فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/18
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فایقه اطمینانی، ادیبه اطمینانی صفحات 9-22
  باکتری های اندوفیت با توانائی تولید ترکیبات آنتاگونیست، قادر به کنترل بیمارگرهای گیاهی هستند. این مطالعه به منظور بررسی توانایی تولید ترکیبات آنتاگونیستی در باکتری های اندوفیت بادمجان انجام پذیرفته است. در این پژوهش باکتری های اندوفیت از ریشه بادمجان، جداسازی گردید، سویه ها از نظر تولید سیدروفور، هیدروژن سیانید و آنزیم پروتئاز مورد بررسی قرار گرفتند. 5 جدایه برای مطالعات ژنتیکی انتخاب شد. پس از استخراج DNA ژنومی، از روش PCR به منظور تکثیر ژن 16S rDNA استفاده گردید. به منظور شناسایی دقیق باکتری جداسازی شده، محصول PCR، تعیین توالی و ترادف بازی 16SrDNA BLAST گردید. تمام باکتری های جداسازی شده در این پژوهش قادر به تولید آنزیم پروتئاز بودند. تنها یک سویه قادر به تولید هیدروژن سیانید بود. نتایج آزمون سیدروفور برای دو سویه مثبت بود. نتایج تعیین توالی نشان داد که باکتری های جداسازی شده متعلق به باسیلوس اندوفیتیکوس است که با سویه تیپ شباهت 100 درصدی دارند و سویه های جداشده در این پژوهش، می توانند در افزایش رشد گیاه به کار روند. از آن جا که کشاورزی پایدار به توانائی حفظ تولید، همراه با استمرار نگه داشت منابع و حفظ محیط زیست تاکید دارد، لذا کاربرد باکتری های اندوفیت در راستای اهداف کشاورزی پایدار است و بی شک با شناخت و کشف مکانیزم های دخیل می توان به این مهم دست یافت.

  کلیدواژگان: اندوفیت، بادمجان، باکتری، سیدروفور
 • مریم پناهنده، مریم مروتی صفحات 23-39
  فلزات سنگین جزء آلاینده های پایدار محیط زیست بوده و قابلیت تجمع پذیری در بافتهای مختلف آبزیان را دارند. در بررسی حاضر غلظت فلزات سنگین مختلف (سرب، روی، مس، کادمیوم وکروم) در آب بخشهای مختلف تالاب انزلی و در بافت عضله اتواع مختلف ماهی (اردک ماهی، کپور محلی، شاه کولی، ماهی سیم ، ماهی کاراس) با روش جذب اتمی اندازهگیری شد. نتایج نشان داد بیشترین غلظت فلزات درمحیط آبی مربوطه به روی (06/0± 77/1 میلی گرم بر لیتر) بوده که در بخش مرکزی تالاب انزلی اندازه گیری شده است. همچنین کمترین غلظت فلزات مربوط به کروم (01/0± 027/0 میلی گرم بر لیتر) بود که در بخش غربی تالاب انزلی اندازه گیری شد. در بررسی حاضر بیشترین غلظت عناصر در بافت عضله ماهی متعلق به عنصر روی (45/4± 34/26 میکرو گرم بر گرم) در اردک ماهی و کمترین غلظت نیز مربوط به عنصر کادمیوم (09/0± 1/0 میکرو گرم بر گرم) در شاه کولی اندازه گیری شد. نتایج بررسی ریسک ناشی از خطر فلزات سنگین بر حیات زنده اکوسیستم تالاب انزلی حاکی از آن است که دو عنصر کادمیوم و روی در آب برای ماهیان تالاب انزلی دارای ریسک بالقوه به طرف زیاد هستند.
  کلیدواژگان: تالاب انزلی، حیات اکوسیستم، خطر بالقوه، فلزات سنگین
 • احمد حسینی، جعفر حسین زاده صفحات 41-54
  به منظور تعیین نحوه استقرار طبیعی زادآوری جنسی بنه و کیکم، سه توده از جنگل های حفاظت شده دالاب، استان ایلام، با شرایط توپوگرافیک متفاوت در فصول بهار و تابستان 1395 بررسی شد. موقعیتهای استقرار زادآوری شامل "زیر تاج درخت"، "زیر و پناه درختچه "، "زیر و پناه بوته "، " کنار سنگ " و "فضای عاری از پوشش" بود. در هر توده یک ترانسکت پایه در جهت عمود بر شیب دامنه پیاده و در امتداد آن برای هر یک از موقعیتهای استقرار زادآوری سه تکرار انتخاب و برای هر کدام یک پلات دایره ای 15 مترمربعی دائمی پیاده شد. در هر پلات تعداد نهالها و بلندی آنها به تفکیک گونه اندازهگیری شد. تغییرات فصلی زادآوری بنه و کیکم با کاهش معنی دار همراه بود. بیشترین میزان زادآوری بنه در جهت شمالی و ارتفاع 1400 متر از سطح دریا و در مورد کیکم در جهت شمالی و ارتفاع 1550 متر از سطح دریا یافت شد. بیشترین میزان زادآوری بنه در زیر تاج درختان بلوط و بنه بوده و کمترین میزان آن بسته به شرایط رویشگاه در زیر تاج درختان کیکم و کنار سنگ ها بوده و در فضای آزاد زادآوری بنه یافت نشد. بیشترین میزان استقرار زادآوری بنه و کیکم در جهت شمالی تاج درختان بود. بیشترین میزان استقرار زادآوری بنه در فاصله 3/1 تاج درخت یافت شد. بیشترین تراکم نهال های بلند بنه و کیکم در فواصل 3/2 و 3/3 تاج درخت و کمترین میزان آنها در فاصله 3/1 تاج درخت بود.

