فهرست مطالب

 • پیاپی 108 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فاطمه مفیدیان ، دکترمحمد جواد کاظمی، دکترکیومرث امینی * صفحات 1-10
   
  مقدمه
  کاندیدا آلبیکنس همزیست اختیاری انسان بوده که بیشتر در دستگاه گوارش زندگی می کند. این گروه قارچ ها در جائی که پایداری میزبان در برابر عفونت به طور موضعی یا سیستمی کاهش یابد بیماریزا می شود. باکتری ها شایع ترین عامل ایجاد کننده واژینیت ها هستند ولی کاندیدا آلبیکنس به عنوان دومین عامل مسبب این عفونت به شمار می آید. گونه‎ کاندیدا آلبیکنس ‎ ‎مسئول 90-70 درصد ‎عفونت های قارچی ‎ ‎واژینال است.
  هدف
  پژوهش مطالعه پلی مورفیسم ژنومی کاندیدا آلبیکنس جداشده از زنان دچار واژینیت با استفاده از روش RAPD-PCR
  مواد و روش ها
  این تحقیق مطالعه ای دوره ای بود که به روش توصیفی_ تحلیلی نمودارسازی و اجرا شد. در این تحقیق 60 نمونه دربرگیرنده 30 نمونه واژینال از بیمارستان شریعتی تهران و 30 نمونه از بیمارستان زنان کرمان توسط پزشک متخصص زنان و زایمان گرد آوری شد. با استفاده از لوپ استریل از مخمرهای گونه های مختلف بر محیط کشت افتراقی کروم آگار کاندیدا کشت داده شد. افتراق زیرگونه ها و مطالعه ی ارتباط گونه های ویژه با اشکال بالینی و تایپینگ جدایه های آلبیکنس به روش RAPD-PCR انجام شد.
  نتایج
  افزایش‎ ‎گونه‎ ‎های‎ ‎غیر ‎آلبیکنس‎ ‎و‎ ‎مقاوم ‎ ‎به‎ ‎داروها‎ ‎نه‎ ‎تنها ‎در‎ ‎نقاط‎ ‎مختلف‎ ‎ایران بلکه در‎ ‎جهان نیز‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎محسوسی دیده می شود. ‏در این مطالعه برپایه نتایج کشت و آزمایش مستقیم 60 نفر آلوده به ولوواژینیت کاندیدایی از دو استان کرمان و تهران بودند که از نظر ژنتیکی شباهت ها و تفاوت هایی داشتند و در 14 کلاستر قرار گرفتند. در برخی کلاستر ها سویه های تکراری وجود داشت که نشان از شباهت ژنومی سویه ها دارد.
  نتیجه گیری
  چندین روش انگشت نگاری ژنومی برای انواع جدایه های بالینی کاندیدا البیکنس وجود دارد که بکارگیری روش ژل الکتروفورز میدان ضربه ایPulsed field gel electrophoresis ، روش های انگشت نگاری بر اساس ریبوتایپینگ و روش های انگشت نگاری بر اساس PCR برای ارزیابی شیوع و مطالعات اپیدمیولوژی سودمند است.
  کلیدواژگان: پلی مور فیسم ، چند شکلی قطعات دی ان ای حاصل از تکثیر تصادفی (RAPD -( PCR ، کاندیدا آلبیکانس ، واژینیت
 • سید عباس ابراهیمی* ، سید محمد مهدی باکی هاشمی صفحات 11-24
  مقدمه
  تئوری ترومای سازمانی یکی از جدیدترین مباحث در حوزه سازمانی است که به بررسی تاثیر ضربه های روحی و روانی وارده بر سازمان و آثار آن بر کارکرد فردی و سازمانی می پردازد. هر سازمان با ویژگی های خاصی که دارند در معرض ترومای سازمانی متفاوتی قرار می گیرند. استخراج این نوع تروما کمک سازنده ای است در مدیریت صحیح تر سازمانی.
