فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 68، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • ناظم قاسمی* صفحات 1-8
  مولتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis: MS) یک بیماری مزمن و چند فازی اتوایمیون است که بر سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد. اخیرا سلول های ترشح کننده عوامل نوروتروفیک به عنوان یکی از بهترین منابع برای سلول درمانی در بیماری MS ارایه شده است. لذا این مطالعه مروری با هدف معرفی سلول های ترشح کننده عوامل نوروتروفیک و نقش عوامل نوروتروفیک در درمان بیماری MS صورت گرفت. در پژوهش حاضر، براساس Systematic Review و با استفاده از کلیدواژه های مولتیپل اسکلروزیس، نوروتروفین ها و سلول درمانی تعداد 98 مقاله از پایگاه های مختلف Pubmed، SID، Springer، SinceDirect Magiran، Web of sciences و Google Scholar جستجو شد و پس از حذف مقالات غیرمرتبط و تکراری تعداد 50 مقاله انتخاب شد. نتایج به دست آمده از این مطالعات نشان داد که درمان های مبتنی بر سلول در بیماری MS، با هدف جایگزین کردن سلول های از بین رفته و یا با هدف حمایت نورونی با استفاده از عوامل رشد عصبی انجام می شود. سلول های ترشح کننده عوامل نوروتروفیک با داشتن توانایی مهاجرت به سمت ضایعات عصبی و ترشح عوامل نوروتروفیکی، می توانند نقش عمده ای در حمایت از بافت عصبی و پیشگیری از تخریب آن بر عهده داشته باشند. این عوامل از طریق رسپتورهای تیروزین کینازی خود اثرات متنوعی بر تکامل و فعالیت صحیح نورون ها دارند. لذا سلول های ترشح کننده عوامل نوروتروفیکی به دلیل ترشح طیف وسیعی از عوامل رشد عصبی مورد نیاز برای تکامل عصبی، ممکن است یکی از منابع ایده ال سلولی برای درمان های مبتنی بر سلول در بیماری MS باشند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، نوروتروفین ها، سلول درمانی
 • فاطمه پروین ، مصطفی راد، احمدشاه فرهت* صفحات 9-15
  روش کانگورویی در مراقبت از نوزاد، روشی است که در آن حمایت از نوزاد از طریق تماس پوست با پوست نوزاد با والدینش فراهم می شود. با استفاده از کلمات کلیدی kangaroo mother care ، neonatal ، skin to skin care و preterm در پایگاه های اطلاعاتی pubmed ، sience direct ، google scholar ، SID و magiran تمام مقالات راجع به مراقبت کانگورویی از سال 2000 تا 2016 وارد مطالعه گردید. سپس از بین مقالات مرتبط، مقالات دارای اهداف، روش کار، حجم نمونه مناسب، آنالیز و نتیجه گیری مشخص، انتخاب شدند و در نهایت 36 مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفت. مرور مطالعات نشان داد که تماس پوست با پوست نوزاد با والدین باعث تنظیم دمای بدن نوزاد، افزایش سیستم ایمنی نوزاد و کاهش میزان ابتلا به عفونت، کاهش میزان مرگ و میر نوزاد، تنظیم ضربات قلب و تنفس نوزاد، افزایش رشد و وزن گیری نوزادان کم وزن، کاهش استرس و گریه نوزاد و افزایش دوره های خواب طولانی و باثبات و همچنین باعث ایجاد پیوند عاطفی بین والدین و نوزاد می گردد. روش مراقبت کانگورویی نه تنها به مراقبت مراحل اولیه رشد نوزاد نارس کمک می کند؛ بلکه منجر به افزایش سلامت عمومی نوزاد و مادر می گردد. این روش می تواند یک روش کم هزینه و بسیار مفید در رشد و سلامت نوزاد استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مراقبت کانگورویی، تماس پوست با پوست، نوزاد، پره ترم، ترم، مادر
 • رامین امینی، صادق علی تازیکی ، غلام رضا روشن دل ، کاظم کاظم نژاد* صفحات 16-22
   
