فهرست مطالب

به زراعی نهال و بذر - سال سی و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)

نشریه به زراعی نهال و بذر
سال سی و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/04/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حمید عبداللهی *، مصطفی محمدی، داریوش آتشکار، اسدالله علیزاده صفحات 1-21
  باغ های گلابی ایران اغلب روی پایه های پابلند احداث شده، اما در سال های اخیر توجه بیش تری به کشت نیمه متراکم تا کاملا متراکم این محصول روی برخی پایه ها نظیر کوئینس A معطوف شده است. علاوه بر پایه کوئینس A، پایه ولیک قرمز (Crataegus atrosanguinea) نیز با برخی ارقام گلابی سازگاری داشته و ضمن ایجاد پاکوتاهی، دارای تحمل بالائی به تنش خشکی است. در این پژوهش رشد و باردهی پنج رقم تجاری گلابی (شاه میوه، درگزی، هاروسوئیت، اسپادونا و بارتلت) روی پایه های ولیک قرمز، کوئینس A و بذری درگزی (به عنوان شاهد) طی سال‏های 94-1392 بررسی شد. نتایج بیانگر بیش ترین پاکوتاهی نسبت به پایه بذری به میزان 7/64 درصد برای رقم درگزی و 4/24 درصد برای رقم بارتلت روی پایه ولیک بود. در میان ارقام بررسی شده، رقم اسپادونا با میانگین 3/296، 9/220 و 9/189 سانتی متر بیش ترین ارتفاع را به ترتیب روی پایه بذری، کوئینس A و ولیک داشت. نوع پایه، تاثیر قابل توجهی بر اندازه میوه، اسیدیته قابل تیتر (TA) و میزان مواد جامد محلول (TSS) در ارقام مختلف نداشت. با توجه به بیشترین میزان پاکوتاهی ارقام روی پایه ولیک، کم ترین میزان عملکرد در درخت روی این پایه مشاهده شد. بر اساس شاخص عملکرد به سطح مقطع تنه (TCA) ، بیشترین کارایی عملکرد در ترکیبات پیوندی رقم درگزی/کوئینس A و سپس درگزی/ولیک به دست آمد. در مناطق فاقد بیماری آتشک، ترکیب پیوندی رقم اسپادونا/ولیک با توجه به کارایی بالا و سال-آوری پایین می تواند به عنوان مناسب ترین ترکیب در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: گلابی، پایه بذری، کارایی عملکرد، ارتفاع درخت، مواد جامد محلول
 • نادیا صفوی فرد، حسین حیدری شریف آباد، امیرحسین شیرانی راد *، اسلام مجیدی هروان، جهانفر دانشیان صفحات 23-38
  برای تامین بخشی از روغن خوراکی و کنجاله مورد نیاز و همچنین جهت پایداری تولید غلات، ضروری است ارقام مناسب کلزا در جایگاه جدید کشت و تحت شرایط کم آبی در ایران تعیین شوند. به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال زراعی (95-1393) در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. تاریخ های کاشت شامل کشت پاییزه (15 مهر) و کشت زمستانه (15 بهمن) و رژیم های آبیاری شامل آبیاری معمول (شاهد) و قطع آبیاری از مراحل گل دهی و خورجین دهی به صورت فاکتوریل به عنوان عامل اصلی و پنج رقم بهاره کلزا (ساری گل، دلگان، جاکومو، جرومه و هایولا 401) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر متقابل تاریخ کاشت × آبیاری × رقم بر صفات تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه، شاخص برداشت، عملکرد روغن و کارایی مصرف آب در سطح یک درصد معنی دار شد. در تاریخ کشت زمستانه و در شرایط آبیاری معمول، ارقام دلگان، هایولا 401 و جرومه با بالاترین کارایی مصرف آب (به ترتیب 953/0، 887/0 و 831/0 کیلو گرم بر مترمکعب) و عملکرد دانه بالای 3000 کیلوگرم در هکتار قابلیت توسعه در جایگاه جدید کشت زمستانه را داشتند. همچنین در تاریخ کشت زمستانه و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد ارقام هایولا 401 و جرومه با کارایی مصرف آب به ترتیب 930/0 و 873/0 کیلوگرم بر مترمکعب و عملکرد دانه بالای 2000 کیلوگرم در هکتار در شرایط کم آبی آخر فصل نیز قابل توصیه بودند.
