فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 23، زمستان 1396)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 23، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صبا حسنوندی، مرتضی منادی، مهناز اخوان تفتی صفحات 367-381
  هدف این مطالعه شناسایی عوامل خانوادگی در بروز ناهنجاری‎های عاطفی دانش آموزان از دیدگاه والدین دارای فرزندان با و بدون ناهنجاری های عاطفی بود. این مطالعه کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. در همین راستا،20 زوج (10 زوج دارای فرزندان با ناهنجاری و 10 زوج دارای فرزندان بدون ناهنجاری) به روش نمونه گیری تغییرات بیشینه انتخاب و از طریق مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بررسی شدند. ناهنجاری های دانش آموزان در دامنه اختلالات عاطفی مانند افسردگی اساسی، افسردگی دیس تایمی، اختلال دوقطبی، فوبی و اضطراب فراگیر قرار داشت. اطلاعات با روش تحلیل محتوا تحلیل شدند. نتایج تحلیل محتوا به شناسایی 7 تم منتهی شد. این موضوع ها شامل "از هم گسیختگی خانوادگی"، " عدم تمایزیافتگی عاطفی والدین و فرزندان"، "نظام عاطفی مغشوش خانواده"، "در هم آمیختگی وظایف"، "کنترل شدید"، " یارگیری والدین برای حفظ موجودیت خود" و" استفاده ابزاری از فرزندان" بود. بر اساس نتایج به دست آمده، شیوه های پرورشی-رفتاری والدین می توانند زمینه ناهنجاری های عاطفی را در فرزندان فراهم کنند یا به تشدید آن کمک نمایند.
  کلیدواژگان: شیوه های پرورشی، فرزند پروری، پدیدار شناسی، ناهنجاری های عاطفی، دانش آموزان
 • شهره بنی داوودی صفحات 382-390
  هدف پژوهش بررسی کیفیت برگزاری ژورنال کلاب (یکی از روش های قدیمی آموزش پزشکی) از دیدگاه اساتید، دستیاران و کارورزان بود که از بین مقاطع مختلف گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که ژورنال کلاب اجرا می کردند، انتخاب شدند. تعداد نمونه 60 نفر بود که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی (85/0) آن تایید شد و جهت ارائه داده ها از آمار توصیفی و ANOVA استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت برگزاری ژورنال کلاب ها از دیدگاه هر سه گروه 64/0±26/2 بود که در سطح مطلوب بود. بهترین کیفیت به ترتیب در حیطه سازمان دهی و برنامه ریزی (قبل از اجرا) 68/0±39/2، حیطه نحوه برگزاری (حین اجرا) 67/0±24/2 و حیطه نحوه برگزاری (بعد از اجرا) 76/0±12/2 به دست آمد. علی رغم اینکه تفاوت بین یکی از گروه های مورد پژوهش کمتر از دو گروه دیگر بود، ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود (055/0sig=). یافته ها مشخص ساختند با توجه به سطح مطلوب کیفیت برگزاری ژورنال کلاب در گروه آموزشی کودکان، با انجام مطالعات بیشتر در دیگر گروه های پزشکی، جهت بررسی و افزایش کیفیت ژورنال کلاب اقدام شود.

