فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، زمستان 1397)

فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، زمستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن دانایی فرد*، جلیل دلخواه، راضیه قنبری صفحات 11-26
  مدیریت انگیزه خدمت عمومی در کارکنان سازمان های دولتی بزرگ ترین چالش مدیران بخش دولتی امروزی است زیرا فلسفه وجودی مدیریت دولتی خدمت به آحاد شهروندان در پرتو وجود کارکنان دارای انگیزه خدمت عمومی بالا است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بدبینی سازمانی بر انگیزه خدمت عمومی، به تبیین نقش برداشت از سیاست سازمانی و ابهام هدف سازمانی به عنوان متغیرهای تعدیل گر پرداخته است. در این پژوهش با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده،926 نفر از کارکنان سازمان های دولتی تابع 18 وزارتخانه کشور به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد به کار گرفته شد که روایی و پایایی هریک از متغیرها به تایید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مرحله ای به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بدبینی سازمانی منجر به کاهش انگیزه خدمت عمومی می شود و برداشت منفی کارکنان از سیاست سازمان ارتباط بین بدبینی سازمانی و انگیزه خدمت عمومی را در جهت منفی تعدیل می کند. به علاوه، همراه شدن ابهام هدف سازمانی با برداشت از سیاست سازمانی این ارتباط را شدت می دهد.
  کلیدواژگان: انگیزه خدمت عمومی، سازمان های دولتی، بدبینی سازمانی، برداشت از سیاست سازمانی و ابهام هدف سازمانی
 • نیره رحمانی*، جواد پورکریمی، نیکو دیالمه، حسین خنیفر صفحات 27-40
  یکی از رویکردهایی که به تازگی وارد حوزه مدیریت و رهبری شده و می تواند در برابر پیچیدگی های محیطی به حل مسایل بپردازد، بحث رهبری حکمت محور است. از آنجا که مباحث مطرح در این حوزه به صورت جسته و گریخته به برخی از جنبه های رهبری حکمت محور پرداخته اند و مدل ها و تیوری های جامعی در این زمینه دیده نشده است، هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های رهبری حکمت محور بر اساس پژوهش های انجام شده در این زمینه است که بر اساس روش فراترکیب انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری حکمت محور در 5 بعد سازمانی با مولفه های بینش و بصیرت، تصمیم گیری مبتنی بر شهود و عقل، آینده انگاری، دانش افزایی، رهبری خدمتگزار، یادگیرندگی سازمانی، اقدام موثر و به جا ؛ بعد انسانی با مولفه های توانمندسازی کارکنان، انگیزش الهام بخش، ملاحظات فردی، سرمایه اجتماعی؛ بعد سیاسی با همگرایی و پیوستگی سازمانی، شرایط محیطی؛ بعد فرهنگی با مولفه های درک فرهنک و ارزش های فرهنگی، انتقال فرهنگی و بعد اخلاقی با حکمیت فضای اخلاقی و ویژگی های شخصیتی رهبر طبقه بندی شد.
  کلیدواژگان: حکمت، فراترکیب، رهبری حکمت محور، بعد سازمانی، بعد فرهنگی
 • محسن صدر*، اکبر اعتباریان، رضا ابراهیم زاده، مرضیه پیراوی ونک صفحات 41-56
  هدف مقاله حاضر شناسایی و دسته بندی سازمان های فرهنگی  با توجه به دیدگاه بوم شناسی جمعیت سازمانی بوده است. در این پژوهش راهبرد آمیخته اکتشافی مبتنی بر روش شبکه خزانه مورداستفاده قرارگرفته است. جامعه آماری کلیه خبرگان حوزه فرهنگ شهر اصفهان بوده که از آن ها طی دو مرحله در فازهای کیفی و کمی نمونه گیری صورت گرفته است. داده ها در فاز کیفی به روش مصاحبه و در فاز کمی با تدوین پرسشنامه ای که در آن عناصر (سازمان ها) براساس طیف لیکرت و سازه های شناسایی شده فاز کیفی امتیاز دهی شد، جمع آوری و جهت تحلیل نرم افزار آیدیوگرید مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های محاسبه شده از طریق نرم افزار آیدیو گرید ازجمله شاخص بیری (36/0)، شاخص فرانسلا (38/0) و آلفای کرونباخ سازه و عنصر (73/0برای سازه ها و78/0برای عناصر) نمایانگر قابلیت اعتماد و اعتبار بالای فرایند شبکه خزانه مطابق روش بوده است. حاصل فاز کیفی شبکه خزانه 19 سازه استخراجی بوده که پس از تحلیل در بخش کمی تعداد 11 سازه در سه بعد (با نام های بقا و ارتباط، هم شکلی و اصالت فرهنگی) که87/76 درصد واریانس کل را تبیین می کردند دسته بندی و مبنای نوع شناسی قرار گرفت. پس از طی مراحل یاد شده و با توجه به خروجی نرم افزار در محوری دوبعدی براساس سازه های نهایی چهار نوع سازمان فرهنگی با ویژگی های خاص خود شناسایی و پیشنهاد هایی ارایه شد. قابل ذکر است کاربرد روش نوین شبکه خزانه، استفاده از رویکرد بوم شناسی جمعیت سازمانی جهت نوع شناسی و کمی کردن نقشه ذهنی خبرگان برمبنای رویکردهای دقیق آماری، سه جنبه کلی اصالت و نوآوری تحقیق حاضر است.
