فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 5 (آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهاب الدین وحیدی مهرجردی* ، محمد حسین زارعی محمودآبادی صفحات 1-9

  توصیه ها و فرامین پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و تاثیر عمل به آنها بر سلامت انسان موضوعی است که توجه همه به ویژه مومنین را به خود جلب می کند. تشریح و تبیین این دستورات در حوزه های مختلف و تاثیر آن بر سلامت و بهداشت نه فقط برای جامعه دینداران بلکه برای همگان مهم است و می تواند برای آنان مفید و قابل استفاده باشد. این پژوهش با هدف جایگاه بهداشت و سلامت در ادعیه و روایات، انجام شد و با رویکرد ترکیبی الهیات، روان شناسی و جامعه شناسی به موضوع پرداخته است.
  نتیجه این پژوهش نشان می دهد که در ادعیه و روایات، توجه به بهداشت و سلامت انسان در همه ابعاد آن شده است و عمل به آموزه های دینی و دستورات معصومین (علیهم السلام) می تواند سلامت انسانها را تامین کند.
  در ادعیه و روایات هم در خصوص سلامت و بهداشت جسمانی و هم در خصوص سلامت و بهداشت غیر جسمانی دستورات و توصیه های فراوانی آمده است. در زمینه سلامت جسمانی دستوراتی پیرامون خوردن، آشامیدن، مسائل مربوط به زناشویی و غیره آمده است که رعایت آنها سلامت بدنی انسان را تامین می کند. این دستورات در حوزه بهداشت غیرجسمانی به سه دسته روانی، اعتقادی و اجتماعی قابل تقسیم است. اکثر توصیه های اخلاقی (اعم از سلبی و ایجابی) در دین معطوف به سلامت روانی انسان است که در این زمینه می توان به بخل، حسد، ترس و نفاق اشاره کرد. از آنجایی که باور و اعتقاد نقش اساسی در شکل گیری و کیفیت رفتار و همچنین شخصیت انسانها دارد، اسلام اهتمام فراوانی به اعتقادورزی صحیح انسانها دارد. در حوزه سلامت اجتماعی نیز اسلام دستورات اکیدی بر پرهیز از مواردی چون جهل، ظلم، تفرقه و پیمان شکنی که می تواند بهره وری و همزیستی مسالمت آمیز را از میان ببرد و جلوی رشد انسانها را بگیرد وجود دارد. هرچند که در این پژوهش بهداشت و سلامت به جنبه های مختلفی تقسیم شده است اما باید یک نگرش وحدانی به بهداشت و سلامت داشت.
  کلیدواژگان: اسلام، بهداشت، سلامت روان، سلامت فکر، سلامت اجتماع
 • سید سعید مظلومی محمود آباد ، احسان موحد* ، محبوبه عامری، رابعه آق اتابای ، سمیه علی زاده ، خیر محمد جدگال ، مراد علی زارعی پور ، سیده نفیسه هاشمیان صفحات 10-22
   
  مقدمه
  جمع آوری، دفع و دفن مواد زاید به طریق علمی و اقتصادی از عمده ترین مشکلات بهداشتی و زیست محیطی بشر می باشد. شناخت وضعیت موجود و چگونگی برخورد افراد جامعه، خانواده ها و مدیران مراکز صنعتی گامی اساسی در جهت اعمال شیوه های درست جمع آوری، دفع و دفن مواد زائد می باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عوامل موثر بر رفتار جمع آوری زباله در شهرکرمان با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی صورت پذیرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی در شهر کرمان در سال 1394 انجام شد. در این مطالعه 400 نفر از جامعه هدف به روش نمونه گیری طبقه ای متساوی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه ای محقق ساخته و خود ایفا بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس و با به کارگیری نرم افزار16SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین سنی افراد مورد بررسی06/1 ±12/28 سال برآورد شد. منافع، شدت و حساسیت درک شده به ترتیب بالاترین میانگین را به خود اختصاص دادند. بین تحصیلات ،آگاهی و حساسیت درک شده افراد ارتباط معنی داری وجود نداشت و برای متغیر های شدت و منافع و موانع درک شده سطح معنا داری کمتر از 05/0 بدست آمد. دوسوم افراد، منزل را بعنوان بهترین مکان انجام رفتار مورد نظر معرفی نموده بودند.
  نتیجه گیری
  منافع، شدت و حساسیت درک شده بعنوان بهترین فاکتورهای پیش گویی کننده انجام رفتار جمع آوری زباله شناخته شدند، لذا برنامه ریزی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی با تاکید بر کاهش موانع و افزایش منافع و شدت درک شده به منظور بهبود رفتار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، جمع آوری زباله، رفتار
 • محسن عسکری شاهی ، عبدالامیر عطاپور ، رویا حمایتی، شهرزاد شهیدی ، ساجده زینلی* صفحات 23-32
   
