فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تاثیر آبیاری با فاضلاب بر خصوصیات مورفولوژیک، اجزای عملکرد و محتوی عناصر سنگین بذر پنبه رقم ورامین در منطقه شهرری
  عباداله بانیانی، ابراهیم فراهانی، قربان قربانی نصرآباد * صفحات 1-16
  جهت بررسی اثرات فاضلاب شهری بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد و میزان آلودگی بذر پنبه به عناصر سنگین در منطقه شهرری، آزمایشی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 5 تیمار: شامل فاضلاب تصفیه شده خانگی (T1)، فاضلاب تصفیه نشده خانگی (T2)، آبیاری با آب چاه و فاضلاب تصفیه شده به صورت یک درمیان (T3)، آبیاری با آب چاه و فاضلاب تصفیه نشده به صورت یک درمیان. (T4)، آب چاه به عنوان تیمار شاهد (T5) انجام شد. این مطالعه نشان داد که اثر تیمارها بر عملکرد و اجزاء عملکرد معنی دار و بهترین عملکرد از تیمار استفاده از فاضلاب تصفیه نشده خانگی به دست آمد. تفاوت معنی داری در سطح 1% ازنظر درصد زودرسی میان تیمارها مشاهده شد که بیشترین درصد زودرسی با 8/75 درصد مربوط به تیمار شاهد یعنی آب چاه و کمترین مربوط به تیمار فاضلاب تصفیه نشده خانگی بود. تفاوت معنی داری در سطح 1% از نظر میزان منگنز، مس، آهن، نیکل، کادمیوم و سرب در بذر پنبه میان تیمارها مشاهده گردید. این مطالعه نشان داد که اثر تیمارها بر عملکرد و اجزاء عملکرد موثر بوده و بهترین عملکرد از تیمار استفاده از فاضلاب تصفیه نشده خانگی به دست آمد. علت آن مواد مغذی بیشتری است که در این نوع فاضلاب می باشد که نقش موثری در تعداد غوزه و درنهایت تولید عملکرد داشته است. در مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران استفاده مجدد از آب می تواند وسیله ای برای جبران کمبود آب باشد
  کلیدواژگان: اجزاء عملکرد، پنبه، فاضلاب، عملکرد، عناصر سنگین
 • تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی هفت ژنوتیپ پنبه با استفاده از تلاقی دای الل
  سیدیعقوب سیدمعصومی *، عمران عالی شاه صفحات 1-14
  عملکرد بالای وش هدف نهائی یک برنامه اصلاحی در پنبه است. به منظور دستیابی به این هدف، تولید ارقام هیبرید گام مهمی در افزایش تولید محسوب می شود. تولید بذر هیبرید در پنبه به روش تلاقی دای الل، یکی از روش های مناسب در تولید بذر هیبرید است. در این تحقیق، به منظور تعیین قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی در پنبه، تعداد هفت ژنوتیپ پنبه به روش دای آلل 7×7 یک جانبه تلاقی داده شدند. این بررسی در مدت دو سال انجام شد، به این ترتیب که در سال اول تلاقی ها انجام و در سال دوم، والدین به همراه هیبریدهای دای الل حاصله (مجموعا 28 ژنوتیپ) به منظور بررسی میزان موفقیت دورگ گیری و محاسبه درصد هتروزیس ، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی شدند. ژنوتیپ های مورد مطالعه شامل Lambright، Tabladilla، B -557، Sindos-80، Zeta -2، Tashkand-2 و NO.200 بود. در این مطالعه برخی از صفات مورفولوژیکی و کمی پنبه از قبیل درصد بوته های بارده، ارتفاع بوته، وزن متوسط قوزه، تعداد متوسط قوزه، عملکرد