فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 10 (پیاپی 31، دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/18
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سعید اکبری زردخانه *، امیررضا فتح الهی، سعید زندی صفحات 1-32
  این مقاله، روش شناسی معنابخشی دروین را به عنوان یکی از شناخته شده ترین نظریه های علم ارتباطات معرفی نموده و به بررسی دلالت های آن در فرآیندهای پژوهشی علوم انسانی می پردازد. مقصود از معنابخشی، فرآیند ساخت چارچوب ذهنی از موقعیت های پیرامون است به نحوی که رفتار فرد براساس آن معنادار شده و هدایت می شود. مدل های موجود معنابخشی، علی رغم تنوع گسترده نظری، فرآیند معنابخشی را بخشی حیاتی از کنش انسان، خصوصا در حیطه های تخصصی درنظر می گیرند. روش شناسی معنابخشی دروین یکی از دو نظریه پیشگام در این حیطه است. این فرانظریه با مجموعه ای از انگاره های فلسفی در مورد انسان و ماهیت ارتباط انسانی، روش شناسی خاصی را بر مبنای این انگاره ها ارائه می دهد. روش شناسی معنابخشی با تاکید بر پیچیدگی ارتباط انسانی، نگاهی انتقادی نسبت به روش های پژوهشی متداول در علوم انسانی داشته و سعی دارد تا مزیت های روش های کیفی و کمی را حفظ نموده و در عین حال در راستای اصول اولیه ارتباطات گام بر دارد که ماحصل آن، روش شناسی بسیار منعطفی است که قابل استفاده در حیطه های مختلف علوم انسانی می باشد. در این مقاله، روش شناسی معنابخشی دروین هم در سطح فرانظریه ای و هم در سطح روش شناختی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به تعدادی از پژوهش هایی که با به کارگیری این روش اجرا شده اند، اشاره شده و درنهایت، رویکرد معرفت شناختی این روش به پژوهش در حیطه علوم انسانی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: معنابخشی، روش شناسی، دلالت های پژوهشی، علوم انسانی، روان شناسی
 • سیدمحسن فاطمی، محمد خدایاری فرد، محسن شکوهی یکتا، غلامعلی افروز، رضا پورحسین، عذرا شالباف، آقای میلاد قربانی وناجمی * صفحات 33-48
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحلیل روان شناختی فیلم های برگزیده با مضامین دینی بر دینداری دانشجویان انجام گرفته است.
  روش
  این پژوهش از نوع طرح های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه های تهران بوده اند که 40 نفر از این دانشجویان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه در کارگاه های تحلیل روان شناختی فیلم های با مضامین دینی شرکت کردند، درحالی که گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از نسخه کوتاه مقیاس دینداری استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که میانگین مولفه های دینداری به ویژه مولفه عواطف دینی در گروه آزمایش افزایش یافته است، اگرچه این افزایش به لحاظ آماری معنادار نبوده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین، می توان گفت با تحلیل روان شناختی فیلم های با مضامین دینی، امکان افزایش برخی از مولفه های دینداری امکان پذیر می باشد. فیلم ها با شیوه روایت گونه ای که دارند از لایه های مقاومت مخاطبان عبور می کنند و احتمالا در ارتقای سطح دینداری افراد اثرگذار باشند.
  کلیدواژگان: نقد روان شناختی، سینما، دین باوری، تحلیل فیلم
 • فهیمه حسنی*، نرجس وکیلی صفحات 49-66
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر روش اجتماع پژوهشی بر نظم جویی شناختی هیجانی دانش آموزان ابتدایی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ابتدایی سال ششم از شهرستان رزندیه بود که نمونه ای با روش خوشه ایتصادفی انتخاب شد و پرسشنامه نظم جویی شناخنی هیجانی گارنفسکی ، کرایج و اسپینهاون (2001) ، توسط دانش آموزان هر دو گروه تکمیل شد، سپس به طور تصادفی یک کلاس در گروه گواه و کلاس دیگر در گروه آزمایش قرار گرفت. در این پژوهش گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه ای در معرض برنامه آموزشی به روش اجتماع پژوهشی قرار گرفت و در نهایت پس آزمون اجراشد. داده های بدست آمده از نمره گذاری پرسشنامه ها با روش آماری تحلیل کواریانس (Ancova) و تحلیل کوواریانس چند متغیره (Mancova) مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش ، مداخله آموزشی بر نظم جویی شناختی هیجانی دانش آموزان تاثیر معناداری دارد. به طوری که مولفه های ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکزمجدد مثبت، تمرکز بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد، دیدگاه گیری، فاجعه سازی و ملامت دیگران در گروه آزمایشی افزایش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که روش اجتماع پژوهی، راهبردهای مثبت نظم جویی شناختی هیجانی را افزایش و راهبردهای منفی این متغیر را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اجتماع پژوهشی، نظم جویی شناختی هیجانی، راهبردهای مثبت، راهبردهای منفی
 • کبیر شریفی * صفحات 67-84
  زمینه و هدف
  بهزیستی ذهنی، نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هرجامعه ایفا می کند. سرسختی که تعدیل کننده مهمی در فرایند استرس شغلی می باشد، نقش بارزی در کاهش استرس و افزایش بهزیستی ذهنی و سلامت معنوی دارد. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین تجربه های معنوی ، سرسختی و بهزیستی ذهنی در پرستاران انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش نمونه گیری سیستماتیک بر روی کلیه شاغلین پرستاری در بیمارستان شهداء لردگان (نیمسال دوم 1393-1392) انجام شد. روش گردآوری داده ها پرسشنامه هایی مشتمل برتجربه های معنوی محقق ساخته ، سخت رویی کوباسا و سلامت روانشناختی (MHI) بود.
  یافته ها
  بین میانگین نمرات تجربه های معنوی و سرسختی با بهزیستی ذهنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد (01/0< P). بین تجربیات معنوی و سرسختی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد (01/0< P). بین تجربیات معنوی در پرستاران شهرستان لردگان بر حسب جنسیت تفاوت معنی داری مشاهده شده است (01/0< P) ؛ و وضعیت تجربیات معنوی در پرستاران شهرستان لردگان بر حسب سنوات (05/0< P) و وضعیت تاهل (01/0< P) یکسان می باشد. همچنین وضعیت بهزیستی ذهنی در پرستاران شهرستان لردگان بر حسب سنوات (05/0< P) و جنسیت (01/0< P) یکسان می باشد. دیگر یافته ها اینکه بهزیستی ذهنی در بین پرستاران متاهل و مجرد یکسان نمی باشد (01/0< P). سرسختی در بین پرستاران بر حسب سنوات وتاهل یکسان می. باشد؛ و بین پرستاران مرد بیشتر از زن ها می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر بین متغیر تجربه معنوی و بهزیستی ذهنی و سخت رویی رابطه معناداری وجود دارد؛ که می تواند منجر به سطح ارتقای بهزیستی روانی گردد. از این رو توجه به تجربه های معنوی و برنامه ریزی جهت رشد آن برای حفظ سلامت روان امر بسیار مهمی است.