  زمینه و هدف
  الکتروشوک درمانی (Electro Convulsion Therapy: ECT) از روش های رایج در درمان اختلالات روانپزشکی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر داروهای پروپوفول و اتومیدات با تیوپنتال سدیم بر مدت زمان تشنج و ریکاوری متعاقب انجام الکتروشوک درمانی انجام شد.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی روی 90 بیمار مبتلا به اختلال روانپزشکی نیازمند ECT با تشخیص روانپزشک در بخش روانپزشکی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان انجام شد. بیماران با تخصیص تصادفی ساده در سه گروه 30 نفری قرار گرفتند. مداخله شامل مانیتورینگ استاندارد و پره اکسیژناسیون با اکسیژن 100 درصد به مدت 3 دقیقه در سه گروه بیهوشی بیماران بود. گروه اول تیوپنتال سدیم (mg/kg/bw 1. 5) ، گروه دوم اتومیدات (mg/kg/bw 0. 1) و گروه سوم پروپوفول (mg/kg/bw 0. 6) را دریافت نمودند. داروهای سوکسینیل کولین (mg/kg/bw 0. 5) و آتروپین (mg/kg/bw 0. 01) به عنوان شل کننده عضلانی و پیشگیری از برادی کاردی برای همه بیماران تجویز شد. مدت تشنج و ریکاوری، تغییرات وضعیت همودینامیک شامل ضربان قلب و متوسط فشار خون شریانی و مقدار شارژ برای هر بیمار اندازه گیری و ثبت گردید.
  یافته ها
  میانگین مدت تشنج متعاقب ECT در گروه تیوپنتال سدیم 43. 72±11. 81 ثانیه، گروه اتومیدات 45. 81±17. 26 ثانیه (P<0. 05) و گروه پروپوفول 35. 47±10. 58 ثانیه (P<0. 05) تعیین شد. مقدار شارژ الکتریکی مورد استفاده در سه نوبت درمان و تغییرات ضربان قلب در سه گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری نداشت. تغییرات متوسط فشار شریانی گروه پروپوفول کمتر از دو گروه دیگر بود (P<0. 05). مدت ریکاوری متعاقب ECT در گروه اتومیدات در مقایسه با دو گروه دیگر کمتر بود (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  اتومیدات و تیوپنتال سدیم به طور مشابه منجر به افزایش مدت زمان تشنج متعاقب ECT شدند. با توجه به کاهش معنی دار مدت ریکاوری در مقایسه با تیوپنتال سدیم، اتومیدات می تواند به عنوان بهترین گزینه دارویی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تیوپنتال سدیم، اتومیدات، پروپوفول، الکتروشوک درمانی، مدت زمان تشنج
 • حلیمه وحدت پور ، سعید شاکریان* ، علی اکبر علی زاده ، سید رضافاطمی طباطبایی صفحات 23-30
  زمینه و هدف
  شیوه زندگی کم تحرک و افزایش وزن، خطر توسعه بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف مکمل زنجبیل بر تغییرات لاکتات دهیدرژناز (Lactate dehydrogenase: LDH) و کوفتگی عضلانی تاخیری دختران دارای اضافه وزن به دنبال فعالیت برونگرای وامانده ساز انجام شد.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 22 دانشجوی دختر دارای اضافه وزن در دانشگاه شهید چمران اهواز به طور تصادفی در گروه های کنترل (10 نفر) و مداخله (12 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله روزانه 2 گرم پودر زنجبیل، هر وعده یک کپسول، حاوی یک گرم پودر زنجبیل، و گروه کنترل (دارونما) روزانه دو کپسول حاوی نشاسته، به مدت دو هفته مصرف نمودند. فعالیت بدنی شامل دو جلسه فعالیت برونگرا وامانده ساز (شیب منفی بر روی تردمیل، یک جلسه قبل از مکمل دهی و یک جلسه بعد از دو هفته مکمل دهی) اجرا شد. نمونه های خونی طی 4 مرحله به منظور سنجش تغییرات LDH اخذ و نیز از پرسشنامه درد (Visual Analogue Scale: VAS) برای سنجش کوفتگی تاخیری در دو دوره قبل و بعد از مصرف مکمل زنجبیل استفاده گردید.
  یافته ها
  تمرین برونگرا باعث افزایش میزان LDH و کوفتگی عضلانی تاخیری بعد از فعالیت گردید (P<0. 05). مصرف دو هفته مکمل زنجبیل باعث کاهش آماری معنی دار میزان LDH و کوفتگی عضلانی تاخیری گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل گردید (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  مصرف زنجبیل می تواند بر کاهش آسب عضلانی و کوفتگی عضلانی تاخیری ناشی از فعالیت برونگرا در دختران با اضافه وزن موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین برونگرای وامانده ساز، زنجبیل، اضافه وزن، لاکتات دهیدروژناز، کوفتگی عضلانی تاخیری
 • سارا پاسبان بوان لو ، مسعود گل علی پور، کامران حیدری، محمدجعفر گل علی پور* صفحات 31-35
  زمینه و هدف
  دیابت بارداری (Gestational Diabetes Mellitus: GDM) یک اختلال متابولیک است که به دلیل نقص در ترشح کافی انسولین ایجاد می‏شود. GDM خطر سقط و یا تولد نوزادانی با نقایص مادرزادی قلب را افزایش می دهد. برخی از این نقایص ممکن است مربوط به اختلال در بیان برخی از ژن‏های مهم ساختاری قلب باشد. ژن‏های ساختاری کلاژن و دسموکولین نقش مهمی به ترتیب در اتصالات بین سلولی در نواحی دسموزوم و صفحات بینابینی در ساختار قلب دارند. این مطالعه به منظور تعیین اثر دیابت بارداری بر بیان ژن های Col5a2 و Dsc2 در قلب رویان موش های آزمایشگاهی نژاد C57BL انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 12 سر موش ماده نژاد C57BL (8-10 هفته) و 6 سر موش نر بالغ از همین نژاد با میانگین وزن 22-24 گرم استفاده گردید. پس از جفت گیری حیوانات ماده و رویت پلاک واژینال روز صفر بارداری تعیین شد و به صورت تصادفی به دو گروه دیابتی و کنترل تقسیم شدند. القاء دیابت بارداری در موش های باردار گروه دیابتی به وسیله تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 150 mg/kg/bw در روز یک بارداری (GD1) انجام شد. در حالی که در گروه کنترل تنها بافر سیترات در روز یک بارداری تزریق شد. در روز 11. 5 بارداری جراحی سزارین انجام و قلب رویان‎ها با استفاده از استرئو میکروسکوپ خارج شد. سپس به ترتیب استخراج total RNA ، سنتز cDNA و اندازه گیری کمی میزان RNA با استفاده از روش Real Time-PCR انجام گردید و میزان بیان ژن‏های Col5a2 و Dsc2 در رویان های گروه دیابتی و کنترل اندازه‏گیری شد.
  یافته ها
  الفاء دیابت بارداری در موش های باردار سبب افزایش بیان ژن های Col5a2 و Dsc2 در رویان های 11. 5 روزه در مقایسه با گروه کنترل شد که در رابطه با دسموکولین این تغییرات از نظر آماری معنی دار بود (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  القاء دیابت در دوره بارداری سبب افزایش بیان ژن های Col5a2 و Dsc2 در یکی از مسیرهای مهم ساختاری تکامل قلب در رویان‏های حاصل می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، ژن Col5a2، ژن Dsc2، تکوین قلب، موش C57BL
 • میترا کوراوند بردپاره ، علی نوری* صفحات 36-43
  زمینه و هدف
  امروزه نانولوله های کربن چنددیواره دارای کاربردهای متعدد در زمینه انتقال دارو و ژن و زمینه های دیگر بیولوژیک هستند و ضروری است که باتوجه به خواص منحصر به فرد این نانوساختارها، سمیت احتمالی آنها بر موجودات زنده مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه به منظور تعیین سمیت نانولوله های کربن چنددیواره عامل دار شده با گروه های کربوکسیل بر عملکرد و ساختار بافت کبد موش های صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار به 5 گروه 10تایی تقسیم شدند. گروه بندی شامل گروه شاهد سرم فیزیولوژی و تویین و گروه های تیمار غلظت های 2. 5, 5, 10, 20 mg/kg/bw از نانولوله کربن چنددیواره عامل دار شده با گروه کربوکسیل با قطر کمتر از 8نانومتر و طول 30میکرومتر بودند که در 8مرحله به صورت یک روز در میان و به روش درون صفاقی دریافت شد. خونگیری در دو مرحله (مرحله اول یک روز پس از آخرین تزریق و مرحله دوم 20 روز پس از آخرین تزریق) انجام شد. میزان فعالیت آنزیم های کبدی آلانین آمینوترانسفراز (alanine aminotransferase: ALT) ، آسپارتات آمینوترانسفراز (aspartate aminotransferase: AST) و آلکالین فسفاتاز (alkaline phosphatase: ALP) و نیز مقدار مالون دی آلدئید در سرم خون اندازه گیری شد. با تهیه مقاطع بافتی از کبد تعدادی از موش های صحرایی در هر گروه (پس از گذشت 20روز از آخرین تزریق) با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، ساختار بافتی کبد توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات قبل از شروع تیمار و پس آن وزن شدند.
  یافته ها
  در مرحله اول فقط میانگین فعالیت آنزیم AST در غلظت mg/kg/bw 5 به طور معنی دار افزایش یافت (P<0. 05). در مرحله دوم، فعالیت آنزیم ALP در تمام دوزهای بالاتر از mg/kg/bw 2. 5، کاهش آماری معنی داری یافت (P<0. 05) و فعالیت آنزیم های AST و ALT در دوزهای mg/kg/bw 10 ، 5 کاهش آماری معنی دار (P<0. 05) و در دوز mg/kg/bw 2. 5 افزایش آماری معنی داری (P<0. 05) یافت. مطالعات بافت شناسی اختلالاتی نظیر دژنره شدن دیواره سیاهرگ مرکز لوبولی، تحلیل رفتن هسته و لیز شدن هپاتوسیت ها همراه با آتروفی شدید، بی نظمی و اتساع سینوزوئیدها و تجمع سلول های التهابی را در گروه های تیمار به صورت وابسته به دوز نشان داد. به طوری که بیشترین اختلالات مربوط به غلظتmg/kg/bw 20 بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که نانولوله های کربنی چنددیواره عامل دار شده با گروه کربوکسیل حتی در مقادیر کم (mg/kg/bw 5, 2. 5) پس از گذشت 20 روز، برای بافت کبد سمی بوده و باعث اختلالاتی در بافت و عملکرد کبد می شود.
  کلیدواژگان: نانولوله های کربن چنددیواره، آنزیم های کبدی، ساختار بافتی کبد، سمیت، موش صحرایی
 • فریده فرخزادی ، افسانه خواجوند خوش لی* ، محمدرضا محمدی ، ملاحت اکبرفهیمی ، ندا علی بیگی صفحات 44-52
   
