فهرست مطالب

روانشناسی تربیتی - پیاپی 48 (تابستان 1397)
 • پیاپی 48 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرضیه زینی *، الهام خاکسار، محمد بلوچی انارکی، ناهید معتبد صفحات 1-17
  هدف
  پژوهش حاضر، با هدف اثربخشی مداخله بازی های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان بر اساس رویکرد عصب شناختی صورت گرفت.
  روش
  پژوهش حاضر آزمایشی و طرح به کار رفته در این پژوهش، طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع اول ابتدایی شهر یزد سال 95-1394 تشکیل می دادند،که تعداد 100 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در دو گروه کنترل و آزمایش جای دهی شدند. گروه آزمایش 12 جلسه (هر جلسه به مدت 60 دقیقه – دو بار در هفته) ،تحت آموزش راهبرد بازی درمانی گروهی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای استفاده شده آزمون هوش ریون کودکان،آزمون سیف نراقی و آندره ری بود. از روش آماری توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد (از میانگین و آزمون تی برای نمونه های وابسته و انحراف معیار و تحلیل کواریانس).
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که عملکردحافظه و یادگیری دیداری دانش آموزان آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه باگروه کنترل،به صورت معنادار بهبود یافته است. نتایج نشان دادکه مرحله پس آزمون،میانگین امتیازات گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود (p<. 05).
  نتیجه گیری
  لذا می توان نتیجه گرفت که بازی های توجهی بر بهبود عملکردحافظه و یادگیری دیداری دانش آموزان دبستان پسر شده است. بر مبنای نتایج این پژوهش، می توان به مربیان اختلال های یادگیری، مشاوران و روان شناسان پیشنهاد کرد که از این راهبرد،برای بهبود درک،توجه و توالی دیداری دانش آموزان کمک کرد
  کلیدواژگان: رویکرد عصب شناختی، راهبرد بازی درمانی، حافظه دیداری، دقت دیداری
 • شهرام واحدی *، رقیه ملک زاده، موسی پیری صفحات 19-36
  یکی از راهبردهای یاددهی- یادگیری که بر جنبه های شناختی و غیر شناختی فراگیران تاثیر مثبت داشته و یادگیری معنی دار را تسهیل می کند، نقشه مفهومی است. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر آموزش ریاضی به روش نقشه مفهومی بر عملکرد حل مسئله و خودپنداری ریاضی دانش آموزان پسر پنجم ابتدایی انجام گرفت. برای ارزیابی اثربخشی این راهبرد از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. دو کلاس به حجم 15 نفر از دو مدرسه ابتدایی برای گروه های آزمایش و کنترل به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در گروه آزمایش، به روش نقشه مفهومی و در گروه کنترل به روش های مرسوم به دانش آموزان مطالب درسی ارائه شد. آزمون حل مسئله ریاضی و پرسشنامه خود پنداره ریاضی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید. داده های پژوهش با بهره گیری از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس و t مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که گروه آزمایش در حل مسئله ریاضی نسبت به گروه کنترل عملکرد بالاتری داشتند. هم چنین یافته ها بیانگر این است که نقشه مفهومی، خود پنداره ریاضی دانش آموزان گروه آزمایش را ارتقا بخشیده است.