  کلیدواژگان: کیفیت، ژورنال کلاب، آموزش پزشکی، گروه کودکان
 • زهرا گرجیان، فرخنده حیاتی، ناهید محمودی، کوروش زارع، مهدی سیاح برگرد، حدیثه منادی زیارت، مرجان شگفت فرد صفحات 391-398
  سوء مصرف و وابستگی به مواد یکی از پیچیده ترین مشکلات بهداشتی جهان است؛ لذا این مطالعه توصیفی مقطعی با هدف تعیین شیوع سوء مصرف مواد و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی در بین 302 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان و دانشگاه آزاد اسلامی انجام گرفت. جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه ای که محقق برای برآورد شیوع مصرف مواد، اطلاعات دموگرافیک و میانگین معدل دانشجویان برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانشجویان، تهیه کرده بود، صورت گرفت. یافته ها نشان داد هیچ کدام از دانشجویان سابقه مصرف شیشه، حشیش، کراک و هروئین را ذکر نکرده اند. بیشترین مواد مورد مصرف به ترتیب قلیان (5/25 درصد) ، سیگار (2/16 درصد) بود. ارتباط های آماری معنی داری در بین دانشجویان پسر و مصرف قلیان (001/0=p) ، دانشجویان دولتی و مصرف ترامادول با (002/0= P) و دانشجویان دانشگاه آزاد با مصرف قلیان (001/0=p) ، سابقه مصرف مواد در خانواده (001/0= p) ، مصرف سیگار (001/0= p) پیدا شد. به طور کلی،شیوع سوء مصرف قلیان و سیگار نسبت به سایر مواد در دانشجویان در جنس پسر، مجردین، دانشگاه آزاد و سابقه خانوادگی مصرف مواد، بالا می باشد. همچنین مشخص شد پیشرفت تحصیلی در دانشجویانی که سابقه سوء مصرف داشتند، به طور معنی داری نسبت به دانشجویانی که سابقه مصرف نداشتند در سطح پایین تری قرار داشت (03/0=p). در نتیجه لازم است با اطلاع رسانی در خصوص اثرات مخرب این مواد بر جسم و پیشرفت تحصیلی، سطح دانش دانشجویان را افزایش دهیم.

  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری، آبادان
 • محمد چمنی، علی اکبر عجم، سلم آبادی مجتبی صفحات 399-408
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش اجتماعی و انگیزش تحصیلی در اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی بیرجند بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 95_1394 بود. از بین جامعه 400 نفری دانشجویان رشته پرستاری، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تعداد 196 نفر انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل مقیاس انگیزش تحصیلی، مقیاس هوش اجتماعی و مقیاس اشتیاق تحصیلی بود. از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین انگیزش تحصیلی و اشتیاق تحصیلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین بین انگیزش تحصیلی و خرده مولفه های اشتیاق عاطفی و اشتیاق شناختی نیز رابطه معنادار مثبتی وجود دارد؛ اما نتایج نشان داد بین هوش اجتماعی و اشتیاق تحصیلی رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که انگیزش تحصیلی می تواند اشتیاق تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود دوره ‎ها و کارگاه های آموزشی در جهت تقویت انگیزه و اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط دست اندرکاران نظام آموزشی در دانشگاه تشکیل گردد.
  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، انگیزش تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، دانشجویان
 • زهرا اقسام، کاوه اسلامی، ارمغان اسلامی صفحات 409-418
  رضایت دانشجویان از شیوه های تدریس، تاثیر بسزایی در موفقیت تحصیلی آن ها دارد. بنابراین یافتن راهکارهای موفق در جهت افزایش رضایت دانشجویان از روش های تدریس، جزء اولویت های آموزشی به شمار می رود. در این پژوهش، به مقایسه و بررسی میزان رضایت دانشجویان داروسازی از روش های مختلف آموزشی سخنرانی، الکترونیک و ترکیبی در آموزش درمان های دارویی بدون نسخه پرداخته شد. جامعه مورد مطالعه شامل 52 نفر از دانشجویان داروسازی ورودی 89 جندی شاپور اهواز که واحد کارآموزی را داشتند، بود. مباحث مربوط به درمان های دارویی بدون نسخه با سه روش مختلف آموزشی (الکترونیک، سخنرانی و ترکیبی) به دانشجویان آموزش داده شد. درابتدای جلسات پیش آزمون و در انتها پس آزمون گرفته شد.
  در نهایت میزان رضایت دانشجویان از روش های تدریس، با پرسشنامه های محقق ساخته ای که در اختیار آن ها قرار داده شد، سنجیده شد. روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته 0. 78 به دست آمد.
  نتایج این پژوهش نشان داد که بیش از 61% دانشجویان در کل رضایت بیش تری از آموزش الکترونیک نسبت به روش آموزش سنتی داشته اند. همچنین بیش از 61% دانشجویان نظر داشته اند که اگر مباحثی هم به روش الکترونیک و هم به روش معمول سنتی ارائه شوند، روش الکترونیک را انتخاب خواهند کرد. بیش از 59% دانشجویان در کل آموزش به روش الکترونیک را مفید و مناسب ارزیابی کرده اند.
