فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد عباس زاده لیلا نصرالهی وسطی * صفحات 7-36
  مطالعه ی حاضر به معناکاوی پدیده ی فقر می پردازد. سئوال های محوری پژوهش عبارتند از: چه عواملی از دیدگاه دانشجویان متاهل دانشگاه تهران سبب ایجاد فقر می گردد؟ چه راهبردهایی برای برطرف کردن مساله ی فقر می توان ارائه کرد؟ و پیامدهای فقر از نظر این قشر چیست؟ این مطالعه با روش کیفی و بر اساس رویکرد تئوری زمینه ای، علل اجتماعی و فرهنگی فقر را از دیدگاه دانشجویان متاهل بررسی می کند. نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری از دانشجویان دکتری خانم ساکن خوابگاه های متاهلی دانشگاه تهران صورت گرفت. نتایج نشان داد «عدم اشتغال به مشاغل تخصصی» ، «نداشتن درآمد کافی» ، «عدم استخدام توسط سازمان های دولتی» ، «نداشتن سیاست های مشخص جهت اشتغال افراد تحصیل کرده از سوی مسئولان کشور» ، «بالا بودن هزینه های زندگی» ، «نبود فرصت های شغلی مناسب برای افراد تحصیل کرده» و «وجود رانت در سازمان های دولتی در زمینه ی استخدام» مهم ترین تعیین کننده های فقر هستند. بارزترین علل فقر، عوامل اقتصادی و مدیریتی (حاکمیتی) بود. نابرابری جنسیتی و نگرش منفی نسبت به کار کردن زن در جامعه که برخاسته از سبقه ی تاریخی کشور است، از جمله عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر فقر بود.
  کلیدواژگان: فقر، معناکاوی، دانشجویان متاهل، روش کیفی، تئوری زمینه ای
 • غلام رضا غفاری، جابر مولایی *، حسن مومنی صفحات 37-66
  امروزه سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت نقش و اهمیت گسترده ای یافته است. مقاله ی حاضر به بررسی عواملی که بر روی سلامت اجتماعی تاثیر گذارند، می پردازد. بدین جهت، با بهره گیری از نظریات جامعه شناختی در پی بررسی این عوامل بر سلامت اجتماعی در استان ایلام می باشیم. روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. حجم نمونه 384 نفر و از ترکیب روش نمونه گیری طبقه بندی و خوشه ایاستفاده شده است و پاسخگویان افراد بالای 15 سال بودند. نتایج حاکی از این است که میانگین سلامت اجتماعی در استان ایلام اندکی بالاتر از مقدار متوسط می باشد. از بین متغیرهای زمینه ای «سن» ، «وضع تاهل» ، «جنسیت» ، «تحصیلات» و «پایگاه اقتصادی اجتماعی» با سلامت اجتماعی رابطه ی معناداری داشتند و تنها دو متغیر پایگاه و جنسیت رابطه ی معناداری با سلامت اجتماعی نداشتند. بررسی نتایج معادلات ساختاری نیز نشان داد که در شاخص سلامت اجتماعی بعد «پیوستگی اجتماعی» از بالاترین اثر برخوردار است؛ و با در نظر گرفتن سهم اثرات مستقیم و غیر مستقیم در تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل، متغیرهای دینداری، شبکه ی اجتماعی، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و امنیت اجتماعی بر سلامت اجتماعی به ترتیب، بیشترین رابطه و اثر در سلامت اجتماعی داشتند.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، حمایت اجتماعی، شهروندان، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی
 • کریم رضادوست *، مرضیه شهریاری، منا فاضلی پور صفحات 67-90
  الگوی رای دهی بیانگر نوع خاصی از رفتار سیاسی است که مبتنی بر مجموعه هنجارها، ایستارها و نگرش های یک جامعه می باشد. هدف از این پژوهش، تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر الگوی رای دهی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه می باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی بر روی 150 نفر از اساتید دانشگاه ها صورت گرفته است؛ که اعتبار آن، به روش صوری و پایایی آن به کمک آماره ی آلفای کرونباخ سنجیده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی همچون میانگین و جدول های توزیع فراوانی و نیز روش های تحلیلی مانند، آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون خطی و لجستیک استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از پژوهش؛ همبستگی معناداری بین ابعاد الگوی رای دهی و ابعاد شبکه های اجتماعی و جامعه پذیری سیاسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: الگوی رای دهی، جامعه پذیری سیاسی، دانشگاه، شبکه های اجتماعی، اعضاء هیات علمی
 • محمد جواد زاهدی مازندرانی، حبیب احمدلو *، فیروز راد صفحات 91-118
  در مقاله ی حاضر رابطه ی بهره مندی / محرومیت اقتصادی اجتماعی و مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از 1368 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. سوال این است: آیا استان هایی که از بهره مندی اقتصادی اجتماعی بیشتری برخوردارند، مشارکت انتخاباتی بالاتری دارند؟ از رویکردهای نظری اندیشمندانی چون شرودر، گودین و درایسک، اوسلانر و براون، سولت و… این فرضیه استنتاج شده که بهره مندی اقتصادی اجتماعی، شرط لازم برای مشارکت انتخاباتی است. رویکرد روش شناختی مقاله تحلیل تطبیقی بین استانی در یک بازه ی زمانی 24 ساله با بهره گیری از داده های موجود است. جامعه ی آماری شامل همه ی استان ها است. برای آزمون فرضیه از روش فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بهره مندی اقتصادی اجتماعی برای مشارکت انتخاباتی استان ها شرط علی لازم و نه کافی است و محرومیت شرط کافی و نه لازم برای عدم مشارکت انتخاباتی است.
