فهرست مطالب

کارافن - پیاپی 41 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 41 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی قناد *، محمود لاری دشت بیاض صفحات 15-31

  ابزارهای مالی اسلامی به تازگی به عنوان یکی از انواع اوراق بهادار مهم در جهت تامین مالی و سرمایه گذاری اسلامی به کار برده می شوند. ابزارهای مالی اسلامی یکی از اثرگذارترین عوامل در نظام اقتصاد اسلامی است که به منزله ی جایگزینی مناسب برای وجوه نقد و انواع سرمایه گذاری ها در نظام اقتصادی از آنها یاد می شود. امروزه ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی یکی از موفق ترین سازوکارها در صنعت مالی قلمداد شده و رشد چشم گیری در نظام مالی جهانی داشته؛ به گونه ای که در چشم اندازهای مالی جهان، یکی از اساسی ترین ابزارهای توسعه ی دانش مالی مطرح می شود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی پس از بحث و بررسی در خصوص سازوکارهای اقتصاد اسلامی، ابزارهای مالی اسلامی و توسعه آنها در کشورهای مختلف جهان، به معرفی انواع ریسک های متوجه اوراق بهادار اسلامی پرداخته و در نهایت توجه خود را به مدیریت ریسک ابزارهای مالی اسلامی معطوف می دارد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و معرفی ریسک های پیش رو در ابزارهای مالی اسلامی است و معرفی مکانیزم مناسب جهت مدیریت ریسک این گونه اوراق و در نهایت ارتباط تامین مالی بهینه و رویکرد سرمایه گذاری اسلامی می باشد. تحقیق حاضر نشان می دهد ابزارهای مالی اسلامی مانند کلیه دارایی های مالی با انواع ریسک های بازار و ریسک های خاص ناشر این اوراق مواجه است؛ بنابراین می توان از ابزارهای رایج ریسک برای مصون سازی این اوراق استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ابزارهای مالی اسلامی ، اقتصاد اسلامی ، تامین مالی ، ریسک شریعت ، مدیریت ریسک
 • ابراهیم رحیمی *، نجیبه عباسی رستمی صفحات 33-49

  هوش یکی از مهم ترین سازه های فرضی است که از زمان مطرح شدن آن توسط آلفرد بینه در اوایل قرن بیستم همواره برای تبیین موفقیت شغلی و کارایی به کار رفته است. یکی از مسائلی که در سال های اخیر از مهم ترین مسائل مربوط به حیطه ی کاری در نظر گرفته شده، هوش هیجانی و نقش مهمی است که در موفقیت افراد ایفا می کند. هوش هیجانی مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را دربرگرفته است. تحقیقات نشان می دهد موفقیت های زندگی حرفه ای، 20 درصد به بهره هوشی و 80 درصد به هوش هیجانی بستگی دارد. همچنان که گلمن در سال 1998 در کتاب خود تحت عنوان «کارکرد هوش هیجانی» می گوید در محیط کار هوش هیجانی در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیت ها از قبیل هوش شناختی یا مهارت های فنی نقش بارزتری ایفا می کند، از این رو، با پرورش و رشد هوش هیجانی و قابلیت های آن، هم سازمان و هم کارکنان از مزایای آن بهره مند می شوند. آگاهی از مهارت های هوش هیجانی در محیط کار می تواند پیش نیازی برای رشد و پرورش این مهارت ها در محیط سازمانی باشد. این مقاله به بررسی مهارت های هوش هیجانی در محیط کار می-پردازد. این مقاله به روش کتابخانه ای و با استفاده از مطالعه ی اسناد و مقالات مختلف به منظور گردآوری مبانی نظری انجام شده است. در ابتدا مفهوم هوش هیجانی و اهمیت آن بیان شده است. سپس مدل هوش هیجانی مطرح گشته و سرانجام مهارت های هوش هیجانی بیان شده است.

  کلیدواژگان: مدل هوش هیجانی ، مهارت های هوش هیجانی ، هوش هیجانی
 • نورمحمد یعقوبی *، مسعود دهقانی ، ملیحه امیدوار صفحات 51-65

  پژوهش حاضر با هدف شناخت پژوهش های گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب صورت گرفت. در مرحله-ی اول، ابعاد ساختاری، زمینه ای و محتوایی و مولفه های آنها مشخص شد. در مرحله ی دوم پرسشنامه ای طراحی شد که خبرگانی متشکل از 20 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به آن پاسخ دادند. در این مرحله، ابعاد و تعدادی از مولفه های مرحله ی اول تایید شد. در گام سوم با استفاده از روش تاپسیس از مولفه های مرحله ی دوم، مولفه ها اولویت بندی شده و مولفه های اجتماعی فرهنگی، فرهنگ سازمانی، چشم انداز و رسالت، ساختار علمی و امور مالی به عنوان پیشران تایید شدند. در نهایت با استفاده از ابعاد و پیشران های شناسایی شده، الگوی نهایی معرفی و برای تحقیق های آینده پیشنهادهایی ارائه شد.