  مقدمه
  پیوند کلیه مناسب ترین روش درمانی برای بیماران مبتلا به بیماری پیشرفته کلیه می باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان بقای کلیه ی پیوندی و مقایسه ی کارایی مدل نیمه پارامتری کاکس و مدل های پارامتری برای تعیین عوامل موثر بر بقای پیوند می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کوهورت تاریخی و شامل اطلاعات 381 بیمار مبتلا بهESRD می باشد که از آذر 1386 تا پایان اسفند 1394 در بیمارستان نور اصفهان تحت جراحی پیوند کلیه قرار گرفته اند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر بقای پیوند، مدل های پارامتری و نیمه پارامتری به داده ها برازش داده شد و از معیار اطلاع آکائیکه برای تعیین کاراترین مدل استفاده گردید. تحلیل داده ها با نرم افزار R نسخه 3. 1. 0 انجام و سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  با استفاده از روش کاپلان مایر میزان بقای 1، 3، 5 و 8 ساله کلیه ی پیوندی به ترتیب 987/0، 933/0، 869/0 و 839/0برآورد گردید. نتایج حاصل از آنالیز چند متغیره تمامی مدلهای برازش شده نشان داد که مدت زمان دیالیز قبل از پیوند (05/0p≤) و مقدار کراتینین زمان ترخیص (05/0p≤) با بقای پیوند کلیه ارتباط معنی داری دارند. مقادیر آکائیکه برای مدل های کاکس، وایبول، نمایی، لگ نرمال و لگ لجستیک به ترتیب 484،484،482،484،356 محاسبه گردید.
  نتیجه گیری
  بر مبنای ملاک آکائیکه مدل نیمه پارامتری کاکس به عنوان مدل برتر انتخاب و پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: آنالیز بقا، مدل های پارامتری و نیمه پارامتری، معیار اطلاع آکائیکه، پیوند کلیه
 • طاهره زارعی محمودآبادی ، محبوبه شیرانیان ، سید حسین حکمتی مقدم* ، محمد حسن احرام پوش ، فریماه شمسی صفحات 33-43
   
  مقدمه
  مهدکودک ها اولین محیط اجتماعی هستند که قادرندکودک را مستقیما در معرض آلودگی های احتمالی در بین کودکان همسن خود قرار دهند. عواملی مانند دفع کنترل نشده ادرار، بردن مکرر دست و اسباب بازی یا اشیای دیگر به دهان، و به اشتراک گذاشتن اسباب بازی در میان کودکان هنگام بازی گسترش باکتری ها را آسان می کنند. هدف این مطالعه تعیین فراوانی آلودگی باکتریایی اسباب بازی های مهد کودک های یزد بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد 324 نمونه اسباب بازی از جنس های پارچه ای، چوبی و پلاستیکی در مهدکودک های سه منطقه شهر یزد جمع آوری گردید. نمونه های گرفته شده از سطح اسباب بازی ها به طور مستقیم بر روی محیط کشت های بلاد آگار و ائوزین متیلن بلو کشت داده شد. جهت تشخیص جنس و گونه باکتری ها از محیط های کشت اختصاصی همراه با تست های بیوشیمیایی و دیسک های تشخیصی استفاده شد. داده ها توسط آزمون آماری کای اسکوئر با سطح معنی داری اختلاف 05/0 > p مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین کلونیزاسیون باکتریایی در اسباب بازی های مهد کودک ها، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (3/48%) بود. جنس پارچه ای اسباب بازی (با CFU/cm23914) و منطقه سه شهر (با CFU/cm24645) بیشترین میزان آلودگی را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  بررسی آلودگی های شایع در مهدکودک علاوه بر به دست آوردن علل احتمالی عفونت های کودکان، منجر به آگاهی بهتری از وضعیت بهداشت فردی و اجتماعی محیط می شود، در نتیجه می توان با شناخت این آلودگی ها به روند اصلاح این عوامل، کاهش آلودگی و بهبود تندرستی کودکان کمک کرد
  کلیدواژگان: آلودگی، اسباب بازی، باکتری، مهد کودک، یزد
 • مرجان شفابخش* ، حسین علی صادقیان ، محمد حسن احرام پوش ، عباس افلاطونیان ، عارفه دهقانی ، محمدتقی قانعیان صفحات 44-54
   
