فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 115، مهر و آبان 1397)
 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 115، مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نبی الله اسدپور *، محمدرضا ملک احمدی، فروزان گنجی، شیوا طهماسبی صفحات 347-354
  زمینه و هدف
  درد قفسه سینه یکی از عوارض نارسایی دریچه تریکوسپید می باشد. پروپرانولول دارویی از دسته بتابلاکرهای غیرانتخابی عمدتا برای درمان فشارخون، نامنظمی تپش قلب، تسکین درد قلبی و سردردهای میگرنی تجویز می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر پروپرانولول خوراکی بر درد قفسه ی سینه بچه ها با برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید بود.
  روش بررسی
  در کارآزمایی حاضر، 38 کودک 5-16 سال با علامت درد قفسه ی سینه ناشی از نارسایی متوسط و شدید دریچه ی تریکوسپید بارد سایر علل درد قفسه ی سینه به طور تصادفی در دو گروه شاهد و مورد قرار گرفتند. گروه مورد توسط پروپرانولول 10 میلی گرم روزانه تحت درمان قرار گرفتند. قبل و سه ماه پس از مداخله، اکوکاردیوگرافی جهت ارزیابی شدت نارسایی دریچه ی تریکوسپید، برون ده قلبی، گرادیان فشار سیستول و دیاستول و فشار شریان ریوی صورت گرفت. علاوه بر این بیماران از لحاظ مدت و تعداد دفعات درد قفسه ی سینه مورد پرسش قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراوانی و درصد جنیست، محل سکونت، بیماری قلبی همراه و شدت درد تفاوت معنی داری در دو گروه نداشت. قبل از مداخله میانگین فشار شریان ریوی، میزان بازگشت خون از دریچه تریکوسپید و کسر جهشی در دو گروه مداخله و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. برگشت خون از دریچه تریکوسپید ارتباط معنی دار و مثبتی با فشار شریان ریوی داشت (001/0p< و 755/0r=). میزان پاسخ به درمان در گروه مداخله 12 (2/63 %) و گروه شاهد 4 (1/21 %) بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  داروی پروپرانولول سبب کاهش قابل ملاحظه درد قفسه ی سینه در کودکان مبتلا به نارسایی دریچه تریکوسپید می گردد.
  کلیدواژگان: درد قفسه ی سینه، پروپرانولول، اطفال، برگشت خون از دریچه ی تریکوسپید
 • زهرا فرزانگان *، منصور ذبیح زاده، جعفر فتاحی اصل، سید مختار حسینی، محسن سرکاریان، محمد مومن غریب وند صفحات 355-365
   
  هدف
  با توجه به غیر تهاجمی بودن, حساسیت و اختصاص یافتگی طیف نگاری تشدید مغناطیسی و قابلیت آن در تشخیص ضایعات پروستات در مراحل ابتدایی ، هدف از مطالعه حاضر مرور سیستماتیک قابلیت این تکنیک در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات می باشد.
  مواد و روش ها
  جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی PubMed ، Science direct ، Embase ، Cochran و Scopus با استفاده از کلید واژه های MRS & prostate, prostate cancer, prostatitis, BPH و نیز Magnetic resonance Spectroscopyانجام شد. چکیده و متن کامل مقالات توسط نویسندگان بررسی شد و مطالعات مربوطه جهت مرور سیستماتیک انتخاب گردید.
  نتایج
  حساسیت ، اختصاص یافتگی و دقت MRS به میزان 74. 03 % ، 74. 27% و 77. 26% در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات بود. افزایش کولین و میواینوزیتول ، کاهش سیترات و پلی آمین و نسبت حاصل جمع بالاتر کولین و کراتین به سیترات در ضایعات بدخیم به عنوان نشان گرهای اصلی مطرح شده اند.
  نتیجه گیری
  MRS به عنوان یک روش غیر تهاجمی دارای حساسیت ، اختصاص یافتگی و دقت مطلوب در مقایسه با سایر روش های پاتولوژیک و بالینی می باشد.
