فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • یوسف خیری، میکائیل صفا، فریده نصیری * صفحه 1
  زمینه و هدف
  مواجهه با سرطان موجب ایجاد بحران در ابعاد جسمی، روانی و معنوی می شود. سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی انسان را هماهنگ می کند و جهت سازگاری با بیماری لازم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی، بخشش و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه گوارش انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی می باشد که در این مطالعه 45 بیمار مبتلا به انواع مختلف سرطان های دستگاه گوارش مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال 96 مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه از پرسشنامه های سلامت معنوی الیسون، پرسشنامه بخشش ری و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای مذهبی پارگامنت و کوئینیگ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن توسط نرم افزار SPSS 19 استفاده شد. rs=0/61
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین بخشش و سلامت معنوی (rs=0/61 ،P>0/1) ، بین بخشش با راهبردهای مقابله ای مذهبی (rs=0/73 ،P=0/31) و بین سلامت معنوی با راهبردهای مقابله ای مذهبی (rs=0/44 ،P=0/1) رابطه مثبت و معنی دار آماری وجود داشت.
  ملاحظات اخلاقی
  همه افراد مورد مطالعه از محتوای مطالعه آگاهی یافتند و اگر موافق شرکت در مطالعه بودند، فرم رضایت نامه کتبی برای تمامی آن ها تکمیل شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد بیشتر بیماران مبتلا به سرطان از سطح سلامت معنوی بالایی برخوردارند. احساسات مثبت زمینه را برای بروز بخشیدن ایجاد می کند. راهبردهای مقابله ای مذهبی منجر به تجارب هیجانی خوشایندی می گردد و عواطف مثبت نیز در افراد باعث احساس رضایت از زندگی و شکرگزاری و بخشش خواهد بود.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، بخشش، راهبرد مقابله ای، سرطان، دستگاه گوارش
 • احمدرضا کیانی چلمردی *، سعید خاکدال صفحه 2
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهزیستی معنوی و آخرت نگری با بهزیستی رون شناختی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بوده است. نمونه پژوهش شامل 111 دانشجو بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند. داده های حاصل از نمونه مذکور با استفاده از آزمون کالموگروف اسمیرنف، همبستگی پیرسون و در ادامه آزمون رگرسیون به روش هم زمان تحلیل شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی معنوی، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و مقیاس آخرت نگری ابراهیمی بهرامی احسان استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که بین بهزیستی معنوی و آخرت نگری با بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. همچنین خرده مقیاس های سلامت مذهبی، تعالی، آخرت محوری، آمادگی و تکلیف گریزی توانستند بهزیستی روانشناختی را پیش بینی کنند.
  ملاحظات اخلاقی
  قبل از اجرای پرسشنامه ها، ابتدا در مورد هدف از این پژوهش و همچنین محرمانه بودن نتایج به مشارکت کنندگان توضیح داده شد تا با رضایت آگاهانه در تحقیق شرکت کنند.
  نتیجه گیری
  با افزایش بهزیستی معنوی و تاکید بر آخرت نگری و تقویت گرایش های مذهبی در افراد جامعه، می توانیم جامعه ای را به بار آوریم که از بهزیستی روانشناختی بالاتری برخوردار باشد تا هدف های مطلوب در جامعه، چه در سطح فردی، چه خانوادگی و چه اجتماعی و اقتصادی تامین شود.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، بهزیستی معنوی، آخرت نگری
 • حبیب شارعی نیا، سیدحسین ناظمی، الهه خدادادی، محبوبه گنجی رودی، نرگس قالیبافان، سمانه نجفی * صفحه 3
  زمینه و هدف
  رفتارهای نامحترمانه در محیط های کاری یک تهدید جدی به شمار رفته و منجر به ایجاد شرم و به خطرانداختن سلامت پرستاران و بیماران می گردند. این رفتارها جو سازمانی را نیز به خطر می اندازند و در صورتی که به آن ها توجه نشود، عواقب ناخوشایندی خواهند داشت. هدف از این مطالعه بررسی رفتارهای نامحترمانه در محیط های درمانی از دیدگاه پرستاران بیمارستان های شهر گناباد می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی با شرکت 182 نفر از پرستاران بیمارستان های شهر گناباد در سال 1395 انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد رفتارهای نامحترمانه پرستاری به روش سرشماری از بین پرستاران بخش های اورژانس، جراحی، داخلی، زنان، اطفال، دیالیز، چشم و ENT، ICU، CCU و NICU جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون های آماری در سطح کم تر از 0/05 معنی دار لحاظ گردید.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که نمره کل رفتارهای نامحترمانه از دیدگاه پرستاران 2/30 از 5 نمره لیکرت می باشد. بیشترین رفتار نامحترمانه در پرستاران در ارتباط و تعامل با پزشکان (0/91±2/84) و کم ترین آن در تعامل پرستاران با سوپروایزر (0/83±1/97) مشاهده شد.