  کلیدواژگان: احیای جنگل، استقرار زادآوری طبیعی، بنه، زاگرس، کیکم
 • نستوه حیدری، مژده چله مال دزفول نژاد*، مهران جواهری بابلی صفحات 55-67

  360 قطعه بچه ماهی کپور در یک طرح تصادفی در قالب 4 تیمار و هر تیمار با سه تکرار بررسی شدند. به جیره غذایی پایه تیمار ها به ترتیب مقادیر صفر،ppm1000 ،ppm2000،ppm3000 عصاره استویا اضافه گردید. ماهیان به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهیان در ابتدا و انتهای دوره زیست سنجی شدند و شاخص های رشد شامل افزایش وزن، افزایش طول، درصد رشد نسبی، درصد رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین بین تیمارها مقایسه گردید. ماهیان در ابتدای دوره و انتهای دوره به منظور تعیین میزان چربی، خاکستر، پروتئین خام، فیبر خام، کربوهیدرات و رطوبت موردسنجش و بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تقریبا تمام شاخص های رشد مورد مطالعه که شامل افزایش وزن (775/3±154/21 گرم) ، درصد رشد نسبی (037/0±211/0درصد) و درصد رشد ویژه (182/0±540/1 درصد) در تیمار 3 (تیمار تغذیه شده با ppm 2000 عصاره استویا) افزایش معناداری نسبت به تیمار شاهد داشت (05/0 p<) هر چند که این اختلاف معنی دار بین شاهد و تیمارهای تحت تیمار با عصاره استویا در غلظت های 1000 و 3000 قسمت در میلیون مشاهده نشد. از نظر ترکیبات شیمیایی بدن تفاوت بین میانگین فاکتورهای رطوبت، چربی، پروتئین و کربوهیدرات تیمارهای آزمایش با تیمار شاهد معنا دار بود (05/0 p<). بین میزان خاکستر بدن تیمار های آزمایش اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0p<). در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق افزودن عصاره استویا به میزان ppm 2000 در جیره غذایی ماهی کپور معمولی جهت بهبود پارامترهای رشدی، تغذیه و کیفیت لاشه در این ماهیان بهترین نتایج را داشت.

