فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 42 (پاییز 1397)
 • پیاپی 42 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پژوهشی
 • احمد رئیسی، اکبر کیانی صفحات 1-21
  رشدوتوسعه شهرها که به دنبال افزایش جمعیت شهری روی می دهد در دهه های گذشته باعث استفاده نابجا از زمین شهری وعدم تخصیص (Allocation) صحیح کاربری زمین شهری، شکل گیری زاغه ها درشهر وتوسعه پراکنده شهرها به خصوص درحومه ها گردیده است. این مسئله ضرورت برنامه ریزی استفاده بهینه از زمین و مدیریت توسعه شهری را روشن تر می نماید، و باعث شکل گیری رویکردی با عنوان رشد هوشمند شهری شده است که هدف اصلی آن نظم دادن به توسعه و رشد شهرها و تجدیدحیات شهری است. رشد هوشمند باعث توسعه مجدد نواحی ساخته شده در شهرها می شود. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه چگونگی توسعه ی فیزیکی – کالبدی شهر فنوج پرداخته می شود. در واقع هدف اصلی پژوهش، تعیین راهکارهای جلوگیری از رشد «پراکنده» شهر فنوج و در نتیجه کاهش هزینه های اقتصادی ناشی از آن است. روش شناسی تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه-ای،اسنادی و بررسی های میدانی است. در این راستا اطلاعات و داده های مورد نیاز در مورد توسعه شهر، نحوه ی توزیع کاربری ها، میزان افز ایش هزینه های اقتصادی توسعه پراکنده شهری، از اسناد معتبر و بخشی از طریق پرسشنامه تهیه گردیده و به وسیله نرم افزارهایArc GIS و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی رابطه رشد هوشمند و کاهش هزینه های توسعه بر اساس آزمون T نشان داد که مقدار معناداری (000/0(Sig با سطح کمتر از 01/0 می باشد، بنابراین می توان با اطمینان 99/0 اذعان داشت که راهبرد رشد هوشمند بر توزیع عادلانه تر امکانات و خدمات در شهر فنوج موثر خواهد بود. درصورت اجرای راهکارهای رشد هوشمند بر اساس اصول و شرایط محلات در شهر فنوج، میزان هزینه های اقتصادی و تخریب محیط زیست کاهش می یابد و باعث افزایش کیفیت محیط زندگی و رضایتمندی شهروندان از محیط زندگی خود خواهد گردید.
  کلیدواژگان: راهبرد رشد هوشمند، رشد پراکنده، فنوج، توزیع امکانات و خدمات
 • حسین نظم فر، آمنه علی بخشی صفحات 23-42
  امروزه بیش تر شهر ها با سطح فزاینده ای از تبعات منفی ناشی از رشد سریع مواجه هستند که این خود سلامت عمومی شهروندان را تهدید می کند. به همین علت، فکر شهر سالم در پژوهش های شهری معاصر اهمیت زیادی یافته و از ظرفیت مطالعاتی زیادی برخوردار شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های شهر سالم در شهرستان های استان خوزستان می باشد. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز از سالنامه آماری 1390 استان خوزستان جمع آوری شده است. به منظور تحلیل داده ها و سنجش میزان برخورداری شهرستان های استان از شاخص های شهر سالم 34 متغیر در قالب شاخص های سلامت، بهداشتی- درمانی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی پس از وزن دهی به روش آنتروپی شانون در نهایت با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره الکتر رتبه بندی شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شهرستان های اهواز، دزفول و شوش در وضعیت مطلوب و شهرستان های هویزه، هفتکل و باوی در وضعیت نامطلوب و نامناسبی از لحاظ برخورداری از شاخص های شهر سالم قرار دارند. از عمده دلایل این امر می توان به پایین بودن تعداد آزمایشگاه، داروخانه، پزشک متخصص، تعداد تخت، دندانپزشک، نرخ اشتغال، کمبود فضای سبز شهری و بالا بودن نرخ بیکاری اشاره کرد.