  مقدمه
  ناباروری در مردان در طول سال های اخیر در سراسر دنیا و از جمله در ایران افزایش یافته، عوامل فیزیکی ،شیمیایی،بیولوژیکی و اجتماعی متعددی شناخته شده اند که در کاهش کیفیت سیمن نقش دارند. در این بین از عوامل اجتماعی مطرح شده در این زمینه مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر می باشد که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مورد- شاهدی و گذشته نگر از ابتدای اردیبهشت تا پایان مهر ماه 1395روی 600 نفر، 300 نفر با کیفیت سیمن طبیعی و300 نفر با کیفیت سیمن معیوب انجام شد. لازم به ذکر است که اولین گام در بررسی هر زوج نابارور انجام اسپرموگرام برای تشخیص ناباروری مرد می باشد. در گروه مورد، مردان مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری یزد که در بررسی و آنالیز سیمن آنها حداقل یکی از پارامترهای مورد بررسی، غیر طبیعی گزارش شده بود و در گروه شاهد، مردان مراجعه کننده به همین مرکز که آنالیز سیمن آنها طبیعی اعلام شده بود، قرار گرفتند. ابزار جمع آوری به صورت چک لیست بوده است که بر اساس پارامترهای مورد نیاز برای انجام مطالعه با طراحی اپیدمیولوژیک و مشاهده ای توسط محقق تنظیم گردیده و همچنین آزمایش آنالیز مایع سیمن بود.
  یافته ها
  میانگین سن در گروه مورد71/34 سال،انحراف معیار 03/7+و درگروه شاهد 82/33سال و انحراف معیار 41/6+و میانگین سن ازدواج در گروه مورد 28/26 و در گروه شاهد 28/26 (03/5+) و میانگین مدت ناباروری در گروه مورد 30/ 6انحراف معیار (60/4+) و در گروه شاهد 15/5 (88/3+) بدست آمد. میانگین سن (084/0P=) و سن ازدواج (489/0P=) در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت؛ اما میانگین مدت ناباروری (001/0(P=در دو گروه تفاوت معنی داری داشت. فراوانی مصرف سیگار در دو گروه اختلاف معنی داری داشت (032/0P=). در رابطه با مقدار مصرف روزانه سیگار بیشترین فراوانی در هردو گروه،11-20 نخ در روز مشاهده شد (گروه مورد7/21 درصد و در گروه شاهد 3/15 درصد). مقدار P برابر 018/0 بود.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مصرف سیگار و الکل از عوامل پیشگویی کننده کیفیت سیمن محسوب نشدند، اما بین مصرف تریاک و سن شروع مصرف واختلالات سیمن رابطه معنی داری وجود داشت.
  کلیدواژگان: سیمن، ناباروری در مردان، سیگار، الکل، مواد مخدر
 • افسر خلیلی صدر آباد ، فرامرز سحرابی* ، اسمعیل سعدی پور ، علی دلاور صفحات 55-70
   