  زمینه و هدف
  اختلال کم توجهی - بیش فعالی (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder: ADHD) از شایع ترین اختلالات روانی است. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی طب سوزنی گوش بر علایم ADHD کودکان 14-7 ساله انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی روی 30 کودک مبتلا به ADHD با عدم مصرف ریتالین مراجعه کننده به کلینیک خصوصی روانپزشکی کودکان در شهر تهران انجام شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه مرضی کودکان (فرم والدین) و آزمون بررسی عملکرد دیداری و شنیداری با طرح اجرای پیش آزمون – پس آزمون بود. طب سوزنی گوش به مدت 8 هفته، با فشار متوسط روی چسب دانه ای در پنج نقطه لاله گوش به نام های Brain ، Excitement ، Prefrontal Cortex ، ShenMen و Tranquilizar انجام شد.
  یافته ها
  خرده مقیاس گوش به زنگی شنیداری از حیطه توجه و در خرده مقیاس بازداری پاسخ شنیداری از حیطه بازداری در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون افزایش آماری معنی داری یافت (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  اجرای طب سوزنی 8 هفته ای بر روی گوش موجب بهبود خرده مقیاس های مربوط به گوش به زنگی شنیداری و بازداری پاسخ شنیداری در کودکان دارای ADHD می گردد.
  کلیدواژگان: اختلال کم توجهی - بیش فعالی، طب سوزنی گوش، کودکان
 • جمیله ابن الشریعه ، سید مجتبی عقیلی* صفحات 53-60
   
  زمینه و هدف
  طلاق به عنوان یکی از بحران های زندگی می تواند منجر به بروز مشکلات عاطفی و رفتاری گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser به شیوه گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی 30 زن مطلقه مشغول به تحصیل در مدارس بزرگسال به صورت غیرتصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. در ابتدای مطالعه برای هر دو گروه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) (اضطراب، کارکرد اجتماعی، نشانه های بدنی و افسردگی) و پرسشنامه افکار وسواسی (OBQ-44) (مسوولیت پذیری، کمال طلبی و اهمیت دادن به افکار) تکمیل گردید. برای گروه مداخله طی 8 جلسه، هفته ای یک جلسه به مدت دو ساعت جلسات آموزشی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser برگزار شد و برای گروه کنترل مداخله ای صورت نگرفت. در انتهای مطالعه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.
  یافته ها
  آموزش گروهی واقعیت درمانی آزمودنی های گروه مداخله سبب کاهش آماری معنی دار در تمامی ابعاد دو متغیر سلامت عمومی و باورهای وسواسی در مقایسه با گروه کنترل گردید (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  آموزش گروهی واقعیت درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب Glasser سلامت عمومی زنان مطلقه را بهبود می بخشد و سبب کاهش باورهای وسواسی آنان می گردد.
  کلیدواژگان: : واقعیت درمانی، تئوری انتخاب، سلامت عمومی، باورهای وسواسی، زنان مطلقه
 • رویا فصیحی ، جوانشیر اسدی* ، رمضان حسن زاده، فیروزه درخشان پور صفحات 61-68
  زمینه و هدف
  باورهای غیرمنطقی زمینه ساز دامنه وسیعی از اختلالات شناختی است. این مطالعه به منظور مقایسه اثر درمان شناختی - رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای غیرمنطقی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی 45 دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت غیرتصادفی در گروه های 15 نفری کنترل، گروه درمان شناختی - رفتاری (مداخله اول) و گروه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (مداخله دوم) تقسیم شدند. هر سه گروه پیش آزمون را تکمیل کردند؛ اما گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکرد. گروه های مداخله 8 جلسه درمان را دریافت نمودند. داده ها از طریق پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز سال 1969 (IBQ-40) جمع آوری گردید.
  یافته ها
  هر دو روش درمانی در گروه های مداخله در مقایسه با گروه کنترل سبب کاهش نمره کلی باورهای غیرمنطقی گردید (P<0. 05). میانگین نمره زیرمقیاس اجتناب از مشکل (35. 26±6. 32) در گروه مداخله دوم در مقایسه با گروه مداخله اول (30. 53±9. 47) کاهش آماری معنی داری یافت (P<0. 05). همچنین میانگین نمره زیرمقیاس بی مسوولیتی هیجانی در گروه مداخله اول (22. 73±9. 49) در مقایسه با گروه مداخله دوم (29. 93±1. 75) افزایش آماری معنی داری یافت (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  دو روش درمان شناختی - رفتاری و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش باعث کاهش باورهای غیرمنطقی دانشجویان رشته پزشکی گردید.
  کلیدواژگان: باور غیرمنطقی، درمان شناختی - رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، دانشجوی پزشکی
 • امیر لطافت کار ، هادی عباس زاده قناتی* صفحات 69-76
   
  زمینه و هدف
  مدیریت پیشگیری از گیرافتادگی تحت آخرومی شانه (sub-acromial shoulder impingement: SSI) شامل تمرینات تقویتی عمومی، به خصوص برای چرخاننده های داخلی و خارجی شانه است. با این حال شواهدی بر تفاوت قدرت این گروه عضلات در افراد دارای گیرافتادگی تحت آخرومی شانه با نمونه های سالم وجود ندارد. این مطالعه به منظور ارزیابی قدرت مفصل شانه افراد با گیر افتادگی تحت آخرومی شانه در مقایسه با افراد سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد – شاهدی روی 24 نفر از دانشجویان دارای علایم گیرافتادگی تحت آخرومی شانه (گروه مورد) و 24 نفر از دانشجویان سالم (گروه شاهد) که از لحاظ سن، جنس، دست برتر و سطح فعالیت بدنی همسان بودند؛ انجام شد. گروه ها تست حداکثر گشتاور ایزوکینتیکی را طی دو حرکت چرخش داخلی و خارجی شانه انجام دادند. در گروه مورد 18 شانه برتر و 6 شانه غیربرتر با علایم وجود داشت. حرکات چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه جداگانه و به صورت انقباض درونگرا و برونگرا در دو سرعت 60 و 120 درجه بر ثانیه ارزیابی شد. حداکثر گشتاور، حداکثر گشتاور نسبی و نسبت های قدرت در بین دو گروه مقایسه گردید.
  یافته ها
  تفاوت قدرت بین دو گروه زمانی با گیرافتادگی تحت آخرومی دست برتر، از نظر آماری معنی دار بود (P<0. 05). مقادیر حداکثر گشتاور چرخش خارجی شانه با انقباض برونگرا (22. 20±7. 01) و درونگرا (11. 36±3. 36) در سرعت 120 درجه بر ثانیه، حداکثر گشتاور چرخش خارجی شانه با انقباض برونگرا (20. 53±6. 15) در سرعت 60 درجه بر ثانیه، حداکثر گشتاور چرخش داخلی شانه با انقباض برونگرا در سرعت های 60 درجه بر ثانیه (43. 13±12. 98) و 120 درجه بر ثانیه (40. 33±9. 24) گروه مورد با علایم شانه برتر در مقایسه با شانه برتر گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  احتمالا تغییر در حداکثر گشتاور چرخش داخلی و خارجی شانه در افراد با SSI به دست برتر مرتبط است که دلالت بر روش های تقویتی دارد. لذا نیاز است که متخصصان تمرین درمانی در طراحی تمرینات برای افراد داری SSI از تمرینات برونگرای ایزوکینتیکی برای چرخاننده های داخلی و خارجی شانه بهره ببرند.
  کلیدواژگان: گیرافتادگی تحت آخرومی شانه، حداکثر گشتاور، چرخش شانه
 • بهناز بذرافشان ، علیرضا کارگر دولت آبادی ، محمود محمدی ، پیام سرمدی ، جواد لک زایی ، سیدمحسن حسینی نژاد ، اکرم ثناگو، علی کاوسی ، لیلا جویباری* صفحات 77-82
   
