فهرست مطالب

زبان کاوی کاربردی - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1396)

نشریه زبان کاوی کاربردی
پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/12/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عسگر بابازاده اقدم * صفحات 1-22
  بینامتنی به عنوان یکی از موضوعات مهم نقد ادبی معاصر، نظریه ای است که بیانگر ارتباط و تعامل متون با همدیگر است و یافتن این ارتباط می تواند مخاطب را به خوانشی نو از متون رهنمون سازد. از جمله این متون، رمان های تاریخی جرجی زیدان پیشگام اصلی رمان تاریخی معاصر می باشد که به ویژگی مهم ارتباط با قرآن متمایز گشته اند. این امر آنگاه بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که بدانیم او یک نویسنده مسیحی است. روابط بینامتنی قرآن با این رمان ها بسیار هدفمند و جهت گیرانه بوده است، به طوری که نویسنده این داستان ها با علم به قدرت تاثیر بیان قرآنی و حکمت ها و امثال آن، آگاهانه آنها را در میان مطالب داستان های خویش گنجانده است. با دسته بندی انواع بینامتنی در این داستان ها، آنچه به دست می آید این است که اکثر قریب به اتفاق بینامتنی های موجود قرآنی آن از نوع نفی جزئی و متوازی است و به نظر می رسد بایستی علت آن را در نوع مخاطبان این داستان ها و هدف جرجی زیدان از تالیف این رمان ها جستجو کرد.
  کلیدواژگان: قرآن، بينامتني، جرجي زيدان، رمان تاريخي
 • احمد رضایی* صفحات 23-48
  متون در معنای امروزین (چه متن نوشتاری و چه متن غیر نوشتاری) به گونه ای از متون پیش از خود تاثیر پذیرفته و بر متون پس از خود تاثیر می گذارند، به دیگر سخن متنها با متون پیش و پس از خود در گفتگو هستند؛ بینامتنیت در صدد آن است که چگونگی چنین تاثیرات و تاثرات و شیوه های مختلف و کارکردهای متنوع آن را باز نمایاند. می توان گفت علاوه بر اینکه متون با یکدیگر رابطه بینامتنی دارند، در مقیاسی بزرگتر، انواع ادبی نیز دارای چنین کارکردی هستنند، یا دست کم می توان مدعی شد، روابط بین متنی در برخی انواع ادبی نیز دیده می شود؛ این رابطه زمانی بیشتر برجسته می شود که دو نوع ادبی متفاوت، از چنین مختصه ای برخوردار باشند؛ بر این اساس، در پژوهش حاضر تلاش می شود ضمن تبیین این موضوع، روابط بین متنی {یا نوعی} برخی از انواع ادبی فارسی بررسی شود؛ از این رو بر آنیم ضمن تبیین روابط بین متنی حماسه و ادب غنایی، با تاکید برقالب قصیده در شعر فارسی، نشان دهیم ساختار قصیده فارسی در دستگاه های مختلف، متاثر از ساختار نوع ادبی حماسه است. این تاثیرپذیری، بویژه در دستگاه بلاغی قصیده، مشهود تر است.
  کلیدواژگان: بینامتنیت، نوع ادبی، حماسه، قصیده فارسی
 • سمیه شیخ زاده * صفحات 49-82
  ادبیات داستانی در ایران، طی سه دهه اخیر، تجربه های مختلفی را از سر گذرانده است. از داستان های ساده ای که بدون توجه به فرم، تنها در پی انتقال پیامی به مخاطب بوده اند، تا آثار پیچیده ای که غالبا با در اختیار گرفتن زبان و ساختاری استوار، پیامدهای حاصل از جنگ را به تصویر کشیده اند. در این میان، شب ملخ به دلیل توجه به پیامدهای اجتماعی و روانی ناشی از جنگ، اثری در خور تامل است. جواد مجابی در این داستان، با عبور از واقعیت، ابعادی از جهان خیالی را به تسخیر درمی آورد. این دنیای خیالی در حقیقت برداشتی نمادین از جهان واقعی است. علاوه بر این، ویژگی های دیگری مانند به هم ریختن منطق زمانی، پیرنگ پیچیده، استفاده از عناصر جادویی غیر قابل توجیه و ابهام و رازگونگی، شب ملخ را به آثار رئالیسم جادویی نزدیک نموده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن بررسی رمان مذکور از منظر رئالیسم جادویی، میزان تاثیرپذیری آن را از این شیوه مشخص نماید و به این پرسش پاسخ دهد که آیا رئالیسم جادویی می تواند برای آفرینش آثار مرتبط با جنگ، شیوه کارآمد و مناسبی باشد؟
  کلیدواژگان: ادبیات داستانی، رئالیسم جادویی، شب ملخ، خیال، واقعیت
 • پیمان صالحی* صفحات 83-100
  «معاهده سیناء» یکی از داستان های کوتاه مجموعه «لغه الآی آی» نوشته نویسنده مصری، یوسف ادریس (1927-1991) است. پژوهش مذکور تلاش کرده است با رویکردی توصیفی-تحلیلی، عناصر برجسته روایی داستان مذکور را مورد بررسی قرار دهد تا مبحث مقاومت و اعتماد به نفس را در آن جلوه گر نماید. نتایج، نشان از آن دارد که این داستان کوتاه برخلاف سایر داستان های نویسنده، اغلب شخصیت ها صراحتا و به شکل مستقیم معرفی می شوند و این شخصیت ها نماد و رمز خلقیات و روحیات ملت ها و دولت های آنان هستند. مضمون اصلی داستان به رویارویی قدرت های بزرگ بر سر سلطه بر کشورهای ضعیف از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… اشاره دارد و پیام داستان دعوت به خودکفایی، اعتماد به نفس و مقاومت است.