  کلیدواژگان: شهر سالم، رشد هوشمند، توسعه پایدار، مدل الکتر، استان خوزستان
 • کاربردی
 • راحله خدادادی، یوسفعلی زیاری، ابراهیم رومینا، مسعود مهدوی حاجیلویی صفحات 43-69
  فضای پیچیده شهر، انسانهای اندیشمند را برای رهایی از مشکلات و نارسایی ها دررسیدن به حد متعالی زندگی به فکر اصلاح و ایجاد ساختارهای جدید شهری وادار نموده است. امروزه نقش کلیدی فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی نمی توان نادیده گرفت. نوآوری و هوشمندی دارای بعد و ماهیت مشترک می باشند که می توان آنرا تولید، فرآوری و پردازش اطلاعات دانست.
  امروزه شهر هوشمند به عنوان راهکار بی بدیل حل معضلات شهری مورد توجه شهرسازان و مدیران شهری واقع شده است. برای دستیابی به شهر هوشمند باید نیازسنجی های محلی و منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد.
  هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی نواحی سه گانه شهرداری سمنان از نظر توزیع فضایی زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) ** به منظور تحقق شهر هوشمند می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ ماهیت و روش کمی- تحلیلی می باشد. که برای رتبه بندی ، سطح برخورداری و تعیین میزان پراکندگی شاخص ها از مدلهای آماری مک گراناهان و ضریب اختلاف استفاده شده است.
  نتایج بررسی پژوهش نشان می دهد که نواحی شهرداری ها از نظر برخورداری از این شاخص یکسان نبوده است و نواحی به سه گروه به صورت برخوردار، نسبتا برخوردار و کمتر برخوردار تقسیم می شوند و همچنین ضرایب پراکندگی نشان از تا حدی پراکندگی در نوع و نحوه توزیع این شاخص ها در سطح سه ناحیه دارد.
  کلیدواژگان: شاخص های فاوا ، تحلیل فضایی ، مک گراناهان ، ضریب اختلاف ، سه ناحیه شهرداری سمنان
 • مجید یاسوری*، مریم سجودی صفحات 71-96

  شهرستان رشت از ابتدای شکل گیری، شرایط منحصر به فردی را نسبت به مناطق پیرامونی خویش تجربه نموده و گرایشی روزافزون به تمرکز گرایی داشته است. شکل گیری رابطه ای یک سویه و جهت دهی اکثر جریان های حیاتی و کارکردی استان به سمت شهرستان رشت موجبات انزوا و عدم تحرک را برای سایر نقاط سکونت گاهی استان به همراه داشته است؛ که این امر با افزایش فعالیت های شهرستان رشت، تشدید خواهد شد. این پژوهش زمینه های تمرکز گرایی شهرستان رشت را در سه زمینه ی اداری- سیاسی، اقتصادی – خدماتی و جمعیتی بررسی نموده است و ضمن تشریح مهم ترین نمود ها و مصادیق تمرکزگرایی در زمینه های فوق؛ جهت کاهش تمرکز گرایی در شهرستان رشت و جهت دادن جریان ها به سایر نقاط و بالطبع متعادل نمودن جریان ها و روابط دو سویه؛ از الگوی نوین استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS) ، بهره گرفته است. استراتژی توسعه ی منطقه ای با تفکر راهبردی، اجتماع محور و انعطاف پذیر خود در برقراری تعادل های منطقه ای بسیار موثر است چرا که در این الگو تلاش می شود تا از توان ها، ظرفیت ها و اقدامات و همکاری تمامی مناطق بهره جسته و آن را به بهترین شکل ممکن سازمان دهی کرد.