  زمینه و هدف
  والدین کودکان مبتلا به اوتیسم در فعالیت های روزانه خود و روابط اجتماعی دچار مشکل بوده و کیفیت زندگی پایینی دارند. اثر منفی داشتن کودک کم توان یا ناتوان، بیشتر از همه اعضای خانواده در مادر کودک سبب ایجاد تنش و فشار می شود. این مطالعه به منظور تعیین کیفیت زندگی مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با مادران دارای کودک سالم انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد - شاهدی روی 36 مادر دارای کودک مبتلا به اوتیسم و 114 مادر با کودک سالم در شهر گرگان طی سال 1394 انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی استاندارد SF-36 بود.
  یافته ها
  کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلا به اوتیسم کاهش آماری معنی داری در مقایسه با کیفیت زندگی مادران کودک سالم داشت (P<0. 05). همچنین کیفیت زندگی شامل ابعاد سلامت عمومی، عملکرد اجتماعی و محدودیت نقش به دلیل عملکرد روانی عاطفی و جسمانی در گروه مادران دارای کودک اوتیسم در مقایسه با مادران دارای کودک سالم کاهش آماری معنی داری داشت (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  مادران دارای کودک اوتیسم از میزان کیفیت زندگی پایینی برخوردار بودند. لذا طراحی برنامه های مناسب برای ارتقاء وضعیت سلامتی و کیفیت زندگی آنها در اولویت طرح های بهداشتی درمانی، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: اوتیسم، کیفیت زندگی، مادر، کودک
 • علیرضا جباری ، سید محمد موسوی* ، مانی منجمی ، سیدجابر موسوی صفحات 83-88
  زمینه و هدف
  مهم ترین نوع اختلال هویت جنسیتی، دگرجنس باوری است که ویژگی آن تمایل شدید به اتخاذ هویت جنس مخالف بدون توجه به امتیازهای فرهنگی است. نتایج مطالعات در مورد نتایج درمان جراحی برحسب تعریف موفقیت و نحوه ارزیابی در بیماران دچار اختلال هویت جنسی بسیار متفاوت است. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت عملکرد جنسی پس از انجام عمل جراحی تغییر جنسیت از مرد به زن انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 40 بیمار دارای اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به یک کلینیک جراحی تهران به روش سرشماری طی سال های 94-1393 انجام شد. وضعیت عملکرد جنسی با استفاده از پرسشنامه شاخص عملکرد جنسی زنان (Female Sexual Function Index: FSFI) تعیین گردید.
  یافته ها
  95 درصد بیماران میل و تهییج جنسی مناسب، 75% رضایت، 57. 5% میزان رطوبت، 27. 5% ارگاسم مناسب و 25% درد داشتند. با این حال از نظر میزان عملکرد کلی جنسی، تنها 12. 5% عملکرد جنسی رضایت بخش داشتند. بین تحصیلات، شغل، محل زندگی، سابقه قبلی بیماری های روانی و زمان جراحی با عملکرد جنسی رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد. 15 نفر (42. 9%) از بیماران سابقه مصرف داروهای روان گردان یا مواد مخدر داشتند و میانگین نهایی نمره عملکرد جنسی همگی آنان نامطلوب ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  عملکرد جنسی افراد تغییر جنسیت داده از مرد به زن نامطلوب ارزیابی شد. درد هنگام رابطه جنسی و نرسیدن به ارگاسم دو عامل مهم در این زمینه تعیین شدند.
  کلیدواژگان: اختلال هویت جنسی، تغییر جنسیت، اختلال عملکرد جنسی
 • دانیال باقری ، رضاعلی محسنی* ، سیدمحمدصادق مهدوی صفحات 89-96
   
  زمینه و هدف
  مخاطرات زیست محیطی یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده سلامت انسان ها است. رشد چشمگیر جمعیت و سبک زندگی نوین موجب بروز انواع مشکلات زیست محیطی و شیوع بیماری ها شده است. این مطالعه به منظور تعیین نگرش و دانش در رفتار زیست محیطی شهروندان شهر گرگان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی توصیفی – تحلیلی روی 400 نفر (209 مرد و 191 زن) از شهروندان شهر گرگان طی سال 1396 انجام شد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید. شهر گرگان طبق تقسیمات شهری به 3 طبقه تقسیم شد و محله های درون طبقات به عنوان خوشه در نظر گرفته شدند. از هر منطقه 40 درصد محلات به صورت تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه های دانش، نگرش و رفتار زیست محیطی بود.
  یافته ها
  سطح نگرش و دانش زیست محیطی شهروندان ضعیف و رفتار حامی محیط زیست آنان قوی ارزیابی شد. افراد با سن بالاتر، تحصیلات بالاتر و میزان اشتغال رفتار حامی محیط زیست بهتری داشتند (P<0. 05). بین نگرش زیست محیطی با رفتار حامی محیط زیست رابطه آماری معنی دار و معکوس یافت شد (P<0. 05). افزایش دانش زیست محیطی سبب افزایش رفتار حامی محیط زیستی گردید (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  سطح دانش و نگرش زیست محیطی شهروندان گرگان ضعیف و رفتار حامی محیط زیستی آنان قوی ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: محیط زیست، دانش، نگرش، رفتار، شهروند گرگان
 • محمد قنبری ، محمد اجزاء شکوهی* ، محمد رحیم رهنما ، امید علی خوارزمی صفحات 97-107
   
  زمینه و هدف
  بهداشت و خدمات اجتماعی دامنه وسیعی نظیر بهداشت و درمان، مراقبت از کودکان و جوانان، خدمات برای مادران، سازمان های شهروندی، مراکز اجتماعی و امکانات عمومی دارد. زیست پذیری را می توان ویژگی های محیط شهری که آن را مکانی جذاب برای زندگی می کند؛ دانست. این مطالعه به منظور تحلیل زیست پذیری کلان شهر مشهد بر اساس شاخص سلامت انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی نقشه های مربوط به وضعیت هر کدام از زیر شاخص های عینی شامل توزیع فضایی بیمارستان، درمانگاه، پایگاه بهداشت، پایگاه اورژانس و سرویس بهداشتی براساس محدوده مناطق کلان شهر مشهد (13 منطقه) با استفاده از نرم افزار GIS ترسیم شد. برای شاخص ذهنی بهداشت و سلامت شامل سلامت جسمی، احساس آرامش، خدمات سلامت و رضایت از سلامت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. حجم نمونه در کل مناطق شهر مشهد برابر با 402 نفر بود.
  یافته ها
  39 درصد از مناطق شهر مشهد در سطح بسیار نامطلوب از نظر زیست پذیری شهری قرار داشتند. منطقه 13 کلان شهر مشهد، بهترین منطقه از نظر شاخص سلامت تعیین شد. پس از منطقه 13، مناطق 8 و 11 به لحاظ شاخص سلامت دارای بهترین شرایط بودند. بدترین منطقه از نظر شاخص سلامت، به ترتیب مناطق 4، 6 و 3 تعیین شدند.
  نتیجه گیری
  زیست پذیری کلان شهر مشهد براساس شاخص سلامت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. شهر زیست پذیر به لحاظ شاخص سلامت با توجه به ابعاد ذهنی و عینی در کنار هم محقق می گردد و زیست پذیری دارای روندی پویا، یکپارچه و پیوسته است.
  کلیدواژگان: زیست پذیری شهری، شاخص سلامت، کلان شهر مشهد
 • علی شا اکیا ، اعظم الهی* ، رویا چگنه لرستانی ، یزدان حمزوی صفحات 108-114
   