  کلیدواژگان: یوسف ادریس، معاهده سیناء، عناصر روایی، خودکفایی
 • سهیلا فرهنگی*، شیرین کشاورز صفحات 101-123
  رویکرد نقش گرایی به زبان، سبب مطالعات نظام مند متون شده است. شعر و دیگر متون ادبی، هر چند به دلیل برجسته سازی زبان با متون علمی و آموزشی متفاوت اند، اما این قابلیت را دارند که با دیدگاه های گوناگون خوانده و تحلیل شوند. هدف از این پژوهش خوانش شعری از پونه نیکوی براساس رویکرد نقش گرایی به زبان است. پونه نیکوی از شاعران جوانی است که به شعر اجتماعی توجه نشان داده است. این شعر – که کبوترانه نام دارد و حاوی احساسات پاک یک فرزند شهید است- از کتاب انار سبز زیتون سرخ انتخاب شده و مربوط به حوزه دفاع مقدس است. یافته های تحقیق حاکی از کوتاهی جملات، کثرت فرایندها، غلبه فرایندهای رابطه ای و توصیفی بودن این شعر است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاعر در این شعر به عناصر پیرامونی توجه زیادی نشان نداده و به دنبال شاخ و برگ دادن به کلام خود نبوده است.
  کلیدواژگان: شعر اجتماعی، پونه نیکوی، رویکرد نقش گرایی
 • روح الله قاسمی* صفحات 125-144
  یکی از عناصر اصلی در رمان دا ترس و تشویشی است که همواره با شخصیت های شکل دهنده داستان همراه است. در حقیقت ترس و تشویش از عناصر اصلی و از پایه های این رمان محسوب می گردند و در هر زمان و مکانی به شکلی بروز می کنند. با توجه به اینکه بین ترس و تشویش نوعی تفاوت ماهوی و اساسی وجود دارد، طبیعی است که نحوه بروز آن ها و نیز واکنش و موضع گیری شخصیت های داستان در برابر آن ها با یکدیگر متفاوت باشد. هر یک از شخصیت های داستان هم استراتژی خاص خود را برای کاستن از این احساس دارند. نکته ی جالب توجه در این داستان رابطه ای است که این دو حس با یکدیگر دارند چرا که گاه یکی مقدمه ای است برای ظهور دیگری. در واقع برای بررسی یکی از این عوامل بررسی نحوه شکل گیری دیگری نیز ضروری می نماید. در این مقاله تلاش می گردد علاوه بر بررسی نشانه-معنا شناختی این رمان نحوه شکل گیری احساسات مختلف در قهرمان داستان و نیز استراتژی هایی را که افراد برای بروز، تغییر و یا پنهان کردن این احساسات استفاده می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
  کلیدواژگان: رمان دا، نشانه-معنا شناسی، ترس، تشویش، گفتمان، فونتن
|
 • Asgar Babazadeh Aghdam * Pages 1-22
  Intertextual as one of the most important issues of contemporary literary criticism is a theory that expresses the connection of texts with each other, and finding this relationship can lead the audience to a new reading of texts. Among these texts, the historical novels of Georgi Zidane are the main pioneering contemporary historical novels that have distinguished for the important feature of communication with religious and literary texts. This matter is more accounted when it comes to knowing that he is a Christian writer. Intertextual relations with these novels have been very purposeful and directional, as the author of these stories, by knowing the power of the influence of literary expression and the wisdom, and so on, consciously included them in the content of his stories. By categorizing the species of Intertextual forms in these stories, what is gained is that most of its Intertextual are from a kind of partial negation, and it seems that its reason should be searched in type of audiences of these stories and the purpose of the Georgi Zidane of compilation of these novels.
