فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا عیوضی زاده، عاطفه سلوک، محمدعلی شکرگزار* صفحات 9-30

  سلول های بنیادی به علت دارا بودن قابلیت خودنوزایی و توانایی تمایزی بالا، پتانسیل بالایی در کاربرد مهندسی بافت و طب بازساختی دارند. دو هدف عمده که در کشت این نوع سلول ها دنبال می شود، تکثیر آن ها در محیط کشت با حفط پرتوانی و تمایز آن ها به سمت رده سلولی موردنیاز، است.
  با رشد و گسترش علم زیست شناسی و شناخت بیش تر کنام سلولی، مشخص شد که فاکتورهای بیوشمیایی تنها عوامل دخیل در سرنوشت سلولی نیستند. با تحقیقات گسترده ای که در این زمینه انجام شد، به این نتیجه رسیدند که برای تقلید از کنام سلولی برای رسیدن به هدف خاص علاوه بر فاکتورهای بیوشیمیایی، کنترل فاکتورهای بیوفیزیکی مانند عوامل مکانیکی، هندسی و الکتریکی، نیز ضروری است.
  در بحث مهندسی سلول های بنیادی، هدف، ساختن بیومتریالی است که بتواند با اعمال تمام این شرایط، کنام سلولی را برای سلول ها تداعی کند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، کنام سلولی، فاکتورهای بیوفیزیکی، عوامل مکانیکی، عوامل هندسی، عوامل الکتریکی
 • سمانه طاهریان فرد، انوش اقدامی* صفحات 31-42
   
  سابقه و هدف
  مایکوپلاسما گالی سپتیکوم اصلی ترین پاتوژن مایکوپلاسما با اهمیت اقتصادی است که دارای گسترش جهانی است. عفونت با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم دارای تظاهرات بالینی متنوعی است و اما حتی در صورت فقدان علائم بالینی آشکار، تاثیر اقتصادی آن می تواند آشکار باشد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی مولکولی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و بررسی فراوانی آن در طیور بومی شهرستان ارومیه است.

  مواد و
  روش
  از تعداد 145 پرنده نمونه سواپ نای و خون در شرایط استریل اخذ گردید و در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال شد. بر روی نمونه های خون آزمون آگلوتیناسیون سریع انجام شد و بر روی نمونه های سواپ پس از استخراج DNA آزمون PCR با هدف ژن 16S rRNA انجام پذیرفت.
  یافته ها
  بر اساس آزمون آگلوتیناسیون سریع سرم %8/24 طیور روستایی مثبت بودند. انجام آزمون PCR بر روی 145 اخذ شده با استفاده از پرایمرهای تکثیر دهنده قطعه ای از ژن 16S rRNA نشان داد که %4/63 آلودگی از نظر MG [m1] وجود دارد.
  نتیجه گیری
  روش های مطمئن برای تمایز سویه های مایکوپلاسما گالی سپتیکوم نقش ضروری در درک اپیدمیولوژی و گسترش بیماری بازی می کند چرا که آن ها ایجاد اطلاعاتی می کنند که برای تشخیص و پیگیری همه گیری های جدید نیاز است.
  روش های ژنوتایپینگ نیز دارای میزان بالایی از تکرارپذیری هستند، که به ویژه برای ایجاد اطلاعاتی قابل اطمینان نیاز است. هم چنین، روش های ژنوتاپینگ برای تفسیر آسان هستند و می توانند به سرعت انجام گیرد.
  [m1]
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، آگلوتیناسیون سریع سرم، طیور روستایی، PCR، ژن 16S rRNA
 • نسرین حسینی، مهدی دیل مقانی* صفحات 43-52
  سابقه و هدف
  مایکوپلاسما گالی سپتیکوم اصلی ترین پاتوژن مایکوپلاسما با اهمیت اقتصادی است که دارای گسترش جهانی است. عفونت با مایکوپلاسما گالی سپتیکوم دارای تظاهرات بالینی متنوعی است و اما حتی در صورت فقدان علائم بالینی آشکار، تاثیر اقتصادی آن می تواند آشکار باشد. هدف از مطالعه حاضر شناسایی مولکولی مایکوپلاسما گالی سپتیکوم و بررسی فراوانی آن در طیور بومی شهرستان ارومیه است.

