فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • هیبت الله صادقی*، انور محمودی صفحات 190-203

  در این مقاله، سیستم های تولیدی چند مرحله ای با در نظر گرفتن سیاست سفارش دهی POQ، مدت زمان تدارک احتمالی و تقاضای وابسته به قیمت، مورد بررسی قرار گرفته است. فرض می شود که مدت زمان تدارک در هر مرحله از تولید، احتمالی بوده و دارای توزیع مشخصی است. در حین تولید در هر مرحله ممکن است قطعه تولیدی در آن مرحله در مدت زمان بیشتر از آنچه که در نظر گرفته شده تولید شود و باعث تاخیر در تولید در آن مرحله شویم؛ به همین علت ممکن است در تحویل محصول نهایی به مشتری دچار تاخیر (کمبود) شویم. در این حالت فرض شده است درصدی از کمبود حالت، پس افت بوده و درصد باقی مانده نیز، فروش از دست رفته خواهد شد. هدف از ارائه این مقاله تعیین قیمت فروش بهینه، تعیین مقدار بهینه مدت زمان تدارک و فاصله زمانی بین سفارشات بر اساس سیاست سفارش دهی POQ و کمبود جزئی است به طوری که سود کل سیستم حداکثر گردد.

  کلیدواژگان: قیمت گذاری، مدت زمان تدارک احتمالی، تقاضای متغیر، کمبود جزئی، سیستم تولیدی چند مرحله ای
 • محسن باقری *، ندا بابایی میبدی، امیرحسین انضباطی صفحات 204-222
  اخیرا در صنایع تولیدی، مسائل مرتبط با مصرف انرژی اهمیت یافته است. در مسایل کلاسیک زمان بندی، تلاش ها عمدتا در جهت بهینه سازی معیارهای عملکرد مرتبط با زمان بوده است و کمتر به بررسی معیارهای مربوط به مصرف انرژی پرداخته شده است. در این تحقیق، ما به دنبال جبران این نقص می باشیم که با ارائه یک مدل سه هدفه عدد صحیح مختلط در محیط جریان کارگاهی به بررسی کاهش مصرف انرژی، زمان اتمام و زمان دیرکرد کارها پرداخته ایم. بعد از اعتبارسنجی مدل با حل مثال عددی در مقیاس کوچک به روش مجموع وزنی و روش دقیق اپسیلون-محدودیت در نرم افزار گمز، مدل را در مقیاس بزرگ و متوسط توسط الگوریتم های فراابتکاری NSGA-II و SPEA-II حل می نماییم. نتایج مقایسات میان روش دقیق و روش های فراابتکاری نشان می دهد که این الگوریتم ها کارایی لازم برای حل مدل را دارا هستند. از این میان، الگوریتم NSGA-II عملکرد بهتری را از لحاظ دو معیار کیفیت و نظم نقاط پارتو ارائه داده است.
  کلیدواژگان: مدل سازی ریاضی، زمان بندی جریان کارگاهی، مصرف انرژی، زمان اتمام، زمان دیرکرد، الگوریتم های فراابتکاری
 • حمیدرضا نویدی *، مهدی قاسمی صفحات 223-235
  در دنیای واقعی، مسئله انتشار چندین واگیر (به هر چیز قابل انتشار در شبکه اجتماعی گفته می شود، ویروس‏های کامپیوتری، اطلاعات، فیلم، ویروس سرماخوردگی و… می توانند به عنوان واگیر در نظر گرفته‏ شوند.) همزمان در یک شبکه اجتماعی دارای اهمیت فراوانی می‏باشد. به دلیل تعداد زیاد واگیرهای منتشر شده ی همزمان در یک شبکه اجتماعی و به منظور کاهش پارامترهای مدل و هم چنین مقیاس پذیر شدن مسئله، در برخی از پژوهش های انجام شده به دسته بندی واگیرها پرداخته شده است و واگیرهای مختلف در دسته های مختلف قرار داده شده است. هم چنین تمام دسته ها همگن در نظر گرفته شده است که این فرض از دنیای واقعی دور است. برای رفع این مشکل، این مقاله به وزن دهی گروه های مختلف واگیرها می پردازد، مسئله مذکور را به صورت یک بازی تکاملی مدل کرده و مورد بررسی قرار می دهد و استراتژی پویا تکاملی و استراتژی ایستا تکاملی آن را محاسبه می نماید. پویایی تکاملی و ایستایی تکاملی واگیرها نشان می دهد که آیا تاثیر یک واگیر در روند انتشار از دیدگاه کاربر در دو فاصله زمانی متوالی ترویج می یابد و یا سرکوب می شود.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، انتشار اطلاعات، نظریه بازی تکاملی، پویایی تکاملی، ایستایی تکاملی
 • شکوه سرگل زایی *، فرانک حسین زاده سلجوقی، هادی آقایاری صفحات 236-248
  ارزیابی عملکرد از دو دیدگاه روش ارزیابی و قطعیت محیط ارزیابی، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از روش های مناسب برای ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها است. در این مقاله، ابتدا به تعیین کارایی فازی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پرداخته و سپس روش جدیدی برای رتبه بندی کارایی ها ارائه شده است. با توجه به اهمیت رتبه بندی اعداد فازی، روش های زیادی ارائه شده است ولی روشی که نتایج رضایت بخشی برای همه شرایط داشته باشد، وجود ندارد. تعدادی از روش های رتبه بندی از نقطه تعادل عدد فازی، به عنوان نقطه مرجع استفاده می کنند مانند مرکزوار ذوزنقه (نقطه تعادل ذوزنقه) ؛ اما