فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • احمد جعفری صمیمی ، زهرا فرج زاده* صفحات 1-15
  موضوع مواد غذایی با توجه به نقش تغذیه در فرایند توسعه اقتصادی بویژه درکشورهای در حال توسعه از اهمیتی ویژه برخوردار است. از آن جا که قیمت مواد غذایی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده مقدار تقاضای مواد غذایی می باشد، در این مقاله به بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تعیین کننده شاخص قیمت مواد غذایی در ایران با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی مربوط به سال های 1393-1362، می پردازیم. بر اساس نتایج بدست آمده، متغیرهای سرمایه گذاری ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و نرخ ارز حقیقی در کوتاه مدت و بلندمدت تاثیر منفی و متغیرهای نقدینگی و تولید ناخالص داخلی بر شاخص قیمت مواد غذایی تاثیر مثبت داشته اند.
  کلیدواژگان: شاخص قیمت مواد غذایی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی
 • نسیم جعفری لیسار، علی کرامت زاده *، رامتین جولایی صفحات 17-38
  برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیرکشت اراضی کشاورزی را در جهان به خود اختصاص داده و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان است. کشت این محصول در سال های اخیر و در بسیاری از مناطق نسبتا پرآب کشور توسعه یافته است. با توجه به اهمیت برنج در الگوی تغذیه ای خانوارهای ایرانی و ایجاد اشتغال و درآمد برای قشری گسترده از تولیدکنندگان و با توجه به اهمیت امنیت غذایی این محصول، سیاست های حمایتی گوناگونی در ایران برای برنج بکار گرفته شده است. از مهم ترین سیاست های حمایتی بخش کشاورزی در ایران، خرید تضمینی محصولات است که در سال 1368 تصویب شده و دولت موظف است بمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی همه ساله خرید این محصولات نظیر گندم و برنج را تضمین و نسبت به خرید آن ها اقدام کند. . در این راستا در این مطالعه با استفاده از آمار و داده های سری زمانی و تخمین تابع عرضه برنج، به بررسی و تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر عرضه برنج در دوره زمانی 91-1369 پرداخته شد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که قیمت تضمینی با یک وقفه اثری مثبت و معنادار بر عرضه برنج داشته و کشش تابع عرضه نسبت به این متغیر برابر 2/0 می باشد. شاخص DRC به عنوان شاخص حمایت دولت از تولید این محصول تاثیر منفی و معنی داری بر عرضه برنج داشته است. افزون بر این متغیر نرخ تعرفه اثری منفی و معنی دار بر عرضه داخلی برنج دارد و کشش این تابع نسبت به تعرفه واردات برابر 08/0 بدست آمد. هم چنین، مقدار بارندگی در کشوراثر مثبت بر عرضه داخلی برنج داشته و کشش عرضه برنج نسبت به بارندگی نیز برابر با 5/0 می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست های حمایتی، قیمت تضمینی، واردات برنج، عرضه برنج، برنج
 • فاطمه فتحی *، محمد بخشوده صفحات 39-52
  تولید محصولات دامی و بویژه تولید مرغ گوشتی در ایران با مشکل پایین بودن بهره وری انرژی همراه است. بمنظور بهبود بهره وری مصرف انرژی، دولت در سال 1389 فاز اول برنامه حذف یارانه حامل های انرژی را به اجرا در آورد و در پی آن در سال 1392فاز دوم آنرا عملی ساخت. اعمال این برنامه، تولیدات دام و طیور را که سهم زیادی از مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اند تحت تاثیر قرار داده است. به همین دلیل، اقدام هایی از قبیل تغییر سیستم تولید و افزایش بهره وری در راستای مقابله با افزایش هزینه های تولید ناشی از اجرای برنامه، به وسیله تولید کنندگان این محصولات انجام شده است. در این مطالعه راهکارهای مقابله با اثرات هزینه ای حذف یارانه انرژی به وسیله تولید کنندگان مرغ گوشتی استان فارس بر اساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و زیست محیطی با استفاده از روش AHP رتبه بندی شدند. نتایج نشان دادند که از دید خبرگان و کارشناسان پرورش مرغ گوشتی، بر اساس معیارهای فوق، تجهیز واحدها به تهویه ترکیبی با عایق بندی مناسب (178/0) و سیستم تهویه مدرن بهمراه سیستم کنترل کننده هوشمند (175/0) به ترتیب در رتبه یک و دو قرار دارند. بر مبنای نتایج، ایجاد زمینه مناسب برای آشنایی مرغداران با سیستم های تهویه و نوع عایق بندی مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بهره وری، مرغداری های پرورش مرغ گوشتی، یارانه انرژی، AHP