  کلیدواژگان: نوع شناسی، بوم شناسی جمعیت سازمانی، سازمان فرهنگی، تحلیل شبکه خزانه
 • امیرحسین جهانی کیا، محمد جواد حضوری*، مهدی یداللهی، عادل آذر صفحات 57-72

  تصمیم گیری در شرکت های نوآور و دانش بنیان با توجه به عدم وجود ساختار و منابع لازم از یک سو و تاثیرگذاری تصمیم ها بر سازمان از سوی دیگر، دارای اهمیت ویژه ای است. عدم قطعیت در فضای کسب وکار شرکت های نوپا و مبتنی بر فناوری بسیار عمیق است و این عدم قطعیت باعث می شود که تصمیم گیران به صورت ناخودآگاه از شهود در تصمیم گیری استفاده نمایند. هدف از این پژوهش مطالعه و شناخت توصیفی تصمیم گیری شهودی در شرکت های فناور و دانش بنیان بوده است. با توجه به ماهیت شهود، روش به کار گرفته شده در این پژوهش، کیفی (داده بنیان) و براساس تحلیل مصاحبه های صورت گرفته بوده است. نتایج حاکی است که شواهد کافی درخصوص استفاده تصمیم گیران شرکت های دانش بنیان از شهود در فضای عدم قطعیت وجود دارد و اطلاعات و زمان عوامل علی ایجاد عدم قطعیت هستند. علاوه بر این مشخص شد که تجربه و شهود رابطه نزدیکی باهم دارند و الگوهای ذهنی و کنجکاوی متغیرهای مرتبط با آنها هستند. محیط ناپایدار کسب وکار نیز نقش عامل زمینه ای را تصمیم گیری شهودی ایفا می نماید. افزایش سرعت تصمیم گیری، خلاقیت و کاهش احساس پشیمانی از پیامدهای مثبت و افزایش خطاهای تصمیم گیری نیز از پیامدهای منفی استفاده از شهود هستند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری شهودی، عدم قطعیت، نوآوری، فناوری، شرکت های دانش بنیان
 • نبی الله کهن* صفحات 73-88
  هدف این پژوهش، روایت و فهم یک فرایند اصطلاحا آموزشی اما رقابتی به نام دوره عالی رسته ای است. این دوره را یک سازمان نظامی برگزار می کند که به دلایل امنیتی و حفاظتی از ذکر نام آن خودداری می گردد. نوع پژوهش، توسعه ای است و به منظور استخراج عوامل از روش کیفی به شیوه مردم نگاری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، یک یگان نظامی است که این دوره درون آن برگزار می شود. داده های پژوهش توسط مصاحبه با 23 نفر از کارکنانی که این دوره را طی نموده و مایل به مصاحبه و گفتگو در این مورد بودند و مشاهده تعاملات روزمره کارکنان و نوشتن ویژگی این تعاملات توسط محقق که خود جزیی از افرادی است که این دوره را طی نموده اند، جمع آوری گردید. حجم نمونه بر اساس اشباع نظری تعیین شد. تحلیل داده های گردآوری شده با رویکرد تحلیل تماتیک براون و کلارک (2006) انجام گرفت. پس از توصیف غنی دو مفهوم «رقابت» و «برخوردار ماندن» که دو کلیدواژه اصلی پژوهش اند، تحلیل داده ها، آشکارکننده 12 کد مرتبط با پیامدهای رقابت آموزشی است که در دو مفهوم پیامدهای فردی و اجتماعی نمایان می شوند.