  با توجه به نتایج به دست آمده، آموزش به روش الکترونیک می تواند به عنوان یک روش آموزشی جدید و مناسب، در کنار سایر روش های آموزشی در برنامه آموزشی گنجانده شود.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکترکیبی رضایت و انگیزه
 • مرتضی مرادی، منا جمال آبادی، صدیقه شهاب زاده، ام البنین شیبانی، سمیه مرادی، مونا حوری صفحات 419-435
  هدف پژوهش حاضر، شناخت رابطه ی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی از طریق نقش میانجی درآمیزی با کار مدرسه و تفاوت های بین دو جنس در این متغیرها بود. از طریق نمونه برداری تصادفی خوشه ای، 384 دانش آموز دبیرستانی مدارس دولتی شهر پل دختر (198 پسر، 186 دختر) انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس های باورهای خودکارآمدی تحصیلی، درآمیزی با کار مدرسه و پرسشنامه ی سرزندگی تحصیلی را تکمیل کردند. ابزارها از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بودند. تحلیل داده ها نشان داد که باورهای خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی رابطه ی معنادار دارد (19/0, R2= 44/0 = β، 0001/0>P) و از طریق درآمیزی با کار مدرسه نیز قادر به پیش بینی سرزندگی تحصیلی می باشد (43/0 = β، 0001/0>P) و جنس نمی تواند رابطه ی این متغیرها را تعدیل کند (N. S؛ 63/0=Zr). همچنین، نتایج نشان داد که میزان باورهای خودکارآمدی تحصیلی دختران به طور معناداری بالاتر از پسران است. بر این اساس می توان گفت باورهای خودکارآمدی تحصیلی با ارتقای ضریب درآمیزی با کار مدرسه، به افزایش سرزندگی دانش آموزان کمک می کند. نتایج در قالب نظریه ی شناختی-اجتماعی بندورا، الگوی شناختی لازاروس و ویژگی های خاص بافت اجتماعی اثرگذار بردانش آموزان دبیرستانی در ایران مورد بحث قرارگرفتند.

  کلیدواژگان: باورهای خودکارآمدی تحصیلی، درآمیزی کار مدرسه، سرزندگی تحصیلی، جنس
 • معصومه مریدی، مسعود برومند نسب صفحات 436-444
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 94_93 بودند که تعداد 258 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه های کمال گرایی، الکسی تیمیای تورنتوو احساس تنهایی اجتماعی_عاطفی بزرگسالان پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کولموگراف- اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی و الکسی تیمیا با احساس تنهایی دانشجویان در سطح 05/0 رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین، هرچه کمال گرایی مثبت در دانشجویان بالاتر باشد باعث کاهش احساس تنهایی و هرچه الکسی تیمیا بالاتر باشد، سبب افزایش احساس تنهایی در آنان می شود.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی، الکسی تیمیا، کمال گرایی
 • سید عابدین حسینی آهنگری، ثریا ضیایی، فرامرز سهیلی، افشین موسوی چلک صفحات 445-452
  این پژوهش با هدف آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017 با توجه به ارتباط میان متغیرهای سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوی "استناد به مقالات متا استناد" در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی و همبستگی (ارایه مدل) است. جامعه مورد بررسی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران با شاخص H_Index 10 و بالاتر بودند. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند 110 نفر تعیین شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدل رگرسیونی متغیرهای سطح رشد اخلاقی (018/0= p، 264/11- =) و خودکنترلی (007/0= p،665/0- =) از قدرت پیش بینی معنادار برخوردار هستند و می توانند به عنوان عامل پیش بین الگوی رفتاری استناد به مقالات متا استناد در نظر گرفته شوند. با توجه به نتایج به دست آمده آموزش پرهیز از استناد کورکورانه به مقالات متا استناد که به نوعی "انحراف استنادی" تلقی می شود تا حد امکان می تواند به تقویت شاخص های استناد منجر شود.