کل وش و درصد زودرسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده های آماری بدست آمده نشان داد که هیبرید Tashkand-2 × NO.200 با متوسط عملکرد 5139 کیلوگرم در هکتار برتر بوده و در کلاس نخست قرار گرفت. همچنین هیبریدهای Tabladilla B.557×، Tabladilla Tashkand-2× و B.557 NO.200× به ترتیب با 80، 78 و 77 درصد زودرسی، زودرس تر از بقیه بودند. از نظر درصد هتروزیس برای صفت عملکرد، هیبرید Sindos-80×Lambright با 4/33 درصد نسبت به والد برتر خود و برای صفت زودرسی هیبرید ×Lambright NO.200 با 5/26 درصد نسبت به والد برتر جزو برترین هیبرید ها بودند. در میان والدها، ژنوتیپ های Lambright و Tashkand-2 از نظر صفات عملکرد و زودرسی ترکیب شونده های عمومی خوبی بودند. همچنین هیبریدهای NO.200×Tabladilla و Tashkand-2×Tabladilla بیشترین ترکیب پذیری خصوصی را از نظر صفات عملکرد و زودرسی به خود اختصاص دادند. با این نتایج توصیه می شود هیبریدهای بدست آمده براساس نیازهای منطقه در سطح وسیع تکثیر و در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پنبه، ژنوتیپ، دای الل، هیبرید، هتروزیس
 • تاثیر زمان وجین و تراکم های مختلف علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر خصوصیات رشدی و کیفیت الیاف پنبه در ورامین
  الهه اسفنجانی *، بهنام زند، کمال سادات اسیلان، مینا ربیعی، محمدحسن جعفری صیادی، سعید محمدی صفحات 31-42
  به منظور ارزیابی اثرات علف هرز تاج خروس بر روی گیاه زراعی پنبه تحقیقی در سال 1393 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران (ورامین) اجرا شد. آزمایش بر پایه طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار شامل سه زمان کشت تاج خروس (همزمان با کشت پنبه، دوبرگی و چهاربرگی پنبه) و سه تراکم کاشت (سه، شش، 12تاج خروس در هر متر مربع) و در سه تکرار انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که کلیه خصوصیات کمی مورد ارزیابی گیاه زراعی پنبه اعم از ارتفاع، تعداد شاخه رویشی، تعداد شاخه زایشی، ارتفاع اولین شاخه زایشی، طول اولین شاخه زایشی، شاخص سطح برگ، بیوماس ساقه، بیوماس برگ، تعداد قوزه، وزن بیست قوزه و عملکرد در تمام تیمارها نسبت به شاهد (کشت خالص پنبه) کاهش یافت. تفاوت بین تیمارها روی تمام صفات مورد ارزیابی به غیر از صفات کیفی (طول الیاف، درصد یکنواختی، ظرافت الیاف، مقاومت الیاف، کشش الیاف) به احتمال 99 درصد تاثیرگذار بود. به گونه ای که با نزدیک شدن زمان سبز شدن تاج خروس به زمان سبز شدن پنبه و با تراکم 12 بوته تاج خروس، صفات مورفولوژیکی پنبه و عملکرد کاهش نشان داد. با توجه به افت چشم گیر عملکرد پنبه در حضور علف هرز نسبت به شاهد، توجه به زمان وجین علف هرز تاج خروس الزامی می باشد. با توجه به اینکه نتایج کلی نشان داد که بیش ترین کاهش مربوط به تیمار تراکم 12 بوته تاج خروس و زمان سبز شدن همزمان علف هرز تاج خروس با زمان کشت پنبه بود، کنترل علف هرز تاج خروس از ابتدای فصل رشد و وجین به موقع علف هرز تاج خروس از اول زمان کاشت تا قبل از تشکیل قوزه پنبه الزامی می باشد.
