فهرست مطالب

 • پیاپی 32 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا چنانی، نسرین ارشدی، سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی، عبدالزهرا نعامی* صفحات 9-31
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندهای شخصتی (شخصیت پویا، جهت گیری هدف یادگیری، باز بودن به تجربه) و سازمانی (رهبری تحولی و جو روان شناختی) ، رفتارهای شغلی پویا با توجه به نقش میانجی گر حالت های انگیزشی پویای علت یابی (انگیزش درونی) ، توانستن (خودکارآمدی و توانمندسازی روانشناختی) و نیروبخشی (عواطف مثبت) بود. جامعه ی پژوهش شامل تمام کارکنان شرکت ملی حفاری ایران در سال 1395 بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل 420 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش جهت گردآوری داده ها، شامل پرسش نامه های شخصیت پویا (سیبرت و همکاران، 1999) ، جهت گیری هدف یادگیری (باتون و همکاران، 1996) ، باز بودن به تجربه (مک کری و کاستا، 1992) ، رهبری تحولی (کارلس و همکاران، 2000) ، جو روان شناختی (کویز و دیکوتیز، 1991) ، خودکارآمدی (ریگوتی و همکاران، 2008) ، توانمندسازی روان شناختی (اسپریتزر، 1995) ، انگیزش شغلی (بلیس، 1994) ، عواطف مثبت (واتسون و همکاران، 2008) و رفتار شغلی پویا (پارکر و کالینز، 2010) بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS-22 استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل نهایی از برازش مطلوبی برخوردار است. همچنین، نتایج نشان دادند که حالت های انگیزشی پویا میانجی گر رابطه ی پشایندها با رفتارهای شغلی پویا می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، برای گسترش و بهبود رفتارهای شغلی پویا در سازمان ها، پیشنهاد می شود تا سازمان ها یک جو روان شناختی مناسب و سبک رهبری تحولی را در سازمان حاکم کنند. علاوه بر آن، تقویت جهت گیری هدف یادگیری و خودکارآمدی و نیز انگیزش درونی می تواند رفتار شغلی پویا در کارکنان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: شخصیت پویا، جهت گیری هدف یادگیری، باز بودن به تجربه، رهبری تحولی، جو روان شناختی، حالت های انگیزشی، رفتارهای شغلی پویا
 • نرگس حسن مرادی*، حسن بهاگی، مهدی وفاییزاده صفحات 32-54
  هدف این تحقیق بررسی اخلاق حرفه ای مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی معلمان بود. مولفه های پنج گانه اخلاق مدیران در این تحقیق مشتمل بر اخلاق فایده گرایانه، اخلاق فردگرایانه، اخلاق عدالتی، اخلاق وظیفه گرایانه و اخلاق حقوقی بود. مولفه های سه گانه تعهد سازمانی معلمان نیز تعد هنجاری، مستمر و عاطفی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و در زیر مجموعه تحقیقات کمی به روش همبستگی (رگرسیون) انجام شد. جامعه آماری این پژوهش معلمان مقطع متوسطه ناحیه 3 آموزش و پرورش شهرستان کرج بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ای معادل 274 نفر انتخاب شد. برای انجام پژوهش، ابتدا نمره اخلاق حرفه ای اندازه گیری و سپس نمره تعهد سازمانی محاسبه و پس از بررسی این دو در نهایت قابلیت پیش بینی پذیری نمره تعهد سازمانی بر اساس نمره اخلاق حرفه ای تعیین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که: 1) میزان اخلاق حرفه ای مدیران مورد مطالعه در سطح بالایی قرار دارد. 2) میزان تعهد سازمانی کارکنان مورد نظر در سطح بالایی قرار دارد. 3) بین اخلاق حرفه ای مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در این تحقیق رابطه معنی داری وجود داشت. 4) مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران قابلیت پیش بینی مولفه های تعهد سازمانی کارکنان را داشتند. با استناد به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که رابطه مثبتی بین اخلاق حرفه ای مدیران و تعهد سازمانی کارکنان در جامعه مورد مطالعه وجود دارد. به بیان دقیق تر با افزایش مولفه های اخلاق حرفه ای مدیران، مولفه های تعهد سازمانی کارکنان نیز افزایش می یابد و بالعکس.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق فایده محور، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی
 • ابولفضل کرمی، مریم خدابخشی* صفحات 55-70
