فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/01/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالله احمدپور* صفحات 1-13
  لکه غربالی ناشی از Stigmina carpophila یک بیماری مهم درختان میوه هسته دار در ایران و جهان است. بیمارگر اسپورودوکیومهای با کنیدیوم بر های سمپودیال و کنیدیوم های 5-3 سلولی تولید می کند و دامنه ی میزبانی وسیعی دارد و تقریبا به تمام گونه های درختان میوه هسته دار حمله می کند. بیمارگر به صورت میسلیوم در شاخه ها یا به شکل کنیدیومها در جوانه ها، زمستانگذرانی می کند. رطوبت و دما نقش مهمی در شیوع و شدت بیماری دارند. قارچ به بافت های گیاهی به صورت مستقیم با کمک چنگک و یا غیرمستقیم از طریق روزنه ها نفوذ می کند. بیماری لکه غربالی درختان میوه هسته دار در ایران اهمیت زیادی دارد، بنابراین در این مقاله نشانه ها، مشخصات عامل، نحوه ی شیوع و روش های مدیریت بیماری شرح داده شده اند.
  کلیدواژگان: گيلاس، هلو، آلو، Stigmina
 • عزیز باقری* صفحات 14-21
  بیماری شانکر باکتریایی از بیماری‏های مهم و اقتصادی گوجه‏فرنگی است که توسط باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ایجاد می‏شود. بوته های بیمار برگ های رنگ پریده، زرد و خشک و ساقه هایی با نشانه های نوارهای کم رنگ تا بی رنگ و در حالت پیشرفت شانکر دارند و پژمردگی بوته ها مشاهده می شود. کشت بذر و نشا های عاری از بیمارگر ، رعایت بهداشت گلخانه و مزرعه و مقررات قرنطینه در مناطق آلوده، آیش و تناوب با گیاهان غیر از تیره Solanaceae شخم زدن زمین پس از برداشت محصول، آبیاری قطره ای و محلول پاشی بوته های بیمار با ترکیبات مسی از راهکارهای مدیریت بیماری هستند.
  کلیدواژگان: شانکر، گوجه فرنگی، Clavibacter
 • محمد مرادی* ، سید رضا فانی صفحات 22-32
  آلودگی پسته به آفلاتوکسین، یک چالش بهداشتی است که ارزش اقتصادی بزرگ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور را می تواند تحت تاثیر قرار دهد. این زهرابه ی بالقوه سرطان زای کبد، توسط برخی گونه های قارچ Aspergillus به ویژه Aspergillus flavus تحت شرایط ویژه، در طول مدت تشکیل میوه، در مرحله برداشت، حمل و نقل و انبارداری ممکن است تولید شود. عامل کلیدی در بروز آلودگی پسته به آفلاتوکسین، قرار گرفتن مغز پسته در معرض آلودگی قارچی در باغ است. این وضعیت با تشکیل پسته های زودخندان و آسیب های مکانیکی ناشی از عوامل زنده و غیرزنده روی می دهد. دما و رطوبت نسبی محیط و میزان رطوبت مغز پسته طی مراحل مختلف تولید و فرآوری پسته، در بروز و اشاعه آلودگی قارچی و افزایش تولید آفلاتوکسین نقش به سزایی دارند. مهار عوامل یادشده با روش های مختلف زراعی، مکانیکی، فیزیکی و بیولوژیک امکان پذیر است. احداث اصولی باغ و رعایت فواصل کاشت، یکنواختی ارقام و در مراحل بعدی، هرس، آبیاری صحیح و اصولی، تغذیه مناسب، برداشت به موقع، فرآوری و انبارداری صحیح می تواند تولید محصولی سالم، بازارپسند و ارزشمند را تضمین نماید. مهارزیستی با استفاده از سویه های غیرتوکسین زای A. flavus و مخمرها نیز راهبردی موفق در کاهش آفلاتوکسین پسته بوده است.