  کلیدواژگان: رقابت، بیوماس، صفات مورفولوژیکی، ضریب تبیین
 • واکاوی علل کاهش سطح کشت پنبه. مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس
  محمدرضا محبوبی*، آمنه آورند صفحات 43-64
  این تحقیق با هدف واکاوی دلایل کاهش سطح کشت پنبه در اراضی کشاورزی بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان انجام شد. تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری 15234 نفر کشاورز ساکن در دو دهستان فجر و سلطانعلی بخش مرکزی شهرستان گنبد کاووس بودند که 375 نفر از آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انجام شد. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان ترویج و زراعت به دست آمد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تعیین شد و مقدار ضریب 83/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد. بر پایه یافته های پژوهش مهم ترین علل کاهش سطح کشت پنبه کمی یا نبود کارگر ماهر برای برداشت سنتی پنبه، کمبود کارگر و دستمزد بالای کارگر ماهر است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل تشکیل دهنده نبود تمایل کشاورزان به کشت پنبه به ترتیب اهمیت در نه عامل اجتماعی-زراعی، نیروی کار، فنی-زراعی، زیرساخت تولید و بازار، صرفه تولید، زراعی-حمایتی، مکانیزاسیون، نهادی-فنی و کیفیت نهاده ها قرار می گیرند و 47/61 درصد از واریانس کل عوامل تشکیل دهنده نبود تمایل به کشت پنبه را تبیین می کنند. توجه به مکانیزه کردن کاشت، داشت و برداشت پنبه و توسعه برداشت ماشینی آن با هدف کاهش هزینه ها به ویژه هزینه کارگر با تاکید بر تحقیقات کاربردی در زمینه ساخت ماشین آلات مناسب و ارزان کاشت، داشت و برداشت، از جمله پیشنهادهای این مطالعه بوده است.
  کلیدواژگان: پنبه، سطح کشت، عوامل زراعی-فنی، گنبدکاووس
 • بررسی بانک بذر علف های هرز مزارع پنبه استان گلستان
  معصومه یونس آبادی*، روح اله فائز، فرشید اکرم قادری، علی رضا ساوری نژاد، حبیب اله کشیری صفحات 65-80
  ریزش سالیانه بذور علف های هرز و تجمع آنها در خاک بانک بذر پایداری را تشکیل می دهند که می تواند سالهای متمادی منشاء آلودگی های مزارع به علف های هرز باشد. به منظور بررسی ارتباط بین بانک بذر خاک و جمعیت مزرعه ای گونه های مختلف علف های هرز مزارع پنبه، آزمایشی دو ساله (84-1383) در سطح استان گلستان انجام شد. در مجموع دو سال 49 گونه علف هرز متعلق به 19 خانواده گیاهی در مزارع پنبه شناسایی شدند. بر اساس نتایج این بررسی علف های هرزCyperus rotundus L.، Amaranthus spp. Echinochloa spp.، Hibiscus terionum L.وPaspalum paspaloides(Michx.) Scribner به ترتیب بیشترین تراکم را در مزارع پنبه داشتند. بیشترین فرکانس یا درصد مزارع آلوده نیز به ترتیب علف های هرز Amaranthus spp.، C.rotundus، Solanum nigrum L.، Abutilon theophrasti Medic. ، Convolvulus arvensis L. و Echinochloa spp. داشتند. بررسی نمونه های خاک نشان داد که بعد از Amaranthus spp. که در 90 درصد نمونه های خاک مورد بررسی حضور داشتند، بیشترین فرکانس بذر در خاک را علف های هرز Stellaria media L.، Chenopodium album L.، C.rotundus ، Portulaca oleracea L. دارا بودند و بیشترین تراکم بذور در خاک نیز متعلق به علف های هرز Poa annua L. ، S. media، C.album، Amaranthus spp.، C. rotundus بود. نتایج نشان داد که ارتباط خطی قوی بین بذور علف های هرز موجود در خاک و گیاهچه های سبز شده در مزارع پنبه وجود دارد.