  کلیدواژگان: تجربیات معنوی، سخت رویی، بهزیستی ذهنی، پرستار زن و مرد
 • کاظم ستاری *، مرضیه سادات روح الامینی، علی زارع مقدم صفحات 85-96
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان اضطراب در نوجوانان با خانواده های طلاق انجام شد. نمونه پژوهش 30 نفر از نوجوانان طلاق شهر کرمان بودند که به صورت تصادفی در دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) قرار گرفتند. به گروه آزمایشی، آموزش ابراز وجود در 10 جلسه 90 دقیقه ای ارائه شد و گروه کنترل برنامه ای دریافت نکردند. با توجه به طرح آماری (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) ، از هر دو گروه قبل از اجرای برنامه درمانی پیش آزمون گرفته شد و پس از اجرای برنامه ی درمانی نیز، هر دو گروه به پرسشنامه اضطراب کتل پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از میانگین، انحراف معیار و تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد ابراز وجود تاثیر معناداری بر اضطراب نوجوانان با خانواده های طلاق داشته است (05/0P<). آموزش ابراز وجود با تاکید بر مفاهیم منحصربه فردش و نیز تکلیف هایی که در آن به مراجع داده می شود، گام های موثری را در جهت اثرگذاری بر فکر و ذهن نوجوانان با خانواده های برداشته و لذا می تواند نقش مهمی را بر اضطراب آنان داشته باشد. بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که آموزش ابراز وجود می تواند اضطراب را در نوجوانان با خانواده های طلاق بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: ابراز وجود، اضطراب، نوجوانان طلاق
 • محسن شکوهی یکتا*، ثریا علوی نژاد، سعید سجادی صفحات 97-118
  دلبستگی یک پیوند عاطفی پایدار بین مادر و کودک است که می توان آن را پدیده ای شگفت انگیز و منحصر به فرد شمرد. رابطه اولیه بین مادر و جنین قبل از تولد تحت عنوان دلبستگی مادر به جنین توصیف شده است. شواهدی از رشد دلبستگی بین مادر و جنین در دوران بارداری وجود دارد که در رفتارهای مادران منعکس می گردد. مادری که در طی بارداری به جنین خود دلبستگی پیدا می کند، آماده است تا پس از زایمان ارتباط لذت بخشی را با نوزاد برقرار کند و به نوزادش فرصت دهد تا دلبستگی ایمن و سالمی را ایجاد کند. بر خلاف تصور همگان که دلبستگی نخستین، از 6 ماهگی آغاز می شود، پژوهش ها نشان می دهد که نه تنها دوران بارداری زمان شکل گیری دلبستگی است، بلکه می توان با ارائه آموزش های مناسب در این دوران پر اهمیت، بستر مناسبی جهت رشد دلبستگی مادر به جنین ایجاد نمود و به مادران کمک کرد تا از این دوران پر استرس و اضطراب، لذت ببرند. در زمینه آموزش تکنیک های دلبستگی مادر به جنین، بسته جامعی که به آموزش ابعاد دلبستگی و تقویت جزئیات آن بپردازد، موجود نیست. با این حال، در مقاله حاضر برنامه مداخله رشد دلبستگی سالم با تاکید بر ابعاد دلبستگی مادر به جنین که کرانلی (1981) مطرح کرده است، معرفی شده است.
  کلیدواژگان: دلبستگی پیش از زایمان، ارتباط مادر- جنین، ابعاد دلبستگی، رفتارهای دلبستگی
 • شیرین امین* ، کاظم ستاری سفیدان جدید، علی زارع مقدم صفحات 119-130
  طلاق تهدیدی جدی برای خانواده و جامعه است که در دنیای مدرن رشد چشمگیری داشته است. پدیده ای چندبعدی است و هم معلول علت های متعدد و هم علت بسیاری از آسیب های اجتماعی، اقتصادی و روانی است. یکی از علت های گرایش افراد به طلاق خشونت است. این مطالعه از نوع کیفی است. حجم نمونه 30 نفر است که از بین زنان متقاضی طلاق در شهر کرمان و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. داده ها حاکی از آن است که خشونت فیزیکی با 18 مورد و 60 درصد فراوانی مهم ترین عامل طلاق است و خشونت کلامی با 13 مورد و 3/43 درصد فراوانی و خشونت رفتاری با 12 مورد و 40 درصد فراوانی در جایگاه های بعدی قرار دارند. از منظر زنان متقاضی طلاق خشونت مهم ترین عاملی است که آن ها را برای دادخواست طلاق مصمم کرده است.
  کلیدواژگان: طلاق، خشونت، زنان متقاضی طلاق
 • پیام سرابی* ، خیرالله صادقی صفحات 131-146
  پژوهش حاضر در راستای بررسی میزان توافق آزمون بالینی چند محوری میلون - 3 با پرسشنامه شخصیتی (SCID-II) در تشخیص اختلالات شخصیت بود. روش این پژوهش از نوع تحلیلی – مقطعی می باشد. آزمودنی های پژوهش 510 نفر (160 نفر بالینی و 350 نفر غیربالینی) بودند که آزمودنی های بالینی به روش نمونه گیری هدفمند و آزمودنی های غیربالینی از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از آزمون بالینی چند محوری میلون – 3 (MCMI-III) ، پرسشنامه شخصیت (SCID-II) و ویژگی های دموگرافیک استفاده شد. در تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو (X2) و ضریب کاپا مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها نشان داد که میزان توافق MCMI-III با پرسشنامه شخصیت (SCID-II) در تشخیص اختلالات شخصیت، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تشخیص هماهنگ در گروه بالینی مربوط به اختلال شخصیت مرزی با 66/0، و اختلال شخصیت وابسته با 004/ می باشد؛ همچنین به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تشخیص هماهنگ در گروه غیربالینی مربوط به اختلال شخصیت اجتنابی با 46/0، و اختلال شخصیت وابسته با 006/ برآورد شد. نتایج به دست آمده از خصیصه های عامل برای مقیاس های شخصیت MCMI-III، شامل توان پیش بینی مثبت در دامنه ی 95/0 تا 15/0، توان پیش بینی منفی از 94/0 تا 35/0 و همچنین توان تشخیص کل در دامنه ی 99/0 تا 41/0 قرار گرفت. نتایج این پژوهش، گویای روایی تشخیصی معتبر و مطلوب MCMI-III می باشد، و می تواند برای استفاده از ارزیابی های تشخیصی، درمانی و پژوهشی اختلالات شخصیت کاربرد داشته باشد.