  زمینه و هدف
  تولید آنزیم های بتالاکتامازی یکی از شایع ترین مکانیسم های مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک های بتالاکتام است. این مطالعه به منظور تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی ژن های AmpC در ایزوله های اشرشیاکلی (E. coli) بیماران سرپایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 67 ایزوله E. coli مولد عفونت ادراری از بیماران سرپایی بزرگترین مرکز پزشکی در کرمانشاه بررسی شد. تعیین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم، سفوکسیتین و ایمی پنم به روش انتشار در دیسک انجام شد. آزمایش فنوتیپی غربالگری AmpC با روش دیسک ترکیبی (سفوکسیتین همراه و بدون برونیک اسید) انجام شد. پس از استخراج ژنوم باکتری ها، ژن های MOX، CIT، DHA، ACC، EBC و FOX با روش PCR Multiplex مورد آزمایش قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقاومت67 ایزوله E. coli به سفتریاکسون، سفوتاکسیم، سفتازیدیم و سفوکسیتین به ترتیب 49. 2% ، 49. 2%، 37. 3% و 25. 3% تعیین شد. 100درصد ایزوله ها به ایمی پنم حساس بودند. 17 ایزوله (25. 3%) و 9 ایزوله (13. 4%) به ترتیب به صورت فنوتیپی و ژنوتیپی تولیدکننده AmpC بودند. فراوانی ژن هایCIT ، MOX، FOX،DHA و EBC به ترتیب 7. 4% ، 5. 9% ، 4. 4% و 2. 9% تعیین شد؛ اما ژن ACC در ایزوله ها یافت نشد. به جز ارتباط آماری معنی دار بین فنوتیپ AmpC و ژن MOX (P<0. 05) هیچ ارتباط آماری معنی دار دیگری بین فنوتیپ و ژنوتیپ AmpC یافت نشد. بین فنوتیپ AmpC و آنتی بیوتیک سفتازیدیم ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0. 05). بین ژن CIT با EBC و FOX ارتباط آماری معنی داری یافت شد (P<0. 05).
  نتیجه گیری
  جدایه های E. coli تولید کننده AmpC سبب مقاومت قابل توجهی به سفالوسپورین ها می شوند. یکی از گزینه های درمانی کنونی استفاده از کرباپنم ها است. با این حال شیوع نسبتا بالا و حضور همزمان ژن های AmpC در بیماران سرپایی، یک نگرانی بزرگ و بیانگر این واقعیت است که این ایزوله ها در جامعه در حال شیوع هستند.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، عفونت ادراری، AmpC
 • رویا بیت سیاح (علوی شریف) ، فاطمه حدادی* ، حسین کمال الدینی ، میرزا محمدرضا شریف مقدم صفحات 115-122
   
  زمینه و هدف
  روش duplex-PCR یک روش زیست شناسی با کاربرد گسترده است که قابلیت شناسایی اختصاصی و با حساسیت بالای میکروارگانیسم ها را داراست. این مطالعه به منظور شناسایی مولکولی سودوموناس استوتزری (Pseudomonas stutzeri) به روش duplex-PCR انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی باکتری Pseudomonas stutzeri ATCC 17588 از مرکز ذخایر ژنتیک تهیه و پس از کشت، DNA در فاز لگاریتمی رشد به روش جوشاندن استخراج گردید. سپس با استفاده از روش duplex-PCR مبادرت به شناسایی اختصاصی این باکتری گردید. پرایمرهای موردنظر با استفاده از ژن های catA و nirP طراحی شد. بررسی حساسیت و اختصاصیت واکنش duplex-PCR با استفاده از 5 باکتری انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل، تکثیر دو باند bp 512 و bp 249 را به ترتیب برای ژن catA و nirP نشان داد. نتایج بررسی اختصاصیت 100درصد تعیین شد و حساسیت 0. 048 ng/mL از DNA ژنومی را برای هر دو ژن catA و nirP نشان داد.
  نتیجه گیری
  روش مولکولی duplex-PCR باتوجه به داشتن حساسیت و ویژگی مناسب و قابلیت شناسایی بالای باکتری سودوموناس استوتزری می تواند به عنوان یک روش روتین در آزمایشگاه های مجهز توسط افراد متخصص برای شناسایی موارد مشکوک مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: سودوموناس استوتزری، duplex-PCR، ژن catA، ژن nirP
|
 • Nazem Ghasemi * Pages 1-8
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic and multiphasic autoimmune disease which affecting the nervous system. Recently, neurotrophic factor secreting cells have been proposed as one of the best sources for cell therapy in MS disease. Therefore, this review study was done with aimed to introduce neurotrophic factor secreting cells and the role of neurotrophic factors in the treatment of MS. The present study, based on the Systematic Review and using multiple sclerosis, neurotrophin and cell therapy keywords, 98 articles were searched from various databases including Pubmed, SID, Springer, SinceDirect Magiran, Web of Sciences and the Google Scholar. After removing irrelevant and repetitive articles, 50 articles were selected. The results of these studies showed that cell-based therapies in MS have been designed with the aim of replacing destroyed cells or with the goal of neuronal support using neural growth factors. Neurotrophic factors secreting cells with the ability to migrate to neurological lesions and secretion of neurotrophic factors can play a major role in supporting neural tissue and preventing its destruction. These factors, through tyrosine kinase receptors, have a variety of effects on the development and proper functioning of neurons. On conclusion, neurotrophic factor secreting cells due to the secretion of a wide range of neural growth factors which required for neural development might be one of the ideal cell sources for cell-based therapy in MS disease.
  Keywords: Multiple sclerosis, Neurotrophins, Cell therapy
 • Fatemeh Parvin , Mostafa Rad , Ahmadshah Farhat* Pages 9-15
  The kangaroo care method in newborn is a way of protecting the baby through skin to skin contact between newborn and their parents. This review study was done by using the keywords including kangaroo mothre care, neonatal, skin to skin contact and preterm. All related articles were published in Pubmed, Sience direct, Google scholar, SID, and Magiran were studied during 2000 to 2016. Finally, 36 articles were reviewed which were similar according to objectives, method of work, sample size, analysis method, and conclusion. Reviewing the selected articles showed that skin to skin contact among newborn and their parents regulated the body temperature of the neonate, increased the newborn's immune system, reduced infection and mortality rate, regulated heart and respiratory rate, increased the growth and weight gain in low birth weight neonates, reduced the stress and crying, increased prolong and stable periods of sleep, and also creates an emotional bond between the parents and the neonates. Kangaroo care method not only helps to care for the early stages of growth of premature neonate, but also increases the general health of the newborn and mother. This care can be used as an inexpensive and highly beneficial method for neonate's growth and health in human.
  Keywords: Kangaroo care, Skin to skin contact, Neonatal, Preterm, Term, Mother
 • Ramin Amini , Sadeghali Taziki , Gholamreza Roshandel , Kazem Kazemnejad * Pages 16-22
  Background and Objective
  Electro convulsion therapy (ECT) is one of the most common ways for treatment of psychiatric disorders. The aim of this study was to compare the effect of Propofol, Etomidate, and Thiopental on seizure and recovery duration following ECT.
  Methods
  In this clinical trial study, 90 patients diagnosed with a psychiatric disorder by a psychiatrist, who need to be treated by ECT in 5 Azar hospital, Gorgan, north Iran. The patients were randomly divided into the three groups by simple random allocation method. Interventions included standard monitoring and pre-oxygenation with 100% FiO2 for 3 minutes for all patients in three groups. Anesthesia of the patients in the first, second, and third group was done with Thiopental (1.5 mg/kg), Propofol (0.6 mg/kg), and Etomidate (0.1 mg/kg), respectively. Administration of Succinyl Colin (0.5 mg/kg) as muscle relaxant and Atropine for prevention of bradycardia was uesd in all patients. Duration of seizure and recovery; changes in hemodynamic status including heart rate (HR) and mean arterial pressure (MAP); and amount of charge for ECT were recorded for each subject.
  Results
  Mean of seizure duration in Thiopental, Propofol, and Etomidate groups were 43.72±11.81, 35.74±10.58 and 45.81±17.26 seconds, respectively (P<0.05). Amount of charge for ECT in 3 sessions of treatment and changes of HR were not different between the 3 groups. Changes of MAP in the Propofol group was significantly less than other two groups (P<0.05). Recovery time following ECT was the least in Etomidate group in comparison with Thiopental and Propofol (P<0.05).
  Conclusion
  Ethomidate and Thiopental had the same effect on increasing seizure duration. However, due to the significant reduction in recovery time compared with Thiopental, Ethomidate may be considered as the best choice.
  Keywords: Thiopental, Etomidate, Propofol, Electro convulsion therapy, Seizure Duration
 • Halima Vahdatpoor , Said Shakerian*, Ali Akbar Alizadeh , Seyed Reza Fatemi Tabatabaei Pages 23-30
  Background and Objective
  Life style with Low activity and overweight increased the risk of cardiovascular diseases. This study was done to evaluate the effect of ginger supplementation on Lactate dehydrogenase (LDH) changes and delayed muscle soreness following exhaustive eccentric exercise on overweight girls.
  Methods
  In this randomized clinical trial study, 22 overweight girls were randomly divided into the two groups including intervention (n=12) and control (n=10) groups. For subjects in interventional group were used a daily supplement of 2 grams of ginger powder, each serving a capsule, containing one gram of ginger powder and subjects in control group were received daily two capsules containing starch, for two weeks. Physical activity was performed consisting of two sessions of exhausting activity (negative tilt on treadmill, one session before supplementation and one session after two weeks of supplementation). Blood samples were measured in order to measure changes in LDH in four stages and the use of the pain questionnaire for evaluation of delayed muscular brittleness in both pre and post gingival supplementation. Pain scale (visual analogue scale: VAS) was used to measure the delay fatigue.
  Results
  The results showed that extrinsic exercise increased LDH and delayed muscle soreness after exercise (P<0.05). Also, taking two weeks of ginger supplementation significantly reduced LDH and delayed muscle soreness in the supplement group in comparison with controls (P<0.05).
  Conclusion
  Ginger can reduces the muscle gain and delayed onset muscle soreness resulting from eccentric exercise in overweight girls.
  Keywords: Exhaustive eccentric exercise, Ginger, Overweight, Lactate dehydrogenase, Delayed muscle soreness
 • Sara Pasban Bovanlo , Masoud Golalipour , Kamran Haidari , Mohammad Jafar Golalipour* Pages 31-35
   