  کلیدواژگان: ترکیبات شیمیایی، شاخص های تغدیه ای، شاخص های رشد، عصداره اسدتوی ا، فیله ماهی کپور معمولی
 • ایمانه دهقانی، اکبر مستاجران صفحات 69-88
  کی از راه کارهای بهبود کمیت و کیفیت محصول گندم استفاده از سویه های همولوگ باکتری Azosprillum brasilense با گندم می باشد. برای تعیین سویه همولوگ (وجود رابطه ارگانیک بین دو عضو و یا اندام) ، بررسی معیارهای رویشی و شاخص های دفاعی ضروری است. در این مطالعه از ترکیب شش رقم گندم بومی ایران به نام های امید، سرداری، روشن، شعله، طبسی و شاه پسند با دو سویه Sp7 و Sp245 از باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس با غلظتCFU ml-1 107جهت معرفی یک سیستم همیار همولوگ استفاده گردید. نمونه های گیاهی ده روزه برداشت شده و شاخص هایی نظیر وزن خشک، حداکثر طول بخش هوایی، طول ریشه، تعداد ریشه و انشعابات آن ، پروتئین، پرولین، فعالیت آنزیم های فنیل آلانین آمونیالیاز و تیروزین آمونیالیاز اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در اثر تلقیح گندم با سویه هایSp7 و Sp245 باکتری آزوسپیریلوم برازیلنس افزایش یافت و تمام شاخص های اندازه گیری شده در Sp245 نسبت به Sp7 بیشتر بود به استثنای پرولین که برای هر دو سویه کاهش یافت. بهترین ترکیب سیستم همیاری در روشن-Sp245 ملاحظه شد که میانگین شاخص های اندازه گیری شده در آن چندین برابر سایر ترکیبات همیاری بین رقم-سویه بود.

  کلیدواژگان: آزوسپیریلوم برازیلنس، تیروزین آمونیالیاز، شاخص های فیزیولوژیک، فنیل آلانین آمونیالیاز، گندم، هومولوگ
 • مهرداد باباربیع، حسین زارعی، محسن یزدانیان صفحات 89-99
  در سال های اخیر مصرف کود های شیمیایی، پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی در خصوص وضعیت سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده به همراه داشته است. کمپوست که مخلوطی فرآوری شده از مواد آلی می باشد، از دیر باز به دلیل اثرات اصلاح کنندگی خاص و منحصر به فردی که بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک و در نتیجه رشد و افزایش محصول دارد مورد توجه کشاورزان قرار داشته است. بی شکل بودن کمپوست ها، مشکلات زیادی را در پخش آن ها در سطح زمین و یا در زمان مخلوط کردن با سایر مخلوط های گلدانی ایجاد می نماید. استفاده از کمپوست پلت شده یکی از راه های مناسب برای رفع این مشکل است. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی محتویات کمپوست های تولید شده از برخی مواد آلی و ضایعاتی بوسیله لارو Potosia cuprea و مقایسه آن ها با ورمی کمپوست و قابلیت پلت شدن آن ها بوسیله لارو مذکور بود. بدین منظور از زباله آشپزخانه ای، برگ های توت و انگور، چمن قیچی شده و مخلوط برگ-های مختلف (انجیر، پالونیا، توت و انگور) استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین هدایت الکتریکی، مواد آلی، ازت کل، پتاسیم و فسفر در کمپوست زباله آشپزخانه حاصل شد. بیشترینpH ، میزان تبدیل ضایعات به کمپوست و یکنواختی کمپوست تولید شده مربوط به کمپوست چمن قیچی شده بود. به طور کلی نتایج نشان داد که لارو Potosia cuprea تاثیر بسزایی در تولید کمپوست پلت شده داشت. کمپوست های تولید شده اگر چه pH و هدایت الکتریکی بالاتری نسبت به ورمی کمپوست داشتند اما بالا بودن سایر محتویات و پلت شدن، استفاده از آن ها را ممکن می سازد.

  کلیدواژگان: پلت، ضایعات، کمپوست، لارو Potosia cuprea
 • سمیه شریفی فرد، منصوره قائنی*، لاله رومیانی صفحات 101-114

