فهرست مطالب

سلامت جامعه - سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال دوازدهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بیژن پیرنیا *، محمدرضا اسلامی، مژده بازرگان، پریا صادقی صفحات 1-10
  مقدمه
  از دیدگاه سبب شناسی یکی از موضوعات بالینی که سبب دشواری درمان اختلال استرس پس از سانحه می شود، هم زمانی تشخیص این اختلال با اختلال سوءمصرف الکل می باشد. افزایش فعالیت نورآدرنرژیک فصل مشترک هر دو اختلال است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ولع مصرف در افراد وابسته به الکل مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در دوره پرهیز از مصرف انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، پژوهشی توصیفی است. از جامعه مردان وابسته به الکل، 80 آزمودنی به روش داوطلبانه انتخاب و به واسطه آزمون غربالگری افرادی که بالاترین و پائین ترین نمرات را با توجه به نقطه برش مفروض در آزمون استرس پس از سانحه کسب نمودند گزینش شدند. سپس نمونه مذکور جهت مقایسه در قالب دو گروه دارا و فاقد نشانگان تخصیص یافتند. پرسشنامه ولع مصرف توسط آنان تکمیل شد. داده های جمع آوری شده به کمک آزمون های مجذورکای، تی مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار (با فاصله اطمینان 95/0) متغیر ولع مصرف در گروه اختلال استرس پس از سانحه
  58/2 ± 72/11 و در گروه کنترل 24/2 ± 73/9 بود (01/0>p). بین میزان شدت نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و ولع مصرف الکل ارتباط معنی داری مشاهده شد (001>p).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش لزوم توجه به اهمیت همبودی دو اختلال و نقش این همبودی در طرح ریزی مداخلات پیشگیرانه و درمانی در حیطه اعتیاد را منعکس می سازد.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، ولع مصرف، اختلال سوء مصرف الکل
 • عصمت طالقانی، مجید نوروزی، مریم هادوی * صفحات 11-21
  مقدمه
  سلامتی پرستاران، به دلیل ماهیت کاری همیشه در معرض خطر می باشد. پرستارانی که از سلامت روانی و جسمی مناسب برخوردار نباشند قادر نخواهند بود مراقبت های مطلوبی از بیماران به عمل آورند. پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع استرس، اضطراب و افسردگی در شاغلین پرستاری بخش های ویژه بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان در سال 1396 طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1396 به روش سرشماری بر روی کلیه پرستاران شاغل در بخش های ویژه (NICU, ICU, CCU) بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان (87 نفر) انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک (14 سوال) و پرسشنامه استانداردDASS 21 (21 سوال) جمع آوری و با استفاده از آزمون های توصیفی و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  با توجه به میانگین و انحراف معیار نمره افسردگی (60/9 ±80/10) ، استرس (17/8 ± 14/12) ، و اضطراب (02/8 ± 8/8) ، شدت این اختلالات در پرستاران مورد بررسی به ترتیب خفیف، عادی و خفیف بود. نوع شدید این اختلالات به ترتیب در 8/13% (12 نفر) ، 2/9% (8 نفر) و 4/18% (16 نفر) از پرستاران مشاهده شد. میزان افسردگی در پرستاران شاغل در ICU بیشتر از پرستاران بخش های NICU و CCU بود و آزمون آماری این اختلاف را معنی دار نشان داد (022/0=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر، اهمیت حرفه پرستاری و تاثیر استرس، اضطراب و افسردگی پرستاران بر عملکرد شغلی و کیفیت خدمات دهی به بیماران، لازم است توسط مدیران پرستاری در جهت افزایش سلامت روان این قشر از جامعه به خصوص پرستاران شاغل در ICU، برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، استرس، اضطراب، پرستاران بخش های مراقبت ویژه، آزمون DASS 21، رفسنجان
 • یوسف عبدالله پور*، محمدرضا ذوالفقاری، فیروز قادری پاکدل صفحات 22-29
  مقدمه
  اختلالات فیزیولوژیکی و بیماری های مرتبط با سالمندی خطر کاهش عملکرد فیزیکی را افزایش می دهند. سبک زندگی غیر فعال با بروز نشانگرهای پیری سلولی مانند کاهش طول تلومر مرتبط است. عامل اصلی ثبات و افزایش طول تلومر آنزیم تلومراز است. هدف پژوهش حاضر تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر محتوی و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب در موش های صحرایی سالمند بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی بوده که در آن 20 سر موش صحرایی نر 46 هفته ای با وزن 260 تا 310 گرم به صورت تصادفی در دو گروه 10 تایی شامل گروه تمرین و گروه کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت هشت هفته و پنج روز در هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط انجام دادند. پس از اتمام دوره در حالت ناشتا و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی نمونه های بافت قلبی از موش های صحرایی جمع آوری شد. برای اندازه گیری فعالیت آنزیم تلومراز از روش PCR-ELISA و برای اندازه گیری محتوی تلومراز از روش ساندویچ الایزا استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل، فعالیت آنزیم تلومراز (002/0=p) و محتوی آنزیم تلومراز (042/0=p) به صورت معنی داری بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد که هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط می تواند سبب افزایش فعالیت و محتوی آنزیم تلومراز در بافت قلب موش های صحرایی سالمند شود.