  کلیدواژگان: MRS، پروستات، سرطان، التهاب، BPH
 • زهرا قدیری *، سیدعلی منجم زاده، الهام قناطیر صفحات 367-376
  زمینه و هدف
  درد بعد از درمان اندودنتیک یکی از مشکلات اصلی هم برای بیمار و هم پزشک می باشد. هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی ضددرد دوز منفرد سه داروی خوراکی ایبوپروفن، ناپروکسن و سولینداک در مدیریت درد پس از درمان کانال ریشه (RCT) می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه کنترل شده تصادفی به صورت سه سوکور بر روی 100 بیمار با پالپیت برگشت ناپذیر انجام شد. بیماران به طور تصادفی به چهار گروه 25نفره تقسیم شدند: گروه کنترل، دارونما دریافت کردند و سه گروه مداخله، یک دوز منفرد ایبوپروفن (mg 400) ، ناپروکسن (mg 500) یا سولینداک (mg 200) را 30 دقیقه قبل از درمان ریشه دریافت کردند. شدت درد براساس مقیاس آنالوگ بصری (VAS) در زمان های 0، 3، 6، 12، 24، 36 و 72 ساعت بعد از درمان روتین کانال ریشه ارزیابی شد.
  یافته ها
  نمرات شدت درد بلافاصله بعد از درمان بین گروه های کنترل و مداخله اختلاف معنی داری نداشت. شدت درد در زمان های 3، 6، 12 و 24 ساعت بعد از عمل در گروه های درمانی به طور معنی داری کمتر از گروه پلاسبو بود (001/0=P). در زمان های 3 و 6 ساعت بعد از درمان اثربخشی ایبوپروفن به طور معنی داری بهتر از ناپروکسن و سولینداک بود (05/0>P). اثر ضددرد ناپروکسن و سولینداک در تمام زمان های مورد بررسی مشابه بود.
  نتیجه گیری
  تجویز دوز منفرد خوراکی ایبوپروفن، ناپروکسن و سولینداک قبل از درمان باعث کاهش درد بعد از RCT می شود. اما پیش درمان با ایبوپروفن در 6 ساعت اول بعد از درمان اندودنتیک موثرتر از ناپروکسن و سولینداک می باشد.
  کلیدواژگان: ایبوپروفن، ناپروکسن، سولینداک، درد بعد از اندودنتیک، درمان کانال ریشه
 • سید مسیح اعتمادایوبی، حسین هنری *، اشکان حاجی نور محمدی، حامد باقری، مجتبی نوفلی صفحات 377-386
  سابقه و اهداف
  باسیلوس آنتراسیس عامل بیماری مهلک سیاه زخم است. استفاده از واکسن یکی از راه-های موثر مقابله با سیاه زخم می باشد. واکسن های ساخته شده مورد پذیرش باید زیست سازگار و بدون سمیت باشند. هدف این پژوهش بررسی اثر سمیت سلولی پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی اپی تلیال کلیه میمون سبز آفریقایی (Vero) به منظور به دست آوردن میزان تاثیر مخرب این کاندید واکسن می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس (PA63) در باکتری اکولای بیان و توسط کروماتوگرافی تمایلی ستون نیکل تخلیص شد. در ادامه PA63 توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG با استفاده از روش تبخیر حلال کپسوله شد. در نهایت آزمون سمیت سلولی PA63 و نانوذرات به دست آمده با استفاده از آزمون استاندارد MTT بر روی رده سلولی Vero انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون MTT عدم سمیت کاندید واکسن مورد نظر را نشان داد. همچنین میزان مرگ و میر سلول های مورد آزمون در مقابل آنتی ژن کپسوله شده در نانوذرات کمتر از آنتی ژن آزاد بوده است.
  نتیجه
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان از فرمولاسیون نانو واکسن تهیه شده برای کاهش اثر سمیت سلولی آنتی ژن تهیه شده در محیط زنده استفاده کرد و در نهایت به واکسن اثرگذار و زیست سازگار مهندسی شده نوترکیب دست یافت.
  کلیدواژگان: باسیلوس آنتراسیس، آنتی ژن حفاظتی، سمیت سولی، PLA-PEG، PCL-PEG
 • کاوه جاسب، حمید گله داری، معصومه احمدیان علمی *، مریم احمدیان علمی صفحات 387-400
  هدف
  بتا تالاسمی از بیمار ی ها ی تک ژنی رایج در ایران محسوب می شود. با توجه به جمعیت چند قومیتی ایران، انتظار می رود طیف وسیعی از موتاسیون ها در این کشور وجود داشته باشد. فراوانی ژن بتا تالاسمی در ایران بالا بوده و از نظر نوع نیز تفاوت های قابل ملاحظه ا ی با مناطق مختلف وجود دارد،. به همین دلیل لازم است تا فراوانی و انتشار جهش ها در قسمت های مختلف کشور تعیین شود.
