فهرست مطالب

پژوهش حسابداری - سال هشتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال هشتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالرضا محسنی *، عبدالرسول رحمانیان کوشککی صفحات 1-20
  در محیط رقابتی امروز و ظهور رسانه های دیجیتال کتابخانه ها نیز باید ایده های جدید ارائه نمایند و انعطاف پذیری خود را حفظ کنند. در دهه های گذشته کتابخانه ها با روند ثابتی روبرو بودند، اما با ظهور خدمات دیجیتال، هزینه های بالای نگهداری اطلاعات و محدودیت بودجه کتابخانه ها، بهبود و افزایش بهره وری و تسریع تحویل کتاب با کیفیت بالا و هزینه کمتر، لزوم برنامه ریزی برای هزینه یابی در این حوزه را بیشتر نموده است. در این زمینه بهینه سازی سیستم مدیریت کتابخانه های عمومی و دانشگاهی به یک ضرورت تبدیل شده است. با این حال پژوهش های کمی در این زمینه برای کتابخانه ها انجام شده است. روش پژوهش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا برای محاسبه بهای تمام شده خدمات کتابخانه، با استفاده از روش موردکاوی کتابخانه دانشکده های مختلف دانشگاه کاشان است. به منظور گردآوری داده ها به بررسی اسناد و مدارک حسابداری پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان دهنده بهبود عملکرد با استفاده از هزینه یابی زمان گرا در کتابخانه است. براساس نتایج حاصل شده کتابخانه های سراسر کشور می توانند از روش هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا استفاده نمایند و از این روش برای دستیابی به هزینه های واقعی و صحیح استفاده شود. همچنین از زیان های حاصل از هزینه یابی اشتباه جلوگیری و موجبات کاهش هزینه ها و کارایی بیشتر فراهم شود.
  کلیدواژگان: هزینه یابی، هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا، نرخ هزینه ظرفیت
 • وحید بخردی نسب *، حسام رحمانی، فاطمه ژولانژاد صفحات 21-48
  شرکت های خانوادگی، با ویژگی های مختلف در سراسر کشورها در کسب و کار جهانی نقش دارند. از طرفی با افزایش برتری کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد جهانی، پژوهش و مطالعه در رابطه با شرکت های خانوادگی در دهه ی اخیر مورد توجه زیاد پژوهشگران قرار گرفته است و جنبه های مختلف شرکت های خانوادگی و سیاست های سازمانی شرکت های خانوادگی مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه حاضر از میان جنبه های مختلف شرکت های خانوادگی مالکیت خانوادگی، کنترل خانوادگی و مدیر عامل خانوادگی را انتخاب و به ارزیابی تاثیر آن ها بر سیاست تقسیم سود پرداخته است. از این رو 54 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که نفوذ قابل ملاحظه ای بر شرکت داشته و کنترل آنها توسط اعضای یک خانواده بوده طی بازه زمانی 1384 تا 1395 با استفاده از روش حذف نظام مند انتخاب گردید. شواهد پژوهش حاکی از آن است که هر چه مالکیت اعضای یک یا دو خانواده در شرکت افزایش یابد میزان سود تقسیمی روند نزولی دارد. همچنین هر چه کنترل اعضای یک یا دو خانواده بر شرکت افزایش یابد و این اشخاص حداقل 50% سهام آن شرکت را تحت تملک خود داشته باشند، میزان سود تقسیمی کاهش یافته و به سمت صفر میل می کند، اما نمی توان گفت اگر مدیر عامل از اعضای یک خانواده مالک یکی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران باشد، میزان سود پرداختی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: مالکیت خانوادگی، کنترل خانوادگی، مدیر عامل خانوادگی، سیاست تقسیم سود
 • مهدی حیدری *، حمزه دیدار، علی بیدقی صفحات 49-69
  عدم تقارن اطلاعاتی در نتیجه رابطه نمایندگی و جدایی مالکیت و مدیریت شکل می گیرد و از جمله عواملی که می توااند این موضوع را تعدیل نماید ساختار یا نوع مالکیت است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) با عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر است. برای تعیین نوع مالکیت از درصد مالکیت نهادی و حقیقی و برای محاسبه عدم تقارن از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبه قابلیت اتکای اطلاعات مالی از گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان "رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب" استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده و روش بررسی داده ها به صورت داده های پانلی است. نتایج این پژوهش نشان می دهند، در شرکت های با مالکیت نهادی بیشتر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر، عدم تقارن اطلاعاتی را تحت تاثیر قرار می دهد، اما در شرکت های با مالکیت انفرادی چنین رابطه ای وجود ندارد.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعات، مالکیت نهادی، مالکیت انفرادی، قابلیت اتکای اطلاعات مالی
 • زهرا فضل الهی دهکردی *، فرشید احمدی صفحات 71-85
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ریسک سقوط قیمت سهام بر رقابت بازار محصول شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور داده های مربوط به 100 شرکت عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1383 الی 1395 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول کاهش می یابد. وجود چنین رابطه را می توان در عدم تقارن اطلاعاتی و نبود شفافیت کامل در گزارشگری مالی مطرح کرد که انتشار یکباره اطلاعات منفی به بازار و افزایش ریسک سقوط قیمت سهام، باعث می شود که تحلیل گران مالی در پیش بینی های خود درباره عملکرد شرکت تجدید نظر کرده و کیفیت شرکت ها را پایین ارزیابی کنند و از این طریق شرکت مزیت رقابتی در بازار را از دست بدهد.
