فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 11 (پیاپی 82، بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نوشین فرهمندلو ، شهربانو عریان ، رحیم احمدی* ، اکرم عیدی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان داده اند استروئیدهای جنسی بر تکثیر سلول های سرطانی در سطح سلولی و مولکولی تاثیرگذارند. در این مطالعه به بررسی اثر غلظت سیتوتوکسیک تستوسترون بر بیان ژن های Bax، Bcl-2 و KAI-1/CD82 در سلول های آدنوکارسینومای کولورکتال (HT29) و گلایوبلاستومای مغزی (A172) پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، سلول های HT29 و A172 به گروه های شاهد و گروه های تحت تاثیر غلظت سیتوتوکسیک تستوسترون (1 و 1/0 میلی گرم برمیلی لیتر به ترتیب در سلول های HT29 و A172) تقسیم بندی شدند. با استفاده از Real time PCR بیان نسبی ژن های Bax، Bcl2 و CD82/KAI1 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش آماری آزمون واریانس یک طرفه بین گروه ها مقایسه شدند.
  یافته ها
  بیان ژن های Bax و BCL-2 در سلول های HT29 دریافت کننده غلظت توکسیک تستوسترون به ترتیب دچار افزایش و کاهش معنی داری شد (001/0p<) ، اما بیان ژن CD82/KAI1 دچار تغییر معنی داری نشد. بیان ژن های Bax و CD82/KAI1 در سلول های A172 دریافت کننده غلظت سیتوتوکسیک تستوسترون به ترتیب دچار افزایش (01/0p<) و کاهش معنی داری شد (001/0p<) ، اما بیان ژن Bcl-2 دچار تغییر معنی داری نشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، غلظت سیتوتوکسیک تستوسترون در سلول های آدنوکارسینومای کولورکتال و گلایوبلاستومای مغزی سبب القای آپوپتوز وابسته به ژن Bax می شود. همچنین در سلول های آدنوکارسینومای کولورکتال اثر ضدمتاستازی ندارد؛ درصورتی که در سلول های گلایوبلاستومای مغزی سبب کاهش بیان ژن ضدمتاستازی CD82/KAI1 شده که احتمالا سبب افزایش پتانسیل متاستازی نیز می شود.
  کلیدواژگان: تستوتسرون، سرطان کولون، گلایوبلاستوما
 • سمیرا جعفری، اسفیدواجانی ، رقیه آهنگری ، محمد حضوری ، حسن مظفری، خسروی ، حسین فلاح زاده ، آزاده نجارزاده* صفحات 10-22
  زمینه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) ، شایع ترین اختلال آندوکرینی زنان در سنین باروری است. در مطالعه حاضر اثر رژیم کاهش وزن و مکمل ویتامین D بر توتال تستوسترون، شاخص های تن سنجی و ترکیب بدن در بیماران مبتلا به PCOS بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی کنترل شده، 60 زن مبتلا به PCOS دچار کمبود ویتامین D، به طور تصادفی به مدت 12 هفته مکمل ویتامینD خوراکی را با دوز 50000 واحد در هفته همراه با رژیم کاهش وزن، یا هفته ای یک عدد پلاسبو و رژیم کاهش وزن دریافت کردند. در ابتدا و انتهای مطالعه، شاخص هایی همچون تن سنجی، ترکیب بدن، سطح سرمی ویتامینD و توتال تستوسترون با استفاده از آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک اندازه گیری شد.
  یافته ها
  پس از 12 هفته مداخله، میانه سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D، به طور معنی داری از 5/18 به 69/42 نانوگرم برمیلی لیتر در گروه ویتامین D در مقایسه با گروه پلاسبو افزایش یافت (001/0p<). همچنین میانگین وزن، نمایه توده بدنی، دور کمر، دور باسن، نسبت دور کمر به دور باسن و توده چربی در هر دو گروه به طور معنی داری کاهش یافت، اما بین دو گروه متفاوت نبود. میانگین توتال تستوسترون از 7/0 به 5/0 نانوگرم برمیلی لیتر در گروه ویتامین D کاهش نشان داد که از نظر آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، مکمل ویتامین D و رژیم کاهش وزن در بهبود سطح تستوسترون تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، ویتامین D، تستوسترون، کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 • طیبه ابراهیمی ، محبوبه سترکی* ، نصرالله داستانپور صفحات 23-31
  زمینه و هدف
  گیاهان جنس درمنه از دیرباز جهت تسکین دردهای عصبی و احشایی مورد استفاده بوده است. درمنه ایرانی یکی از گونه های جنس درمنه بوده که دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضدمیکروبی و سیتوتوکسیک می باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضددردی اسانس درمنه ایرانی در موش سوری نر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، اثرات ضددردی اسانس درمنه در موش سوری نر با استفاده از تست فرمالین و غوطه وری دم بررسی شد. در هر آزمون موش های سوری نر نژاد Balb/C به طور تصادفی به پنج گروه هشت تایی شامل: گروه کنترل منفی (دریافت کننده نرمال سالین با تزریق داخل صفاقی) ، کنترل مثبت (دریافت کننده مورفین دوز 10 میلی گرم برکیلوگرم با تزریق داخل صفاقی) و گروه های مداخله (دریافت کننده اسانس درمنه در دوز های 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم با تزریق داخل صفاقی) تقسیم شدند. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تحلیل شدند.