  نتایج آنالیز واریانس نشان داد که بیشترین میزان چربی تولید شده در هر لیتر در شوری 45 گرم در لیتر و به میزان 74/98 درصد بود، اما اختلاف معناداری با سایر تیمارها نداشت. در میان تمامی اسیدهای چرب اندازه گیری شده، اسید چرب میریستیک بالاترین میزان را در هر 4 تیمار داشت. اما بالاترین میزان را در تیمار 4 (شوری 45 گرم/لیتر) نشان داد. مجموع اسیدهای چرب اشباع شده و همینطور اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA) ، در بین تیمارها اختلاف معناداری را نشان ندادند (P> 0. 05). مجموع اسیدهای چرب چند غیر اشباع (PUFA) و همینطور اسیدهای امگا6 بالاترین میزان را در تیمار 4 داشتند، اما مجموع اسیدهای چرب امگا3 در تیمار 3 (شوری 30 گرم بر لیتر) دارای بالاترین میزان بودند. در مورد پروتئین، بالاترین میزان آن در تیمار با مقدار 21/61 % مشاهده شد و به دنبال آن، تیمار 1 با 71/51 ، و تیمار 3 با 29/49 % به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. پایین ترین میزان پروتئین در تیمار 4 با 71/47 % مشاهده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که ریزجلبک اسپیرولینا می تواند به طور موفقیت آمیزی در آبهای با شوری بالا بدون تائیر عمده بر اسیدهای چرب خود، رشد کند.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، Spirulina Platensis، پروتئین، شوری، محیط کشت TMRL
 • راضیه کسلخه، عیسی جرجانی، حسین صبوری، میثم حبیبی، علی ستاریان صفحات 115-125
  در این تحقیق هسته میوه هفت گونه زیرسرده Rubusاز سرده Rubus توسط استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ الکترونی (SEM) در شمال ایران مطالعه شد. نتایج نشان داد، که این هسته ها دارای طول حدود 4-2 میلی متر می باشند. بزرگترین هسته-ها مربوط به گونه های R. caesius و R. sanctus و کوچکترین هسته ها مربوط به گونه های R. hirtus و R. dolichocarpusمی باشند. شکل هسته کلیوی (R. caesius) ، سه ضلعی (R. discolor) ، بیضوی (R. dolichocarpus، R. hirtus و R. hyrcanus) ، تخم مرغی (R. persicus) و مورب (R. sanctus) مشاهده می شود. تزئینات سطح خارجی اندوکارپ نیز بین گونه ها متغییر بود به طوری که فرورفتگی های کم عمق و عمیق در سطح اندوکارپ مشاهده شد. رنگ هسته تمام گونه ها سفید می باشد. سطح هسته R. sanctus دارای کرک های ساده و ستاره ای شکل می باشند که سایر گونه ها فاقد این صفت می-باشند. بنابراین مطالعه ریزریخت شناسی هسته تمشک به عنوان یک صفت سیستماتیکی ارزشمند در شناسایی گونه های Rubus قابل استفاده می باشند.

  کلیدواژگان: هسته، تمشک، اندوکارپ، ریخت شناسی، _ SEM
 • هادی نصرتی، پرتو روشندل * صفحات 127-141

  پژوهش حاضر اثر تغذیه سیلیکونی (5/0 و 1 میلی مولار) در دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris) (لوبیا چیتی و لوبیا سبز) تحت شوری ناشی از کلریدسدیم (50 میلی مولار) بررسی شد. برای هر رقم، آزمایشی مستقل در قالب طرح کاملا تصادفی روی دانه رست های 12 روزه انجام گرفت و تا چهار هفته اعمال تیمارها ادامه یافت. صفات مورد ارزیابی عبارت بود از وزن خشک ساقه و ریشه، میزان کلروفیل کل، نشت الکترولیتی غشاء، محتوای نسبی آب و پرولین برگها، غلظت کاتیونهای Na+ و K+ در ریشه و ساقه. نتایج نشان داد تنش شوری باعث کاهش معنی دار در بیوماس، غلظت K+، کلروفیل کل و محتوای نسبی آب برگ ها می شود ولی بر میزان غلظت Na+، پرولین و نشت الکترولیت ها افزوده شد. همراه با تغذیه سیلیکونی درصد ارتقاء بیوماس در لوبیا چیتی بیش از لوبیا سبز بود. داده های این پژوهش پیشنهاد می کند سیلیکون با جلوگیری از ورود سدیم اضافی و کاهش نشت الکترولیتی همراه با بالا بردن محتوای نسبی آب تحمل به تنش شوری را در لوبیا چیتی افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: انتخابگری +K+، Na، لوبیا چیتی و سبز، مقاومت به شوری، Si
 • سیدمسعود هاشمی کروئی* صفحات 143-154