  مقدمه
  رفتارهای پرخطر و سبک زندگی ناسالم عاداتی است که به طور معنی داری با ابتلاء و مرگ و میر نوجوانان در ارتباط است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی برنامه ایمن سازی تربیتی– اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی با ایمن سازی در برابر استرس بر سبک زندگی دانش آموزان دختر با رفتارهای پرخطر دبیرستان شهرستان یزد انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه بود. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان یزد در سال تحصیلی 1394-1393 بودند. نمونه ی پژوهش54 دانش آموز دختر دارای رفتار پرخطر بود که پس از نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای به سه گروه و سپس هر گروه به صورت گمارش تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. مداخلات در 12 جلسه 1 ساعت و 15 دقیقه ای، هفته ای یک جلسه و به مدت 3 ماه انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مقیاس رفتارهای پرخطر زاده محمدی و همکاران و سبک زندگی (LSQ) لعلی و همکاران بود. پرسشنامه سبک زندگی در دو مرحله قبل و بعد از آموزش توسط دانش آموزان تکمیل گردید. داده ها، با استفاده از آزمون های کوواریانس و LST در نرم افزار 20SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات سبک زندگی پیش آزمون گروه آزمایشی ایمن سازی تربیتی-اجتماعی 77/140، ایمن سازی در برابر استرس 27/139 و کنترل 55/141 و در پس آزمون به ترتیب 83/156، 22/139 و 94/140 بود. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که برنامه ایمن سازی تربیتی–اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی منجر به بهبود سبک زندگی شده (001/0 =sig) ، اما آموزش ایمن سازی در برابر استرس تفاوت معناداری ایجاد نکرد (085/0=sig).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مداخله آموزشی ایمن سازی تربیتی-اجتماعی مبتنی بر رویکرد اسلامی، روش مناسبی برای بهبود سبک زندگی دانش آموزان با رفتارهای پرخطر باشد.
  کلیدواژگان: ایمن سازی تربیتی، اجتماعی، رویکرد اسلامی، ایمن سازی در برابر استرس، سبک زندگی، رفتارهای پرخطر، نوجوان
 • حسن رضایی پندری ، شبنم امانعلی خانی ، محمدتقی قانعیان* ، محسن امراللهی ، زهرا سلطانیان زاده صفحات 71-85
   
  مقدمه
  یکی از مهم ترین مواد تخریب کننده لایه ازن کلروفلوئوروکربن ها هستند که در کشور های در حال توسعه مانند ایران به عنوان گاز خنک کننده در یخچال ها و فریزرها مورد استفاده قرار می گیرند. این مطالعه با هدف تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت شهر یزد در زمینه حفاظت از سیستم سرمایشی خانگی و کنترل انتشار گازهای مخرب لایه ازن به محیط زیست انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 110 نفر از رابطین بهداشتی شهر یزد در سال 1394 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که در چهار بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین تنظیم شده بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی، ANOVA و همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین بهداشت به ترتیب 02/4±12/8 (طیف 23-0) ، 55/7±82/66 (طیف 95-19) و 47/1±21/8 (طیف 12-0) به دست آمد. همچنین بین سه متغیر آگاهی، نگرش و عملکرد رابطین در خصوص حفاظت از سیستم های سرمایشی و کنترل انتشار گازهای مخرب لایه ازن به محیط زیست، همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با در نظر گرفتن این نکته که آگاهی این افراد در رابطه با یکی از با اهمیت ترین مسائل محیط زیستی یعنی تخریب لایه ازن به عنوان قشری تاثیرگذار در آگاهی و نگرش و رفتار جامعه، در سطح قابل قبولی قرار ندارد، اهمیت آموزش و بالا بردن سطح آگاهی به عنوان پایه ای ترین قسمت ایجاد رفتار سالم مورد توجه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، لایه ازن، رابطین بهداشت، CFC
 • سیدعلی رضا موسوی اناری ، گل مهر السادات سجادی* ، جمشید ایت اللهی ، محمود وکیلی ، سید حسین شاه چراغی صفحات 86-95
   