  هدف
  پیامد فردی ترومای سازمانی در یک واحد ارائه دهنده خدمت سلامت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع پیمایشی_ مقطعی بود. جامعه آماری پژوهش، شامل 200 نفر از پرسنل یک سازمان ارائه دهنده خدمات عمومی سلامت در منطقه شمال ایران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی در دسترس می باشد و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شد و به کمک آزمون های آماری مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در گام اول نشان داده شد سازمان مورد بررسی بر پایه مشخصه ها، ترومازده است. سپس، فرضیه های تحقیق مبنی بر تاثیر سازمان ترومازده بر متغیرهای مورد بررسی تایید شد.
  نتیجه گیری
  در پژوهش نشان داده شد که سازمان ، در بعد افسردگی، ترس و عصبانیت در کارکنان و همچنین بعد شیوع استرس و اضطراب در سازمان و بعد روابط درون سازمانی، تروما زده است و در بعد کاهش هویت سازمانی فاصله کمی با محدوده ترومازدگی دارد.
  کلیدواژگان: تاب آوری روانی ، خدمات بهداشتی و درمانی ، سازمان ها ، کارایی سازمان ، کارکنان بهداشت و درمان ، مدیریت کارکنان
 • بهزاد شال چی* ، ظریفه سهرابی ، شورش حاتم پور صفحات 25-34
   
  مقدمه
  پژوهش های گسترده ای که در زمینه سبب شناسی اعتیاد وجود دارد نشان می دهد کارکرد دلپذیر خانواده و موقعیت اجتماعی_اقتصادی بالا با کاهش آسیب پذیری افراد در برابر اعتیاد همراه است. این مطالعه.
  هدف
  تعیین نقش کارکرد خانواده و موقعیت اقتصادی_اجتماعی در تبیین آسیب پذیری در برابر اعتیاد با درنگر آوردن نقش میانجی هوش معنوی.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی بود و در نمونه ای دربرگیرنده 495 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه انجام شد. دانشجویان با پاسخ‏گویی به مقیاس شناسایی افراد دستخوش خطر اعتیاد، ابزار سنجش خانواده، پرسشنامه موقعیت اجتماعی_اقتصادی و مقیاس هوش معنوی کینگ در پژوهش شرکت کردند.
  نتایج
  برای بررسی برازش الگوی پیشنهادی با داده های گردآوری شده، شاخص های نیکویی برازشRMR, RMSEA, CFI, AGFI, GFI, X2, X2/df برآورد و دیده شد مدل پیشنهادی برازش دلخواه دار د.
  نتیجه گیری
  ابعاد کارکرد خانواده، موقعیت اجتماعی_اقتصادی و هوش معنوی می توانند میزان آسیب پذیری نسبت به اعتیاد را در دانشجویان پیش بینی کند. بر این پایه می توان با نیروبخشی کارکرد خانواده و گنجایش معنوی افراد گامی استوار به سوی ارتقای تاب آوری آنها در برابر اختلال مصرف مواد برداشت.
  کلیدواژگان: اعتیاد به مواد مخدر ، خانواده ، معنویت ، هوش
 • احسان ابوطالب* ، سعید منوچهری صفحات 35-44
  مقدمه
  هم ارزی زیستی مهم ترین راه ارزیابی چگونگی و کارایی فرمولاسیون های دارویی است. در این آزمون سرعت و میزان ورود دارو به گردش عمومی خون در مورد فراورده های آزمون و مرجع مورد مقایسه آماری قرار می گیرد. سنجه تعیین سرعت و میزان ورود دارو به جریان خون ، متغیر های فارماکوکینتیک مانند بیشینه غلظت پلاسمایی، زمان رسیدن به بیشینه غلظت، سطح زیر نمودار غلظت خونی در برابر زمان ایستای سرعت زدایش سراسری دارو است که با برآوردهای پیچیده از غلظت های خونی بدست می آید. محاسبات پیچیده متغیر های فارماکوکینتیک و آماری از مهم ترین چالش های این مطالعات بوده و اشتباه محاسباتی به تفسیرنتایج اشتباه می انجامد. برای کمک به زدودن این مشکل در مطالعه حاضر نرم افزاری برای این نوع محاسبات، طراحی و نمایانده شده است. این نرم افزار با رابط کاربری آسان برای پژوهشگران این رشته می تواند امکان محاسبات مربوطه را بدون درگیر شدن کاربر با فرمول های فارماکوکینتیک و آماری فراهم سازد.