  وجود و یا ورود کاندیدا در دهان بهمراه عوامل زمینه ساز مختلف در ایجاد دنچراستئوماتیس کاندیدیائی نقش دارند. انواعی از کاندیدا بخصوص کاندیدا آلبیکنس قادر به ایجاد آن می باشند که در درمان نسبت به داروهای ضد قارچ واکنش های متفاوت نشان میدهند. هدف از این تحقیق تعیین میزان شیوع دنچراستئوماتیس کاندیدیائی و تعیین حساسیت آنها نسبت به داروهای ضد قارچ بوده که با آزمون های آزمایشگاهی به روش انتشار در ژل با استفاده از دیسک انجام شد. در این تحقیق از 43 نمونه تهیه شده از افراد دچار دنچراستئوماتیس در 20 نمونه (51/46%) مخمر کاندیدا جدا و شناسائی شد که 13 نمونه (65 %) کاندیدا آلبیکنس، 4 نمونه (20%) کاندیدا کروزه ای، 1 نمونه (5%) کاندیدا تروپیکالیس و 2 نمونه (10%) سایرکاندیدا بوده است. در این مطالعه تحقیقاتی با مقایسه میانگین های قطر هاله ممانعت از رشد انواع کاندیدا بر اساس نوع داروی ضد قارچ با آزمون دانکن مشخص شده است که داروی ضد قارچ تربینافین با میانگین قطر هاله ممانعت از رشد52/4 ± 15/34 میلی متر و گریزوفولوین با میانگین قطر هاله ممانعت از رشد برابر با 40/6 ± 25/8 میلی متر بترتیب بیشترین و کمترین اثر ضد قارچی را داشته و این تفاوت با0. 001 Pv< معنی دار بوده است.

  کلیدواژگان: میزان بروز، دنچراستوماستیس کاندیدائی، دندانپزشکی، داروهای ضد قارچ
 • مجتبی یزدانی، معصومه خسروی رینه، اکرم احمدی صفحات 155-163
  بسیاری از جلبک ها مقادیر زیادی ذخایر روغنی تولید می کنند که می تواند به بیودیزل تبدیل شوند. جهت بررسی میزان تولید لیپید، ریزجلبک های Chlorella vulgaris، Scenedesmus obliqus و Spirulina platensis انتخاب شدند. نمونه برداری از مناطق مختلف انجام شده و در شرایط مناسب کشت داده شدند. بر اساس نتایج، کمترین میزان اسید چرب اشباع در گونه Chlorella vulgaris (79/21%) مشاهده گردید. اسیدهای چرب اشباع اسید لوریک (C12:0) ، اسید مریستیک (C14:0) ، اسید پنتا دسیکلیک (C15:0) ، اسید پالمتیک (C16:0) و اسید استئاریک (C18:0) در تمامی گونه ها به میزان متفاوت مشاهده شدند. بیشترین میزان اسید چرب غیر اشباع در گونه Chlorella vulgaris مشاهده گردید. تنوع اسیدهای چرب نیز در گونه ها متفاوت است. بیشترین تنوع تعداد اسیدهای چرب در گونه Scenedesmus obliques با تعداد 22 نوع مشاهده شد و این تعداد در دو گونه Chlorella vulgaris و Spirulina platensis به ترتیب به 12 و 10 نوع اسید چرب رسید. بیشترین میزان اسید چرب اشباع چندگانه EPA و DHA در گونه Scenedesmus obliques گزارش گردید. بیشترین میزان اسید چرب غیر اشباع متعلق به اسید لینولنیک (C18:3) بود. بیشترین میزان اسید چرب دارای دو باند غیر اشباع در گونه Spirulina platensis برابر با 6/18% مشاهده شد. بیشترین میزان اسید چرب دارای سه باند غیر اشباع در گونه Chlorella vulgaris برابر با 53/48 % اندازه گیری گردید. اسید های چرب غیر اشباع دارای باندهای چندگانه تنها در گونه Scenedesmus obliques مشاهده شد. بیشترین ترکیب اسید چرب موجود در جلبک های مورد مطالعه مربوط به انواع اسیدهای چرب غیر اشباع بود.