  کلیدواژگان: استراتژی توسعه ی منطقه ای (RDS)، تمرکز گرایی، استان گیلان، شهرستان رشت
 • پژوهشی
 • محمد صادق علیایی، سمیه عزیزی صفحات 97-115
  مناطق روستایی به عنوان کوچک ترین واحد جغرافیایی و تفاوت های موجود در آن ها، با وجود همگنی ها برای توسعه روستایی قابل مطالعه و بررسی است. توسعه روستایی جزئی از برنامه های توسعه هر کشور است، یکی از ارکان توسعه جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی مناطق است و به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر توسعه در زمینه های مختلف است. با عنایت به مباحث مطرح شده، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی در پی بررسی و تحلیل سطح توسعه یافتگی روستاهای دهستان وکیل آباد با استفاده از روش تحلیل عاملی می باشد. 44 شاخص مورد استفاده در این پژوهش در سه بعد محیطی، اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی که با استفاده از روش تحلیل عاملی به 12 عامل معنی دار تقلیل یافته، طوری انتخاب شده اند که بر تمام جنبه های توسعه روستاهای دهستان وکیل آباد تاکید دارند. روش کار به صورت کمی بوده و حجم نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران310 نفرتعیین شده است. برای تحلیل از نرم افزارهای Excel ،Spss و برای ترسیم نقشه ها از ArcGis استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل، نتایج بدست آمده بیانگر این است که میان روستاهای دهستان وکیل آباد، به لحاظ توسعه یافتگی تفاوت اساسی معنی داری وجود دارد و این روستاها قابل رتبه بندی در سه گروه ها سطح توسعه یافتگی بالا، سطح توسعه یافتگی متوسط و سطح توسعه یافتگی پایین هستند.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص های توسعه، توسعه روستایی، تحلیل عاملی، دهستان وکیل آباد بافت
 • احمد قاسمی، مجید شمس، غلامرضا امینی نژاد صفحات 117-137
  سرمایه اجتماعی در سال های اخیر یکی از مهم ترین متغیرهای تبیین کننده سطح توسعه و رفاه جوامع وتوسعه محلی در سطوح گوناگون و مورد توجه خاص سیاست گذاران و برنامه ریزان بوده است باتوجه به اهمیت بسیاراین موضوع پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در نواحی مختلف شهر برازجان در استان بوشهر پرداخته است. روش این پژوهش براساس هدف کاربردی وبراساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. درانجام این پژوهش بنابه ضرورت از مطالعات اسنادی و میدانی ودرمطالعات میدانی برای گرداوری اطلاعات ازابزارپرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش راشهروندان برازجانی تشکیل میدهند. که در این راستا بر اساس فرمول کوکران 383 پرسشنامه در 6 ناحیه شهربصورت تصادفی بین آنان توزیع وتکمیل گردید. با توجه به نتایج آزمون آماری t تست دو نمونه ای مستقل و آزمون لون میزان سرمایه اجتماعی در نواحی شهری برازجان در سطح 05/0 دارای تفاوت معناداری می باشد. در زمینه جنسیت مبتنی بر تفاوت سرمایه اجتماعی میان زنان و مردان،. سرمایه اجتماعی در بعد انسجام و بعد آگاهی اجتماعی بین میانگین زنان و مردان در سطح 05/0 تفاوت معنادار وجود دارد. باتوجه به نتایج حاصل ازاین پژوهش توجه به ارتقاء وضعیت سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط درنواحی مختلف شهربرازجان بعنوان یک موضوع ضروری بایدمورد توجه بیشتری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد، آگاهی اجتماعی، شهر برازجان
 • پگاه مریدسادات، سجاد محمدیان صفحات 139-164
  بافتهای فرسوده و ناکارآمد در شهرها از مسائل بحرانی توسعه پایدار شهری است و نوسازی و بهسازی آنها برای دستیابی به جوامع پایدار مورد تاکید است. در این فرایند علاوه بر جنبه های محیطی- کالبدی، به ابعاد اقتصادی- اجتماعی ساکنین این بافتها توجه می شود. لذا عوامل انسانی و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری بسیار اهمیت دارد و شناخت تمایلات مشارکتی و عوامل موثر بر ارتقا مشارکت ایشان ضروری است. بر این اساس هدف اصلی مطالعه حاضر بر پایه تبیین عوامل موثر بر مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده محله خیرآباد شهر بیرجند استوار گردید. این تحقیق پیمایشی با روش توصیفی-تحلیلی و ابزارگردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش، 1123خانوار ساکن درمحله خیرآباد بود. تعداد نمونه مبتنی بر فرمول کوکران 163خانوار تعیین گردید که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای توصیف داده ها از آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شد. تحلیل داده ها با آزمونهای تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر انجام شد. مطابق یافته ها پاسخگویان بیشترین تمایل را به مشارکت در تصمیم گیری و کمترین گرایش را به مشارکت مالی دارند. مولفه های احساس تعلق، اعتماد و انسجام اجتماعی، دسترسی به خدمات، طرحها و اقدامات حمایتی و توسعه نهادی و ظرفیت سازی بر مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده تاثیر دارند. در این بین احساس تعلق به محل سکونت بیشترین تاثیرگذاری (0. 533) را دارد.