  عوامل موثر بر استرس شغلی را به طور کلی می-توان به دو دسته عوامل سازمانی و فردی تقسیم کرد. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی استرس شغلی بر اساس تیپ های شخصیت و تعهد سازمانی به عنوان نماینده عوامل فردی و سازمانی است. جامعه پژوهش حاضر، کارکنان شعب بانک شهر در شهر تهران بوده است که از این جامعه نمونه ای به حجم 300 نفر به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه های استرس شغلی فیلپ. ال رایس، تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز و تعهد سازمانی آلن می یرمی باشد. نتایج ضرایب همبستگی نشان داده است استرس شغلی با تیپ های شخصیتی برون گرایی، متفکر، داوری کننده، تعهد سازمانی عاطفی، تعهد سازمانی هنجاری ، تعهد سازمانی مستمر و تعهد سازمانی کل همبستگی منفی معنادار و با تیپ های شخصیتی درون گرا، حسی، احساسی و ملاحظه کننده همبستگی مثبت معنادار دارد. این به این معنا است که هر چه فرد برون گراتر، متفکر تر و داوری کننده تر و تعهد سازمانی بیشتری داشته باشد استرس شغلی کمتری نیز خواهد داشت و تیپ های شخصیتی درون گرا، حسی، احساسی و ملاحظه کننده استرس شغلی بیشتری را خواهند داشت.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، تیپ های شخصیتی، تعهد سازمانی
 • پریناز کریم زاد حق، علی زینالی* صفحات 71-89
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه گری پیشرفت تحصیلی در دروس خاص در رابطه ی بین هوش تعامل گرا و علایق شغلی دانش آموزان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و به لحاظ شیوه ی گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی (تحلیل مسیر) بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی رشته های ریاضی، تجربی و انسانی شهر ارومیه در سال تحصیلی 95-1394 بودند. 370 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به مقیاس هوش تعامل گرا گاردنر و مقیاس علایق شغلی هالند پاسخ دادند. همچنین میانگین دروس اصلی رشته های ریاضی، تجربی و انسانی به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری از نوع تحلیل مسیر تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد هوش تعامل گرا اثر غیرمستقیم مثبت و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی بر همه ابعاد علایق شغلی داشت. علاوه بر آن هوش تعامل گرا اثر غیرمستقیم منفی و معناداری از طریق پیشرفت تحصیلی در دروس معارف اسلامی، عربی، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی بر ابعاد علایق شغلی اجتماعی، متهورانه و قراردادی علایق شغلی داشت. همجنین هوش تعامل گرا اثر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی در دروس خاص دارد. پیشرفت تحصیلی در دروس ریاضی، فیزیک، شیمی و زیست شناسی اثر مستقیم مثبت و معنادار بر همه ابعاد علایق شغلی (شامل واقع گرا، اجتماعی، جستجوگر، متهورانه، هنرمندانه و قرارداری) داشت. پیشرفت تحصیلی در دروس معارف اسلامی، عربی، زبان انگلیسی و ادبیات فارسی اثر مستقیم منفی و معنادار بر ابعاد علایق شغلی اجتماعی، متهورانه و قراردادی داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج بر نقش واسطه گری پیشرفت تحصیلی در دروس خاص در رابطه ی بین هوش تعامل گرا و علایق شغلی دانش آموزان تاکید دارد.
  کلیدواژگان: هوش تعامل گرا، علایق شغلی، پیشرفت تحصیلی، دروس خاص، دانش آموزان
 • سید شهاب الدین حسینی*، محمد عبدالشاه صفحات 90-109
  محققان تلاش می کنند مولفه های مختلف و تاثیرگذار بر رضایت شغلی را شناسایی کرده تا تاثیر مولفه های نسبتا مهم را اندازه گیری نمایند. رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در افزایش کارائی و ایجاد انگیزش و نگرش مثبت در پرسنل نسبت به کارشان می باشد، که نهایتا باعث ایجاد وفاداری و ماندگاری کارکنان در سازمان ها می شود. از این رو شناسایی عواملی که موجب افزایش رضایت می شود حائز اهمیت بالایی بوده که در این مقاله به بررسی یکی از روش های تاثیرگذار بر رضایت کارکنان پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر انواع پاداش بر رضایت شغلی کارکنان در بانک گردشگری صورت گرفت. روش تحقیق بخش کمی از نوع همبستگی؛ طرح معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک گردشگری در ایران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بدین ترتیب از حجم جامعه 1207 نفری، تعداد 292 نفر برای نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها از پرسشنامه انواع پاداش هلریگل و همکاران (1995) و با هدف سنجش انواع پاداش بر رضایت پرسنل استفاده شد. روایی پرسشنامه ها از طریق متخصصین مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به مقدار 939/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که پاداش های مالی؛ پاداش های مکمل؛ پاداش های اجتماعی/ بین فردی؛ پاداش های حاصل از کار، پاداش های خود اداره شونده و نمادهای وضعیتی با پاداشی که منجر به رضایت شغلی در پرسنل می شود، رابطه معنی داری دارد. همچنین پاداش اجتماعی/ بین فردی بیشترین میزان همبستگی با عامل پاداشی را دارند که منجر به رضایت مندی در کارکنان می شود.