  کلیدواژگان: آزمون بالینی چند محوری میلون - 3، پرسشنامه شخصیت، اختلالات شخصیت
 • اسماء ملازهی *، عهدیه یدالله زاده صفحات 147-166
  پژوهش حاضر در راستای بررسی تاثیر راهکارهای معلمی آموزش بخشودگی بر میزان بخشودگی و مدارای اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر ناحیه 2 شهرستان زاهدان در سال تحصیلی 95-1394 انجام گرفته است. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه بود. نمونه پژوهش تعداد 80 نفر از 4 کلاس (دو کلاس دختر و پسر به عنوان گروه آزمایش و دو کلاس به عنوان گروه گواه) بودند که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند (40 نفر در گروه گواه و 40 نفر در گروه آزمایش). ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 18 سوالی بخشودگی هارتلند (HFS) با سه خرده مقیاس و پرسشنامه 20 سوالی محقق مدارای اجتماعی با 3 خرده مقیاس با طیف 5 درجه ای لیکرت بود. جهت اجرای پژوهش، ابتدا برای دو گروه آزمایش و کنترل پیش آزمون برگزار شد سپس گروه آزمایش در 10 جلسه برای مدت 6 هفته و حداقل هفته ای 2 بار درکلاس آموزش دیدند، آنگاه پس آزمون به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، لوین و تحلیل واریانس یک طرفه و دوطرفه انجام گرفت. نتایج نشان داد، آموزش بخشودگی باعث افزایش میزان نمرات بخشودگی (05/0>047/0 =Sig) و مدارای اجتماعی (05/0>042/0 =Sig) در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در پس آزمون شده است. همچنین تفاوت معناداری میان نمرات گروه آزمایش دو گروه دختر و پسر در پس آزمون متغیر بخشودگی (05/0>044/0 =Sig) و مدارای اجتماعی (05/0>038/0 =Sig) نسبت به پیش آزمون مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: راهکارهای معلمی، پرورش بخشودگی، بخشودگی، مدارای اجتماعی
 • خالد اصلانی* ، نیره عبدالهی، عباس امان الهی صفحات 167-182
  پژوهش حاظر با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و احساس گناه با تعهد اخلاقی صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری کلیه ی دانشجویان زن متاهل دانشگاه های شهر اهواز می باشد. نمونه این تحقیق 211 نفر از دانشجویان شهر اهواز بودند که به روش دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده، پرسشنامه شیوه‏های رفتاری، پرسشنامه تعهد زناشویی، پرسشنامه تمایزیافتگی خود و پرسشنامه عاطفه خودآگاه بودند. و داده ها با نرم افزار SPSS21 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که در سطح 001/0 بین سبک دلبستگی ایمن و ناایمن با تعهد اخلاقی به ترتیب رابطه مثبت و منفی معنادار و بین تمایزیافتگی خود با تعهد اخلاقی نیز در سطح 001/0 رابطه مثبت و معناداری یافت شد. بین احساس گناه و تعهد اخلاقی رابطه ای یافت نشد. اگر در یک فرد سبک دلبستگی ایمن باشد، توان بیان هیجان های خود و تشخیص هیجان ها را داشته باشد تعهد اخلاقی خوبی را در ابعاد مختلف بروز خواهد داد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود، احساس گناه، تعهد اخلاقی
 • آرش شهبازیان خونیق* ، جواد مصرآبادی، ابوالفضل فرید صفحات 183-198
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مولفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مشغول به تحصیل مدارس دولتی و غیردولتی شهر اهر در سال تحصیلی 1396-1395 بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 324 نفر از آن ها با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های اهمال کاری تحصیلی سولمون و راثبلوم (1989) ، مقیاس احساس تنهایی (1980) و سیاهه فرسودگی تحصیلی مسلش (2002) استفاده گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 spss و آزمون های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی مولفه های اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی با فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت معنادار داشت (01/0P<). همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که فرسودگی تحصیلی دانش آموزان را می توان بر اساس اهمال کاری تحصیلی و احساس تنهایی آن ها پیش بینی کرد. با توجه به ارتباط نزدیک این سه مشخصه باهم در هرگونه برنامه ریزی برای پژوهش و اصلاح امور، لازم است این رابطه در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، احساس تنهایی، فرسودگی تحصیلی
 • علیرضا رشیدی، جهانگیر کرمی، طیبه نقشینه، کسری شریفی * صفحات 199-212
  این پژوهش با هدف پیش بینی رضایتمندی زناشویی اسلامی براساس ابعادشخصیت وانتظارات زناشویی انجام شد. این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی بود. باروش نمونه گیری تصادفی ساده ازبین دانشجویان متاهل مرکز جامع علمی- کاربردی بنیاد شهید و امور ایثارگران کرمانشاه، نمونه ای به حجم 98 نفرانتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های ابعاد شخصیت نئو (مک کریوکاستا، 1985) ، رضایتمندی زناشویی اسلامی (جدیری و جانبزرگی، 1388) و وانتظارات زناشویی (امیدوار، 1386) استفاده شد. داده ها با استفاده ازهمبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون موردتحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که بین رضایت زناشویی و انتظارات زناشویی رابطه معنادار وجود دارد ولی بین ابعاد شخصیت و رضایت زناشویی رابطه معناداری یافت نشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با داشتن انتظارات زناشویی منطقی، از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: ابعاد شخصیت، انتظارات زناشویی، رضایتمندی زناشویی اسلامی
 • محمدعلی بشارت، سمیرا کشاورز *، مسعود غلامعلی لواسانی، الهام عربی صفحات 213-224
  روان سازه های ناسازگار اولیه باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضا نشدن نیاز های اولیه و به خصوص نیاز های عاطفی در دوران کودکی سرچشمه می گیرند. روان سازه های ناسازگار اولیه از عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی می باشد، اما نحوه اثر عامل جنسیت و تاهل در این رابطه شناخته نشده اند. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده جنسیت و تاهل در رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی بود. طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری جمعیت عمومی شهر شیراز بود. 391 نفر (209 زن و 182 مرد) که به روش نمونه گیری در دسترس گزینش شدند، پرسشنامه های روان سازه های یانگ و براون (1999) و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1998) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه سلسه مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج بدست آمده نشان داد که جنسیت تنها در رابطه حوزه خود پیروی و عملکرد مختل شده (05/0>P) و تاهل تنها در رابطه حوزه دیگرجهت مندی با کیفیت زندگی (01/0>P) نقش تعدیل کننده داشت. براساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان نتیجه گرفت عوامل مختلفی از جمله روان سازه ها، جنسیت و تاهل بر کیفیت زندگی اثر می گذارند.