  کلیدواژگان: سالمندی، موش های صحرایی، تمرین مقاومتی، تلومراز
 • منصور بیرامی، یزدان موحدی * صفحات 30-37
  مقدمه
  مشکلات خواندن یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری با آن مواجه هستند. مطالعات نشان داده اند که توانبخشی شناختی می تواند باعث بهبود ناتوانی در خواندن شود. پژوهش حاضر با هدف تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی مبتنی بر نرم افزار بر بهبود عملکرد حل مسئله در افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن انجام شد.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر به صورت کارآزمایی بالینی بود. نمونه مورد بررسی شامل گروه افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) بود. از برنامه کامپیوتری توانبخشی نوروسایکولوژیکی و آزمون برج لندن به عنوان ابزار پژوهش استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0p<) ، به نحوی که توانبخشی نوروسایکولوژیکی باعث بهبود عملکرد حل مسئله در افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیرات توانبخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود عملکرد حل مسئله افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن، این مدل می تواند در افرادی که دچار اختلال یادگیری خواندن هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توانبخشی نوروسایکولوژیکی، حل مسئله، شناخت، علوم اعصاب، ناتوانی یادگیری خواندن
 • سیدعلی مرعشی ، فاطمه میرزایی ، فاطمه ویسی، طاهره محرابیان *، محمد بساک صفحات 38-46
  مقدمه
  افسردگی از مشکلات شایع در بین جوانان است که می تواند سلامت روانی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. هوش معنوی و هیجانی با تقویت روابط فردی و معنویات می توانند باعث بهبود وضعیت سلامتی شوند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی میزان افسردگی دانشجویان بر اساس ابعاد هوش معنوی و هوش هیجانی آن ها در سال 1395 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش که از نوع توصیفی است، 368 نفر از دانشجویان دانشگاه ایلام به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. از 3 پرسشنامه افسردگی، هوش معنوی و هوش هیجانی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی (36/0r= -) و هوش هیجانی (35/0r= -) با افسردگی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد (001/0>p). ضرایب تحلیل رگرسیون برای ترکیب خطی متغیرهای هوش معنوی و هوش هیجانی با افسردگی در سطح کمتر از 001/0 معنی دار بود. نتایج نشان داد که گسترش حالت هشیاری (38/0ß= -) بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس افسردگی داشته است (19% R2=) (001/0 >p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد هوش معنوی و هوش هیجانی با افسردگی دانشجویان در ارتباط است. بنابراین توصیه می شود درمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش افسردگی افراد، توجه به این مولفه ها را در دستور کار خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: افسردگی، هوش معنوی، هوش هیجانی، دانشجویان، ایلام
 • عبدالرضا کاظمی *، مومنه ایمانی، ابراهیم بنی طالبی صفحات 47-56
  مقدمه
  روش های گوناگونی از فعالیت بدنی به طور گسترده برای کنترل دیابت پیشنهاد شده اند. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر 8 هفته تمرین اینتروال شدید و ترکیبی قدرتی- استقامتی بر سطوح سرمی پروتئین ترشح اسیدی و غنی از سیستئین (SPARC) و مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه تجربی 42 نفر زن دیابتی دارای اضافه وزن با دامنه سنی 60-45 سال و قند خون ناشتای بیشتر از 126 میلی گرم در دسی لیتر به طور داوطلبانه انتخاب و به روش تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند و به مدت 8 هفته تمرین کردند. گروه تناوبی شدید سه جلسه در هفته 10-4 تکرار آزمون وینگیت 30 ثانیه ای بر روی ارگومتر با تلاش حداکثر، و گروه ترکیبی سه جلسه در هفته تمرین هوازی با 60% حداکثر ضربان قلب و دو جلسه در هفته تمرین مقاومتی با 70% یک تکرار بیشینه انجام دادند. گروه کنترل هیچ فعالیت منظمی نداشتند. SPARC زنان 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از اتمام دوره تمرینی اندازه گیری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های t وابسته و کوواریانس استفاده گردید.