مرکز محیطی دایره مرکزوار، تعادل بیشتری نسبت به سایر نقاط دارد. در این پژوهش، روش جدیدی با استفاده از مفهوم ترکیب آفین روی مرکز محیطی دایره برای رتبه بندی اعداد فازی ذوزنقه ای و مثلثی ارائه شده است. روش پیشنهادی را می توان برای بسیاری از فازی زدایی ها به کار برد. این روش، بسیار ساده است و به محاسبات پیچیده نیازی ندارد. عملکرد صحیح روش و مزایای آن با چند مثال عددی و هم چنین بررسی یک مطالعه موردی در خصوص مدیریت زنجیره تامین نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: رتبه بندی اعدادفازی، تحلیل پوششی داده ها، اعداد فازی مثلثی-ذوزنقه ای، مرکز محیطی دایره، ترکیب آفین
 • ناصر امانی*، هادی باقرزاده ولمی صفحات 249-280
  تحلیل پوششی داده ها (DEA) ، یک روش مبتنی بر برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری در علم اقتصاد است. در مدل های کلاسیک DEA برای محاسبه کارایی یک سیستم معمولا کل سیستم را به عنوان یک واحد تصمیم گیری (DMU) در نظر گرفته و ارتباطات فرآیند های جداگانه درون سیستم را نادیده می گیرند؛ حال آنکه ارتباطات درونی بخش های مختلف یکDMU می توانند دارای ساختار های متنوعی باشند که موجب پیچیدگی در ارزیابی کارایی آن گردند. دیدگاه شبکه ای از جمله راهکارهای مناسب برای مدل سازی ارتباطات درونی واحد هاست که این ارتباطات زیرواحد ها در یک DMU ممکن است به صورت سری یا موازی یا مختلط باشند. هدف این مقاله معرفی ساختاری جدید به نام ساختار ستاره ای در تحلیل پوششی داده های شبکه ای است که به راحتی بتوان ضمن حفظ استقلال میان شاخص ها، هر ساختاری که بین زیر واحدهای یک DMU وجود دارد را به چنین ساختاری جهت ارائه ارزیابی دقیق تری از کارایی یک DMU تبدیل نمود. در ادامه این مقاله با استفاده از ساختار ستاره ای، عملکرد شرکت های برق منطقه ای در ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های شبکه ای، ساختار ستاره ای، کارایی، انرژی برق
 • مجید آفرین محمدزاده، رضا حسن زاده * صفحات 281-301
  فعالیت های صنعتی بر محیط زیست منجر به بروز مشکلات زیست محیطی فراوانی از جمله گرمایش زمین، تخریب لایه اوزون و افزایش گازهای گل خانه ای شده است. شرکت های تولیدی برای ماندن در بازار و هم چنین کسب مزیت رقابتی لازم است که به مسائل زیست محیطی توجه داشته باشند. تقاضای مشتریان و هم چنین برخی از مقررات دولتی شرکت ها را به سمت مدیریت زنجیره تامین سبز هدایت می کند. صنعت برق در دنیا به عنوان یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های صنعت به عنوان محرک همه صنایع دیگر، نقش مهمی در به وجود آمدن مشکلات محیط زیستی ایفا می کند. هدف اصلی از این پژوهش شناسایی عوامل موثر در مدیریت زنجیره تامین سبز و سپس رتبه بندی شرکت های فعال در مدیریت زنجیره تامین سبز می باشد. مطالعه موردی و حوزه پژوهش، مربوط به صنعت برق استان مازندران است. ابتدا با مطالعه ادبیاتی و کتاب ها، مقالات داخلی و خارجی، تعداد 21 شاخص برای دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز به دست می آید که در مرحله بعدی به کمک پرسش نامه هایی که در اختیار کارشناسان قرار می گیرد و با در نظر گرفتن محدودیت ها، به 9 معیار نهایی می رسیم. سپس این معیارها به کمک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و با استفاده از پرسش نامه، مقایسات زوجی که در اختیار خبرگان قرار گرفته است وزن دهی می شوند و وزن هر شاخص مشخص می گردد. نتایج نشان داده است که شاخص های توانایی تامین مالی، افزایش ارتفاع برج ها و دکل های خطوط انتقال برق و هم چنین استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی به ترتیب بیشترین وزن ها را به خود اختصاص داده اند و بقیه شاخص ها در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در ادامه با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی به رتبه بندی 5 شرکت برق فعال در زمینه مدیریت زنجیره تامین سبز می پردازیم. رتبه بندی این شرکت ها نسبت به میزان فعالیت در انجام معیارهایی که در مرحله قبل مشخص شده اند صورت گرفته است و شرکت ها با توجه به شاخص های وزن دهی شده، اولویت بندی شده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین سبز، صنعت برق، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، تاپسیس فازی
 • یوسف بابازاده، رضا بابازاده * صفحات 302-316