  هدف
  طراحی نرم افزاری بومی، آسان و کاربرپسند برای کمک به اجرای مطالعات هم ارزی زیستی.
  مواد و روش ها
  این نرم افزار با استفاده از زبان برنامه نویسی Microsoft Visual Basic نسخه 14 تهیه شد مرجع علمی اصلی آن راهنمای سازمان دارو وغذای آمریکا (FDA) در اجرای مطالعات هم ارزی زیستی و محاسبات مربوطه بود.
  نتیجه گیری
  نرم افزار حاضر می تواند بعنوان یک بسته کامل جهت مطالعات هم ارزی زیستی بکار برده شود.
  کلیدواژگان: بیو اکی وین ، هم ارزی زیستی، نرم افزار
 • مهدیه جعفری* ، دکترسجاد بشرپور ، ناهیده امیری صفحات 45-53
   
  مقدمه
  بدخیمی مشکلی جهانی است و سومین علت مرگ و میر در ایران به شمار می رود. با توجه به مزمن بودن سرطان، سازگاری بیماران با بیماری، یکی از عوامل موثر در پیامد درمانی آن است.
  هدف
  تعیین نقش ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی در پیش بینی سازگاری با سرطان در بیماران دچار بدخیمی.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. همه بیماران سرطانی که برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان های امام رضا (ع) و شهید قاضی طباطبایی شهر تبریز در تابستان و پاییز سال 1396 مراجعه کرده بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. 100 نفر از این افراد به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، سازگاری با سرطان، ابعاد کنترل خشم و منبع کنترل سلامتی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار SPSS20 واکاوی شد.
  نتایج
  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که سازگاری با سرطان با خشم انگیختگی (51/0-=r؛ 001/0>P) ، دامنه موقعیت های خشم انگیز (24/0-= r؛ 05/0 >P) ، نگرش خصمانه (41/-0= r؛ 001/0 >P) و خشم درونی (43/0-= r؛ 001/0>P) ارتباط منفی و با منبع کنترل درونی سلامت (25/0= r؛ 05/0>P) ارتباط مثبت دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز آشکار کرد که 34 درصد کل واریانس سازگاری با سرطان با ابعاد خشم انگیختگی و خشم درونی از ابعاد کنترل خشم و 10 درصد آن با منبع درونی کنترل سلامتی تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  ابعاد خشم انگیختگی و خشم درونی از ابعاد کنترل خشم در سازگاری بیماران سرطانی نقش قابل توجهی دارد. برپایه نتایج، منبع کنترل سلامتی نقش چشم گیری در پیش بینی سازگاری با سرطان ندارد.
  کلیدواژگان: خشم سرطان ها سرطان ها
 • محمد مهدی پسندیده* ، حورا آتش زمزم ، عالیا صابری صفحات 54-61
   
  مقدمه
  نشانگان پیش از قاعدگی (PMS) در زنان عموما بر ابعاد سلامت روانی تاثیر می گذارد و استرس و پیامد های ناشی از آن میزان سازگاری و تاب آوری فرد را دشوار می سازد.