  یافته ها
  تغییرات میزان SPARC سرمی به دنبال هیچ یک از گروه های تناوبی شدید (54/0p=) ، ترکیبی (92/0p=) و کنترل (52/0p=) تغییر معنی داری نداشت. نتایج مقایسه بین گروهی تفاوت معنی داری بین گروه های تمرینی نشان نداد (537/0p=).
  نتیجه گیری
  دو شیوه تمرینی، تاثیر یکسانی بر شاخص های مرتبط با مقاومت به انسولین داشتند. این دو روش تمرین، در بهبود SPARC نیز به یک اندازه موثر بودند. لذا استفاده از تمرینات تناوبی شدید و تمرینات ترکیبی می تواند در بهبود مقاومت به انسولین به یک اندازه موثر باشد و می توان از آن ها به جای هم برای بهبود حال افراد مبتلا به دیابت نوع 2 استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس، مقاومت به انسولین، پروتئین ترشح اسیدی و غنی از سیستئین (SPARC)، تمرین ورزشی
 • عزت دیره ، زهره غفاری جاهد، مهران فرهادی، محی الدین محمدخانی *، عیسی صفری، ندا باقری مهیاری صفحات 57-68
  مقدمه
  بیماری هیپرتانسیون اساسی، اختلالی روانی- فیزیولوژیک است که علاوه بر عوامل زیستی، عوامل روان شناختی نیز در بروز و تشدید آن نقش دارند. لذا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. در این پژوهش 100 نفر مبتلا به هیپرتانسیون اساسی مراجعه کننده به مطب پزشک متخصص قلب و عروق در شهر کرمانشاه در سال 1395 به روش نمونه گیری در دسترس و 100 نفر سالم از بین همراهان بیماران و کارمندان دانشگاه از طریق همتاسازی با نمونه بیمار انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های جمعیت شناختی، ناگویی هیجانی، مقیاس بیمارستانی اضطراب و افسردگی، هوش هیجانی و بهوشیاری انجام شد. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی، آزمون مجذور کای و t مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو گروه هیپرتانسیون و سالم در متغیرهای وزن، شاخص توده بدنی، دشواری در شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر برون مدار تفاوت معنی دار وجود داشت (05/0>p) ؛ اما این تفاوت در مورد متغیر قد معنی دار نبود (05/0<p). همچنین، بین دو گروه مبتلا به هیپرتانسیون و افراد سالم در متغیرهای روان شناختی ناگویی هیجانی، افسردگی و اضطراب، بهوشیاری و هوش هیجانی تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  علاوه بر عوامل زیستی، عوامل روان شناختی و رفتاری که با سهولت بیشتری تغییر می یابند، نیز با هایپرتانسیون رابطه دارند. پیشنهاد می شود که این متغیرها در فرآیند درمان افراد دارای هایپرتانسیون اساسی مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ناگویی هیجانی، هوش هیجانی، اضطراب، افسردگی، بهوشیاری، هیپرتانسیون اساسی، شهرکرمانشاه
 • رسول حشمتی *، علی شیخ الاسلامی، سعیده جباری، مهری مولایی صفحات 69-78
  مقدمه
  بهوشیاری از مولفه های مهم سلامت روان شناختی است. با این حال نقش ناگویی خلقی و کمال گرایی مثبت-منفی در آن مشخص نیست. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ناگویی خلقی و ابعاد کمال گرایی در بهوشیاری دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 96-95 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در یک تحقیق توصیفی-همبستگی، تعداد 150 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی، مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی و مقیاس ناگویی خلقی جمع آوری شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد از بین مولفه های ناگویی خلقی، مولفه دشواری در تشخیص احساسات (24/0-β=و 029/0p=) قادر به پیش بینی بهوشیاری زمینه ای است. همچنین، ابعاد مثبت (27/0 β=و 000/0p=) و منفی (29/0- β=و 000/0p=) کمال گرایی قادر به پیش بینی واریانس بهوشیاری زمینه ای در دانشجویان است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، می توان گفت که ناگویی خلقی (دشواری در تشخیص احساسات) و ابعاد مثبت و منفی کمال گرایی می توانند تعیین گرهای بهوشیاری زمینه ای دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: بهوشیاری، کمال گرایی، ناگویی خلقی
|
 • B Pirnia *, M Eslami, M Bazargan, P Sadeghi Pages 1-10
  Introduction
  In terms of etiology, one of the clinical topics which makes it difficult to treat the post-traumatic stress disorder is co-alcohol abuse. Increased noradrenergic activity is the intersection of both disorders. The present study was conducted with the aim of examining the relationship between posttraumatic stress disorder and alcohol usage craving index.