  کلیدواژگان: نابرابری، محرومیت اجتماعی اقتصادی، بهره مندی اجتماعی اقتصادی، مشارکت انتخاباتی، تحلیل فازی
 • علی نوروزی *، امیر ملکی، مهربان پارسامهر، حمید قاسمی صفحات 119-148
  تحقیق حاضر در پی توصیف و تبیین رابطه ی بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی زنان بود. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام گرفت و داده های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه ی آماری تحقیق، زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام و حجم نمونه 500 نفر بودند. نمونه ها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای شناسایی و داده ها از آن جمع آوری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان خانه دار، با تحصیلات و درآمد پایین، با عدم مشارکت ورزشی، زنان با تحصیلات و درآمد متوسط، مستقل از شغلی که دارند بیشتر به ورزش همگانی و زنان دانشجو یا شاغل دارای تحصیلات و درآمد بالا بیشتر به ورزش های سازمان یافته می پردازند. همچنین از بین ابعاد مختلف پایگاه اقتصادی اجتماعی، به ترتیب پایگاه شغلی سرپرست خانواده (همسر یا والدین) با 46/0 و درآمد خانواده با 40/0 بیشترین رابطه را با مشارکت ورزشی زنان دارند. علاوه بر این نتایج رگرسیون تک متغیره نشان داد که حدود 18 درصد از تغییرات مشارکت ورزشی زنان توسط پایگاه اقتصادی اجتماعی قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، پایگاه اقتصادی اجتماعی، ورزش همگانی، ورزش سازمان یافته
 • سامان خدایاری *، عباس اسدی صفحات 149-168
  نگرانی های ما درباره یجهان چندان به آن چیزی که اتفاق می افتد، ارتباطی ندارد، بلکه بیشتر به آنچه روزنامه نگاران و رسانه ها به ما می گویند که اتفاق افتاده است، مربوط می شود. این تاثیر قدرتمند با پیامدهای عظیم برای فرآیندهای اجتماعی، بزرگتر است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت عملکرد مطبوعات ایران در راستای نقش توسعه بخشی خود، خصوصا توسعه ی اجتماعی می باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوا می باشد و برای این کار دو روزنامه دارای دو خط مشی سیاسی متفاوت، انتخاب شده است. طبق روش نمونه گیری طبقه بندی شده، 48 شماره از دو روزنامه انتخاب و بر اساس دستورالعمل کدگذاری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، طبق آزمون کای اسکوئر محاسبه شده، بین دو متغیر روزنامه های مورد بررسی و محتواهای آنها رابطه یمعنی داری وجود ندارد؛ همچنین بین دو متغیر روزنامه های مورد بررسی و ارائه یپیشنهاد سازنده و وجود نقد مفید در آنها نیز رابطه یمعنی داری وجود ندارد. بر اساس نتایج پژوهش بیشترین مطلب در بحث توسعه یاجتماعی در این دو روزنامه بحث سوادآموزی بوده است و امر مهاجرت کمترین میزان را به خود اختصاص داده است. همچنین مشخص شد که فراوانی مطالبی که در آنها نقد سازنده و پیشنهادات مفید وجود دارد، کمتر از مطالبی است که در آنها نقد وجود دارد و در نهایت مشخص شد که در این دو روزنامه پیگیری وعده های مسئولین و سرانجام طرح های تصویب شده ی اجتماعی برای رفع آسیب های اجتماعی موجود، کمتر اتفاق افتاده است.
