فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال ششم شماره 1 (زمستان 1395 و بهار 1396)

فصلنامه نظام ها و خدمات اطلاعاتی
سال ششم شماره 1 (زمستان 1395 و بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1397/04/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نیلوفر صلح جو *، نادر نقشینه، فاطمه فهیم نیا صفحات 1-16
  هدف
  اینترنت به یک منبع مهم اطلاعات سلامت تبدیل شده است و به طور بالقوه مزایای بسیاری برای سلامت انسان ها و حیوانات ارائه می کند. افرادی که به حیوانات خود احساس وابستگی، مسئولیت پذیری و علاقه دارند در جستجوی اطلاعاتی درباره نگهداری و حفظ سلامت آنها هستند. از این رو، این پژوهش به دنبال ارزیابی رفتار اطلاع یابی صاحبان حیوانات خانگی در جستجوی آنلاین اطلاعات سلامت حیوانات خانگی است.
  روش پژوهش
  این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر چگونگی گرداوری داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش پیمایشی است. ابزار پژوهش پرسشنامه رفتار اطلاع یابی سلامت حیوانات خانگی، برگرفته از پرسشنامه کوگان و دیگران (2012) است که از نظر روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. واحد مطالعه در پژوهش حاضر به صورت هدفمند، یک درمانگاه دامپزشکی در مرکز شهر تهران است که با مشارکت مراجعه کننده های آن درمانگاه در محدوده زمانی مشخص صورت پذیرفت. نمونه ای تصادفی شامل 311 نفر از صاحبان حیوانات خانگی مراجعه کننده به درمانگاه به پرسشنامه محقق ساخته رفتار اطلاع یابی سلامت حیوانات خانگی در اینترنت پاسخ دادند.
  یافته ها
  اکثر مراجعان از اینترنت برای جستجوی اطلاعات سلامت حیوان خانگی خود، از جمله مسائل رفتاری و تربیتی (80 درصد) ، نوع تغذیه و رژیم غذایی (68درصد) و حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری ها (67 درصد) ، استفاده می کنند. آنها اینترنت را منبعی مکمل در کنار دامپزشک می دانند و حدود بیش از 80 درصد از صاحبان حیوانات خانگی برای ارزیابی صحت اطلاعاتی که یافته اند با دامپزشک مشورت می کنند. حدود 60 درصد از آنها موافق بودند که اطلاعات سلامت حیوانات در اینترنت بر درک شان از وضعیت سلامت حیوان خانگی، افزایش توانایی در گفتگو با دامپزشک، و تصمیم گیری بهتر درباره سلامت حیوان خانگی تاثیر داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به رفتار اطلاع یابی سلامت صاحبان حیوانات خانگی در اینترنت و تاثیر آن در خدمات دامپزشکی توصیه هایی از جمله تشویق به همکاری میان کتابداران با جامعه دامپزشکان برای طراحی خدمات اطلاعاتی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی سلامت، صاحبان حیوانات خانگی، اینترنت، درمانگاه دامپزشکی??????????????
 • ایوب نازی* ، سکینه قاسم پور صفحات 17-30
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی رفتار اطلاع جویی پژوهشگران بین رشته ای و تک رشته ای حاضر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بر اساس مدل غیر خطی فاستر به عنوان رویکردی جدید (و در تقابل با مدل های پیشین) است.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته، بر مبنای معیارهای موجود در پایان نامه فاستر (2003) ، طراحی و بر روی نمونه ای 110 نفری به صورت تصادفی اجرا شد که حاصل کار بازگشت 105 پرسشنامه بود. داده های موجود با استفاده از آزمون یومن ویتنی تحلیل گردید.
  یافته ها
  میزان مطابقت رفتار اطلاع یابی پژوهشگران بین رشته ای و تک رشته ای با مدل غیر خطی فاستر دارای سطوح متفاوتی در کلیت و همچنین در فرایندهای سه گانه و بافت بود. همچنین آزمون فرضیه نیز نشان دهنده تفاوت معناداری در میزان مطابقت رفتار اطلاع یابی دو گروه عمده پژوهشگران مورد بررسی با مدل مذکور بود.