  کلیدواژگان: روان سازه ناسازگار اولیه، جنسیت، تاهل، کیفیت زندگی
 • مریم حسینی *، نیما قربانی صفحات 225-242
  آستانه گذری ؛ سازه ای است که در دهه های اخیر قدم به عرصه پژوهشی گذاشته و توجه روز افزون پژوهش گران حوزه های شناختی، شخصیت، فراروانشناسی و بالینی را به خود جلب کرده است. آستانه گذری به جریان مواد روانشناختی، به درون و بیرون از هشیاری اطلاق می شود و یا به عبارت دیگر میل فرضی مواد روانشناختی است برای گذر از آستانه های هشیاری. مفهوم سازی صورت گرفته از آستانه گذری، آن را به مثابه فرایندی روانشناختی در نظر می گیرد که هم چون نخ تسبیحی حوزه های مرتبط هشیاری را به هم وصل می کند. مطالعات مربوطه ارتباط مثبت این سازه با خلاقیت و آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی را نشان داده اند؛ ارتباطی که منجر به احیای بحث جنون و نبوغ فلاسفه در عرصه پژوهشی شده است.
  بر همین اساس ، پژوهش حاضر جهت معرفی جامع این سازه و همبسته های مهم آن، به بررسی مقالات مرتبط، با اتخاذ روشی توصیفی (از نوع مروری) ، پرداخته است و در تلاش است تا با معرفی کامل تری از این سازه، به بررسی رابطه خلاقیت و آسیب شناسی روانی از این منظر بپردازد.
  کلیدواژگان: آستانه گذری، خلاقیت، آسیب شناسی روانی، هشیاری
 • هانیه شهرابی فراهانی* ، امین رفیعی پور، شیما رضیان صفحات 243-253
  اختلال اضطراب اجتماعی ، نوعی اختلال روان شناختی است که با ترس مداوم و اجتناب از موقیت های اجتماعی به دلیل ترس از ارزیابی همراه است. اضطراب اجتماعی با اختلال قابل ملاحظه ای در عملکرد اجتماعی و شغلی در ارتباط است. تفاوت های جنسیتی در اضطراب اجتماعی برای جستجوی درمان مهم است. اگرچه اختلال اضطراب اجتماعی یکی از شایعترین بیماری های روانشناختی است، تحقیقات اندکی از تفاوت جنسیتی وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر ، مقایسه اضطراب اجتماعی در ابعاد ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک میان دانشجویان دختر و پسر می باشد. 392 نفر از دانشجویان دانشگاه شاهد شامل 182 پسر و 210 دختر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) در سه بعد ترس، اجتناب و پاسخ فیزیولوژیک پاسخ دادند. نتایج آزمون T-Test نشان داد که تفاوت معناداری در نمرات اضطراب اجتماعی در دو جنس وجود ندارد. همچنین در سطوح ترس، اجتناب و ناراحتی فیزیولوژیک تفاوت معناداری مشاهده نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شیوع اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر و پسر تقریبا در یک سطح است.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN)، جنسیت
 • ذبیح الله اللهی* ، اعظم حسینی، مریم رجبیان ده زیره، فریبا درتاج صفحات 255-280
  پژوهش حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر رویکردهای یادگیری سطحی، عمیق و راهبردی دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر یزد انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش-آزمون و پس-آزمون بود. به همین منظور نمونه ای به حجم 57 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از بین دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر یزد انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پس از 12 جلسه آموزش راهبردهای خودتنظیمی، اطلاعات مربوط به رویکردهای یادگیری با استفاده از پرسشنامه رویکردهای یادگیری انتویسل و رامسدن (2000) جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان داد: 1)بین میانگین نمرات رویکرد یادگیری سطحی دو گروه در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری مشاهده می شود، بنابراین میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون رویکرد یادگیری سطحی در گروه آزمایش (با اندازه اثر 28/.) ، پایین تر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون رویکرد یادگیری سطحی در گروه گواه است. 2)بین میانگین نمرات رویکرد یادگیری عمیق دو گروه در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری مشاهده می شود. بنابراین، میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون رویکرد یادگیری عمیق در گروه آزمایش (با اندازه اثر 50/.) ، بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون رویکرد یادگیری عمیق در گروه گواه است. 3)بین میانگین نمرات رویکرد یادگیری راهبردی دو گروه در مرحله پس آزمون، تفاوت معناداری مشاهده می شود. بنابراین، میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون رویکرد یادگیری راهبردی در گروه آزمایش (با اندازه اثر 47/.) ، بالاتر از میانگین تعدیل شده نمرات پس آزمون رویکرد راهبردی در گروه گواه است. بنا بر نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای خودتنظیمی می تواند باعث ارتقای رویکردهای یادگیری سطحی، عمیق و راهبردی دانش آموزان اول دبیرستان شود.
  کلیدواژگان: راهبردهای خودتنظیمی، رویکرد یادگیری سطحی، رویکرد یادگیری عمیق، رویکرد یادگیری راهبردی
 • مجید صدوقی *، راضیه صفاری فرد صفحات 281-296
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده شفقت به خود در رابطه میان تصویر بدنی و عزت نفس در دانشجویان انجام شده است. به این منظور از بین کلیه دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-1394 تعداد 250 نفر به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای متناسب با جنسیت انتخاب شده و به پرسشنامه های نگرانی از تصویر بدنی (BICI) (2008) و عزت نفس روزنبرگ (1965) و شفقت به خود نف (2003) پاسخ دادند. داده ها با روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی از طریق نرم افزار SPSS-22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین نگرانی از تصویر بدنی با عزت نفس رابطه منفی معنادار و بین شفقت به خود با عزت نفس رابطه مثبت معنادار دارد و شفقت به خود به طور معناداری تعدیل کننده رابطه ی نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس افراد است. و در افرادی که شفقت به خود بالاتری دارند، رابطه نگرانی از تصویر بدنی و عزت نفس ضعیف تر است. نتایج، تلویحا به این معناست که علاوه بر کاستن از نگرانی از تصویر بدنی، با تدوین مداخله های درمانی مناسب به منظور افزایش شفقت به خود می توان به بالا بردن عزت نفس جوانان کمک نمود.
