فهرست مطالب

برنامه ریزی فضایی (جغرافیا) - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، پاییز 1397)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • خدیجه بوزرجمهری* ، مهدی معصومی صفحات 1-17
  فرآورده های لبنی از مهم ترین مواد غذایی تمام جوامع به شمار می آید و سهم مهمی در اقتصاد و توسعه جوامع روستایی دارد. زنان روستایی و عشایری کشور ما در تولید این محصولات نقش پررنگی ایفا می کنند؛ اما سیستم فروش و بازاریابی آن با اهداف توسعه پایدار اقتصاد روستایی ناسازگار است و آنان را با موانع و مشکلات زیادی مواجه ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی موانع و چالش های پیش روی زنان روستایی در بازاریابی فرآورده های لبنی در دهستان سرچهان شهرستان بوانات استان فارس است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. در این راستا ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده ای از شاخص ها در چهارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش نامه های خانوار، خبرگان محلی و فرم های مشاهدات میدانی) بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها روش های آماری T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS، FAHP، GRA و نرم افزار ArcGIS برای تحلیل های فضایی به کار رفت. یافته های پژوهش نشان داد بیشترین چالش های زنان در بازاریابی فرآورده های لبنی، موانع فرهنگی و اقتصادی به ترتیب با میانگین 56/3 و 42/3 و کمترین مانع در بعد اجتماعی با میانگین 44/2 است که در این میان زنان سه روستای ابونصر، صوفیان و قنات سرخ با بیشترین موانع در بازاریابی مواجه بودند. تاکنون پژوهش جامعی به شیوه کیفی و تحلیلی درباره موانع و چالش های پیش روی زنان در بازاریابی فرآورده های لبنی در شهرستان بوانات انجام نشده است. در این زمینه برای کاهش موانع، بیشترین مشارکت های مردمی با تاسیس شرکت تعاونی دامداران در منطقه توصیه شده است.
  کلیدواژگان: موانع بازاریابی، زنان روستایی، فرآورده های لبنی، شهرستان بوانات
 • مسلم سواری* ، بهمن خسروی پور صفحات 19-40
  خانوارهای روستایی به دلیل وابستگی معیشت آنان به بخش کشاورزی بیش از سایر قشرهای جامعه از خشکسالی ها آسیب دیده اند. تعداد زیادی از آنان به دلیل نبود تاب آوری مناسب از بخش کشاورزی خارج شده اند و سرزندگی و نشاط خود را از دست داده اند. هدف کلی این پژوهش، تحلیل آثار تاب آوری بر سرزندگی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی است. این پژوهش ازنظر ماهیت، هدف و گردآوری داده ها به ترتیب کمی، کاربردی و جزو پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستایی کشاورزان کوچک مقیاس در روستاهای شهرستان دیواندره است (N= 10099). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، حجم نمونه 164 نفر به دست آمد که برای افزایش اعتبار یافته ها، تعداد 195 پرسش نامه بین اعضای جامعه آماری توزیع و درنهایت 180 پرسش نامه تکمیل و بازگردانده شد. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای (بخش های مختلف، طبقه در نظر گرفته شد) با انتساب متناسب است. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه است که روایی آن را تعدادی از متخصصان و روایی سازه و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید کرده اند (α>0. 7). تجزیه وتحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار SPSS و Lisrel8. 54 انجام شد. نتایج نشان داد خانوارهای مطالعه شده ازنظر سرزندگی و تاب آوری وضعیت مناسبی ندارند؛ همچنین نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین تمامی ابعاد تاب آوری (آمادگی، واکنش، بازتوانی و بازسازی و پیشگیری) خانوارهای مطالعه شده و سرزندگی آنان رابطه ای مثبت و معنا دار وجود دارد؛ علاوه بر این نتایج مدل سازی معادلات ساختاری پژوهش نشان داد ابعاد تاب آوری با ضریب تبیین 69درصد (γ= 0. 83, t= 7. 44) ، اثر مثبت و معنا داری بر سرزندگی خانوارهای مدنظر دارد. با توجه به اینکه بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه سرزندگی در جوامع صنعتی و شهری انجام شده و تاکنون پژوهشی درزمینه سرزندگی جوامع روستایی در شرایط خشکسالی انجام نشده است، بنابراین جنبه ای نوآورانه برای پژوهش حاضر محسوب می شود.