  مقدمه
  با توجه به افزایش روز افزون ویروس HIV در جوامع بشری و با توجه به اینکه در این افراد به دلیل نقص سیستم ایمنی، شیوع عفونت های فرصت طلبی همچون توکسوپلاسموزیس بیشتر بوده به گونه ای که حتی در صورت عدم درمان می تواند منجر به مرگ فرد شود و نیز به خاطر شرایط مساعدی که برای انگل در این میزبان ها مهیا می شود، احتمال حضور گونه هایی مقاوم به درمان و یا با پاتوژنز بیشتر وجود دارد که این خود تهدیدی برای کل جامعه محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی سرواپید میولوژی توکسوپلاسموز در بیماران HIV+ مراجعه کننده به مرکز رفتاری یزد درسال 1393 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 84 بیمار مبتلا به HIV در مرکز مشاوره بیماری های رفتاری در یزد انجام شد. در این مطالعه آنتی بادی های IgG به روش الیزا و CD4 به روش فلوسایتومتری در تمامی بیماران اندازه گیری شد. از آزمون کای دو جهت بررسی روابط بین شیوع توکسوپلاسموزیس بر حسب متغیرهای مستقل در سطح معنی داری 5 درصد استفاده شد.
  یافته ها
  4/52% بیماران از نظرIgG مثبت گزارش شدند. اختلاف معناداری در شیوع توکسوپلاسموز در بیماران مورد مطالعه و متغیرهای مورد بررسی شامل: جنس، سن، اعتیاد به مواد مخدر و درآمد مشاهده نشد (05/0< P). از نظر انتقال بیماری نتایج نشان می دهد که انتقال از مادر به فرزند، انتقال از همسر و مبتلا شدن توسط خود فرد به ترتیب 3 مورد (6/3%) ، 20 مورد (8/23%) ، 57 مورد (9/67%) بوده که جمعا شامل (3/95%) می باشدو 4 نفر دیگر از نظر روش انتقال مشخص نبودند.
  بحث و نتیجه گیری
  اطلاع رسانی و بیمار یابی در گروههای پرخطر جامعه خصوصا از نظر اعتیاد به مواد مخدر تزریقی و تماس جنسی پرخطر، برنامه ریزیهای منطقی و عملی و آموزش جهت کاهش و ترک رفتارهای پرخطر در این گروه ها لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموز، IgG، HIV، یزد، ایران
|
 • Shahabudldin Vahidi Mehrjardi*, Mohammad Hossein Zaree Mahmoodabad Pages 1-9

  The recommendations and instructions of the Prophet of Islam (PBUH) and the Imams (PBUT) as well as the effect of acting according to them are subjects of particular interest to all the believers. The explanation and description of these commands in different areas and their impacts on the health and hygiene are important for the religious and non-religious communities and can be useful for everyone. This research was carried out to determine the status of health and well-being in prayers and narrations using a combination of theology, psychology, and sociology approach.
  The results of this research showed that the prayers and narrations considered the health and hygiene of human beings in all dimensions, so that acting according to the religious trainings and instructions provided by the infallibles (PBUH) can guarantee human health.
  There are many instructions and suggestions in the prayers and narrations about physical and non-physical health. In the field of physical health, instructions are given for eating, drinking, marital matters, etc., observance of which ensures the human health. The orders in non-physical area can be divided into three categories of psychological, theological, and social. Most religious ethical advices (whether positive or negative) focus on the psychological health of humans, such as stinginess, envy, fear, and hypocrisy. Since belief and faith play a fundamental role in the formation and quality of behavior as well as the personality of human beings, Islam has emphasized on the appropriateness of believing systems in humans. In the area of ​​social well-being, Islam has strict orders to avoid ignorance, oppression, divisions, and covenants that can eliminate the productive and peaceful coexistence and hinder the growth of human beings. Although in this research, health and hygiene were divided into several aspects, we should have a holistic view on them.
  Keywords: Islam, Hygiene, Psychological Health, Thought Health, Community Health
 • Aeyed saeed Mazloomy Mahmoodabad , Ehsan Movahhed*, Mahbobeh Ameri , Rabea Agh Atabay , Somayeh Alizadeh , Kheir Mohamad Jadgal , Moradali Zarepour , Seyede Nafiseh Hashemian Pages 10-22
   