  هدف
  مقایسه ابعاد سازگاری اجتماعی، استرس و میزان تاب آوری در زنان دارای نشانگان پیش از قاعدگی و زنان بدون این نشانگان.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مقطعی با انتخاب گروه کنترل بود. جامعه آماری دربرگیرنده زنان با نشانگان پیش از قاعدگی و زنان بدون این نشانگان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان لاهیجان در سال 1396 بود. برای انتخاب نمونه های PMS از پرسشنامه سنجش نشانه های PMS استفاده شد. از این رو نمونه های بررسی شده شامل 150 نفر (75 زن مبتلا به نشانگان و 75 زن فاقد ابتلا) بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از پرسشنامه های سازگاری اجتماعی (SAS) ، استرس ادراک شده و تاب آوری کانر و دیوید سون بررسی شدند. جهت واکاوی داده ها از تحلیل واریانس استفاده شد، همه تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-ver20 انجام شد.
  نتایج
  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که در ابعاد سازگاری با همسر و سازگاری به عنوان عضو واحد خانواده، تاب آوری و استرس ادراک شده بین دو گروه زنان دچار نشانگان پیش از قاعدگی و غیر مبتلا تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  در نتیجه می توان با شناسایی آثار PMS بر زندگی روزانه و تلاش در جهت کاهش اثرات منفی آن، زمینه جهت افزایش سازگاری و ابعاد سلامت روان زنان فراهم شود.
  کلیدواژگان: استرس ، سازگاری اجتماعی ، سندرم پیش قاعدگی ، میزان تاب آوری
 • مرتضی رهبر طارم سری ، پروانه کشاورز ، عباس ابوالقاسمی ، ابراهیم رهبرکرباس دهی *، فاطمه رهبر کرباس دهی صفحات 62-70
   
  مقدمه
  دانش آموزان دارای نشانه های اضطراب با عوامل تنش زای متعدد جسمی و روانی روبرو هستند که به کاهش کیفیت زندگی آنان می انجامد. با توجه به ارتباط سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری و تنظیم شناختی هیجان با طرحواره های ناسازگار اولیه، یکی از روش هایی که می تواند به این دانش آموزان کمک کند، طرحواره درمانی است.
  هدف
  تعیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری و تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر دارای نشانه های اضطراب.
  مواد و روش ها
  پژوهش بصورت مداخله ای و از نوع پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش 28 دانش آموز مقطع راهنمایی دارای نشانه های اضطراب شهرستان رشت در سال تحصیلی 96-1395 بودند که بر پایه پرسشنامه اضطراب بک (1990) و ملاک های راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (2013) شناسایی و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای گرد آوری داده ها از مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری (2005) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (2001) پیش و پس از درمان استفاده شد. گروه آزمایش در 10 جلسه، مورد درمان گروهی با الگو طرحواره درمانی یانگ قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که درمان گروهی با مدل طرحواره درمانی بر بهبود سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان دارای نشانه های اضطراب تاثیر دارد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  برای رویارویی با نشانه های اضطراب دانش آموزان و بهبود تنظیم شناختی هیجان می توان از طرحواره درمانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اضطراب ، بازداری ، کنترل رسمی اجتماع ، هیجان ها
 • حسن عباس پور، زرخاتون مهدی زاده، سمیرا عباسپور صفحات 71-77
  هرگونه پژوهشی نیازمند شناخت موضوع و منابع مربوط به آن است. انجام تحقیقات اصیل بدون دستیابی به منابع کتاب شناختی از جمله نمایه ها و چکیده ها غیرممکن است. عملکرد یک نمایه عبارت است از ارائه راه های میان بر، نظامند و موثر به استفاده کنندگان برای رسیدن به اطلاعات مورد نیاز. در حقیقت، حجم عظیم مواد چاپی و غیرچاپی موجود در جهان، بدون وجود نمایه ها دسترس پذیر نخواهد بود. انواع مدارک و اسنادی که به نمایه نیاز دارند طیف وسیعی را شامل می شوند، اما مهم ترین نمایه که برای منابع تهیه می شود نمایه مقالات نشریات می باشد. هدف اصلی از تهیه این نمایه، گردآوری و تنظیم مقالات چاپ شده در 4 شماره سال 1397 مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان است تا کمکی باشد به جامعه پزشکی کشور که بتوانند نیازهای اطلاعاتی خود را رفع نموده و از این طریق در انتخاب موضوع و تحقیقات جدید و همچنین از ارائه تحقیقات تکراری جلوگیری بعمل آید. روش کار نمایه حاضر در 4 قسمت تهیه شده است. نمایه عنوان، مولف، موضوع فارسی و موضوع لاتین. تعداد مقالات چهار شماره سال 97 که 31 عنوان بود بصورت الفبایی عنوان منظم گردید که شماره 1 تا 31 مبنای شماره بازیابی سایر نمایه ها قرار گرفته است. در اطلاعات کتاب شناختی از تکرار نام مجله و سال خودداری شده است.