  کلیدواژگان: نگرانی از تصویر یدنی، عزت نفس، شفقت به خود، دانشجویان
 • پریسا پورمرادکهن، فرشته بخشیان، محسن امیری * صفحات 297-318
  عزت نفس از جوانب مهم سازگاری در تمامی مراحل زندگی است که در سازگاری عاطفی، هیجانی، اجتماعی و روانشناختی نقش دارد و این موضوع در زمان سالمندی به ویژه در سلامت روان سالمندان اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات ورزش مغزی بر عزت نفس سالمندان بود. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی و جامعه آن شامل تمامی افراد سالمند ساکن در خانه های سالمندان شهر ساری بود. روش نمونه گیری پژوهش از نوع نمونه گیری در دسترس بود. به این منظور، با توجه به معیارهای ورود و خروج، 30 سالمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه آزمایشی تمرینات ورزش مغزی را که به صورت اختصاصی جهت بهبود عزت نفس طراحی شده اند را به مدت 8 جلسه 30 دقیقه ای اجرا کردند. به منظور سنجش عزت نفس شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون از مقیاس عزت نفس روزنبرک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که با کنترل نمره پیش آزمون، بین نمرات عزت نفس دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. یافته های این پژوهش موید تاثیر تمرینات ورزش مغزی بر عوامل شناختی نظیر عزت نفس در سالمندان است.
  کلیدواژگان: ورزش مغزی، عزت نفس، سالمندی
 • سمیرا شاهپوری *، احمد عابدی صفحات 319-334
  با توجه به تاثیر فرسودگی شغلی بر سلامت روان، هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون رابطه میان فرسودگی شغلی و سلامت روان بود. این پژوهش با استفاده از تکنیک فراتحلیل،نتایج حاصل از انجام تحقیقات مختلف را یکپارچه کرده و میزان اندازه اثر رابطه فرسودگی شغلی با سلامت روان را مشخص نمود. بدین منظور از بین 26 پژوهش، 17 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول بود، انتخاب شده و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. پژوهش حاضر مبتنی بر 2800 شرکت کننده و 17 انداز اثر می باشدکه چک لیست فراتحلیل برای آنها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد رابطه فرسودگی شغلی و سلامت روان به طور کلی (415/0) می باشد که نشان دهنده رابطه نسبتا قوی میان این دو متغیر است. نتایج این پژوهش بر اهمیت توجه به فرسودگی شغلی و پیامدهای زیانبار آن در زمینه سلامت روان تاکید می ورزد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، فرسودگی شغلی، فراتحلیل
 • محمود امیربیگی *، جمیل منصوری، حمیدرضا غریبی صفحات 335-346
  نظریه مدیریت وحشت، سعی در تبیین پدیدآیی حس خود و رفتارهای اجتماعی بشر در سایه میل به بقا و گریز از وحشت حاصل از مرگ دارد. ادعا می شود افکار هشیار مرگ، اهداف درونی و افکار ناهشیار مرگ اهداف بیرونی را برجسته خواهد کرد (شلدون و کاسر، 2008). پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه بین سطح هشیاری افکار مرتبط با مرگ با جهت گیری اهداف بر روی 30 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تهران در قالب دو گروه آزمایش اجرا گردید. گروه آزمایشی اول دقیقا پس از ارائه محرک یادآورنده مرگ، و گروه دوم پس از یک بازه زمانی مشخص لیست اهداف خود را طی 10 سال آینده تعیین کردند. سپس این با مراجعه به 120 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران درونی یا بیرونی بودن اهداف یادشده مشخص گردید. نتایج آزمون یومن ویتنی برای مقایسه میانگین دو گروه (0/01>p) حاکی از این است که بین دو گروه بدون فاصله زمانی (8/33=mean rank) و بافاصله زمانی (22/67=mean rank) از لحاظ گزارش اهداف درونی یا بیرونی تفاوت معناداری برقرار است. درنتیجه می توان نتیجه گرفت در صورتی که افراد با محرک یادآورنده مرگ مواجه شده و افکار ناهشیار مرگ برانگیخته شوند، اهداف بیرونی و درغیر این صورت اهداف درونی را بر می گزینند. یافته ها را براساس نحوه پردازش اطلاعات طی روش های مداخلاتی تبیین کردیم.
  کلیدواژگان: نظریه مدیریت وحشت، اهداف درونی- بیرونی، افکار هشیار مرگ، افکار ناهشیار مرگ
|
 • Saeed Akbari, Zardkhaneh Dr. *, Amirreza Fatollahi , Saeid Zandi Pages 1-32
  In this paper, Dervin’s sense-making methodology as one of the well-known theories in communication science is introduced and its implications for humanities research process is discussed. Sensemaking is the process of constructing mental framework out of encountered situations in such a way that guides behaviors and makes them meaningful. Despite the diversity of theoretical domains, existing sensemaking models consider sensemaking an essential component of human actions, especially in expertise-oriented fields. Dervin’s sense-making methodology is one of the two frontiers in this area. This metatheory includes a set of philosophical assumptions about human nature and the essence of human communication, and it presents a methodology based on those assumptions. Sense-making methodology has a critical approach to conventional research methods in human sciences and strives for maintaining advantages of both qualitative and quantitative methodologies by focusing on the complexity of human communication; nevertheless, it takes steps toward establishing communication axioms, which result in a very flexible methodology that could be utilized in a variety of human sciences. In the current paper, Dervin’s sense-making methodology is elaborated both in metatheoretical and methodological levels; then, some of the studies employing this methodology are mentioned. Finally, its epistemological approach to humanities studies is discussed.
  Keywords: sensemaking, methodology, epistemology, humanities, psychology
 • Seyed Mohsen Fatemi Dr, Mohammad Khodayarifard Dr, Mohsen Shokuhi Yekta Dr, Gholamali Afrooz Dr, Reza Purhosein Dr, Azra Shalbaf Dr, Milad Qorbani, Vanajemi * Pages 33-48
  Objective
  The present study was conducted to examine the effects of psychological analysis of the movies with religious themes on university students' level of religiosity.
  Method
  The study utilized a quasi-experimental design with pretest-posttest and control group. The population included all university students in Tehran. Using convenience sampling, the sample (n=40) was selected and randomly assigned into two groups (experimental and control). The experimental group members participated in 11 sessions. The sessions included watching and analyzing movies with religious themes. The control group received no intervention. Religiosity Scale for Students was used for collecting date.
  Findings
  Results indicated that the mean scores of religiosity components especially religious affects have increased in experimental group although this effect has not been significant.
  Conclusion
  It may be safe to say that showing and analyzing movies with religious themes may enhance some of religiosity components. The narrative structures of movies may affect people's religiosity.
  Keywords: psychological critique, cinema, religiosity, movie analysis
 • Fahimeh Hassani * Pages 49-66
  This study aimed to evaluate the effect of the research community on emotional Cognitive Emotion Regulation were elementary students. The study population included all primary school students in six of the city zarandieh the sample was selected using random cluster, then randomly a class in another class in the experimental group and the control group and save the Cognitive emotion regulation questionnaire Garnfsky, Craig and spin Haven (2001), was completed by the students in both groups. In this study, groups of 10 to 45-minute training program was using research community And finally was set-test. Data obtained from the questionnaire scoring with analysis of covariance (Ancova) and multivariate analysis of covariance (Mancova) were analyzed. According to research findings, significant effects on students' educational intervention on cognitive emotion regulation. So that the components of the blame, acceptance, rumination, positive refocusing, focusing on planning, reassessment, perspective-taking, catastrophizing and blaming others in the group the trial showed a significant increase as compared to the control group. Based on the findings, the study concluded that social, cognitive emotion regulation strategies to increase positive and negative strategies to reduce this variable.