  کلیدواژگان: همبستگی، پیشگویی، رگرسیون و مدیریت علف های هرز
 • تعیین نیرو و انرژی لازم برای جداسازی غوزه چهار رقم پنبه
  مهشید جهانیان، محسن آزادبخت *، علی اصغری، شهرام نوروزیه صفحات 81-94
  پنبه از گیاهان پر کاربرد و اقتصادی بوده که به دلیل مشکلات برداشت دستی در ایران کاشت آن رو به کاهش است. دانستن خواص مکانیکی اجزا مختلف گیاه پنبه به انتخاب و جایگزینی روش مکانیزه به جای دستی کمک خواهد کرد. غوزه های مورد استفاده پنبه در این تحقیق از ساقه اصلی گیاه به صورت تصادفی جدا شد و با استفاده از دستگاه کشش_فشار اثرات سرعت بارگذاری و رطوبت غوزه در قالب چین های متفاوت پنبه بر روی نیرو و انرژی لازم برای جداسازی چهار رقم غوزه پنبه (گلستان، خورشید، ساجدی، کاشمر) بررسی شد. نتایج نشان داد اثرات رقم و سرعت بارگذاری و همچنین اثرات متقابل رقم در سرعت بارگذاری و چین در رقم بر روی نیروی جداسازی در سطح یک درصد معنی دار شد ولی اثر چین و اثر متقابل چین در سرعت بارگذاری معنی دار نشد. بیشترین نیروی جداسازی 7/22 نیوتن (رقم کاشمر سرعت بارگذاری 10) و کمترین نیروی جداسازی 922/4 نیوتن (رقم گلستان سرعت بارگذاری 5) بود. همچنین رقم کاشمر در چین اول بیشترین نیروی جداسازی (567/23 نیوتن) و رقم گلستان چین سوم کمترین نیروی جداسازی (967/5 نیوتن) را داشتند. اثرات چین، رقم، سرعت بارگذاری و اثر متقابل چین در رقم در سطح یک درصد و اثر متقابل چین در سرعت بارگذاری در سطح پنج درصد بر روی انرژی جداسازی معنا دار شد ولی اثر متقابل رقم در سرعت بارگذاری معنی دار نشد. بیشترین و کمترین انرژی جداسازی به ترتیب، 45/96 میلی ژول بر میلی متر (رقم کاشمر چین اول) و 476/26 میلی ژول بر میلی متر (رقم گلستان چین سوم) می باشد. به طور کلی کمترین نیرو و انرژی جداسازی در رقم گلستان و بیشترین نیرو و انرژی جداسازی در رقم کاشمر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پنبه، انرژی جداسازی، غوزه، رقم، چین
 • غربالگری ژنوتیپ‎های پنبه از نظر کارایی و پاسخ به پتاسیم با استفاده از تجزیه خوشه‎ای
  عبدالرضا قرنجیکی، اسماعیل دردی پور*، عمران عالی شاه، فرشید قادری فر صفحات 95-112
  بعضی از ژنوتیپ‎های پنبه، توانایی بیشتری در جذب پتاسیم از محیط رشد خود دارند و در پاسخ به مصرف کود پتاسیم نیز متفاوت‎اند. شناسایی این ژنوتیپ‎ها، راهبرد بسیار موثری برای تولید بهینه پنبه در خاک‎های دچار کمبود پتاسیم و مصرف بهینه کود پتاسیم می‎باشد. در این تحقیق، در شرایط کمبود و کفایت پتاسیم در محیط کشت هیدروپونیک، کارایی استفاده و پاسخ به پتاسیم 25 ژنوتیپ مختلف پنبه، با استفاده از تجزیه‎ خوشه‎ای مورد مقایسه و گروه‎بندی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمبود پتاسیم منجر به کاهش معنی‎دار وزن خشک ریشه و اندام‎های هوایی ژنوتیپ های پنبه شد. همچنین با تامین پتاسیم کافی برای گیاه، غلظت و جذب آن نیز در ریشه و اندام‎های هوایی پنبه افزایش یافت. تجزیه خوشه‎ای، ژنوتیپ‎های پنبه را از نظر کارایی استفاده پتاسیم (شرایط کمبود) به چهار گروه غیر‎کارا، نسبتا کارا، کارا و بسیار کارا تقسیم نمود که در آن،ژنوتیپ‎های SKT133، سپید و مهر در خوشه کارا و ژنوتیپ‎های شایان، N2G80، گلستان و ساجدی در خوشه بسیار کارا قرار گرفتند. سایر ژنوتیپ‎ها در گروه غیرکارا یا نسبتا کارا بودند. همچنین، در پاسخ به مصرف پتاسیم (شرایط کفایت) ژنوتیپ‎های پنبه به چهار خوشه غیرپاسخ‎ده، کم پاسخ‎ده، نسبتا پاسخ‎ده و پاسخ‎ده گروه بندی شدند. بر این اساس، ژنوتیپ‎های ساحل، M13، ساجدی، تابلادیلا و لطیف به عنوان ژنوتیپ‎های پاسخ‎ده شناسایی شدند. ژنوتیپ ساجدی که هم بسیار کارا و هم پاسخ‎ده به پتاسیم بود، برای استفاده در هر وضعیتی از پتاسیم قابل جذب خاک (کمبود یا کفایت)، توصیه می‎شود.