  روش بررسی
  با مطالعه پرونده های بیماران مبتلا به بتاتالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390تا 1395 به بررسی در تمام بیماران بتاتالاسمی ماژور پرداختیم.
  یافته ها
  با مطالعه پرونده های ژنتیکی 804 بیمار ، جمعا 61608 آلل بررسی شده تشخیص داده شد که جهش IVSII-1 با 17. 72درصد فراوانی شایعترین و جهش های CD36-37 با 16. 29 درصد، IVSI-110 با11. 1 درصد، CD6 با 11. 19 درصد و CD8 با 9. 95 درصد به ترتیب جهش های شایع بعدی بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق نشان می دهد که جهش های بتاتالاسمی در جمعیت استان خوزستان تنوع و توزیع گسترده دارند و موفقیت در تشخیص قبل از تولد بیماری در صورت اطلاعات کافی از جهش های شایع این بیماری، با هزینه کمتر و سرعت بیشتر امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، بتاگلوبین، جهش های ژنی، قومیت، تعیین توالی DNA
 • حمید ملک شاهی نیا *، محمدرضا دهخدا، اکرم آهنگر پور، حمید رجبی صفحات 401-413
   
  مقدمه
  دیابت یکی از بیماری های مهم متابولیکی بوده که از پیامدهای آن، اختلال در عملکرد اندوتلیال است و فعالیت ورزشی مناسب به عنوان راه کاری غیر دارویی توصیه می شود. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین هوازی تداومی بر سطح سرمی نیتریک اکساید، مقاومت به انسولین و برخی از پروفایل های لیپیدی در موش های صحرایی نر دیابتی می باشد.
  مواد و روش ها
  60 سر موش صحرایی نر ویستار به صورت تصادفی به 6 گروه 10 تایی کنترل-سالم، شم، هوازی، هوازی + سالین، دیابت و دیابت + تمرین هوازی تقسیم شدند. دیابت با تزریق درون صفاقی نیکوتین آمید - استرپتوزوتوسین القا شد. آزمودنی ها به مدت 6 هفته و هر هفته 5 جلسه در هفته به تمرین رو نوارگردان پرداختند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، کشته و سپس سطوح گلوکز، انسولین، نیتریک اکساید، LDL، HDL، TG و کلسترول اندازه گیری شد. از آزمون واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد (p<0. 05).
  نتایج
  القای دیابت موجب افزایش میزان گلوکز و مقاومت به انسولین و کاهش انسولین و نیتریک اکساید شد. پس از 6 هفته تمرین هوازی میزان گلوکز و مقاومت به انسولین کاهش و میزان نیتریک اکساید نسبت به گروه دیابت افزایش یافت. اما تاثیری بر سطح انسولین نداشت. همچنین 6 هفته تمرین هوازی تاثیر معناداری بر میزان فاکتورهای لیپیدی در گروه های مختلف نداشت (p<0. 05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تمرین هوازی می تواند با تاثیر بر عملکرد عروق اثر محافظتی در برابر بیماری های عروقی در بیماران دیابتی ایجاد کند.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، نیتریک اکساید، دیابت
 • مهدی ناصرپور، شاهین گوهرپی *، فاطمه اسفندیارپور، زینب محمدی صفحات 415-426
   
  زمینه وهدف
  علیرغم اهمیت عضلات مرکزی در تامین ثبات پروگزیمال طی فعالیت های دینامیکی، دانش ما در مورد عملکرد عضلات ثبات دهنده مرکزی در افراد دارای سندرم درد کشککی-رانی بسیار محدود است. در این مطالعه استقامت و عملکرد عضلات مرکزی در زنان دارای سندرم درد کشککی-رانی با زنان سالم مقایسه شد.
  روش
  شرکت کنندگان در این مطالعه 20زن با تشخیص سندرم درد کشککی-رانی با 20 زن بدون علامت، جور شده از نظر سن، قد، وزن و سطح فعالیت فیزیکی، بودند. استقامت عضلات اکستانسور و فلکسورهای طرفی تنه و عملکرد عضلات شکم ، به ترتیب توسط آزمونهای سورنسون (Sorensen) پل زدن از پهلو (Side Bridge) و پایین آوردن مستقیم دوپا (Straight Leg Lowering) ارزیابی شد. از آزمون آماری تی مستقل جهت مقایسه دو گروه استفاده شد.