  نتیجه گیری
  لزوم بازنگری در این مدل به ویژه در تعیین میزان وزن و اهمیت هر یک از فرایندهای سه گانه و بافت در مدل سازی فرآیند اطلاع یابی ضروری است.
  کلیدواژگان: مدل اطلاع یابی غیر خطی فاستر، اطلاع جویی، بافت اطلاع یابی، پژوهشگران بین رشته ای، پژوهشگران تک رشته ای، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • ناهید خوشیان * صفحات 31-40
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و اشتراک دانش درون و برون سازمانی در میان کتابداران کتابخانه های عمومی شهر شیراز است.
  روش پژوهش
  پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی شیراز (195 نفر) بوده که به علت محدودیت جامعه، نمونه گیری صورت نگرفت و تمامی این افراد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزارSPSS16 و آمار توصیفی و استنباطی شامل فراوانی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شده است.
  یافته های پژوهش
  در مجموع، می توان چنین بیان نمود که از میان موارد بیان شده، تشویق به خلق و نوآوری، فرصت دهی برای بروز افکار نو، وجود محیط کاری امن و در نهایت، جو اعتماد همکاری بیشترین حد متوسط را به خود اختصاص داده بودند و حدود 12 درصد از پاسخ گویان فرهنگ سازمانی اشتراک دانش را مناسب و 48 درصد تا حدودی مناسب ارزیابی کردند.
  نتیجه گیری
  فرهنگ سازمانی با اشتراک دانش درون و برون سازمانی رابطه معنادار قطعی دارد.
  کلیدواژگان: اشتراک دانش، کتابداران کتابخانه های عمومی شهر شیراز، فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش
 • لیلا خلیلی * صفحات 41-52
  هدف
  هدف این پژوهش سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان سال های اول، دوم، سوم و چهارم کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی (ورودی های 1390 تا 1393) و بررسی ارتباط سواد اطلاعاتی این دانشجویان با متغیرهای آموزشی و جمعیت شناختی بود.
  روش پژوهش
  این مطالعه ازنظر هدف کاربردی و با رویکرد کمی و به روش پیمایشی انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد سیامک و داورپناه (1378) بود. جامعه موردمطالعه، دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بود. از آمار توصیفی و استنباطی پارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  سواد اطلاعاتی دانشجویان سال های دوم، سوم و چهارم کمی بالاتر از حد میانگین و برای دانشجویان سال اول کمتر از میانگین بود. با توجه به آزمون تی مستقل، تفاوت معناداری بین میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان دختر و پسر وجود داشت. یافته های آزمون تحلیل واریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان با توجه به سال ورودی آن ها وجود دارد. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون، رابطه مثبت و معناداری بین معدل دانشجویان و میزان سواد اطلاعاتی آن ها وجود داشت. بر اساس آزمون تحلیل واریانس تفاوت معناداری در میانگین سواد اطلاعاتی دانشجویان با توجه به نوع دیپلم دانشجویان (ریاضی، تجربی و انسانی) وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که سواد اطلاعاتی دانشجویان سال اول کمتر از دیگر گروه ها است. دانشجویانی که پیشرفت تحصیلی بهتری دارند، دارای میانگین سواد اطلاعاتی بالاتری هستند درمجموع سواد اطلاعاتی دانشجویان کمی بالاتر از حد میانگین و با در نظر گرفتن رشته تحصیلی، با حد مطلوب فاصله دارد.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 • لیلا جباری *، علی جلالی دیزجی صفحات 53-66
  هدف
  هدف این پژوهش سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و شناسایی مولفه هایی از خدمت است که در این کتابخانه نیازمند ارتقاء و بهبود می باشند.