  کلیدواژگان: سرزندگی، تاب آوری، نشاط اجتماعی، خشکسالی، سازگاری
 • وکیل حیدری ساربان* صفحات 41-64
  طرح مساله
  فناوری اطلاعات و ارتباطات، موتور رشد و منبع انرژی برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری به ویژه کشورهای جهان سوم محسوب می شود و افزون بر این، این فناوری نقش محوری در زندگی روزمره انسان ها برای دستیابی به آزادی، عدالت، رفاه و امنیت دارد.
  هدف
  هدف این مقاله، تحلیل آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمروایی خوب روستایی شهرستان مشکین شهر است.
  روش
  این پژوهش ازلحاظ هدف، توسعه ای و ازلحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی- تبیینی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام روستاییان دارای دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی شهرستان مشکین شهر است. برای برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران با سطح اطمینان 95درصد و احتمال خطای 5درصد استفاده شده است. روش گردآوری داده ها برای پاسخگویی به پرسش های پژوهش، به دو صورت اسنادی (داده های ثانویه) و پیمایشی (داده های اولیه) و ابزار استفاده شده در روش پیمایشی، پرسش نامه و مصاحبه بوده است. روایی صوری پرسش نامه را متخصصان تایید کردند. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسش نامه انجام شد و با داده های به دست آمده و بهره گیری از فرمول کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی بخش های مختلف پرسش نامه پژوهش 78/0 تا 89/0 به دست آمد.
  نتایج
  درباره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در روستاهای دارای دفاتر ICT این نتیجه حاصل شد که رابطه بین متغیرهای کارایی و اثربخشی، مشارکت اجتماعی، اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا و رابطه بین متغیرهای عدالت و برابری و مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 5درصد خطا، مثبت است؛ ضمن اینکه بین متغیرهای شفافیت، انعطاف پذیری و حاکمیت قانون با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا داری دیده نشده است. افزون بر این درباره ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در روستاهای بدون دفاتر ICT این نتیجه حاصل شد که رابطه بین متغیرهای اجماع پذیری و نظارت با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح 1درصد خطا مثبت است و بین متغیرهای انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، شفافیت، مشارکت اجتماعی، حاکمیت قانون، عدالت و برابری و مسئولیت پذیری اجتماعی با متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنا داری دیده نشده است.
  نوآوری
  نگاه به مدیریت توسعه روستایی با رویکرد جدید و تلاش برای تحکیم بنیان های دولت الکترونیک در حکمرانی اجتماعات محلی، نوآوری پژوهش حاضر است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، حکمروایی خوب، جهانی شدن، توسعه روستایی، شهرستان مشکین شهر
 • حسین عساکره *، آذر بیرانوند، سیدمهدی دوستکامیان صفحات 65-82
  باد، عنصری است که با استفاده از آن انرژی پاک تولید می شود؛ اما این عنصر در صورتی که تغییری در آستانه سرعت (به صورت افزایشی یا کاهشی) و جهت آن صورت بگیرد یا با عناصر یا پدیده های دیگر ترکیب شود، در زمان های مختلف خسارات جانی و مالی به بشر وارد می کند. در این مطالعه به منظور دستیابی به پتانسیل انرژی باد از داده های ساعتی مربوط به سرعت و جهت باد، دما، رطوبت و فشار طی دوره آماری 1369 تا 1387 بهره گرفته شده است. برای انجام همه تجزیه وتحلیل ها، نرم افزار WINDOGRAPHER به کار رفته است. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد در ایستگاه اردبیل میانگین سرعت برابر با 4/7 و درصد وقوع باد آرام برابر با 43% بوده است. این ایستگاه باد غالب شرقی و نایب غالب جنوب غربی دارد. بررسی تحلیل های ساعتی نشان داد در تمام ساعات غلبه با وزش های شرقی بوده است؛ اما بیشترین بازدهی انرژی در جهت جنوب غربی است. نابرابری جهت های مربوط به بیشینه سرعت و بیشینه انرژی قابل دسترس نشان دهنده تابعیت انرژی از سرعت وزش، نه جهت است و بیشینه انرژی تابعی از مکعب سرعت است. با توجه به طبقه بندی استاندارد کمسیون الکترونیکی بین المللی، میانگین سرعت ایستگاه اردبیل در کلاس 3 قرار می گیرد. مقایسه و تحلیل ضرایب فاکتور گنجایش و میانگین انرژی در انواع توربین موجود برای این کلاس نشان داد برای منطقه مطالعه شده نوع توربین WinWinD WWD-3-120 و Vestas V112-3. 0MW مناسب بوده است.