  کلیدواژگان: مشارکت، بهسازی و نوسازی، بافت فرسوده، بیرجند، محله خیر آباد
 • علی اصغر عبداللهی، حجت الله شرفی، یاسر صباحی صفحات 165-186
  بحران های طبیعی پتانسیل این امر را دارندکه درنبود سیستم های تقلیل مخاطرات به سوانحی هولناک بدل شوند. به همین علت امروزه تاب آوری، به منزله ی یکی از سنجه های موثر در فرآیند مدیریت بحران ها، رویکردی اجتماع محور برای ارتقای آمادگی اجتماعات شهری در برابر ناپایداری ناشی از بحران ها است. هدف اصلی این پژوهش سنجش معیارها و شاخص های سازنده تاب آوری شهروندان (نهادی و کالبدی-محیطی) و تعیین سهم و ظرفیت آنها بر عوامل تاثیرگذار بر تقویت تاب آوری می باشد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی از نوع رابطه ای با هدف کاربردی می باشد. داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه گردآوری که روایی آن بصورت صوری و پایایی آن باآلفای کرونباخ 887/0 به تاییدرسیده است. جامعه آماری موردمطالعه شهروندان شهرکرمان بوده است. در آخر شرایط تاب آوری با توجه به شاخص های در نظرگرفته شده، بابهره گیری از نرم افزار (spss) و آزمون آماری تی تک نمونه ای (One Sample T- test) ، آزمون همبستگی و تکنیک پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین برای وزن دهی به معیارها و زیر معیارها از تکنیک آنتروپی شانون و به منظور بررسی وضعیت چهار منطقه شهری دررتبه بندی تاب آوری از تکنیک و مدل های (WP, SAR) استفاده شده است. نتیجه مطالعه حاضر نشان می-دهد، که بین تاب آوری شهروندان و مولفه های نهادی و کالبدی-محیطی، در برابر بحران های طبیعی به ویژه زلزله رابطه معناداری وجوددارد. و در نهایت براساس تکنیک های رتبه بندی ذکر شده، به ترتیب مناطق،منطقه1، منطقه 3، منطقه2، منطقه 4از لحاظ تاب آوری رتبه بندی شده اند.
  کلیدواژگان: تاب آوری ، بحران های طبیعی ، جوامع تاب آور ، شهرکرمان
 • پرنا مرادی، بیژن کلهرنیا، نوذر قنبری صفحات 187-210
  ساختارگرایی یک مکتب فکری و شیوه ای برای اندیشیدن و کاویدن امور است که ریشه در چهار حوزه فکری نزدیک به هم دارد: جامعه شناسی فرانسه و اندیشه های دورکیم، زبان شناسی سوسور، ریشه های فلسفی کانت و مردم شناسی انگلیسی و فرانسه. ساختارگرایان همیشه در پی آن هستند که پرده هایی که در ظواهر امور قرار گرفته را کنار زده و به اصول ثابت و تغییر نیافتنی برسند؛ بدین صورت مرزهای فلسفه را درنوردیدند و به ریاضیات ، ادبیات ، معماری و حتی شهرسازی وارد شدند. این تحقیق با هدف بررسی ویژگی های مکتب ساختارگرایی و بیان تاثیرات آن در شهرسازی انجام گرفته است.