 • عباس میرزایی *، منصور زیبایی صفحات 53-79
  تالاب ها برای ارایه خدمات اکوسیستم با ارزش ضروری هستند. برنامه های احیا و حفظ تالاب ها، عرضه خدمات اکوسیستمی را افزایش خواهد داد. هدف از این مقاله، برآورد ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان در استان کرمان است. داده های مورد نیاز برای تحلیل از راه مصاحبه از 312 خانوار مناطق اطراف تالاب جازموریان در سال 1396 گرفته شد. در ابتدا، روش کوپر بمنظور طراحی بهینه برای روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه مورد استفاده قرار گرفته و مقادیر پیشنهادی و اندازه نمونه متناظر با هر پیشنهاد محاسبه شد. سپس، مدل های لاجیت و کم ترین مربعات معمولی به منظور محاسبه کل ارزش اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب تخمین زده شد. نتایج نشان دادند که بر مبنای جمعیت مناطق اطراف تالاب جازموریان، ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب در محدوده ی 412/34 تا 566/63 میلیارد ریال در سال است. این تخمین ها می تواند جهت توجیه سطح مخارج برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان استفاده شود.
  کلیدواژگان: روش ارزش گذاری مشروط، انتخاب دوگانه، تمایل به پرداخت، ارزش اقتصادی کل، تالاب جازموریان
 • حسن طرازکار، آذر شیخ زین الدین* صفحات 81-99
  هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه میان قیمت محصولات کشاورزی و شوک نفتی در ایران است. برای این منظور از رهیافت خود رگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شد زیرا این روش امکان بررسی اثرات نامتقارن قیمت ها را در کوتاه مدت و بلندمدت فراهم می کند. در این مطالعه از شاخص بهای تولیدکننده محصولات کشاورزی (به قیمت ثابت سال 1390) به عنوان معیاری از قیمت محصولات کشاورزی استفاده شد. هم چنین، برای بررسی ارتباط نامتقارن قیمت نفت با قیمت محصولات کشاورزی از داده های فصلی دوره 1389 (فصل چهارم) تا 1395 (فصل چهارم) استفاده شد. وجود ریشه واحد فصلی و غیر فصلی در متغیرها با استفاده از آزمون ایستایی هگی بررسی شد. نتایج آزمون کرانه رهیافت NARDL نشان دادند که رابطه هم جمعی میان متغیرهای مورد استفاده شامل قیمت محصولات کشاورزی، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی وجود دارد. هم چنین، نتایج برآورد مدل NARDL نشان دادند که قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت دارای رفتاری نامتقارن است. بر این اساس، در کوتاه مدت و بلند مدت یک رابطه مثبت و معنی دار میان قیمت محصولات کشاورزی و افزایش قیمت نفت وجود دارد. افزون بر این، یک رابطه مثبت و معنی دار میان کاهش قیمت نفت و قیمت محصولات کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. هم چنین، واکنش قیمت محصولات کشاورزی به شوک مثبت نفتی بیش تر از شوک های منفی می باشد
  کلیدواژگان: نوسان های قیمت نفت، شاخص بهای تولید کننده، آزمون هگی، آزمون کرانه، ایران
 • مهدی شعبان زاده *، غلام رضا پیکانی ماچیانی، سید صفدر حسینی، سعید یزدانی صفحات 101-129