  کلیدواژگان: ریسک سقوط قیمت سهام، رقابت بازار محصول، مزیت رقابتی
 • منوچهر روستا* ، علی اصغر دهقانی سعدی صفحات 87-99
  امروزه تلاش های روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی موضوعی برجسته و البته بحث برانگیز در اکثر کشورها است. موج حرکت به سمت استاندارد های بین المللی برای افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و جلب توجه سرمایه گذاران خارجی، خروشان است. در این میان کشورهایی که از زیرساخت های مناسبی برخوردار نیستند، در صف اول پذیرش و اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری دیده می شوند. مطالعه حاضر با بهره گیری از دو نظریه کلان نهادی و اقتصادی شبکه ها سعی در تبیین حرکت کشورهای در حال توسعه برای پذیرش و اجرای استاندارد های گزارشگری بین المللی دارد. از دیدگاه نظریه نهادی، بین المللی شدن حسابداری ابزاری برای کسب مشروعیت و پاسخگویی به فشارهای وارده از جانب نهادهای بین المللی و داخلی است. از نگاهی دیگر، نظریه اقتصادی شبکه ها بیان می کند، استاندارد های گزارشگری بین المللی، کالایی ارزشمند است.
  کلیدواژگان: نظریه نهادی، نظریه اقتصادی شبکه ها، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 • عزیز گرد، مونا ناصری * صفحات 101-123
  آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت به جامعه است، اما اقدامات مدیران و صاحب کاران می تواند منجر به ایجاد تردید حرفه ای و درک ریسک چرخش در حسابرسان شود و در نتیجه بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس و چرخش حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را نیز کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 6 ساله از سال 1388 تا 1394 تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش را 114 شرکت تشکیل می دهند. داده های مورد نیاز پژوهش نیز از بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که متغیرهای تردید حرفه ای حسابرس و چرخش اختیاری حسابرس ارتباط مستقیم و معنی داری با کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارند، اما متغیر چرخش اجباری حسابرس ارتباط معنی داری با کیفیت حسابرسی ندارد.
