فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 151 (خرداد و تیر 1397)
 • پیاپی 151 (خرداد و تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیوه نگارش مقاله برای نشریه تعلیم و تربیت استثنایی
  صفحه 3
 • مرضیه عزیزی * صفحات 9-16
  زمینه و هدف
  کسب اطلاعات درزمینه ی عوامل زمینه ساز اختلال های رفتاری در دانش آموزان با اختلال های یادگیری ویژه به عنوان جمعیت در معرض خطر جهت طراحی، آماده ساختن و ارتقای خدمات روان شناسی و درمانی مناسب باهدف کاهش پیامدهای منفی و رشد اختلال های روانی بعدی و بهبود کارکرد این گروه از دانش آموزان ضروری است. پژوهش حاضر باهدف پیش بینی اختلال های رفتاری بر اساس سبک های فرزند پروری در کودکان با اختلال های یادگیری ویژه انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی بود که به روش همبستگی از نوع مدل پیش بینی انجام گرفت. جامعه آماری آن را کودکان با اختلال های یادگیری ویژه مراجعه کننده به مراکز آموزشی و توان بخشی اختلال یادگیری ویژه شهرستان های استان تهران تشکیل دادند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس ، 130 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند و سیاهه رفتاری کودک برای سنین 18-6 سال نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ گردآوری شدند و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد بین مولفه سبک فرزندپروری مقتدرانه و مستبدانه با هیچ یک از مولفه های اختلال رفتاری کودکان با اختلال های یادگیری ویژه همبستگی معنادار وجود ندارد و تنها سبک فرزندپروری سهل گیرانه همبستگی منفی و معناداری با مشکلات برون سازی شده کودکان با اختلال های یادگیری ویژه دارد. در این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده، سبک فرزندپروری سهل گیرانه پیش بینی کننده معناداری برای اختلال های رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال های یادگیری ویژه است.
  کلیدواژگان: اختلال های رفتاری کودکان، اختلال های یادگیری ویژه، سبک های فرزندپروری
 • قربان همتی علمدارلو *، فاطمه فلاحی صفحات 17-24
  زمینه
  امروزه زندگی همراه با پیچیدگی بسیاری است. با توجه به شرایط، ویژگی ها، روحیات انسان ها و تنوع پذیری آنان نیاز به انعطاف پذیری در محل زندگی آنها بسیار ضروری است. ایجاد و در نظرگیری فضایی به عنوان فضایی منعطف با قابلیت تطبیق پذیری و در نظر گرفتن خواسته های ساکنین، میزان راحتی و بهینه بودن فضا را بالا می برد. خانه انعطاف پذیر نوعی خانه متناسب سازی شده است که با تغییراتی در محل مسکونی، موجب راحتی انجام کار و پیشرفت استقلال در فعالیت های روزانه افراد با ناتوانی می شود. ساکنین این خانه ها می توانند با وجود ناتوانی شان، بدون بروز هیچگونه مشکلی به راحتی و به طور مستقل به زندگی شخصی خود ادامه دهند.
  نتیجه گیری
  داشتن خانه متناسب سازی شده ثابت و دائمی، افراد با ناتوانی را برای پرورش و حفظ روابط طولانی مدت با دیگران در جامعه خودشان توانمند می کند. در این پژوهش مروری پس از بیان مقدمه ای کوتاه در مورد خانه انعطاف پذیر، تعریف، اهمیت و ضرورت، اصول طراحی خانه انعطاف پذیر، امکانات و تجهیزات ضروری خانه انعطاف پذیر و کاربرد خانه انعطاف پذیر در ایران ارایه شده و در پایان نتیجه گیری بیان شده است.
  کلیدواژگان: خانه انعطاف پذیر، افراد با ناتوانی
 • محسن طالب زاده، پریا جنگی، علیرضا همایونی، علیرضا سنگانی *، ناهید رامک صفحات 25-32
  زمینه
  همواره با توجه به آن که وجهی از انسان ها، شامل هیجان و درک اجتماعی می باشد، بنابراین در بسیاری از تصمیم ها و رویداد ها این ویژگی ها تاثیر گذار است، مخصوصا در شرایط ارتباطی با افراد کم توان که در وضعیت به مراتب نامناسب تری به تناسب افراد بهنجار می باشند. با توجه به مطلب فوق هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی بخشایشگری از روی میزان خشم وخود شفقتی در مادر یاران مراکز توانبخشی افراد کم توان ذهنی است.