  Keywords: Community Research, Cognitive Emotion Regulation Strategies positive, negative strategies
 • Kabir Sharifi Dr * Pages 67-84
  Background and aim
  Subjective well-being, plays a vital role in ensuring the dynamism and efficiency of each community. Tenacity that job stress is in the process of modifying an important role in reducing stress and increase well-being and spiritual health. This study aimed to determine the correlation between spiritual experience, resilience and subjective well-being of nurses. of this study was to examine the relationship between spiritual experiences and hardiness in nurses' was subject well-being.
  Methods
  This cross - sectional study using systematic sampling on all nursing staff at the hospital Martyrs LORDEGAN (second semester 1393-1392) was carried out. for analyzing research questions Dressy test of Pearson correlation, step by step regression, independent T, unilateral variance analyze for evaluation of research questions .
  Results
  showed that there Between spiritual experiences and hardiness there is a significant negative relationship with subject well-being (P <01/0). Spiritual experiences situation nurses in lordegan city in terms of years (P <05/0) and marital status (P <01/0) is the same, subject well-being in nurses in the city situation lordegan in terms of years (P <05/0) and sexuality (P <01/0) is the same and that subject well-being among nurses is not married and unmarried alike (P <01/0). Hardiness among nurses based on years of marriage is the same hardiness among nurses are more men than women.
  Conclusion
  Due to variable results between spiritual experience and subjective well-being and hardiness there is a significant relationship, which can lead to the promotion of mental well-being. Thus spiritual experience and plans to increase it to maintain mental health it is important.
  Keywords: itual Experiences, Hardiness, mental health
 • Kazem Sattari Sefidan Jadid *, Marziye Sadat Rouholamini , Ali Zare, Moghaddam Pages 85-96
  The present study was done with the aim of reviewing the effectiveness of self- assertiveness training on amount of anxiety in teenagers with divorced parents. The sample was composed of 30 teenagers with divorced parents, situated randomly into two groups (a test group and a control group). The test group was offered self- assertiveness training in 10 session, each session was 90 minutes, and the control group received no training. According to statistical plan (pre-test, post -test with control group), before running the treatment program, two groups answered to Cattle Anxiety Questionnaire. To analyze the obtained data, the mean, standard deviation and variance analysis were used. The results showed that self- assertiveness had a significant effect on teenagers’ anxiety having divorced parents (P >05/0). self- assertiveness training with the emphasis on unique concepts and also the tasks in which references are given, has made effective steps towards impact on mind and thoughts of teenagers with divorced parents and therefore can have an important role on their anxiety. Thus, we can conclude that training of self- assertiveness can reduce anxiety of teenagers with divorced parents.
  Keywords: self- assertiveness, anxiety, teenagers with divorced parents
 • Mohsen Shokoohi, Yekta Dr *, Soryya Alavinezhad , Saeed Sajjadi Pages 97-118
  Attachment is a strong bond between mother and child which could be considered an amazing and unique phenomenon. The primary relationship between a mother and her child during pregnancy is described as maternal fetal attachment. Getting attached to her child during pregnancy, a mother will be ready to initiate a joyful communication with her infant postpartum, and to allow her infant to form a safe and healthy attachment. In contradiction to common belief about initiation of primary attachment at the age of 6 months, studies show that not only pregnancy is the period in which the attachment is formed, but by the means of proper trainings, we could lay the grounds for development and growth of maternal fetal attachment and help mothers to enjoy stressful times of pregnancy. In the field of training and education of maternal fetal attachment techniques, a comprehensive package that includes teaching different aspects of attachment and reinforcing its details is not available. However, in this article intervention program for healthy attachment development based on Cranley's (1981) dimensions of maternal fetal attachment is introduced.
  Keywords: prenatal attachment, maternal-fetal relationship, attachment aspects, attachment behaviors
 • Shirin Amin *, Kazem Sattari Sefidan Jadid, Ali Zare Moghaddam Pages 119-130
  Divorce is a serious threat to the family and society that in the modern world has grown dramatically. Divorce is a multidimensional phenomenon and a consequence of multiple causes and the cause of many social, economic and psychological problem. Violence is one of the reasons for the tendency of people to divorce. This is a qualitative research. The sample size is 30 women who applicants for the divorce in Kerman and were selected by available sampling method. The data suggests that physical violence with 18 cases and 60 percentage is the most important factor for divorce and verbal violence with 13 cases and 43.3 percentage frequency and behavioral violence with 12 cases and 40% percentage frequency are in the next place. From the perspective of women applicants for the divorce, violence is the most important factor that has determined them to divorce petition.
  Keywords: Divorce, violence, divorce women
 • Payam Sarabi *, Kheirollah Sadeghi Pages 131-146
  This study is in line with the degree of Millon Clinical Multiaxial Inventory - 3 Personality Inventory (SCID-II) in the diagnosis of personality disorde. The research sample included 510 patients (160 men and 350 non-clinical, clinical) subjects were clinically purposive sampling and non-clinical subjects were selected by simple random sampling. Data from clinical trial Millon - 3 (MCMI-III), Personality Questionnaire (SCID-II) and demographic characteristics were used. For data analysis, chi-square tests (X2) and kappa coefficient was used. Statistical analysis showed that the agreement with the MCMI-III personality questionnaire (SCID-II) in the diagnosis of personality disorders, the highest and the lowest coordinate in the clinical diagnosis of borderline personality disorder with 66/0, and dependent personality disorder / 004 is also the highest and the lowest coordinate in non-clinical diagnosis of avoidant personality disorder with 46/0, and dependent personality disorder / 006, respectively. The results of the characteristics of personality scales MCMI-III, the positive predictive power in the range of 95/0 to 15/0, 94/0 to 35/0 and also can detect negative predictive power in the range of 99/0 to 41 / 0 respectively. The results of this study show the diagnostic validity of MCMI-III is valid and desirable, and evaluations can be used for diagnosis, treatment and research of personality disorders is used.