  کلیدواژگان: کلزا، تنش خشکی، عملکرد دانه، عملکرد روغن، تاریخ کاشت، کارایی مصرف آب
 • رحمت الله غلامی *، عیسی ارجی صفحات 39-52
  به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر صفات کمی وکیفی میوه زیتون (رقم زرد) ، آزمایشی با پنج تیمار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 96-1395 در منطقه جوانمیری (غرب استان کرمانشاه) اجرا شد. تیمارها شامل پنج رژیم آبیاری بود: آبیاری کامل (شاهد) ؛ عدم آبیاری در طول مدت سخت شدن هسته و آبیاری کامل در سایر مراحل؛ آبیاری در سه مرحله (قبل از گلدهی، شروع سخت شدن هسته و یک هفته قبل از برداشت محصول) ؛ آبیاری به میزان 60 درصد نیاز آبی و بدون آبیاری درشرایط دیم. در این مطالعه صفات وزن، طول و قطر میوه، وزن هسته، وزن گوشت، نسبت گوشت به هسته، درصد رطوبت میوه، عملکرد میوه و راندمان مصرف آب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تاثیر رژیم آبیاری و اثر متقابل رژیم آبیاری در سال بر وزن و اندازه میوه، وزن گوشت و عملکرد میوه معنی دار بود. عدم آبیاری در طول مدت سخت شدن هسته صفات عملکرد، وزن و اندازه میوه و همچنین وزن گوشت را افزایش داد. کمترین عملکرد، وزن و اندازه میوه و وزن گوشت میوه در شرایط دیم مشاهده شد. بالاترین راندمان مصرف آب (51/5 کیلوگرم بر مترمکعب) با آبیاری در سه مرحله (قبل از گلدهی، شروع سخت شدن هسته و یک هفته قبل از برداشت محصول) به دست آمد.
  کلیدواژگان: زیتون، رژیم آبیاری، راندمان مصرف آب، وزن میوه، عملکرد
 • فرهاد صادقی *، مصیب نوروزی، علی لطفی، رسول جلیلیان صفحات 53-71
  به منظور بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ بذر، روش کاشت و کم‏آبیاری بر عملکرد ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل پرایمینگ بذر در دو سطح (بدون پرایم و هیدروپرایمینگ) و روش کاشت در دو سطح (روی پشته و در کف جوی) در سه محیط آبیاری (تامین 100، 85 و 70 درصد نیاز آبی گیاه) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر سال، رژیم آبیاری و پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود در حالی که اثر روش کاشت معنی دار نبود. اثر متقابل رژیم آبیاری × پرایمینگ بذر × روش کشت بر عملکرد دانه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود و بالاترین مقدار این صفت (289/13 تن در هکتار) با هیدروپرایمینگ بذر و کشت در کف جوی و تامین 100 درصد نیاز آبی گیاه به دست آمد. عملکرد دانه در تیمار هیدروپرایمینگ بذر 973/10 تن در هکتار بود (در حدود 650 کیلوگرم در هکتار بیشتر از تیمار بدون پرایم). با توجه به نتایج به دست آمده توصیه می شود کشاورزان با انجام هیدروپرایمینگ بذر و کشت در کف جوی، عملکرد دانه ذرت را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: ذرت، رژیم آبیاری، پرایمینگ بذر، کشت در کف جوی، عملکرد دانه
 • زینب صالحی، حمید عبداللهی *، سیدمهدی میری صفحات 73-87
  بیماری آتشک در اثر متقابل با درختان میزبان، خسارت قابل توجهی را از طریق انفجار اکسیداتیو و در نهایت نکروز بافت ها ایجاد می کند. در این تحقیق به منظور بررسی نقش زنجیره انتقال الکترون کلروپلاستی در این اثر متقابل، به ارزیابی واکنش فلورسانس کلروفیل در ارقام گلابی حساس و متحمل به بیماری در شرایط کلروپلاست های فعال و غیرفعال پرداخته شد. به منظور مقایسه کلروپلاست های فعال و غیرفعال، آزمایش ها در شرایط درون شیشه در حضور سوکروز (زنجیره الکترونی کلروپلاستی غیرفعال) و عدم حضور سوکروز (زنجیره الکترونی کلروپلاستی فعال) انجام شد. نتایج نشان داد پیشرفت بیماری در رقم حساس تر و همچنین در حضور سوکروز سریع تر بود. همچنین شاخص های فلورسانس کلروفیل حداقل (Fo) و حداکثر (Fm) در حضور سوکروز در مقایسه با شرایط عدم حضور سوکروز کاهش یافت؛ بنابراین نقش منفی حضور سوکروز در فعالیت کلروپلاست ها تایید شد. مقایسه تاثیر حمله پاتوژن بر شاخص های فلورسانس کلروفیل حداقل و حداکثر در شرایط حضور و عدم حضور سوکروز نشانگر تاثیر حداقلی حمله پاتوژن بر شاخص حداقل فلورسانس کلروفیل در حضور سوکروز بود، در حالی که در رقم حساس و در شرایط عدم حضور سوکروز این شاخص تغییرات زیادی را نشان داد.