  یافته‎ها: تیمار موش های سوری با اسانس درمنه در دوز 100 میلی گرم برکیلوگرم موجب کاهش معنی داری مدت زمان لیس زدن و گاز گرفتن، لنگیدن پا و بلندکردن پا در فاز اول آزمون فرمالین (05/0p<) و در دوزهای 50، 75 و 100 میلی گرم برکیلوگرم سبب کاهش مدت زمان لیس زدن و گاز گرفتن، لنگیدن و بلندکردن پا در فاز دوم آزمون فرمالین شد (05/0p<). علاوه بر این، اسانس در دوز 100 میلی گرم برکیلوگرم، زمان پاسخ به درد در آزمون غوطه وری دم را در زمان های صفر و 6 دقیقه پس از تزریق افزایش داد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  مشاهده اثرات ضددردی ناشی از تیمار موش های سوری با اسانس درمنه ایرانی می تواند جهت استفاده بالینی از آن، در آینده کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: درمنه ایرانی، اندازه گیری درد، فرمالین، درد
 • زهرا عدالت مهر* ، بهروز آتش روز ، محمدرضا نایینی پور مهابادی صفحات 32-39
  زمینه و هدف
  درد مزمن، یکی از مهم ترین معضلات پزشکی است. این پژوهش با هدف پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و نقش عوامل شخصیتی (برونگرایی،گشودگی به تجربه و توافق پذیری) در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع همبستگی بر روی 120 بیمار مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب شهر دزفول به تشخیص پزشک معالج مبتلایان به کمردرد مزمن انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های مقیاس نگرش به درد IAS، فرم بلند پرسشنامه NEO، ترس از حرکت تمپا و ترس از مرگ تمپلر جمع آوری شد. داده ها به کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بین ترس از حرکت، ترس از مرگ و عوامل شخصیتی (برونگرایی، گشودگی به تجربه و توافق پذیری) با پاسخگویی به درد، رابطه معنی داری (همه متغیرها بالاتر از 05/0 معنی دار بودند) وجود داشت. معادله رگرسیون نشان داد گشودگی به تجربه با 37%، قدرت پیش بینی را بیش از متغیرهای دیگر پاسخگویی به درد تبیین می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد ترس از حرکت و مرگ به عنوان عوامل روان شناختی اجتنابی و داشتن ویژگی های شخصیتی منحصر به فردی مثل برونگرایی، گشودگی به تجربه و توافق پذیری که جزء عوامل پذیرنده هستند؛ در پاسخگویی به درد و تحمل آن موثرند.
  کلیدواژگان: درد، ترس، برونگرایی (روانشناسی)، توافق پذیری
 • علیشا اکیا ، اعظم الهی* ، رویا چگنه لرستانی ، یزدان حمزوی صفحات 40-49
  زمینه و هدف
  کسب آنزیم های بتالاکتاماز AmpC، یکی از عوامل مهم مقاومت کلبسیلا پنومونیه به آنتی بیوتیک های بتالاکتام می باشد. این مطالعه با هدف تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی، فراوانی فنوتیپی AmpC و ژن های MOX، CIT، DHA، ACC، EBC و FOX در کلبسیلا پنومونیه های جداشده از مراکز پزشکی کرمانشاه انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد 100 نمونه مشکوک به کلبسیلا پنومونیه طی سال های 1394-1392 از بیماران مراجعه کننده به سه بیمارستان و یک آزمایشگاه در کرمانشاه جمع آوری شد. آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش انتشار دیسک (Disk diffusion) و آزمایش فنوتیپی غربالگری AmpC به روش دیسک ترکیبی برونیک اسید صورت گرفت و پس از استخراج ژنوم باکتری ها، ژن های AmpC با روش Multiplex PCR شناسایی شدند.