  یافته ها
  استقامت اکستانسورهای تنه (003/0p=) و فلکسورهای طرفی چپ تنه (005/0p=) و عملکرد عضلات شکمی (022/0p=) در گروه سندرم درد کشککی-رانی به میزان معنا داری کمتر از گروه سالم بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های مطالعه، کاهش استقامت وعملکرد عضلات تنه تحتانی در زنان دارای سندرم درد کشککی-رانی میتواند عامل شرکت کننده ای در سندرم دردکشککی-رانی باشد.
  کلیدواژگان: آسیب زانو، تنه تحتانی، سندرم درد کشککی -رانی
 • سامانه صالح وند، محمد صاحب الزمانی *، لادن فتاح مقدم صفحات 427-437
  مقدمه و هدف
  خشم و تاب آوری مولفه های روانشناختی هستند که در شرایط تنش زای محیط کاری مطرح می شوند. خنده درمانی کارتاریا با تاثیرات جسمی و روانی، سبب تغییر در وضعیت روانی فرد شود. در این مطالعه تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر خشم و تاب آوری کارکنان پتروشیمی جم عسلویه در سال 1396 بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه پژوهشی نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. 70 نفر بر اساس معیارهای ورود و خروج، انتخاب شدند. جمع آوری داده با بهره گیری از پرسشنامه سه قسمتی (اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه خشم اشپیلبرگر و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون) انجام شد. مداخله شامل 8 جلسه 5/1 ساعته بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-v22 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات خشم و تاب آوری در مرحله پیش آزمون به ترتیب برابر با 21/179 و 40/83 بود که در مرحله پس آزمون به میزان 53/139 و 00/99 تغییر کرد. نتایج حاصل از آزمون تی زوجی بیانگر معنی داری اختلاف ایجاد شده در وضعیت متغیرهای خشم (68/39-) و تاب آوری (60/15+) در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون بوده است (05/0>p).
  نتیجه گیری
  میانگین خشم در میان کارکنان بیشتر از متوسط بوده است که نیازمند تدابیر مناسب می باشد. با توجه به اثربخشی مداخله خنده درمانی کاتاریا، توصیه می شود که این مداخله در برنامه های آموزشی و توانمند سازی کارکنان گنجانده شود تا زمینه برای بهبود وضعیت روانی آنان فراهم شود.
  کلیدواژگان: خشم، تاب آوری، خنده درمانی کاتاریا، کارکنان پتروشیمی
 • سعید شیرافکن، مهشید رضوی، علی باورصاد شهری پور * صفحات 439-448
  زمینه و هدف
  جراحی مولار سوم نهفته فک پایین منجر به تروما در ناحیه بافت همبند و در نتیجه عوارض التهابی شامل درد و تورم در طول فاز بعد از جراحی می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی ژلفوم آغشته به دگزامتازون در کنترل درد، تورم و خونریزی بعد از جراحی مولار سوم مندیبل انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کنترل شده یک سوکور به صورت split-mouth بر روی 25 بیمار نیازمند به جراحی خارج کردن دوطرفه مولار سوم نهفته مندیبولار انجام شد. تمام بیماران تحت جراحی روتین خارج کردن دندان مولار سوم مندیبل قرار گرفتند. در گروه مداخله (سمت راست) ، ژلفوم آغشته به دگزامتازون (mg 8) درون سوکت دندان خارج شده قرار گرفت و گروه کنترل (سمت چپ) هیچ دارویی دریافت نکرد. میزان درد، تورم و خونریزی براساس مقیاس آنالوگ بصری (VAS) در در روزهای اول، سوم و ششم بعد از جراحی ارزیابی شد.
  یافته ها
  نمرات شدت درد و تورم در روزهای اول، سوم و ششم بعد از جراحی بین دو گروه کنترل و مداخله اختلاف معناداری نداشت (05/0<P). کاهش معنادار خونریزی در روز سوم بعد از عمل در گروه مداخله نسبت به کنترل مشاهده شد (007/0=P) ، اما در روزهای اول و ششم بعد از عمل اختلاف معناداری در میزان خونریزی بین دو گروه مشاهده نشد (به ترتیب 311/0=P و 000/1=P).
