zoning using GIS in groundwater resources was showed that the wells including high nitrate were located in central and southern regions of Freidan.
  Conclusion
  Improper irrigation methods and excessive use of nitrogen fertilizers by untrained farmers can increase nitrate in groundwater resources. So should consider arrangements for farmers Training related to reduction of these fertilizers consumption.
  Keywords: Zoning, Nitrates, Groundwater resources, Geographic Information System (GIS)
 • ShokofehMaleki , Mohammad Gholami, Fesharaki*, Mohsen Rowzati Pages 396-402
  Background
  In today's competitive environment, organizations focus on issues that affect cost and productivity, such as absenteeism due to illness (sick leave). According to the importance of this subject, this study done with the aim of study of effective factors on the number of sick leave days.
  Methods
  This longitudinal study was conducted on workers of Esfahan’s Mobarakeh Steel Company during 2011- 2015. In this study, was used model multilevel path analysis with Poisson's response and MPLUS software was used to analyze such data. Findings: This study includes 7020 participants with the average age of 38.89 years. The results of the study showed that in within-group level variables of age, education and disease (cardiovascular disease, arthritis and osteopathy disease, indigestion, endocrine and cancer) have direct effect and variables of work experience and Framingham score have indirect effect on the number of sick leave days. In addition in between-group level the possibility of shift work and being a smoker has a direct effect on the number of the sick leave days.
  Conclusion
  The results from the study shows that shift work workers are more exposed to disease that eventually results in an increase in the number of their sick leave days than day workers
  Keywords: Sick leave, Multilevel analysis, Poisson distribution
 • Ali Esrafili , Maryam Salimi*, Mitra Gholami, Mahdi Farzadkia Pages 403-409
  Background
  Through the widespread use of antibiotics including metronidazole, they are continuously released to the environment, while traditional treatment processes unable to remove them. Therefore, they are accumulated in the environment and led to unpredictable risks to human health and ecosystem. In recent years, advanced oxidation processes have been introduced as effective technology for the destruction of pollutants from the aquatic environment. The aim of this study was to evaluate the efficiency of catalyst g-C3N4-TiO2 in the removal of metronidazole from aqueous environment.
  Methods
  In this fundamental-applied study, the catalyst g-C3N4-TiO2 was first synthesized. The SEM, EDX and DRS analysis were used to determine the characteristics of the nanocomposite. Then, the effect of factors such as the content of g-C3N4 in the structure g-C3N4-TiO2 catalyst, the initial concentration of metronidazole (10, 15, and 20 mg/l), pH (4, 7, and 10) were investigated. Finally, the mechanism of function of synthesis photocatalyst was investigated by conducting in the presence of radical scavenger agents experiments. Findings: Based on the results of this study, catalyst TC3 shows more photocatalytic degradation efficiency mineralization. Maximum efficiency of this process at optimal conditions (pH=10, C0=10 mg l-1) after 360 minutes was 83%.
  Conclusion
  The results of this study showed that the photocatalytic process based on catalyst g-C3N4-TiO2 is an effective method for removing metronidazole from the aqueous environment, and the use of g-C3N4 effectively enhances the photocatalytic activity of TiO2.
  Keywords: Metronidazole, Photocatalytic process, g-C3N4, Titanium dioxide
 • Mohsen Mohammadi, Galangash* , Zahra Bozorgpanah, Kharat, Ali Mohammad Sanati Pages 410-418
  Background
  Removal of reactive azo dyes has been recognized as one of the major problems in textile wastewater treatment process. In recent years, the use of nanoparticles has been very considered for the removal and reduction of contaminants in aquatic environments. In this survey, after synthesis of magnetic nanoparticles with a functional group of ester, their efficiency was investigated to remove the Reactive Black 5 (RB 5) dye from aqueous solutions.
  Methods
  The synthesis of magnetic silica-ester nanoparticles was carried out with co-precipitation method in alkaline conditions. TEM analysis was used to identify the nanoparticles size. The effect of independent variables of pH, initial concentration of dye and amount of nanoparticles on dye removal efficiency were evaluated. Kinetic, isotherm and thermodynamic analysis were implemented for determining the mechanism and rate of absorption. Finally the efficiency of recycled nanoparticles to remove the RB 5 dye was investigated. Findings: The results showed that 100% of the dye was removed at pH = 2 , dye concentration 20 mg/l and 0.3 g/l of silica-ester nanoabsorbent during 80 min. Kinetic studies of RB 5 removal in the optimal conditions demonstrated that the Pseudo-second-order equation kinetic model correspond to the adsorption process, and also represent the chemical absorption procedure. The absorption equilibrium data were in good agreement with the Langmuir isotherm model. Thermodynamic studies showed that the process of dye absorption was feasible, spontaneous and endothermic. The synthesized nano-adsorbents had five-fold suitable recycle efficiency.
  Conclusion
  According to the results, the silica-ester nanoparticles have been shown to be effective in removing RB 5 dye from aqueous solutionand these nanoparticles due to proper recycling capability and chemical stretcher can be noticed as an active absorbent for other anionic dyes.
  Keywords: Dyes, Esters, Silicon dioxide, Water pollutions, Magnetite nanoparticles