  کلیدواژگان: رفتار استنادی، خودکنترلی، رشد اخلاقی، مقالات متا استناد
 • عزیزرضا قاسم زاده، غلام رضا ثناگوی محرر، سالم جعفری، علی قوام صفحات 453-462
  استراتژی های فراشناختی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر مشارکت در کلاس درس و پیشرفت تحصیلی هستند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش استراتژی های فراشناختی بر مشارکت در کلاس درس و پیشرفت تحصیلی بود. پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی دانشکده بهداشت در سال تحصیلی 95-96 بودند که به دلیل مشکلات تحصیلی و مشروطی به مرکز مشاوره دانشگاه ارجاع داده شده بودند. در این تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. با توجه به ملاک های ورود به پژوهش 40 دانشجو انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (20 دانشجو) ، و گواه (20 دانشجو) کاربندی شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه مشارکت در کلاس ریو (2013) و معدل دانشجویان به عنوان مولفه پیشرفت تحصیلی بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد که میانگین کل نمرات دانشجویان گروه آزمایش در مشارکت در کلاس درس (80/128) در پس آزمون به شکل معناداری از میانگین گروه گواه (40/80) بیشتر است. این تفاوت در تحلیل کوورایانس نیز معنادار شناخته شد (001/0 P=). همچنین در گروه آزمایش میانگین نمرات پس آزمون در پیشرفت تحصیلی (49/14) پس از آموزش استراتژی های فراشناختی به طور معناداری نسبت به میانگین پیش آزمون (90/13) به طور معناداری بیشتر است که این تفاوت در تحلیل کوواریانس نیز معنادار شناخته شد (001/0 P=). نتایج نشان می دهد که مداخله استراتژی فراشناختی باعث افزایش مشارکت در کلاس درس دانشجویان و پیشرفت تحصیلی در آنان می گردد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، مشارکت در کلاس، پیشرفت تحصیلی
|
 • Saba Hasanvandi, Morteza Monadi, Mahnaz Akhavan Tafti Pages 367-381
  The aim of present study was identification of familial elements in appearance affective abnormalities from the perspective of parents having children with and without affective abnormalities. This study was qualities of phenomenological type. Hence, 20 couples (10 couples have children with abnormality and 10 couples have children without abnormality) were selected using Maximum variation sampling method and investigated by semi-structured interview. The abnormalities of students included in range of affective disorders such as major depression, dysthymia depression, bipolar disorder, phobia and general anxiety. Then, information were analyzed by content analysis. The  outcome of content analysis led to seven themes; these themes included “family breakdown”, “affective non- differentiation parents and children”, “confused   affective system of family”, “Interconnectedness of duties”, “severe control”, “parental involvement to maintain their existence” and “Instrumental use of children’s”. Based on the results, parent’s educating – behavioral methods can provide grounds for affective abnormalities in children or even to intensify it . 
  Keywords: Breeding methods, parenting, phenomenology, affective abnormalities, students
 • Shohre Banidavoodi Pages 382-390
  This study aimed at investigating the quality of implementing journal clubs, one of the classical methods of training, from the viewpoints of faculty members, residents and interns that were selected on different degrees of the department of pediatrics, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences where journal clubs were implemented. The population sample was 60 peoples selected through the census method. Data collection tool was a research-made questionnaire whose reliability (0.85) was verified. Then, data were analyzed by conducting descriptive statistics & ANOVA.  The results showed that the mean of the whole quality of journal clubs implementation was 2.26±0.64 that was “desirable”. Moreover, the highest quality was regarded in the organizing and planning domain (prior to implementation) 2.39±0.68, implementation domain (during implementation) 2.24±0.67 and implementation domain (post implementation) 2.12±0.76 respectively. Although, the differences between one of the groups was less than the other two groups, the difference was not significant statistically (sig=0.055). According to the desired level of quality of journal club at the department of pediatrics, more researches in various medical groups will be highly recommended in order to examine and improve the quality of journal clubs.