  کلیدواژگان: اردبیل، انرژی باد، توان چگالی باد، کلاس بندی توربین ها
 • مهدی مودودی ارخودی* ، مهدی جوانشیری، مرجان نیک شعار صفحات 83-105
  گردشگری، یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی موثر در توسعه فرهنگی و اجتماعی محسوب می شود. گردشگری با اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقاصد گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد این مناطق ایفا می کند. کسب درآمد مستلزم جذب گردشگر است. به منظور برخورداری از منافع گردشگری، تعیین اولویت توان مقاصد گردشگری اهمیت بسیاری دارد. نبود اولویت های مشخص به ابهام در سرمایه گذاری و هدررفت سرمایه ها منجر می شود. تعیین اولویت توان جاذبه های گردشگری برای مدیریت بهینه به منظور کوتاه کردن زمان بازگشت سرمایه و افزایش بازدهی سرمایه گذاری ضروری است. هدف این پژوهش، تعیین میزان اهمیت و اولویت جاذبه های گردشگری شهر بیرجند است. روش پژوهش با توجه به هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. داده ها با استفاده از منابع اسنادی کتابخانه ای و پرسش نامه، بازدید میدانی و مصاحبه با کارشناسان و گردشگران 12 مکان گردشگری شهر بیرجند گردآوری شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای 0. 075درصد، 205 گردشگر محاسبه شده است. در این مطالعه از تحلیل سلسله مراتبی چندمعیاره فازی و تحلیل خاکستری برای اولویت بندی مکان های نمونه استفاده شده است. با توجه به نتایج فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های دسترسی با وزن 0. 2987 و ارزش بصری با وزن 0. 1726 بیشترین اهمیت را در سطح بندی مکان های گردشگری دارند. براساس نتایج نهایی تحلیل خاکستری باغ اکبریه بهترین رتبه را دارد و قلعه بیرجند و بند امیرشاه در رتبه بعدی قرار دارند؛ بنابراین این مکان ها قابلیت و پتانسیل بیشتری برای سرمایه گذاری در راستای رونق گردشگری خواهند داشت. ترکیب مدل فازی و تحلیل خاکستری ازجمله نوآوری های این مقاله است.