  Materials and Methods
  The present study was cross-sectional. There were two alcohol-dependent groups: in one group the participants had posttraumatic stress disorder symptoms, and in the other group the participants lacked posttraumatic stress disorder. Among the men who referred to Alcohol Anonymous Groups in Tehran, 80 participants that obtained the highest and the lowest scores based on the cut-off point of the posttraumatic stress disorder test were selected and assigned to the two groups of with and without posttraumatic stress disorder symptoms for comparison. Posttraumatic Stress Disorder Questionnaire and Usage Craving Questionnaire were completed by the participants. The collected data were analyzed using Chi-Square, independent t-test and Pierson correlation tests.
  Results
  The results showed that the mean [95% confidence interval (CI)] scores of craving in PTSD group was 11.72 (2.58) and in the control group it was 9.73 (2.24) with control (all P< 0.01). Also, a significant relationship was seen between the severity of posttraumatic stress disorder and alcohol usage craving (p<0.01).
  Conclusion
  The findings of the present study reflect the necessity of paying attention to the comorbidity of these two disorders and the role of this comorbidity in planning preventing and therapeutic interventions in the field of addiction.
  Keywords: Posttraumatic Stress Disorder (PTSD), Craving, Alcohol Use Disorder (AUD)
 • E Taleghani, M Noroozi, M Hadavi * Pages 11-21
  Introduction
  Due to the nature of the job, the health of nursing staff is always at risk. Nurses who do not have a good mental and physical health will not be able to take good care of patients. The purpose of this study was to investigate the prevalence of stress, anxiety and depression in the nursing staff in intensive care units of Ali Ebn-e Abitaleb Hospital in Rafsanjan in 2017.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2017 using a census method on all the nurses (87 nurse) working in the intensive care units (NICU, ICU, CCU) of Ali Ebn-e Abitaleb Hospital in Rafsanjan. Data were collected using a demographic questionnaire (14 items) and the standard DASS-21 questionnaire (21 items) and analyzed using a chi-square test.
  Results
  Regarding the mean and standard deviation of depression scores (10.80 ± 9.60), stress (12.14 ± 8.17) and anxiety (8.90 ± 8.02), the severity of these disorders in nurses was mild, normal and mild, respectively. The severe type of these disorders was observed in 13.8% (12 people), 9.2% (8 people) and 18.4% (16 people) of the nurses, respectively. The rate of depression in ICU nurses was higher than depression in NICU and CCU nurses. A significant statistical difference was found (p = 0.022).
  Conclusion
  Regarding the findings of this study, given the importance of nursing profession and the effect of the prevalence of stress, anxiety and depression of nurses on job performance and quality of service to patients, it is necessary for the nursing managers to increase the mental health of this community, especially nurses working in the ICU.
