فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رابطه موانع سازمانی با انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی کارکنان یک شرکت صنعتی
  نوری کعب عمیر، نگار جهاندیده، سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی صفحه 2
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ابعاد موانع سازمانی با ابعاد انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی بود. با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نمونه ای شامل 250 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی در اهواز انتخاب شدند و دو پرسشنامه موانع سازمانی (براون و میچل، 1978) و انگیزش شغلی خود تعیین کنندگی (بلیس، 1994) توسط آنها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش همبستگی ساده و زیربنایی و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 انجام شد. با توجه به نتایج همبستگی زیربنایی، نامناسب بودن اطلاعات کاری، اولویت بندی کارها و کمبود مواد و ابزار مهمترین عوامل اثرگذار بر انگیزش شغلی خودتعیین کنندگی هستند. در ارتباط با تحلیل رگرسیون نیز ابعاد انگیزش شغلی با حیطه های گوناگونی از موانع سازمانی رابطه ی چندگانه ی معنادار داشتند.
  کلیدواژگان: ابعاد انگیزش شغلی خودتعیین کنندگی، ابعاد موانع سازمانی
 • بررسی نقش واسطه ای الزامات شغلی و فرسودگی عاطفی در رفتار غیرشهروندی میان مشتری و کارمند
  حمید عبودی، سیدمحسن علامه، فرشته کاظمیان صفحه 3
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی متغیرهای میانجی در رفتارهای غیرشهروندی مشتریان و کارکنان سازمان تامین اجتماعی در شهر اهواز می باشد. پژوهش های پیشین در زمینه ی رفتارهای غیرشهروندی در محیط کار بر روی منابع داخل سازمانی بدرفتاری ها تمرکز داشته اند و توجه کمی را به منابع خارج سازمانی از جمله مشتریان معطوف نموده اند. در این مطالعه ی میدانی، از تعداد 360 نفر کارکنان بخش های مختلف سازمان تامین اجتماعی در شهر اهواز که مشغول خدمت رسانی هستند تعداد 153 نفر بصورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. تعداد 133 پرسشنامه معادل 87 درصد تکمیل و عودت داده شد. جهت گردآوری داده ها و اطلاعات از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارهای SPSS v. 19. 0 وAmos v. 18. 0 بکار گرفته شد. جهت آزمون فرضیه ها و برازش مدل پژوهش از آمار توصیفی، آزمون همبستگی، آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بطور خلاصه، یافته ها نشان می دهد که رفتار غیرشهروندی مشتری از طریق متغیر فرسودگی عاطفی به تنهایی و همچنین از طریق توالی دو متغیر میانجی الزامات شغلی و سپس فرسودگی عاطفی با رفتار غیرشهروندی کارمند رابطه دارد. در نهایت، پس از توضیح نتایج، محدودیت ها و پیشنهادهای کاربردی، رهنمودهایی جهت پژوهش های آینده ارائه شد (05/0=).
  کلیدواژگان: رفتار غیرشهروندی، خدمات به مشتری، فرسودگی عاطفی، الزامات شغلی
 • علی مهداد، حسن خردمند مشعل، افسانه تاجیک صفحات 46-58
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر تعدیل کنندگی عزت نفس سازمانی بر رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه به مرحله اجرا درآمد. پژوهش حاضر توصیفی و نوع آن همبستگی است و جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان یک بیمارستان دولتی است که از بین آن ها تعداد 200 نفر به عنوان نمونه تعیین و از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرشنامه های عزت نفس سازمانی (پیرز و گاردنر، 2004) ، پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و همکاران، 1982) و پرسشنامه عملکرد وظیفه (باباکاس و همکاران، 1999) می باشند. داده ها با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند و نتایج پژوهش نشان داد که بین خودکارآمدی با عملکرد وظیفه و عزت نفس سازمانی رابطه معنادار (01/0p<) وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که خودکارآمدی و عزت نفس سازمانی (18/0 =β و 05/0>p) قادر به پیش بینی معنادار عملکرد وظیفه بوده و عزت نفس سازمانی قادر به تعدیل رابطه خودکارآمدی و عملکرد وظیفه میباشد. (p<0. 01) بنابراین، براساس یافته های یافته های پژوهش حاضر میتوان چنین نتیجه گیری نمود که از طریق خودکارآمدی و عزت نفس سازمانی، می توان عملکرد وظیفه را افزایش داد.
