فهرست مطالب

مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی - سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، بهار 1397)

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
سال دهم شماره 2 (پیاپی 38، بهار 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/03/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • قاسم درزی * صفحات 1-26
  تشبیه و استعاره، از صنایع مهم ادبی محسوب می‍شوند که در تبیین و رفع ابهام از مفاهیم مبهم و پیچیده نقشی مهمی دارد. گرچه استعاره‍ ها بیشتر در زمره صنایع ادبی به حساب می آیند و ابعاد زیبایی شناختی آن ها شناخته شده تر است، اما در دوره مدرن توانسته اند راه خود را به دنیای علم نیز باز نمایند و نقشی تاثیرگذار در اکتشافات برجسته علمی در دوران معاصر داشته باشند. با توجه به اهمیت مقوله «پیچیدگی» در مطالعات میان رشته ای و نقش بسزای استعاره ها در تبیین و پرده برداشتن از پیچیدگی امور، می توان از استعاره ها در مواضع مختلفی در پژوهش میان رشته ای استفاده کرد. چهار کاربست اصلی استعاره ها در مطالعات میان رشته ای عبارت اند از: 1) تبیین معنای عمومی و کلی از میان رشتگی؛ 2) تعیین کیفیت تعامل رشته ها با یکدیگر؛ 3) تعیین نحوه برقراری دیالوگ و گفت وگو میان رشته های مختلف؛ و 4) کمک به استخراج مسائل میان رشته ای و برنامه تحقیقاتی. بر این اساس و در قالب این چهار کاربست اصلی به بیان و توضیح 6 استعاره رایج در میان رشته ای خواهیم پرداخت. این 6 استعاره عبارت اند از: مرزگذری، پل‍سازی، بازسازی، مجمع الجزایر، دوزبانگی، و نگاشت.
  کلیدواژگان: استعاره، میان رشتگی، پیچیدگی، مرزگذری، پلسازی، بازسازی، مجمع الجزایر، دوزبانگی، نگاشت
 • رسول زوارقی* ، افشین حمدی پور، فیروزه قاسمی زاده صفحات 27-53
  هدف از این مقاله، بررسی انگیزه ها، میزان، و عوامل تاثیرگذار بر استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز از شبکه های اجتماعی علمی است. این مطالعه به روش توصیفی پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته بوده و داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون خی2 مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. یافته ها نشان داد که 67 درصد از دانشجویان با شبکه های اجتماعی علمی آشنایی داشته و از آن استفاده می کنند. اصلی ترین انگیزه های دانشجویان برای استفاده از این شبکه ها به ترتیب عبارت است از: اطلاع یافتن از تازه های علم و دانش، در تماس بودن با دیگر محققان و نیز دنبال کردن فعالیت دیگر پژوهشگران. همچنین نتایج نشان داد میان مقطع تحصیلی و سن دانشجویان با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی علمی و انگیزه های استفاده از این شبکه ها ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. میان جنسیت و گروه های عمده آموزشی دانشجویان، و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی علمی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. طبق نتایج مقاله حاضر، وضعیت آشنایی دانشجویان با این شبکه ها مطلوب نیست و دانشجویان یا به طور کل از این شبکه ها استفاده نمی کنند و یا استفاده بسیار کمی از این ظرفیت های نوین علمی دارند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی علمی، انگیزه های استفاده از شبکه های اجتماعی علمی، استفاده دانشجویان دانشگاه تبریز از شبکه های اجتماعی علمی
 • مظفر چشمه سهرابی* ، فاطمه زرمهر صفحات 55-79
  طبقه بندی کلاسیک با منطق دو ارزشی بنیان غالب طرح های طبقه بندی موجود است، اما با تحولات اخیر و ظهور علوم میان رشته ای، تعیین درست جایگاه آن ها در طبقه بندی علم با چالش مواجه شده است. در این مقاله از روش های تحلیل اسنادی و تحلیل محتوا استفاده شد. در بخش تحلیل اسنادی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با کمک فیش برگه، اسناد مربوط به موضوع بررسی شد. در بخش تحلیل محتوا، 125 طرح (شامل 75طرح طبقه بندی علم و 50 طرح رده بندی کتابخانه ای کتاب شناختی) شناسایی و اطلاعات مربوط به شاخه ها، زیرشاخه ها، واضعان و غیره این طرح ها در چک لیست های تهیه شده، ثبت شد. بنابراین، از روش سرشماری استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از شناسایی 75 نظام طبقه بندی علم است که قدیمی ترین آن رده بندی ودایی (حدود 600 ق. م) است. در رابطه با نظام