  یافته ها
  مقاومت نسبت به سفالوسپورین های نسل سوم، حدود 70% و مقاومت به آزترونام، 65% گزارش شد. بیشترین و کمترین مقاومت به ترتیب به آمپی سیلین (5/98%) و کارباپنم ها (کمتر از 10%) تعلق داشت. تولید AmpC در 1/27% از ایزوله ها به صورت فنوتیپی بود و درصد بالایی از ایزوله های بخش عفونی و مراقبت های ویژه ICU))، مولد AmpC بودند. فراوانی ژن های MOX، CIT،FOX و DHA به ترتیب 4/11%، 10%، 8/2% و 4/1% به دست آمد، اما ژن های EBC و ACC در هیچ یک از ایزوله ها یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد تست های فنوتیپی به تنهایی در ارزیابی آنزیم های AmpC دقت کافی ندارند؛ بنابراین، استفاده همزمان از روش های ژنوتیپی لازم است. در این مطالعه، شیوع بالای ژن های AmpC، به ویژه MOX و CIT در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه از بخش های عفونی و مراقبت های ویژه در بیمارستان های کرمانشاه، نشان دهنده اهمیت گسترش این دسته از آنزیم های بتالاکتاماز می باشد.
  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، مقاومت دارویی میکروبی، بتالاکتامازهای ای ام پی سی
 • فاطمه جلال مروی ، معصومه کردی* ، سید رضا مظلوم ، فریبرز رضایی طلب ، الهه منصوری قزل حصاری صفحات 50-59
  زمینه و هدف
  تغییراتی که در دوران بارداری ایجاد می شود؛ به طور قطع سبب تغییر در روابط زناشویی زنان می گردد. یکی از تغییرات دوران بارداری، تغییر در الگوی خواب و بی خوابی است، اما آیا اینکه بین رضایت زناشویی در دوران بارداری و بی خوابی رابطه ای وجود دارد، یا خیر؟ مشخص نیست. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت بی خوابی با رضایت زناشویی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی - همبستگی بر روی 126 زن باردار (با سن حاملگی 28-14 هفته) مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1396 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه شدت بی خوابی (ISI) و رضایت زناشویی اینریچ (Enrich) بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی، آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین سن واحدهای پژوهش، 3/4±9/26 سال، سن بارداری، 9/2±0/19 هفته و تعداد بارداری، 8/0±9/1 بود. اکثریت واحدهای پژوهش، شدت بی خوابی زیر حدآستانه (2/49%) و رضایت زناشویی متوسط (9/57%) داشتند. براساس ضریب همبستگی اسپیرمن، همبستگی خطی معکوس و معنی داری بین شدت بی خوابی با رضایت زناشویی مشاهده گردید (001/0>p، 52/0-=r).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شدت بی خوابی در زنان باردار، اثر قابل توجهی بر رضایت زناشویی آنان دارد؛ لذا توجه مراقبین بهداشتی درخصوص بی خوابی زنان باردار و انجام اقدامات مراقبتی برای کاهش آن، ضروری است.
  کلیدواژگان: خواب، زناشویی، بارداری
 • هادی سلیمی* ، علی اصغر مهرعلی تبار فیروزجایی ، سمانه نجارپوریان ، زینب ضیاالدینی صفحات 60-69
  زمینه و هدف
  قلدری در محیط بیمارستان می تواند تهدیدی بر سلامت پرستاران باشد؛ بنابراین ضروری است در پی روش هایی بود تا فراوانی و نوع قلدری را در محیط کار شناسایی کرد. این پژوهش با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعمال منفی در پرستاران شاغل صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی (از نوع هنجاریابی) بر روی تمامی پرستاران شاغل در بیمارستان آیت الله روحانی شهر بابل در سال 1396 انجام شد. 181 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه تجدیدنظرشده اعمال منفی (NAQ-R) و مقیاس بی نزاکتی در محیط کار (WIS) جمع آوری شد. داده ها به کمک آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ تحلیل شدند.