  نتیجه گیری
  استفاده از ژلفوم آغشته به دگزامتازون درون محل جراحی اثری بر کاهش درد و تورم بعد از عمل ندارد، و بنابراین ما این روش درمانی را برای کاهش عوارض بعد از جراحی توصیه نمی کنیم.
  کلیدواژگان: دگزامتازون، ژلفوم، دندان نهفته، جراحی مولار سوم پایین، عوارض بعد جراحی
 • سیما پناهی زاده، سعید ولی پور چهارده چریک *، مریم رفیعی راد صفحات 449-456
  زمینه و هدف
  افسردگی پس از زایمان یک اختلال خلقی است که می تواند در طول یک سال پس از زایمان رخ دهد و مادر و حتی نوزاد را تحت تاثیر قرار دهد. داروهای ضدافسردگی به دلیل داشتن عوارض جانبی به ویژه در مادران شیرده، نگران کننده هستند. ویتامین ب3 بر سنتز سروتونین تاثیر دارد و عوارض جانبی برای مصرف مقادیر کم آن گزارش نشده است. بنابراین اثر تجویز نیاسین بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  در این تحقیق از 72 سر موش سوری ماده بالغ نژاد NMARI استفاده شد. گروه های کنترل، افسرده درمان نشده (فقط دریافت پروژسترون) ، چهار گروه افسرده درمان شده با دوز 25، 50، 100یا200 (mg/Kg) نیاسین برای یک روز و سه گروه افسرده درمان شده با دوز25، 50 یا 100 (mg/Kg) نیاسین برای 8 روز. در موش ها با تجویز5 (mg/Kg) پروژسترون به مدت 5 روز، افسردگی پس از زایمان مدل سازی شد. ارزیابی افسردگی با تست شنای اجباری در روز هشتم انجام شد.
  یافته ها
  نیاسن در تک دوز50 (mg/Kg) (002/0P=) و تجویز 8 روز از دوز50 (mg/Kg) (000/0P=) ، سبب کاهش معنی-دار در مدت زمان بی حرکتی در آزمون شنای اجباری در موش های افسرده نسبت به موش های افسرده درمان نشده گردید.
  نتیجه گیری
  تجویز پروژسترون سبب افزایش مدت بی حرکتی و القاء افسردگی در موش های سوری گردید. تجوز ویتامین ب3 در این روش سبب کاهش مدت زمان بی حرکتی در تست شنای اجباری شد. این یافته ها می توانند استفاده از ویتامین ب3 در کم کردن علایم افسردگی پس از زایمان را مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، پروژسترون، موش سوری، نیاسین
|
 • Nabiollah Asadpour * Mohammad Reza Malekahmadi_Forouzan Ganji_Shiva Tahmasebi Pages 347-354
   
  Background and Aim
  Chest pain is one of the major complications of tricuspid valve regurgitation. Propranolol is a non-selective beta blocker that is commonly used to treat hypertension, irregular heartbeat, and cardiac pain and migraine headaches. The purpose of the present study was to evaluate the effect of oral propranolol on chest pain in children with tricuspid valve regurgitation.
  Methods
  In this clinical trial, 38 children aged 5 to 16 years with a symptom of chest pain due to moderate and severe tricuspid valve regurgitation were randomly divided into two groups. The case group was treated with propranolol 10 mg daily (1_0.5 mg/kg/d). Before and three months after the intervention, echocardiography was performed to assess the severity of tricuspid valve regurgitation, cardiac output, systolic and diastolic pressure and pulmonary blood pressure. In addition, patients were questioned about the duration and frequency of chest pain.
  Results
  There was no significant difference between two groups in the frequency and percentage of sex, location, associated heart disease and pain severity. Before intervention, pulmonary blood pressure, tricuspid valve regurgitation and ejection fraction were not significantly different between intervention and control groups. Tricuspid valve regurgitation had a significant and positive correlation with pulmonary blood pressure (p
  Conclusion
  Propranolol significantly reduces chest pain in children with tricuspid valve regurgitation.
  Keywords: Chest pain, Propranolol, Pediatric, Tricuspid valve regurgitation
 • Zahra Farzanegan *, Mansour Zabihzadeh, Jafar Fatahi Asl, Seyed Mokhtar Hosseini, Mohsen Sarkarian, Mohammad Momen Gharibvand Pages 355-365
   
  Objective
  Considering non-invasive, sensitivity and appropriateness of Magnetic Resonance Spectroscopy and its ability to detect prostate lesions in the early stages; this study aimed to review the MRS efficacy to distinguish benign and malignant prostate lesions, systematically.