  کلیدواژگان: پاداش، ضایت شغل، سیستم پاداش، مدیریت پاداش، مدیریت منابع انسانی
 • فاطمه توکلی، زهرا توکلی، عاصفه عاصمی* صفحات 110-126
  هدف
  رنگ ها می توانند به شیوه‏ های مختلف، بر زندگانی ما تاثیر بگذارند و هر کدام به سبب تاثیر خود در ترشح میانجی های عصبی و تغییر شیمی خون، منبع مهمی از انرژی، به شمار روند. هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر روانی رنگ پوشش ظاهری کارکنان مراکز اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی بر عملکرد و اشتیاق شغلی آنان بوده است.
  روش
  پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل و آزمایش می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان تحت پوشش اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان بودند که تعداد 30 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (N=15) و کنترل (N=15) گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه جهت سنجش عملکرد شغلی (پاترسون) و اشتیاق شغلی (اوتریچ) بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد تغییر رنگ پوشش ظاهری کارکنان بر اشتیاق شغلی آنان با اندازه اثر 37/0%، تاثیر داشت اما بر عملکرد شغلی آن ها تاثیر نداشته است.
  نتیجه گیری
  چنین نتیجه گیری شد که تغییر رنگ پوشش می تواند بر اشتیاق شغلی کارکنان تاثیر مثبت داشته باشد.
  کلیدواژگان: اشتیاق شغلی، پوشش ظاهری، روان شناسی رنگ، عملکرد شغلی، کارکنان مراکز اطلاع رسانی
|
 • R. Chenani, A. Naami, N. Arshadi, S.E. Hashemi Pages 9-31
  This research aims was to design and test a model of some personality antecedents (proactive personality, learning goal orientation, openness to experience)and organizational antecedents (transformational leadership and psychological climate) of proactive behaviors with mediating role of motivational states of reason to ( intrinsic motivation)can do (self-efficacy, psychological empowerment) andenergized (positive emotions). This study is a survey study with correlational design, and the study population included all employees of National Iranian Drilling Company in 2017. A sample of 420 persons was selected through stratified random sampling for testing the study hypothesis. Proactive Personality (Seibert et al), learning goal orientation (Button et al), Openness to Experience (McCrae & Costa), transformational leadership (Carless et al), psychological climate (Koys&Decotiis), proactive jobbehavior (Parker & Collins), Self-Efficacy (Rigotti et al), psychological empowerment (Spreitzer), Job Motivation (Blais) and Positive Emotions (Watson et al) questionnaires were used to collect the data.For data analysis, structural equation modeling with AMOS-22 was used. Based on the results, thefinalmodelhasagoodfitness.Also, finding indicated that antecedents have an indirect effect on proactive behavior by mediating role ofproactivemotivational states. Based on the results, to improve the proactive behavior in organizations, suggested that a suitable psychological climate and transformational leadership style will be ruling in organization. In addition, developing the learning goal orientation, self-efficacy and intrinsic motivation can increase employee proactive behavior.
  Keywords: Proactive Personality, Learning Goal Orientation, Openness to Experience, Transformational Leadership, PsychologicalClimate, Proactive Motivational States, Job Proactive Behavior
 • Hassan Bahagir, M. Vafayizadeh, N. Hassanmoradi* Pages 32-54
  The purpose of this research was the considering of principals professional ethic and its relationship with teachers organizational commitment. The research method was descriptive-correlation type (correlation-covariance matrix). The population of this research were teachers of secondary level of Karaj’s third region of education. Using a simple random sampling method a sample of 274 people was selected. The research instruments were two questionnaires, professional ethic questionnaire which was made by the researchers and organizational commitment questionnaire (Allen and Meyer, 1991). To analysis of findings SEM method was used. The findings showed that there is a significant relationship organizational commitment and professional ethic (r=0/65, p=0/000) and egoism (r=0/65, p=0/000), benevolence (r=0/22, p=0/002) and deontology (r=0/28, p=0/002). But there are not any significant relationship between continuance commitment with egoism(r=0/23, p=0/057) and normative commitment with deontology (r=0/03, p=0/13).
  Keywords: Affective commitment, organizational commitment, professionalethic, utilitarian ethic
 • A. Karami, M. Khodabakhshi* Pages 55-70
  This study aims to prediction of job stress based on personality types and organizational commitment. The study population includes all staff in Shahr banks, among them 300 persons were selected using random cluster sampling method. Research tools include philipe.al Rice job stress questionnaire, Myers-Briggs personality type’s questionnaire and Allen Myers organizational commitment questionnaire. In the analysis of statistical data correlation and stepwise regression methods were used. The results showed a significant positive correlation between job stress and introverted , sensory, emotional, and thoughtful personality types and this means that introverted, sensory, emotional and thoughtful people have higher job stress compared to other personality types of Myers-Brigs. On the other hand, according to research findings using regression analysis, it has been shown that three subscales of (affective, normative and continuous) organizational commitment anticipate job stress in reverse and emotional subscale anticipates it directly. The results show that personality types and organizational commitment can predict job stress.