  کلیدواژگان: توسعه ی اجتماعی، آسیب های اجتماعی، رسانه، مطبوعات
 • نورالدین الله دادی* ، سعید گودرزی صفحات 169-194
  از جمله عواملی که در جهان معاصر اثری تعیین کننده بر هویت اجتماعی دارد، سبک زندگی است. سبک زندگی با خاصیت بازاندیشانه و بازتابی و قدرت انتخابی که برای افراد ایجاد کرده است، هویت های منسجم و تعلقات نسبتا پایدار سنتی را دچار چالش و استحاله کرده است و منابع متکثر و متعددی را برای هویت سازی و ایجاد تعلقات، تعهدات و همچنین تمایزات و تشخص های هویتی ایجاد کرده است. مبنای این پژوهش تبیین رابطه ی میان سبک زندگی و هویت در دو بعد قومی و ملی است. در این تحقیق از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری متناسب با حجم 1066 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است، که سبک زندگی بر هویت، هم در بعد قومی و هم در بعد ملی تاثیرگذار است. تحلیل به واسطه ی رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که سبک زندگی 68/0 از هویت قومی و 48/0 از هویت ملی را به عنوان متغیر وابسته تبیین می کند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی مدرن، سبک زندگی سنتی، هویت قومی، هویت ملی، الگوی فراغت، الگوی خرید
 • محمدحسن شربتیان *، المیرا عرفانیان قصاب صفحات 195-227
  افزایش بهزیستی اجتماعی یکی از دغدغه های مهم هر جامعه است است. شناسایی عوامل موثر بر بهزیستی اجتماعی می تواند موجب به برنامه ریزی ها و راهکارهای مفیدی در این راستا شود. در این مقاله مدلی متشکل از متغیرهای مهم اجتماعی همچون سرمایه ی اجتماعی، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و بهزیستی اجتماعی طراحی شده است. جامعه ی آماری جوانان 18 تا 30 ساله ی شهرستان قاین واقع در خراسان جنوبی است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر برآورد شده است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد شده و محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفته اند. پایایی و روایی متغیرهای مدل همگی در حد قابل قبولی قرار دارد و برای آزمون مدل از روش معادلات ساختاری با نرم افزار pls استفاده گردید؛ نتایج به دست آمده بیانگر این است که سرمایه ی اجتماعی، کیفیت زندگی و رضایت زندگی بر بهزیستی اجتماعی تاثیر مستقیم دارند و همچنین کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی با بهزیستی اجتماعی، نقش میانجی گرایانه ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: بهزیستی اجتماعی، رضایت از زندگی، سرمایه ی اجتماعی، کیفیت زندگی، جوانان، قاین
|
 • MOHAMMAD ABBASZADEH*, leyla nasrolahi vosta Pages 7-36
  Current study aims to meaning discovery of poverty phenomenon in the society. Core questions of this research are: what factors lead to poverty in the view of married students of Tehran University? What strategies can be provided to remove poverty phenomenon? And what are the consequences of poverty in their view? Current study is based on grounded theory. Sampling was purposefull-hudgemental method from female married students in married dormitories of Tehran University. Results indicated that “employment in non-specialized”, “lack of income”, “unemployment by governmental organizations”, “lack of certain policies for employment of educated people through country officials”, “high living costs”, “lack of job opportunities for educated people”, and “existing rent in governmental organizations in the process of employment” were the most important determinants of poverty phenomenon. The causes were economic and managerial (governance) factors. Gender inequality and negative attitude towards women’ work in the society that is originated from historical background of the country, are key contextual and mediating factors affecting poverty phenomenon.
  Keywords: Poverty, Meaning-Exploration, Married Students, Qualitative Method, Grounded Theory
 • gholamreza ghafari, jaber molaei*, hasan moemeni Pages 37-66
  Introduction
  Social health is as an important aspect of social health. Using sociological theories, the present study aimed to examine the factors that affect social health of citizens in Ilam province.
  Methodology
  used sampling combination, a group of 384 people who were above 15 years old were selected to participate in this study. Research methodology included survey research and a questionnaire. Findings: The mean social health in Ilam province is slightly above average value. Demographic variables such as, age, educational and marital status were meaningfully related to social health. However, gender and socio-economic status were not meaningfully correlated with social health. The result of Structural Equational Modelling showed that, in making social health index, the social cohesion dimension had the most influence on it. Considering the share of direct and indirect effects on path analysis and using LISREL, variables of religiosity, social networking, social trust, social protection, and social security exerted the highest effect on social health.
  Keywords: Social Health, Social Protection, Citizens, Social Trust, Social Cohesion
 • karim rezadoust*, marziyeh shahriari, mona fazelipour Pages 67-90
  Public participation in the development process of the decision to run the most effective way to achieve sustainable development. The voting pattern indicates a certain type of political behavior that is based on a set of norms, attitudes and attitudes of a society. His aim of this study was to analyze the sociological factors influencing the voting pattern of the martyr Chamran University is. The research methodology used in collecting and analyzing data survey, using random sampling was conducted on 150 university professors martyr Chamran is that its reliability, validity and reliability using alpha statistic method Alpha is measured. In analyzing the data, descriptive statistics such as mean and frequency distribution tables and analytical methods, such as correlation and linear and logistic regression analysis were used. Based on the findings of the study, a significant correlation between the size of the pattern of voting and political dimensions of social networking and socialization there.