  مواد و
  روش
  از تعداد 145 پرنده نمونه سواپ نای و خون در شرایط استریل اخذ گردید و در مجاورت یخ به آزمایشگاه ارسال شد. بر روی نمونه های خون آزمون آگلوتیناسیون سریع انجام شد و بر روی نمونه های سواپ پس از استخراج DNA آزمون PCR با هدف ژن 16S rRNA انجام پذیرفت.
  یافته ها
  بر اساس آزمون آگلوتیناسیون سریع سرم %8/24 طیور روستایی مثبت بودند. انجام آزمون PCR بر روی 145 اخذ شده با استفاده از پرایمرهای تکثیر دهنده قطعه ای از ژن 16S rRNA نشان داد که %4/63 آلودگی از نظر MG [m1] وجود دارد.
  نتیجه گیری
  روش های مطمئن برای تمایز سویه های مایکوپلاسما گالی سپتیکوم نقش ضروری در درک اپیدمیولوژی و گسترش بیماری بازی می کند چرا که آن ها ایجاد اطلاعاتی می کنند که برای تشخیص و پیگیری همه گیری های جدید نیاز است.
  روش های ژنوتایپینگ نیز دارای میزان بالایی از تکرارپذیری هستند، که به ویژه برای ایجاد اطلاعاتی قابل اطمینان نیاز است. هم چنین، روش های ژنوتاپینگ برای تفسیر آسان هستند و می توانند به سرعت انجام گیرد.
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما گالی سپتیکوم، آگلوتیناسیون سریع سرم، طیور روستایی، PCR، ژن 16S rRNA
 • لیلا زمانی، سعید ذاکر بستان آباد* ، مسعود صالحی پور صفحات 53-64
   
  سابقه و هدف
  سرطان پروستات دومین بدخیمی رایج در مردان است. در مطالعه حاضر به بررسی اثر عصاره جلبک اسپیرولینا بر لاین سلولی DU145 سرطان پروستات و تغییر بیان ژن OCT4 در سلول های سرطانی پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  عصاره جلبک اسپیرولینا بر لاین سلولی مذکور اثر داده شد و میزان میرایی سلول با روش MTT و تغییر بیان ژن OCT4 نیز با استفاده از Real Time PCR ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در بررسی MTT پس از 48 ساعت تعداد سلول های زنده نسبت به گروه کنترل کاهش معنادار داشت و بیان ژن OCT4 نیز کاهش یافته بود. با افزایش غلظت و زمان تغییرات معنادار شد. بیشترین کاهش بیان در غلظت 800 میکرومولار از عصاره در 72 ساعت پس از تیمار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که عصاره اسپیرولینا با تاثیر بر ژنها اصلی مسیر نامیرایی و کاهش بیان آنها کمک به کاهش میزان تقسیم سلولی می کنند و این کاهش باعث عدم توسعه بافت سرطانی می شود.
  کلیدواژگان: oct4، اسپیرولینا، سرطان پروستات
 • الهام سیاسی* ، فرزانه حسینی، حلیمه بابایی صفحات 81-90