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه‎ای، پنبه، تنوع ژنتیکی، کارایی پتاسیم
|
 • The impact of sewage irrigation on morphological characteristics, yield components, and contain elements of seed cotton (cultivar varamin) in Shahr Ray region
  ebadolah Baniyani, ebrahim Farahani, ghorban Ghorbani Nasr abad* Pages 1-16
  To investigate the effects of city sewage on yield and yield components and the contamination balance of heavy metals in Ray Zone, an experiment in form of randomized complete block design with four replications and 5 treatments: Includes Treated domestic wastewater (T1), untreated domestic wastewater raw sewage, (T2) irrigation with well water and treated wastewater as interlaced (T3), irrigation with well water and untreated wastewater as interlaced (T4) and Well water as a control (T5) was conducted. The study showed that the effect of treatments on yield and its components was significant and best yield performance was achieved from untreated city wastewater. A significant difference at 1% level of earliness was observed among the treatments that the highest percentage of earliness with 75/8% belonged to Control which well water was used and untreated city wastewater had the least percentage of earliness. Significant differences at 1% level of the amount of manganese, copper, iron, nickel, cadmium and lead in cotton seed was observed among treatments. This study showed that the effect of treatments on yield and yield components were effective and the best performance was obtained using untreated home wastewater. The reason is that in this type of wastewater have more nutrients that play an important role in the production of bolls numbers and the performance of final yield. In arid and semi-arid regions like Iran reuse of water can be a means to compensate for water shortages.
  Keywords: Cotton, Heavy elements, sewage water, yield, yield components
 • Determination of general and specific combining ability of cotton Genotypes by 7*7 Diallel Drossing Method
  Seyed yaghob Seyed Masoumi *, omran Alishah Pages 1-14
  High seed cotton yield is ultimate objective of any crop-breeding program. In order to achieve this goal, hybrid development is an important step. Diallel cross method of producing hybrid seed cotton, is one of the most common approaches. In this study, in order to determinate the general and specific combining ability in cotton, seven cotton genotypes were crossed by unilateral Diallel. The study was conducted during two years. Crosses were done in the first year and in the second year, seven parents with the resulting diallel hybrids (totally 28 genotypes) were evaluated in order to investigate the success rate of hybridization and heterosis calculation based on randomized complete block (RCB) design with three replications. Studied genotypes were included Lambright،Tabladilla، B -557، Sindos-80، Zeta -2، Tashkand-2 andNO.200.In this study, some of quantitative and morphological traits of cotton including percentage of fruiting plants, plant height, boll weight, average number of boll, total seed cotton yield and earliness percentage were evaluated. Statistical analysis showed that NO.200*Tashkand-2 hybrid by total seed cotton yield b of 5139Kg per hectare was the first class and the best among all. However, B-557*Tabladilla, Tashkand-2*Tabladilla and No.200*B-557 with 80%, 78% and 77% early maturity had higher earliness than others, respectively. In terms of heterosis percentage, Sindos-80*Lambright hybrid had higher yield at the rate of 33.4% and in terms of early maturity, NO.200*Lambright hybrid by 26.5% higher than high parent were the best hybrids. Among the parents, Lambright and Tashkand-2 were the good general combinatory in view of yield and early maturity. However, among the hybrids, NO.200*Tabladilla and Tashkand-2*Tabladilla were the best specific combinatory in terms of yield and early maturity