  Keywords: Pattern of Voting, Political Socialization, University, Social Networks, Faculty
 • mohammad javad zahedi mazandarani, *habib ahmadlou, firouz rad Pages 91-118
  The problem of current paper is the effect of socioeconomic affluence/deprivation in electoral participation in presidential elections from 1989 to 2013. The question is: are the affluent counties-in comparison with others-have a high electoral participation? This hypothesis is inferenced from theoretic approaches: socioeconomic affluence is necessity conditions for electoral participation. The methodological approach of this research is inter-county comparative analysis. For this purpose, 24 years age secondary dada is analyzed. To examine of the hypothesis fuzzy set method and software of spss and fs/qca are applied. The results are show that socioeconomic affluence is necessity condition for electoral participation. However we found that socioeconomic deprivation is a sufficient condition for nonparticipation.
  Keywords: Inequality, Socioeconomic Affluence, Socioeconomic Deprivation, Electoral Participation, Fuzzy Analysis
 • ali norouzi*, amir malek, Meraban Parsamehr, hamid ghasemi Pages 119-148
  The present study aimed to investigate the relationship between socio-economic status and the type and degree of women’s participation in sport. The study was conducted using survey and the data were collected through questionnaires. The population consisted of women upper than 19 years of age and the sample consisted of 500 women. The sample was selected using multi-stage random cluster sampling. The results of the study indicate that housewives, with low levels of education and income have no sport participation. Women with medium levels of education and income often follow public sport while women studying in university and those with higher levels of education and income follow organized sports. Out of the dimensions of socio-economic status, the occupational position of the parents (r= 0/46), and family income (r= 0/40) had the highest correlations with women’s sport participation. In addition, results of the regression showed that socio-economic status explained about 18% of the variance in women’s sport participation.
  Keywords: Sport Participation, SES, Sport Public, Organized Sports
 • saman khodayari*, abbas asadi Pages 149-168
  Our concerns about the world have less to do with what is really happening than with what the journalists and media tell us about them. The present study mainly aims at recognizing the performance of Iranian press and its developmental role, especially its role in social development. To this aim, content analysis was used as the methodology of the study and two newspapers with two different political agendas were selected. Then, based on classified sampling method, fourty eight issues of the two newspapers were selected and analysed according to the coding instructions. As per the findings of this study on the basis of the Chi-square test, there is no meaningful relationship between the two variables of the newspapers and their content; there is also no meaningful relationship between the two variables of the analysed newspapers and the presentation of constructive suggestions and usefulness of their criticisms. According to the results, the most frequent topic in the social development debate in the two newspapers was education/literacy, with immigration having the lowest share. It was also found that the content including constructive criticism and useful suggestions are less abundant than those including criticism, and it was finally revealed that in the two newspapers, few work has been done in pursuit of the officials' promises and the results of the social plans passed for eliminating the existing social harms.
  Keywords: Social Development, Social Pathologies, Media, Press
 • norodin allahdadi*, Saeid Goudarzi Pages 169-194
  One of the subjects that are considered by sociology is explaining the change of social framework of identity in contemporary societies.Lifestyle by creating reconstructing, reflective and selective power features for people, integrated identity have made fairly steady traditional belongings challenged and reduced and various and numerous sources for identifying and creating belongings, commitments and also distinctions and recognizing identities. This study is based on explaining the relation between lifestyle and identity in two ethnical and national dimensions. In this study survey and questionnaire have been used for collecting data. By using formula and sampling proportionate with 1066 people have been selected as a statistical sample. Investigating results indicates that lifestyle impacts on identity, both in ethnical and national dimensions. Explanation through multi-variables regression shows that lifestyle 68% from ethnical identity and 48% from national identity explaining national identity as dependent variable.
  Keywords: Modern Style, Traditional Style, Ethnical Identity, National Identity, Pastime Pattern, Purchase Patter
 • Mohammad hasan sharbatiyan*, elmira erfanian ghasab Pages 195-227
  Increasing social well-being is one of the major concerns of any society. Identifying the factors affecting social well-being can lead to useful plans and strategies in this regard. In this paper, a model is constructed of important social variables such as social capital, quality of life, life satisfaction and social well-being. The population of the population is 18-30 years old in Ghaen city, South of Khorasan, with a sample size of 400 according to the Cochran formula. A randomized cluster sampling method was used for statistical analysis of standardized and researched questionnaires. The reliability and validity of the variables of the model are all in an acceptable level and the structural equation method was used to test the model with pls software; The results show that social capital, quality of life and life satisfaction affect social well-being, as well as quality of life and life satisfaction in the relationship between social capital and social welfare, mediating role.
  Keywords: Social Well-Being, life satisfaction, Social Capital, Quality of life, Youth, Ghaen