  Materials and Methods
  PubMed, Science Direct, Embase, Cochran and Scopus databases were explored using the MRS & prostate, prostate, prostatitis, BPH, and Magnetic Resonance Spectroscopy keywords. The obtained results were screened for the Title and abstract by to authors and the relevant papers were reviewed for further details.
  Results
  Sensitivity, specificity and accuracy of MRS were 74.03%, 74.27% and 77.26%, respectively, in differentiating benign and malignant prostate lesions. The increase of choline and myoinozytol, reduction of citrate and polyamine, and the ratio of the higher sum of choline and creatine to citrate in malignant lesions are presented as the main markers.
  Conclusion
  MRS as a non-invasive method has an optimal sensitivity, specificity and accuracy compared with other clinical and pathological methods.
  Keywords: Key words: MRS, prostate, cancer, prostatitis, BPH
 • Zahra Ghadiri *, Seyed Ali Monajemzadeh, Elham Ghanatir Pages 367-376
   
  Background and Objectives
  Post-endodontic pain is one of the main problems for both patients and clinicians. The purpose of this study was to compare the analgesic effect of single doses of three oral medications of ibuprofen, naproxen and sulindac in management of postoperative pain following root canals treatment (RCT).
  Subjects and
  Methods
  This randomized controlled triple-blinded study was conducted on 100 patients with irreversible pulpitis. The patients were randomly divided into four groups of 25 patients each: the control group received placebo and three experimental groups received single dose of either ibuprofen (400 mg), naproxen (500 mg) or sulindac (200 mg) 30 minutes before treatment. The intensity of pain was measured base on visual analog scale (VAS) at 0, 3, 6, 12, 24, 36 and 72 hours after routine root canals treatment.
  Results
  The pain scores were not significantly different immediately after intervention (time 0) between the control and study groups. At the 3,6,12 and 24 h postoperative intervals, the intensity of pain in the experimental groups was significantly lower than placebo (P<0.001). Ibuprofen was significantly more effective than naproxen and sulindac at 3 and 6 h postoperative (P<0.05). The analgesic effect of naproxen and sulindac were similar at all time points.
  Conclusion
  A single oral dose of ibuprofen, naproxen and sulindac before root canal treatment reduced postoperative pain. However, premedication with ibuprofen is more effective in the first 6 hrs in controlling post-endodontic pain than naproxen and sulindac.
  Keywords: Ibuprofen, Naproxen, Sulindac, Post-endodontic pain, Root canal treatment
 • seyed masih etemad aubi, hosein honari *, Ashkan Hajinourmohamadi, Hamed Bagheri, mojtaba noofeli Pages 377-386

  Background &
  Purpose
  Bacillus anthracis is the cause of the fatal anthrax. Using of vaccine is one of the effective ways to combat anthrax. Vaccines should be biocompatible and non-toxic. The purpose of this study was to investigate the effect of Bacillus anthraise recombinant protective, free and encapsulated antigen cytotoxicity by double-block PLA-PEG and PCL-PEG copolymers on the epithelial cell line of the African green monkey (Vero), in order to obtain the amount of the destructive effect of this candidate as the vaccine.
  Materials & Methods
  In this experimental study, the Bacillus anthraise recombinant protective antigen (PA63) was expressed in E. coli and purified by nickel column affinity chromatography. Subsequently PA63 was encapsulated by PLA-PEG and PCL-PEG double-block copolymers using water-in-oil-in-water solvent evaporation method. Finally, PA63 and nanoparticles cytotoxicity test were performed using the standard MTT test on the Vero cell line.
  Results
  Results of the MTT test revealed the non-toxicity of the candidate vaccine. Also, the mortality rate of the cells tested against the encapsulated antigen in the nanoparticles was lower than the free antigen.
  Conclusion
  According to the results, the nano-vaccine formulation can be used to reduce the toxicity of a vaccine produced and eventually acquire an effective and biocompatible recombinant vaccine.