  کلیدواژگان: رقابت، برخوردار ماندن، مردم نگاری، توصیف غنی
 • رضا نجاری*، جواد معدنی صفحات 89-110
  این پژوهش به بررسی تطبیقی ساختار و کارکرد دانشگاه پیام نور با دانشگاه های باز خارج کشور و آگاهی از نقاط تشابه و افتراق آنها برای طراحی ساختار مطلوب در آینده برخی اطلاعات لازم فراهم شود . روش تحقیق طرح حاضر، روش مطالعه تطبیقی است که به بررسی و تحلیل دانشگاه پیام نور و پنج دانشگاه باز جهان (انگلیس، کانادا، مالزی، چین و اندونزی) بر اساس مولفه ها و شاخص های ساختار و کارکرد پرداخته است.  کلیه دانشگاه های مورد مطالعه  از روش آموزش باز و از راه دور  استفاده می کنند. دانشگاه باز چین به دلیل جمعیت بالا، بیشترین تعداد دانشجو را به خود اختصاص داده است و به همان نسبت بیشترین تعداد کارمند و هیات علمی را داراست. در این مقایسه دانشگاه انگلیس با رتبه 313 بهترین جایگاه را در رتبه جهانی دارد و سپس دانشگاه پیام نور ایران در مقام دوم این مطالعه قرار گرفته است. : از نظر نوع ساختار دانشگاه پیام نور، ساختار ترکیبی دارد. ولی سایر دانشگاه های باز مورد مطالعه بیشتر ساختار چند بخشی (دو بخشی) دارند. دانشگاه پیام نور در مقایسه با پنج دانشگاه باز خارجی دارای رسمیت بالا، تمرکز نسبی و  پیچیدگی بیشتری است. همه دانشگاه ها  با توجه به تعداد مراکز، اساتید و کارکنان و نسبت های پرسنلی و سطوح سلسه مراتب از چابکی سازمانی بیشتری نسبت به دانشگاه پیام نور برخودار ند. بنابراین پیشنهاد می شود به  طراحی ساختار مطلوب و متناسب با نیاز دانشگاه در راستای ماموریت و اهداف و وظایف محوله پرداخته شود.
  کلیدواژگان: دانشگاه باز، آموزش از راه دور، یادگیری الکترونیکی
 • محمد حکاک، عبدالله ساعدی*، معصومه مومنی مفرد صفحات 111-122
  پژوهش حاضر با هدف مدل ارتباط گریزی سرمایه های انسانی: رویکرد مدل سازی ساختاری - تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم پرگماتیسم است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. در بخش کیفی جامعه آماری پژوهش 30 نفر از خبرگان و مدیران در سازمان های دولتی هستند که براساس روش نمونه گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات موردنیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. به علاوه جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، مدیران و خبرگان در سازمان های دولتی هستند که نظرات آن ها با بهره گیری از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا و آزمون کاپای-کوهن مورد آزمون قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از روش کدگذاری زنده و در بخش کمی پژوهش، داده ها با استفاده تکنیک رویکرد ساختاری تفسیری تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر معرفی سه پیامد اصلی ارتباط گریزی سرمایه های انسانی: عدم تعهد سازمانی، ترک خدمت و فرسودگی شغلی و تشریح چگونگی شکل گیری آنها است. برای مثال، عدم تعهد سازمانی ماحصل آمادگی ضعیف افراد، افزایش ترس و تردید و بی انگیزگی منابع انسانی است. بدین ترتیب، فقدان انگیزه کافی علاوه بر ایجاد جو بی اعتمادی در میان کارکنان سازمان، اجتناب آنها از ارتباط و تعامل با یکدیگر را نیز به دنبال خواهد داشت. که پیامد طی کردن این پروسه، ایجاد عدم تعهد سازمانی است. همچنین در پایان با توجه به یافته ها کاربردهای مدیریتی پژوهش برای سازمان های دولتی ذکر شده است.