  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، حل مسئله ریاضی، خودپنداره ریاضی
 • یاسر گراوند *، غلامحسین مکتبی، فاطمه فرزادی، مولود سالاری پور صفحات 37-58
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعامل تجربه های محیط تحصیلی با میانجی گری باورهای معرفت شناختی بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه چمران اهواز بود. روش مطالعه حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 96-1395بودند، که تعداد کل آن ها 368 نفربود. از این تعداد 315 نفر به عنوان نمونه ی پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های محیط آموزشی- پژوهشی گراوند (1391) ؛ باورهای معرفت شناسی شومر (1990) و خودکارآمدی پژوهشی صالحی (1390) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار21, amos spss 22استفاده شد، نتایج نشان داد که مدل پژوهش با داده های گردآوری شده از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برازش دارد و باورهای معرفت شناسی میانجی رابطه ی تجربه های محیطی و خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان می-باشد. همچنین بین محیط آموزشی – پژوهشی و تمام مولفه های باورهای معرفت شناسی به جزء باور سریع بودن یادگیری رابطه ی مستقیم وجود داشت، علاوه بر این بین تمام مولفه های باورهای معرفت شناسی به جزء باور قطعی بودن دانش با خودکارآمدی پژوهشی رابطه ی مستقیم وجود داشت، همچنین بین محیط آموزشی- پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی رابطه ی مستقیم وجود داشت. در مجموع باورهای معرفت شناسی به عنوان یک میانجی با نفوذ می تواند بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تاثیر گذار باشد، لذا نقش محوری باورهای معرفت شناسی باید در کانون توجه مداخلات و برنامه ریزی های مرتبط با افزایش خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: محیط آموزشی - پژوهشی، باورهای معرفت شناسی، خودکارآمدی پژوهشی
 • کاظم حسنی *، جمال الدین کولایی نژاد، صحرا فرامرزی، فوزیه عبدی پور، فاروق عبدی پور صفحات 57-72
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی محتوای کتاب فارسی (بخوانیم) پایه ششم ابتدایی براساس عوامل خلاقیت گیلفورد (حافظه شناختی، تفکر همگرا و واگرا و قضاوت ارزشیاب) انجام شده است. جامعه آماری شامل کل محتوای کتاب فارسی (متن و خودآزمایی) در سال تحصیلی 91-92 بود. ابزار گردآوری داده های این تحقیق نیز شامل فرم تحلیل محتوای محقق ساخته بود که بر مبنای شاخص خلاقیت گیلفورد تهیه شده است. روایی آن با اخذ نظرات اساتید برنامه ریزی درسی و روانشناسی تربیتی به دست آمده و پایایی ابزار پس از یکپارچه کردن و تعریف عملیاتی شاخص های خلاقیت گیلفورد و انتخاب 20/0 از محتوای کتاب مذکور با استفاده از آلفای کرنباخ 85/0 برآورد شد. بررسی زمینه میزان تطبیق محتوا در متن با عوامل خلاقیت گیلفورد نشان داد که سطح شناختی با تبیین 94/0 از محتوای کتاب حاضر ببیشترین اهمیت را داراست و بعد ازآن تفکر واگرا 61/4 و تفکر همگرا 80/0 و قضاوت ارزشیاب با 23/0 کمترین درصد را به خود اختصاص دادند. در زمینه تطبیق خودآزمایی می توان گفت که تفکر واگرا با 7/40 حافظه شناختی با 48/31 تفکر همگرا 77/27 یشترین درصد را به خود اختصاص دادند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در محتوا (متن) کتاب فارسی پایه ششم به حافظه شناختی توجه بیشتر و به سطوح بالای خلاقیت توجه کمتری شده است و در خودآزمایی ها، بیشترین توجه به تفکر واگرا شده است.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، خلاقیت، الگوی خلاقیت گیلفورد، کتاب فارسی (بخوانیم ) پایه ششم ابتدایی
 • فریبرز درتاج، ابراهیم مهرعلیان * صفحات 73-86
  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی مداخله امید درمانی براهمال کاری تحصیلی دانش‏آموزان دبیرستان های پسرانه ناحیه 1 شهر قزوین بوده است، از بین دانش آموزان پسر دبیرستان های ناحیه یک شهر قزوین که تعداد دانش آموزان آن1815 نفر بود دو کلاس با ظرفیت 58 نفر با شیوه ی نمونه گیری خوشه ایانتخاب و پس از پر کردن پرسشنامه اهمال کاری سولومن و راثبلوم (1984) ، مشخص شد که 26 نفر آنها دچار اهمال کاری در سه حوزه امتحانات ، تکالیف و مقالات این پرسشنامه هستند که منجر به افت عملکرد دانش آموزان شده بود. پس از آموزش دوره امید در گروه 10 نفره آزمایش در قالب 6 جلسه و مقایسه آن با گروه کنترل با همان تعداد، داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیری بررسی شدند و نتایج نشان داد که اهمال کاری دانش آموزان با ایجاد مهارت های امید وخودباوری در دانش آموزان کاهش می یابد
  کلیدواژگان: دانش آموزان، اهمال کاری، امید درمانی، نمونه گیری خوشه ای
 • داریوش عظیمی، آسیه شریعتمدار *، ابراهیم نعیمی صفحات 87-103