  روش پژوهش
    پژوهش از نوع توصیفی و روش پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. از جامعه 31000 نفری دانشگاه تهران، 205 نفر نمونه انتخاب شدند. از ابزار لیب کوآل برای سنجش سطوح مختلف ادراکات کاربران از کیفیت خدمات کتابخانه استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داده در مولفه اثر خدمت، سطح خدمت دریافتی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بالاتر از سطح حداقل انتظار کاربران بوده است که نشان دهنده رضایت کاربران در این مولفه می باشد. در دو مولفه کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان نیز سطح خدمت دریافتی در کتابخانه مورد مطالعه بالاتر از سطح حداقل انتظار کاربران بوده که نشان دهنده رضایت کاربران در این مولفه ها است. در مولفه اثر خدمت، سطح حداقل انتظارات برای همه ی گروه های کاربری کتابخانه برآورده شده است. خدمات ارائه شده در مولفه کنترل اطلاعات، برای دانشجویان کارشناسی از سطح حداقل انتظارشان پایین تر بوده و ابراز نارضایتی کرده اند. خدمات ارائه شده در مورد مولفه کتابخانه به عنوان مکان برای دانشجویان دکتری در حد سطح حداقل انتظارشان بوده و به نوعی مطالباتی دارند. سطح خدمات دریافتی برای همه ی گروه های کاربری، در هر سه مولفه، تا سطح حداکثری مورد انتظار فاصله دارد.
  اصالت پژوهش
    به دلیل کاربرد لیب کوال در سنجش شکاف موجود بین سطوح ادراکات کاربران و تعیین نقاط ضعف و قوت کتابخانه در سه مولفه خدمت اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت، کیفیت خدمات، کتابخانه های دانشگاهی، لیب کوآل، دانشگاه تهران
 • قاسم امیدعلی* ، حمزه علی نورمحمدی صفحات 67-80
  هدف
  این پژوهش به منظور شناسایی و تحلیل استانداردها، معیارها و شاخص های سنجش و اندازه گیری سرانه مطالعه در ایران بر اساس مطالعات اسنادی و اجماع نظر متخصصان حوزه مطالعه انجام شده است.
  روش شناسی
   این پژوهش از نوع پیمایشی و اسنادی بود. همچنین، بخش هایی از پژوهش، با تکیه بر متون انجام و برای گردآوری اطلاعات موردنیاز ، از روش دلفی استفاده شده است.
  یافته ها
  در دور اول پرسشنامه، 87 شاخص گردآوری شد که 5 شاخص مربوط به تعاریف، 5 شاخص منابع مطالعاتی با کاربرد غیردرسی و درسی (تحصیلی) و 2 شاخص به منابع مطالعاتی با کاربرد شغلی و حرفه ای، 7 شاخص به منابع کتابی (کتاب، مجله و روزنامه) ، 11 شاخص به منابع غیر کتابی کاغذی، 6 شاخص به منابع غیر کتابی غیرکاغذی (فقط دیداری) ، 36 شاخص به منابع غیرکتابی غیرکاغذی (دیداری- شنیداری) ، 6 شاخص به عنوان شاخص های میانجی، 4 شاخص به عنوان شاخص های کتابخانه ای (ورودی) و 5 شاخص به عنوان شاخص های انتشارات انتخاب شده اند.
  نتیجه گیری
  در بررسی میانگین های به دست آمده از شاخص های دور اول، مشاهده می شود که بالای 50 درصد از متخصصان، در انتخاب 53 شاخص از مجموع شاخص ها، باهم وحدت نظر داشته اند و به عبارتی بر سر این شاخص ها به توافق رسیده اند.
  کلیدواژگان: سرانه مطالعه، مدل های سرانه مطالعه، مطالعه
 • مهناز حاجی حسنی *، فهیمه باب الحوائجی، نجلا حریری صفحات 81-89
  هدف
  این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت تصویر ذهنی سازمانی کتابداران دانشگاه علامه طباطبائی از خدمات کتابخانه های دانشگاه انجام شده است.
  روش پژوهش
  پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی- تحلیلی وجامعه آماری آن49 نفر از کتابداران این دانشگاه است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخته براساس مدل تصویر ذهنی سازمانی لی بلانگ و نگوین است. روایی پرسشنامه از نوع صوری (روایی محتوا) و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 78 درصد محاسبه شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای و با نرم افزار اس. پی. اس. اس. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  میانگین به دست آمده از تصویر ذهنی کتابداران 38/3 است. میانگین بدست آمده در ابعاد هویت، شهرت، کیفیت خدمات، محیط فیزیکی و رفتار کارکنان در مدل تصویر ذهنی سازمانی کتابداران برابر با 38/3، 52/3، 29/3، 26/3، 11/3 و 86/3 است.