  ملاحظات اخلاقی
  پس از توضیح اهداف مطالعه و محرمانه ماندن اطلاعات، رضایت نامه کتبی آگاهانه از شرکت کنندگان اخذ گردید.
  نتیجه گیری
  رفتارهای نامحترمانه در میان پرستاران بر کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران تاثیر دارد و می تواند منجر به فشارهای شغلی و عدم رضایت شغلی شود، لذا توجه به عواملی که منجر به رفتارهای نامحترمانه در محیط کار پرستاران شود، ضروری است.
  کلیدواژگان: رفتارهای نامحترمانه، محیط های درمانی، پرستار
 • سیده الهام فضل جو *، عباس عباس زاده، لاله لقمانی صفحه 4
  زمینه و هدف
  سیستم سلامت به پرستارانی نیاز دارد که در تصمیم گیری اخلاقی شرکت کرده و منجر به افزایش کیفیت ارائه خدمات در سیستم گردند. دانشجویان پرستاری نیازمند یادگیری مهارت های آنالیز اخلاقی می باشند تا توانایی مواجه با معضلات اخلاقی پیش آمده در بالین را داشته باشند. این امر نیازمند توانمندی در زمینه استدلال اخلاقی است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین استدلال اخلاقی در پرستاران و دانشجویان پرستاری میبد در مواجهه با معضلات اخلاقی طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی و نمونه گیری به شیوه سرشماری بر روی 134 نفر از دانشجویان پرستاری (66 نفر) و پرستاران (68 نفر) در شهرستان میبد در سال 1396 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها آزمون معضلات اخلاقی پرستاری (Nursing Dilemms Test) است. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 صورت گرفت و آزمون های متناسب شامل توصیفی و تحلیلی (پیرسون، آزمون مستقل و وابسته T-test) انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره استدلال اخلاقی پرستاران (5/93±40/83) و دانشجویان پرستاری (6/8±46/64) از کل نمره 66 به دست آمد. میانگین نمره استدلال اخلاقی دانشجویان سال آخر تفاوت معناداری نسبت به سال های پایین تر نداشت (P>0/05). بین سابقه کار پرستاران با میانگین نمره استدلال اخلاقی رابطه معناداری گزارش شد (P≤0/05). سایر ویژگی های جمعیت شناختی پرستاران و دانشجویان پرستاری ارتباط معناداری با میانگین نمره استدلال اخلاقی نداشتند.
  ملاحظات اخلاقی
  در مورد اهداف پژوهش و محرمانه بودن اطلاعات به شرکت کنندگان توضیح داده شد و رضایت کتبی جهت شرکت در پژوهش گرفته شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های به دست آمده از مطالعه و لزوم برخورداری پرستاران از توانایی استدلال اخلاقی و توانمندی دانشجویان پرستاری در طول تحصیل نیاز به برنامه ریزی آموزشی مناسب در کوریکولوم آموزشی دانشکده ها و ارائه راه کارهای مناسب و استراتژی های خاص توسط مدیران و برنامه ریزان بیمارستان در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: استدلال اخلاقی، معضلات اخلاقی، دانشجویان، پرستاران، بیمارستان
 • ثاراله شجاعی، محمد عبدی، یدالله زارع زاده، محمد آقاعلی، فریبا دهقانی * صفحه 5
  زمینه و هدف
  اتانازی یا پایان بخشیدن برنامه ریزی شده به زندگی بیمار با برخی روش های پزشکی، یکی از چالش های اخلاق پزشکی است. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه خانواده بیماران، نسبت به اتانازی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1394 و بر روی100 نفر از خانواده بیماران بستری صورت گرفته است. نمونه گیری به صورت تصادفی از بین همراهان بیماران بستری در بخش های ویژه و عمومی بیمارستان شهید بهشتی قم صورت گرفت. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه نگرش نسبت به اتانازی بود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و بوسیله نرم افزار SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد.