  کلیدواژگان: ارتباط گریزی سرمایه های انسانی، رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری، سازمان های دولتی
 • محمد علی سرلک* صفحات 123-132
  هدف این پژوهش ارایه یک دید کامل از وضعیت و ابعاد مختلف مدیریت دولتی در ایران و کمک به هدایت پژوهش های آتی در رابطه با پرکردن شکاف تحقیق های قبلی در این حوزه است. در این مورد، تعداد 279 رساله دکتری دفاع شده بین سال های 1390 تا 1396 در 6 دانشگاه دولتی داخل کشور و دارای دسترسی برخط، مرور و بررسی شده است. روش شناسی تحقیق از لحاظ هدف کاربردی از نوع کیفی و از لحاظ روش توصیفی است. روش تحقیق گروه کانون شامل 24 نفر از استادان برتر دانشگاه های بزرگ کشور با مرتبه دانشیار و استاد تمام است. نتایج به دست آمده از مقاله های مورد بررسی قرار گرفته، براساس معیارهایی از قبیل موضوع پژوهش، روش و ابزار گردآوری داده ها، روش تحلیل داده ها، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که 26 درصد پژوهش ها از نوع ساختاری، 34 درصد از نوع رفتاری، 12 درصد از نوع محیطی، 24 درصد از نوع ترکیبی و 4 درصد در قالب مد سه شاخگی نمی گنجد. همچنین در پژوهش های بررسی شده، 86 درصد عناوین به منظور جمع آوری داده ها از روش ترکیبی کیفی و پرسشنامه ای استفاده شده و 1 درصد صرفا روش کیفی و مابقی صرفا روش کمی بوده است. لذا، شکاف عمیق بین نتایج به دست آمده رساله های دکتری و فقدان یک دکترین و نظریه حاصل از پژوهش دلالت دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دولتی، پژوهش های داخلی، رساله های دکتری
 • فاطمه بهادری جهرمی، حسن زارعی متین*، محمدحسین رحمتی، حسین اخوان علوی صفحات 133-152
  پژوهش های علمی درباره مدیریت دانش بیشتر بر روی فرایند خلق دانش ، استفاده و نیز انتقال آن متمرکز شده اند، اما توجه کمی بر روی فرایند فراموش کردن دانش صورت گرفته است. این در حالیست که در محیط پویای امروزی همه سازمانها نیازمند تغییر و بازنگری و دربیشتر موارد کنار نهادن روش های قدیمی انجام کار هستند. در این مقاله سعی شده با روش تحلیل محتوا و مصاحبه های نیمه ساختار یافته از مدیران شهرداری قم و جمعی از نخبگان دانشگاهی در زمینه یادگیری سازمانی و مدیریت دانش ، مدل جامعی از عوامل موثر، ساز و کارها و پیامدهای فراموشی سازمانی هدفمند ارایه شود. عوامل موثر بر فراموشی سازمانی هدفمند در سه گروه عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی طبقه بندی شدند که ضمن اشتراکات با سایر تحقیقات گذشته، برخی عوامل به خصوص در حوزه فردی و محیطی و استراتژیک برای نخستین بار در حوزه فراموشی مطرح شده است. مجموعه اقدامات اجرای فراموشی هدفمند به علاوه نشانه ها و علایم حضور این پدیده در سازمان جهت سهولت سنجش آن در گام دوم و در نهایت پیامدهای اجرای فراموشی هدفمند ارایه شده است. این پیامدها در رابطه با افراد، سازمان و ارباب رجوع دسته بندی شده است.