  Background and Objective
  Gestational diabetes (GDM) is a metabolic disorder which is caused by insufficient secretion of insulin. GDM is a risk factor for embryo during pregnancy and it is possible leads to congenital heart defects (CHD). Some of these defects may be due to a change in the expression of some of the important structural genes in the heart. Desmocollin 2 and collagen structural genes have important role in the cell adhesion of the cardiomyocytes.This study was done to determine the effect of gestational diabetes on expersion of desmocollin 2 and col5a2 structural genes in C57BL mouse embryo heart.
  Methods
  In this experimental study, 12 adult female and six adult male C57BL mice were used.After mating of the animals and observation of the vaginal plug, the female mice with vaginal plug were randomly divided into diabetic and control groups. At the first day of pregnancy, Induction of gestational diabetes mellitus in dams in the diabetic group was performed by the intraperitoneal (IP) injection of Streptozotocin with a dose of 150 mg / kg body weight per day in GD1. While in the control group, only citrate buffer was injected.Cesarean Surgery was done at E11.5 and embryo's heart was extracted from the body.Extraction of RNA, cDNA, and quantitative measurements of the amount of RNA were performed using Real -Time PCR.
  Results
  Induction of gestational diabetes increased the expersion of desmocollin 2 and col5a2 structural genes in compared to controls, althought only the expersion of desmocollin 2 gene was significant (P<0.05).
  Conclusion
  We suggest that the induction of DM lead to upregulation of structural genes primarily including desmocollin 2 and col5a2 in embryos heart development.
  Keywords: Gestational diabetes mellitus, Col5a2 gene, Dsc2 gene, Heart development, C57BL mouse
 • Mitra Kooravand Bardpareh , Ali Noori* Pages 36-43
  Background and Objective
  Multiwall carbon nanotubes nowadays have multiple uses in the field of drug and gene delivery and other biological fields, and it is necessary to study their potential toxicity on organisms due to unique properties of these nanostructures. This study was conducted to determine the toxicity of multi-wall carbon nanotubes functionalized with carboxylic groups on the function and structure of the rats liver tissue.
  Methods
  In this experimental study, 50 mature female Wistar Rats were randomly allocated into five groups including the control group of normal saline and Tween and treatment groups 2.5, 5, 10, 20 mg/kg/bw concentrations of multi-wall carbon nanotubes functionalized with carboxylic group with diameter less than 8 nm and length 30 micrometers that was received in 8 steps, intraperitoneally. Blood sampling was performed in two steps (The first stage was one day after the last injection and the second stage was 20 days after the last injection). The level of activity of the aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) enzymes and the amount of malondialdehyde were measured in serum. By preparing the tissue sections of the liver, a number of rats in each group (after 20 days from the last injection) with hematoxylin-eosin staining, the tissue structure of the liver was examined by optical microscopy. Animals were weighed before and after treatment.
  Results
  In the first stage, only the mean of AST activity at 5 mg/kg/bw concentration was significantly increased (P<0.05). In the second stage, ALP activity was significantly reduced (P<0.05) in all doses higher than 2.5 mg/kg/bw and the activity of AST and ALT in doses of 5 and 10 mg/kg/bw was significantly reduced (P<0.05) and in the dose of 2.5 mg/kg/bw was significantly increased (P<0.05). Histologic studies revealed disturbances such as degeneration of the vein wall of the lobular center, degeneration of the nucleus and hepatocyte lysis with severe atrophy, irregularity and dilatation of the sinusoids and accumulation of inflammatory cells in the treatment groups in dose-dependent manner. Based on the above findings the most disturbances were related to the 20 mg/kg/bw concentration.
  Conclusion
  It seems that multi-wall carbon nanotubes functionalized with carboxylic group, even in small amounts (2.5 and 5 mg/kg/bw) after 20 days, are toxic on the liver and cause liver tissue and function impairment.
  Keywords: Multiwall Carbon Nanotubes, Liver Enzymes, Liver Tissue Structure, Toxicity, Rat
 • Farideh Farokhzadi , Afsaneh Khajevand Khosli*, Mohammad Reza Mohammadi , Malahat Akbarfahimi , Neda Ali Beigi Pages 44-52
   