  در این مطالعه آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی و هم چنین، چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی بر الگوی کشت، درآمد کشاورزان و مصرف نهاده ها در دشت قزوین بررسی شد. برای دست یابی به این هدف با به کارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده دو مرحله ای 246 کشاورز انتخاب و از راه تکمیل پرسش نامه داده های مورد نیاز از کشاورزان در سال 1395 گرد آوری شد. برای الگوسازی و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) با رویکرد تابع هزینه استفاده شد و آثار ابزارهای سیاستی قیمت و خرید تضمینی در سه سناریوی ادامه سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل کنونی، اجرای سیاست قیمت تضمینی و خرید تضمینی به شکل هدفمند و جایگزینی سیاست خرید تضمینی با قیمت تضمینی برای محصولات مشمول سیاست خرید تضمینی بررسی شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادند که در هر سه سناریو سطح زیر کشت محصولات آب اندوز بویژه محصول گندم کاهش و در مقابل سطح زیر کشت محصولات آب بر همچون یونجه و گوجه فرنگی افزایش می یابد. بر اساس نتایج پیامد اصلی این مساله افزایش مصرف آب در دشت قزوین خواهد بود. سناریوی دوم با رشد بین 6/0 تا 8/0 درصدی کم ترین رشد مصرف آب و سناریوی سوم با رشد 1/2 درصدی بیش ترین رشد مصرف آب را در منطقه به همراه خواهد داشت. هم چنین، میانگین درآمد کشاورزان منطقه در هر سه سناریو افزایش می یابد؛ کم ترین افزایش مربوط به سناریوی دوم است که در آن درآمد کشاورزان بین 5/7 تا 7/7 درصد رشد می یابد و بیش ترین افزایش نیز مربوط به سناریوی سوم است که در آن درآمد زارعان 5/8 درصد رشد خواهد یافت. نتایج هم چنین، نشان می دهند مصرف انواع کود و سموم شیمیایی نیز تحت هر سه سناریو افزایش می یابد. در مجموع می توان گفت که چرخش از سیاست خرید تضمینی به قیمت تضمینی میانگین درآمد کشاورزان منطقه را بیش تر از ادامه سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل کنونی و اجرای سیاست قیمت و خرید تضمینی به شکل هدفمند افزایش می دهد، اما در سیاست بالا با کاهش سطح زیر کشت گندم و جو که نیاز آبی کمی دارند و جایگزینی محصولات آب بر همچون یونجه، گوجه فرنگی و ذرت علوفه ای، میانگین مصرف آب و کود در دشت قزوین افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: سیاست قیمت و خرید تضمینی، الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت، محصولات زراعی، دشت قزوین
 • حمید امیرنژاد *، عاطفه عمویی، سید مجتبی مجاوریان صفحات 131-148
  تغییر اقلیم همه بخش های اقتصادی را تا اندازه ای تحت تاثیر قرار می دهد، اما بخش کشاورزی شاید حساس ترین و آسیب پذیرترین بخش باشد چراکه محصولات کشاورزی وابستگی زیادی به منابع اقلیمی دارند. در این مطالعه سعی شده است تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل در چارچوب رهیافت ریکاردین و با استفاده از تکنیک داده های پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته، اثر تغییر اقلیم (تغییرات دما، بارندگی و رطوبت) بر تولید برنج و سود به عنوان معیاری از رانت شالیکاران شهرستان های استان مازندران در دوره 1390-1379 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان دادند متغیرهای اقلیمی اثرات معنی دار و غیرخطی بر تولید هر هکتار و رانت شالیکاران دارد به گونه ای که در شهرستان ساری بیش ترین رانت منفی (5108220- ریال در هکتار) و در شهرستان نوشهر کم ترین رانت منفی (1601270- ریال در هکتار) بدست آمد. افزایش دمای فصل بهار و تابستان اثری مثبت بر رانت داشته و هرگاه از کم ترین مقدار بحرانی کم تر شود، رانت منفی می شود. با توجه به دمای فصل تابستان، بیش ترین رانت بدست آمده مربوط به شهرستان ساری، 154372 ریال در هکتار و کم ترین آن مربوط به شهرستان نوشهر، 6084 ریال در هکتار می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده و هم چنین، ادامه روند افزایش دما و کاهش بارندگی پیشنهاد می شود اتخاذ سیاست های حمایتی دولت برای افزایش انگیزه زارعین در استفاده بهینه از منابع آب مورد توجه سیاست گزاران و برنامه ریزان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، رانت شالیکاران، رهیافت ریکاردین، گشتاورهای تعمیم یافته، استان مازندران