  روش
  روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی 415 مادریار مراکز توانبخشی افراد کم توان ذهنی سطح استان گلستان تشکیل دادند و با توجه به طرح پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 200 نمونه انتخاب شدند و جمع آوری اطلاعات به صورت فردی و در مراکز انجام گردید. در این پژوهش از پرسشنامه بخشودگی احتشام زاده و همکاران (1389) ، پرسشنامه میزان خشم باس و پری و پرسشنامه خود شفقتی فرم بلند استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که در مجموع بین تمامی خرده مقیاس های میزان خشم با بخشایشگری همبستگی معکوس و بین خرده مقیاس های خودشفقتی با بخشایشگری همبستگی مستقیم معناداری وجود دارند، همچنین مولفه ی انزوا (19/0) ، احساس مشترک انسانی (30/0) ، مهربانی با خود (32/0) وکینه توزی (34/0) توان پیش بینی بخشایشگری را دارا می باشند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی بخشایشگری تحت تاثیر مولفه های هیجانی می باشد و تلوحیات کاربردی بسیاری در حیطه های درمانی و آموزشی در مراکز نگهداری کودکان کم توان ذهنی می تواند داشته باشد.
  کلیدواژگان: بخشایشگری، میزان خشم، خود شفقتی، مادریار
 • علی صادقی سیاح *، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، مسعود غلامعلی لواسانی صفحات 33-40
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی راهنمای تدوین متون خواندن کاربردی برای دانش آموزان آهسته گام در دوره ی ابتدایی می باشد.
  روش
  این پژوهش به روش اکتشافی طی دو بخش اسنادی و میدانی صورت گرفت. جامعه آماری تمام والدین و معلمان دانش آموزان دبستانی آهسته گام و همچنین کارشناسان حوزه کودکان استثنایی استان همدان بودند. نمونه شامل100نفر از والدین و100 نفر از معلمان دانش آموزان آهسته گام که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای و 20 نفر از متخصصان کودکان استثنایی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز ، از پرسشنامه نیاز سنجی محقق ساخته برای گردآوری اطلاعات استفاده گردید. از آمار توصیفی (میانگین و درصد) برای پردازش اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که متون خواندن کاربردی موردنیاز برای دانش آموزان آهسته گام شامل شش مولفه ی مهارت های اجتماعی، مهارت های مراقبت از خود، مهارت های بهداشت شخصی، مهارت های غذا خوردن، مهارت های لباس پوشیدن و مهارت های زندگی مستقل است. مهارت های شناسایی شده به ترتیب اهمیت قرار گرفتن شان در متون خواندن کاربردی به سه دسته ی مهارت های الزامی، مهارت های انتخابی و مهارت های اختیاری تقسیم شدند.
  نتیجه گیری
  از نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر استنباط می شود هرچه متون خواندنی که به دانش آموزان آهسته گام آموزش داده می شود کاربردی تر باشد، یعنی دانش آموزان توانایی خواندن، فهمیدن و کاربست آن متون را در زندگی روزانه و موقعیت های اجتماعی داشته باشند، عملکردشان در خواندن بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: دانش آموزان آهسته گام، متون خواندن کاربردی، دوره ی ابتدایی
 • محمد عاشوری، امیر قمرانی * صفحات 41-50
  زمینه و هدف
  افق زمانی یک سازه روان شناختی است که بیانگر ارتباط فرد با زمان است. کم توانی ذهنی نیز با محدودیت های اساسی در کارکرد هوشی و رفتار سازشی در دوره رشد مشخص می شود. تولد و حضور کودک کم توان ذهنی، خانواده را با مشکلات زیادی مواجه می سازد و در افق زمان بر کمیت و کیفیت روابط والدین و اعضای خانواده تاثیر می گذارد. افق زمانی نیز برخاسته از فرایندی شناختی است که تجربه انسان را به ساختارهای زمانی گذشته، حال و آینده نسبت می دهد. نظریه افق زمانی دارای پنج عامل به نام های گذشته مثبت، گذشته منفی، حال لذت گرایانه، حال قضا و قدری و آینده است.