  Keywords: Cotton, Genotype, Diallel, Hybrid, heterosis
 • The effect of time weeding and different weed densities of pigweed on growth properties and cotton fiber quality in Varamin variety
  elahe Esfanjani *, behnam Zand, kamal Sadat Asilan, mina rabie, mohammad hossein Jafari sayyadi, saied Mohammadi Pages 31-42

  In order to evaluate the effects of pigweed (Amaranthus retroflexusL.)on growth properties of cotton (gossypium hirsutum), this research was conducted in Agriculture and Natural Resources Research Center of Tehran province in 2014. Field trial was based on randomized complete block design with 9 treatments (consisting of three Amaranthus retroflexus emergency times coincide with cotton cultivation, two-leaves and four-leaves of cotton and three plant densities including (3, 6 and 12 Amaranthus retroflexus per square meter) in three replications. The results showed that all cotton quantity properties consisting of plant height, number of sympodia and monopodia, height and lenght of the first sympodia, leaf area index, leaf and stem biomass, number and weight of boll, and cotton yield in all treatments reduced compared to control treatment (cotton cultivation). The difference among treatments was significant in all traits except quality traits at the level of 1% so that emergence of pigweed coincide with cotton emergence by density of 12 plant pigweed, Morphological traits and cotton yield decreased. Due to the significant reduction in cotton yield in the presence of weed compared to conrol treatment,consideration of Amaranthus retroflexus time weeding is mandatory. Considering that the highest cotton yield reduction was related to plant density of 12 pigweed and coinciding germination of pigweed with cotton cultivation time, it is necessary weed control of pigweed from the beginning growth season and timely weeding at sowing time before formation of boll
  Keywords: Competition, biomass, morphological traits, coefficient of determination, Pigweed (Amaranthus retroflexus L.)
 • Analysis of reasons for the decrease the area cotton cultivation. Case study: Central District of Gonbad-e Kavos County
  mohmmad reza Mahboobi*, ameneh Avarand Pages 43-64
  This study aimed to analysis of reasons for the decrease the area cotton cultivation in Agricultural lands of Central District of Gonbad-e Kavos County in Golestan province. The research is descriptive and survey. The target populations in the study consisted all of 15234 farmers residing in two rural districts (Fajr and Soltanali) in central district of Gonbad-e Kavos County. Using random sampling 375 of them were selected as research sample. Data gathered through a questionnaire and its face validity was confirmed by experts of extension and agronomy. The reliability analysis was conducted with Cronbach’s alpha method and coefficient was 0.83. Data were analyzed using SPSSwin19 software. The results showed according to respondents, the most important causes of the decline in cotton cultivation were little or no skilled worker for traditional cotton picking, labor shortage and high wages of skilled workers. Factor analysis showed constituent factors of unwilling farmers to plant cotton respectively placed in nine factors such as social- agricultural, labour, technical- agricultural, production and market infrastructure, the profitability of production, agricultural- supportive, mechanization, institute- technical and inputs quality explain 61.47% of the total variance of unwilling to plant cotton. This study recommended paying attention to the mechanization of cotton planting, protecting and harvesting and develop its machine harvest aimed at reducing costs, especially labor costs with emphasis on applied research in the field of making proper and inexpensive machinery for planting, growing and harvesting.