  کلیدواژگان: تردید حرفه ای حسابرس، چرخش اختیاری حسابرس، چرخش اجباری حسابرس، کیفیت حسابرسی
 • مهدی مران جوری، جهانگیر رضوانی * صفحات 125-147
  در علوم انسانی و رفتاری بنا به ماهیت و موضوع مورد مطالعه، محققان در تحقیقات خود درباه یک موضوع واحد گاهی نه تنها به نتایج یکسانی نمی رسند، بلکه در تحقیقات آن ها تناقضاتی نیز دیده می شود که شاید علت آن دقیق نبودن وسایل اندازه گیری باشد. برای کاهش این تناقضات روشی به نام فراتحلیل مطرح شد. فراتحلیل ها با مرور نظام مند منابع برای پیدا کردن، ارزشیابی، ترکیب و در صورت نیاز جمع بندی آماری به تحقیقاتی می پردازد که قبلا پیرامون یک موضوع خاص به رشته تحریر درآمده اند. مهم ترین مزیت مطالعات فراتحلیل این است که آن ها با ادغام نتایج مطالعات مختلف، متغیرهای ساختاری تعدیل کننده در نتایج مطالعات گذشته را شناسایی و قدرت مطالعه را در جهت یافتن نتایج معنادار افزایش می دهند. همین خصوصیت سبب شده است که در سال های اخیر، تعداد پژوهش های مربوط به فراتحلیل ها در علوم مختلف افزایش چشمگیری داشته باشد. با توجه به نتایج متناقض مشاهده شده در تحقیقات حسابداری به خصوص در حوزه هایی چون حاکمیت شرکتی، گزارشگری مالی و… ضرورت کاربرد این تکنیک در حسابداری پررنگ تر شده است. بر این اساس هدف مقاله حاضر معرفی فراتحلیل و روش شناسی آن در تحقیقات برای محققان حسابداری است.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، اندازه اثر، تحقیقات حسابداری
 • مینا مقدسی نیکجه *، رضوان حجازی، مرتضی اکبری، محمدعلی دهقان دهنوی صفحات 149-170
  بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.
  کلیدواژگان: تسهیلات اعطایی، بهای تمام شده تاریخی، ارزش منصفانه، زیان اعتباری مورد انتظار
|
 • abdoreza mohseni*, abdolrasoul rahmanian koushkaki Pages 1-20
  In today's competitive environment and the emergence of digital media, libraries must also provide new ideas and maintain their flexibility. In recent decades, libraries have been in constant process, but with the advent of digital services, high maintenance costs and constraint of libraries' budget, improved productivity and quick delivery of high-quality with low costs, has increased the need for planning in costing of libraries’ activities. In this context, the optimization of the public and academic library management system has become a necessity. However, little research has been done in this area for libraries. The methodology of Time-Driven Activity-Based Costing for calculating the cost of library services was carried out through the library of different faculties of Kashan University. In order to collect data, accounting documents were reviewed. The findings of the research indicate that the performance has improved using time-based costing in the library. Based on the results, libraries across the country can use Time-Driven Activity-Based Costing and use this method to achieve true and correct costs and avoid losses from mistaken costing and reduce cost and increase performance.
  Keywords: Capacity cost Rate, Costing, Time-Driven Activity-Based Costing
 • vahid bekhradi nasab*, HESAM RAHMANI, fatemeh zholanezhad Pages 21-48
  Family companies, with different characteristics in global businesses play important role. On the other hand, increase the superiority of the family businesses in the global economy, research and study in family ownership, has attracted more attention of researcher and different characteristics of family ownership and organizational policies of family companies has been studied. The present study has focused on family ownership, family control and CEO of the family among different characteristics of family companies and has studied the effect of these factors on dividend policy. 44 companies among the companies registered on the Tehran Stock Exchange that is controlled by members of a family during the period from 2000-2017 were chosen. Findings show that whatever the ownership of one or two family members in the company increase, dividend of company decrease. Also, the control of one or two family members on the company increase, and these people have owned at least 50% stock in the company, the amount of dividend decrease.
  Keywords: CEO of the family, Dividend policy, Family control, Family ownership
 • mehdi heidari *, hamzeh didar, ali beidaghi Pages 49-69
  Information asymmetry is formed as a result of the relationship between the representation and separation of ownership and management and among different factors that can modify this relationship, is the structure or type of ownership. The aim of this paper was to investigation of relationship between type of ownership (institutional and Single) with information asymmetry with an emphasis on reliability of financial information as a moderator variable. The percentage of institutional ownership and bid-ask spread were used to measuring to type of ownership and information asymmetry respectively. In order to calculate the reliability of financial reporting, was used the report of Stock Exchange Organization named “Ranking of companies listed on Tehran Stock Exchange in terms of disclosure and quality of information appropriate”. Statistical population of study is all companies listed on Tehran Stock Exchange in the period 2008-2016. The results show that the institutional ownership in companies more, reliability of financial information, affect the information asymmetry as moderating variable, but there is not this relationship in companies with individual ownership.