های رده بندی کتابخانه ای کتاب شناختی، 50 نظام رده بندی در چهار دسته بندی نظام های رده بندی عهد باستان، قرون وسطی، قرون جدید و قرون معاصر شناسایی شدند. بررسی شاخه های اصلی و زیرشاخه های نظام های «طبقه بندی علم» و همین طور «نظام های رده بندی کتابخانه ای کتابشناسی» نشان داد که مبنای «تقسیم بندی علوم» یا «تقسیم بندی منابع مکتوب» در این نظام ها، موضوع یا رشته بوده است و به طور مستقل به میان رشته ها توجه نشده است. بنابراین، ما با سرشاخه های موضوعی دوتایی، سه تایی، چهارتایی، پنج تایی و غیره هم در اکثر نظام های رده بندی کتابخانه ای کتاب شناختی و هم در نظام های طبقه بندی علوم مواجه هستیم که درواقع برگرفته از منطق کلاسیک است. همچنین، نتایج نشان داد که میان رشته ها فاقد جایگاه به طور مستقل در 125 نظام رده بندی هستند. درمجموع، منطق فازی به عنوان روش و منطق جایگزین در طبقه بندی های علوم و رده بندی های منابع کتابخانه ای پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: میان رشته، منطق کلاسیک، منطق فازی، طبقه بندی علوم، طبقه بندی کتابخانه ای کتاب شناختی
 • فردین محمدی *، محسن نوغانی، مهدی کرمانی، کمال خالق پناه صفحات 81-116
  مقاله حاضر درصدد تبیین این مسئله است که میدان آموزش در میدان قدرت از چه جایگاهی برخوردار است؟ چارچوب مفهومی مقاله براساس نظریات بوردیو تدوین گردید. به منظور گردآوری و تحلیل داده ها از روش تحلیل اسنادی و تحلیل موضوعی استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه در روش اسنادی عبارت بود از اسناد فرادستی که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، اسناد توسعه و بودجه به عنوان نمونه انتخاب شدند. در روش تحلیل موضوعی، با استفاده از نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری با 31نفر از معلمان مصاحبه شد؛ سپس داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزاز Maxqda و تکنیک های کدگذاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که به رغم وابستگی مالی میدان آموزش به میدان قدرت، به لحاظ اهداف میدانی تحت سیطره آن قرار دارد. البته به لحاظ مالی در سال های اخیر از سوی میدان قدرت تا حدی نیز مورد طرد و بی اعتنایی واقع شده است. این امر بدان معناست که میدان آموزش نزد میدان قدرت «وابسته کارکردی غیرقابل اعتنا» است. این امر موجب شده است که میدان آموزش از کارکرد تخصصی خود فاصله گرفته و با چالش های متعددی مواجه شود. به طورکلی، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که میدان آموزش نزد این میدان قدرت از جایگاه والایی برخوردار نیست.
  کلیدواژگان: میدان آموزش، میدان قدرت، وابسته کارکردی بی اعتنا، بوردیو
 • علی رضاقلی فامیان * صفحات 117-139
  در چارچوب تاریخ و فلسفه علم، دوگانه های علوم سخت/نرم و نیز علوم رشته ای/میان رشته ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. در این مقاله، نگارنده می کوشد تفاوت ها و شباهت های احتمالی دوگانه های فوق الذکر را در خرده ژانر «عنوان مقاله» مطالعه کند. همان طور که می دانیم، عنوان هر مقاله پژوهشی، نخستین بخش از هر مقاله است که خواننده با آن مواجه می شود، بر اساس آن، ارتباط مقاله با موضوع تحقیق خود را می سنجد و درخصوص مطالعه کامل مقاله تصمیم می گیرد. به منظور انجام پژوهش، 6000 عنوان مقاله (3000 عنوان فارسی و 3000 عنوان انگلیسی) منتشرشده در نشریات علمی پژوهشی و آی. اس. آی مربوط به 12 رشته و میان رشته ای علوم سخت (علوم پایه و تجربی) و علوم انسانی به عنوان داده تحقیق مدنظر قرار گرفت و طول عنوان و نیز سه نشانه نقطه گذاری شامل دونقطه (:) ، ویرگول (،) و نشانه پرسشی (؟) به عنوان متغیرهای تحقیق انتخاب شد. براساس یافته ها، در کل پیکره 72281 واژه به کاررفته و میانگین طول عنوان برای هر مقاله 12 واژه است. عنوان مقالات فارسی نسبت به عنوان مقالات انگلیسی طولانی تر است، اما میزان استفاده از نشانه های نقطه گذاری در عنوان های انگلیسی بیشتر است. بررسی داده ها با توجه به محور زمان نیز نشان می دهد که عنوان مقالات به مرور زمان افزایش یافته اند. در مجموع، یافته های مقاله حاکی از آن است که دیدگاه های محققان پیشین در تاکید بر ملاحظات کلان دوگانه های علوم سخت/نرم و همچنین علوم رشته ای/میان رشته ای، در زمینه خرده ژانرهایی مانند عنوان مقاله نیز قابل تامل و پذیرفتنی است.