  Keywords: Millon Clinical Multiaxial Inventory – 3, Personality Inventory, Personality Disorders
 • Asma Mollazehi*, Ahdieh Yadollazadeh Pages 147-166
  The present study aimed at investigating The effect of teacher education strategies forgiveness On the Amount forgiveness and the social tolerance of male and female in the academic year 95-1394 Area 2 city of Zahedan. the study was experimental with pretest-posttest control group. A total of 80 people from four classes (two classes and two classes of boys and girls as experimental as the control group) were selected and 40 in the control group and 40 patients in the test group. Data Collection tools was questionnaire, 18 questions forgiveness Heartland (HFS) (Thompson, 2005) with three subscales and Social tolerance questionnaire with 20 questions of the researchers with the three subscales With the whole 5-point Likert. For the study, the pre-test was held for two experimental and control groups, Then experimental group in 10 sessions for 6 weeks and at least 2 times a week classes were trained and thepost-test was performed. Data were analyzed using the Kolmogorov-Smirnov test, Levin and two-way ANKOVA. The results showed that Forgiveness education increased Forgiveness scores (sig=0/047<05/0( and social tolerance (sig=0/042<05/0.( In the experimental group than the control group in the post-test. Also significant differences was observed.between the test scores of two groups of girls and boys In post-test Forgiveness (sig=0/044<05/0( and social tolerance (sig=0/038<05/0( in pre-test.
  Keywords: Teaching strategies, Education magnanimity, forgiveness, tolerance social
 • Khald Aslany *, Nayere Abdollahi , Abbas Amanelahi Pages 167-182
  The purpose of the current research was to investigate the relationship between attachment styles, differentiation of self and feeling of guilt with moral commitment. the design research is descriptive- correlation. The participants were 221 female married students in Ahvaz who were selected using available sampling method.The instruments used were Behavioral Practices Questionnair, Marita Commitment Questionnaire, Differentiation of Self Inventory, and Test Of Self-Conscious Affect. The results showed that in level of p≤0/001 between secure and insecure attachment style with moral commitment were meaningful relation and in order of positive relationship and negative one. Between differentiation of self with moral commitment were meaningful and positive relationship level of p≤0/001 and Between feeling of guil with moral commitment were not meaningful relationship and correlation between them Was refused. In addition,obtained results from regression analysis using simultaneous stepwise method showed that predictor variables can explain 0/81 of moral Commitment, which is significant in confidence level of p≤0/001. moral commitment will be shown in various aspects if a person has secure attachment style and ability to recognize and express his or her emotions.
  Keywords: attachment styles, differentiation of self, feeling of guil, moral commitment
 • Arash Shahbaziyankhonig *, Javad Mesrabadi Dr, Abolfazl Farid Dr Pages 183-198
  This research has been conducted to examine the role of components of academic procrastination and loneliness in students' academic burnout. The research method was descriptive and correlational. The population consisted of all students enrolled in ahar public and private schools in the 2015-2016 academic year. According to Krejcie and Morgan table, 324 students were selected by multistage cluster sampling method. Instruments were procrastination assessment scale (Solomon & Rothblum, 1989), University of California Los Angeles loneliness scale (1980) and the Maslach Burnout inventory-student survey (2002). data Were analyzed Using software 16 spss and Statistical tests Pearson correlation and multiple regression (stepwise). Pearson correlation coefficient results showed that all of the components of academic procrastination and loneliness with academic burnout significant positive relationship (P<0/01). Also, Multiple Regression Results showed that students' academic burnout could be anticipated from academic procrastination and loneliness. it is necessary that this relation being considered in any curriculum planning and affairs reform.
  Keywords: academic procrastination, loneliness, academic burnout
 • Dr Jahangir Karami, Alireza Rashidi, Tayebeh Naghshineh, Kasra Sharifi * Pages 199-212
  This research aimed to predict the Islamic marital satisfaction based on personality dimensions and marital expectations. This study was descriptive. By simple random sampling among married students of Scientific Centre of Applied Foundation of Kermanshah Martyrs and Veterans Affairs, a sample of 98 persons was selected. For collecting data on the questionnaires of NEO dimensions (McCrae and Costa, 1985), the Islamic marital satisfaction (D., Jodiryand Janbozorgi,2009) and marital expectations (Omidvar, 2007) was used. Data were analyzed by Pearson correlation, analysis of variance and regression. The results showed that there is a significant relationship between marital satisfaction and marital expectations, but there was no significant relationship between personality dimensions and marital satisfaction.
  Keywords: personality dimensions, marital expectations, Islamic marital satisfaction
 • Mohammad ali Besharat Dr, Samira Keshavarz *, Dr Masud Gholamali Lavasani, Elaham Arabi Pages 213-224
  Early maladaptive schemas are beliefs that people have toward themselves, others and/or environment which generally stem from dissatisfaction of basic needs; particularly emotional needs in childhood. EMSs have a significant relationship with quality of life quality, but effects of gender and marital status are unknown. The purpose of this study was to examine the moderating role of gender and marital status in the relationship between EMSs and quality of life. The methods of present study was correlation and statistical population includes general population of Shiraz city. 391 subjects (181 men, 209 women) who were selected through convenient sampling completed the Schema Questionnaire Young & Brown (1999) and Quality of life Questionnaire (World Health Organization, 1998). Data was analyzed by using hierarchical regression analysis. Results showed that gender has the moderating role between autonomy and impaired-performance domain (p<0/05) and marriage has the moderating role between being other-directness domain (p<0/01) with quality of life. On the basis of the results of the present study, it can be concluded that various factors such as early maladaptive schemas, gender and marriage effect quality of life in different ways
  Keywords: Early maladaptive schemas, gender, marriage, Quality of life
 • Maryam Hosseini *, Nima Ghorbani Dr Pages 225-242
  Transliminality, a construct has been introduced to academic and scientific research in the past decades attracting a growing attention in various fields, say, cognitive sciences, personality psychology, clinical psychology and parapsychology. Transliminality is “a hypothesized tendency for psychological material to cross (trans) thresholds (limines) into and out of consciousness. Conceptualizations of Transliminality describe this psychological process as “a thread” that ties relevant states of consciousness together. According to the findings of researches about creative transliminals , the correlations tended to be positive with transliminality, indicating more creativity and a greater vulnerability to mental illnesses. This correlation has revived the old controversy about madness and genius. According to this point, the main aim of this research with descriptive- review method was to collect the results of current valid studies on Transliminality and its correlated variables. The present research tended to investigate the relationship between creativity and mental illness in the context of transliminality.
  Keywords: consciousness, transliminality, creativity, psychopathology
 • Hanieh Shahrabi Farahani *, Amin Rafie poor , Shima Razian Pages 243-253
  Social anxiety disorder (SAD) a type of psychological disorder with persistent fear and avoidance of social situations due to fears of evaluation. SAD is associated with significant impairment in social and work functioning. Gender differences in social anxiety disorder are important for treatment seeking. Although SAD is One of the most common psychological disorders, there has been few researches of gender differences in SAD. The aim of this study was to compare the dimensions of social anxiety: fear, avoidance and physiological response between male and female students. 392 students of Shahed University, including 182 boys and 210 girls sampling were They were available selected and They were asked to complete questionnaire scale of social phobia (SPIN) in three dimensions, fear, avoidance and distress physiological response. The results of T-test showed there was no significant difference in the scores of social anxiety in both sexes. Also the level of fear, avoidance and physiological discomfort there is no significant difference.So it can be concluded that the prevalence of social anxiety in male and female students is almost at the same level.