  نتیجه گیری
  در نظریه افق زمانی، فرض بر این است که ادراک شخص از زمان بر تصمیم گیری وی موثر است و اثرات روان شناختی تحت تاثیر ساختارهای زمانی گذشته، حال یا آینده قرار می گیرد. اگرچه صفات مختلف افراد نسبتا ثابت هستند ولی پژوهش های مقدماتی نشان داده اند که می توان آنها را از طریق فرایند درمان تغییر داد. تفاوت های فردی در نظریه افق زمانی با پیامدهای عاطفی، شناختی و رفتاری همخوانی دارد. پژوهش ها نشان داده اند که افق زمانی به بهزیستی فردی و تجربه های عاطفی شخصی وابسته است و بر فرایندهای شناختی و همچنین روابط اجتماعی تاثیر می گذارد. در این مقاله، مبانی نظری رویکرد افق زمانی بررسی و برنامه ای برای والدین کودکان کم توان ذهنی تدوین شد.
  کلیدواژگان: افق زمان، سازه روان شناختی، کم توانی دهنی
 • اکرم رحمانی بلداجی *، امیرحسین نظامزاده اژیه صفحات 51-60
  زمینه و هدف
  کم توان ذهنی، یکی از متداول ترین معلولیت های ذهنی است که حدود 3 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. این کودکان دارای مشکلات تحصیلی و ارتباطی می باشند. شناسایی مشکلات آنان و عوامل مرتبط با آن و در نظر گرفتن مداخله های آموزشی می تواند در حمایت و راهنمایی این کودکان و خانواده های شان مفید باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و بهبود مهارت های ارتباطی در دانش آموزان کم توان ذهنی است.
  روش
  پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی مراکز آموزشی شهر لردگان تشکیل می دهند، که به روش در دسترس یک کلاس 10 نفره برای گروه کنترل و یک کلاس 10 نفره به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند. در نهایت روش مونته سوری به مدت سه ماه بر روی دانش آموزان گروه آزمایش اجرا و گروه کنترل در معرض آموزش سنتی قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها در پژوهش حاضر آزمون محقق ساخته مهارت ریاضی و پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون (1990) بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش به روش مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی (p<0/002) و رشد مهارت های ارتباطی (p<0/001) در دانش آموزان کم توان ذهنی تاثیر معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش به شیوه ماریا مونته سوری بر یادگیری مفاهیم ریاضی و رشد مهارت های ارتباطی کودکان کم توان ذهنی تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: مونته سوری، یادگیری ریاضی، مهارت های ارتباطی، دانش آموزان کم توان ذهنی
 • گیتا موللی*، محبوبه روشندل راد، سیده زهرا سیدنوری، سحر پهلوان نشان صفحات 61-72
  زمینه
  شعرها به عنوان نماد فرهنگی و ارزشی هر کشوری از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود و از تجربیات لذت بخشی هستند که می توانند نقش مهمی در پیوند عاطفی والد-کودک و کمک به رشد عاطفی و اجتماعی کودکان داشته باشند. شعرهای کودکانه به ویژه در سال های ابتدایی که دوره حساس دل بستگی است نقش مهمی در ارتباط والد- فرزند ایفا می کند. این امر برای کودکان کم شنوا که به توان بخشی زودهنگام نیاز دارند از اهمیت به سزایی برخوردار است.
  روش
  مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و مطالعه کتابخانه ای انجام شد، بدین ترتیب که اطلاعات مختلف در مورد موضوع پژوهش از منابع اطلاعاتی مختلف شامل مقالات، کتاب های دانشگاهی و منابع علمی داخلی و خارجی از پایگاه های معتبر جستجوی علمی مانند Magiran،Elsevier،Wiley،PubMed و موتور جستجوی Google Scholar اطلاعات مربوط به بازده زمانی سال های 1996 تا 2017، گردآوری و مورد توصیف، تبیین و بحث قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  شعرخوانی نقش مهمی در رشد عاطفی اجتماعی کودک دارد و به عنوان یک زبان ارتباطی می تواند پیوند عاطفی کودک والد را تحکیم ببخشد و مهارت های اجتماعی مختلف را به کودک آموزش داد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی رشد عاطفی، هیجانی و اجتماعی در کودکان و نقش عوامل موثر بر آن، مهارت های اجتماعی/عاطفی را در کودکان ناشنوا بررسی کرده و با معرفی راهکارهای تسهیل کننده در رشد این مهارت ها به معرفی رویکرد شعرخوانی و تاثیر آن بر بهبود روند یادگیری در کودکان کم شنوا و ناشنوا بپردازد.