  کلیدواژگان: عنوان مقاله، علوم سخت، علوم نرم، رشته، میان رشته ای
 • راضیه ربانی یکتا * صفحات 141-163
  هدف از مقاله حاضر فهم این مسئله است که آیا تفاوتی بین تلقی استادان زبان عمومی و تخصصی از اطلاعات آموزشی و مهارت های تدریس شان در سیستم‍ های آموزشی از راه دور و حضوری وجود دارد؟ 84 نفر از استادان تازه‍ کار در دوره‍ های درسی زبان عمومی و زبان تخصصی از یکی از دانشگاه های دارای سیستم آموزشی حضوری و 50 نفر دیگر از دانشگاهی با سیستم آموزشی از راه ‍دور برای شرکت در نظرسنجی انتخاب شدند. پرسشنامه استفاده شده در این مقاله، برگرفته از مطالعه چای و همکارانش (2012) است که 37 سوال دارد. هر سوال سطح اطلاعات آموزشی و مهارت‍ های تدریس استادان را بر اساس خودادراکی شان و بر اساس دو مقیاس لیکرت با 5 نمره می سنجد. به منظور مقایسه میانگین نمرات به دست آمده از تلقی استادان زبان عمومی و زبان تخصصی از سطح اطلاعات و مهارت شان در دو سیستم دانشگاهی، تکنیک آماری MANOVA اجرا شد. نتایج نشان داد که در هر دو سیستم آموزشی، در تلقی استادان زبان عمومی از سطح اطلاعات آموزشی و مهارت های تدریس شان تفاوت معنا‍داری وجود ندارد. اما، در دروس زبان تخصصی، تلقی استادان از سطح اطلاعات آموزشی خودشان در این دو سیستم بسیار متفاوت است. از نظر سطح مهارت های تدریس نیز، استادان زبان تخصصی در هر دو سیستم طرز تلقی متفاوتی دارند؛ به این ترتیب که، استادان زبان تخصصی در دانشگاه از راه دور سطح اطلاعات آموزشی و مهارت های تدریس خود را از استادان زبان تخصصی در دانشگاه حضوری بالاتر می دانند.
  کلیدواژگان: اطلاعات آموزشی عمومی، استادان تازه کار زبان انگلیسی، ارتقای حرفه ای، مرحله تاثیر، مرحله خویشتن، مرحله کارگونه، مهارت های تدریس
 • محمد نیک بین *، غلامرضا ذاکرصالحی، رضا ماحوزی صفحات 165-198
  بین المللی شدن به عنوان موضوعی اصلی و پدیده‍ای گسترده در آموزش عالی تبدیل شده است. یکی از جنبه‍های سیاست گذاری در این حوزه توجه به ابعاد فرهنگی بین المللی‍شدن آموزش عالی است که شرایط را برای پذیرش این پدیده آماده و از برخورد تضادها جلوگیری می‍کند. با توجه به اهمیت مباحث فرهنگی و نقش بازتولیدی فرهنگ در آموزش عالی این مقاله به‍دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر فرهنگی برای بین المللی‍شدن آموزش عالی چه الزاماتی مورد نیازاست؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شد. در مرحله کیفی با 13نفر از خبرگان و مدیران بین الملل دانشگاه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و سپس داده‍های آن توسط روش تحلیل محتوای استقرایی، بررسی شد. در مرحله کمی نیز پس از تحلیل داده‍های کیفی و مشخص شدن مولفه های اصلی،یک پرسش نامه محقق‍ساخته بین مدیران بین الملل، کارشناسان و خبرگان آموزش عالی توزیع شد و داده های آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی موردتحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که برای ارتقاء بین المللی‍شدن آموزش عالی ایران باید به اتخاذ سیاست فرهنگی در سطوح حکمرانی، محیط بین الملل، محیط داخلی (فرهنگ ملی) و دانشگاه و مراکز آموزش عالی به‍صورت توامان اقدام و در هر مورد می‍بایست سیاست های مناسبی اتخاذ کرد. پیشنهاد اصلی این مقاله در قالب یک الگوی جامع و کل‍گرا مبتنی بر همه سطوح و محیط دور و نزدیک آموزش عالی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سیاست فرهنگی، آموزش عالی ایران، بین المللیشدن، حکمرانی، فرهنگ ملی
|
 • ghasem darzi * Pages 1-26
  Analogy and metaphor are among figures of speech and play an important role in explaining the complexity. Even though metaphors often are considered among figures of speech but in recent modern years have been used in Scientific discoveries. So we could consider metaphors as a key instrument for removing ambiguity of complex Phenomena. Complexity is a fundamental Criterion in interdisciplinary studies. So metaphors are very efficient in resolving complexity of interdisciplinary problems. We found six metaphors, as follows, with specific functions in interdisciplinary process: Crossing boundaries, Bridge building, Restructuring, Mapping, Archipelago, and Bilingualism. The four main applications of these metaphors are: 1) Explaining the general meaning of interdisciplinarity; 2) Defining the quality of interaction of disciplines; 3) Determining how to set up a dialogue between disciplines; And 4) Supporting to extract interdisciplinary issues and problems and Research program. With this four applicants we could claim that metaphors are useful instruments throughout the interdisciplinary process.