  ملاحظات اخلاقی
  رضایت نامه کتبی آگاهانه از همه شرکت کنندگان اخذ شد. علاوه بر این، به همه آنها در مورد ناشناس بودن پرسشنامه ها و محرمانه بودن اطلاعات اطمینان خاطر داده شد.
  یافته ها
  اغلب شرکت کننده ها نگرش خنثی (بی طرفانه ای) نسبت به اتانازی داشتند. بین نمره کل نگرش به اتانازی و خرده مقیاس هایش شامل ملاحظات اخلاقی، ملاحظات عملی، ارج نهادن به زندگی و باورهای طبیعت گرایانه همبستگی معنی دار برقرار بود (0/05>P). بین نمره نگرش به اتانازی و میزان ماندگاری بیمار رابطه معنی داری مشاهده نشد (0/05P>).
  نتیجه گیری
  اکثر خانواده بیماران نگرش خنثی (بی طرفانه ای) نسبت به اتانازی داشتند. این امر می تواند ناشی از موقعیت نامشخص جامعه در این زمینه باشد. به نظر می رسد که وجود بحث های اخلاقی، مذهبی و حقوقی بیشتر در مورد اتانازی به منظور ایجاد توانایی مردم در تصمیم گیری در این زمینه ضروری است.
  کلیدواژگان: اتانازی، اخلاق پزشکی، بیمار، پرستار، خانواده
 • یعقوب مدملی، یسرا احمدی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو *، فاطمه رستمی، محبوبه خدادادی، مجتبی راجی، احسان بندانی ترشکی صفحه 6
  زمینه و هدف
  تالاسمی یک بیماری مادرزادی اتوزومال مغلوب نشات گرفته از کشورهای منطقه مدیترانه است که با کمبود در سنتز زنجیره گلوبین است. امروزه با وجود پیشرفت هایی که در پزشکی صورت گرفته، بقای این بیماران مخصوصا مبتلایان به تالاسمی ماژور افزایش یافته است. با این وجود مشکلات روانی اجتماعی حاصل از طبیعت مزمن بیماری هنوز از چالش های مهم پیش روی این بیماران است،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در افراد مبتلا به تالاسمی ماژور انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی استکه بر روی 101 نفر از بیماران تالاسمی ماژور بخش تالاسمی بیمارستان بزرگ دزفول به روش نمونه گیری هدفمند در سال 1394 انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی دلمن و فری جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS 18 و آزمون آماری ANOVA،T مستقل، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری 0/05>P تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 5/4±23/22 بود که از این تعداد 60/4 درصد مذکر و 39/6 درصد مونث بودند. میانگین نمره کلی سلامت معنوی و زیرمقیاس خودکارآمدی به ترتیب 34/58 و 14/68 بوده که بیانگر سطح متوسط در این زیرمقیاس ها بود. میانگین زیرمقیاس طرح زندگی 8/19 بوده که نشان دهنده سطح بالای این زیرمقیاس می باشد. بین جنس و سلامت معنوی رابطه معنی داری مشاهده نشد (0/05<P).
  ملاحظات اخلاقی
  پژوهش حاضر با حفظ حریم بیمار و با کسب رضایت آگاهانه کتبی از بیماران و بدون تحمیل هزینه به آنان انجام شد.