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرسختی روان شناختی بر خودکارآمدی تحصیلی و پذیرش اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری همه دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر پارس آباد در سال تحصیلی 95-1394 و نمونه این پژوهش 30 نفر از دانش آموزان این جامعه بودند که به روش تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و براساس ملاک ورودی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس پذیرش اجتماعی کراون-مارلو و مقیاس خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز استفاده شد. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مولفه های سرسختی روان شناختی را دریافت کردند اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره آشکار ساخت که میانگین نمرات پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی گروه آزمایش در پس آزمون بیشتر بود و میان گروه آزمایش و گواه از لحاظ پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد (001/0> p). بنابراین می توان نتیجه گرفت که آموزش مولفه های سرسختی روان شناختی بر پذیرش اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی تحصیلی، پذیرش اجتماعی
 • اکبر عطادخت، بهمن زردی گیگلو *، حدیثه لاله صفحات 103-126
  هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه پنج عاملی شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه های تحصیلی ششم، هفتم، هشتم و نهم شهرستان اردبیل تشکیل می داد. از این میان 450 نفر نمونه به روش خوشه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پنج عامل شخصیت برای کودکان-فرم کوتاه (مارکوس و کوکینوس، 2017) و پرسشنامه شخصیت آیزنک-فرم کودکان و نوجوانان (1975) استفاده شد. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب همسانی درونی و جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی همگرا، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج حاصل از ضریب همسانی درونی نشان داد که این مقیاس از پایایی مناسبی برخوردار است (هوشیاری 75/0، عقلانیت/گشودگی 87/0، پذیرش 72/0، بی ثباتی هیجانی 88/0، برون گرایی/ انرژی 83/0). نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج عامل هوشیاری، عقلانیت/گشودگی، پذیرش، بی ثباتی هیجانی و برون گرایی/انرژی 77/66 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این مقیاس از برازش مناسبی برخوردار است (96/0=CFI، 95/0=TLI، 94/0=RFI و 057/0=RMSEA) ؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت این پرسشنامه ابزار مناسبی جهت ارزیابی مدل پنج عاملی شخصیت در کودکان و نوجوانان است.
  کلیدواژگان: پنج عامل شخصیت کودکان (BFQ-C-SF)، پایایی، روایی، دانش آموزان
 • سعید مذبوحی، ابوطالب سعادتی شامیر * صفحات 127-145
  هدف از مطالعه حاضر ، پیش بینی مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه دوم بر اساس خودکار آمدی و هوش معنوی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران بود. بدین منظور از بین 3245 نفر از دانش آموزان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با بهره گیری از شیوه نمونه گیری طبقه ای مرحله ای 245 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های مسئولیت پذیری ، خود کار آمدی و پرسشنامه هوش معنوی توسط را در یک نشست تکمیل کردند. جهت تحلیل داده ها بعد از بررسی مفروضه های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین همبستگی بین خودکار آمدی و هوش معنوی با مسئولیت پذیری معنادار بود همچنین بین نمره کلی هوش معنوی و تمامی خرده مقیاسهای آن (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط حالت هوشیاری) با نمره مسئولیت پذیری همبستگی معنادار یافت شد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، هوش معنوی، مسئولیت پذیری، دانش آموزان دختر
 • فاطمه ابوطالبی، احمد خامسان *، میترا راستگومقدم صفحات 147-168
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین انواع، میزان و اهمیت شبکه حمایت اجتماعی ادراک شده با بهزیستی ذهنی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی (رگرسیون) و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر بیرجند بوده اند. 220 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی از بین سه مرکز پیش دانشگاهی انتخاب شدند. از مقیاس حمایت اجتماعی کودکان و نوجوانان (CASSS2000، مالکی، دیمری و الیوت، 2000) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) برای سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد بین میزان حمایت ادراک شده از سوی والدین و هم کلاسی ها با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به علاوه، فقط اهمیت حمایت دریافت شده از سوی والدین، با بهزیستی ذهنی ارتباط مثبت و معناداری داشته است. از بین انواع حمایت، فقط حمایت عاطفی و اطلاعاتی ارتباط مثبت و معناداری با بهزیستی ذهنی داشته است. از سوی دیگر، بین انواع و شبکه حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی همبستگی معناداری مشاهده نشد. نتایج این پژوهش به طور ویژه به نقش حمایتی والدین در شبکه حمایت اجتماعی در بهزیستی ذهنی نوجوانان دختر تاکید دارد.