  سابقه و هدف- ریبوفلاوین یا ویتامین B2 برای انسان ضروری است و نقش مهمی در متابولیسم ماکرمولکول های بدن دارد. انسان قادر به سنتز این ویتامین نبوده و باید آن را از رژیم غذایی دریافت نمایند. مسیر بیوسنتتیکی ریبوفلاوین در باکتری ها مطالعه شده است. هدف این پژوهش جداسازی و شناسایی باسیلوس سوبتی لیس به عنوان باکتری مولد ریبوفلاوین از خاک مناطق مختلف ایران بود.
  مواد و روش ها- نمونه های خاک از مناطق مختلف ایران جمع آوری شد و کشت پورپلیت انجام شد. سپس ایزوله هایی از کشت خالص باکتری ها، با آزمایش های بیوشیمیایی و مورفولوژیکی شناسایی شدند. ژنوم نمونه های باسیلوس سوبتی لیس جداسازی شده استخراج شد و برای حضور ژن ribC، واکنش PCR انجام گرفت.
  یافته ها- نتایج آزمون های بیوشیمیایی و واکنش PCR نشان داد، از 100 نمونه خاک بررسی شده، 19 جدایه باکتری باسیلوس سوبتی لیس دارای ژن ribC با توانایی رشد در محیط فاقد ریبوفلاوین جداسازی شدند.
  نتیجه گیری- باسیلوس سوبتی لیس از خاک به راحتی جداسازی می گردد و ژن ribC در باسیلوس سوبتی لیس می تواند کد کننده ریبوفلاوین باشد. با توجه به این که تنظیم بیوسنتز ریبوفلاوین در باسیلوس سوبتی لیس توسط ناحیه تنظیمی که در بالا دست اپران ژن ribC است صورت می پذیرد، می توان از این باکتری در تهیه ریبوفلاوین مقرون به صرفه که از نظر مسائل محیط زیستی نیز مناسب تر است، استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ریبوفلاوین، باسیلوس سوبتی لیس، ژن ribC، باکتری های خاک
 • صدیقه مهدی نژاد دوغی کلایی ، محسن محمدی* صفحات 91-98
   
  سابقه و هدف
  سرطان تیروئید آناپلاستیک از جمله خطرناک ترین نوع سرطان تیروئید است و از آن جایی که اغلب درمان های امروزی سرطان ناکارآمد و دارای عوارض جانبی زیادی هستند، لذا یافتن درمان موثر و جای گزین ضروری به نظر می رسد. گیاه اسطوخودوس با نام علمی Lavandulla anguostifouliya از تیره نعناعیان گیاهی چند ساله است که ارزش غذایی و دارویی بالایی دارد. لذا در پژوهش حاضر تاثیر سیتوتوکسیکی عصاره اتانولی گیاه اسطوخودوس بر روی رده سلولی 8305C مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، برای اولین بار، اثر سیتوتوکسیکی عصاره اتانولی اندام های هوایی گیاه اسطوخودوس بر روی رده سلولی 8305C مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که گیاه اسطوخودوس در اردیبهشت ماه سال 1395 از منطقه سه هزار تنکابن جمع آوری شد و جهت بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی به روش DPPH0 مورد ارزیابی قرار گرفت. رده سلولی 8305Cدر محیط DMEM با 10 درصد سرم جنین گاوی کشت داده شد. غلظت های مختلف عصاره اتانولی گیاه اسطوخودوس (5، 10، 20، 30، 40 و 50 میلی گرم بر میلی لیتر) به مدت 24، 48 و 72 ساعت بر روی سلول های سرطانی 8305Cاثر داده شد. در ادامه توانایی حیات سلول ها با استفاده از روش MTT بررسی شد.
  یافته ها
  در بررسی حاضر، میزان مهار رادیکال آزاد DPPH0 برابر با 27/6 میکروگرم بر میلی لیتر محاسبه گردید. نتایج حاصل از تستMTT ، این پژوهش نشان دادکه عصاره اتانولی گیاه اسطوخودوس اثرسایتوتوکسیک وابسته به دوز بر روی رده سلولی 8305C دارد. IC50 این عصاره برای سلول های 8305C غلظت 5 میلی گرم بر میلی لیتر در مدت 48 ساعت به دست آمد.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی گیاه اسطوخودوس به صورت وابسته به دوز قادر، به از بین بردن سلول های سرطانی بوده و خواص سایتوتوکسیکی از خود نشان داد. بدین ترتیب این گیاه می تواند به عنوان یک گیاه دارویی بر علیه سرطان تیروئید آناپلاستیک مورد پژوهش وسیع تری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرطان، تیروئید آناپلاستیک، عصاره اتانولی، DPPH، روشMTT
 • محدثه صالحی، مونا امین بی دختی* ، غلامرضا جوادی، بهنام صفرپور لیما، رضا میرفخرایی صفحات 99-106
   
