فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 506 (هفته دوم بهمن 1397)
 • پیاپی 506 (هفته دوم بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/08
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • مهدی نوریان زواره ، سعید کرمانی *، سید محمد هاشمی جزی ، مریم سمیعی نسب صفحات 1444-1449
  مقدمه
  امروزه 31 درصد از مرگ و میرهای جهانی را بیماری های قلبی- عروقی تشکیل می دهند و علت اصلی مرگ و میر در جهان به شمار می روند. به علت مشکلاتی مثل عدم وجود تکنولوژی هایی همچون اکوکاردیوگرافی و دسترسی محدود به پزشکان متخصص در مناطق غیر پیشرفته از روش های خودکار برای تشخیص ناهنجاری مرتبط با فونوکاردیوگرام (Phonocardiogram یا PCG) استفاده می شود.
  روش ها
  در این پژوهش، جهت تمایز افراد طبیعی از بیماران قلبی، سه دسته ویژگی از روی سیگنال PCG تخمین زده و ارزیابی شد. دسته ی اول، استخراج ویژگی نرخ ضربان قلب و تغییرات آن، دسته ی دوم، برخی ویژگی های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل گفتار و شناسایی الگو و دسته ی سوم، ویژگی های مرکز جرم زمانی سیگنال، مرکز جرم فرکانسی سیگنال و عرض باند موثر سیگنال بودند. در این پژوهش، روش هایی به منظور استخراج این ویژگی ها پیشنهاد و به کمک آزمون t مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج اعتبارسنجی برای 10 ویژگی پیشنهادی که در آن مقادیر 010/0 > P انتخاب شدند، نشان داد که 8 ویژگی می تواند تمایز دهنده ی خوبی برای جدا کردن سیگنال غیر طبیعی از طبیعی باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به الگوهای به دست آمده از ویژگی های استخراج شده، تمایز بین سیگنال غیر طبیعی و طبیعی به خوبی مشاهده شد که از این ویژگی ها، برای طبقه بندی سیگنال PCG می توان استفاده کرد. همچنین، در آینده می توان با استفاده از عملیات دیگری نظیر هم بستگی بر روی این الگوها، ویژگی های جدیدی استخراج کرد.
  کلیدواژگان: فونوکاردیوگرام، استخراج ویژگی، شناسایی اختلالات قلب و عروق
 • سمیه سوسنی ، علی چاپاریان *، رومینا رجایی صفحات 1450-1456
  مقدمه
  پرتوکاران باید از اصول فیزیکی و قابلیت های سیستم های رادیوگرافی دیجیتال در کاهش دز و بهبود کیفیت تصویر، آگاهی داشته باشند. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی میزان آگاهی پرتوکاران شاغل در بیمارستان های شهر اصفهان در مورد سیستم های رادیوگرافی دیجیتال بود.
  روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی با استفاده از یک پرسش نامه ی پژوهشگرساخته پایا و روا انجام شد. پرسش نامه، شامل سوالاتی درباره ی اطلاعات جمعیت شناختی (سن، جنس، مدرک تحصیلی، سابقه ی کار و محل کار) و سوالاتی مربوط به آگاهی در زمینه ی مبانی حفاظت پرتویی و اصول فیزیکی کار با دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال بود. پرسش نامه ها در بین 400 نفر از پرتوکاران توزیع گردید.
  یافته ها
  نرخ مشارکت پرتوکاران 5/57 درصد بود. میانگین نمره ی کسب شده توسط پرتوکاران برای سطح آگاهی کلی 88/11 ± 29/40 از 100 و به تفکیک درباره ی اصول فیزیکی و مبانی حفاظتی دستگاه های رادیوگرافی دیجیتال به ترتیب 88/16 ± 04/36 و 52/14 ± 54/44 از 100 بود. سطح آگاهی کلی و همچنین، سطح آگاهی در مورد اصول فیزیکی با سن و سابقه ی کار پرتوکاران ارتباط معکوس و ضعیفی داشت (05/0 > P). بیش از 77 درصد از پرتوکاران جهت شرکت در دوره های آموزشی مربوط به رادیوگرافی دیجیتال اظهار تمایل نمودند.