  کلیدواژگان: بیودیزل، اسیدچرب، کلرلا، سندسموس، اسپیرولینا
|
 • Faegheh Etminani, Adibeh Etminani Pages 9-22
  Endophytic bacteria are able to control plant pathogens by producing antagonistic compounds. This research was conducted to determine antagonistic ability of bacterial endophytes in egg plant (Solanum melongena L.). In this research endophytic bacteria were isolated from root of eggplant (Solanum melongena L.). Strains were surveyed for siderophore, Hydrogen cyanide and protease tests. 5 isolates were selected for genetic assay. After genomic DNA extraction, 16S rDNA gene was amplified using PCR for precisely bacterial identification. Then, the PCR product was sequenced by BLAST All isolated bacteria were able to produce protease. Only one strain (eg5) was able to produce cyanide hydrogen. The siderophore test was positive for two strains (eg2 and eg4). Based on the 16S rDNA sequence studies, this bacterium belonged to Bacillus endophyticus and indicated 100% similarity to type strain. The endophytic bacteria isolated in this study can be used to promote plant growth. Knowledge about endophytic bacteria- plant interaction can provide effective strategy to develop sustainable agriculture in order to ensure yield improvement without affecting environment.
  Keywords: bacteria, eggplant, endophytic, siderophore
 • maryam morovati Pages 23-39
  Heavy metals are part of the environmental pollutants and have the capability of aggregation in various aquatic tissues. In this study, the concentration of various heavy metals (Lead, Zinc, Copper, Cadmium and Chromium) was measured by atomic absorption method in water of different parts of Anzali wetland and different fish muscle tissue )Esox lucius, Cyprinus carpio, Chalcalburnus chalcoides, Abramis brama, Carassius carassius). The results showed that the highest concentration of metals in water media related to Zink (1. 77± 0. 06 mgl-1) which was measured in the central part of Anzali wetland, Also, the lowest concentration of metals related to Chromium (0. 027 ± 0. 01 mgl-1) was measured in the western part of Anzali wetland. In this study The highest concentrations of the elements measured in the fish muscle tissue belong to the zinc element (26. 34 ± 4. 45 µgr /g) for Esox lucius and the lowest concentrations of the elements belong to the cadmium element (0. 1±0. 09 µgr /g) for Chalcalburnus chalcoides. The results of the risk assessment of the heavy metals on the life of Anzali wetland ecosystem indicate that two elements of cadmium and zinc in water for Anzali wetland fish are at high potential risk.

  Keywords: Heavy Metals, Potential Hazard, Life of Ecosystem, Anzali Wetland
 • ahmad hosseini , JAFAR HOSEINZADEH Pages 41-54
  to determine the natural establishment pattern of Pistacia atlantica and Acer cineracens regeneration, three stands of Daalaab protected forests, Ilam province, with different topographic conditions during spring and summer of 1395 was investigated. Regeneration establishment positions were included "under the tree", "under the shrub", "under the bush", "next to the rock" and "bare space". In each stand one transect was established in the direction perpendicular to the slope and along it for each regeneration establishment position three replications were selected and for each a 15m2 circular permanent plot was established. In each plot number of seedlings and their heights was measured. The most amount of regeneration for P. atlantica was found in north aspect and height of 1400 meters a. s. l. , and for A. cineracens in a north aspect and 1550 meters a. s. l. . The most amount of P. atlantica regeneration was found in under the canopy of Q. persica and P. atlantica trees and the lowest amount of it depending on site conditions was found in under the canopy of A. cineracens trees and next to the rocks, and not found in bare spaces. The most regeneration establishment amount of Q. persica and P. atlantica was found in north side of tree shelter and for P. atlantica at a distance of 1/3 tree crown. The most density of tall seedlings was found at a distances of 2/3 and 3/3 tree crown and the lowest was found at a distance of 1/3 tree crown.

  Keywords: Acer cineracens, Forest restoration, Natural regeneration establishment, Pistacia atlantica, Zagros
 • Nastooh Heidari, Moshdeh chelehmal, Mehran Javaheri baboli Pages 55-67

  Three hundred sixty juveniles were randomly distributed into 4 treatments each with three replicates and reared in 300 liter tanks for 2 month. Three experimental treatments were fed with stevia supplemented diet at different concentration (100, 2000 and 3000 ppm) and and control group were feed with non –supplemented diets. At the end of treatments following growth parameters: condition factor, specific growth rate, relative growth rate, weight gain, length gain, food conversion ratio, protein efficiency ratio were measured. Chemical properties of fillet including the amount of fat, crude protein, fiber, carbohydrate, ash and moisture were measured before and at the end of treatment. Results show that there was significant effect on all studied parameters such as weight gain (21. 15±3. 775 g) relative growth rate (0. 211±0. 037%), specific growth rate (1. 540±0. 182%) among fish fed with stevia supplemented diet at 2000 ppm and that of the control (p<0. 05). According to the chemical properties, significant difference was observed between all experimental groups and control group (p<0. 05). Results show that there was no significant effect on the amount of ash among fish fed with stevia supplemented foods and that of the control (p>0. 05). Based on the results of this study, incorporating stevia extract at concentration of 2000ppm had a significant effect on enhancing growth parameters and chemical properties of common carp.