  کلیدواژگان: شعرخوانی، رشد عاطفی-اجتماعی، کم شنوا
|
 • Marziyeh Azizi * Pages 9-16
  Acquiring information on the causes of behavioral disorders in students with special learning disorders as a high-risk population for designing, preparing and promoting appropriate psychological and therapeutic services with the aim of reducing negative outcomes and the development of further mental disorders and improving the function of this group of the students is essential.This study aimed at assess The role of parenting styles in predicting LD children behavioural disorder was conducted.This research method was a descriptive study was conducted using correlation and prediction model and statistical population formed by children with learning disorders referred to the education and rehabilitation centers of special learning disorders in Tehran Province. By Purposive and voluntary samples, 130 subjects were selected. Data collection was included Baumrind's parenting styles questionnaire and Child Behavior Checklist for ages 6-18 Achenbach system of empirically based assessment (CBCL). data using Pearson’s Correlation Coefficient and multiple regression analysis was performed with SPSS software. The results showed that there is not no significant correlation among the authoritative and authoritarian parenting style with any of the components of behavioral disorders in LD children, and only the permissive parenting style was a significant predictor for LD children's externalizing problems. According to the results obtained in this study, Permissive parenting style significant predictors of behavioral disorders in children with special learning disorders.
  Keywords: behavioural disorders, special learning disorders, parenting styles
 • Ghorban Hemati Alamdarloo *, Fateme Fallahi Pages 17-24
  Background
  Flexible house is an adapted house that makes it easy to do work and improve autonomy in the daily activities of people with disabilities. Residents of these houses can, Background Life is now with a lot of complexity. Given the conditions, characteristics, human spirits and diversity, it is very necessary to have flexibility in their place of residence. Creating and considering space as a flexible space with adaptability and taking into account the wishes of residents, increases the amount of comfort and space optimization.
  Flexible house is a house adapted to change the living space, making it easy to work and improve independence in the daily activities of people with disabilities. Residents of these homes can, despite their disability, easily and independently continue their personal lives without any problems.
  Conclusion
  Having a permanently fixed and well-established house empowers people with disabilities to cultivate and maintain long-term relationships with others in their own community. In this review article, after giving a brief introduction about flexible house, the definition, importance and necessity, the principles of designing flexible house, the essential facilities of flexible house and the use of flexible house in Iran is provided and finally conclusion is expressed.
  Keywords: Flexible house, People with disabilities
 • Paria Jangi , Alireza Homayuni , Alireza Sangani *, Nahid Ramak, Mohsen Talezadeh Pages 25-32
  Background
  Due to the fact that humans face with emotion and social understanding dimensions, these dimensions are always influential in many decisions and events of them, especially in terms of communication with mentally ill persons that they are in a much more inappropriate situation than normal people. Considering the above, the purpose of this study is to investigate the prediction of forgiveness based on the rate of anger and self compassion in the mother assistants of the rehabilitation centers for mentally retarded people.
  Method
  This is a descriptive correlation study. The statistical population of this study was all the 415 nurses in the maternity centers of mental retardation of Golestan province. According to the research design, 200 samples were selected by simple random sampling method. Data collection was carried out individually and in the centers. In this research, the forgiveness questionnaire of Ehteshamzadeh et al. (2010), anger questionnaire and self compassion questionnaire in the long form were used.
  Results
  The results show that there is a significant reverse correlation between all the suscale of the anger with forgiveness and between suscale of self compassion with forgiveness showed a direct significant correlation, as well as the isolation component (0.19), joint sense of humans (0.30), kindness with themselves (0.32) and malice (0.34) could be predictive scale of the generosity.
  Conclusion
  Generally, forgiveness is influenced by emotional components and many applied therapies could be found in the mental health care centers in the therapeutic and educational areas.
  Keywords: Forgiveness, Anger, Self-Compassion, Mother Assistant
 • Ali Sadeghi sayyah * Pages 33-40
  Aim
  The purpose of this study was designing guideline of developing functional reading texts for mentally retarded students in primary school.
  Methods
  This study is exploratory in both documentary and field took place. 100 parentsand 100 teachers of students with intellectual disability and 20 Professionals Exceptional Children were recruited using multiple cluster sampling and convenience sampling method, respectively.In order to collect the required information, a researcher-made questionnaire was used to gather information. Descriptive statistics (mean and percent) were used for data processing.