  کلیدواژگان: دانش، فراموشی سازمانی، یادگیری زدایی، فراموشی هدفمند، مدیریت دانش
 • زیبا محمدزاده روشتی*، علی بیرانوند، سعید چهره صفحات 153-164
  یکی از حوزه های پرکاربرد مدیریت دانش، تجاری سازی دانش است. این پژوهش با کمک فنون علم سنجی به شناسایی نوع آثار تاثیرگذار مدیریت دانش در حوزه تجاری سازی دانش پرداخته است. این پژوهش از نوع علم سنجی است. جامعه آماری پژوهش شامل آثار منتشر شده در حوزه تجاری سازی دانش از پایگاه وب او ساینس در محدوده زمانی 1900 -2015 است. با کمک نرم افزار آر. پی. وای. اس خاستگاه های اصلی تجاری سازی دانش، میزان استنادات دریافتی و آثار تاثیرگذار مشخص شد. همچنین به منظور شناسایی میزان تاثیرگذاری آثار خارج از محدوده جهش های صورت گرفته از نرم افزار یر سی آر استفاده شد. جستجوی آثار منتشر شده در محدوده زمانی 1900 -2015، منجر به بازیابی 1555 رکورد مرتبط با تجاری سازی دانش شد. مجموع استنادات صورت گرفته به آثار منتشر شده در حوزه تجاری سازی دانش تا زمان پژوهش حاضر، بالغ بر 39817 استناد بود که منجر به پیدایش پنج جهش در تاریخ های 1934، 1962، 1973، 1998 و 2003 شده است. میزان استنادات صورت گرفته به منابع موجود در حوزه تجاری سازی دانش تا آغاز نیمه دوم قرن بیستم رشد تقریبا یکنواختی را دارد. از میان جهش های صورت گرفته، جهش مربوط به سال 2003 با تعداد 3763 استناد، پراستنادترین جهش است. آثار تولید شده در حوزه تجاری سازی دانش به شدت تحت تاثیر حوزه های فراگیر مانند مدیریت دانش، اقتصاد و کارآفرینی قرار دارند. شناسایی نوع آثار تاثیرگذار در حوزه تجاری سازی دانش باعث شناخت خاستگاه های اصلی و حوزه های فرعی دانش می شود.
  کلیدواژگان: تجاری سازی دانش، مدیریت دانش، علم سنجی، آر، پی، وای، س
|
 • Hassan Danaee Fard *, Jalil Delkheh, Raziyeh Ghanbary Pages 11-26
  Managing the public service motivation of public organizations employees is the biggest challenge facing today's public sector managers because the existentail philosophy of public administration is to serve the citizen in the light of the presence of public servants with a high public service motivation. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of organizational cynicism on the public service motivation, explaining the role of the perception of organizational politics and organizational goal ambiguity as moderating variables. In this research, by using a simple random sampling method, 926 employees of public sector under the supervision of 18 ministries of the country were selected as sample. A standard questionnaire was used to collect data. Validity and reliability of each of the variables were confirmed. Data analysis was performed by Spearman correlation test and stepwise regression using SPSS software. The results show that organizational cynicism leads to a reduction in the public service motivation, and the employees’ negative perception of the organizational politics moderates the relationship between organizational cynicism and the public service motivation in a negative manner. Additionally, the combination of organizational goal ambiguity with the perception of organizational politics intensifies this relationship.
  Keywords: Public Service Motivation, Public Organizations, organizational cynicism, Perceptions of Organizational Politics, Organizational Goal Ambiguity
 • Nayereh Rahmani *, Javad. Poorkarimi, Nikoo. Dialame, Hosein Khanifar Pages 27-40
  The subject of wisdom-oriented leadership is one of the approaches which are recently entered the field of management and leadership and can solve the problems against environmental complexities. Since the topics posed in this field have been desultory worked on some aspects of wisdom-oriented leadership and not very comprehensive models and theories have been observed in this field, the purpose of the present research is to recognize the elements of wisdom-oriented leadership based on researches conducted in this field and it has been conducted according to meta-synthesis method. The findings of this research show that wisdom-oriented leadership was divided into 5 dimensions namely organizational dimensions with elements of intuition and insight, decision-making based on intuition and reason, foresight, knowledge increasing, servant leadership, organizational learning, effective and right action; humanistic dimension with elements of employers’ enablement, inspirational motivation, individual considerations, social asset; political dimension with organizational continuity and convergence, and environmental conditions; cultural dimension with elements of perceiving culture and cultural values, cultural transmit, and ethical dimension with arbitration of ethical space and personality specifications of leader.
  Keywords: wisdom, wisdom-oriented leadership, organizational dimension
 • Mohsen Sadr *, Akbar Etebariyan, Reza Ebrahimzadeh, Marziyeh Piravi Vanak Pages 41-56
  Objective
  The purpose of this paper was to identify and categorize cultural organizations according to the viewpoint of organizational population ecology.
  Methods
  The exploratory mixed method based on repertory grid approach has been used. All isfahanian cultural experts were been considered as Statistical population that were been sampled in two stage (qualitative and quantitative). the data gathering method in qualitative phase was interview and in quantitative phase by compilation the questionnaire, elements (organizations) were been scored based on the Likert spectrum and the necessary data were collected and idio-grid software was used for data analysis. The fitting indices such as Cronbach's alpha index (0.78 for constructs and 0.73 for elements), Bieri index(0.36), Fransella index(0.38) were calculated, which showed reliability and validity of repertory grid process based on the method.