  Keywords: Cyprinus carpio, stevia extract, growth parameters, chemical properties of fillet
 • Imaneh Dehghani , Akbar Mostajeran Pages 69-88
  One way to improve the quantity and quality of wheat production is to use homologous bacterial strains of Azosprillum brasilense. To determine homologous strains, evaluation of growth parameters and defence indexes is essential. This study was conducted to determine a homologous association system using combination of six cultivars of wheat native to Iran named Omid, Sardari, Roshan, Shoaleh, Tabasi and Shahpasand with two bacterial strains (Sp7and Sp245) of A. brasilense with 107 CFU ml-1. The plant samples of 10 days-old were obtained for growth and biochemical analysis. The results show that the average measured indexes such as dry weight, maximum shoot length, root length, number of roots and their branches, protein, Tyrosine ammonia lyase and Phenylalanin ammonia lyase activities were increased due to inoculation of wheat with Sp7 and Sp245 except for prolin. All measured indexes were higher in Sp245 compared to Sp7. The best combination was Roshan-Sp245 associated system with several folds higher in average values as compared to other combinations.
  Keywords: Azosprillum brasilense, Homologous, Phenylalanine ammonia lyase, Physiological parameters, Triticum aestivum L, Tyrosine ammonia lyase
 • Mehrdad Babarabie, Hosein Zarei, Mohsen Yazdanian Pages 89-99
  In recent years the use of chemical fertilizers, have adverse environmental effects and consequences on the health of humans and other living organisms. Compost is a mixture of organic materials processed, for a long time due to certain unique Moderators effects on characteristics of physical, chemical and biological of soil and thus grow and increase the product has been beneficial. Formless of compost, provides many problems in distributing them at ground level or at the time of mixing with other potted mixtures. The use of pellets compost is one of the ways to resolve this problem. The aim of this study was examine the contents of the composting of organic materials and other waste produced by the larvae of Potosia cuprea and compare them with the vermicompost and capabilities pellets they were chosen by the larvae. For this purpose, kitchen waste, leaves of vines, mulberry, cut lawn, and mixtures of different leaves (figs, paulownia, mulberry and grapes) were used. Results showed that the highest electrical conductivity, organic matter, total nitrogen, potassium and phosphorus was obtained in compost the kitchen waste. The highest pH, converting the waste to composting and compost uniformity were related to cut lawn. The results showed that the larvae Potosia cuprea had a significant impact on the production of pellet compost. Although pH and electrical conductivity in produced Compost, were higher than vermicompost but, the top of other content and pellets, the use of which makes it possible.
  Keywords: Compost, Larvae Potosia cuprea, Pellets, Waste
 • Samira Sharifi, Mansoreh Ghaeni, Laleh Romiyani Pages 101-114

  The results of ANOVA showed that the highest rate of lipid per liter in salinity of 45 g / l and the amount was 98. 74%, but there was not significant difference with other treatments. Among all the fatty acids measured, Myristic acid has the highest values in all 4 treatments, however, showed the highest value in treatment 4 (salinity of 45 g / L), total saturated fatty acids and also total monounsaturated fatty acids (MUFA) showed not significant difference between treatments (p>0. 05). total polyunsaturated fatty acids (PUFA) and also total omega-6 fatty acids had the highest valus in treatment 4 (salinity of 45 g / L), but total omega-3 fatty acids had highest valus in treatment 3 (salinity of 30g/l).
  Also in the case of Protein, The highest valus of protein was observed in treatment 2 With the amount of 60. 21% and following that, the treatment 1 with the amount of 51. 71% and treatment 3 with amount of 49. 29% were placed respectively in degrees the second and third. The lowest valus of protein was observed in treatment 4 with amount of 47. 71%. The findings of this research showed that Spirulina microalgae could be grow successfully in high salinity waters without major impact on their fatty acids.

  Keywords: Fatty acids, Spirulina Platensis, protein, Salinity, TMRL Medium Culthure
 • Razieh Kasalkheh , Eisa Jorjani , Hossein Sabouri Meisam Habibi , Ali Sattarian Pages 115-125
  In order to micro-morphology study of seed Rubus L. seven seed specimens were collected from different habitats in North of Iran stereo and SEM microscopic methods were applied. The characters were evaluated included dimension, shape, size, trichome and ornaments on surface. The results demonstrated that the mean size of seed was 2-4 mm; the biggest pyrenes were seen in R. caesius, R. sanctus and smallest in R. hirtus, R. dolichocarpus. pyrenes were formed in different shapes e. g. , reniform (R. caesius), triangular form (R. discolor), elliptical form (R. hirtus, R. dolichocarpus, R. hyrcanus), ovate form (R. persicus) and oblique form (R. sanctus). Ornaments on the endocarp surface were presented variably; proments of surface was varied from low to high in treated species. White color was seen in all examined species. Stellate and simple trichome just presented in R. sanctus. General results confirmed that pyrenes morphology of Rubus were valuable character for identification.
  Keywords: Pyrenes, Rubus, Endocarp, Micro-morphology, SEM
 • Hadi Nosrati, Parto Roshandel Pages 127-141