  ساختارگرایان معتقدند که ساخت یا ساختار، به عنوان چارچوب کلی پیدا یا ناپیدای هر چیز، عبارت از نظامی است که در آن ، همه اجزای یک مجموعه با هم در ارتباطند و کارکردی هماهنگ دارند. ساختارگرایان به طور کلی اعتقاد به کلی گرایی دارند و همین امر باعث به وجود آمدن جنبش پساساختارگرایی شد. از دیدگاه پساساختارگرایان ، رویکرد ساختارگرایانه ماهیتی خودکامه و سلطه گر دارد و نحوه کارکرد سیستم را از قبل مشخص می کند. پساساختارگرایی هر نوع نظریه ای را که تبیین کلی و جهان شمول از پدیده ها ارائه می دهد، رد کرده و هر گونه تمامیت جویی و کلی گرایی را نامطلوب می داند.
  در این مقاله، با مطالعه دیدگاه های سوسور و کانت، مباحث کلی ساختارگرایی بررسی شده و سپس چگونگی پیدایش دیدگاه های جنبش پساساختارگرا و ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در ادامه با تکیه بر این اعتقاد کلی ساختارگرایان که در ساختمان بدن هر موجود زنده یک ساخت اصلی وجود دارد که عامل استواری آن است و سایر اندام ها فعالیتشان را به تبع آن ساخت اصلی صورت می دهند، با مطالعه شهر به عنوان یک موجود زنده ، به بیان دیدگاه های شهرسازان ساختار گرا در این خصوص پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: ساختارگرایی، عملکرد گرایی، پساساختارگرایی، شهرسازی
 • حسین ابراهیم زاده آسمین، حمیدرضا رخشانی نسب، طیبه سرگلزایی جوان صفحات 213-235
  در دهه های اخیر شهرهای ایران مانند بسیاری از شهرهای جهان سوم دچار تحولات چشمگیری شده و در مدت کوتاهی به چندین برابر وسعت اولیه خود رسیده اند. شهر زاهدان نیز طی دوران حیات 100 ساله اش به طور نامتوازنی رشد کرده و گسترش شتابانی را به خود دیده است. رشد 5/32 برابری جمعیت شهر و رشد 34 برابری وسعت آن نسبت به اولین سرشماری بیانگر این مساله می باشد. به طوری که توسعه این شهر در جهت افقی بوده و گسترش مداوم ساخت و سازهای شهری سبب رشد بی قواره شهر شده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر رابطه بین جمعیت و میزان رشد و پراکندگی شهری در زاهدان با استفاده از مدل های آنتروپی شانون و هلدرن و ضریب FAR مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، طبق مدل هلدرن زاهدان در طول دوره مورد مطالعه دارای رشد بی قواره شهری (اسپرال) بوده است. مقادیر ضریب آنتروپی نیز بیانگر رشد پراکنده (اسپرال) شهر زاهدان است. با توجه به گسترش شکاف ارزش آنتروپی ناشی از رشد افقی و اسپرال شهر، الگوی شهر هوشمند و فشرده به عنوان الگوی مطلوب گسترش آتی زاهدان تشخیص داده شده است.