  Findings
  in the qualitative phase, 19 constructs have been investigated and in the quantitative phase 11 constructs in 3 dimensions(as named: survival and relationship, isomorphy and cultural originality) determining 76.87% of total variation were categorized and were used as typology basis .
  Conclusion
  Finally, researchers based on the final constructs shaped the two-dimensional diagram and categorizes four different types of cultural organizations with their specific characteristics. Originality and Innovation: The present research has originality and innovation in three aspects, the ecological approach of organizational population and the new method was used in typology and Quantifying the experts' mind map based on accurate statistical approaches.
  Keywords: Typology, organizational population ecology, Cultural Organizations, Repertory Grid Analysis
 • Amir Hossein Jahanikia, Mohammad Javad Hozoori *, Mahdi Yadollahi, Adel Azar Pages 57-72

  Decision making is one of the most important activities in all organizations, and in the meantime, it is more important in innovative and knowledge-based firms due to the lack of structure and resources on the one hand and the impact of decisions on the organization on the other. The business environment generally has many uncertainties, and this uncertainty about start-ups and technology-based businesses is much deeper. Deciding in this uncertain environment has limitations that make many technologists unconsciously use intuition in decision making. The purpose of this study was to study the descriptive process of intuitive decision making in technology and knowledge-based companies. Given the nature of the intuition, the method used in this research was qualitative (Grounded Theory) and based on the analysis of interviews. The results suggest that there is sufficient evidence that the decision-makers of knowledge-based companies use intuition in the uncertainty environment, and that information and time are the causative factors causing uncertainty. In addition, it was found that experience and intuitions are inextricably linked, and the mental patterns and curiosity of the variables associated with them. Unstable environment of business also play the role of the underlying factor of intuitive decision making. Increasing the speed of decision making, creativity and reducing feelings of regret from positive outcomes and increasing decision errors are also the negative consequences of the use of intuition.

  Keywords: Intuitive Decision Making, Uncertainty, Innovation, Technology, Knowledge-Based Firms
 • Nabiallah Kohan * Pages 73-88
  The purpose of this study is description and understand an idiomatic training course but competitive that name is branch advanced course. The course is performing in the military unit. To observe security issues, in this study the name of that unit was not mentioned. The type of study is developmental and to extract factors, ethnography methodology that is a qualitative method was used. Sample population is among a military unit that this course perform in it. Data were selected via 23 military man interviews. They had tendency for dialogue and interview. Also the researcher observed the daily interaction of those employees for data collecting process and writes that interaction specification instantly. Researcher was immersed in that field because, he is graduated from that course. Data were saturated according to sample size. Braun and Clarke (2006) thematic analysis was used for data analyzing. After initial analysis, 12 initial codes were generated. These codes were categorized to two general factors. These general factors were individual and social factors that are outcome of training competition. The individual factors have 6 codes. The social factors have 6 codes. After thematic analysis, thick description was presented about competition and 12 themes shows itself in individual and social categories.
  Keywords: competition, Possess, Ethnography, Thick description
 • Reza Najjari *, Javad Madani Pages 89-110
  This research aims to provide a comparative study on the structure and functioning of Payame Noor University with open universities abroad and to know about similarities and differentiate them in order to design the optimal structure in the future. The research method of this study is a comparative study method that has been studied by the Payam Noor University and five open universities in the world (England, Canada, Malaysia, China and Indonesia) based on components and indicators of structure and operation. All universities studied use open and distance education. The Open University of China, due to its high population, has the largest number of students, and equally has the largest number of staff and faculty. In this comparison, the UK University ranked 313 in the world's best position, and then the Payame Noir University of Iran ranked second in the study. : In terms of the structure of Payam Noor University, it has a hybrid structure. But other open universities studied more than two-part structure. Payam Noor University, with a high degree of recognition, has relative concentration and complexity compared with five open universities. All universities have more organizational agility than Payam Noor University, given the number of centers, faculty and staff, staff ratios, and levels of hierarchy. Therefore, it is suggested that the design of a desirable structure be tailored to the needs of the university in line with its mission and objectives and tasks.