  نتیجه گیری
  سطح آگاهی پرتوکاران در زمینه ی اصول فیزیکی و مبانی حفاظتی سیستم های رادیولوژی دیجیتال، پایین بود. بنابراین، هم زمان با گسترش و به کارگیری سیستم های رادیولوژی دیجیتال، باید آموزش های لازم به پرتوکاران درباره ی این سیستم ها ارایه گردد. برگزاری چنین کلاس های آموزشی، می تواند باعث کاهش دز تابشی به بیماران و کاهش خطرات ناشی از تابش های یونیزان گردد.
  کلیدواژگان: رادیولوژی دیجیتال، آگاهی، پرتوکاران
 • محبوبه تائبی ، عباس عبادی ، گیتی ازگلی ، نورالسادات کریمان* صفحات 1457-1462
  مقدمه
  ناباروری و استیگمای ناشی از آن، یکی از چالش های آسیب رسان به سلامت باروری است. این مطالعه، با هدف روان سنجی مقیاس استیگمای درک شده در زنان نابارور انجام شد.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر، یک پژوهش روش شناختی با طرح توصیفی مقطعی است. مقیاس سنجش استیگمای درک شده ی ناباروری با استفاده از روش ترجمه ی برگشتی به نسخه ی فارسی ترجمه شد. سپس، 200 نفر از زنان مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان و دارای معیارهای ورود به مطالعه با استفاده از نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. اعتبار ساختاری ابزار با روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی و محاسبه ی شاخص های نیکویی برازش محاسبه گردید. ثبات درونی و بیرونی پرسش نامه به ترتیب با استفاده از ضریب Cronbach's alpha و شاخص درون خوشه ایبررسی شد.
  یافته ها
  روایی سازه ی پرسش نامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دست آمد که سه عامل با ارزش ویژه ی بیشتر از یک را نشان داد. سه عامل استخراجی، 09/57 درصد از کل واریانس پرسش نامه را تبیین کردند. برازش مدل سه عاملی بر اساس شاخص های نیکویی برازش در حد مطلوب تایید شد. پایایی مقیاس شامل ضریب Cronbach's alpha 72/0 و همبستگی درون خوشه ای97/0 (99/0-68/0: Confidence interval یا CI 95 درصد) تایید گردید.
  نتیجه گیری
  ویژگی های روان سنجی این پرسش نامه مناسب بود و این پرسش نامه، می تواند در پژوهش های آتی در افراد نابارور به عنوان یک مقیاس روا و پایا جهت سنجش استیگمای ناباروری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روان سنجی، مقیاس، استیگما، ناباروری، ایران
 • علیرضا صفاییان ، نگاه توکلی فرد ، ستاره زند * صفحات 1463-1471
  مقدمه
  تماس های شغلی با خون و مایعات بدن و به دنبال آن ایجاد عفونت های منتقل شونده از راه خون خطر قابل توجهی را برای پرسنل بهداشتی- درمانی ایجاد می کند. آسیب نیدل استیک منجر به آسیب های شغلی می شود و بار سنگین بهداشتی، روانی و اقتصادی به فرد، نظام سلامت و جامعه تحمیل می نماید. مطالعه ی حاضر، با هدف ارزیابی عوامل موثر بر آسیب نیدل استیک در بزرگ ترین بیمارستان اصفهان انجام شد.
  روش ها
  مطالعه ی حاضر، از نوع مورد- شاهدی بود که بر روی 200 نفر (شامل 100 نفر در گروه مورد و 100 نفر در گروه شاهد) از کارکنان بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. تعداد 100 نفر از کارکنان دچار آسیب نیدل استیک به عنوان گروه مورد انتخاب شدند و برای مقایسه ، 100 نفر از کسانی که تا کنون دچار آسیب نیدل استیک نشده بودند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. پرسش نامه ی محتوای شغلی (Job content questionnaire) ، عوامل شغلی (عنوان شغلی، سابقه ی کار، شیفت کاری، وضعیت استخدامی و بخش محل فعالیت) و خصوصیات نیدل استیک (شامل شدت مواجهه، نوع فرایند در حال انجام، نوع و خصوصیات ابزار مصرفی) تکمیل گردید.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری میان دست غالب چپ (020/0 = P) و سابقه ی شرکت در کلاس های آموزشی (010/0 > P) با نیدل استیک یافت شد. بیشترین میزان نیدل استیک در پرستاران (72 درصد در گروه شاهد در برابر 65 درصد در گروه مورد) ، شیفت کاری چرخشی (80 درصد در گروه شاهد در برابر 72 درصد در گروه مورد) و با سابقه ی کار کمتر از 15 سال (52 درصد در گروه شاهد در برابر 46 درصد در گروه مورد) بود، اما این موارد، رابطه ی معنی داری با بروز نیدل استیک نداشتند (050/0 < P). آزمون Logistic regression نشان داد که حمایت اجتماعی (85/0 = Odd ratio یا OR؛ 001/0 > P) ، تقاضای روحی- روانی شغلی (07/1 = OR؛ 001/0 = P) ، جنس (44/0 = OR؛ 010/0 = P) ، دست غالب (52/0 = OR، 040/0 = P) و شرکت در کلاس های آموزشی (24/0 = OR، 005/0 = P) عوامل موثر در نیدل استیک بودند.