  Keywords: Social anxiety, Social Phobia Inventory(SPIN), gender
 • Zabihollah Allahi *, Azam Hosseini , Maryam Rajabiyan dehzireh , Fariba Fariba dortaj Pages 255-280
  The present study was conducted to determine the effect of learning self-regulation strategies on surface, deep and strategic learning approaches of high school first grade female students in Yazd. The study method was pre-test and post-test design. For this purpose, a sample size of 57 subjects was selected by multistage cluster sampling method among high school first grade female students in Yazd and randomly divided into the two experimental and control groups. After 12 sessions of learning self-regulation strategies, information about learning approaches were collected using learning approaches' questionnaire of Entwistle and Ramsden (2000). The study results showed: 1) A significant difference is observed between the average score of surface learning approach in both groups in post-test, so the average adjusted score of post-test of surface learning approach in the experimental group (effect size .28) is lower than the average adjusted score of post-test of surface learning approach in the control group. 2) A significant difference is observed between the average score of deep learning approach in both groups in post-test. Therefore, the average adjusted score of post-test of deep learning approach in the experimental group (effect size .50) is higher than the average adjusted score of post-test of deep learning approach in the control group. 3) A significant difference is observed between the average score of strategic learning approach in both groups in post-test. Therefore, the average adjusted score of post-test of deep learning approach in the experimental group (effect size .47) is higher than the average adjusted score of post-test of strategic learning approach in the control group. According to the study results, we can conclude that learning self-regulation strategies can promote surface, deep and strategic learning approaches of high school first grade students.
  Keywords: self-regulation strategies, surface learning approach, deep learning approach, strategic learning approach
 • Majid Sadoughi Dr *, Razie Safari, fard Pages 281-296
  The present study aims to investigate the moderating role of self-compassion in the relationship between body image and self-esteem among students. To this end, 250 students were randomly selected through stratified multi-stage sampling based on gender in the University of Kashan (Iran) in 2015-2016 academic year. The respondents filled out Body Image Concern Inventory (2008), Rosenberg Self-Esteem Scale (1965) and NEF Self-Compassion Scale (2003). Pearson Correlation and Hierarchical Regression Analysis were run to analyze the data in SPSS-22. The results indicated that body image concern has a significant, negative relationship with self-esteem and there is a significant, positive relationship between self-esteem and self-compassion. In addition, self-compassion significantly mediates the relationship between body image and self-esteem among students. Furthermore, as the self-compression increases, the relationship between body image concern and self-esteem becomes weaker. The findings imply that self-esteem could be promoted by reducing body image concern and paying more attention to self-compassion through developing suitable interventional protocols.
  Keywords: body image concern, self-esteem, self-compassion, students
 • Parisa Pourmoradkohan , Fereshteh Bakhshian , Mohsen Amiri * Pages 297-318
  Self-esteem is an important aspect consistent in all stages of life that plays a role in emotional, social and psychological compliance. And this issue is more important at the time of old age, particularly in mental health. So, The aim of this study is to investigate the effect of brain gym exercises on Self- esteem in elderly.The following papers are an empirical study and the study sample included all elderly people in the Elderly Nursing Homes in Sari city. The sampling method of this research it was the kind of available. For this purpose, 30 people in their elderly were selected and randomly divided into two groups of 15, according to inclusion and exclusion criteria. The empirical group performed brain gym exercises, which have been exclusively designed to improve Self- esteem, in 8 sessions of 30 minutes. In order to measure self-esteem of participants in the pre-test and post-test was used from Rosenberg Self-esteem Scale. Covariance test was used to analyze the data. Concludingly, it was demonstrated that by controlling the pretest scores, there is a significant difference between Self-esteem of the control and empirical group. The findings of this survey confirmed the effectiveness brain exercise on cognitive factors such as self-esteem in the elderly.
  Keywords: Brain Gym, Self- Steem, Elderly
 • Samira Shahpouri *, Ahmad Abedi Pages 319-334
  According to the effect of burnout on mental health, the aim of current research was meta-analysis of studies which were conducted onthe relationship between burnout and mental health. Through meta-analysis method, this study integrated the results of various studies and then determined the effect size of the relationship between burnout and mental health. To achieve this purpose,among 26 studies, 17 studies which were accepted methodologically, were selected and meta-analysis was done on them. The present study is based on 2800 participants and 17 effect sizeswhich meta-analysis checklist was used for them. Generally, the findings indicatethat the effect size of burnout and mental health is 0.415 which it shows a relatively strong relation between these two variables. The results of this study emphasize on the importance of job burnout and its adverse consequence on mental health.
  Keywords: Burnout, mental health, meta-analysis
 • Mahmood Amirbeigi *, Jamil Mansoori , Hamidreza Gharibi Pages 335-346
  Terror management theory- which is a social psychology theory and inspired by evolutionary, psychodynamic and existential approaches - attempts to explain formation of sense of self and social behaviors with attention to survival tendency and escape from terror of death. This theory suggests two kinds of defenses in confrontation of death thoughts (proximal and distal defenses) and claims conscious thoughts of death bring proximal defenses (denial and distraction) and unconscious thoughts of death bring distal defenses (cultural worldview and enhancing self-esteem). Recent researches have showed death thoughts may cause people to reprioritize their goals. Conscious thoughts of death make intrinsic goals salience and unconscious thoughts of death highlights extrinsic goals (Sheldon & Kasser, 2008). This study aims to assess relation between consciousness levels of thoughts about death and goal orientations. Also a question to answer is if intrinsic motives mediate the relation between the two variables. Sample of this study consists of 45 female students of psychology of University of Tehran which have been placed in three 15-person-groups (two experimental groups and one control group). After a reminder of mortality, first experimental group filled out the goal list in next 10 years and second experimental group also filled out the goal list but after an interval which was designed to provoke their unconscious death thoughts. Control group also filled out the goal list, but they were received an intervention irrelevant to death. Then 200 people were asked to decide the subjects’ goal orientations on the basis of being intrinsic or extrinsic. results of U Mann-Whitney test for comparing the mean of two groups (p<0.1) indicate a significant difference, in terms of intrinsic and extrinsic goals, between the two groups: one with time interval (mean rank= 33.8) and the other one without time interval (mean rank= 67.22). in conclusion, if an individual has been confronted with a stimulus of motality salience reminders and in return unconscious thoughts of death have been have been evoked, he or she would choose extrinsic goals instead of intrinsic ones. these findings have been explained based on information processing through intervention methods.
  Keywords: Terror management theory, Intrinsic, extrinsic goals, Conscious death thoughts, Unconscious death thoughts