  یافته ها
  براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، پرسشنامه NAQ-R با 22 گویه دارای سه عامل قلدری مرتبط با کار، قلدری مرتبط با شخص و قلدری مرتبط با ترک شغل بود که ضریب آلفای کرونباخ آن ها به ترتیب 91/0، 83/0 و 85/0 و برای کل پرسشنامه 94/0 به دست آمد. نتایج بررسی روایی نشان داد تمامی خرده مقیاس ها و نمره کل NAQ-R با مقیاس بی نزاکتی در محیط کار، همبستگی مثبت و معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش، NAQ-R دارای ویژگی های روان سنجی مناسب بوده و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب در جهت شناخت فراوانی و نوع قلدری در محیط های کاری استفاده کرد.
  کلیدواژگان: محیط کار، قلدری، پرسشنامه اعمال منفی، پرستاران
 • پریسا زمانی* ، طاهره ضیایی ، نسرین مختاری لاکه ، احسان کاظم نژاد لیلی صفحات 70-78
  زمینه و هدف
  تجربه زایمانی مثبت با احساس کنترل، قدرت و رضایت در مادران همراه است که ارتباط عاطفی مادر و نوزاد، فعالیت جنسی مادر و تمایل به فرزندآوری مجدد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین تجربه زایمان مادران و عوامل فردی - اجتماعی مرتبط با آن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی، 165 مادر بستری در بخش پس از زایمان بیمارستان الزهرا شهر رشت (سال 1396) ، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مشخصات فردی - اجتماعی و پرسشنامه تجربه زایمان (CEQ) بود. داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، آزمون آنالیز واریانس و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین کلی نمره تجربه زایمان مادران، 72/10±13/58 بود (محدوده نمره 88-22). میانگین نمره ترازشده (4-1) حیطه حمایت کارکنان زایشگاه (7/0±15/3) نیز بالاتر از سایر حیطه ها و میانگین نمره ترازشده حیطه مشارکت مادر (84/21±0/2) ، پایین تر از سایر حیطه ها به دست آمد. همچنین نوع زایمان (005/0(p= و سن حاملگی (004/0(p=، از مهم ترین عواملی بودند که با تجربه زایمان مادران، همبستگی معنی داری نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، ارتباط موثر مراقبین درمانی، مشارکت فعال مادر حین زایمان، سن حاملگی بالا و زایمان طبیعی از مهم ترین عوامل مرتبط با تجربه مثبت زایمان می باشد؛ بنابراین، پرهیز از مداخلات غیرضروری مانند ختم بارداری در سنین پایین حاملگی بدون وجود اندیکاسیون مادری، جنینی و مشارکت بیشتر مادر طی پروسه زایمان، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: زایمان، مادران، دوره پس از زایمان
 • ربابه احمدلی* ، نرگس فرشادپور ، زهرا کفاش صفحات 76-86
  زمینه و هدف
  زخم عبارتست ازخراش یا پارگی روی سطح پوست که به صورت فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و یا حرارتی ایجاد می شود.
  معرفی مورد
  بیمار، شیرخوار یک ماهه ای بود که به علت تشنج در بیمارستان بستری شده بود. بعد از معاینه نوزاد، مشخص گردید ران پای چپ به علت سوختگی دچار نکروز وسیع پوستی شده است. بعد از دبریدمان ضایعه به دلیل وسعت ناحیه، طبق نظر مشاوره جراحی پلاستیک، کودک نیاز به گرفت پوستی داشت. اما بیمار با پانسمان نوین (تندروت پلاس، کول اکتیو، اکواسل نقره، فوم) تحت درمان قرار گرفت و بعد از 45 روز بهبود یافت. در این گزارش، ضمن معرفی یک مورد درمان زخم با نکروز وسیع پوستی به وسیله پانسمان نوین در شیرخوار یک ماهه، به بحث پیرامون پانسمان نوین پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: زخم ها و آسیب ها، شیرخوار، پانسمان نوین، زخم ها و آسیب ها - درمان
|
 • Noushin Farahmandlou , Shahrbanoo Oryan , Rahim Ahmadi*, Akram Eydi Pages 1-9
  Background and Objectives
  Studies have shown that sex steroids affect cancer cells at cellular and molecular level. The objective of this study was to investigate the effects of cytotoxic dose of testosterone on the expression of Bax, Bcl2, and CD82/KAI1 genes in adenocarcinoma colorectal (HT29) and brain glioblastoma cells (A172).