  انقلاب اسلامی در ایران، همواره به دنبال رسیدن به یک جامعه اسلامی واقعی، جامعه ای بر محور عدالت، پیشرفت و معنویت بوده است. برای رسیدن به این آرمان، برنامه ها و سیاستهای کلی زیادی تدوین و به اجرا در آمده است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته برای رسیدن به آرمانهای مذکور می باشد. الگوی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم و به علت مشکلات ناشی از آن در یک دهه اخیر پی ریزی و ارائه شده است. اما تفکر حاکم بر این الگو، یک دید جامع نگر و دارای سیاستهای بلندمدت و راهبردی بوده و فقط مربوط به دوران تحریم اقتصادی نیست. هدف از این مقاله، ارائه یک چارچوب مفهومی است که در آن وظایف حوزه های مختلف جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تعیین می شود. این تحقیق به دنبال تعیین نقش افراد و سازمانها در تدوین برنامه استراتژیک به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی است. با استفاده از مدل مفهومی ارائه شده نقش افراد و سازمانها در تدوین برنامه استراتژیک تحقق اقتصاد مقاومتی مشخص شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، الگوی اقتصادی، برنامه ریزی استراتژیک
|
 • Heibatolah Sadeghi*, anwar mahmoodi Pages 190-203

  This paper considers multi-period serial production systems with Periodic order quantity (POQ) policy, lead-time uncertainties and demand dependent to the price. It is assumed that actual lead-time for each stage is probabilistic with known distribution and ordering system is multi period. During the production at each stage, the items may be produced in a longer time than it was schedule, causing a delay in production at this stage and this may result in backorders of the finished product. It is assumed in this case that a fixed percentage of the shortage is backlogged and other sales are lost. The objective of this paper is to find the pricing of unit product, planned lead-time and periodicity with quantity (POQ) policy in order to maximize the total system profit.

  Keywords: pricing, probabilistic lead time, variable demand, partial backordering, serial production systems
 • Mohsen Bagheri*, Neda Babaei Meybodi, Amir Hossein Enzebati Pages 204-222
  Energy consumption considerations in production systems have recently attracted the attention of researchers. In conventional production scheduling models the importance has more often been given to time-related rather than to energy-related performance measures. In this paper we simultaneously consider energy consumption, completion time and tardiness in the presented Multi-Objective Mixed Integer Programming flow shop scheduling model. After validating the model by solving small-scale numerical examples with Weighted Sum and Epsilon-constraint method in GAMS, the large and medium-scale examples are solved via NSGA-II and SPEA-II metaheuristic-algorithms. The results proves the efficiency of the proposed algorithms.
  Keywords: Energy consumption, mathematical modeling, completion time, tardiness, metaheuristic algorithms
 • Hamidreza Navidi*, mahdi ghasemi Pages 223-235
  In the real world, diffusion of some contagions at the same time on social network is very important. Due to the large number of contagions that have been diffused on a social network at the same time, in order to reduce the model parameters and also being scalable, the contagions have been grouped and clustered and also all the clusters have been set equal on some of the researches, While this assumption is not acceptable and far from the facts of the real world. To eliminate and fix this issue in this thesis, we try to elaborate the different categories of contagions and consider, analyze and study the whole story as an evolutionary game theory and will calculate its evolution dynamics of contagions and evolutionarily stable strategy stable strategy. Evolutionary dynamics and evolutionarily stable of the contagions show the impact of a contagion in the process of diffusion from the point of view of users in two consecutive interval timing and whether it is promoted or suppressed.