  Keywords: Open University, Distance University, E-Learning
 • Mohammad Hakak, Abdollah Saedi *, Masume Momenimofrad Pages 111-122
  The purpose of this study was to design a model for Communication Apprehension human capitals In government organizations using the Interpretative Structural approach. This research is based on mixed researches in deductive-inductive paradigm that is purposeful and practical. In the qualitative section, the statistical population was 30 experts and managers in government organizations. Which were investigated according to purposeful sampling method and up to saturation of required information and theoretical adequacy. In the quantitative section, the statistical population of the research is managers and experts in government organizations whose have been evaluated using a structural interpretation model approach. In the qualitative part of the research, semi-structured interview was used. Its validity and reliability was tested using CVR coefficient and Kappa-Cohen test. In a quantitative section questionnaire was used. Its validity and reliability were measured using content validity and retest. The results of the study included the introduction of three main consequences Communication Apprehension human capitals: Organizational Non-Commitment, Turnover And Burnout of Job and describes how they are formed. for example, Organizational Non-Commitment Poor readiness of people, Increase fear and doubt And the lack of motivation human resources. Thus, Lack of sufficient motivation in addition to creating a climate of distrust among the staff of the organization, Avoiding them from communicating and interacting with each other will also be followed. The consequence of this process is to create an organizational non-commitment
  Keywords: Communication Apprehension human capitals, Interpretative Structural approach, government organizations
 • Mohammad Ali Sarlak * Pages 123-132
  The aim of this study is to provide an overview of the different situations and dimensions of public administration in Iran and to help guide future research on filling the gap in previous research in this area. In this case, 279 doctoral theses defended between 2011 and 1396 were reviewed and reviewed at 6 public universities in the country and with online access. The research methodology is qualitative in terms of its purpose and descriptive method. The research methodology of the group consists of 24 leading faculty members in the major universities of the country with associate professors and professors. The results of the reviewed articles were evaluated based on criteria such as the subject of research, method and tool of data collection, data analysis method, in this paper. The results show that most of the researches in the 26% of the studies are of a structural type, 34% of the type of behavior, 12% of the environmental type, 24% of the combination type and 4% of the form of three branches. In the researches, 86% of the titles used a qualitative and qualitative method for collecting data and a 1% questionnaire was used only qualitatively and the remainder was used only for quantitative methods. The result is a deep divide between the results of the doctoral dissertation and the lack of a doctrine and the theory of research.
  Keywords: Public Management, Internal Research, Doctoral Dissertation
 • Fateme Bahadori Jahromi, Hasan Zareie Matin *, Mohammad Hossein Rahmati, Hosein Akhavan Alavi Pages 133-152
  “Organizational forgetting” is a phrase which has been relatively paid attention to in recent years. In this regard, notable questions could be mentioned: how can we separate from the strategies which have established the foundation of our past success? Or how can we abandon the mindset which we have been using for years? However, the points which few studies have carried out and which should be considered are the factors which affect organizational forgetting and the mechanisms of its implementation. In the present article, it has been attempted to provide an appropriate model of effective factors, mechanisms and the consequences of organizational forgetting through content analysis and semi-structured interviews with the managers of the city hall of “Qom City” and a number of academic elites about organizational learning and knowledge management. In this study, the effective factors on organizational forgetting include individual, organizational, and environmental factors. fateme bahador have i present
  Keywords: Knowledge, organizational forgetting, unlearning, intentional forgetting, knowledge management
 • Ziba Mohammadzadeh *, Ali Biranvand, Saeed .Chehreh Pages 153-164
  One of the most widely used fields of knowledge management is the commercialization of knowledge. This research, with the help of scientometric techniques, identifies the effects of knowledge in the field of knowledge commercialization. This research is a kind of scientometric. Initial data were obtained from the Web of Science (WoS) database to investigate the historical roots of published works in the field of commercialization of knowledge. Then, the main roots of this filed, the amount of received citations, and influential works were identified using RPYS software. Next, with the help of the yearcr software, the extent of the effects of the works outside of the range of peaks were also introduced. The period under investigation is the publication in the years 1900-2015. By searching published works in the time period of 1900-2015, 1550 records related to commercialization of knowledge were retrieved. The total number of citations up to the time of the present research was 39817, which resulted in the emergence of five peaks in the years 1934, 1962, 1973, 1998, and 2003. The present project has introduced the influential works in the field of commercialization of knowledge. Identifying the influential effects in the field of commercialization of knowledge makes it possible to identify the main origins and subfields of knowledge.
  Keywords: Knowledge Commercialization, knowledge management, Scientometrics, Referenced Publication Years Spectroscopy (RPYS)