 • وهاب قلیچ* صفحات 149-173
  تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی بوده که همواره چالش هایی را همراه خود داشته است. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی به عنوان راهکاری مکمل می تواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی بکاهد. این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است، با استفاده از ظرفیت های صکوک وکالت همچون انعطاف پذیری و متنوع سازی سبد دارایی ها، الگویی جدید جهت تامین مالی واحدهای کشاورزی ارایه می دهد. نتایج این پژوهش، الگویی از صکوک وکالت را معرفی می سازد که با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دوره ای آن، منابع مازاد افراد گردآوری شده و با استفاده از عقود گوناگون در مسیر پاسخگویی به نیازمندی واحدهای کشاورزی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه در تامین دارایی های فیزیکی و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز آنان، بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تامین مالی، صکوک وکالت، کشاورزی، اقتصاد ایران
 • شیما منصورابادی، جلیل خداپرست شیرازی * صفحات 175-192
  در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص های کیفیت نهادها و حاصل ضرب این شاخص ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان دادند که شاخص کیفیت نهادها، درجه باز بودن اقتصاد و تحصیلات بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک اثر مثبت و ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در این کشورها اثر منفی دارد. هم چنین، با افزایش کیفیت نهادی در کشورهای مورد بررسی، نفرین تبدیل به موهبت شده است.
  کلیدواژگان: وفور منابع طبیعی، اوپک، کیفیت نهادها، پانل
 • ملیحه ملاشاهی *، ابراهیم مرادی صفحات 193-216
  هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، سرمایه گذاری، عوامل نهادی، کشاورزی، سیستان و بلوچستان
 • محمدعلی شریفی، علی سردارشهرکی *، محمدعلی داداشی، محمدهادی عسگری صفحات 217-236
  استراتژی یکپارچه سازی اراضی دارای اهمیت فراوان از لحاظ اقتصادی و کشاورزی می باشد. این راهبرد می تواند استفاده بهینه از نهاده های تولید را موجب شود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی اراضی بر درآمد و هزینه تولید در مزارع شالیکاری استان گیلان است. جامعه آماری شامل زمین های یکپارچه سازی شده مربوط به تعداد 80 هزار نفر از شالیکاران گیلانی، در سال های 95-1374 بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعداد 384 شالیکار، انتخاب شد. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی بود و در گرد آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. داده های گرد آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون مقایسه زوجی (آزمون t جفتی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بکارگیری روش های مهندسی زراعی، مکانیزاسیون و یکپارچه سازی اراضی در کاهش هزینه ها و افزایش درآمد بهره برداران تاثیر مثبت و معنی داری داشته است، از این رو پیشنهاد می شود راهبرد در برنامه ریزی و سیاست گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه جدی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: یکپارچه سازی اراضی، کشاورزی، اثرات اقتصادی، اراضی شالیکاری، استان گیلان
 • مرتضی تهامی پور *، ویدا ورهرامی، وجیهه قوی دل صفحات 237-261