  کلیدواژگان: بهزیستی ذهنی، شادکامی، انواع حمایت اجتماعی، شبکه حمایت اجتماعی، پیشرفت تحصیلی
|
 • Marzyah Zeyni *, elham khasar, mohammad baloochi, nahid motabd Pages 1-17
  Objective
  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of group play therapy on improving memory performance and visual learning in primary school children based on neurological approach.
  Method
  The present research is experimental and The design used in this study was pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study was all male primary school students in Yazd in The year 1394-95 was formed. 100 of them were selected using multistage cluster sampling method and then were randomly assigned to control and experimental groups. The experimental group received 12 sessions (each session 60 minutes - twice a week), received trained in group play therapy, The control group received no intervention. The instruments used were The Rey–Osterrieth complex figure test (ROCF), Raven's Progressive Matrices and Seife Naraghi Test
  was used for data analysis
  Results
  The results showed that Memory and visual learning of students in the experimental group compared with the control group significantly improved. the methods of descriptive and inferential statistics (mean and t-test for dependent samples and standard deviation) of degrees of freedom (p <.05)
  Conclusions
  Therefore it can be concluded that the strategy of group play therapy can improve the perceived performance, attention and visual sequences in male students. Based on the results, Educators are engage in learning disorders,such as teachers, counselors and psychologists suggested that this strategy is to improve the understanding, attention and visual sequences helped of students.
  Keywords: Neuropsylogical approach, the strategy play therapy, Visual memory, visual accuracy
 • Shahram Vahedi*, moosa piri Pages 19-36
  The concept mapping as learning- teaching strategy has positive effects on cognitive and non-cognitive aspects of learning and it facilitates meaningful learning. The study examined the effect of concept-mapping on mathematical problem- solving performance and self-concept among 5th graders elementary school students. A pretest and posttest control-group quasi-experimental design was employed to evaluate the instructional effectiveness of this strategy. Thirty boys were randomly selected from two elementary schools located in Bostanabad District of Tabriz city, Iran was used as subjects for the study. One classroom of 15 fifth-grade students made up the experimental group, and 15 fifth-grade classrooms students comprised the control group. The experimental group was taught selected topics in math using concept-mapping strategies, while the control group was taught using the traditional lecture method. The Self-Description Questionnaires (SDQ) and mathematical performance test were used for data collection. Data have been analyzed by ANCOVA and T-test. The result of the study showed that the experimental group performed significantly better in mathematical problem solving than the control group. Also, the findings revealed that the concept mapping promotes students’ mathematics self-concept.