  Introduction
  Collection, secretion, and burial of waste products by scientific and economic methods are from the main problems with regard to hygiene and environment. Evaluation of the current situation and the ways that individuals, families, and industrial managers deal with this issue are basic steps towards applying the right methods in this regard. This study was carried out to predict the effective factors on the waste collection behavior in Kerman using the health belie model.
  Methods
  This cross-sectional descriptive survey was conducted in Kerman city in 2015. The stratified random sampling method was conducted and 400 general practitioners were selected. A researcher-made questionnaire based on the Health Belief Model was applied. The validity and reliability of this questionnaire were confirmed. Data collected using descriptive statistics, Spearman correlation coefficient, and the Kruskal-Wallis test were analyzed by SPSS version 16.
  Results
  The results showed that the mean age of participants was 28.12 ± 1.06 years. The benefits, severity, and perceived sensitivity had the highest means, respectively. No significant relationship was found among individuals' education, awareness, and perceived sensitivity. Considering the variables of perceived barriers, benefits, and severity, the significant level was less than 0.05. Two-thirds of the participations introduced "home" as the best place to conduct the desired behavior.
  Conclusion
  Perceived benefits, severity, and sensitivity were identified as the best predictors of waste collection behavior. So, in order to improve the behavior, we recommend planning based on the health belief model with an emphasis on the reduction of barriers and increase of the perceived benefits and severity.
  Keywords: Health Belief Model, waste collection, behavior
 • Mohsen Askarishahi , Abdolamir Atapoor , Roya Hemayati , Shahrzad Shahidi , Sajedeh Zeynali * Pages 23-32
   
  Introduction
  Kidney transplantation is the best treatment for patients with advanced kidney diseases. The aim of this study was to determine the rate of transplanted kidney survival and compare the efficiency of Cox semi-parametric model with the parametric models in determination of survival effective factors.
  Method
  This is a historic cohort study including the information of 381 ESRD patients, who underwent kidney transplant surgery from December 2007 to March 2016 in Noor hospital of Isfahan, Iran. In order to identify the effective factors in transplantation survival, the parametric and semi-parametric models were fitted with data and Akaike informationcriterion was used for detecting the most efficient model. Data analysis was carried out with R software, Version 3.1.0 at thesignificance level of 0.05.
  Results
  According to the Kaplan-Mayer method, 1-, 3-, 5-, and 8-year survival rates of transplanted kidney were estimated as 0.987, 0.933, 0.869, and 0.839, respectively. Multi-variable analysis of all fitted models indicated that the duration of dialysis before transplantation (P ≤0.05) and the level of creatinine at the time of discharge from hospital (p≤0.05) had significant relationship with survival of transplanted kidney. Akaike values of Cox, Weibull, exponential, lognormal, and log-logistic models were calculated as 484, 484, 482, 484, and 356, respectively.
  Conclusion
  Based on the Akaike information criterion, the Cox semi-parametric model was selected and proposed as the superior model.
  Keywords: Survival Analysis, parametric, semi-parametric models, Akaike information criterion (AIC), Kidney transplant
 • Tahereh Zaree Mahmoodabad , Mahbobeh Shiranyan , Seyed Hossein Hekmatimoghadam*, Mohammad Hassan Ehramposh , Farimah Shamsi Pages 33-43
   