  تولید محصولات کشاورزی با ریسک هایی گوناگون روبه روست که یکی از مهم ترین آن ها ریسک قیمت می باشد. مدیریت این ریسک می تواند ضمن ایجاد درآمد مطئن تر برای کشاورزان، به پایداری تولید و امنیت غذایی در کشور کمک کند. هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری ریسک قیمت پسته و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. ابتدا با استفاده از شاخص بی ثباتی کوپاک، شاخص ضریب تغییرات استاندارد شده، درصد دامنه تغییرات و مدل های ARIMA و GARCH ریسک قیمت پسته برای کشور و استان های عمده تولید کننده اندازه گیری شد و استان ها از این نظر رتبه بندی شدند. سپس با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی و الگوی پانل به تعیین عوامل موثر بر ریسک قیمت پسته پرداخته شد. در این مطالعه، استان های کرمان، یزد، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی مورد بررسی قرار گرفتند و از داده های دوره زمانی 93-1372 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که شدت ریسک قیمتی پسته در طول زمان افزایشی بوده و محصول پسته در استان یزد کم ترین مقدار نوسان های قیمتی و در استان خراسان جنوبی بیش ترین مقدار نوسان های قیمتی را داشته است. هم چنین، متغیرهای قیمت جهانی پسته و نرخ ارز به ترتیب با ضرایب 7/0 و 2/1 اثر قابل ملاحظه و هم جهتی بر نوسان های قیمت پسته در داخل کشور دارند. بر اساس یافته های بدست آمده، ریسک قیمت پسته بیش‎تر ناشی از نوسان های نرخ ارز و قیمت های جهانی است، بنابراین، توصیه می شود ساز و کارهایی مناسب مانند ابزارهای نوین بازار بورس برای کاهش انتقال نوسان های این متغیرها به بازار محصولات کشاوررزی مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بخش کشاورزی، ریسک قیمت، اندازه گیری ریسک، پسته، الگوی پانل
 • جواد ترکمانی، شاهرخ شجری، ریحانه ریاحی زمین * صفحات 263-275
  اضافه برداشت از آب های زیرزمینی در دشت مرودشت باعث افت سطح این آب ها و هم چنین، شوری آب در این منطقه شده است. در این پژوهش ابتدا برآورد تابع عرضه مناسب برای گندم آبی بدون لحاظ کردن اثرهای جانبی مد نظر قرار گرفت. سپس، آثار جانبی استفاده از منابع آب زیر زمینی بر درآمد، هزینه و سود کشاورزان در چارچوب تابع عرضه گندم بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که با وارد کردن اثرهای جانبی بر درآمد، به علت بالا رفتن عملکرد محصول و در نتیجه درآمد کشاورزان، عرضه گندم افزایش یافته است. در این رابطه، افزایش یک درصدی درآمد کشاورزان به دلیل اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب افزایشی معادل 36/0 درصد در عرضه گندم می شود. وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر هزینه آبکشی در تابع عرضه، موجب کاهش عرضه گندم شد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در هزینه آبکشی کشاورزان ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم حدود 03/0 درصد کاهش می یابد. هم چنین، وارد کردن تاثیرات جانبی بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر سود گندم کاران، موجب کاهش عرضه شد. به گونه ای که افزایش یک درصدی در سود منفی (زیان) گندم کاران مورد بررسی ناشی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی، عرضه گندم را حدود 1/0 درصد کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: تاثیرات جانبی بر هزینه آبکشی، تاثیرات جانبی بر درآمد، عرضه گندم
|
 • zahra farajzade* Pages 1-15

  Factors Affecting Food Price Index in Iran According to the of Nutrition in Economic Development, Food topics, Especially in the Developing Countries, are of Utmost Importance. One of the Most Important Determinants of Food Demand is the Food Prices. The Aim of This Study is the Most Important Determinant of Economic Factors of the Food Price Index in Iran Using the Latest Information Published in 2016. For this Purpose, Using Autoregressive Distributed Lag (ARDL) Method and Time Series Data for the Years 1983-2014 has Been Estimated Desired Pattern. Based on the Results, the Variable of Gross Investment, Trade Openness and Real Exchange Rate in the Short and Long Term had a Negative Impact and Liquidity and GDP Variables had a Positive Impact on the Food Price Index.