درانتهای عنوان در نمایه الفبایی عنوان آدرس اینترنتی آن مقاله جهت سهولت دسترسی نیز آورده شده است. در نمایه مولف نام نویسندگان مقاله به ترتیب الفبایی آورده شده است که شماره بازیابی جلوی آن آمده است که ارجاع به نمایه عنوان به منظور دریافت اطلاعات کتاب شناختی می باشد. در نمایه موضوعی فارسی و لاتین براساس تجزیه و تحلیل محتوای مقالات از اصطلاح نامه پزشکی فارسی و Mesh بصورت زبان کنترل شده به مقالات کلید واژه داده شده است که به ترتیب الفبا منظم شده اند که مبنای بازیابی مقالات بصورت موضوعی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پایگاه های اطلاعاتی، نشریات ادواری، نگارش
|
 • F Mofidian , K Amini* , M J Kazemy Pages 1-10
   
  Introduction
  Candida albicans are human selective symbiosis, mainly located in the gastrointestinal tract. This group of fungi is pathogenic where host resistance reduces to local or systemic infection. Bacteria are the most common cause of vaginitis, but candida albicans are the second leading cause of such infections. Candida albicans are responsible for 70-90% of the fungal infections in the vaginal area.
  objective
  To study the genomic polymorphism of Candida albicans isolated from women with vaginitis using RAPD-PCR method.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was designed and implemented by descriptive-analytic method. In this research, 60 samples of 30 vaginal samples from Shariati Hospital (Tehran) and 30 samples from Kerman Women's Hospital were collected by gynecologist and obstetrician. Using a sterile loop, various species yeasts were cultured on a differential chromatographed medium of Candida agar. Differentiation of subspecies and study of the possible relationship between specific strains and clinical forms was done. Typing of Albicans isolates was also done using RAPD-PCR method with random primers.
  Results
  Increased non-albicans and resistance to drugs not only in different parts of Iran but also in the world have been reported. In this study, based on the results of culture and direct experiment, 60 people were found to be infected with candida volvaginitis infection in two provinces of Kerman and Tehran, which were genetically similar and different in 14 clusters. Some clusters have repeated strains indicating similarity to genomic strains.
  Conclusion
  There are several methods for genomic fingerprinting of different types of clinical isolates of candida albicans, using Pulsed Field Gel Electrophoresis (Pulsed Field Gel Electrophoresis) technique, fingerprinting methods based on ribotaiping, and fingerprinting methods based on PCR for epidemiological outbreaks are useful.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Candida Albicans polymorphism Random Amplified Polymorphic DNA Technique Vaginitis
 • S A Ebrahimi* , S M M Baki Hashemi Pages 11-24
  Introduction
  Organizational trauma theory is one of the latest topics in the organizational field which examines the impact of mental and emotional modes on the organization, individual and organizational performance. Any organization with specific features is subject to a different organizational trauma. Extracting this kind of trauma is a constructive help in managing the organization more correctly.
  Objective
  To examine the individual consequences of an organizational trauma in a health service provider unit.
  Materials and Methods
  This is an applied and descriptive study and has been conducted by survey method. The statistical population of the study consisted of 200 personnel of a public health service provider in the northern region of Iran. Random sampling method was used. The questionnaire based on Likert spectrum was used in order to collect data. Structural equation modeling was used to analyze research data through statistical tests.