  کلیدواژگان: رشد افقی، رشد هوشمند، پراکندگی شهری، ضریب آنتروپی شانون، مدل هلدرن، ضریبFAR، شهر زاهدان
|
 • Ahmadr raeisi , Akbar Kiani Pages 1-21
  Urban growththatfollowed thepopulation growthoccursinthe last decadecause ectopic use urban land and non- allocation(Allocation)urban land use appropriate,formation of slums in cities andsprawl development towns, particularly have been in the suburbs.The formation of in thecityofscatteredslumsin the suburbsofcitiesis.This issue necessityplanning the optimal use of land and management of urban development is clearer, andcauses the formation of urban smart growth approach as is thatmain purpose giving regulate the growth and development of cities and urban revitalization. Smart growth is makes the redevelopment made areas within urban.Accordingly, in the present research to study how to develop physical in city Fanouj be discussed.in fact main objective of the research, determinationof strategies to prevent the "sprawl"growth of Fanouj city andthus reduce the economic costs due itthe method of the present study was a descriptive - analytical based on a studieslibrary, documents and review of the field.In this context information and the required data in the development city, manner of distributing land uses,increase the economic costs the city scattered development, from authentic documents and part of through a questionnaire were prepared and by Arc GIS and SPSS software’scase analyzed was. the results of the review of the relationship between smart growth andmore equitable distribution facilities and services in Fanouj based on t-testShowed thatsignificant amount (Sig 0/000) with less than the 0/01 is,can be safely 0/99 acknowledged that smart growth strategies on a more equitable distribution facilities and services in Fanouj city will be effective.In case implementation smart growth strategies based on neighborhood conditions in Fanouj, costs economic and environmental destruction is reduced and causing increase environmental quality of life and citizens satisfaction his life environment will be.
  Keywords: City, urban growth, Smart growth strategy, Growth sprawl, City Fanouj
 • Hossain Nazmfar , Ameneh Alibakhshi Pages 23-42
  Today more cities are confronted with increasing levels the negative consequences of rapid growth that this threatened public health the citizens. For this reason the idea of a healthy city has the great importance of contemporary urban research and of great research capacity. Purpose of this study is an indicator of a healthy city in a city the Khuzestan province. The methodology of this research is descriptive and analytical and data requirements of the Statistical Yearbook 1390 have been collected the Khuzestan province. To analyze the data and Evaluate the the city having a healthy city index of 34 variables in the form of health indicators, health, environmental and socio-economic weight of the Shannon entropy method using decision model multi-criteria decision Electronics ranked. The results show that the city of Ahvaz, Dezful and Susa in a more favorable position and city curb, Haftkel and undesirable and inappropriate Bawi terms of indicators are healthy city. Major reasons include low number of laboratories, pharmacies, physician, and number of beds, dentist, and employment rate, shortage of urban green space and high rate of unemployment.
  Keywords: healthy city, sustainable development, the Khuzestan province, electra models
 • Raheleh khodadadi , Yousef Ali Ziari , Ebrahim Romina , Masoud Mahadavi Pages 43-69
  space city, thoughtful people to get rid of problems and failures in reaching the noble life has forced the city to think about reform and the creation of new structures.
  The key role of information and communication technology in the field of economic, social, political, and intelligence can not be ignored. Innovation dimensional and common nature, which can be produced, processed and processing the information. is situated.
  The objective of this study is to evaluate the spatial distribution of infrastructure and communication (ICT) 3 to achieve Smart city are three District Municipality Semnan. The method is quantitative analysis to rank, determining the level of dispersion statistical indicators Model Mac Granahan, cluster analysis and the coefficient of variance was used. The results of the study show that municipal areas in terms of these indicators have not been the same and territories into three groups, relatively wealthy and less divided and scattering coefficients show the expected variation in the type and distribution The index is at the level of three regions.
  Keywords: ICT indicators, spatial analysis, Mac Granahan, The coefficient of variance, three areas of the municipality of Semnan
 • Majid Yasoori*, Maryam Sojoodi Pages 71-96

  Rasht county, has been experiencing unique circumstances compared to its surrounding cities and have had a growing tendency to centralization, since the beginning of its formation. Formation of one-sided relationship and orientation of most of the vital and functional movements of the cities of the province toward the city of Rasht have led to seclusion and inactivity in other settlement points of the province. It seems that with the expansion of activities in the city of Rasht, this problem will be expanded. This study investigates the fields of centralization in the city of Rasht in three areas: administrative-political centralization, economic-service centralization, and centralization of the population. During explaining the most important symbols and instances of centralizations in mentioned areas, to reduce the centralization in the city of Rasht, orient the movements to the other points and consequently balance the movements and interactions, we use the new model Regional Development Strategy (RDS). Regional development strategy with its strategic, community-based and flexible thinking is very effective in the establishment of regional balance since this model attempts to exploit the capabilities, capacities, actions and cooperation of all the regions and organize them as well as possible.