  Keywords: Food Price Index, openness, real exchange rate, GDP
  Keywords: Food Price Index, openness, real exchange rate, GDP
 • Ali Keramatzadeh* Pages 17-38
  Rice is one of the most important crops and is considered as strategic commodity in many countries of the world, thus it seems necessary to be supported. Guaranteed purchase of crops is the most important policies of the agricultural sector in our country that has been approved in 1999. The government is obliged to support the production of basic agricultural crops by guarantying the purchase of crops including wheat, rice, barley and … every year. So this study investigates the impacts of government policies, such as import, the guaranteed price of rice and Domestic Resource Cost (DRC) on the supply of rice in the period of 1990-2013. The results show that guaranteed prices of rice with a lag has a significant positive effect on the supply of rice with elasticity of 0.2. Rice import also has a negative impact on rice supply and the elasticity this variable is equal to -0.7. DRC index as an indicator of government support for the production of the crops also had a negative impact on rice supply.
  Keywords: Protection Policies, Guaranteed Price, Import, Supply, rice
 • Fatemeh Fathi*, Mohammad Bakhshoodeh Pages 39-52
  Low energy efficiency has always been a problem in production of livestock products in Iran. In order to improve energy efficiency, the government implemented the first phase of elimination of energy carriers' subsidy in 2010 followed by the second phase in 2013. The program has affected the livestock and poultry production that has a large share of energy consumption in Iranian agriculture sector. Following by the scheme, measures such as switching production systems and improving productivity have been taken by the manufacturers of these products to reduce production costs resulting from the implementation of the program. In this study, alternatives for changing economic productivity of poultry based on socio-cultural and environmental issues were rated using AHP method. The result showed that, according to experts of broiler production, isolation with modern ventilation systems and modern ventilation system by intelligent controllers are graded first and second based on economic, socio-cultural and environmental criteria. Creation of appropriate infrastructures, making poultry producers familiar with proper insulation and ventilation systems that are appropriate for climatic conditions are recommended.
  Keywords: Productivity, Farms Broiler, Energy Subsides, AHP
 • Abbas Mirzaei*, Mansour Zibaei Pages 53-79
  Wetlands are vital to the supply of valued ecosystem services. The restoration and preservation programs of wetlands would increase the supply of ecosystem services. This paper aims to estimate the total economic value of the restoration and preservation programs of Jazmourian wetland in Kerman. Data required for the analysis was taken from 312 households interviews in the regions of Jazmourian wetland in 1917. In the first, this paper employs Cooper's method for optimal survey design for the dichotomous choice contingent valuation method. This method finds the bid amounts as well as the sample size corresponding to each bid. Then, Logit and ordinary least square models were estimated for the total economic value of the wetland restoration and preservation programs. The result shows that, based on the population of Jazmourian wetland around regions, the estimated total economic value of the wetland restoration and preservation programs ranges from 34.412 to 63.566 billion Rials per year. These estimates may be used to justify the level of expenditure on the restoration and preservation programs of Jazmourian wetland.
  Keywords: Contingent Valuation Method, Dichotomous Choice, Willingness to Pay, Jazmourian Wetland
 • mohammad hassan Tarazkar, * Azar Sheikhzeinoddin Pages 81-99
  The main objective of this article is analyzing the relationship between agricultural commodity price and oil shock for Iran. To this end, the nonlinear autoregressive distributed lags (NARDL) approach was employed which allows prices to be tied by asymmetric impact both in the long- as well as in the short-run. Linkages between oil price and agricultural commodity prices are examined using seasonal data for 1389:4 to 1395:4. The bounds test of the NARDL specification suggests the presence of co-integration among the variables, which include the agricultural commodity price, oil price and GDP. The estimated NARDL model affirms the presence of asymmetries in the agricultural product price behavior in both Long-run and short-run. Therefore, in the long and short-run, a positive significant relation between oil price increases and agricultural commodity price was found. In addition, the short and long-run significant relation between oil price reduction and the agricultural production price was estimated. Also, the positive oil price shock will result in higher changes in the agricultural commodity price as compared to the oil price reduction shock.