  نتیجه گیری
  مطالعهحاضرنشاندادکه سلامت معنوی بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور عمدتا در سطح متوسط قرار دارد و با توجه به ارتباط سلامت معنوی با بهزیستی بیماران نیاز است که در جهت ارتقای سلامت آنان گام برداشته شود.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، بتاتالاسمی ماژور، معنویت
 • اکرم پیمان، بهشته طبرسی *، محمد اسلامی وقار، مریم سهیلی صفحه 7
  زمینه و هدف
  با توجه به مشکلات بی شماری که احتمال دارد زنان باردار در دوران بارداری و زایمان متحمل شوند، نیاز بیشتری به دریافت خدمات و رعایت حقوق از جنبه های مختلف دارند، لذا رعایت اصول اخلاقی و حقوق مادران باردار به دلیل نیازهای طبی مادر و جنین باید مورد توجه قرار گیرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان رعایت منشور حقوق مادر در زایشگاه بیمارستان های علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1396 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه پژوهشی از نوع توصیفی مقایسه ای می باشد و در این پژوهش 200 نفر مادر باردار و100 نفر ماما در زایشگاه های بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات این پژوهش با استفاده از دو نوع پرسشنامه پژوهشگرساخته برای ماماها و مادران جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش در تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که 4 عامل اصلی شناسایی شده در این پژوهش شامل: عامل اول: دریافت خدمات مطلوب مامایی؛ عامل دوم: احترام به حریم خصوصی مادر؛ عامل سوم: احترام به حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه مادر؛ عامل چهارم: دسترسی به اطلاعات درمانی به نحو مطلوب می باشد. همچنین از نقطه نظر دیدگاه مادران و ماماها بین «میزان دسترسی به اطلاعات درمانی به نحو مطلوب» و «خدمات مطلوب مامایی» تفاوت معنی دار وجود داشت (p<0/05).
  ملاحظات اخلاقی
  پس از کسب مجوز از کمیته اخلاق اهداف مطالعه توضیح داده شد و در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات به آنان اطمینان خاطر داده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت رعایت ابعاد مختلف حقوق گیرندگان خدمت در طول دوران بارداری و تفاوت معنی دار بین نقطه نظرات مادران و ماماها پیرامون دسترسی به خدمات و اطلاعات درمانی در پژوهش حاضر، بهبود وضعیت موجود و برگزاری کلاس های توجیهی برای مادران و ماماها برای بهترشدن اوضاع به عنوان امر مهم باید در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: منشور حقوق، مادر، ماما، بخش زایمان
 • ایمان خاکپور * صفحه 8
  زمینه و هدف
  نوجوانی دوره حساس به همراه عوامل تهدیدکننده بسیار است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش سلامت معنوی، تنظیم هیجان و باورهای فراشناختی در گرایش به سوء مصرف مواد در نوجوانان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 230 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی 95-94 که به روش در دسترس انتخاب شدند، انجام گرفته است. پس از اخذ رضایت اگاهانه، شرکت کنندگان پرسشنامه های سلامت معنوی، تنظیم هیجان، فراشناخت و گرایش به مصرف مواد را به شیوه خوداظهاری تکمیل نمودند. تحلیل داده ها به روش رگرسیون همزمان و با استفاده از نرم افزار SPSS 21 انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار متغیر گرایش به سوء مصرف مواد به ترتیب 6/12±13/61، سلامت معنوی 13/20±86/38، تنظیم هیجان 8/58±42/89، فراشناخت 10/05±70/23 می باشد. بین گرایش به مصرف مواد با سلامت معنوی و تنظیم هیجان ارتباط معکوس (p<0/01) و با باورهای فراشناختی ارتباط مستقیم (p<0/05) وجود داشت و متغیرهای پیش بین توانستند 25 % از تغییرات متغیر ملاک را پیش بینی نمایند.
  ملاحظات اخلاقی
  قبل از انجام پژوهش، هدف مطالعه برای شرکت کنندگان توضیح داده شد تا با رضایت کامل مشارکت داشته باشند.
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق نشان داد با افزایش سلامت معنوی و تنظیم هیجان گرایش به مصرف مواد کم تر و با افزایش باورهای فراشناختی گرایش به مصرف مواد بیشتر می شود. از این رو توجه به این عوامل در گرایش به مصرف مواد نیازمند تمهید مداخلات و اقدامات پیشگیرانه می باشد.