  Keywords: Bacillus anthracis, protective antigen, cell cytotoxicity, PLA-PEG, PCL-PEG
 • kaveh Jaseb, Hamid Galehdari, masoumeh ahmadian elmi *, Maryam Ahmadian, Elmi Pages 387-400
  Objective
  beta-thalassemias are monogenic disorders characterized by defective synthesis of the b-globin chain. There are expected to be a wide range of mutations in Iran, so this high incidence was estimated with consideration of the variations between ethnic populations and the geographical location of the populations in this country.
  Materials and Methods
  We studied the frequency of β-thalassemic mutations in all patients with β-thalassemia major in patients with β-Thalassemia major referring to Ahvaz's Shafa Hospital from 1390 to 1395.
  Results
  The mutations in 1608 alleles were detected by studying the genetic records of 804 patients referring to the Ahvaz healing hospital. The IVSII-1 mutation with 17.72% frequency was the most common mutation in this study. CD36- 37 with 16.29%, IVSI-110 mutations with 11.1%, CD6 mutation with 11.19%, and CD8 mutation with 9.95% were the most commonly occurring mutations, respectively.
  Conclusion
  The findings of this study indicate that β-thalassemia mutations in the population of Khuzestan province are wide-spread and distributed, and the success in pre-natal diagnosis of disease, in the presence of sufficient information from the common mutations of the disease. Prevention of beta-thalassemia requires a complete examination of different molecular mutations in different populations, especially with a high prevalence.
  Keywords: betaglobin, beta thalassemia, gene mutation, DNA sequencing
 • Hamid Malekshahi Nia *, Mohammad Reza Dehkhoda, Akram AhangarPour, Hamid Rajabi Pages 401-413
   
  Objective
  Diabetes mellitus is one of the most important metabolic diseases with endothelial dysfunction. And appropriate physical activity is recommended as a non-pharmacological treatment. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of continuous aerobic exercise on serum nitric oxide levels, insulin resistance, and some lipid profiles in diabetic male rats.
  Methods
  We randomly divided 60 male Wistar rats into 6 groups of 10 rats per group - control, sham, aerobic, aerobic+salin, diabet, diabet-aerobic. Diabetes was induced by intra-peritoneal injection of streptozotocin - nicotinamide. The subjects used treadmill training for 6 weeks and 5 sessions per week. The rats were killed 48 h after the last training session and was measured the levels of glucose, insulin, NO, HOMA-IR, LDL, HDL, TG and cholesterol. One-way ANOVA was used for statistical analysis (p<0.05).
  Results
  Diabetes increased the levels of glucose and HOMA-IR, whereas it significantly reduced insulin and NO levels. After 6 weeks of aerobic training, glucose and insulin resistance decreased and nitric oxide levels increased compared with the diabetes group. But there was no effect on the level of insulin. Also, 6 week aerobic training did not have a significant effect on lipid factors in different groups(p<0.05).
  Conclusion
  Conclusion
  It seems that aerobic exercise can with effect on vascular function have a protective effect on vascular diseases in diabetic patients.
  Keywords: Aerobic Exercise, Nitric Oxide, Diabetes
 • mehdi naserpour, shahin goharpey*, fatemeh esfandiyarpour, zeinab mohammadi Pages 415-426
   
  Background and Objectives
  Despite an important role of core muscles in proximal stability during dynamic activity, our knowledge about the function of core stabilizers in people with patellofemoral pain syndrome )PFPS( is quite limited. In this study, the endurance and function of the core muscles in females with PFPS compared to healthy females.
  Methods
  Participants in this study were 20 females with diagnosis of PFPS, and 20 healthy females matched for age, weight, height, and activity level. Endurance of the back extensors, the lateral flexors and function of abdominal muscles were tested using the Sorensen, the side bridge and the straight leg lowering tests, respectively. Statistics Independent T-test was used for comparison between two groups.
  Results
  The endurance of back extensors (p=0.003), left lateral flexors (p=0.005) and function of abdominal muscles (p=0.022) in the PFPS group were significantly lower than the healthy group.
  Conclusion
  Based on the study's findings, reduced lower trunk endurance might be a contributing factor to PFPS in females.
  Key words: knee injury, lower trunk, patellofemoral pain syndrome.
  Keywords: knee injury, lower trunk, patellofemoral pain syndrome
 • samaneh salehvand, mohammad sahebalzamani*, Ladan Fatah moghadam Pages 427-437
   
  Background
  Anger and resilience are the psychological components that arise in the stressful conditions of the working environment. Kataria laughter therapy with physical and mental effects can change the mental status of the individual. In this study, the effect of Katariya laughter therapy on anger and resilience of Petrochemical personnel of Jam Aslouyeh in 2017 was investigated.