  کلیدواژگان: جاذبه های گردشگری، دسترسی، مدل FAHP، تحلیل خاکستری، شهر بیرجند
 • حسین غضنفرپور *، مسلم قاسمی، محمد رحیمی صفحات 107-129
  سفرهای درون شهری و برون شهری خواه به منظور جابجایی کالا و خواه با هدف جابجایی مسافر، بخش عمده ای از فعالیت های روزمره ما را تشکیل می دهد و در واقع تنها از طریق سفر قادر به فعالیت در مکان های مختلف خواهیم بود. بر همین اساس از جمله مدل های برنامه ریزی راهبردی مورد استفاده در حوزه حمل و نقل و ترافیک به ویژه در ارتباط با اهداف سفر، مدل سنتی Qspm می باشد. هدف پژوهش حاضر دستیابی به برنامه ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان باتاکید براهداف سفر شهر کرمان می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و با استفاده از مطالعات میدانی و جمع آوری داده از طریق بررسی اسنادی و کتابخانه ای، پرسش نامه (از دیدگاه 70 نفر از مسئولان و مسافران) انجام شده است و پس از آن با استفاده از مدل راهبردی Qspm و نرم افزار GIS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که، بیشترین مراجعات روزانه به خیابان های مورد مطالعه براساس تقاضای هدف سفر مر بوط به خیابان «دکتر شریعتی، 77 مورد» و کمترین مراجعات مربوط به خیابان «شهید قرنی، 12 مورد» می باشد. در بین اهداف سفر، سفرهای با هدف «درمانی، اداری، تجاری، کارشخصی و شغلی» بالاترین میزان هدف و سفرهای با هدف «آموزشی، فرهنگی مذهبی، ورزشی و گردشگری» پایین ترین میزان سفر در خیابان های مورد مطالعه را داشته اند. روان ترین خیابان ها از نظر هدف سفر درون شهری «خیابان شهید باهنر شهدای خانوک با مجموع 54 دقیقه، شهید قرنی با مجموع 90 دقیقه و بلوار جهاد نیز با مجموع ساعات روانی 90 دقیقه» می باشند و پرترافیک ترین خیابان ها، «دکتر شریعتی با مجموع ساعات 295 دقیقه و شهید رجایی با 225 دقیقه» می باشند. بیشترین تعداد تصادفات مربوط به ماه های «بهمن، تیر، خرداد، دی، شهریور، فروردین، مرداد، مهر و آذر» بوده و کمترین آن مربوط به ماه های «اردیبهشت، اسفند و آبان» می باشد. از این رو راهبرد استراتژیک محدوده مورد مطالعه راهبرد محافظه کارانه و یا انطباقی می باشد.
  کلیدواژگان: سفرهای درون شهری، برنامه ریزی راهبردی، اهداف سفر، GIS، Qspm، کرمان
|
 • khadijeh Bouzarjomehri *, Mahdi Masoumi Pages 1-17
  Problem definition
  Dairy products are one of the most important foods in all societies, playing an important role in the agricultural economy and the development of rural societies. Even with the important role of rural and nomadic women in producing these products, Meanwhile, the marketing and selling methods of these products in Iran are incompatible with the goals of sustainable development of rural economy, facing them with so many problems.
  Purpose
  This study is aimed at investigating the challenges faced with women in marketing the dairy products in Sarchehan vill, in Bavanat City, Fars province.
  Methodology
  This is a descriptive and analytical research. In this regard, besides the documentary studies, a broad spectrum of indicators, were studied within the framework of field studies (completing the household questionnaires, interviewing local experts, and filling out forms of field observations). In order to analyze the data, one-sample t-tests in SPSS software, (FAHP), GRA, also ArcGIS software for spatial analysis, were used.
  Findings
  Results confirmed that, the most barriers and challenges faced by women in the marketing of dairy products, included cultural and economic barriers, with the average of 3.56 and 3.42, respectively, and the least barriers were in social dimension, with an average of 2.44. According to which, women in the villages of Abunasr, Sufian and Ghanat Sorkh, were faced with the most barriers and challenges in the marketing of dairy products.
  Innovation: up to now, no complete research has been conducted on the barriers and challenges facing women in the marketing of dairy products, in Bavanat county. In order to reduce this barriers, maximizing public participation in establishing a Dairy Cooperative office for ranchers of the region, is recommended.
  Keywords: Marketing Barriers, rural Women, Dairy Products, Bavanat County
 • Moslem Savari *, Bahman Khosravipour Pages 19-40
  Problem Statement
  Rural households are more vulnerable to drought due to their lives' dependence on the agricultural sector, and having not the appropriate resilience, most of them have quickly left the agricultural sector, causing to lose their liveliness.
  Goal
  The main purpose of this study was analyzing the resilience effects on the liveliness of rural households in drought conditions.
  Method
  the nature of this research is quantitative, and according to the purpose is applied, and based on the method for data collection, is descriptive, of correlational type. Statistical population of this study consisted of all small-scale farmer households, in the Divandarreh County, Kurdistan province (N=10099). Using Cochran's sampling formula, 164 ones were selected as a sample. In order to increase the credibility of the findings, 195 questionnaires were distributed among the statistical population, finally, 180 questionnaires having been completed and analyzed. Sampling method was stratified random sampling (different parts considered as different levels), by proportional assignment.