  Keywords: metaphor, Interdisciplinary, Crossing boundaries, Bridge building, rrestructuring, mapping, archipelago, Bilingualism
 • R. Zavaraqi *, A. Hamdipour, F. Ghasemizadeh Pages 27-53
  The aim of the research is investigating the motives, amount, and affecting factors of University of Tabriz postgraduate students of scientific social networks. The method of this applied research is a descriptive survey. The gathering data tool was the researcher constructed questionnaire, and the data analyzed by descriptive and inferential tests such as chi-square. The findings showed that 67 percent of the students are familiar with scientific social networks and use them. The primary motivation of the students was being informed about news in science and knowledge, being in contact with other researchers, and tracking the activities of the other researchers. Other findings of the research showed that there is a significant correlation between grade and age with the amount and motivation of the use of scientific social networks. The results also showed that there is a statistically significant correlation between the gender and important educational groups and the amount of use of scientific social networks. The student's familiarity with scientific social networks is not satisfactory, and most of them do not use them, or their use is shallow.
  Keywords: scientific social networks, the use motivations of scientific social networks, the usage of the University of Tabriz students of scientific social networks
 • M. Cheshmehsohrabi *, F. Zarmehr Pages 55-79
  Classical classification with two-value logic is the basis of most of the classification schemes, while with the emergence of interdisciplinary sciences, this has become challenging in properly determining their stance in the classification of science. The method adopted in this study is analytic consisting of document analysis and content analysis. In the first, applying the targeted sampling method, the texts and documents related to the subject are assessed and in second, 125 methods (75 science and 50 library-bibliographic classification). The information related to categories, subcategories, indicators, etc. are identified and registered in the checklists. Here, the census method is adopted. As to the 75 classification systems of science, the oldest is the Vedic classification. In relation to Bibliographic Classification Systems, 50 classification systems, they are of four categories of ancient, medieval, new and modern centuries. The study of main categories, and subcategories of classification of science systems and library-bibliographic classification systems indicate that basis of “division of science” or “division of written sources” in these systems are subject or field and interdisciplinary sciences are not considered in an independent manner. Therefore, we are faced with binary, triple, quaternary etc. in most library-bibliographic classification systems and in the classification systems of sciences, which are in fact derived from classical logic. The results of the research indicate that the interdisciplinary science fields lack an independent position in 125 classification systems. In brief, the fuzzy logic is proposed as a substitute methodology and logic in the classification of sciences and library references.