  Results
  In the first step it was determined the investigated organization is traumatized. Then, the research hypotheses on the effect of traumatic organization on the variables examined were confirmed.
  Conclusion
  In the research, it was revealed that the organization under investigation in the dimensions of existence, depression, fear and anger in the staff section the outbreak of stress and anxiety in the organization section, Intra-organizational relationships, trauma is struck. And in the dimension of organizational identity reduction, there is a short distance with the range of trauma.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Efficiency, Organizational Health personnel Personnel Management Organizations Resilience, Psychological
 • B Shalchi* , Z Sohrabi , SH Shoresh hatampour Pages 25-34
   
  Introduction
  According to literature, eligible family and socio-economic status with spiritual acumen can decrease the vulnerability of individuals to substance use.
  Objective
  The aim of this research was to investigate the mediating role of spirituality intelligence in relationships of family function and socioeconomic status with vulnerability to addiction.
  Materials and Methods
  This study was a kind of a correlational one which has been conducted on a sample of 495 students in Payame Noor University of Urmia. The Students were taken apart in research by answering the Identifying People in Risk of Addiction Questionnaire, Family Assessment Device, socioeconomic status questionnaire and Spiritual Intelligence Self-Report Inventory. The Data were analyzed using descriptive statistics, correlation matrix and Structural Equation Model
  Results
  For evaluating adequacy and goodness of fitness of the model, RMR, RMSEA, CFI, AGFI, GFI, X2, X2/df, indices were computed. Findings supported the goodness of fitness of suggested model in this study
  Conclusion
  We can conclude that family function and socioeconomic status by mediating role of spirituality intelligence dimensions strongly predict the vulnerability to addiction in university students. On the basis of such findings, we can reinforce the family functions and spirituality potential of individuals, and consequently enhance their resiliency to substance use disorder.
  Keywords: Family Intelligence Narcotic Addiction Spirituality
 • E Aboutaleb* , S Manoochehri Pages 35-44
  Introduction
  Bioequivalence studies are the most important way of evaluating the quality and efficacy of pharmaceutical formulations. In a bioequivalence study, the rate and extent of drug absorption into the general circulation is measured and the pharmacokinetic parameters should be calculated and statistically evaluated for the reference and test products. Pharmacokinetic parameters such as Cmax, Tmax, AUC, and Kel are the principles to determine the rate extent of drug entry into the bloodstream, which are achieved from complex calculations over the initial blood concentrations. Complex pharmacokinetic and statistical calculations parameters from these studies are the most important challenges in these types of studies which leads to an interpretation of the wrong results. In the present study, a software was designed for this type of calculations. The user interface is easy for researchers and may be used without engaging the operator in pharmacokinetic and statistical processes.
  Objective
  Design a domestic, easy and user-friendly software to help implement biequivalence studies.
  Materials and Methods
  Microsoft Visual Basic 14 was utilized in order to create the software and its main scientific reference guide was the FDA Guidance for Industry for Bioavailability and Bioequivalence Studies.
  Conclusion
  The present software can be used as a complete package for bioequivalence studies.
  Keywords: Bioequiwin Software Bioequivalence
 • M Jafari* , S Basharpoor , N Amiri Pages 45-53
   
  Introduction
  Cancer is a global problem and the third cause of death among Iranian people. Considering the chronicity of cancer, adjustment to it is one of the effective factors on the outcomes of the treatment.
  Objective
  In this study, the role of anger and health locus of control predicting adjustment in cancer patients is examined.
  Materials and Methods
  This work is a descriptive - correlational study. All the cancer patients referred to Imam Reza and Ghazi Tabatabaei hospitals for medical care at Tabriz, Iranin Summer and Fall 2016 comprised the statistical population of this study. The sample included 100 patients which had been selected via purposive sampling method. They were asked to respond to questionnaires of demographic information, the Mini-Mental Adjustment to Cancer, the Multidimensiinal Inventory and the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC) scale. The collected data were analyzed by SPSS20 using tests of Pearson correlation and multivariate regression.