  سابقه و هدف
  عوامل مختلفی مانند ژنتیک (از جمله جهش ها و پلی مورفیسم ها) و محیط در بروز میگرن دخالت دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های rs4846049 و rs1801131 ژن MTHFR با بیماری میگرن است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موردی شاهدی شامل 148 بیمار و 147 سالم، استخراج DNA از خون محیطی و سپس تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم های rs1801131 و rs4846049 به ترتیب با استفاده از PCR-RFLP و Tetra ARMS-PCR انجام گرفت.
  یافته ها
  در توزیع ژنوتیپی پلی مورفیسم rs4846049، فرکانس ژنوتیپ هتروزیگوت (GT) در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با افراد سالم تفاوت معنی داری نشان داد (P value = 0. 04; OR = 0. 57; 95% CI, 0. 34-0. 96).
  نتیجه گیری
  چندشکلی 2572G>T در ژن MTHFR استعداد ابتلا به بیماری میگرن را افزایش می دهد ولی پلی مورفیسم A1298C با خطر بروز میگرن در جمعیت بیماران ایرانی تفاوت معنی داری را نشان نداد. این نتایج نشان می دهد که پلی مورفیسم rs4846049 با بیماری میگرن در جمعیت ایرانی همراهی دارند. تفاوت معنی داری برای فراوانی ژنوتیپی و اللی یا هریک از مدل های ژنتیکی پلی مورفیسم A1298C بین گروه مورد و شاهد مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: میگرن - ژن (Methylenetetrahydrofolate Reductase) MTHFR پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
 • زهرا نایب شعبانی، سعید ذاکر بستان آباد* ، مسعود صالحی پور صفحات 107-114
   
  سابقه و هدف
  سرطان پروستات دومین بدخیمی رایج در مردان است. در مطالعه حاضر به بررسی اثر عصاره کمبوجا بر لاین سلولی DU145 سرطان پروستات و تغییر بیان ژن Survivine در سلول های سرطانی پرداخته شده است که این ژن یکی از ژن های درگیر در مسیر مهار آپوپتوز است.
  مواد و روش ها
  به این منظور عصاره قارچ کمبوجا بر لاین سلولی مذکور اثر داده شد و میزان میرایی سلول با روش MTT و تغییر بیان ژن Survivine نیز با استفاده از Real Time PCR ارزیابی گردید.
  یافته ها
  سلول های تیمار شده با این عصاره در بررسی MTT کاهش معنادار تعداد سلول پس از 48 ساعت مشاهده شد و همچنین بر بیان ژن Survivine نیز اثر کاهنده داشت که این اثر با افزایش غلظت و زمان بیشتر می شد. بیشترین کاهش بیان در غلظت 75% از عصاره در 72 ساعت پس از تیمار مشاهده شد
  بحث و
  نتیجه گیری
  در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که عصاره کمبوجا با تاثیر بر ژن ها اصلی مسیر آپوپتوز باعث کاهش میزان تقسیم سلولی می کنند و این کاهش باعث عدم توسعه بافت سرطانی می شود.
  واژه های کلیدی: سرطان پروستات، کمبوجا، DU145
|
 • Zahra Eivazizadeh , Atefeh Solouk , Mohammad Ali Shokrgozar* Pages 9-30

  Stem cells have high potential for tissue engineering and regenerative medicine applications due to their self-renewal and differentiation ability. The two main objectives pursued in culturing these types of cells are their proliferation in a culture medium by preservation of self-renewal capacity, as well as differentiation to the desired cell line. Thus in this case, controlling the fate of SCs is a crucial issue.
  Traditionally, culturing of these cells was carried out in two-dimensional culture media with biochemical factors, but with the growth and development of biological knowledge and cell niche recognition, it was found that biochemical factors are not the only factor involved in cellular fate. With extensive research in this field, it was concluded that, along with biochemical signals, controlling biophysical signals by mechanical, geometrical and electrical cues is necessary to mimic the native cell niche to achieve a specific target. The goal of stem cell engineering is to synthesis a biomaterial that can apply all these conditions to tune the microenvironmental aspects for stem cells.
  Keywords: stem cells, cell niche, biophysical signals, mechanical cues, geometrical cues, electrical cues
 • Samaneh Taherian Fard , Anoosh Eghdami* Pages 31-42