  Keywords: Job stress, Organizationalcommitment, personality types
 • P. Karimzadehagh, A. zeinali* Pages 71-89
  The aim of this research was investigate the role of integrationist intelligence in vocational interests with mediated by academic achievement of special lessons among students. Method This is a descriptive-analytical study and from type of structural equation modeling. The population included all high school students at the mathematical, experimental and humanistic fields of Urmia city in 2015-16 academic years. Totally 370 person were selected by multi-step cluster sampling method and completed the analytical intelligence’ scale (Gardner, 1983) and vocational interests’ scale. The average of special lessons of mathematical, experimental and humanistic field considered as an indicator of academic achievement. The data were analyzed by Pearson correlation and structural equation modeling methods from type of path analysis with the LISREL software. The findings showed integrationist intelligence has a direct positive and significant effect on academic achievement at the special lessons. Academic achievement at the mathematic, physics, chemistry and biology lessons has a direct positive and significant effect on all aspect of vocational interests. Academic achievement at the islamic studies, arabic, english and persian literature lessons has a direct negative and significant effect on social, enterprising and conventional aspect of vocational interests. Also the integrationist intelligence with mediated academic achievement at the mathematic, physics, chemistry and biology lessons has an indirect positive and significant effect on all aspect of vocational interests. In addition the integrationist intelligence with mediated academic achievement at the islamic studies, arabic, english and persian literature lessons has an indirect negative and significant effect on social, enterprising and conventional aspect of vocational interests. So the variable of academic achievement at the special lessons was a good mediated between analytical intelligence and vocational interests. Regarded to the impact of integrationist intelligence and academic achievement at the special lessons on vocational interests of high school students to improve the vocational interests of students and their future vocational success can enhance their vocational interests and academic achievement of special lessons.
  Keywords: integrationist intelligence, vocational interests, academic achievement of special lessons, high school students
 • Sh. Hosseini*, M. Alizadeh Pages 90-109
  Job Satisfaction is one of the most important factors in increasing the efficiency, motivating and positive attitude of employees towards their work, which ultimately leads to loyalty and persistence of employees in organizations. Hence, identification of factors that increase job satisfaction is of great importance. In this paper, one of the effective methods for satisfaction of employees at the Tourism Bankof Iran has been investigated. In quantitative section of this study, unity research method is used; Structural Equations Design. The staff of Tourism Bank of Iran consist the statistical society, simple random sampling is utilized as the sampling method and for determining the sample size of the present study, the researcher relies on Cochran Formula. From 1207 persons of statistical society, 292 persons are chosen as study samples. For data collecting tools the researcher uses the questionnaire of the types of rewards Hellriegel et al. (1995) to evaluate the impact of the reward types on the staff satisfactions. Analyzing the research data with Lisrel software shows that financial, complementary, social/interpersonal, job, autonomy rewards and job design can increase the job satisfaction in the employees so there is a close relationship between these rewards and staff satisfaction. Among the mentioned rewards, social/interpersonal rewards are of the most impact on job satisfaction of the staff. The results showed that the types of rewards from the staff's point of view are different and organization managers can determine the importance of rewards in their organization to optimize the remuneration system and allocate the correct types of rewards with the aim of increasing job satisfaction of staff, improve performance and Increase productivity in them.
  Keywords: Human Resources Management, JobSatisfaction, Reward, Reward Management, Reward System
 • F. Tavakkili, Z. Tavakkoli, A. Asemi* Pages 110-126
  The aim of this study was to investigate psychological effect of personnels’ uniform of a public library on their job performance and job engagement. This study was an applied study based on quasi experimental and is associated with pretest, protest, control group and examination. Statistical sample of this study was comprised of Esfahan administration public library staff that total of 30 peoplewere selected for accessible sampling. The sample was randomly selected and assigned into two exam groups such test group (N=15) and control group (N=15). Research tools was consisted of two questionnaires including Paterson job performance and Utrecht job engagement. Covariance analysis was used in inferential analysis of the research hypothesis. The findings wasanalyzed by SPSS/PC version 19. Findings have shown that staffs uniform changing color has impact on their job engagement and that impact percentages are 0.37%, but it has no relationship with their job performance. Therefore it can be suggested that personnel uniform changing color can has positive effect on their job engagement.The library managers can encourage the librarians to meet users' information needs by changing uniform's color.
  Keywords: job performance, job engagement, public library, librarian, psychology of color, uniform