  Introduction
  Kindergartens are the first social environments where children are directly exposed to possible contaminations from other children. Factors such as having uncontrolled urination, putting hand, toys, and different objects into the mouth, and sharing objects with other children facilitate the spread of bacteria. The aim of this study was to determine the frequency of bacterial contamination of toys in kindergartens of Yazd city, Iran.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 324 samples of toys made of either cloth, wood, or plastic were collected from kindergartens at three regions of Yazd, Iran. The swab samples obtained from toys' surface were cultured directly on the bacteriologic culture media blood agar and eosin methylene blue. Specific culture medium with biochemical tests and diagnostic disks were used to determine the genus and species of bacteria. Chi-square test was run for statistical analysis of data. The p value of < 0.05 was considered as the level of significant difference.
  Results
  The most common bacterial colonization of toys found in the kindergartens was Staphylococcus epidermidis (48.3%). Toys made from cloth (with 3914 CFU/cm2) and the municipality region 3 (with 4645 CFU/cm2) showed the highest amount of contamination among the toy materials and different regions, respectively.
  Conclusion
  Assessment of common contaminations in kindergartens may help the authorities to determine the possible causes of pediatric infections and provide them with a more comprehensive knowledge about the personal as well as environmental hygiene. So, by identification of these contaminations, we can modify the underlying factors, reduce the pollutions, and improve the health of children.
  Keywords: Bacteria, Contamination, Kindergarten, Toy, Yazd
 • Marjan Shafabakhsh*, Hossein Ali Sadeghian , Mohamad Hasan Ehramposh , Abas Aflatoonian , Arefeh Dehghani , Mohamad Taghi Ghaneian Pages 44-54
   
  Introduction
  Male infertility has increased during recent years in countries of the world including Iran. Among many factors that influence the infertility, smoking, alcohol, and addictive drugs were investigated in this study.
  Methods
  This case-control retrospective study was conducted on 600 male patients consisting of 300 individuals with natural semen and 300 people with defective semen. The first step in investigation of infertility in each couple was to conduct a spermogram to detect the male infertility. The case group included men who referred to the Yazd Infertility Treatment Center and had at least one abnormal test result among considering the parameters of semen test. The control group included the men who referred to the same center and had normal semen test result. The data collection tools were a researcher-made checklist based on the parameters required for the study with epidemiological and observational design, as well as the semen analysis test.
  Results
  The age mean in the case and control groups were 34.71 and 33.82 years with the standard deviation of ± 7.3 and ± 6.41, respectively. The means of marriage age in the case and control groups were 26.28 and 26.28 ±5.3 years, respectively. The mean duration of infertility in the case group was 6.30 ± 4.60 and in the control group was 5.15± 3.88. No significant difference was observed between the mean age (P = 0.084) and marital age (P = 0.448) in two groups, but the mean duration of infertility (P <0.001) was significantly different between the two groups .The prevalence of smoking was significantly different between the two groups (P = 0.032). Considering the daily frequency of smoking, the highest rate was 11-20 cigarettes in both groups (case group 21.7% and control group 15.3%). The P value was set at 0.018.
  Conclusion
  In this study, smoking and consumption of alcohol were not considered as the predictive factors of semen quality, but consumption of drugs and the age of starting consumption of drugs had a significant relationship with the semen disorders.
  Keywords: semen, male infertility, smoking, alcohol, addictive drugs
 • Afsar Khalili Sadrabad , Faramarz Sohrabi*, Esmail Sadipor , Ali Delavar Pages 55-70
   
  Introduction
  Risky behaviors and unhealthy lifestyles are significantly associated with mortality of adolescents. So, this study was conducted to compare the effectiveness of social-educational inoculation program based on the Islamic approach and stress inoculation training on the lifestyle of second-grade high school female students with risky behaviors in Yazd.
  Methods
  This study was semi-experimental with pretest-posttest design, in which two experimental groups and one control group were investigated. The statistical population included all high school female students studying in Yazd in the academic year of 2015-2016. The participants included 54 female students with risky behaviors, who were categorized into three groups using the multistage random sampling method. Then, the groups were randomly selected as the experimental and control groups. The educational interventions were conducted in 12 sessions of one hour and 15 minutes once a week during three months. Data collection instruments were the scale of risky behaviors (Zadeh Mohammadi et al.) and lifestyle questionnaire (Laali et al.). Lifestyle questionnaires were completed by students before and after training. Data were analyzed by SPSS20 using covariance and LST.
  Results
  The pretest mean scores of lifestyle in the experimental group with social-educational inoculation program based on the Islamic approach was 140/77, with stress inoculation training was 139.27, and the mean score of the control group was 141.55.I In posttest, these mean scores were 156.83, 139.22, and 140.94, respectively. The results showed that the lifestyle mean scores improved in participants who attended the social-educational inoculation program based on Islamic approach (sig= 0/001). However, the participants who attended the stress inoculation training did not have any significantly difference in this regard (sig=0/085).
  Keywords: Social, Educational inoculation, Islamic approach, Stress inoculation Training, lifestyle, risky behaviors, Adolescent
 • Hassan Rezaeipandari , Shabnam Amanalikhani , Mohammad Tghi Ganeiyan*, Mohsen Amoamrollahi , Zahra Soltanianzadeh Pages 71-85
   