  کلیدواژگان: نوجوانی، رفتارهای پرخطر، سلامت معنوی، تنظیم هیجان، باورهای فراشناختی
 • مقاله مروری
 • علیرضا رشتبری، امید ساعد * صفحه 9
  زمینه و هدف
  تغییراتی همچون جهانی سازی و مهاجرت که در سال های اخیر به طور گسترده ای در سطح بین المللی به وقوع پیوسته اند ، تعاملات فرهنگی را افزایش داده و جوامع کنونی را عمدتا به جوامع چند فرهنگی مبدل کرده اند. در چنین شرایطی ، آگاهی از فرهنگ های حاکم بر جوامع مختلف ، نقش فرهنگ در تشخیص ، درمان و نمود علائم اختلال های روانی و نیز آگاهی از تاثیر فرهنگ درمانگر و مراجع بر فرآیند درمانی امری ضروری است. هدف از مقاله حاضر، بررسی جنبه های فرهنگی اخلاق در کشورهای مختلف دنیا از جمله آسیای شرقی ، هندوستان ، کشورهای منطقه خاورمیانه (مانند ایران) ، آفریقا ، کشورهای اروپایی لاتین، ایالات متحده آمریکا می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مقاله مروری روایتی، جستجوی نظام مند برای مقالات انگلیسی زبان، دارای متن کامل و قابل دسترس، در بازه زمانی سال های 2005 تا 2015 با واژگان کلیدی «Culture» ، «Ethics» ، «Psychotherapy» ، «Cultural Differences» ، در پایگاه های PubMed، Science Direct و Google Scholar صورت گرفت. از میان 116 مقاله یافت شده، 24 مقاله مرتبط، مطالعه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  تفاوت های فرهنگی در بین جوامع مختلف به حدی است که نادیده گرفتن آن ها می تواند به افت عملکرد درمانی درمانگر و نتایج درمانی ضعیف منتهی شود. همچنین بررسی متون نشان می دهد که کدهای اخلاقی APA روانشناسان را به داشتن دانش و آگاهی از تفاوت های فرهنگی ، فردی و احترام متقابل به حقوق اساسی ، عزت و مقام همه انسان ها ملزم می کند.
  ملاحظات اخلاقی
   صداقت و امانت داری در گزارش متون، استناددهی به منابع و پرهیز از هر گونه سوگیری رعایت گردید.
  نتیجه گیری
  اگرچه ممکن نیست درمانگر با همه فرهنگ ها آشنایی داشته باشد ، اما نتایج نشان می دهند آگاهی درمانگر از زمینه فرهنگی خودش و نیز درک و پذیرش تفاوت های فرهنگی خود با مراجعین ، می تواند به پیشبرد موثر فرآیند درمانی و بهبود کیفیت آن کمک نماید. به علاوه نیاز گسترده ای به تبیین کدهای اخلاقی متناسب با فرهنگ جوامع مختلف وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ ، اخلاق ، روان درمانی، تفاوت های فرهنگی
|
 • Yousof Khairy, Mikaeel Safa, Farideh Nasiri * Page 1
  Background and Aim
  Exposure to cancer causes the physical, psychological and spiritual aspects. Spiritual health coordinates different aspects of human life and it is necessary to adapt to the disease. The present study was conducted to investigate the spiritual health, forgiveness and coping strategies in patients with gastrointestinal cancers.
  Materials and Methods
  This is a cross-sectional descriptive study. In this study, 45 patients with various types of gastrointestinal cancers referred to the Imam Reza Educational Center of Tabriz University of Medical Sciences in 2018 were evaluated. Ellison Spiritual Wellness Questionnaire, Ray Forgive Questionnaire, and Pargament and Queen's Religious Coping Strategies Questionnaire were used. For data analysis, descriptive statistics, independent t-test and Spearman correlation coefficient were used by SPSS 19 software.
  Findings
  The results showed significant correlation between forgiveness and spiritual health (P<0.001, rs=0.61), forgiveness with religious coping strategies (P=0.031, rs=0.73) and spiritual well-being. There was a significant positive correlation with religious coping strategies and Spiritual Health (P=0.001, rs=0.44).
  Ethical Considerations
  All subjects were informed on the content of the study and if they agreed to participate, a written informed consent was obtained.
  Conclusion
  The results of study showed that most patients with cancer have a high spiritual level. Positive emotions resulted in better self-expression. Religious coping strategies lead to delightful emotional experiences and positive emotions in subjects and it will make life satisfying and thanksgiving and full of forgiveness.