  Keywords: Cotton, Area cultivation, Agricultural- technical factors, Gonbad-e Kavos County
 • Weed seed bank survey in cotton fields of Golestan province
  masumeh Younesabadi*, rouholah Faez, farshid Ghaderi Far, alireza Savarinejad, habibolah Kashiri Pages 65-80
  Weed seed abscission and their accumulation in the soil annually, cause formation of a persistent weed seed bank that is the origin of future weed infection for many years. In order to survey the relationship between weed seeds in soil seed bank and the weed population during growing season of cotton field, this experiment was conducted in Golestan province in 2004-2005. Based on the results, 49 species of weeds belong to 19 families were recorded that Cyperus rotundus L., Amaranthus spp., Echinochloa spp., Hibiscus terionum L., Paspalum paspaloides (Michx.) Scribner had the highest density in cotton field respectively. The most frequent weeds were Amaranthus spp., C. rotundus, Solanum nigrum L., Abutilon theophrasti Medic., Convolvulus arvensis L. and Echinochloa spp.. Survey of soil samples showed, after Amaranthus spp. that were observed in 90% of soil samples, the most frequent weeds in soil seed bank were Stellaria media L., Chenopodium album L., C. rotundus and Portulaca oleracea L. respectively. Poa annua L., S. media, C. album, Amaranthus spp. and C. rotundus had the highest density in soil seedbank. The results showed a strong linear relationship between weed seeds in soil seedbank and seedling numbers in the cotton fields for all of weeds
  Keywords: Correlations, prediction, regression, weed management
 • Determination of the force and energy to picking of bolls in the four cotton variety from the stem
  mahshid Jahanian, mohsen azadbakht *, ali asghari, shahram Nowrouzieh Pages 81-94
  Cotton is one of the most useful and economical plants that its cultivation is going to the decrease in Iran because of manual harvesting difficulties. Knowing the mechanical properties of the different parts of the cotton will help in selection and substitution of the mechanized method instead of a manual method. The bolls which are used in cotton in this research was separated from pedicles randomly; and the effects of loading speed and moisture content of boll on force and energy, that is needed for harvesting at four variety of bolls (Golestan, Khorshid, Sajedi, and Kashmar) in the different harvesting of cotton was analyzed by using the traction-pressure device. The results showed that the effects of variety and speed of loading, and also mutual effects of variety in the speed of loading and harvesting time in variety has meaning on the force of picking in 1% level, but the effect of harvesting time and mutual effect of harvesting time in the speed of loading is meaningless. The most picking force was 22.7N (variety of Kashmar, loading speed=10mm/min); and the less force of picking was 4.922N (variety of Golestan, loading speed=5mm/min). Also, the most force of picking in first harvesting belonged to Kashmar variety (23.567N), and the less force of picking in the third harvesting was also belonged to Golestan variety (5.967N). The effects of harvesting time, variety, the speed of loading and mutual effect of harvesting time on variety in 1% level, and also the mutual effect of harvesting time on the speed of loading in 5% level has meaning on picking force; but the effect of variety on the speed of loading is meaningless. The maximum and the minimum energy of picking was respectively 96.45mJ/mm (Kashmar variety, first harvesting) and 26.476 mJ/mm (Golestan variety, third harvesting). Totally, the minimum force and energy of picking were shown at Golestan variety, and the maximum force and energy of picking were shown at Kashmar variety.
  Keywords: Cotton, Energy picking, Boll, variety, Harvest time
 • Screening of cotton genotypes for potassium use and response efficiencies through cluster analysis
  abdoreza Gharanjiki, esmail Dordipour*, omran Alishah, farshid Ghaderifar Pages 95-112
  Some cotton genotypes take up potassium more potentially from the growth media and they are also different in response to K fertilizer application. Identification of these genotypes represents a very effective strategy for best cotton production in K deficient soils and optimum K fertilizer application. A hydroponically experiment was carried out to compare and rank 25 cotton genotypes through cluster analysis for K use and response efficiencies in deficient and sufficient K conditions. The results showed that potassium deficiency resulted in significant decrease in root and shoot dry weights of cotton genotypes. Also, by supplying sufficient potassium for the plant, its concentration and uptake increased in the root and shoots of cotton. Cluster analysis categorized cotton genotypes into four non-efficient, moderately efficient, efficient and highly efficient groups in terms of potassium use efficiency (deficiency conditions), in which the SKT133, Sepid and Mehr genotypes were stood in efficient cluster and Shayan, N2G80, Golestan and Sajjadi genotypes were found in the highly efficient cluster. Other genotypes were in non-efficient or moderately efficient groups. Also, in response to potassium application (sufficiency conditions), cotton genotypes were classified into four non-responsive, low responsive, moderately responsive, and responsive clusters. Accordingly, the genotypes of the Sahel, M13, Sajjadi, Tabladilla and Latif were identified as responsive genotypes. Sajid genotype, which is both highly efficient and responsive to potassium, is therefore recommended for use in any state of available soil potassium (deficiency or sufficiency).
  Keywords: Cluster analysis, Cotton, Genetic variation, Potassium efficiency