  Results
  Pearson correlation test indicated that the adjustment to cancer had a negative correlation with the anger arousal (r= -0.51; P<0.001), the rage contentious situations (r= -0.24; P<0.05), the hostile attitude (r= -0.41; P<0.001) and anger in (r = -0.43; P<0.001) and positive correlation with the internal locus of control (r= 0.25; P<0.05). The results of regression analysis revealed that 34% of the total variance of adjustment to cancer was explained by anger including anger arousal and anger in, and 10% of it was explained by internal locus of control.
  Conclusion
  The results indicated that the anger including anger arousal and anger in plays a considerable role in adjustment to cancer. According to the findings, health locus of control does not have a considerable role in predicting adjustment to cancer.
  Keywords: Anger- Neoplasms-Neoplasms
 • MM Pasandideh* , H Atashzamzam , A Sabery Pages 54-61
   
  Introduction
  Premenstrual syndrome in women generally affects mental health, and stresses and consequences of this make it difficult for a person to adapt and resonate. The purpose of this study was to compare the dimensions of social adjustment, stress and resiliency in women with premenstrual syndrome and women without this syndrome.
  Objective
  The comparison of social adjustment, stress and resiliency in women with premenstrual syndrome and normal.
  Materials and Methods
  This is a comparative study conducted on a statistical population consisting of women with premenstrual syndrome and women without this syndrome in Lahijan city in 1396. PMS symptoms questionnaire was used to select PMs. Therefore, the sample included 150 patients (75 women with syndrome and 75 non-infected women) who were selected by available sampling method and were selected using social adjustment (SAS), perceived stress and persistence of Conner and David Sven was examined. For data analysis, variance analysis was used.
  Results
  The results of multivariate analysis of variance showed that there is a significant difference in the dimensions of husband's adjustment and compatibility as a member of family unit, resilience and perceived stress among women with premenstrual syndrome and non-infected counterparts..
  Conclusion
  The premenstrual syndrome and the severity of its symptoms are affected by the stress and resilience of women, which affects their compatibility in normal conditions of life. Therefore, by identifying the effects of PMS on daily life and attempting to reduce its negative effects, the field for increasing the compatibility and dimensions of women's mental health can be provided.
  Keywords: premenstrual Syndrome Resilience, Psychological Social Adjustment Stress
 • M Rahbar Taramsari , P Keshavarz , A Abolghasemi , E Rahbar* Karbasdehi , F Rahbar Karbasdehi Pages 62-70
   
  Introduction
  Students with anxiety symptoms are faced with various physical and psychological stressful factors which ‎leads to decreasing quality of life. Considering the relationship between behavioral activation/ inhibition systems and cognitive emotion regulation with early maladaptive schemas, one of the methods capable of assisting the students with anxiety symptoms is schema therapy.
  Objective
  To determine the effectiveness of group schema therapy on behavioral activation/ inhibition systems and cognitive emotion regulation in female students with anxiety symptoms.
  Materials and Methods
  This study is an experimental with pre-test/post-test and a control group. The sample consisted of 28 guidance school students with anxiety symptoms in Rasht city in the school year 2016-2017. Based on the Beck Anxiety Inventory(1990) and the diagnostic and statistical manual of mental disorders(2013) criteria, the study participants were identified and assigned to two experimental and control groups. To collect data, Behavioral Activation/ Inhibition Scale(2005) and Cognitive Emotion Regulation Questionnaire(2001) were used before and after treatment. 10 sessions of Young schema therapy were implemented for experimental group.
  Results
  The results of multivariate analysis of covariance showed that group schema therapy improved behavioral activation/ inhibition systems and cognitive emotion regulation in the students with anxiety symptoms (P<0.001).
  Conclusion
  According to the findings of the research, schema therapy can be used to cope with students' anxiety symptoms and improve cognitive emotional regulation.
  Keywords: Anxiety Emotions Inhibition Social Control, Formal