  نتایج
  نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهدکه میزان درک کتابداران از تصویر ذهنی سازمانی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبائی بیشتر از سطح متوسط و در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: تصویر ذهنی سازمانی، دانشگاه علامه طباطبائی، کتابداران، مدل تصویر سازمانی لی بلانگ
|
 • Niloufar Solhjoo*, Nader Naghshineh, Fatemeh Fahimnia Pages 1-16
  Objectives
  The Internet has become a major source of health information and potentially offers many benefits to both human health and companion animal health. Pet keeping has been accepted as a new phenomenon in Iran, and people who feel responsible and attached to their pets seek information about pet’s healthcare. Therefore, this research aims to evaluate the online health information seeking behavior of pet owners in Iran.
  Methods
  A random sample of pet owners who were referred to Aran veterinary clinic in Tehran, Iran was evaluated using a Kogan et al. (2012) questionnaire on pet health information behavior on the Internet.
  Results
  Most clients use the Internet to look for pet health information, including subjects such as behavioral and nutritional issues, nutrition and diet, and health and disease prevention. They consider the Internet as a complementary source to veterinarians and consult with vets to assess the accuracy of the information they had found. Pet health information on the Internet has influenced owners understanding of pet health, increased their ability to talk with the vet, and help them with pet health related decision making process.
  Conclusion
  Considering the online health information seeking behavior of pet owners and its impact on veterinary services, recommendations have been made, including cooperation between information specialists and veterinarians.
  Keywords: Health information Seeking behavior, Pet owners, Internet, Veterinary clinics
 • Ayoob Nazi*, Sakineh Ghasempour Pages 17-30
  Purpose
  In recent decades, Information seeking behavior has been the subject of many studies and resulted different offered models; e.g., traditional, systematical, user-oriented, task-oriented and linear models. The main goal of this paper was to study Foster non-linear model as a new approach in contrast to previous offered models.
  Design/Methodology/Approach
  This Survey research was conducted by a questionnaire that developed by the researcher based on existing criteria at the Foster’s thesis (2003). Total of 110 questionnaires were distributed and 105 of them were returned.
  Findings
  The results showed different levels of correspondence in interdisciplinary and single-disciplinary researcher’s information-seeking behavior with Foster’s non-linear model in general and also with the contexts and triple core processes, too. The hypothesis test showed a significant difference in the the level of information seeking behavior matching between the two groups of studied researchers with the model.
  Conclusion
  There is an essential need to review this model, especially in determining the weight and importance of each core processes and contexts in modeling the information seeking process.
  Keywords: Foster’s non-linear information seeking model, information seeking context, interdisciplinary information-seekers, single-disciplinary information-seekers, Institute for Humanities
 • Nahid Khoshian * Pages 31-40
  Purpose
  The purpose of this study is to investigate the relationship between organizational culture and knowledge sharing of inside and outside of the organization among the librarians of the public libraries of Shiraz
  Metodology
  The research method is mixed (quantitative and qualitative) and using survey. The statistical population of the study included all librarians working in public libraries of Shiraz (195 persons) and sampling was not carried out due to population size limitation and all of them were considered as the statistical population. The analyzes were done using Amos Graphics, SPSS16, and descriptive and inferential statistics including frequency and Pearson correlation coefficient test .
  Results
  According to assessment of 12 percent of respondents, the status of organizational culture and the sharing of knowledge is appropriate and according to assessment of %48 is inappropriate.
  Conclusion
  Organizational culture has a definitive meaningful relationship with the knowledge sharing of inside and outside of the organization.
  Keywords: Knowledge management, Knowledge sharing, Librarians of Shiraz public libraries, Organizational Culture
 • Leila Khalili * Pages 41-52
  Purpose
  The aim of this research study was to determine the information literacy of students and its relation with education and demographic variables.
  Methodology
  In this applied study quantitative approach and survey method was used. Research instrument was a questionnaire validated by Davarpanah and Siamak (2000). Population of the study was undergraduate students of Knowledge and Information Science in Azarbaijan Shahid Madani university. Data analysis was done using descriptive and inferential parametric statistics and SPSS
  Findings
  Information literacy score for second year, junior and senior students was a little more than midpoint. Information literacy score of freshman students was lower than midpoint. Based on independent T test, there was significant difference in mean score of information literacy between girl and boy students. Based on ANOVA test there was significant difference in mean score of information literacy based on entrance year of the students. Result of the Pearson correlation showed that there was positive and significant relation between Grade Point Average (GPA) of students and their information literacy score. Result of ANOVA test showed that there was no significant difference in mean score of information literacy among three groups of students based on their type of diploma.