  Aim and[PARANDCO1] Bachground:Mycoplasma gallisepticum is the most economically significant mycoplasma pathogen of poultry, and has a world-wide distribution. Infection with M. gallisepticum has a wide variety of clinical manifestations, but even in the absence of overt clinical signs, the economic impact may be significant.
  Materials and methods
  Blood and swab samples were collected from 145 birds in sterile condition and transferred to lab with ice. Rapid Agglutination test was performed on blood samples and PCR assay targeting 16S rRNA was done on swab samples following DNA extraction.
  Results
  Based on Rapid Serum Agglutination Test on 145 samples, 24/8% of rural domestic poultry were positive and PCR using 16S rRNA gene primers denoted that 63/4%of samples are positive.
  Conclusion
  Reliable methods for the discrimination of MG strains play an essential role in understanding the epidemiology and spread of the disease because they generate the information required for recognising and following new outbreaks. Genotyping methods also have a high degree of reproducibility, which is particularly important for the construction of reliable databases. Furthermore, genotyping methods are easy to interpret and can be performed rapidly.
  Keywords: Mycoplasma gallisepticum, Rapid Serum Agglutination, Rural domestic poultry, PCR, 16S rRNA gene.
 • Nasrin Hosseini , Mahdi Dilmaghani* Pages 43-52

  Aim and[PARANDCO1] Bachground:Mycoplasma gallisepticum is the most economically significant mycoplasma pathogen of poultry, and has a world-wide distribution. Infection with M. gallisepticum has a wide variety of clinical manifestations, but even in the absence of overt clinical signs, the economic impact may be significant.
  Materials and methods
  Blood and swab samples were collected from 145 birds in sterile condition and transferred to lab with ice. Rapid Agglutination test was performed on blood samples and PCR assay targeting 16S rRNA was done on swab samples following DNA extraction.
  Results
  Based on Rapid Serum Agglutination Test on 145 samples, 24/8% of rural domestic poultry were positive and PCR using 16S rRNA gene primers denoted that 63/4%of samples are positive.
  Conclusion
  Reliable methods for the discrimination of MG strains play an essential role in understanding the epidemiology and spread of the disease because they generate the information required for recognising and following new outbreaks. Genotyping methods also have a high degree of reproducibility, which is particularly important for the construction of reliable databases. Furthermore, genotyping methods are easy to interpret and can be performed rapidly.
  Keywords: Mycoplasma gallisepticum, Rapid Serum Agglutination, Rural domestic poultry, PCR, 16S rRNA gene
 • Leila Zamani , Saeed Zaker Bostanabad *, Masoud Salehipour Pages 53-64

  Aim and
  Background
  Prostate cancer is the second common malignancy in the male population. In this study, the effect of Spirulina alga extract on DU145 prostate cancer cell line have been studied and the changes in OCT4 gene expressionin this cell line was evaluated.
  Material &
  methods
  The extract of spirulina algae was affected on the DU-145(prostate cancer cell line), and the rate of attenuation of the cells were evaluated by MTT and the expression of OCT4 were evaluated using Real Time PCR. The data was analyzed by SPSS.
  Results
  The results showed that this extract could reduce significantly cell proliferation after 48 hours and significantly decrease oct4 expression. These changes increase with increasing concentrations and exposure time. The highest expression loss was observed at 800 μm of extract in 72 hours after treatment.
  Conclusion
  it can be concluded that the Spirulina extract, by acting on the main genes of the self-renewal pathway and reducing its expression, helps to reduce the amount of cell division, and this decrease leads to avoid the development of cancerous tissue
  Keywords: prostate cancer, spirullina, oct4
 • Antimicrobial effect of Mentha Longifulia on different bacteria causing diarrhea, its phytochemical evaluation Pages 65-72
 • Shahin Motajji , Mohammadreza Khataminejad* Pages 73-80
 • Elham Siasi* , Farzaneh Hossieni , Halime Babaee Pages 81-90
    Aim and Background- Riboflavin or vitamin B2 is essential for body and has the significant role in the macromolecules metabolism. Human can not to synthesize vitamin B2 and must be acquire it from food-diet. Riboflavin biosynthetic pathway have been studied in Bacteria. The aim of this study was to isolation and identification of Bacillus subtilis as, riboflavin producing bacteria from different soil of Iran. Materials and Methods- Soil samples from different areas of Iran was collected and was purplated. Then was prepared pure isolated of bacteria and was identified by biochemical and morphological tests. DNA was extracted from isolated of B. subtilis, and using PCR for detection of ribC gene. Results- Biochemical tests and PCR results showed, from 100 soil samples, 19 B. subtilis was isolated that was contained ribC gene and could growth in riboflavin-free medium. Conclusion- B. subtilis was isolated easy from the soil and ribC gene can coded riboflavin in B. subtilis. Riboflavin in B. subtilis was biosynthesed by regulatory region in the up-strand of ribC gene operon, therefore can be produced economic riboflavin from this bacterium that is appropriate for environmental
  Keywords: Riboflavin, B. subtilis, ribC gene, Soil bacteria
 • Sedighe Mehdinezhad Doghikolayi , Mohsen Mohammadi* Pages 91-98