  Keywords: Depression, Stress, Anxiety, Intensive Care Unit Nurses, DASS-21 Test, Rafsanjan
 • Y Abdollahpour*, M Zolfaghari, F Ghaderi Pakdel Pages 22-29
  Introduction
  Age-related physiological disorders and diseases increase the risk of decline in physical functioning. Sedentary lifestyle is associated with the deterioration of cellular aging biomarkers such as telomere length shortening. Telomerase is the main factor for the stability and extension of telomere length. The aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks of resistance training on cardiac telomerase enzyme content andactivity in elderly rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 20 male Wistar rats (46 weeks of age) weighing 260 to 310 g were randomly assigned to two groups: the control group and the exercise group. The exercise group performed moderate intensity resistance exercise for 8 weeks, 5 days per week. Two weeks were considered for environment adaptation, biological rhythms and ladder familiarity. After two weeks, the major training protocol began, including three sessions of resistance training per week for eight weeks. 48 hours after the last training session, samples from the heart tissue were collected in fasting state. The PCR-ELISA method was used to measure the activity of telomerase, and the ELISA sandwich method was used to measure the telomerase content. Data were analyzed using an independent t-test.
  Results
  The results showed that the activity (p=0.002) and content (p=0.042) of telomerase enzyme in the training group was significantly higher than the control group.
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that eight weeks of moderate-intensity resistance training can increase the activity and content of telomerase enzyme in the heart tissue of aged rats.
  Keywords: Aging, Rats, Resistance Training, Telomerase
 • M Bayrami, Y MOVAHEDI * Pages 30-37
  Introduction
  Reading problems are from among the most serious problems that children with learning disabilities are faced with. This study is conducted aimed at investigating the impact of the neuropsychological rehabilitation treatment on the problem-solving performance in patients with dyslexia disabilities.
  Materials and Methods
  This study uses a quasi-experimental design with two groups of subjects. The first group is consisted of 10 people with dyslexia disabilities, and the control group is consisted of 10 individuals, i.e. people with dyslexia disabilities but with no intervention applied to them. Instruments included the neuropsychological rehabilitation program and the tower of London test. The data analysis was conducted using SPSS version 19 and the multivariate analysis of covariance (MANCOVA).
  Results
  The data analysis results showed that there was a significant difference (p<0/01) between the mean scores of the pre-test and the post-test of the experimental and control groups; this indicates that the neuropsychological rehabilitation treatment improves problem solving in people with dyslexia disabilities.
  Conclusion
  Considering the positive effects of the current method that favors people with dyslexia disabilities, the results of this study demonstrated that the neuropsychological rehabilitation treatment could be an effective way used in achieving the optimum performance in people with dyslexia disabilities.
  Keywords: Rehabilitation Neuropsychology, problem solving, cognitive, dyslexia disabilities
 • SA Marashi, F Mirzaei, F Veisi, T Mehrabian *, M Bassak Pages 38-46
  Introduction
  Depression is a common problem among young people that can affect their mental health. Spiritual and emotional intelligences can also improve the health of the person by strengthening personal relationships and spirituality. The aim of this study was to predict depression based on spiritual intelligence and emotional intelligence in students of Ilam University in 2016.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, 368 students were selected using a random cluster sampling. Three questionnaires regarding depression, spiritual intelligence and emotional intelligence were used as the means of data collection. The data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and multiple linear regressions analysis.
  Results
  The results of the study revealed that there is a significant negative correlation between the spiritual intelligence (r= -0.36) and emotional intelligence (r= -0.35) with depression (p< 0.001). Regression coefficients for linear combination of spiritual intelligence and emotional intelligence with depression was significant in the level less than 0.001. The results showed that Extending the consciousness state (ß= -0.38) had the greatest importance in explaining the variance of depression (R2=19%) (p< 0.001).
  Conclusion
  It seems that spiritual intelligence and emotional intelligence are related with student's depression. Therefore, it is suggested that therapists and counselors pay attention to these components in their agenda in the treatment and reduction of the rate of depression among these people.