  Methods
  In this laboratory-experimental study, HT29 and A172 cells, were divided into control group and groups exposed to cytotoxic dose of testosterone (1 and 0.1 mg/ml for HT29 and A172, respectively). Real time PCR was used to evaluate the expression levels of Bax, Bcl2, and CD82/KAI1 genes. The data were statistically analyzed between groups using one way ANOVA statistical test.
  Results
  The expression levels of BCL-2 and Bax genes significantly increased and decreased in HT29 cells exposed to cytotoxic dose of testosterone, respectively (p<0.001), but, expression level of CD82/KAI1 gene did not significantly change. The expression levels of Bax and CD82/KAI1 genes significantly increased (p<0.01) and decreased (p<0.001) in A172 cells received cytotoxic dose of testosterone, respectively; however, BCL-2 gene expression level did not significantly change.
  Conclusion
  Based on the results of this study, the cytotoxic concentration of testosterone in colorectal adenocarcinoma and brain glioblastoma cells induces Bax gene-related apoptosis. Also, it had no antimetastatic effect in adenocarcinoma colorectal cells. Whereas, in the brain glioblastoma cells, it decreases the expression level of CD82/KAI1 anti-metastatic gene, which may also increase the metastatic potential.
  Keywords: Testosterone, Colon cancer, Glioblastoma
 • Samira Jafari Sfidvajani, Roghayeh Ahangari, Mohammad Hozoori, Hassan Mozaffari Khosravi, Hosein Fallahzadeh, Azadeh Nadjarzadeh* Pages 10-22
  Background and Objectives
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in reproductive age women. In the present study, the effect of weight loss diet and vitamin D supplementation was investigated on total testosterone, anthropometric indices, and body composition in patients PCOS.
  Methods
  In this controlled clinical trial, 60 PCOS women with vitamin D deficiency, were randomly received vitamin D3 supplementation orally at the dose of 50000IU/week along with weight-loss intervention or one placebo/week along with weight-loss diet for 12 weeks. At the beginning and the end of the study, indices, such as anthropometric, body composition, serum level of 25-hydroxyvitamin D3, and total testosterone, were measured using parametric and non-parametric tests.
  Results
  After a 12-week intervention, the median of serum 25-hydroxyvitamin D3 significantly increased from 18.5 to 42.69ng/ml in vitamin D group compared to the placebo group (p<0.001). Moreover, the mean of weight, body mass index (BMI), Waist circumference, hip circumference, waist to hip ratio, and fat mass significantly decreased in both groups, but was not different between the two groups. The mean of total testosterone decreased from 0.7 to 0.5ng/ml in vitamin D group, which was not statistically significant.
  Conclusion
  According to the results of this study, vitamin D supplementation in combination with low-calorie diet had no effect on total testosterone.
  Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Vitamin D, Testosterone, A Randomized Clinical Trial
 • Tayebeh Ebrahimi , Mahbubeh Setorki*, Nasrollah Dastanpour Pages 23-31
  Background and Objectives
  Artemisia species have long been used to relieve neurological and visceral pains. A. persica Boiss is one of the species in the genus Artemisia, which has antioxidant, antimicrobial, and cytotoxic effects. The aim of this study was to investigate the analgesic effects of A. persica Boiss essential oil in male mice.
  Methods
  In this experimental study, the analgesic effect of A. persica Boiss essential oil was investigated on male mice using formalin and tail immersion tests. In each test, male BALB/c mice were randomly divided into five groups of eight, including negative control (received normal saline, intraperitoneal injection), positive control (received morphine 10mg/kg, intraperitoneal injection), and intervention groups (50, 75, and 100mg/kg of A. persica Boiss essential oil, intraperitoneal injection). Data were analyzed using One way ANOVA and Duncan test.
  Results
  Treatment of mice with A. persica essential oil at a dose of 100mg/kg significantly reduced the duration of paw licking, clopping, and lifting in the first phase of formalin test (p<0.05) and at the doses of 50, 75, and 100mg/kg significantly reduced the duration of paw licking, clopping, and lifting in the second phase of formalin test (p<0.05). In addition, the essential oil at the dose of 100mg/kg significantly increased the pain response time in the tail immersion test 0 and 6 minutes after injection (p<0.05).
  Conclusion
  Observation of the analgesic effects of A. persica Boiss essential oil in mice can be helpful for future clinical use.