  Keywords: Asymmetry of information, Property type (institutional, individual), Reliability of financial information
 • zahra fazlolahi dehkordi *, farshid ahmadi Pages 71-85
  The aim of this study is to investigate the effect of stock price crash risk on product market competition of listed companies of Tehran Stock Exchange. In this study, the information of 100 stock companies during the period of 2004-2014, based on the combined data were analyzed. Results of this study showed that there is a significantly negative relationship between stock price crash risk and product market competition. The existence of such a relationship can be explained by the information asymmetry and the lack of transparency in financial reporting. dissemination of negative information to market and the increased stock price crash risk cause that financial analysts revise their opinion about of company’ performance and evaluate negatively situation of company. In this way, the company will lose competitive advantage in the market.
  Keywords: Competitive advantage, Product Market Competition, Stock price crash risk
 • manuchehr roosta *, aliasghar dehghani saadi Pages 87-99
  Today the increasing efforts for harmonizing accounting have become a prominent and controversial theme in many countries at the international level. The tendency towards international standards for increasing the comparability of financial statement and for drawing the attraction of foreign investors is advancing considerably. Among countries, those with unsuitable infrastructures are on the top of the list of acceptance and implementation of international financial reporting standards. This study has utilized both institutional and economic theories and is trying to elucidate the movement of the developing countries towards the acceptance and implementation of international reporting standards. From the perspective of institutional theory, internationalization of accounting is a tool for acquiring the legitimacy and for responding to the pressure imposed by international and domestic institutions. From another point of view, economic theory suggests that international reporting standards are precious commodities.
  Keywords: Institutional Theory, International Financial Reporting Standard (IFRS), The Economic Theory of Networks
 • aziz gord, mona naseri * Pages 101-123
  What society expects of the auditing profession is rendering of high quality report. But the actions of managers can lead to professional skepticism and understanding of risk of auditor’s rotation, so these factors can effect on audit quality. Therefore, in this study, the relationship between the auditor's professional skepticism, the rotation of auditors and audit quality of listed companies on the Stock Exchange of Tehran was studied. Research methodology is Practical and correlated. The study also include all companies listed on Tehran Stock Exchange during a period of six years from 2011 up to 2015. Data needed for the study were collected from the database of Stock Exchange. In order to analyzing of data, multiple regression analysis was used. The results showed that there is a significantly positive relationship between the auditor's professional skepticism and rotation of auditor with audit quality, but mandatory auditor rotation variable was not significantly associated with audit quality.
  Keywords: Audit quality, Auditor's professional skepticism, Compulsory rotation of auditors, Rotation of auditors
 • mehdi maranjory, Jahangir Rezvani * Pages 125-147
  In the humanities and behavioral sciences according to the nature and subject of the study, sometimes researchers in their studies about a single topic not reach to the same conclusion but there are contradictions in their research perhaps due to the inaccuracy of measurement tools. A technique, called meta- analysis, was proposed to reduce such contradictions. Meta-Analysis reviews research systematically to find, evaluate, combine and summarize resources that which have already been written about a specific topic. The most important advantage of meta- analysis studies is that, by integrating the results of different studies, they identify moderator structural variables of previous findings and increase the power of the study in order to come up with meaningful results. This feature has caused a remarkably increased number of meta-analysis researches in several sciences in recent years. Given the conflicting results found in accounting researches, especially in areas such as corporate governance, financial reporting, the necessity of the application of this technique has become more prominent in accounting. The aim of this article is the introduction of meta-analysis and its methodology in studies for the accounting researchers.
  Keywords: Accounting researches, Effect size, Meta-analysis
 • Mina Moghadasi Nikjeh *, Rezvan Hejazi, Morteza Akbari, Mohammad Ali Dehghan Dehnavi Pages 149-170
  Banks and financial institutions have a crucial role in financing business entities to develop their investing and business activities. Hence, banks significantly contribute to the economic development of the countries. Moreover, loans are the most significant assets of a bank and measuring and disclosing loans values have become of considerable importance after the recent financial crisis. In this paper, different bases for measuring and reporting the values of bank loans including amortized historical cost less incurred loss and fair value are explained and recognizing loans impairment approaches of the International Accounting Standards Board, the Financial Accounting Standards Board of USA, the Basel Committee on Banking Supervision, and the Central Bank of Islamic Republic of Iran are presented. Recognizing loans impairment using a forward-looking approach of expected credit loss instead of using past-due information approach of incurred loss has led to movement towards measuring and reporting fair values of banks loans.
  Keywords: loans, Historical cost, Fair value, Expected credit loss