  Keywords: Depression, Spiritual Intelligence, Emotional Intelligence, Students, Ilam
 • AR Kazemi *, M Imani, E Banitalebi Pages 47-56
  Introduction
  Several methods of physical activities have been suggested to prevent diabetes. This study was done aimed at determining the effects of the 8-week intense interval training and combined strength-endurance training on secreted protein acidic and rich in cysteine (SPARC) levels in women with type 2 diabetes.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 42 women aged 45-60 with diabetes and with the fasting blood sugar exceeding 126 mg/dL were selected and randomly assigned to three groups, including the SIT group (N =14), the combined exercise group (N =14), and the control group (N =14) who trained for 8 weeks. The SIT Group did the exercise 3 times a week, with 4-10 times of repetitions and the 30-second Wingate test was done on the ergometer with the maximum effort. The combined exercise group took the aerobic exercise 3 sessions a week with 60% of the maximum heart rate and 2 sessions per week of the resistance exercise taken at 70% with one repetition at maximum. The control group did not have any regular activity. The SPARC was measured using the blood samples 24 hours before and after the training periods. To analyze the data and determine the differences among the groups, the dependent t-test and covariance were used.
  Results
  The results showed that changes in the serum SPARC were not significant followed by any of the three SIT (p=0.54), combined (p=0.92), and control (p=0.52) groups. The comparison among the groups showed no significant difference among them (p=0.537).
  Conclusion
  The results of the present study suggested that the 2 training protocols had the same effects on the factors related to insulin resistance. Furthermore, these two protocols were equally effective in improving SPARC. Thus, the use of the 2 training methods can be similarly efficient in improving insulin resistance.
  Keywords: Diabetes mellitus, Insulin resistance, Secreted protein acidic, rich in cysteine (SPARC), Exercise, Training
 • E Deyreh, Z GhafariJahed, M Farhadi, M Mohammadkhani *, I Safari, N Bagheri Mahyari Pages 57-68
  Introduction
  In addition to biological and physical risks, psychological factors also play a role in the development and aggravation of essential hypertension disease which is a psycho-physiological disorder. Therefore, this study aimed to investigate the comparison of dimensions of alexithymia with emotional intelligence, anxiety, depression and mindfulness in patients with hypertension compared with healthy individuals. Material and Methods: This is a descriptive and causal-comparative study. In this study, 100 patients (50 women and 50 men) with hypertension who referred to a cardiologist’s office in the city of Kermanshah in 2016 were selected by using an available sampling method, and 100 healthy people (50 women and 50 men) were selected and matched with the patients group among the people accompanying the patients and among the hospital staff. Data were collected using questionnaires of demographic variables, TAS-20, HADS, PFEIQ, and MASS was used to analyze the collected data. The data were analyzed using descriptive statistics, chi-square tests and independent t-tests.
  Results
  The results showed that there is a significant difference (p<0.05) between the two groups in hypertension and normal physiological variables in weight, body mass index, difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings and externally-oriented thinking; however, this difference was not significant in the case of the variable height (p>0.05). It was also found that there is a significant difference (p<0.05) between people with hypertension and healthy people in all psychological variables studied, namely alexithymia, depression, anxiety, mindfulness, and emotional intelligence.
  Conclusion
  In addition to biological factors, psychological and behavioral factors, which changes more easily, are associated with hypertension. It is suggested that these variables be taken into consideration in the treatment of patients with essential hypertension.
  Keywords: Alexithymia, Emotional Intelligence, Anxiety, Depression, Mindfulness, Essential Hypertension, Kermanshah
 • R Heshmati *, A Sheikholeslami, S Jabbari, M Molaei Pages 69-78
  Introduction
  Dispositional mindfulness is an important component of psychological health. Research shows that factors such as alexithymia and perfectionism affect mindfulness. The present research was performed with the aim of investigating the role of dispositional mindfulness on alexithymia and perfectionism among students of Tabriz University in the academic year 2016-2017.
  Materials and Methods
  in a descriptive-correlational study, 150 students from the University of Tabriz selected by using the available sampling method participated in the present research. The data were gathered using a five-dimension mindfulness questionnaire (FFMQ), a positive and negative perfectionism scale and a alexithymia scale (TAS-20). The data were analyzed using the Pearson correlation test and the linear regression analysis in the SPSS software.
  Result
  The results showed that there is negative relationship between difficulty in identifying feelings with mindfulness (B=0/24, p=029). Also, negative perfectionism (B=/029) and positive perfectionism (B=-/027) are able to predict the variance of mindfulness in students.
  Conclusion
  According to the obtained results, it can be concluded that difficulty in identifying feeings and perfectionism (Positive and negative) can be determinants of dispositional mindfulness in college students.
  Keywords: Mindfulness, Alexithymia, Perfectionism