  Keywords: concept map, mathematical problem -solving, self-concept
 • yaser garavand *, Gholam Hossein Maktabi, Fatemeh Farzadi, Molod Salaripur Pages 37-58
  The purpose of this study was to investigate the role of interaction of educational environment experiences with the mediation of epistemological beliefs on the research self-efficacy of graduate students of Chamran University of Ahwaz. The method of this study was correlation of path analysis. The statistical population consisted of all post-graduate students of humanities in Shahid Chamran University of Ahwaz in 1395-96, That total number of them was 368. Of these, 315 people were selected as a research sampleby using stratified random sampling method. To collect the research data Questionnaires of educational-research environment Gravand(1391); Schumer's epistemological beliefs (1390) and research self-efficacy Salehi, (2011) were used. The results showed that the research model is compatible with the data collected from graduate students and the beliefs of epistemology are mediator the relationship between environmental experiences and research self-efficacy of students. Also, there was a direct relationship between the educational-research environment and all components of epistemological beliefs, including the belief in fast Learning. In addition, there was a direct relationship between all components of epistemological beliefs with research self-efficacy Instead of believing the certainty of knowledge, Also, there was a direct relationship between the educational-research environment and the research self-efficacy. In general, epistemological beliefs as an influential mediator can influence the research efficiency of students. Therefore, the central role of epistemological beliefs should be in the focus of interventions and planning associated with increasing the research self-efficacy of students.
  Keywords: Educational environment - research, epistemological beliefs, research self-efficacy
 • Kazem Hassani *, Jamalodin Koolai Nezhad, Sahra Faramarzai, Fozieh Abdipoor, Farough Abdipoor Pages 57-72
  The present research has been carried out with the aim of evaluating Farsi book’s contents of elementary sixth- grade based upon Gilford’s creativity factors including memory cognition, convergent and divergent thought, and evaluative judgment. The statistics society of the entire Farsi book’s contents contains text and test in the academic year 1391-92. The collection tool of this research’s data is the researcher- made contents analysis form based on Gilford’s creativity indexes. Its justifiability has been gained by getting professors’ opinions of study planning & educational psychology and tool permanency from integrating and operating definition of Gilford’s creativity indexes and selecting 0.20 contents of the above mentioned book through using Cronbach’s alpha was assessed 0.85 percent. The survey of the adjustment rate context in text with Gilford’s creativity indexes showed that cognitive level with an explanation for .0.94 of the book’s contents had the most significance followed by 4.61, 0.80, 0.23 for divergent thought, convergent thought, and evaluative judgment respectively. Concerning self-evaluation adjustment, it is true to say that convergent thought, cognitive memory, and divergent thought have scored 40.7, 31.48, and 27.77 percent respectively. It could be possible to reach this conclusion that in Farsi book’s contents of elementary sixth- grade, therefore, cognitive memory has received more attention than the high levels of creativity and most attention has also been paid to divergent thought in self- evaluations.
  Keywords: content analysis, creativity, Gilford’s creativity pattern, Farsi book of elementary sixth, grade
 • Ebrahim Mehraliyan * Pages 73-86
  the purpose of this research was efficacy of hope therapy on procrastination high school students who live in area 1of Qazvin city . the procrastination. the present study using a treatment based on hope tries to solve this problem. The sample of the research includes Fifty eight boys were chosen in clustering among 1815 boys of high school the first and second area of Qazvin. After to answer the Solomon and Rothblums(1984) procrastination questionnaire, marked that twenty four of those involved procrastination in the three domain examinations, homeworks and articles of this questionnaire that led to low performance of students .after the training of hope period in the experiment group that involve 10 students in the 6 session, and comparison with control group with equal number ,Data were analyzed by multivariate analysis of covariance and result show that of students to be decreased with creation trainings of hope and selfesteem in students
  Keywords: students, procrastinate, hope therapy, cluster samplery
 • Dariush Azimi, Asiye Shariatmadar * Pages 87-103
  The aim of this research was to study the effectiveness of hardiness training on academic self_efficacy and social acceptance students. The research method was quasi-experiment with pretest-post test and follow up test. The population of this study consisted of all secondary school male students of Parsabad city in 2015-2016 academic years. The research sample included 30 students and who selected cluster random sampling and based on input criteria placed in two groups: experimental and control. The instruments were Crowne-Marlowe social acceptance and Morgan-Jinks academic self-efficacy scale. Experimental group used hardiness training for 10 sessions but the control group did not receive any intervention. After finishing the teaining program, the post-test carried out on both groups. The results of univariate analysis of covariance revealed that social acceptance and academic self-efficacy scores in the experimental group was then further tests and Between the experimental and control groups in terms of social acceptance and self-study there was a significant difference(p<0/001). So, hardiness training on academic self_efficacy and social acceptance students has been effective.