  کلیدواژگان: عزت نفس سازمانی، خودکارآمدی، عملکرد وظیفه، کارکنان بیمارستان
 • سعید رحیمی پردنجانی*، باقر غباری بناب، محسن شکوهی یکتا صفحات 58-80
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر بر افزایش خودکارآمدی شغلی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی بود. در راستای رسیدن به هدف فوق 60 نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس ناشنوای هنرستانی شهر اصفهان به طور تصادفی انتخاب شدند و با گمارش تصادفی به دو گروه 30 نفری (15 نفر پسر و15 نفر دختر) آزمایشی و گواه تقسیم گردیدند. پژوهش حاضر با روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد. پرسشنامه خودکارآمدی شغلی بتز و همکاران (1996) به عنوان پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری در هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفت. آموزش به مدت سه هفته (هفته ای دو جلسه دو ساعته) برای گروه آزمایشی انجام شد. گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که بین دو گروه تفاوت معناداری از لحاظ خودکارآمدی شغلی وجود داشت. نتایج به دست آمده دلالت بر این داشت که آموزش مبتنی بر نظریه هوش های چندگانه گاردنر خودکارآمدی شغلی دانش آموزان ناشنوای هنرستانی را به طور معناداری افزایش داده است. تلویحات نظری و کاربردهای عملی پژوهش در اصل مقاله آورده شده است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی شغلی، هوش های چندگانه، دانش آموزان با آسیب شنوایی
 • مهدی کلانتری * صفحات 81-101
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای ارتقاء سطح تعهد سازمانی روسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش تحقیق بر پایه مفروضه های تحقیقات همبستگی و با اجرای پرسشنامه های سبک شناختی (CSI) ، منبع کنترل (راتر ،1978) ، تعهد سازمانی (ماودی و همکاران ،1979) ، و پرسشنامه محقق ساخته الگوهای رهبری روی 198 نفر به عنوان نمونه آماری از روسا و مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند ، اطلاعات لازم جمع آوری شد. بطور کلی ، نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که براساس الگوهای رهبری ، سبک های شناختی و منابع کنترل می توان مدلی را برای پیش بینی و ارتقای سطح تعهد سازمانی ارائه کرد. نتایج تحلیل مسیر نیز حاکی از ارتباط مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای یاد شده با تعهد سازمانی است. و ضرایب بتا نشان داد که متغیرهای منبع کنترل درونی ، منبع کنترل بیرونی و سبک رهبری دیوان سالاری منفی ولی متغیرهای سبک تفکر تحلیلی (05/0>P و 565/0= β) ، منبع کنترل درونی (05/0>P و 361/0 - = β) ، سبک رهبری سیاسی (05/0>P و 244/0= β) و سبک رهبری مشارکتی (05/0>P و 239/0= β) معنی دار بوده و می توانند پیش بینی کننده سطح تعهد سازمانی روسا و مدیران باشد.
  کلیدواژگان: سبک های رهبری، سبک های شناختی، منابع کنترل، تعهد سازمانی
 • محمد عزیزی *، فاطمه حاتمی صفحات 102-119
  چالش های متنوع پیش روی کارآفرینان، لزوم پروش مشاورانی که دارای قابلیت های ویژه و شایستگی های مورد نیاز برای ارائه خدمات مشاوره به کارآفرینان باشند را ایجاب می کند. توجه به قابلیت ها و شایستگی های کارآفرینانه ی آنان و ارتقای این شایستگی ها، به میزان چشم گیری بر موفقیت کسب وکار های کشور تاثیرگذار است. این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد مختلف شایستگی های مورد نیاز مشاوران کسب وکار انجام گرفت. روش انجام این پژوهش دارای رویکردی آمیخته بوده که روش گرد آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل مشاوران کلیه شرکت های خدمات فنی مهندسی، شرکت های مشاور مهندسی و کلیه مشاوران مستقل در شهر تهران هستند. شیوه تجزیه تحلیل داده ها در بخش کیفی تحلیل محتوا و در بخش کمی بصورت توصیفی و مدل معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شایستگی های «انگیزه بخشی، انرژی بخشی و امیدبخشی» ، «محرمانه پنداشتن اطلاعات کارآفرینان و حفظ حقوق مالکیت فکری آنان» ، «توانایی مربی گری، تسهیل گری و مدیریت بحث ها در کارگاه های آموزشی» ، «هوشیاری نسبت به فرصت های جدید کاری» ، «توانایی کسب اطمینان و اعتماد کارآفرینان» ، «قدرت تجزیه و تحلیل مسائل» ، «تخصص و دانش عمیق در یک صنعت یا بازار هدف» ، «استفاده از ابزار شبکه سازی به منظور ایجاد و حفظ روابط حرفه ای» ، «توانایی تهیه طرح کسب وکار» و «هوشیاری نسبت به آخرین روند ها و تغییرات محیط» شایستگی هایی هستند که دارای بیشترین اولویت مورد نیاز مشاوران کارآفرینی بوده و نیازمند توجه و تقویت ویژه ای می باشند.