  کلیدواژگان: گلابی، Erwinia amylovora، نکروز، زنجیره انتقال الکترون، سوکروز
 • اسدالله زارعی سیاه بیدی *، عباس رضایی زاد صفحات 89-108
  به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر خصوصیات زراعی هیبریدهای جدید آفتابگردان و تعیین ارقام متحمل به خشکی، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی سال های 93-1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب اجرا شد. در این آزمایش چهار هیبرید جدید آفتابگردان (فرخ، شمس، قاسم و برزگر) در سه رژیم آبیاری (آبیاری کامل، تنش ملایم و تنش شدید با تامین 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی گیاه) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثر رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر همه صفات شامل تعداد روز تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیکی، طول دوره پر شدن دانه، قطر طبق، تعداد دانه در طبق، ارتفاع بوته، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل رژیم آبیاری و ژنوتیپ بر همه صفات (به جز تعداد دانه در طبق) معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که عملکرد دانه هیبریدهای متوسط رس (شمس و برزگر) در هر سه رژیم آبیاری بیشتر از هیبریدهای زودرس (فرخ و قاسم) بود. بیشترین عملکرد دانه (5007 کیلوگرم در هکتار) در هیبرید برزگر و با آبیاری کامل به دست آمد در حالی که هیبرید قاسم در شرایط تنش شدید کمترین عملکرد دانه (1859 کیلوگرم در هکتار) را تولید کرد.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، دانه روغنی، تنش خشکی، عملکرد دانه، شاخص برداشت
 • مهدی خدایی *، محمدرضا وظیفه شناس صفحات 109-111
|
 • Hamid Abdollahi*, M. Mohammadi, D. Atashkar, A. Alizadeh Pages 1-21
  The pear orchards in Iran, are predominantly established on the seedling rootstocks, but recently, the dwarfing pear rootstocks such as Quince A, has been received more consideration for this purpose. Further to Quince A rootstock, red hawthorn (Crataegus atrosanguinea) is compatible with some pear cultivars and meanwhile causes dwarfing effects in the cultivars when using as rootstock and demonstrates high tolerance to the drought stress. In this research, the growth and bearing of five commercial pear cultivars (Shah Miveh, Dargazi, Harrow Sweet, Spadona and Bartlett) were evaluated on Quince A, red hawthorn and seedling rootstock (as control) during 2013-15. The results demonstrated the highest dwarfing for Dargazi (64.7%) and Bartlett (24.4%) on hawthorn rootstock, compared with the seedling rootstocks. Among tested cultivars, Spadona had the highest tree heights with 296.3, 220.9 and 189.9 cm on seedling, Quince A and hawthorn rootstocks, respectively. The type of rootstock had no considerable effect on fruit size, titratable acidity (TA) and total soluble solids (TSS) in different cultivars. Regarding the highest dwarfing of cultivars on hawthorn rootstock, the lowest yield per tree was observed on this rootstock. According to the index of yield per unit trunk cross-sectional area (TCA), the highest yield efficiency was obtained in Dargazi/Quince A combination and then Dargazi/hawthorn rootstock. In fire blight free regions, Spadona/hawthorn rootstock could be considered as the most appropriate combination, due to its high efficiency and low alternate bearing.