  Keywords: Artemisia persica, Pain Measurement, Formalin test, Pain
 • Zahra Edalatmehr*, Behrouz Atashrouz , Mohammadreza Naeeni Pormahabadi Pages 32-39
  Background and Objectives
  Chronic pain is one of the important problems in medicine. The aim of this research was to predict the level of pain response based on fear of movement, fear of death and the role of personality traits (extraversion, openness to experience, and agreeability) in patients with chronic low back pain.
  Methods
  This correlational descriptive analytical study was performed on 120 patients referring to the Neurology Clinic in Dezful city who were diagnosed with chronic low back pain according to diagnosis of a physician. In order to collect data, Illness Attitudes Scale (IAS), NEO Personality Inventory, fear of movement (TAMPA), and fear of death (TAMPLER) questionnaires, was used. Data analyses were carried out using statistical methods of Pearson correlation coefficient and multiple regression tests.
  Results
  In this study, there was a significant relationship between fear of movement, fear of death, and personality traits (extraversion, openness to experience, and agreeability) with response to pain (all variables were higher than 0.05). Regression equation showed that openness to experience with 37%, determined the predictive power more than other variables of response to pain.
  Conclusion
  The findings of this study showed that fear of movement and fear of death are avoidance psychological factors and having unique personality traits, such as extraversion, openness to experience, and agreeability that are among the acceptance factors, are effective in response to pain and its tolerance.
  Keywords: Pain, fear, Extraversion (Psychology), Consensus
 • Alisha Akya , Azam Eahi*, Roya Chegenelorestani , Yazdan Hamzavi Pages 40-49
  Background and Objectives
  Acquisition of AmpC β-lactamase enzymes is one of the important factors in the resistance of Klebsiella pneumoniae to β-lactam antibiotics. The purpose of this study was to determine the antibiotic resistance, phenotypic frequency of AmpC, and detection of MOX, CIT, DHA, ACC, EBC, and FOX genes in K. pneumoniae strains isolated from medical centers in Kermanshah.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 100 suspected cases of K. pneumoniae, were collected from 2013 to 2015 from patients referring to three hospitals and one laboratory in Kermanshah city. antimicrobial susceptibility disk diffusion test and AmpC phenotypic screening test, were performed using boronic acid combination method, and after extraction of bacterial genome, AmpC genes were identified by multiplex PCR method.
  Results
  Resistance to third generation cephalosporins, was 70%, and resistance to aztreonam was reported 65%. The highest and the lowest resistance was to ampicillin (98.5%) and carbapenems (less than 10%), respectively; 27.1% of the isolates phenotypically produced AmpC and a high percentage of isolates from the infectious ward and intensive care unit (ICU) was AmpC producer. The frequency of MOX, CIT, FOX, and DHA genes was obtained to be 11.4%, 10%, 2.8%, and 1.4%, respectively. However, EBC and ACC genes, were not found in any of the isolates.
  Conclusion
  The results of this study showed that phenotypic tests alone are not sufficiently accurate in the evaluation of AmpC enzymes. Therefore, simultaneous use of genotypic methods is necessary. In this study, the high prevalence of AmpC genes, especially MOX and CIT in K. pneumoniae isolated from infectious and ICU wards in Kermanshah hospitals is indicative of importance of dissemination of this group of β-lactamase enzymes.
  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Microbial drug resistance, AmpC beta-lactamases
 • Fatemeh Jalalmarvi , Masoumeh Kordi*, Seyed reza Mazlom , Fariborz Rezaei Talab , Elahe Mansouri Ghezel Hesari Pages 50-59
  Backgrounds and
  Objectives
  Changes that occur during pregnancy will definitely change the marital relationships of women. One of the changes in pregnancy is change in the pattern of sleep and insomnia. It is not clear whether there is a relationship between marital satisfaction during pregnancy and insomnia. This study was performed with the aim of determining the relationship between insomnia severity and marital satisfaction in pregnant women referring to health centers in Mashhad city.
  Methods
  This cross-sectional correlational study was conducted on 126 pregnant women (with gestational age of 14-28 weeks) referred to health centers in Mashhad city in 2017. The data collection tool was a demographic questionnaire, Insomnia Severity Index (ISI), and ENRICH marital satisfaction scale. Data were analyzed using descriptive statistics, Spearman correlation test, and multiple regression.
  Results
  The mean age of the research units was 26.9±4.3 years, the gestational age was 19.0±2.9 weeks, and the number of pregnancy was 1.9±0.8. In the majority of research units, the insomnia severity was below the threshold (49.2%) and moderate marital satisfaction (57.9%). Based on Spearman's correlation coefficient, there was an inverse and significant linear relationship between insomnia severity and marital satisfaction (r=-0.52, p<0.001).