  Keywords: Oil Price Fluctuation, Producer Price Index, Hegy Test, Bound Test, Iran
 • mehdi shabanzadeh*, Gholamreza peykanei, seyed safdar hoseini, saeid yazdanei Pages 101-129

  In the present study the effects of purchasing and guaranteed price policy instruments and also change from the purchasing price policy to the guaranteed price policy was examined on cropping patterns, farmers' income and consumption of inputs in Qazvin Plain. To achieve this goal, using a two-stage random sampling method 246 farmer Selected and then through survey and complete the questionnaire the required information was collected in 1395. For modeling and analysis of information’s the positive mathematical programming model (PMP) with the cost function approach was used and effect of purchasing and guaranteed price policy instruments under three scenarios continue purchasing and guaranteed price policies in its current form, the implementation of the purchasing policy in the form of a purposive and replacement the purchasing policy with a guaranteed price was evaluated. The results of this study showed that in all three scenarios the area under cultivation of water-saving products special, wheat decrease, and instead the Area under cultivation of Products with high water demand such as alfalfa and tomato has been increased
  Keywords: Purchasing, Guaranteed Price Policy, Positive Mathematical Programming Model, Crops, Qazvin Plain
 • HAMID AMIRNEJAD*, Atefe Amouee, Mojtaba Mojaverian Pages 131-148
  In this study, it was tried that by theoretically elaboration and designing a model in form of Ricardian model and using panel data approach based on Generalized Method of Moments (GMM) model, the effects of climate change on production and profit as a measure of rice producer rent within cities of Mazandaran province during the period 1990-2011. Results of this study showed that the climate variables have significantly non-linear impacts on Rice production and cultivation area rent. Within cities where cultivation temperature has been effective on farmers’ rent, Sari has the most negative rents (-5108220, Rial per hectare) than other cities and the Noshahr has least negative rent (-1601270, Rial per hectare). Enhancing spring and summer temperatures have positive effect on rent, and once it becomes less than critical value, rent would be negative. Due to the temperature in summer, the highest rent achieved in the Sari (154372, Rial per hectare) and the lowest was Noshahr with 6084 Rial per hectare. rent and by increasing this factor, rent would alleviate.
  Keywords: Climate Change, Rice Producers Rent, Ricardian Model, Generalized Method of Moments, Mazandaran Province
 • vahab ghelich* Pages 149-173

  The experience shows financing of agriculture sector as a one of the important sectors of Iranian economy, is depended on banking system that makes some problems forever. it’s seems using of financial markets can reduce a part of these challenges .
  Using a descriptive-analytical method, this research tries by using of capacities of Wakala Sukuk such as flexibility and diversification, introduce an agriculture sector financing new model. Also this model by fixed profit rate and periodic payment, tries to provide working capital and necessary physical assets and instruments for agricultural units .
  Keywords: Financing, Wakala Sukuk, agriculture, Iranian economy
 • shima mansoorabadi , Jalil Khodaparast* Pages 175-192
  This study investigates the impact of The impact of oil resource abundance on economic growth in organization of petroleum exporting countries (OPEC) and the role of institutions during 2002-2013 and economic growt Performance in OPEC examined panel Model's. Indicator of intellectual property rights, trade freedom index, the quality of the judicial system and business regulation as an indicator of the quality of institutions and the product of the indicators in oil revenues has been used as an indicator of the quality of institutions . The results showed that The quality of institutions index, openness and positive effect of education on economic growth in OPEC oil reserves in these countries has a negative effect on economic growth. Also, by increasing the quality of institutions in the countries surveyed, the curse into a blessing.