  کلیدواژگان: تاپسیس ، فراترکیب ، دانشگاه کارآفرین ، کارآفرینی ، کارآفرینی دانشگاهی
 • علی عبدی جمایران *، آذرچهر صحت، الهه حسینی صفحات 67-86

  اهمیت تشخیص فرصت های کارآفرینانه به عنوان یکی از عناصر حیاتی رفتار کارآفرینانه و همچنین یکی از مفاهیم محوری تعریف کارآفرینی، در بسیاری از تحقیقات حوزه کارآفرینی ذکر شده است و از آن به عنوان قلب کارآفرینی نام می برند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد آن چیزی که تحقیقات کارآفرینی را از سایر مطالعات در حوزه های مختلف علمی نظیر علوم مدیریت متمایز می سازد، توجه و تاکید بر پژوهش ها در خصوص فرصت های کشف شده توسط کارآفرینان است. به بیان دیگر کارآفرینی به معنای رفتارهایی است که منجر به کشف و بهره برداری از فرصت ها توسط افراد و سازمان ها می باشد، اما فرصت به مجموعه ای از شرایط اطلاق می گردد که نیاز به محصول، خدمت یا کسب و کار جدیدی را ایجاد می نماید. فرصت ها تا تشخیص داده نشوند نمی توانند به بهره برداری برسند. در این راستا مروری بر آرا اندیشمندان این حوزه با توجه به مرور مقالات مرتبط صورت گرفته و فرایند فرصت و بهره برداری کارآفرینانه فرصت از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: خدمات ، فرصت ، فرصت های کارآفرینانه ، کارآفرینی ، کسب و کار ، محصول
 • طیبه جلالی ، ترانه عنایتی * صفحات 87-103

  این مطالعه به منظور بررسی رابطه ی بین کارآفرینی سازمانی و هوش رقابتی در آموزشکده ی فنی و حرفه ای انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش همبستگی توصیفی است. جامعه ی آماری حدود 230 نفر شامل همه ی مدرسان آموزشکده ی فنی و حرفه ای الزهرا (س) مشهد است که با روش نمونه گیری ساده براساس جدول مورگان، 140 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه در میان آنها توزیع شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی جمع آوری شد. فرضیه ی تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمایش شد و برای تعیین ضریب پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که ارتباط معنا داری بین کارآفرینی سازمانی و هوش رقابتی در آموزشکده ی فنی وجود دارد؛ از این رو ایجاد زیرساخت ها و زمینه های لازم برای هوش رقابتی در سازمان ضروری است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی سازمانی ، هوش استراتژیک ، هوش بازار ، هوش رقابتی ، هوش رقبا ، هوش فناورانه
 • الیاس حدادی *، غلامرضا کیانی، هدی جعفری زاده صفحات 105-119

  آموزش های مهارتی به عنوان آموزش های اشتغال زا مورد استقبال دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه قرار گرفته است. این مقاله به بررسی راه های افزایش مهارت دانشجویان در حین تحصیل برای کارآفرینی و اشتغال زایی از طریق طرح مهارت آموزی و کارآموزی به شیوه ی نوین پرداخته است. در این زمینه، مرکز کارآفرینی و دانش آموختگان دانشگاه به منظور ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص، به تدوین آیین نامه ی طرح ملی کارآموزی به شیوه ی نوین با همکاری دانشگاه ها پرداخت تا زمینه ای باشد برای افزایش رضایت شغلی دانش آموختگانی که جذب بازار کار خواهند شد تا سبب افزایش کارآفرینی، بهره وری و سودآوری صنایع شوند. با مهارت افزایی دانشجویان می توان کارآفرینی و رضایت شغلی را افزایش داد. نزدیک به 1 درصد از استادان و 3 درصد از دانشجویان نظر خیلی خوب به دوره ی کارآموزی به شیوه ی قدیم داشتند، در حالی که این مقادیر در کارآموزی به شیوه نوین به ترتیب به 20 و 25 درصد رسید.

  کلیدواژگان: اشتغال زایی ، دانش آموختگان ، دانشجویان ، رضایت شغلی ، کارآفرینی، کارآموزی ، مهارت آموزی
|
 • Mostafa Ghannad *, Mahmood Lari Dasht Pages 15-31

  Islamic financial instruments have recently been used as one of the most important types of securities for financing and Islamic investing. Islamic financial instruments are considered as the most influential factors in the Islamic economic system, so that they are referred to as a suitable alternative for cash and types of investments in the economic system. Today, financial instruments in Islamic economics are considered as one of the most successful mechanisms in the financial industry and have dramatically increased in the global financial system, so that they are considered as one of the most fundamental tools for developing financial knowledge in the world financial perspectives. The method of this article is descriptive - analytic and after discussing the mechanisms of Islamic economics, Islamic financial instruments and their development in different countries, of the world, introduces a variety of risks to Islamic securities and finally focuses its attention on the risk management of Islamic financial instruments. The main objective of this paper is to explain and introduce the leading risks of Islamic financial instruments and to introduce the appropriate mechanism for risk management of such securities and, finally, the relationship between optimal financing and Islamic investment approach. The present study shows that Islamic financial instruments like all financial assets face a variety of market risks and the specific risks of the issuer of these securities; therefore, common risk instruments can be used to secure these securities.