  Introduction
  Chlorofluorocarbons are one of the most important ozone-depleting substances used as coolant gases in refrigerators and freezers in developing countries such as Iran. The objective of this study was to determine the knowledge, attitude, and practice toward the protection of cooling systems and control of ozone-depleting gases emission into the environment among health volunteers in Yazd city, Iran.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study was conducted on 110 health volunteers in Yazd in 2014. The data collection tool was a researcher-made questionnaire containing four parts of demographic data, knowledge, attitude, and practice of health volunteers. The data were analyzed by descriptive tests, ANOVA, and Pearson correlation.
  Results
  The mean scores of knowledge, attitude, and practice of health volunteers were 8.12 ± 4.02 (range 0-23), 66.82 ± 7.55 (range 19-95), and 8.21 ± 1.47 (range 0-12). A positive and significant correlation was also observed between the three variables of knowledge, attitude, and practice of volunteers regarding the protection of cooling systems and controlling the emission of ozone-depleting gases into the environment (p <0.05).
  Conclusion
  The knowledge of health volunteers, as an effective stratum in the knowledge, attitude, and practice of the community, about depletion of the ozone layer, as one of the most important environmental issues, was not at an appropriate level. Therefore, educating and promoting the knowledge level of health volunteers is of great importance as the most basic part of making health behaviors.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Ozone Layer, Health Volunteers, CFC
 • Seyed Alireza Mousavi , Golmehr Sajjadi*, Jamshid Ayatollahi , Mahmood Vakili , Seyed Hossein Shahcheraghi Pages 86-95
  Introduction
  Considering the increasing rate of HIV virus in human societies and given the immune deficiency in HIV positive people, the prevalence of infections such as toxoplasmosis has been higher among these patients. In other words, in the case of not treating this infection, it can be fatal. Furthermore, due to favorable conditions provided for the parasite in these hosts, the presence of species resistant to treatment or with pathogenesis is more probable. This risk threatens the entire community. So, the aim of this study was to evaluate seroepidemiology of toxoplasmosis in HIV positive patients, who referred to the Treatment Centers of Yazd in 2014
  Method
  This cross-sectional study was conducted on 84 patients with HIV in behavioral health counseling centers in Yazd. In this study, IgG antibodies were measured by ELISA and CD4 cell counts methods using the flow-cytometry for all patients. Chi-square test was run to evaluate the relationship between the prevalence of toxoplasmosis in terms of independent variables at a significance level of 5 percent.
  Results
  We found that 4.52 percent of patients had positive IgG results. No significant difference was observed in the prevalence of toxoplasmosis in the studied patients and variables, such as gender, age, drug addiction, and income (p-value > 0.05). Considering the transfer of the disease, results of this study showed that 3 cases (3.6%), 20 cases (23.8%), and 57 cases (67.9%) of the disease transmitted from mother to child, spouse, and the person him/her-self, which included 95.3 percent. The disease transmission method was not determined in other four patients.
  Conclusion
  High risk groups of society, especially people with intravenous addiction and high-risk sexual contacts should be informed and screened about the risk factors of contamination with HIV. In this regard, logical and practical planning, educational programs, and treatment measures are required to reduce the high-risk behaviors among this group.
  Keywords: Toxoplasmosis, IgG, HIV, Yazd, Iran