  Keywords: Quality, journal club, medical education, department of pediatrics
 • zahra gorjianzah, Farkhondeh Hayati, Nahid Mahmoodi, Kourosh Zarea, Mehdi Sayyah Baragar, Hdiseh Monadi Ziarat, Marjan Shegeft Fard Pages 391-398
  Drug abused and addicting to narcotics could be one of the most complicated problem among the world health issues. Hence, this descriptive-sectional study investigated relationships between drug abused and students’ educational achievement among 302 nursing students at Abadan medical school and Islamic Azad University in Abadan. Data collection was conducted through a researcher-made questionnaire in which collected data based on students’ personal demography and the participants’ drug abused. The research result showed thatnone of the students had no history of glass, cannabis, crack and heroin. The use of cigarette (25.5%) and hookah (16.2%) were higher than other narcotics. Moreover, there was a significant correlation between the male students’ average scores and the use of hookah (p=0.001), medical school students with Tramadol (p=0.002)Azad University students with hookah (p=0.001), Abused drug history in their families (p=0.001) and use of cigarette (p=0.001), too. The findings also indicated that prevalence of cigarette and hookah abused were highly demonstrated among male, single, Azad university students, and abused drug history in their families. It was also found academic achievement of students with a history of substance abuse were significantly lower level than other students (p= 0.03). As a result, there is a need to make the students be aware of the effects of abused drugs on their physical and educational phenomena to enhance their learning capabilities.
  Keywords: Drug abused, addiction, educational achievement, nursing students, Abadan
 • Mohammad Chamani, Aliakbar Ajam , Mojtaba Salmabady Pages 399-408
  This study examined the role of social intelligence and academic motivation in the students' enthusiasm of Medical Sciences.The study was descriptive and correlational. The study population was all students at Birjand University of Medical Sciences in the academic year 2015, using stratified sampling method, 196 persons were selected; furthermore, study tools included academic motivation scale, social intelligence and academic enthusiasm scale. Pearson correlation coefficient test and regression analysis were used. Afterwards, the data analysis showed that there was a significant positive relationship between motivation and academic enthusiasm; and there was also a significant positive relationship between motivation, cognitive and affective enthusiasm; although the results showed no significant relationship between social intelligence and academic enthusiasm. Regression analysis indicated that students' academic enthusiasm can be predicted by students’ academic motivation. According to the research findings, it is suggested that educational courses and workshops, in order to enhance students' motivation and enthusiasm, should be programmed and considered in university educational system.
  Keywords: social intelligence, academic motivation, academic enthusiasm, students
 • Zahra aghsam, Kaveh Eslami, Armaghan Eslami Pages 409-418
  Students' satisfaction with of teaching methods has a significant impact on their academic achievement. Thus, finding successful methods to increase the students' satisfaction with teaching methods has been considered as educational priorities. This study was to compare and investigate the satisfaction rate of pharmacy students with various lecturing, E-learning and blended methods in training of non-prescription drug treatments. Population of the study was52pharmacy students studying Training unit at Ahvaz Jundishapur. The topics related to OTC therapies by three different educational methods (E-learning, lecturing, and blended methods) were taught to the students. Both pre & post tests were taken at the beginning and the end of sections. Finally, the satisfaction rates of students with teaching methods were measured by using researcher-made questionnaires. Validity was 0.78.  The results showed that in general, more than 61% of students claimed more satisfaction with e-learning method than traditional teaching method. Also, more than 61% students reported that in case of providing some topics electronically as well as traditionally, they will choose the E-learning approach. E-learning approach have been evaluated as advantageous and appropriate in general by more than 59% students. According to the results, E-learning teaching method can be included and used as a new and proper educational method along with other training methods in the curriculum.