  Background and Objective
  Attention deficit / hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders. This study was conducted to determine the effect of ear acupuncture on ADHD symptoms in children aged 7-14.
  Methods
  This quasi-experimental study was performed on 30 children with ADHD whom did not receive Ritalin, whom referred to the private psychiatric clinic of children in Tehran. A questinare child syndrome inventory (parental form) and integrated visual and auditory (IVA) test with a pre-test and post-test design was used in this study. The ear acupuncture treatment for 8 weeks with uniform pressure on the ear seed was applied on five points of the ear, including brain, excitement, prefrontal cortex, shen men and tranquilizar.
  Results
  The auditory vigilance subscale from the attention area and the auditory prudence subscale of the auditory response from the inhibition area in the pre-test phase in compared to the post-test were statistically significant (P<0.05).
  Conclusion
  The 8-week acupuncture on the ear improves the auditory vigilance subscale and the auditory prudence subscale in children with ADHD.
  Keywords: Attention deficit , hyperactivity disorder, Ear-acupuncture, Child
 • Jamileh Ebnosharieh , Seyyed Mojtaba Aghili* Pages 53-60
  Background and Objective
  Divorce as a life crisis can lead to emotional and behavioral problems. This study was done to determine the effectiveness of group based reality therapy based on Glasser choice theory on the general health and obsessive beliefs of divorced women.
  Methods
  In this quasi-experimental study 30 divorced women were non-randomly divided into the two interventions and control groups (15 participants in each group). Perior of the study the general health questionnaire (GHQ) (anxiety, social function, somatic symptoms and depression) and obsessive thoughts questionnaire (OBQ-44) (responsibility, perfectionisn and importance of thoughts) were completed by subjects in both groups. Counselling with Glasser approach was performed for intervention group through 8 group sessions once a week and lasted for 120 minutes. Control group received no intervention. At the end of the study, Post-test was performed from both groups.
  Results
  Group training based on reality therapy in intervention group's participants caused a significant reduction in all items of the two variables, general health and obsessive thoughts in compared to the control group (P<0.05).
  Conclusion
  Group based reality therapy based on Glasser choice theory improves general health of divorced women and reduces their obsessive beliefs.
  Keywords: Reality therapy, Choice theory, General health, Obsessive beliefs, Divorced women
 • Roya Fasihi , Javanshir Asadi*, Ramezan Hassanzadeh , Firoozeh Derakhshanpour Pages 61-68
   
  Background and Objective
  Irrational beliefs underlie a wide range of cognitive impairments. This study was performed to compare the effect of cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment therapy on irrational beliefs of medical students.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 45 medical students of Golestan University of Medical Sciences in north of Iran were non-randomly divided into control, cognitive-behavioral therapy (first intervention) and acceptance, commitment therapy (second intervention) groups. All three groups completed the pre-test, but the control group did not receive any therapy. The intervention groups were received 8 sessions of therapy. The data were collected through Jones's 1969 (IBQ-40) irrational beliefs questionnaire.
  Results
  The total score of irrational beliefs in the both intervention groups were reduced in comparison with control group (P<0.05). The mean score of the problem-based avoidance subscale (35.26±6.32) was significantly reduced in the second intervention group compared to the first intervention group (30.53±9.47) (P<0.05). Also, the mean scores of emotional impulsivity in the first intervention group (22.73±9.49) were significantly increased compared to the second intervention group (29.93±1.75) (P<0.05).
  Conclusion
  Two methods of cognitive-behavioral therapy and acceptance and commitment therapy reduce the irrational beliefs of medical students.
  Keywords: : Irrational belief, Cognitive-behavioral therapy, Acceptance, commitment therapy, Medical students
 • Amir Letafatkar , Hadi Abbaszadeh Ghanati* Pages 69-76
  Background and Objective
  Recent conservative management of sub-acromial shoulder impingement (SSI) includes general strengthening exercises, especially for internal (IR) and external (ER) shoulder rotators. Despite various studies, so far, there is no directly investigated for indicating the difference in muscle strength between patients with SSI and normal subjects. This study was done to compare the shoulder joint muscles’ strength in male students with and without SSI.
  Methods
  This case-control study was conducted on Twenty-four students with SSI as case group and 24 normal students as controls.The subjects in both groups matched for hand dominance and physical activity level, completed isokinetic shoulder IR and ER testing. In the case group, 18 patients had the symptoms in their dominant and 6 patients in their non-dominant side. Both sides IR and ER of shoulder were measured separately using continuous reciprocal concentric and eccentric contraction cycles at speed of 60 and 120 degrees per second, respectively. Values of peak torque were compared between the case and control groups.
  Results
  There was a significant difference between the two groups only when the symptomatic SSI shoulder was the dominant shoulder. Eccentric and concentric ER peak torque at 120 degree per second (22.20±7.01, 11.36±3.36), eccentric ER peak torque at 60 degree per second (20.53±6.15) and eccentric IR peak torque at 60 degree per second and 120 degree per second were significantly lower in the symptomatic dominant shoulder case group in compared to the dominant shoulder control group (P<0.05).
  Conclusion
  Changes in eccentric and concentric peak torque in SSI group may be related to limb dominance, which may have implications for strengthening regimes. Therefore, clinicians and therapeutic exercise expertise may benefit from eccentric isokinetic exercises for shoulder IR and ER rotators in order to design a treatment plan for patients with SSI.
  Keywords: Sub-acromial shoulder impingement, Peak torque, Shoulder rotation
 • Behnaz Bazarfeshan , Alireza Kargar Dolatabadi , Mahmood Mohammadi , Payam Sarmadi , Javad Lakzaei , Seyyed, Mohsen Hosseininejad , Akram Sanagoo , Ali Kavosi , Leila Jouybari* Pages 77-82
   
  Background and Objective
  Parents of children with autism have difficulty in their daily activities and social relationships and have a low quality of life. The negative effect of having a low intelligence or disabled child is more likely to cause tension and pressure on mother than the other family members. This study was conducted to determine the quality of life of mothers with autism children compared to mothers with normal children.
  Methods
  This case-control study was performed on 36 mothers with autistic child and 114 mothers with healthy children in Gorgan (Iran) during 2015. Sampling was done randomly and the data gathering tool was SF-36 quality of life standard questionnaire.
  Results
  The quality of life of mothers with autistic child had a significant reduction in comparison with the quality of life of mothers with healthy child (P<0.05). Also, items of quality of life including general health, social function, and role limitation due to psychological, emotional and physical functioning in the group of mothers with autistic children were significantly lower than mothers with healthy ones (P<0.05).
  Conclusion
  Mothers with autistic children had low quality of life. Therefore, it is recommended to design suitable programs for improving the health status and quality of life as a priority of health care plans
  Keywords: Autism, Quality of life, Mother, Child
 • Alireza Jabari , Seyyed Mohammad Moosavi *, Mani Monajemi , Seyyed Jaber Moosavi Pages 83-88
   