  Keywords: Financing, Islamic economics, Islamic financial instruments, Risk management, Shariah risk
 • Ebrahim Rahimi *, Najibeh Abbasi Rostami Pages 33-49

  Intelligence is one of the most important hypothetical structures that has been used since the advent of Alfred Binhayan in the early twentieth century to explain career success and efficiency. One of the most important issues in the area of work in recent years is emotional intelligence that plays a vital role in the success of individuals. Emotional intelligence encompasses a wide range of skills and individual characteriscs. Researches show that 20% of the success of professional life depends on intelligence and 80% on emoonal intelligence. As Glenn explained in his 1998 book, "The Funcon of Emoonal Intelligence," in workplace Emotional Intelligence plays a more prominent role in having a better performance than other capabilities, such as cognitive intelligence or technical skills. Therefore, with the development and growth of emotional intelligence and its capabilities, both the organization and the employees will benefit from it. Knowledge of emotional intelligence skills in the workplace can be a prerequisite for the growth and development of these skills in an organizational environment. This paper investigates the skills of emotional intelligence in the workplace. It has been done in a method library using a variety of papers and articles to collect theoretical foundations. Initially, the concept of emotional intelligence and its importance are expressed. Then, an emotional intelligence model was introduced and finally emotional intelligence skills were expressed.

  Keywords: Emotional intelligence, Emotional intelligence model, Emotional intelligence skills
 • Nourmohammad Yaghoubi *, Masoud Dehghani , Malihe Omidvar Pages 51-65

  This study aimed to identify the status of the past research and qualitative meta-synthesis was performed using 3 pm and 25 components were identified. The results of the ranking TOPSIS suggests that the first priority of the engine at the University of entrepreneurs belonging to socio-cultural factors. Driving organizational culture has been the second priority. Third place belonged to the vision and mission as well as the structure of the engine remains fourth. And finally finance entrepreneurial university is the fifth priority drivers. In the third step using TOPSIS fan of the 15 components of the second phase 5, and as propulsion components priorities were confirmed. Finally, using the final three after 5 engine model was proposed at the end of the suggestions for future researches were presented.

  Keywords: Academic entrepreneurship , Entrepreneurship , Entrepreneurial University , Meta-synthesis , TOPSIS
 • Ali Abdi Jamayran *, Azarchehr Sehat , Elaheh Hossein Pages 67-86

  The Importance of identifying entrepreneurial opportunities as one of the key elements of entrepreneurial behavior, as well as one of the key concepts of entrepreneurship definition, has been mentioned in many entrepreneurial researches and referred to as the heart of entrepreneurship. Studies show that what distinguishes entrepreneurship research from other studies in various fields of science such as management science is the attention and emphasis on research on the opportunities discovered by entrepreneurs. In other words, entrepreneurship means behaviors that lead to the discovery and exploitation of opportunities by individuals and organizations, but the opportunity is a set of conditions that require a product, service or new business. Opportunities cannot be exploited until they are detected. In this regard, an overview of the opinions of the thinkers of this field has been made regarding the review of relevant articles and the process of opportunity and utilizing entrepreneurial opportunities has been studied from different angles.

  Keywords: Business , Entrepreneurship , Entrepreneurial opportunities , Opportunity, Produc , Services
 • Tayebeh Jalali , taraneh enayati * Pages 87-103

  In this study we are investigating the relation between organizational entrepreneurship and competitive intelligence among the teachers in the technical and vocational school of Al-Zahra. We employed the descriptive correlational approach in order to achieve practical results. The study population comprises of 230 teachers who were selected among the Al-Zahra School’s staff. Using the Morgan table method to size the sample we distributed out 140 standardized competitive intelligence and enterprise entrepreneurship test questionnaires among them. The collected data undergone hypothesis testing within the SPSS software framework. Cronbach’s alpha was used to find the reliability coefficient. Analysis of the data shown a promisingly deep and correlated relation between organizational entrepreneurship and competitive intelligence.

  Keywords: Al-Zahra , Competitive intelligence , Entrepreneurship , Enterprise entrepreneurship , Technical, Vocational University
 • Elyas Haddadi *, Gholamreza Kyani , Hoda Jafarizadeh Pages 105-119

  Skills training have been welcomed as employment training students and graduated of university students. This paper surveys ways to increase the skills of students while studying for entrepreneurship and job creation, through the design of skills training and internship in a new way. In this regard, the center of entrepreneurship and graduate students to enhance the professional competence of college students and graduates paid with the approach to meet the needs of the country's labor market for to the specialist staff of the national design workshop in a new way in cooperation with universities to provide a platform for increasing job satisfaction among alumni who will be attracted to the labor market and thereby increase entrepreneurship, productivity and profitability of the industry. With increasing student skills can increase entrepreneurship and job satisfaction. Nearly 1% of the professors and 3% of the students had a very good opinion of the old-fashioned internship, when they reached 20% and 25% in new way of internship, respectively

  Keywords: Alumni , Entrepreneurship , Job creation , Internship Training , Satisfaction , Students