  کلیدواژگان: شایستگی های مشاور، کارآفرینی، مشاور کسب و کار
 • احمدعلی روح اللهی * صفحات 120-131
  هدف این پژوهش بررسی مالکیت روان شناختی بر عملکرد شغلی است. پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردی است؛ از نظر ماهیت و روش، پژوهشی توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی به شمار می رود؛ هم چنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع داده ها، پژوهشی کمی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش تعداد 460 نفر از کارکنان یکی فرودگاه های آموزش خلبانی بودند که با استفاده از جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 210 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش برای سنجش مالکیت روان نشناختی از پرسش نامه مالکیت روان شناختی ون داین و پیرس (2004) و در بخش عملکرد شغلی از پرسش نامه ای عملکرد شغلی پاترسون (1970) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که مالکیت روان شناختی با عملکرد شغلی رابطه ای مثبت و معنادار داشته و ابعاد مختلف مالکیت روان شناختی توانایی پیش بینی عملکرد شغلی کارکنان را دارد. بنابراین، با ایجاد احساس دلبستگی در کارکنان در جهت هم سو ساختن اهداف فردی با اهداف سازمانی و نهادینه ساختن حس مالکیت و تعلق، آگاهی فردی، اندیشه ها، آرا و عقاید و باورهای کارکنان به اهداف سازمانی می توان سطح عملکردی کارکنان را تقویت نمود.
  کلیدواژگان: مالکیت روان شناختی، عملکرد شغلی، مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان و شغل
|
 • Relationship between organizational constraints with employees self-determined work motivation of an industrial company
  Negar Jahandideh, Esmaeil Hashemi sheykh shabani Page 2
  The purpose of this study was to explore the relationship between dimensions of organizational constraints with self-determined work motivation. A sample of 250 employees of an industrial company in Ahvaz was selected, using stratified random sampling. The employees were completed organizational constraints (Brown & Mitchell, 1978) and self-determined work motivation (Blais, 1994) questionnaires. The data were analyzed by Simple and canonical correlation and multiple regression analysis using SPSS-22. According to results of canonical correlation, inappropriate job related information, prioritizing tasks and lack of tools and equipment are the major factors affecting self-determined work motivation . About regression analysis, dimensions of work motivation were had significant multiple relationship with various areas of organizational constraints, too.
  Keywords: Self, determined Work Motivation , Organizational Constraints
 • The Mediating Role of Job demands and Emotional Exhaustion between Customer and Employee Incivility
  Hamid Abodi, seyedMohsen Allame, Fereshte Kazemiyan Page 3
  The present study aimed to survey the mediating factors of the relationship between customer Incivility and Employee Incivility. Workplace incivility research has focused on within-organizational sources of incivility, and less attention has been paid to outside-organizational sources such as customers. In this cross-sectional field study, from 360 service employees who work in different departments of the Social Security Organization in Ahwaz city, 153 persons were selected randomly as a sample. The response rate for the survey was 87% (n = 133). The collected data were analyzed using SPSS v.19.0 and Amos v.18.0 softwares. Means, standard deviations, correlations, reliability estimates (Cronbach alphas), factor analysis and structural equation modeling were conducted to test the hypotheses and model fitness. Briefly, the results show that customer incivility toward employees is related to employee incivility toward customers through job demands first and then emotional exhaustion. Finally, after discussing the results, limitations and practical implications, a number of directions highlighted for future research. (=0.05
  Keywords: incivility, customer service , emotional exhaustion , job demands
 • Ali Mehdad, Hassan Kheradmand mashal, Afsane Tajik Pages 46-58
  This research was carried out by the purpose of determining the moderating effect of organizational self-esteem on the relationship between self-efficacy and task performance. Current research was descriptive with correlation type. Its statistical population included all employees of a public hospital, among them 200 were selected as a sample through convenience sampling method. Research instruments consisted of organizational self-esteem questionnaire by Pierce & Gardner, 2004, self-efficacy questionnaire by Shererr et al, 1982 and task performance questionnaire by Babakas & et al., 1999. Data were analyzed by use of Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression analysis. The results showed that there were significant relationship between organizational self-esteem, self-efficacy and task performance (p <0.01). Moreover, the results of Hierarchical regression analysis indicated that self-efficacy and organizational self-esteem (β=0.18, p<0.01) could predict task performance and organizational self-esteem was able to moderate the relationship between self-efficacy and task performance (p<0.01). Based on current research’s results task performance could be increased by increasing of self-efficacy and Organizational self-esteem.