  Keywords: Spiritual Wellbeing, Forgiveness, Coping Strategy, Cancer, Digestive System
 • AhmadReza Kiani Chelmardi*, Saeed Khakdal Page 2
  Background and Aim
  The aim of this study was to investigate the Relationship between Spiritual wellbeing and Hereafter Thought with Psychological wellbeing in Mohaghegh Ardabili University Students.
  Materials and Methods
  A sample of 111 participants was selected from the whole students to Mohaghegh Ardabili University using a random cluster sampling. The tools of this study were Spiritual Wellbeing Scale, Ryff Psychology Well-Being Scale (RPWB) and Hereafter Thought Scale.
  Findings
  The following results were obtained in this study shown that there was Positive Relationship between Spiritual wellbeing and Hereafter Thought with Psychological wellbeing and subscales of religious health, transcendence, heatafter, readiness and task flighting predicts Psychological wellbeing.
  Ethical Considerations
  Before completing the questionnaires, first of all, we explain the aim of this research and confidentiality of results for participants, to participate with informed consent.
  Conclusion
  Increasing Spiritual wellbeing and focus on Hereafter Thought and reinforcement of religious tendency in family members, can promote Psychological wellbeing. Psychological well-being is deeply related to the individual’s religious beliefs, which offer a rich source of material to consider the relationship between various dimensions of religious involvement and other facets of psychological well-being. These results provide new insights into how spirituality operates as a fluctuating experience in daily life.
  Keywords: Psychological Well-Being, Spiritual Wellbeing, Hereafter Thought
 • Habib Shareinia , Seyed Hossein Nazemi , Elaheh Khodadadi, Mahboobeh Gangi, NargesGhalibafan, Samane Najafi * Page 3
  Background and Aim
  Uncivil behavior in the workplace threats are leading to embarrassing and compromising the health of nurses and patients are the behaviors of organizational climate also threaten and, if it is not considered unpleasant consequences will be. The aim of this study was to evaluate uncivil behavior in therapeutic environments from nurses' Perspective in hospitals in Gonabad city.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study on 182 Nurses in hospitals of Gonabad city in 2017. Data were collected through demographic questionnaire and standard Nursing Uncivility Scale (NIS) by census sampling from nurses in emergency, surgery, internal medicine, obstetrics and gynecology, pediatrics, hemodialysis, Ophthalmology and ENT, ICU, CCU, NICU Wards. Data analyzed using descriptive statistics and statistical tests ANOVA, t-test and Pearson correlation was performed using SPSS 20. The results of the statistical tests were considered to be less than 0.05.
  Findings
  The findings of this study showed that total score of uncivil behaviors from nurse's perspective is 2.30 of 5 score in Likert. Most uncivil behavior in nurses interacts with physicians (84.2±0.91) and the lowest in nurses interacting with supervisors (1.97±0.83) was observed.
  Ethical Considerations:
  After explaining the objectives of the research and confidentiality of the information, the informed written consent was obtained from participants.
  Conclusion
  Uncivility behaviors among nurses can affect the quality of services provided by them. Therefore, considering factors that lead to uncivility in nursing workplace is necessary.
  Keywords: Uncivil Behaviors, Therapeutic Environments, Nurse
 • Seyede Elham Fazljoo*, Abbas Abbaszadeh, Laleh Loghmani Page 4
  Background and Aim
  The health system requires nurses to participate in ethical decision-making and increase the quality of service provision in the system. Nursing students need to learn ethical analysis skills to be able to deal with the ethical issues in the clinical setting. Therefore, this study was designed with the aim of Comparison of moral reasoning of nursing students and nurses in Meybod city in Facing with dilemmas.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study and census sampling was conducted on 134 nursing students (66 nurses) and nurses (68 students) in Meybod city in 2017. Data were collected by using Nursing Dilemma Test questionnaire . Spss software version 18 was applied to analyze the data.
  Findings
  The mean score of the nurses' moral reasoning was (40/83±5/93) and the nursing students’ moral reasoning was (64/46±6/8). There was a significant relationship between the work experience of nurses and the mean score of moral reasoning (P≤0/05). There was no statistically significant relationship between the mean score of moral reasoning and other demographic characteristics (P≥0.05).