  Keywords: Oil Source, OPEC, the quality of institutions, panel
 • Maliheh Molla Shahi*, Ebrahim Moradi Pages 193-216
  The aim of this study is to investigate and reason of the obstacles of the agricultural investment and promotes entrepreneurship in Sistan and Baluchestan Province. To identify barriers, at first, a set of barriers and components were extracted by interviews with experts and private sector organizations and review scientific resources available. In this respect, conceptual designs in a structural equation model were tested, by 235 people gathering opinions from experts in agricultural sector. The results showed that of the total, Reviewed Institutional and non-institutional factors inclusive Respectively, Laws and administrative regulations, problems in marketing agricultural products, financial weakness and lack of the familiarity with the potential and fields of entrepreneurship and investment in the agricultural sector is four main obstacles in the way of promoting entrepreneurship and production in the agricultural sector. Lack of technical knowledge at production and marketing of agricultural products, especially in modern industrial investment, supplementary and food processing the agricultural sector, one of the problems is the way of promoting agricultural entrepreneurship.
  Keywords: entrepreneurship, investment, institutional factors, agriculture, Sistan, Baluchestan
 • Mohammad Ali Sharifi, Ali Sardar Shahraki*, Mohammad Ali Dadashi, Mohammad Hadi Asgari Pages 217-236
  Land consolidation strategy is very important for economic and agricultural purposes. This strategy can make optimum use of inputs. This study aims to investigate the effect of equipping, renovation and integration of the fields on the income and producing expenditure of the paddy fields, in Gilan Province. The statistical population of the research encompasses the integrated fields and it is consisted of 80,000 farmers of Gilan Province between years 1996 till 2009. The number of samples opted based on the Cochran formula and stratified random sampling method is equal to 384. The methodology of the research is analytic descriptive and the instrument of collecting information is a questionnaire. The collected data were analyzed using SPSS software and paired test (paired t-test). The findings indicate that the utilization of agricultural engineering techniques, mechanization and fields integration has had a positive and significant impact on reduction of expenditures and increase of income of exploiters, Therefore, this strategy should be considered in planning and policy making in the agricultural sector.
  Keywords: Land Integration, agriculture, Economic Impacts, Land Plots, Guilan Province
 • morteza tahami pour*, vida varahrami, vajihe ghavidel Pages 237-261
  The main aim of this project was to measure price risk of “Pistachios” and identifies its affecting factors. price risk of pistachio for country (Iran) and regions, which were major manufacturers of it, was measured by using Coppock index, coefficient of variability, ARIMA and GARCH methods and then these major manufacturers where ranked in this regard. Economic models and Panel patterns used to determine the effective factors on price risk of pistachio. In this study, the provinces of Kerman, Yazd, Semnan, Khorasan, South Khorasan and North Khorasan were investigated and the data have been collected during the period 1993-2014. Results indicated that the price risk of pistachio increased over time. And Yazd had the lowest price volatility and South Khorasan had the highest price risk. Global price variables of pistachio and exchange rate, with 0.7 and 1.2 respectively, had a significant effect on price volatility inside the country.
  Keywords: agriculture, Price Risk, Calculating Risk, Pistachio, Panel Data Model
 • Raihaneh Riahi* Pages 263-275
  Overdraft of groundwater in Marvdasht city reduces the salinity and level of water in this area. In this study, the results of the suitable wheat supply function are provided regardless of externalities. The externalities of using groundwater resources on income, expenses and profits of farmers in the context of wheat supply function have been studied. The results of this study showed that by applying the externalities on income, due to increase in product performance and therefore farmer's income, wheat supply has been increased. In this regard, increase in farmer’s income for one percent because of the overdraft of groundwater resources, increased wheat supply percentage by 0.36. Inclusion of the externalities of exploitation of groundwater resources on the cost of pumping in the supply function, reduced wheat supply. So that a one percent increases in costs resulting from the overdraft of groundwater resources caused, about 0.03 percent decrease in wheat supply. Also, importing the externalities of the exploitation of groundwater resources on wheat farmer's profit decreased about 0.1 percent of the supply.
  Keywords: Externalities of pumping cost, externalities of incom, wheat supply