  In the present study the effects of Si (0. 5 and 1 mM) have been investigated in two varieties of Phaseolus vulgaris (pinto bean and green bean) subjected to salinity (50 mM). Two series of experiments were separately arranged in completely randomized design for each of bean varieties and 12-day-old seedlings were introduced to the treatments which lasted for four weeks. The evaluated parameters were dry matters of the shoots and roots, total chlorophyll contents, membrane electrolyte leakage, proline and relative water content of leaves, Na+ and K+ concentrations in the shoots and roots. The results indicated salt stress significantly decreased biomass, K+ level, total chlorophyll and relative water content of leaves, whilst the concentration of Na+, proline and membrane electrolyte leakage increased. Si nutrition caused a marked increment in percentage of biomass in pinto bean which it was more than that of in green bean. Data analysis suggests Si increases salt tolerance in pinto bean by relatively blocking of Na+ entrance along with increasing relative water content of leaves and decreasing membrane electrolyte leakage in the leaves.

  Keywords: K+, Na+ selectivity, pinto, green beans, salt tolerance, Si
 • Seyed Masoud Hashemi Karoei * Pages 143-154

  The presence or entry of Candida yeast to the oral cavity with underlying conditions plays an essential role in the creation Denture stomatitis. Different types of Candida especially C. albicans able to create Denture stomatitis that shows different reacts to antifungal drugs. The aim of this study was determination of Candidian denture stomatitis and sensitive of them to antifungal drugs that was performed with laboratory tests and gel diffusion method. In this research Candida yeast isolated and identified in 20 samples (%46.51) of 43 samples of Denture stomatitis that were 13 cases (65%) C. albicans, 4 cases (20%) C.kerosei, 1 cases (5%) C.tropicalis and 2 cases (10%) other Candida. By comparing the average diameter of growth inhibition zoon of Candida according to kind of antifungal drug by Duncan test it was found that with P v < 0.001 Terbinafine with growth inhibition zoon Equal to 43.15 ± 4.52 and Griseofulvin with growth inhibition zoon Equal to 8.25 ± 6.40 had highest and the lowest effect respectively.

  Keywords: Occurrence Rate, Candidian Denture Stomatitis, Dentistry Centers, Antifungal Agents
 • Mojtaba Yazdani , Masomeh Khosravi , Akram Ahmadi Pages 155-163
  Many algae produce large amounts of oil that can be converted to biodiesel. To study the lipid production, Chlorella vulgaris, Scenedesmus obliqus and Spirulina platensis were selected. Samplings from different regions were done and cultivated in suitable condition. Based on results, the lowest amount of saturated fatty acids was observed in the Chlorella vulgaris (21. 79%). Lauric acid (C12:0), Meristic acid (C14:0), Penta-dicyclic acid (C15:0), Palmitic acid (C16:0) and Stearic acid (C18:0) were observed in all species in different amount. The greatest amount of unsaturated fatty acid was observed in Chlorella vulgaris. The diversity of fatty acids were different among species. Most of the diversity of fatty acids were observed in Scenedesmus obliqus with 22 fatty acids while that was 12 and 10 in Chlorella vulgaris and Spirulina platensis respectively. The highest amount of EPA and DHA saturated fatty acids were observed in Scenedesmus obliques. The greatest amount of unsaturated fatty acids belongs to the Linolenic acid (C18:3). The greatest amount of 2-bands unsaturated fatty acid were observed in Spirulina platensis with 18. 6%. The greatest amount of 3-bands unsaturated fatty acid were observed in Chlorella vulgaris was measured at 48. 53%. 4-bands unsaturated fatty acids were observed only in Scenedesmus obliques. Most of fatty acids composition in studied microalgae were unsaturated fatty acids types.
  Keywords: Biodiesel, Fatty acids, Chlorella, Scenedesmus, Spirulina