  Conclusion
  Considering that the severity of insomnia in pregnant women has a significant effect on their marital satisfaction, therefore, caregivers' attention for the insomnia of pregnant women and performing care measures for its reduction, are necessary.
  Keywords: Sleep, Satisfaction, Pregnancy
 • Hadi Salimi*, Aliasghar Mehralitabr Firozjaie , Samaneh Najarpourian , Zeynab Ziaaddini Pages 60-69
  Background and Objectives
  Bullying in hospital environment can be a threat to the health of nurses; therefore, it is necessary to look for ways to identify the frequency and type of bullying in the workplace. This study was carried out aiming at investigating the psychometric properties of the Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R) among the employed nurses.
  Methods
  This study was conducted as a descriptive study (standardization type) on all nurses working in Ayatollah Rohani Hospital of Babol city in 2017. A total of 181 subjects, were selected using random sampling method. Information were collected using the Negative Acts Questionnaire-Revised (NAQ-R) and Workplace Incivility Scale (WIS). Data were analyzed using Pearson correlation test, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, and Cronbach's alpha coefficient.
  Results
  Based on the results of exploratory and confirmatory factor analysis, NAQ-R with 22 items had three factors of work-related bullying, person-related bullying and job dismissal-related bullying, which their Cronbach's alpha coefficient, respectively, was 0.91, 0.83, and 0.85, and for the total NAQ-R was 0.94. The validity assessment results showed that all subscales and total score of NAQ-R had a positive and significant correlation with workplace incivility scale.
  Conclusion
  According to the findings of this research, the NAQ-R has appropriate psychometric properties and can be used as an appropriate tool to recognize the frequency and type of bullying in workplaces.
  Keywords: Workplace, Bullying, Negative Acts Inventory, Nurses
 • Parisa Zamani*, Tahereh Ziaie , Nasrin Mokhtari Lakeh , Ehsan Kazemnejad Leili Pages 70-78
  Background and Objectives
  A positive childbirth experience is associated with sense of control, power, and satisfaction in mother, which affects mother’s sexual activity with her newborn, her sexual activity and her planning for future pregnancies. This study aimed to determine the childbirth experience and its related socio-demographic factors.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 165 mothers who were hospitalized in postpartum ward of AL Zahra hospital in Rasht city (2017), were selected by available sampling method. The data collection tools were socio-demographic and childbirth experience (CEQ) questionnaires. Data were analyzed using Pearson`s correlation coefficient, independent t-, one-way ANOVA, and logistic regression tests.
  Results
  Total mean score of mothers` childbirth experience was 58.13 10.72 (score range, 22-88). The mean standard score (1-4) in professional support domain (3.15±0.7) was higher than other domains, and the mean standardized scores of the mother participation domain (2.0 21.84) was lower than the other domains. Moreover, mode of delivery (p=0.005) and gestational age (p=0.004), were the most important factors that had significant correlation with mother’s childbirth experience.
  Conclusion
  According to the results, the effective communication of health care providers, mother`s active participation during delivery, high gestational age, and normal vaginal delivery are the most important factors associated with positive childbirth experience. Therefore, avoiding unnecessary interventions, such as termination of pregnancy at a low gestational age without the maternal and fetal indications and higher maternal participation in the process of delivery seem necessary.
  Keywords: Childbirth experience, Related factors, Postpartum
 • Robabeh Ahmadli*, Narges Farshadpour , Zahra Kaffash Pages 76-86
  Background and Objectives
  A wound is an injury or rupture on the surface of skin, which is caused physically, chemically, mechanically, or by heat.
  Case Report
  The patient was a one-month-old infant who admitted to the hospital with seizure. After physical examination, it was revealed that the left thigh had an extensive skin necrosis due to burn. After the debridement of the lesion, due to the extent of the area of the injury, the child needed to have skin graft according to the plastic surgery consultation. However, the patient was treated with modern dressing (with tenderwet plus, Colactive besides the combination dressing of Aquasel Ag+, foam Aquasel, and colactive collagen) and recovered after 45 days. In this report, in addition to the introduction of a case of treatment of a wound with extensive necrosis by modern dressing in a one-month-old infant, a discussion was presented on the modern dressing.
  Keywords: Wounds, injuries, Wounds, injuries-therapy, Infant, Modern dressing