  Keywords: Psychological hardiness, academic self-efficacy, social acceptance
 • Akbar atadokht, bahman zardi gigloo*, Hadiseh Laleh Pages 103-126
  The aim of this study was to investigate the psychometric properties of Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C-SF). The statistical population of this study was all students of the sixth, seventh, eighth and ninth grades of Ardabil city. From this population, 450 students were selected by Multistage cluster sampling and participated in this study. the Greek Big Five Questionnaire for Children (GBFQ-C-SF) (Markos and Kokkinos, 2017) and Juvenile Eysenck Personality Questionnaire (Eysenck and Eysenck, 1975) were used to collect data. For analyzing data, Cronbach’s alpha, convergent reliability, Exploratory and confirmatory factor analysis were used. Result showed this questionnaire has a good validity (Cronbach’ s Alpha for Conscientiousness 0/75, Intellect/Openness 0/87, Agreeableness 0/72, Emotional Instability 0/88 and Energy/Extraversion 0/83). Result of Exploratory factor analysis showed that five factor structure of the questionnaire (Conscientiousness, Intellect/Openness, Agreeableness, Emotional Instability and Energy/Extraversion) could explain 66/77 percent of total variance. Confirmatory factor analysis results shown that this scale has good fitness (CFI=0/96, TLI=0/95, RFI=0/94 and RMSEA=0/057). Therefore, it can be concluded that this questionnaire is an appropriate tool for assessing the five-factor personality model in children and adolescents.
  Keywords: Big Five Questionnaire for Children (BFQ-C-SF), reliability, validity, students
 • Saeid Mazbouhi, Aboutaleb seadatee Shamir * Pages 127-145
  the aim of this study was to examine the relationship between self-efficacy and spiritual intelligence with responsibility taking in 5 zone of Tehran educational system. A total of 245 employees from among 3245 female students were selected by multi stage cluster sampling and was completed by randomly selected and tested on a voluntary basis and were analyzed. Responsibility taking questionnaire (Gaff), Self-efficacy, King's spiritual intelligence questionnaire (SISIR) were applied as a research instrument. in this regard correlation and step by step regression analysis was employed. The correlation between efficiency and overall score. Findings reveals that increasing self-efficacy score significantly change the responsibility, because this correlation is negative, an increase in self-efficacy score leads to a reduction in responsibility.
  and an increase in spiritual intelligence score and its subscales The stress has been associated with a decrease in self-efficacy and the components of transcendental consciousness and expanded consciousness mode (the component of spiritual intelligence) were able to predict stress in staff and self-efficacy and transcendental consciousness (of spiritual intelligence components) can to predict responsibility.
  Keywords: self-efficacy, spiritual intelligence, responsibility. Female students
 • Ahmad Khamesan * Pages 147-168
  This paper investigated the relationship between social support (types, amount and importance of sources) with subjective well-being and academic achievement of pre-university female students. The research method was a descriptive and correlational (regression). The statistical population was all pre-university female students in Birjand. 220 students were selected randomly from three pre-university centres. Scale of Social Support for Children and Adolescents (CASSS2000, Malecki, Demary, & Ellliot, 2000) and Oxford Happiness Questionnaire (OHI) was used to measure the research variables. The data were analyzed using multiple regression. The research findings showed there was a statistically positive relationship between sources of social support and perceived level of support from parents and classmates with subjective well-being. In addition, only the importance of receiving support from parents related positively to students' subjective well-being. In types of support, only emotional and informational support had a statistically positive relationship with subjective well-being. On the other hand, the research results also showed that there was not a statistically correlation between types and network of social support with academic achievement. The study specifically highlights the role of parental support in subjective well-being.
  Keywords: Subjective Well-Being (SWB), Happiness, Types of Social Support, Network of Social Support, Academic Achievement