  کلیدواژگان: Aspergillus flavus، پسته، زهرابه قارچی
 • مینا راست گو* صفحات 34-46
  ویروس خربزه ی ارومیه یکی از عوامل بیماری موزاییک خربزه (Cucumis melo L.) در استان آذربایجان غربی و سایر نقاط ایران از جمله استانهای گیلان، فارس و البرز است. این ویروس اولین بار در سال 1978 از روی کدوییان دارای نشانه موزاییک و لکه حلقوی در ارومیه شناسایی شد. از همان ابتدای تحقیق روی این ویروس مشخص شد که ویروس دارای خصوصیات منحصر به فردی است که آن را از سایر ویروس های آلوده کننده کدوییان متمایز می کند. پیکره های ویروس تا اندازه ای باسیلی شکل هستند و دو انتهای آن ها زاویه دار است. ژنوم ویروس به صورت سه قطعه آر. ان. ای تک رشته ای با قطبیت مثبت می باشد که هر کدام یک پروتیین کد می کنند. دامنه میزبانی ویروس در طبیعت بیشتر شامل گیاهان تیره کدوییان و بادمجانیان است. ناقل طبیعی برای ویروس مشخص نشده است. ویروس خربزه ی ارومیه همراه با ویروس اپیروس گیلاس و ویروس سی کاساوا در جنس اورمیاویروس (Ourmiavirus) قرار داده شده است.
  کلیدواژگان: خربزه، موزاییک، لکه حلقوی، Narnaviridae
 • مهسا آبادخواه، داود کولی وند* صفحات 47-59
  پیشگیری از خسارت بیماری های گیاهی نیازمند استفاده از ابزارهای جدید، توانمند، ساده و قابل حمل برای تشخیص سریع عوامل بیماریزا است. امروزه فناوری بیوسنسور ابزاری توانمند برای ارزیابی روش های مرسوم در علوم کشاورزی است. از ویژگی های مهم بیوسنسورها حساسیت، گزینندگی و قابل حمل بودن آن ها می باشد که برای تجزیه و تحلیل سریع ترکیبات پیچیده با مقدار کم نمونه بکار می روند. هر بیوسنسور مرکب از سه بخش عنصر زیستی، مبدل و آشکارساز است. مهم ترین کاربرد آنها در بیماری شناسی گیاهی تشخیص سریع بیمارگرهای گیاهی برای کاهش مصرف مواد شیمیایی گران قیمت و آسیب رسان به محیط زیست است. این مقاله به معرفی انواع بیوسنسورها و کاربردهای آنها در بیماری شناسی گیاهی می پردازد.
  کلیدواژگان: الیزا، باکتری، قارچ، ویروس، کروماتوگرافی
 • ملیحه عرفانی، مهدی داوری* صفحات 60-72
  پروتئازها باعث شکستن پیوندهای پپتیدی شده و مانع فعالیت پروتیینها و باعث تخریب آن ها می گردند. این مولکول ها به چهار گروه پروتئازهای سرین، سیستئین، آسپارتیک و متالوپروتئازها تقسیم می شوند. بیمارگرهای گیاهی از این مولکول ها برای بیمار نمودن گیاهان استفاده می کنند. در مقابل، گیاهان نیز موادی تولید می کنند که بازدارنده پروتئازهای بیمارگری است. مهار کننده پروتئازی سرین یکی از مهم ترین این مهارکننده ها است. این مولکول ها در سلول های گیاهی و در هنگام حمله ریزجانداران بیماریزا و ویروس ها تولید می گردند. بازدارنده های پروتئازی بر اساس تشابه توالی ژنی و ساختاری خود به خانواده های مختلفی تقسیم می شوند. با شناخت نحوه عمل این نوع مولکول ها و انتقال ژن های تولید کننده آن ها به گیاهان مهم می توان از این مواد به عنوان یک روش مبارزه زیستی با بیمارگرهای گیاهی استفاده کرد، چرا که احتمال مقاوم شدن بیمارگرها به این روش دفاعی خیلی کم است.
  کلیدواژگان: آنزیم، بازدارنده، Fusarium، Alternaria
|
 • Abdollah Ahmadpour * Pages 1-13
  Shot-hole caused by Stigmina carpophila , is an important disease of stone fruit trees worldwide including Iran. The pathogen produces sporodochia bearing sympodial conidiophores, bearing conidia which have often 3-5 cells. Pathogen has wide host range and can infect almost all species of the genus Prunus. The pathogen overwinters as mycelium in twig cankers and blighted buds or in it is associated with dormant buds. Temperature and duration of wetness are important factors on disease incidence and its severity. The pathogen penetrates the plant indirectly through stomata or directly with its appressoria. Because of the importance of shot hole disease in Iran, symptoms, morphological characteristics of the pathogen, epidemiological factors and methods of disease management are discussed in this review.