  Keywords: Pear, seedling rootstock, yield efficiency, tree height, total soluble solids
 • N. Safavi Fard, H. Heidari Sharif Abad, A. H. Shirani Rad*, E. Majidi Heravan, J. Daneshian Pages 23-38
  To provide some of the required edible oil and seed meal and to stability of cereal production, it is necessary to determine suitable varieties of rapeseed in a new position of cultivation and under water deficit conditions for Iran. For this purpose, an experiment was carried out in a factorial split-plot arrangement based on RCBD with three replications during 2014-2016 growing seasons at the Research Farm of Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran. Planting dates including autumn (7 October) and winter (4 February), and irrigation regimes including full irrigation (control), and withholding irrigation from flowering and silique formation stages, were used as main factors. Spring oilseed rape cultivars (Sarigol, Delgan, Jacomo, Jeromeh and Hyola 401) were employed as sub-factor. The results demonstrated that the interaction effects of planting date × irrigation × cultivar on silique in plant, grain in silique, seed yield, harvest index (HI), oil yield and water use efficiency (WUE) were significant at 1% level probability. Regarding the highest WUE obtained from cultivars Delgan, Hyola 401 and Jeromeh (0.953, 0.887 and 0.831 kgm-3, respectively) and grain yield more than 3000 kgha-1, these cultivars demonstrated significant potentials for a new winter planting date, under full irrigation conditions. Furthermore, the cultivars Hyola 401 and Jeromeh with WUE quantities 0.930 and 0.873 kgm-3, respectively, and grain yield more than 2000 kgha-1, demonstrated significant potentials under terminal water stress (withholding irrigation from silique formation stage) at winter planting date.
  Keywords: Oilseed rape, drought stress, seed yield, Oil yield, planting date, water use efficiency
 • rahmatollah gholami *, I. Arji Pages 39-52
  To study the effect of deficit irrigation on quantitative and qualitative characteristics of olive fruit (Zard cultivar), an experiment was conducted with five treatments based on a randomized complete block design (RCBD), with three replications during 2016–17 in Javanmiri region (west of Kermanshah province). Treatments consisted of five irrigation regimes: Full irrigation (control); non-irrigation during pit hardening and full irrigation in other stages; irrigation in three stages (before flowering, the start of pit hardening and a week before harvesting); irrigation for 60% of the water requirement and no irrigation (rainfed). In this study, traits of fruit weight, length and diameter, pit weight, flesh weight, flesh to pit ratio, fruit moisture percent, fruit yield and water use efficiency were measured. The results showed that the effect of irrigation regime and interaction of irrigation regime and year on fruit weight and size, flesh weight and fruit yield were significant. Non-irrigation during pit hardening increased the yield, weight and size of fruit, as well as flesh weight. The lowest yield, weight and size of fruit, and flesh weight were observed in rainfed conditions. The highest water use efficiency (5.51 Kgm-3) was obtained by irrigation in three stages (before flowering, the start of pit hardening and a week before harvesting).
  Keywords: Olive, irrigation regime, water use efficiency, fruit weight, yield
 • F. Sadeghi *, M. Norouzi, A. Lotfi, R. Jalilian Pages 53-71
  To evaluate the effect of seed hydropriming, planting method and deficit irrigation on the yield of corn (cv. KSC 704), an experiment was conducted in a factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications during 2015–16 at the Agricultural Research Station of Islamabad, Kermanshah, Iran. The experimental factors consisted of seed priming in two levels (no primed and hydropriming) and planting methods in two levels (on-ridge and in-furrow) in three irrigation environments (supplying 100, 85 and 70% of the crop water requirement). The results of the analysis of variance showed that the effects of year, irrigation and seed priming on grain yield were significant (p≤0.01), whereas the effect of planting method was not significant. Interaction of irrigation regime × seed priming × cultivar on grain yield was significant (p≤0.05) and the highest value of this trait (13.289 t ha-1) was obtained by seed hydropriming and planting in-furrow and supplying 100% of the crop water requirement. Grain yield in seed hydropriming treatment was 10.973 t ha-1 (about 650 kg ha-1 more than no primed treatment). According to the results, it is recommended that farmers increase grain yield of corn by seed hydropriming and in-furrow planting.