  Results
  The results of this study showed that functional reading texts requirements for mentally retarded students includes six components of social skills, self care skills, personal hygiene skills, eating skills, dressed skills and independent life skills. Skills identified in order of importance are placed within the functional reading texts divided to required skills, selective skills and optional skills.
  Conclusion
  The results of this study suggest that the reading texts taught to Slow paced students would be more practical, that is, students would be able to read, understand and apply those texts in daily life and position Social functions, their performance improves in reading.
  Keywords: functional reading texts, mentally retarded students, primary school
 • Mohammad Ashori , Amir Ghamrani * Pages 41-50
  Background and Aim
  Time perspective is a psychological construct that represents an individual’s relation with time. Also, intellectual disability characterized by significant limitations both in intellectual functioning and adaptive behavior, that originates at developmental period. The birth and presence of a child with intellectual disability led to the family have many problems, and it influences the quantity and quality of parent relationships and family members in the time perspective. Also, time perspective emerges from the cognitive process for portioning human experience into the past, present, and future temporal frames. Time perspective theory has five factors, namely past positive, past negative, present hedonistic, present fatalistic, and future.
  Conclusion
  Time perspective theory posits that one’s perception of time influences decision making by locating the primary set of psychological influences within the temporal frames of the present, the past, or the future. Although individual difference trait are relatively stable, there are initial studies showing that it can be modified by the therapeutic process. Individual’s differences in time perspective theory have been associated with affective, cognitive, and behavioral outcomes. Research has shown that time perspective is related to subjective well-being and individual’s affective experiences, and that it influences cognitive processes as well as social relationships. In this article investigated theory bases of time perspective approach and designed program for parent of children with intellectual disability.
  Keywords: Time ‌Perspective, Psychological Construct, Intellectual Disability
 • AKRAM RAHMANI BOLDAJI *, AMIR HOSEIN NEZAMZADEH EJHYEH Pages 51-60
  Background and Purpose: Mental retardation is one of the most common mental disabilities that accounts for about 3% of the world's population. This children have educational and communication problems. Identifying their problems and related factors and considering educational interventions can be useful in supporting and guiding these children and their families.. The purpose of this study was to investigate the effect of Montessori Method learning on learning math concepts and improving communication skills in mentally retarded students.
  Method
  The research is applied in a practical way and based on the nature and method of data collection, it is a quasi-experimental type. The statistical population of the study consisted of all mentally retarded students of the Lordegan Educational Centers, which were by the available method ,selected a10-member class as the experimental group and a 10-member class for the control group. Finally, the Montessori method was performed on the students of the experimental group for three months and the control group was exposed to traditional education. Data collection tools in this study were a researcher-made mathematical skill test and Barton's Communication Skills Questionnaire (1990). Findings: The results of covariance analysis indicated that Montevere method has significant effect on the learning of math concepts (p <0/002) and communication skills development (p <0/001) in students with mental retardation.
  Conclusion
  Marie Montessori 's teaching has a positive impact on the learning of math concepts and the development of communication skills in mentally retarded children.
  Keywords: Montessori, math learning, communication skills, mentally retarded students
 • Guita Movallali *, Mahboubeh Roshandel Rad , Seyyedeh Zahra Seyyed Noori , Sahar Palevanneshan Pages 61-72
  Background
  Children songs and rhymes moves from generation to generation, as a symbol of culture and value of each country and are one of the most enjoyable experiences which can play an important role in the parent-child emotional bond and help children's emotional and social development. In early years that are the sensitive period of attachment, songs and rhymes plays an important role in the parent-child relationship. This is especially important for hearing impaired children who need early intervention.
  Method
  In this paper we used a descriptive analytical method. We gathered information about the subject from various information sources, including papers, books and online academic resources and scientific databases such as: Magiran, Elsevier, Wiley, PubMed, and Google Scholar from 1996 to 2017 and described and discussed them.
  Conclusion
  Children songs and rhymes play important roles in the children's emotional development and can strengthen the parent-child emotional bond and children's social skills. In this article, we tried to study emotional and social development in children and the role of factors affecting them. We explained effective ways to facilitate these skills. Songs and rhymes can improve the learning process in hearing and deaf children.
  Keywords: Songs, Rhymes, emotional development, hearing impaired