  Keywords: Cherry, Peach, Plum, Stigmina
 • AZIZ BAGHERI * Pages 14-21
  Bacterial canker of tomato caused by Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is one of the most important and economical diseases of tomato. Pale, yellow, dry leaves and shoots with colorless strips are the main symptoms on infected plants. The canker is formed in the last stages of the disease. Use of pathogen-free seeds or seedlings, implementation of quarantine regulations in infected areas‎, fallow and rotation with plants out of the Solanaceae family, plowing after tomatoes harvesting and drip irrigation are the main management strategies for disease control. Spraying copper chemicals can also help disease control.
  Keywords: Canker, Tomato, Clavibacter
 • Mohammad Moradi*, Seyed Reza Fani Pages 22-32
  Aflatoxin contamination of pistachio nut is a health challenge that can affect the economic value of the largest Iranian non-oil exports. This potent hepatocarcinogen mycotoxin is produced by some species of Aspergillus, particularly by A. flavus, under certain conditions during fruiting, harvesting, transportation and storage. Infection of pistachio to the fungus in the orchard is the key factor in its contamination with aflatoxin. This situation occurs with the formation of early splited pistachios and mechanical damages that caused by biotic and abiotic factors. The environmental temperature and relative humidity and the moisture content of pistachio, during the different stages of pistachio production and processing, have significant roles in the incidence and distribution of fungal contamination as well as the increasing of aflatoxin production. The inhibition of these factors is possible with applying of some agronomic, mechanical, physical and biological methods. Orchard establishment based on principles of gardening like optimal plant spacing, uniformity of cultivars, good pruning, proper irrigation method and nutrition along with on time harvesting, proper processing and storage, can guarantee the production of a healthy and valuable product. Biological controls using nontoxinogenic strains of A. flavus and yeasts are also recorded as successful strategies for reducing the pistachio aflatoxin.
  Keywords: Aspergillus flavus, Pistachio, Mycotoxin
 • Mina Rastgou * Pages 34-46
  Ourmia melon virus (OuMV) is one of the viruses that cause mosaic disease in melon (Cucumis melo L.), in West-Azerbaijan Province and some other parts of Iran including Guilan, Fars and Alborz Provinces. This virus was first detected in diseased cucurbits with mosaic and ring spot symptoms, in Urmia in 1978. The virus has unique characteristics that differentiate it from other viruses that infect cucurbits. The virus particles are bacilliform with conical ends. Genome consists of three linear positive-sense single-stranded RNAs, each encoding one protein. Host range mostly limited to Cucurbitaceae and Solanaceae families. Ourmia melon virus, Epirus cherry virus and Cassava virus C are three species those are placed in the genus Ourmiavirus.
  Keywords: Melon, Mosaic, Ringspot, Narnaviridae
 • Mahsa Abadkhah , Davoud Koolivand * Pages 47-59
  Preventing plant disease damage requires the use of new, powerful, simple and portable tools to quickly diagnose pathogens. Today, biosensor technology known as a powerful tool for evaluating conventional methods in agricultural sciences. Sensitivity, selectivity and portability of biosensors made it possible to develop them as special tools for rapid analysis of compounds in samples with low concentration. Biosensors have three main components, biological element, transducer and readout system. The most important application of biosensors in plant pathology is rapid detection of plant pathogens, in order to reduce the use of expensive and environmentally-damaging chemicals. This article introduces different types of biosensors and their applications in plant pathology.
  Keywords: ELISA, Fungus, Virus, Chromatography
 • Malihe Erfani , Mahdi Davari * Pages 60-72
  Proteases cleave the peptide bonds in proteins and in this way prevent protein activity by degrading them. Proteases are classified into four categories: serine proteases, cysteine proteases, aspartic proteases and metalloproteases. Plant pathogens utilize these vital molecules in plant infecting process. In the other hand, the activity of proteases is inhibited by protease inhibitors of plants. Serine is one of the protease inhibitors. The plants produce the materials inhibiting pathogenic proteases. These molecules are produced in plant cells during pathogenic microorganisms and viruses attack. Protease inhibitors are divided into several families based on sequence similarity and structure. Because the risk of pathogen resistance to this defense strategy is low, it seems these molecules could be use for biological control against plant pathogens.
  Keywords: Enzyme, Inhibitor, Fusarium, Alternaria