  Conclusion
  Based on the findings it can be concluded that information literacy of freshman students was lower than three other groups. The students who had better GPA, they also had higher information literacy. Although, the mean score of information literacy for students was above the midpoint, but with considering their field of study, it was unpleasant.
  Keywords: Azarbaijan Shahid Madani University, Information literacy, Knowledge, Information Science, studies, undergraduate students
 • Leila Jabbari*, Ali Jalali Dizaji Pages 53-66
  Purpose
  This study was carried to assess the service quality of Central Library at University of Tehran to identify the library services needed to improve.
  Methodology
  In this study, a descriptive survey method was used to collect data. From 31,000 research population at University of Tehran, 205 users were selected for study sample. LibQual was the tool to measure the different levels of service quality perceptions of library users.
  Findings
  Research findings for service effect criteria showed that the level of received services by users of central library in Tehran University were higher than the users’ minimum expectation, indicating users’ satisfaction. For two criterias of information control and library as place, users were satisfied by service level that was also higher than users’ minimum expectation. The users’ minimum expectation has been provided for all groups of library users for the criteria of service effect. The received services for undergraduate students were lower than their expectation. For the criteria of library as a place, provided services was lower in compare to PhD students’ expectation. The received services by all investigated groups in all 3 criteria have been lower than the maximum expectation level.
  Credit/Value
  The study is important for use of LibQual to distinguish the gap among users perception for Library services and specify strengths and drawbacks of library.
  Keywords: Assessment of quality, Quality of service, Academic libraries, LibQual, University of Tehran
 • Ghasem Omidali *, Hamzehalii Nourmohammadi Pages 67-80
  Objective
  This research aims to identify and analyze of standards, criteria and indicators to assess and measure the study's per capita based on documentary studies and consensus of experts that conducted the areas of study.
  Methodology
  Survey and documentary study was used in this research. Also, parts of the research, based on the literature, has studied indicators used to calculate per capita. Information needed for this study was obtained by taking notes from sources that are generally related to the study. The Delphi method was used in this research. In the Delphi method, including common tools for collecting data, a questionnaire is used to gather experts ideas collect information and fulfil research needs. The statistical society was consisted of 10 experts. The main factor in choosing the sample has been known as being exports study, having essays written, experience in management and per capita or being member of measurement committee of per capita studying.
  Results
  In the first round of questioning, 87 indicators were collected; 5 indicators about definitions, 5 indicators of reading non-school and school (education) and 2 indicators studies with the use of career resources index, 7 indicators of a book material (book, magazines and newspapers), 11 indicators non-book material paper, 6 indicators non- paper book material, (visual only), 36 indicators non- paper book material (audiovisual), 6 indicators as indicators of intermediary, 4 indicators as based on library (entrance) and 5 indicators as publications indicators were selected. The indicators results of the first round showed that more than 50% of experts in the selection of 53 indicators, have agreed to hand over these indicators. Overall, this model consists of 4 components which form the structural, systematic and precise measurements per capita for managers, planners and policy makers.
  Keywords: Iran, models of studying, per capita, reading, studying
 • Mahnaz Hajihasani *, Fahimeh Babolhavaeji, Nadjla Hariri Pages 81-89
  Purpose
  The present study was conducted to investigate the understanding of organizational self image of the librarians of Allameh Tabataba’i University library services.
  Methodology
  This study is an alytical survey. Participants of this study were 49 librarians of Allameh Tabataba’i University (ATU). Data was collected through the researcher-made questionnaire based on Lee Blang & Negvin organizational self image model. The validity of the questionnaire was content validity and its reliability was estimated through using Cronbach’s alpha. The obtained reliability was %78.
  Results
  Data was analyzed using descriptive statistics and one sample T test. SPSS software was used to analyze data. The average self image of librarians was 3.38. The average of librarians self image in respect to identity, fame, service quality, physical environment, and staff behavior are 3.38, 3.52, 3.29, 3.26, 3.86 respectively. Findings showed that the librarian’s understandinf of organizational self image of the university is in a favorable situation.
  Keywords: Allameh Tabataba’i university, University libraries, Librarians, LeBlandc model, Organizational self image