  The main research tool was a questionnaire, whose validity being confirmed by a panel of experts, and its structural validity and its reliability, by the Cronbach's alpha coefficient and combinational reliability (α> 0.7). Data analysis was done by SPSS and Lisrel8.54 software.
  Results
  Results of the research showed that the rural households -in terms of Liveliness and resilience- are not in a favorable situation. Also, the results of correlation analysis indicated a positive and significant relationship between the all dimensions of resilience (preparedness, response, rehabilitation and reconstruction, and prevention), and of Liveliness in rural households. Results of structural equations' modeling, also showed that the dimensions of rural resilience with the coefficient of determination 0.69 (γ= 0.83, t= 7.44), had a positive and significant effect on the of studied households' liveliness.
  Innovation
  Given that most of the researches on vitality, have been done in industrial and urban societies, research on the liveliness of rural communities has not yet been conducted in drought conditions so far, so being considered as an innovative characteristic for this research.
  Keywords: Liveliness, resilience, Social Vitality, Drought, Adaptability
 • Vakil Heidari Sarban* Pages 41-64
  Problem Statemen
  Information and communication technology (ICT) is considered as the growth engineand an energy source for economical and social empowermentof each country, specially the third world countries; whil, this technology, having a pivotal role people's quotodienne life, and their accessability to freedom, justice, welfare and also security.
  Aim
  This paper aims at analysising the effects of ICT, on the rural good governance in the rural areas of Meshginshar County.
  Mehodology
  This study is developmental in its goal; while, being descriptive-survey, with the analytical-specifying in terms of natur. Statistical population of research included all of villagers residing in the rural areas of Meshginshar County, having had ICT offices. In addition, for determining sample size, the villagers, we benefited the Cochran formula with the confidence level of 95% and the error probability of 5%. Data gathering for responding the research questions, has been in two methods of documentary (the secondary data) and survey (the initial data); while, the used tools in survey method, having been questionnaire and interview. face validity of the questionnaire was confirmed by expert panel. A guiding study, including 30 questionnaires, was carried down in the similar region, and based on the gathered data, and using the Cronbach's alpha in SPSS software, the reliability of different parts of the questionnaire was determined between 0.78-0.89.
  Results
  relating to the relation between dependent and independent research variables in the villages with ICT offices, the relationship between efficiency and effectiveness variables, social participation, conscientiousness and monitoring; with the variable of information and communication technology, has been positive at 1% error rate. And the relationship between the variables of justice and equity and social responsibility, with the information and communication technology variable, has been positive at 5% error rate. Moreover, there was no significant relationship between variables of transparency, flexibility and rule of law; with the variable of information and communication technology. In addition, relating to the relationship between independent and dependent variables of research, in the villages without ICT offices, resulted in a positive relationship between consistency and monitoring variables, with the information and communication technology variable, at 1% error rate. There was no significant relationship between variables of flexibility, efficiency and effectiveness, transparency, social participation, rule of law, justice and equity, and social responsibility; with the variable of information and communication technology.
  Innovation
  Looking at rural development management with a new approach, and trying to consolidate the foundations of e-government, in governing the local communities.
  Keywords: Information, communication technology (ICT), Good Governance, Globalization, Rural Development, Meshginshar County
 • Hossein Asakereh *, Azar Beyranvand, Mehdi Doustkamian Pages 65-82
  Wind is an element, useful to create clean energy, but, in the case of occuring any changes in its speed threshold (incremental or decreasing), or the direction of it; or being combined with other elements or phenomena, at different times, this element can bring human and financial losses. In this study, in order to achieve the wind energy potential, we have benefited the hourly data from wind velocity, direction, temperature, humidity and pressure, during the period of 1990-2008. To perform the analytical analysis, WINDOGRAPHER software was used. Results showed the average speed in Ardebil station equal to 4/7, and wind incidence percentage equal to 43%; with the stations' southwest dominant wind, and east vice-dominant wind. Reviews of all hourly analysis showed the overcome of eastern winds, but the highest energy efficiency being in the southwestern winds. With the directional inequality between the maximum reachable speed and the maximum reachable power, representing the energy manner, following from wind speed, not its direction; while the maximum energy being a function of the speed cube. According to the standard classification proposed by the International Electro Technical Commission (IEC), Average speed in Ardabil station is placed in Class 3. Comparison and analysis of the capacity factor and average power coefficients of all turbine types available in this class, indicated that the proper Turbine for the studied area are Win Wind WWD-3-120 and Vestas V112-3.0MW.