  Ethical Considerations
  The aims of the study and confidentiality of the data were explained to the participants and their written consent for participation in the study was obtained.
  Conclusion
  According to the findings of the study and the need for nurses to be able to substantiate their moral reasoning and the ability of nursing students during their education requires proper educational planning in educational curriculum of colleges and the provision of appropriate strategies and strategies by hospital managers and planners.
  Keywords: Reasoning, Moral Dilemma, Students, Nursing, Hospital
 • Sarallah Shojaei , Mohammad Abdi, Yadolah Zarezadeh, Mohammad Aghaali, Fariba Dehghani * Page 5
  Background and Aim
  Euthanasia or planned ending to the patient’s life by some medical means is a challenging issue of medical ethics. The aim of this study was to evaluate the attitudes of patient entourages toward euthanasia.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 100 patients’ entourages during the year 2016. Sampling was donned randomly among patients’ entourages hospitalized in the critical and general units of Beheshti Hospital, Qom. Data were analyzed by Chisquare, independent t-test and Pierson correlation test through SPSS 19.
  Findings
  Most participants had an impartial attitude towards euthanasia. Between the total score of attitude towards euthanasia and its subscales including ethical considerations, practical considerations, honoring the life and naturalistic beliefs there was a significant correlation (P<0/05). Between the total score of attitude towards euthanasia and patient's survival there was not a significant correlation (P>0/05).
  Ethical Considerations
  Written informed consent was obtained from all participants. Additionally, all of them were assured of anonymity of the questionnaires and confidentiality of the information
  Conclusion
  Most patients’ entourages had an impartial attitude towards euthanasia. This might have been caused by an uncertain position of community in this regard. More in depth ethical, religious and legal debates on euthanasia seem to be required to make people more capable of decision making in this regard.
  Keywords: Euthanasia, Medical Ethic, Patient, Nursing, Entourage, Family Member
 • Yaghoob Madmoli , Yosra Ahmadi, Marzieh Beigom Bigdeli Shamloo*, Fateme Rostami, MahboobeKhodadadi, Mojtaba Raji, Ehsan Bandani, Tarashoki Page 6
  Background and Aim
  Thalassemia is an inherited autosomal recessive disease originating from the countries of the Mediterranean region that is deficient globin chain synthesis. Despite medical advances that have been made in the survival of these patients, especially patients with thalassemia major are increased. However, mental health problems - social nature of chronic disease is still the major challenges facing these patients. This study aimed to investigate the spiritual health and its related factors in patients with thalassemia major was performed.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional study on 101 patients with thalassemia major in thalassemia major ward of dezful hospital with purposive sampling was conducted in 2015. Data were collected with demographic and spiritual health standard Dolmen and Ferry questionnaire and analyzed by SPSS 18 and statistical analysis ANOVA, T independent, linear regression and Pearson's correlation coefficient with significant level of P<0/05 were analyzed.
  Findings
  The mean patient age was 23.22±5.4 which 60.4% were male and %39.6 was female. The average score of spiritual health and self-efficacy subscale 34.58 and 14.68 respectively, which indicates the average level of the subscales. Average of life plan sub scale was 19.8 that is indicative of the high level of this sub-scale. There was no significant relationship between sex and spiritual health (P>0.05).
  Ethical Considerations:
  The present study was conducted with the patient's privacy and with written informed consent from patients and without any cost to them.
  Conclusion
  The study showed that the spiritual health of patients with thalassemia major usually is at the average level and according to the relationship spiritual health and well-being of patients is required that steps be taken to improve their health.
  Keywords: Spiritual Health, Major Beta Thalassemia, Spirituality
 • Akram Peyman , Beheshteh Tabarsy*, Mohammad Islami Vaghar, Maryam Soheili Page 7
  Background and Aim
  According to the numerous problems that pregnant women are likely to suffer during pregnancy and childbirth, they need more services and rights in different ways. so observing ethics and rights of pregnant women according to their medical needs must be concerned. This study was conducted with the aim of assessing a comparative study of satisfaction of midwives and mothers of Adherence to mother Rights in educational Hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences, 2017.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive comparative study and in this study, 200 pregnant women and 100 midwives in hospitals in Kermanshah University of Medical Sciences were selected by ease sampling. Data gathering tool was two types of researcher made questionnaire to midwives and mothers. Data was analyzed by SPSS and descriptive analytical tests.