  Keywords: Social Networks, Information diffusion contagion, Evolutionary game theory, Evolution dynamics, Evolutionarily stable
 • Shokouh Sargolzaei*, Faranak Hosseinzadeh Saljooghi, Hadi Aghayari Pages 236-248
  Since much of human reasoning is based on imprecise, vague and subjective values, most of decision-making processing, in reality, requires handling and evaluation of fuzzy numbers. Ranking fuzzy numbers is one of very important research topics in fuzzy set theory because it is a base of decision-making in applications. Although so far, many methods for ranking of fuzzy numbers have been discussed broadly, most of them contained some shortcomings, such as requirement of complicated calculations, inconstancy with human intuition and indiscrimination. In this paper, we introduce a new method by using of the affine combination on the circumcenter. This method ranks various types of fuzzy numbers which include normal, generalized trapezoidal, and triangular fuzzy numbers along with crisp numbers with the particularity that crisp numbers are to be considered particular cases of fuzzy numbers. The advantages of the new proposed are that it can be applied for most of the defuzzification and the calculation is far simple and easy than previous methods. The effectiveness of the proposed method and its advantages is demonstrated by numerical examples, comprehensive comparing different ranking method with this method and also its benefits will be illustrated by the numerical example, as well as a case study on supply chain management.
  Keywords: Ranking of fuzzy numbers, Data Envelopment Analysis, Triangle, Trapezoidal fuzzy number, Circumcenter, Affine combination
 • naser amani*, hadi bagherzadeh valami Pages 249-280
  Data Envelopment Analysis (DEA) is a method based on linear programming to measure efficiency of Decision Making Units (DMU). In classic models of DEA, the whole system had been usually considered as a Decision Making Units to evaluate respective efficiency and it is also ignored the separate processes inside the system. Whereas, the internal relations of various sectors of a Decision Making Unit can have had diverse structures which cause complexity in evaluating its efficiency, because, the type of structures and the performance of these components would have different effects on efficiency of the system. Network standpoint is one of the appropriate ways for the internal relations of units’ modeling and the relation among sub-units in a DMU may be communicated in series, parallel or mixed way. In this paper, a new convert called Star Structure was introduced as a comprehensive one. The one that every structure existing between a Decision Making Units’ sub-units can easily be converted to such structure so that can accurately evaluate a Decision Making Units’ efficiency and also using star structure, we evaluated the performance of regional electronic companies in Iran.
  Keywords: Network Data Envelopment Analysis, Star Structure, Efficiency, Electric Power
 • Majid Afarin Mohammadzadeh, reza hasanzadeh* Pages 281-301
  Industrial activities on the environment, have led to many environmental problems, including earth warming, destruction of ozone layer and increase of greenhouse gases. Manufacturing companies to stay in the market and also gain competitive advantage need to pay attention to environmental issues. Customer’s request and also some government regulations, companies lead toward green supply chain management. The power industry in the world as on of the most important and main sector of the industry, as a stimulus to all other industries, play an important role in creating environmental problems. The main purpose of this research, indentifying effective factors in managing green supply chain management and then ranking of companies active in the green supply chain management. The case study and field of research is related to Mazandaran Electric Power Industry. First by reading literature and books, internal and external articles, 21 indicators were obtained to achieve green supply chain management, In the next step, With the help of questionnaires provided to experts and whit considering limitation's, We reached the 9 final criteria. These criteria were weighted by the method of the fuzzy hierarchy process analysis and using a pair comparison questionnaire that was provided to experts and the weight of each indicator was determined. The results showed that indicators, ability to finance, increasing the height of the power transmission towers and also use of renewable solar energy, respectively, had the highest weight and the rest of the indicators were ranked next. Eventually, with using the fuzzy topsis technique, we ranked the five active energy companies in the field of green supply chain management. The rankings of these companies are relative to their level of performance in fulfilling the criteria set out in the previous step and companies were prioritized according to weightlifting indicators.
  Keywords: Green Supply Chain Management, Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Fuzzy TOPSIS, Power industy
 • Yousef Babazadeh, Reza Babazadeh* Pages 302-316
  The Islamic Revolution in Iran, always seeking a real Islamic society, has been a community centered on justice, progress and spirituality. To achieve this goal, a great deal of programs and policies have been developed and implemented. The general policies of resilient economies are the continuation and completion of past policies to achieve these aspirations. The pattern of resistance in the context of sanctions and due to its problems in the last decade has been elaborated and presented, but the thinking of this model is a comprehensive vision with long-term and strategic policies that are not just about economic sanctions. The purpose of this paper is to create a conceptual framework in which the tasks of different domains are determined to realize the resistance economy. This research seeks to answer the question of how the individual program or strategic plan of organizations and institutions is designed to achieve the goal of realizing a resilient economy? In this regard, it has been attempted on the basis of the general policies of the resistance economy, the message of the Supreme Leader and the study of the statements of leadership over the past seven years as well as the articles presented in the subject literature; the nature, requirements, characteristics and framework governing this template have been clarified that can be applied Use them.
  Keywords: Resistance Economics, Economic Model, Strategic Planning