  Keywords: Corn, irrigation regime, seed priming, in-furrow planting, grain yield
 • Z. Salehi, H. Abdollahi *, S. M. Miri Pages 73-87
  Fire blight disease in interaction with host trees causes considerable damages via oxidative burst and finally necrosis on the tissues. In this research, to investigate the role of chloroplast electron transfer chain (ETC) in this interaction, the chlorophyll fluorescence response of susceptible and tolerant in vitro pear cultivars were studied in both active and inactive chloroplast conditions. For comparison of active and inactive ETC of chloroplasts, the experiments were conducted in the sucrose presence (inactive ETC) and absence (active ETC) in the growth media. The results showed faster disease progression in susceptible cultivar, as well as in sucrose presence condition. Also, the minimum (Fo) and maximum (Fm) chlorophyll fluorescence indices were reduced in sucrose presence compared to the sucrose absence condition; Therefore, the negative role of sucrose presence in the activity of chloroplasts was confirmed. Comparing the effects of pathogen attack on Fo and Fm indices in sucrose presence and absence condition showed minimum effects of pathogen attack on Fo index in the sucrose presence condition, while this index demonstrated high variation in susceptible cultivar in sucrose absence condition.
  Keywords: Pear, Erwinia amylovora, necrosis, electron transport chain, sucrose
 • A. Zareei Siahbidi*, A. Rezaei Zad Pages 89-108
  To evaluate the effect of deficit irrigation on agronomic characteristics of new sunflower hybrids and to determine drought tolerant cultivars, an experiment was conducted based on a randomized complete block design (RCBD), with three replications during 2013–14 at the Agricultural Research Station of Islamabad-e-Gharb, Kermanshah, Iran. In this experiment, four new hybrids of sunflower (Farokh, Shams, Ghasem and Barzegar) were evaluated in three irrigation regimes (full irrigation, mild stress and severe stress by supplying 100, 75 and 50% of the crop water requirement). Results of combined analysis of variance showed that the effect of irrigation regime and genotype on all traits including days to flowering and physiological maturity, seed filling duration, head diameter, number of seeds per head, plant height, seed yield, biological yield and harvest index was significant (p≤0.01). The interaction of irrigation regime and genotype on all traits (except for the number of seeds per head) was significant. The results of the mean comparison showed that the seed yield of medium maturing hybrids (Shams and Barzegar) in all three irrigation regimes was higher than the early maturing hybrids (Farrokh and Ghasem). The highest seed yield (5007 kgha-1) was obtained in Barzegar hybrid with full irrigation, while Ghasem hybrid produced the lowest seed yield (1859 kgha-1) under severe stress conditions.
  Keywords: Sunflower, oilseed, drought stress, seed yield, harvest index
 • mehdi khodaie *, M. R. Vazifeshenas Pages 109-111
  To evaluate the effect of sodium nitroprusside on antioxidant activity and qualitative characteristics of pomegranate, an experiment was conducted based on a randomized complete block design (RCBD), with three replications in 2015 at the Agricultural and Natural Resources Research Center of Yazd, Iran. In this study, the effects of sodium nitroprusside foliar application in different concentrations (0, 10-3 and 10-4 M) were investigated and the amount of anthocyanin, vitamin C, flavonoid, phenol, titratable acidity (TA), total soluble solids (TSS), and antioxidant activity were measured after two months of storage at 5° C. The results of this experiment showed that the effect of sodium nitroprusside on the qualitative characteristics was significant. The highest amount of anthocyanin, vitamin C, flavonoid, phenol, TA, TSS, and antioxidant activity was observed in the concentration of 10-3 M sodium nitroprusside, while the least amount of these traits was obtained in the control treatment. According to the results, sodium nitroprusside can be used to maintain the quality of pomegranate fruit during the storage period.
  Keywords: Pomegranate, Antioxidant activity, Anthocyanin, phenol, flavonoid