  Findings
  The results of research of exploratory factor analysis showed that 4 main factors identified in this study include: the first factor: received a favorable obstetric services, the second factor: respect the privacy of the mother, the third factor: Respect for the right to choose and decide freely mother, the fourth factor: access to health information is appropriately. Also from the point of view of mothers and midwives between the access to health information and favorable obstetric services appropriately in terms of statistical tests. There is a significant difference (p<0.05).
  Ethical Considerations
  After explanation about the study objectives and ensuring confidentiality of information, the participants’ consent was obtained.
  Conclusion
  Regarding importance of mother rights during pregnancy and the difference between the views of mothers and midwives on access to health information and obstetric services in this study, improve the present situation and classes for justification of mothers and midwives to better the situation should be considered as important.
  Keywords: Rights Charter, Mother, Midwife, Maternity Ward
 • Iman Khakpoor * Page 8
  Background and Aim
  Adolescence is a sensitive period with many threats. The aim of this study was to determine the role of spiritual health, emotion regulation and metacognitive beliefs in substance abuse in adolescents.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on 230 female and boy students of Torbat-e-Heidarieh high school in academic year 95-94 that was selected by available sampling method. After obtaining informed consent, participants completed the questionnaire of spiritual health, emotional regulation, metacognition, and drug use tendency. Data analysis was using inter regression method.
  Findings
  Mean and standard deviation of tendency to substance abuse was 13.61±6.2 spiritual health 86/38±13/20, emotion regulation 42/89±5/58 and metacognitive beliefs 70/23±10/05. Between the tendency to substances abuse with spiritual health and emotional regulation was inverse relationship (p<0/01) and with metacognitive beliefs was direct relationship (p<0/05). The predictor variables predict 25% of the variation of the criterion variable.
  Ethical Considerations
  Before the study, the goal of the study was explained to participants to participate full satisfaction.
  Conclusion
  The research findings showed that the increase of spiritual health and emotional regulation the tendency to substances abuse decrease and with the increasing metacognitive beliefs, the tendency to use drugs will increase. Therefore, attention is paid to the role of these factors in tendency to drug use provides ground for preventive action.
  Keywords: Youth, Risky Behaviors, Spiritual Health, Emotion Regulation, Metacognitive Beliefs
 • Alireza Rashtbari , Omid Saed * Page 9
  Background and Aim
  Changes such as globalization and migration, which have been widespread at international level in recent years, have led to increased cultural interactions and the transformation of existing communities into multi-cultural communities. In such a situation, awareness of the cultures governing the various communities, the role of culture in diagnosis, treatment, and symptoms of mental disorders, as well as awareness of the impact of therapist's and client's culture on the therapeutic process is necessary. The purpose of the present article is to study the cultural aspects of ethics in different countries such as East Asia, India, Middle Eastern countries, European countries, the United States of America and Africa.
  Materials and Methods
  In the present narrative review paper, a systematic study was conducted for full-accessible English papers at 2005 to 2015 years time period using "culture", "ethics", "psychotherapy", "cutularal differences" keywords on PubMed, Science Direct and Google Scholar databases. Of total 116 obtained papers, 24 related papers were studied and analyzed.
  Findings
  The cultural differences between different communities are such that ignoring them could lead to a decline in therapeutic performance of therapist and poor treating outcome. Literature review showed that the APA's ethics code forces psychologists to have knowledge and awareness of cultural, individual, and Mutual respect for the fundamental rights, dignity and authority of all human beings.
  Ethical Considerations
  Integrity and honesty in reporting, documenting and citing of resources were observed,
  Conclusion
  The results show that although the therapist may not be familiar with all cultures, the therapist's awareness of his own cultural context, as well as the understanding and acceptance of his cultural differences with the clients, could have contribution in effective advancement of the therapeutic process and improving the quality of the treatment. In addition, there is an extensive need to determine ethical codes proportional to culture of various communities.
  Keywords: Culture, Ethics, Psychotherapy, Cutularal Differnces