  Material &
  Methods
  This is a quasi-experimental study with pre-test and post-test design. Seventy people were selected based on inclusion and exclusion criteria. Data were gathered using a three-part questionnaire (demographic information, Spielberger anger questionnaire, and Conner and Davidson Resilience Questionnaire). The intervention included eight sessions, each of 1.5 hour duration. Data was analyzed using SPSS-v22 software.
  Results
  The mean of of anger and resilience in the pre-test phase were 179.21 and 83.40, respectively, which changed in the post-test phase at 139.53 and 99.00, respectively. The results of paired t-test showed significant differences in the status of anger (-39.68) and resiliency (+15/60) in the post-test phase compared to the pre-test stage (p <0.05).
  Conclusion
  The mean of anger among employees is more than average, which requires appropriate measures. Given the effectiveness of Kataria laughter therapy intervention, it is recommended that this approach be included in training courses and staff development programs to provide conditions for improving their mental status.
  Keywords: Anger, Resilience, Kataria Laughter Therapy, Petrochemical personnel
 • Authorssaeed shirafkan, Mahshid Razavi, Ali Bavarsad shahri Pour * Pages 439-448
  Background and Objectives
  Surgery on the lower impacted third molar usually involves trauma in the connective tissue area, leading to inflammatory sequelae including pain and swelling during the immediate post-operative phase. This study aimed to investigate the effectiveness of gelfoam soaked in dexamethasone on bleeding, swelling and pain control after mandibular third molar surgery.
  Subjects and
  Methods
  This is a controlled single-blind split-mouth study conducted on 25 patients requiring surgical removal of bilateral mandibular impacted third molar. All the patients underwent routine dental extractions of mandibular molar teeth. In the intervention group (right side), gelfoam soaked in dexamethasone (8 mg) was placed into the extraction socket postoperatively and the control group (left side) received no drug. The intensity of pain, swelling and bleeding was evaluated based on visual analog scale (VAS) on the first, third and sixth day after surgery.
  Results
  The pain and swelling scores was not significantly different on the first, third and sixth postoperative day between the control and study groups (P>0.05). There was a significant reduction in bleeding on the third postoperative day in the study group compare to control (P=0.007), but in the first and sixth day difference between the control and study group was not significantly different (P=0.311 and P=1.000 respectively).
  Conclusion
  Placing the Gelfoam soaked in dexamethasone into the extraction site has no efficacy on reduction of postoperative pain and swelling, and therefore we don’t recommend this treatment modality for reduction of postoperative sequelae.
  Keywords: Dexamethasone, Gelfoam, Impacted tooth, Lower third molar surgery, Postoperative complication
 • Sima Panahizadeh, saeid valipour chahardahcharic*, Maryam Rafiee Rad Pages 449-456
   
  Background and Objective
  Postpartum depression is a mood disorder that can occur within a year after delivery and influence the mother and even the baby. Because antidepressant medications have numerous side effects, they should be used cautiously especially in nursing mothers. Vitamin B3 is involved in the synthesis of serotonin and also no side effects have been reported for its use in low dose. This study aimed to investigate the effect of niacin on postpartum depression in female mice models.
  Subjects and
  Methods
  In this study seventy two NMARI adult female mice were used: control, untreated depressed group (receiving progesterone), four depressed groups were treated with 25, 50, 100 or 200 mg/Kg niacin for 1 day and three depressed groups were treated for 8 days with 25, 50 or 100 mg/Kg niacin. The mice getting 5 mg/Kg of progesterone for 5 days were intraperitoneally depressed. The control group did not receive any drug or solvent. Depression was assessed using the forced swim test on the eighth day.
  Results
  Niacin prescribed in single dose of 50 (mg/Kg) (P=0.002) and also in a dose of 50 (mg/Kg) for 8 days (P=0.000) caused a significant reduction in the immobilization time in the depressed mice which had undergone the forced swim test, compared to untreated depressed mice.
  Conclusion
  Prescription of progesterone promoted immobilization-induced depression in mice. Niacin reduced the time of immobility in the forced swimming test. These findings can be used to show the effects of niacin in the reduction of postpartum depression.
  Keywords: Postpartum depression, Progesterone, Mice, Niacin