  Keywords: Ardebil, Wind Energy, Wind Density Power, Turbines' Classification
 • Mahdi Mododi Arkhodi*, Mahdi Javanshiri, Marjan Nik, Shoar Pages 83-105
  Tourism is considered as one of the important economic sources, and an effective factor in cultural, social and economic development. With direct and indirect employment and consequently, monetization for tourism destinations, tourism plays an important role in the economy of these regions; to achieve this income, it necessiates to attract the tourists. And in order to benefit from the tourism, tourism destinations priority shall be identifie, otherwise, the absence of clear-spotted priorities, will cause vague in investigation, and capital's dissipation. Prioritizing the power of of tourism attractions, with the end of optimized management of short-time capitals, and shortening the ROI time, and increasing the investment efficiency, also the lack of similar studies in this subject, has necessiated this research study. The aim of this study was to determine the importance and priority of tourist attractions in Birjand. This study is applied in purpose, enjoying a descriptive-analytical-survey research method. Data were gathered using documentary and library resources and questionnaires, field visits, also interviews with experts and tourists from 12 Birjand tourism sites. Sample size was 205 tourists, calculated using Cochran formula with error of 0.075%. In this study, we used fuzzy multi-criteria hierarchical analysis, and gray analysis, to prioritize sample locations. According to the results of the fuzzy hierarchical analysis process, access indicators weighting 0.2987, and visual value weighting 0.1726, had the most importance in the leveling og tourism sites. Based on the final results based on Gray analysis, Akbariyeh Garden were at the toplevel, while Birjand castle, and Amir Shah dam having placed at the next level. Therefore, these places had more potential and ability for investigating in tourism promotion. The combination of fuzzy Model and Gray Analysis, have been the innovation factor of this research.
  Keywords: Tourism Attractions, Accessibility, FAHP Model, Gray Analysis, Birjand
 • Hossein Ghazanfarpour *, Moslem Ghasemi, Mohammad Rahimi Pages 107-129
  Within-the-city and out-of-city trips, either for the goods or passenger transportation, constitute a major part of our everyday activities; and in fact only through these trips, we'll be able to work in different places. Accordingly, one of the strategic planning models used in the field of transport and traffic, particularly in relation to the trip's objectives, will be the traditional model of Qspm. The aim of research was to develop a strategic planning for safe and smooth within-the-city trips, emphasizing the trips' goals in the city of Kerman. This study was a descriptive-analytical study, carried down using field studies, and data collected from and documentary and library reviewings, questionnaire (on the 70 official and passenger ones), then having analyzed the data, using Qspm strategic model and GIS software. Results show that the most frequently daily references to the studied streets –based on the purpose of trip- was related to "doctor Shariati st, 77 cases", and the least references was related to the "shahid gharani st, 12 cases". Among the objectives of the trip; trips with the goal of "treatment, administrative, commercial, personal affairs, and professional", marked as the highest purpose; and trips with the "educational, cultural-religious, sports and tourism" purpose, marked as the lowest amount, in the studied streets. The least referred streets, considering the purpose of within-the-city trips, were "Shahid Bahonar-Shohadaye Khanuk st, with a total of 54 minutes, Shahid Gharanii, with a total of 90 minutes, and jihad boulevard, with a total of 90 minutes"; and the most heavily trafficked streets were "doctor Shariati st with a total time of 295 minutes, and Shahid Rajai st with 225 minutes". The highest number of accidents were in the month of "Bahman, Tir, Khordad, Day, Shahrivar, Farvardin, Mordad, Mehr and Azaar"; and the lowests, for the month of "Ordibehesht, Esfand and Abaan". Hence, the strategic strategy for the studied area, was a conservative or compliance strategy.
  Keywords: Within-the-City Trips, Strategic planning, Travel Goals, GIS, Qspm, Kerman