  Aim and
  Background
  Anaplastic thyroid cancer, including the most dangerous type of thyroid cancer.and as the most modern cancer treatments are ineffective with side effects, it seems essential to find impressive alternatives treatment. Lavender plant with the scientific name Lavandulla anguostifouliyaof familyLamiaceae, is a Perennial plant that has high nutritional and medicinal value. Therefore, the cytotoxic effect of ethanolic extract of Lavender plant on 8305C cell lines was evaluated.

  Materials and methods
  In this study, for the first time, the cytotoxic effect of ethanolic extract of Aerial organsLavender plant on 8305c cell lines was evaluated. The Lavender plant in April 2016 of sehezare Tonekabon were collected andstudied; Then the antioxidant activity was evaluated by DPPH0 Assay. 8305C cell line was cultured in DMEM with 10% fetal bovine serum. Different concentrations of ethanolic extract of Lavender plant (5, 10, 20, 30, 40 and 50 mg/ml) for 24, 48 and 72 hours were applied on cancer cells 8305C. Then, the viability of cells using MTT assay was considered.

  Results
  In this study, the free radical scavenging DPPH0 equals to 6/27mg/ml was calculated. The results of MTT assay showed that the ethanolic extract of Lavender plant has a cytotoxic effect on the 8305C cell line which is dependent to their doses. Also IC50 of the extract concentration for 8305C cells was obtained to be 5 mg/ml in time 48 hours.

  Conclusion
  The ethanolic extract of Lavender plant which is dose-dependent could destroy the cancer cells and showed cytotoxic properties. Thus, this plant can be used as a medicinal plant against anaplastic thyroid cancer in wider scope.
  Keywords: cancer, anaplastic thyroid, ethanolic extract, DPPH, MTT assay
 • Mohaddeseh Salehi , Mona Amin, Beidokhti *, Gholam, Reza Javadi , Behnam Safarpour Lima , Reza Mirfakhraie Pages 99-106
 • Zahra Nayeb Shabani , Saeed Zaker Bostanabad* , Masoud Salehipour Pages 107-114

  Aim and
  Background
  Prostate cancer is the second common malignancy in men. In this study, the effect of Kombucha extract on DU145 prostate cancer cell line viability and expression of Survivine gene expression in cancer cells have been investigated
  Material and
  methods
  Cell line was affected by extract of Kombucha and the amount of cell death through MTT and expression of Survivine gene expression by Real Time PCR were evaluated.
  Results
  The results showed that the cells treated with this extract significant had reduction in the number of cells after 48 hours and also had a decreasing effect on the expression of Survivine gene. These effects were dependent on the time and concentration of the treatment. The highest expression loss was observed at 75% concentration of extract in 72 hours after treatment.
  Conclusion
  Kombucha extract, by affecting the main genes in the pathway of apoptosis, reduces the amount of cell division, and this decrease leads to inhibit development of cancerous tissue
  Keywords: Prostate cancer, Kombucha, DU145