  Keywords: Regional Development Strategy (RDS), centralization, Guilan Province, City of Rasht
 • Mohammad Sadeqh Oliaei , Somayeh Azizi Pages 97-115
  Rural areas as the smallest geographical unit and the differences in them, despite the homogeneity of rural development, can be studied. Rural development is one of the country's development programs, One of the pillars of comprehensive development and its integration is to eliminate the economic and social imbalances of the regions and In order to solve problems caused by regional imbalances, the first step is to recognize and level the regions in terms of development in different fields. Considering the discussed issues, the present study is conducted using a descriptive-analytical approach to investigate and analyze the development level of villages in Vakil Abad village using factor analysis method. The 44 indicators used in this study in three environmental, socio-cultural and economic dimensions, which have been reduced to 12 significant factors by factor analysis, are selected to emphasize all aspects of rural villages in Vakil Abad village. The method is quantitative and the sample size is determined by the Cochran formula 310. For analysis of Excel software, Spss, ArcGIS is used to draw maps. After analysis, the results show that there is a significant difference between the villages of Vakil Abad village and these villages can be ranked in three groups with high development level, moderate level of development and level Development is low.
  Keywords: Develop, Development Indicators, Rural development, Factor analysis, Vakil Abad of Baft
 • Ahmad ghasemi , majid shams , Gholamreza Amini Nezhad Pages 117-137
  In recent years, Social capital has been one of the most important variables that explains the level of development and welfare of communities and local development at various levels and has been considered to policymakers and planners. Considering the importance of this subject, this research, which is taken from the doctorate thesis, was studies social capital in different areas of Borazjan city in Bushehr province. The methodology of this research is descriptive-analytic in nature and base on necessity of documentary and field studies has been used. In this regard, 383 questionnaires were prepared based on the Cochran formula and completed in 6 selected areas of the city and completed for the purpose. Finding the reliability coefficient of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient is 0. 85, indicates an acceptable reliability. According to the results of t test, two independent samples t test and Loon test, the amount of social capital in Borazjan urban areas is significant at 0. 05. In the context of gender, based on the difference in social capital between women and men. Social capital in the dimension of cohesion and then social awareness is significant between the mean of men and women in the level of 0. 05.
  Keywords: social capital, social participation, trust, Social Awareness, Borazjan city
 • pegah moridsadat , Sajjad Mohammadian Pages 139-164
  The worn and inefficient textures in cities are critical issues for sustainable urban development. Therefore, their renewal and improvement to achieve sustainable societies is emphasized. In this process, in addition to environmental-physical aspects, the socio-economic dimensions of the inhabitants of worn texture are considered. So, human factors and their participation in the improvement and renewal of these textures are very important and recognition of the participatory tendencies and factors affecting the promotion of their participation is essential. Accordingly, the main purpose of this study was to explain the factors affecting people's participation in the improvement and renovation of the worn texture of the Kheirabad neighborhood of Birjand city. This is a survey research by descriptive-analytical method and a questionnaire is used to data gathering. The population of the study was 1123 households living in Kheirabad neighborhood. Based on the Cochran formula, 163 households was calculated as sample size which selected randomly. The Mean and standard deviation used to describe the data. Data analyzing do by one sample T-test, Pearson correlation, multiple regression and path analysis. According to findings, respondents have the highest tendency to participate in decision making and have the least tendency to participate financially. The components of sense of belonging, trust and social solidarity, access to services, plans and supportive measures, institutional development and capacity building have an impact on the participation of people in the improvement and renewal of worn texture. Among these, the feeling of belonging to the place of residence is most influential (0. 533).