  Background and Objective
  The results of surgical treatment, successfulness and methods of evaluation in gender dysphoria are highly variable. This study was done to determine the status of sexual function in patients with impaired gender identity after sexual re-assignment male to female surgery.
  Methods
  This cross-sectional study, conducted on 40 patients referred to surgery clinic in Tehran during 2014-2015. Female sexual function index (FSFI) questionnaire was used to assess the status of sexual function.
  Results
  Ninety- five percent of patients had a healthy sexual desire and arousal. Also, 75%, 55.4% and 27.5% of patients had satisfaction, moisture content and good orgasm, respectively. The pain was tolerable in 25% of cases; however, in terms of overall sexual function, only 12.5% of patients had a satisfactory sexual performance. The relationship between education, occupation, residence and previous history of mental illness with sexual function was not significant. Also, 42.9% of patients who had not desirable sexual performance, had a history of drug abuse, and all these subjects reported desirable sexual performance.
  Conclusion
  Sexual function in cases that have undergone surgery was not suitable. Sexual pain and anorgasmia were important factors in this condition
  Keywords: Gender identity, Sexual re-assignment, Sexual disorderFull-Text [PDF 181 kb] (29 Downloads)
 • Danial Bagheri , Reza Ali Mohseni*, Seyed Mohammad Sadegh Mahdavi Pages 89-96
   
  Background and Objective
  Environmental hazards are one of the most important threats to human health. The dramatic increase in population and new lifestyles has led to a variety of environmental problems and outbreaks of illness. This study was conducted to determine the attitude and knowledge in environmental behavior of citizens of Gorgan city, north of Iran.
  Methods
  This descriptive-analytic study was carried out on 400 people (209 men and 191 women) in Gorgan citizens in northern Iran during 2017. A multi-stage sampling method was used to select the samples. The city of Gorgan was divided into 3 categories according to urban divisions, and the neighborhoods within the classes were considered as clusters. 40% of the neighborhoods were randomly assigned to each study. The instruments used for collecting data were demographic questionnaire and knowledge, attitude and environmental behavior questionnaires.
  Results
  The level of environmental attitudes and environmental knowledge of the citizens was poor and their Pro-environment behavior was highly valued. Persons with higher age, higher education and level of employment had better environmental behaviors (P<0.05). There was a significant and inverse relationship between environmental attitude and environmental behavior (P<0.05). Increasing
  bio-environmental knowledge led to an increase in bio-environmental behavior (P<0.05).
  Conclusion
  The level of knowledge and environmental attitude of Gorgan citizens was weak and their pro-environmental behaviors were strong.
  Keywords: Environment, Knowledge, Attitude, Behavior, Citizen, Gorgan, Iran
 • Mohammad Ghanbari , Mohammad Ajzae Shokuhi *, Mohammad Rahim Rahnama , Omid Ali Kharazmi Pages 97-107
   
  Background and Objective
  Health and social services have broad domain like encompassing healthcare, childcare and youth services, maternal services, senior citizen organizations, community centers and public amenities. Livability can be considered as the characteristics of the urban environment, which makes it an attractive place to live. This study was conducted to analysis of the urban livability of Mashhad in north-east of Iran metropolis based on health indicator.
  Methods
  In this descriptive-analytical study the maps related to the status of each of objective sub-indicators including Spatial distribution of hospital, clinic, health center, emergency center and toilet based on the limits of Mashhad metropolis's zones (13 zones) were drawn by using the GIS Software. For mental indicator of health including physical health, relaxation, health services and satisfaction of health was used questionnaire. The sample size in all zones of Mashhad was equal 402 persons.
  Results
  39% of Mashhad's zones are at health very unfavorable level with respect to the urban livability. The zone 13 of Mashhad metropolis was determined the best zone in terms of health indicator, followed by zones 8 and 11, respectively. In contrast, zones 4, 6 and 3 were determined the worst conditions in terms of health indicator, respectively.
  Conclusion
  The livability of Mashhad metropolis is not in desirable status base on health indicator. The realization of Livable city in terms of health requires attention to both objective and subjective dimensions and Livability has dynamic, integrated and continuous process
  Keywords: Urban livability, Health indicators, Mashhad metropolis, Iran
 • Alisha Akya , Azam Elahi*, Roya Chegene Lorestani , Yazdan Hamzavi Pages 108-114
  Background and Objective
  Production of beta-lactamase enzymes is the most common mechanism of bacterial resistance against beta-lactam antibiotics. The aim of this study was to determine the antibiotic resistance pattern and the frequency of AmpC genes in Escherichia coli (E.coli) isolated in outpatients.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 67 isolates of E.coli were investigated from urinary tract infection of outpatients of the largest medical center in Kermanshah, west of Iran. Their susceptibility to ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime, cefoxitin and imipenem antibiotics was determined using disk diffusion. AmpC phenotypic screening was performed using combination disk method (cefoxitin with and without boronic acid). After extraction the bacterial genome, the presence of MOX, CIT, DHA, ACC, EBC and FOX genes were tested by multiplex PCR.
  Results
  The resistance of 67 E.coli isolated to ceftriaxone, cefotaxime, ceftazidime and cefoxitin was 49.2%, 49.2%, 37.3% and 25.3%, respectively. The 100% of the isolates were sensitive to imipenem. Seventeen (25.3%) and 9 isolates (13.4%) were phenotypically and genotypically positive for AmpC, respectively. The prevalence of CIT, MOX, FOX, DHA and EBC genes was 7.4%, 5.9%, 4.4%, 4.4% and 2.9%, respectively. However, the ACC gene was not found in isolates. Except for significant correlation between AmpC phenotype and MOX gene (P<0.05), no significant statistical relationship was found between phenotype and AmpC genotype. There was a significant correlation between AmpC phenotype and ceftazidime antibiotic (P<0.05). There was a significant correlation between CIT gene and EBC and FOX (P<0.05).
  Conclusion
  AmpC-producing E.coli isolates cause significant resistance to cephalosporins. One of the current therapeutic options is using of carbapenems. However, the relatively high prevalence and synergistic genes of AmpC in outpatients are a big concern and unfortunately it reflects the fact that these isolates are prevalent in the society.
  Keywords: Escherichia coli, Urinary tract infection, AmpC
 • Roya Beytsayyah (Alavi Sharif) , Fatemeh Haddadi*, Hossein Kamaladini , Mirza Mohammad Reza Sharifmoghadam Pages 115-122
   
  Background and Objective
  Duplex PCR is a widespread molecular biology technique that has the ability in specific and high sensitivity detection of microorganisms. This study was performed to evaluate the molecular identification of Pseudomonas stutzeri using duplex PCR.
  Methods
  In this descriptive-laboratory study, Pseudomonas stutzeri ATCC 17588 bacteria was purchased from genetic resources center and after culturing the bacteria, DNA was extracted in the exponential growth phase using boiling method. Duplex PCR was carried out for specific identification of the bacteria subsequently. The primers were designed using catA and nirP gene sequences. Sensitivity and specificity of duplex PCR technique were investigated using 5 bacteria.
  Results
  The amplification of two bands of 512 bp and 249 bp for catA and nirP genes were observed, respectively. The specificity was 100% .The sensitivity of 0.048 ng/µL of genomic DNA was determined for catA and nirP genes, respectively.
  Conclusion
  Duplex-PCR molecular method with its sensitivity and proper feature and high potential for identification of Pseudomonas bacteria can be applied as a routine method in well-equipped laboratories by expert technician to identify suspicious cases.
  Keywords: Pseudomonas stutzeri, Duplex-PCR, catA gene, nirP gene