  Keywords: Intertextual, Georgi Zidane, Historical Novel
 • Ahmad Rezaee * Pages 23-48
  In today's meaning (whether written or non-textual) the texts are influenced in the form of pre-texts and influence texts after themselves; in other words, the texts are in conversations with previous and next texts; the Intertextuality seeks to reveal how their influences, impacts, and different practices and diverse functions. It can be said that in addition to the fact that texts have an Intertextual relationship with each other, on a larger scale, literary types also have such a function, or at least it can be claimed that inter-text relations are also seen in some literary forms; this is more significant when it would be possible that two different literary types have such a degree; Accordingly, in the present research, it attempts to explain the issue, and examine the inter-text relations (or generic) of some Persian literary types; hence, we will try to explain inter-text relations of epic and Lyric literature, with the emphasis on the ode form in Persian poetry, also we show that the structure of the Persian ode in various devices is influenced by the epic literary structure. This influence is more evident especially in the rhetorical system of ode.
  Keywords: Intertextuality, Genre, Epic, Persian Ode
 • Somayeh Sheikh Zadeh * Pages 49-82
  The fiction has undergone various experiences over the past three decades in Iran. From simple stories which have just been convey the message to the audience irrespective of the form to the complex works often portrayed the consequences of the war through a solid language and structure. Meanwhile, grasshopper’s night is a worthwhile reflection due to the social and psychological consequences of the war. In the story, Jawad Mojabi, by passing through the reality, conquers the dimensions of the imaginary world. This fantasy world is in fact the symbolic conception of the real world. In addition, other features such as disarranging the logic of time, complex plot, using unjustifiable magic elements and ambiguity and mystique have brought grasshopper’s night closer to the effects of magical realism. This research seeks to discuss the mentioned novel in perspective of magical realism, and determines how impressionable it is from the method and answer the question that whether magical realism can be effective and appropriate for the creation of war-related works?
  Keywords: Fiction, Magical Realism, Grasshopper’s night, Fantasy, Reality
 • Peyman Salehi * Pages 83-100
  “Sina Treaty” is one of the short stories from the collection of “Hey Hey Language” written by Egyptian author Yusuf Idris (1991-1991). The present research has tried to examine outstanding narrative elements of the mentioned story with a descriptive-analytic approach in order to illustrate the issue of resistance and confidence in it. The results indicate that this short story, unlike many other author’s stories the persona is often introduced by direct and indirect characterization and these characters are the symbol of the mood and the morale of their nations and their governments. The main theme of the story refers to the confrontation of the great powers over domination of the weak countries from various aspects of political, social, economic, and... and the message of the story is the call for self-sufficiency, self-confidence and resistance.
  Keywords: Yusuf Idris, Sina Treaty, Narrative elements, Self-sufficiency
 • Soheila Farhangi *, Shirin Keshavarz Pages 101-123
  The role-oriented approach to language has led to systematic studies of texts. Poetry and other literary texts can be read and analyzed with different perspectives although they differ from the scientific and educational texts due to the highlight of the language. The purpose of this research is Pooneh Nikooei's poetry readings based on the role-oriented approach to language. Pooneh Nikooei is a young poet who has paid attention to social poetry. This poem-which is called like pigeon and contains the pure feelings of a soldier’s child, is selected from Green Pomegranate Red Olive book. The findings of the research indicate short sentences, the plurality of processes, the overcoming of relational processes and the being descriptive this poem. Also, the results of this research show that the poet did not pay much attention to the peripheral elements and did not look for pad out her speech in this poem.
  Keywords: Social Poetry, Pooneh Nikooei, The Role-Oriented Approach
 • Rouhollah Ghasemi * Pages 125-144
  One of the main elements in the Da novel is the fear and anxiety associated always with the characters forming the story. In fact, fear and anxiety are the main elements and the foundations of this novel, and they appear in any form at anytime and anywhere. Given the fact that there is a sort of essential and fundamental difference between fear and anxiety, it is natural that their appearance, as well as the reaction and positioning of the characters of the story against fear and anxiety, differ from each other. Each of the characters in the story also has their own strategy to reduce that feeling. An interesting point in this story is the relationship between these two senses, because sometimes one is an introduction to the emergence of another. In fact, in order to study one of these factors, it is necessary to study another formation way. In the article, it is tried to analyze the semantic sign of this novel as well as the formation way of different feelings in the hero of the story as well as the strategies that individuals use to express, change or conceal these feelings.
  Keywords: Da Novel, Sign-Semantics, Fear, Anxiety, Discourse, Fountain