  Keywords: Participation, Improvement, Modernization, Worn texture, Birjand, Khairabad neighborhood
 • Ali Asghar Abdollahi , Hojatollah Sharafi , Yasser Sabahi Pages 165-186
  Natural disasters potential to bring this terrible disaster risk reduction systems become absenc. Recently, resiliency, as one of the effective measures for crisis management, Community-Based Approach to promote urban communities in times of instability due to disasters. The main objective of this study is assessing the resilience index and constructive citizens (Institutional and physical - environmental) and determine the contribution of the factors resilience and their capacity to mitigate against natural (earthquake) in Kerman city. The research method is descriptive and analytical the type of relationship. The data required for analysis collected using a questionnaire which its validity and reliability by Cronbach's alpha 887/0 formally approved. The population studied was the citizens of the city of Kerman. Finally, according to the terms of resiliency factors considered, the Institutional and physical - environmental indicators and factors that are mentioned in the above, And also utilizes software (spss) and statistical, one-sample t (One Sample T- test), Pearson correlation and multiple regression analysis techniques are Also for weighting the criteria and sub-criteria of Shannon entropy and four municipalities in the ranking to assess the resilience of techniques and models (WP, SAR) is used. Our results show that there is a significant relationship between the resiliency of citizens Institutional and physical – environmental components citizens against natural disasters, especially earthquakes. In this study, we hypothesized that the relationship between independent and dependent variables are the same approval and showing a high resiliency citizens about natural disasters with emphasis on earthquake. Finally, based on the techniques listed and ranked in order of zones, Zone 1, Zone 3, Zone 2, Zone 4 in terms of resiliency ranked. مراجع
  Keywords: Resilience, natural disasters, resilient community, Kerman city
 • parna moradi , Bizhan Kalhornia , Nowzar Ghanbari Pages 187-210
  Structuralism is a school of thought and a way of exploring the issues that comes from four close intellectual sphere: French sociology and Durkheim's ideas, Saussure's linguistics, Kant's philosophical roots and English and French anthropology. Structuralists always try to pull over the appearance of the things and achieve the constant and unchangeable principles; So pass the boundaries of philosophy and enter to mathematics, literature, architecture and even urbanism.
  They believe that the form or structure as a clear or hidden general framework of anything is the system that in which all components of the organization are related together and have harmonic function. With this communication and coordination they build the totality of the system and the existence of the organization depends on this harmonious relationship. Structuralists generally believed to holistic and this idea led to post-structuralism movement. From the post-structuralism perspective, this approach has a dominant and authoritarian nature and specify the function of the system formerly. Post-structuralism refuse any theory that explain general and universal explanation of the phenomenon, and any holistic and integrity considered inappropriate.
  In this article according to Saussure and Kant views, general discussion of structuralism reviewed and then the quality of the genesis and the characteristics of post-structuralism movement have been studied. In continue to rely on this belief of structuralists - as the body of every living being has a basic building and other organs work in the main building consequently – city as an organism has been studied and the view of structuralist urban planners has been expressed.
  Keywords: Structuralism, Functionalism, Post-structuralism, Urbanism
 • Hossein Ebrahimzadeh Aasmin , Hamid Reza Rakhshani Nasab , Tayebeh Sargolzaee Javan Pages 213-235
  In recent decades, Iran's cities, such as other cities of the third world countries have encountered significant transformations and in a short-term period, they have reached the manifold of their primary widths. Zahedan, during its 100 year life, has developed in an unbalanced way and has faced a quick development. The 32.5 time development of its population and 34 time development of its width indicate this issue compared to the first census in such a way that the development of this city has been in the horizontal direction and the continuous development of urban constructions have caused the ugly development of the city. Accordingly, in the present study, the correlation between the population and the amount of development and urban sprawl is investigated in Zahedan city using Shannon's and Holden's Entropy Models and Floor Area Ratio (FAR). The findings of the research indicate that according to Holden's model, Zahedan has been suffering the ugly urban development (sprawl) during the period of conducting the study. The entropy coefficient scores indicate the sprawl of Zahedan. Regarding the development of the value gap due to horizontal development and urban sprawl, theSmart and Compact City model is considered as a desired one for future expansion of Zahedan.
  Keywords: horizontal development, smart development, urban sprawl, Shannon's Entropy Coefficient, Holden's model, FAR coefficient, Zahedan Cityمراجع