  Keywords: Interdisciplinary, science classification systems, library-bibliographical classification schemas, classical logic, fuzzy logic
 • F. Mohammadi *, M. Noghani , M. Kermani, K. Khaleghpanah Pages 81-116
  Organizations, community groups, elites, and government policies in many ways influence the process of future construction, while they are heavily influenced by various scholars. Based on the theories of social status and socialization, and the policy model for the elite of the masses, the future is continually being influenced by the individual and organizational elements that are active in the society, and these individuals and organizations, usually they formulate their actions with scientific justifications, which are taught in interaction with scientists and elites. Moreover, the scientific findings from the efforts of various scholars may be influenced by a set of theories focused on the implementation of the future world. Because these interdisciplinary sciences are the theoretical outcomes of various sciences and technologies, they affect theories and strategies of change and future transformation programs; the effect of the influence of knowledge in the general language, the logic of government agents, and the procedures Behavioral and constructive structure in the process of development of organizations and social institutions. This article discusses how the future is made. The process of constructing the future introduces the ultimate social components, linguistic facts, decision-making and active actors of actors (organizations, people, and elites). These components shape the future reality by influencing interdisciplinary sciences and their mutual influence on it.
  Keywords: educational field, the power field, functional dependency of indifference, Pierre Bourdieu
 • A. Reza Gholi Famian * Pages 117-139
  The hard/soft as well as disciplinary/interdisciplinary divides have been interesting topics in the history and philosophy of science. In this study, these two divides will be revisited in the light of the sub-genre, "article title". The article title is the initial section of any article that readers encounter and decide whether they continue to follow the text. To conduct the study, 6000 article titles (3000 Persian and 3000 English titles) published in peer-reviewed and ISI journals in 12 disciplines and interdisciplinaries have been collected and their length as well as the frequency of three punctuation marks, i.e. colon (:), comma (,) and question mark (?) are counted. It is revealed that 72281 words make the whole corpus with 12 words as average for each title. The Persian titles are reported longer than English ones, whereas the frequency of three punctuation marks is higher in English corpus. The results indicate that the research article titles have become longer during years and decades both in Persian and English. In sum, the findings confirm that the previous scholars' position on the rigidness of hard/soft as well as disciplinary/interdisciplinary divides are also acceptable in sub-genres such as article titles.
  Keywords: title length, hard science, soft science, discipline, Interdisciplinary
 • R. Rabbani Yekta * Pages 141-163
  The purpose of the this article was to explore if there were any differences between EGP and ESP teachers in terms of the way they perceived their pedagogical knowledge and teaching skills in teaching English when they were teaching in distance and regular education systems. To this aim, 84 novice teachers from a regular University and 50 teachers from a distance-study universitywere selected to participate in the survey. The survey instrument used in this study was a questionnaire developed by Choy, Lim, Chong, and Wong . (2012). It consists of 37 items, each with two Likert rating scales of 5 points which assess the self-perceived pedagogical knowledge and skills of the teachers. To compare the mean scores obtained from EGP and ESP teachers' perceptions of their knowledge and skills in distance and regular systems, MANOVA statistical technique was run on SPSS. The results showed that there was not any significant difference between distance and regular teachers of EGP in terms of their perceptions of their knowledge level and teaching skills. But, distance and regular teachers' perceptions of their pedagogical knowledge level in ESP courses were significantly different. A significant difference was also observed in the perceptions of pedagogical skills level between ESP teachers in two university systems with ESP teachers in the distance-study university perceiving their knowledge and skills at a higher level than their counterparts in regular education system. The results of this study have some implications for teacher training programs and pave the way for future studies on teachers' and learners' perceptions.
  Keywords: distance education, English for general purposes, English for specific purposes, teachers' professionalism, teachers' pedagogical knowledge, teaching skills
 • M. Nikbin *, Gh. Zakersalehi, R. Mahozi Pages 165-198
  Internationalization has become a major issue and a widespread phenomenon in higher education area.. One of the aspects of policy making in this area is paying attention to the cultural dimensions of internationalization of higher education, which provides the terms of acceptance of this phenomenon and prevents conflicts. Considering the importance of cultural issues and the role of reproduction of culture in higher education, this article seeks to answer the question of what cultural requirements for internationalization of higher education are required. To answer this question, a mixed research method (qualitative and quantitative) was used. The findings showed that in order to promote the internationalization of higher education in Iran, it was necessary to consider the adoption of cultural policy at the levels of governance, the international environment, the domestic environment (national culture), and universities and higher education institutions simultaneously, and in each case it is necessary to adopt proper policies. The main suggestion of this paper is presented in the form of a comprehensive and universal model based on all levels and the far and near environment of higher education.
  Keywords: Cultural policy, higher education, Internationalization, national culture, Iran