  Keywords: E-learning, Blended, Satisfaction, Motivation
 • Morteza Moradi, Mona Jamalabadi, Sedigheh Shahabzadeh, Omolbanin Shibani, Somaye Moradi, Mona Horri Pages 419-435
  The aim of the present study was to examine the relationship between academic self-efficacy beliefs and academic buoyancy through mediating roles of schoolwork engagement and gender differences in this variables. Through the cluster random sampling, 384 students of Poldokhtar public high school (198 males and 186 females) were selected. The Participants completed the Academic Self-Efficacy Beliefs scale, Schoolwork Engagement Scale and Academic Buoyancy Questionnaire. All the tools enjoyed appropriate validity and suitability. Then the data analysis indicated that the academic self-efficacy beliefs had significant relationship with academic buoyancy (R2=0.19, β= 0.44, P< 0.0001), and also schoolwork engagement could predictthe academic buoyancy (β= 0.43, P< 0.0001); moreover, gender couldn’t play a moderating role in the relationship between these variables (Zr= 0.63, N.S). Also, the results indicated that amount of academic self-efficacy beliefs of female students significantly was more than males. Accordingly, it can be claimed that academic self-efficacy beliefs contribute to increase academic buoyancy of student along with improving the income schoolwork engagement. The outcomes were discussed within the social cognitive theory, Lazarus cognitive modal and social-specifics affecting the high school students in Iran.
  Keywords: academic self-efficacy beliefs, schoolwork engagement, academic buoyancy, gender
 • Masoumeh Moridi, Masoud Boroumandnasab Pages 436-444
  The purpose of this study was to examine the relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness in nursing and midwifery Dezful Azad University students. The study population included all students of the School of Nursing and Midwifery (825 persons) in 2014-2015 school year of whom 258 people were selected by simple random sampling and answered perfectionism questionnaire by Aslani et al APS-R-2001, Toronto alexithymia Scale (TAS) -1986 questionnaire, and Social and Emotional Loneliness Scale for Adults SELSA-2004. To analyze data, kolmogorov–Smirnov, Pearson correlation and linear regression test were used. The Results showed that there is a significant relationship between perfectionism and alexithymia with loneliness of students at 0.05 level. Thus As positive perfectionism gets higher in the students, it reduces loneliness, and as alexithymia gets higher, the loneliness increases in them.
  Keywords: loneliness, alexithymia, perfectionism
 • SeyedAbedin HoseiniAhngari, Soraya Ziaei, Faramarz Soheili, Afshin Mousavi Chalak Pages 445-452
  The aim of this research was to teach correct scientific citation in the scientific productions of top writers at Iranian Medical Sciences Universities in 2017 with regard to the relationship between moral growth and self-control variables with focus on "Citation to meta citation article" model in the articles of the top authors of Iranian medical universities in 2017. The population of current scientometrics and correlation study in the first part of research was included all the writers who had an H-index of 10 or more in the scientist database of 2017. The sample size at this stage was 110. The data collected were analyzed by SPSS 16.0. The research outcomes showed that the regression model was significant (β=-11/264, p=0/018), (β=-0/665, p=0/007). Regarding the results, avoiding citing to “meta citation” articles blindly can, as far as possible, lead to strengthening of citation indices.
  Keywords: Moral judgment, Self-Control, Citation Behavior, Meta Citation Articles
 • Azizreza Ghasemzadeh, Gholamreza Sanagouye Moharer, Salem Jafari, Ali Ghavam Pages 453-462
  Metacognitive strategies are the most important factors influencing the classroom participation and academic achievement. The purpose of this study was to determine the effectiveness of metacognitive strategy training on the classroom participation and academic achievement. Present study was a quasi-experimental one with pretest and posttest design and control group. The statistical population of this research was all students of Shahid Beheshti Medical Science Faculty in 2016-2017 who were referred to the university counseling center due to academic and probation problems. According to the criteria for entering the research, 40 students were selected and randomly divided into two experimental groups (n=20), and control (n=20). The research instrument was the participation inventory in Rio Class (2013) and the student's grade as a component of the academic achievement. The experimental group received weekly intervention. Data were analyzed using covariance analysis. Findings showed that the mean of total grades of the students in the experimental group in the classroom participation (128.80) in the posttest is significantly higher than the mean of the control group (80.40). This difference was also significant in covariance analysis (P = 0.001). Also, in the experimental group, the mean of the posttest scores in the academic achievement (14.49) after metacognitive strategy training were significantly higher than the mean of the pretest(13.99), which was also significantly different in covariance analysis (P =0.001). The results indicate that the intervention of the metacognitive strategy increases the classroom participation of the students and their academic achievement.
  Keywords: metacognition, classroom participation, academic achievement