  Keywords: Organizational self-esteem, self-efficacy, task performance, hospital employees
 • S. Rahimi Pordanjani *, B. Ghobari Bonab, Shokohi Yekta Pages 58-80
  the present research investigated the impact of instruction based on multiple intelligences theory on Career self efficacy of deaf students in high school. To reach this end sixty high school deaf students were selected randomly and were assigned equally to experimental and control groups. The Betz questionnaire have been implemented as pre, post and follow up tests experimental and control groups.Experimental group was undergone three weeks of instruction while control groups did not receive any specific instruction. Data were analysis utilizing a repeated measure design. Statistical analysis indicated that there were significant gains for experimental group terms of Career self efficacy. Therefore the beneficial effects of Instruction based on multiple intelligence theory on Career self efficacy of deaf students is supported in the current research. Therefore suggest that psychologists of hearing impairment area, the practical strategies current research use in the process of guide academic and career hearing impairment pupils.
  Keywords: Career Self Efficacy, HearingImpairment Pupils, Multiple Intelligences
 • M. kalantari * Pages 81-101
  Aim of present study was developing a model for promotion of organizational commitment of I A U branches administrators and managers a randomly selected sampler of 198 administrators and managers of IAU were completed the cognitive styles inventory T organizational commitment and researcher-made questionnaire of leadership patterns. The analyses of collected data by MR show that it is permitable to develop a moder for predicting and promoting of organizational commitment according to leadership pattern cognitive styles and locus of control. The results of path analysis shows there is a direct and undirect relationships between among variables with an organizational commitment.Beta coefficients for internal, external and beucratic leadership patterns negative (B, 00.00 ,p<0.001), but for analytical intellectual style (B=0 , 565 , p<0.05) , internal locus control (B = - 0.3611, p<0.05) , political leadership style (B = 0.239 , p<0.05) significant and can predict organizational commitment among IAU administrators and managers.
  Keywords: leadership pattern, cognitivestyles, locus of control, organizationalcommitment
 • Mohammad Azizi *, Fataemeh Hatami Pages 102-119
  Diverse challenges facing entrepreneurs make it necessary to education of entrepreneurship counselors with special capabilities and Competencies. To impacting substantially on the success of the businesses, their competencies and capabilities of Business owners should be promoted. This study conducted aimed to competencies required by entrepreneurship counselors. The method of this study is a mixed approach. The method of data gathering in the qualitative is expert interviews, and in the quantitative section is questionnaire. The target population of current study in the qualitative section included business consultants and thematic analysis is used to data analysis in the qualitative section of this study and to analyzing data in quantitative section. The result of this study reveal that the parameters included of “motivation, Energize and Promising”, “Secrecy and Maintain confidentiality”, “Coaching, Facilitation and Management discussion workshops”, “Alertness to opportunities”, “The ability to gain entrepreneur’s confidence”, “The ability to analyze issues”, “Expertise in an industry”, “Using networking tools to establish and maintain professional relationships”, “The ability to Preparing a business plan” and “Awareness of the latest trends and Changes in the business environment” are ten parameters that have the highest priority in the framework of competencies required by entrepreneurship counselors. At the end, some recommendations for the improvement of these competencies are proposed.
  Keywords: Business Counselor, Competencies, entrepreneurship
 • ahmad ali rohollahi * Pages 120-131
  Psychological ownership means attachment between the individual and the aim is to understand the impact of their behavior. The purpose of this study was to investigate the psychological ownership on job performance. The aim of the present study is an applied perspective, the nature and methods, descriptive and correlational research focuses also on the time dimension, and the cross-sectional view of the types of data, quantitative research is considered. Statistical population consists of 460 employees of flight training airport that in accordance Morgan table 210 were selected by simple random sampling. In this research for measuring Psychological ownership Van dyne and Pearce (2004) questionnaire and for Job performance Paterson (1970) questionnaire have been used. The results showed that psychological ownership has a positive and significant relationship with job performance and dimensions of psychological ownership is the ability to predict job performance. Therefore, to create a sense of attachment to the staff for aligning individual goals with organizational goals and institutionalize the sense of ownership and belonging, self-consciousness, thoughts, ideas, opinions and beliefs of employees to organizational goals can be used to enhance the performance.
  Keywords: Psychological ownership, Job performance, organizational, job based Psychological ownership