  نتیجه گیری
  شرکت در کلاس های آموزشی توسط کارکنان بهداشتی- درمانی، به صورت چشم گیری می تواند نقش پیش گیرانه در بروز آسیب نیدل استیک داشته باشد. از جمله مواردی که ارتباط معنی داری با آسیب نیدل استیک داشت، باید به نگرش به مهارت، قدرت تصمیم گیری، فعالیت بدنی و انواع حمایت اجتماعی اشاره نمود که لزوم برنامه ریزی جامعی در مراکز بهداشتی- درمانی نمایان می سازد.
  کلیدواژگان: آسیب نیدل استیک، آسیب شغلی، عوامل موثر
 • حسین محجوبی پور ، مجتبی رحیمی ، حمیدرضا شتابی ، ابولفضل پایین محلی * صفحات 1472-1478
  مقدمه
  نارسایی کلیوی حاد (Acute kidney injury یا AKI) و رابدومیولیز (Rhabdomyolysis) ، از علل شایع بستری در بخش مراقبت های ویژه (Intensive care unit یا ICU) می باشند که می تواند با پیشامدهای متفاوتی جهت بیماران همراه گردد. در مطالعه ی حاضر، به ارزیابی علل اتیولوژیک AKI پره رنال از نوع پره رنال و رابدومیولیز در بیماران بستری در ICU پرداخته شد.
  روش ها
  این مطالعه، از نوع مقطعی بود و روی 480 بیمار بستری در ICU انجام گرفت. بیماران از نظر ابتلا به AKI پره رنال بر اساس معیار خطر، آسیب، نارسایی، از دست رفتن عملکرد کلیه، نارسایی انتهایی کلیه [Risk، Injury، Failure، Loss of kidney function و End-stage kidney disease یا (RIFLE) ] و نیز رابدومیولیز ارزیابی شدند. علل دموگرافیک و امتیازهای Acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) و ارزیابی مکرر نارسایی عضو (Sequential organ failure assessment یا SOFA) در بیماران مود ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  08/20 درصد افراد مورد ارزیابی، به نارسایی پره رنال کلیه، رابدومیولیز یا هر دو مبتلا بودند. شایع ترین علت نارسایی پره رنال، بیماری داخلی (9/52 درصد) و علت رابدومیولیز، تروما (1/88 درصد) بود. AKI پره رنال، تفاوت معنی داری از نظر جنس مذکر (002/0 = P) ، سن بالا (001/0 P <) ، ابتلا به دیابت (006/0 = P) ، فشار خون (018/0 = P) و نارسایی قلبی (030/0 = P) داشت. معیارهای APACHE (22/1-05/1: Confidence interval یا CI 95 درصد، 13/1 = Odd ratio یا OR، 001/0 = P) و SOFA (18/1-03/1: CI 95 درصد، 10/1 = OR، 005/0 = P) ، معیارهای پیش گویی کننده ی مرگ و میر بودند و در مقایسه ی این دو معیار، APACHE معیار قوی تری محسوب می گردد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  بیماری های داخلی، اصلی ترین عامل زمینه ساز نارسایی پره رنال حاد کلیه در بیماران بستری در ICU بود و بیشتر موارد منجر به مرگ شد. جنس مذکر، سن بالا و بیماری های زمینه ای، به صورت معنی داری با نارسایی حاد کلیه همراه بودند. رابدومیولیز، علت اصلی جراحی به علت تروما گزارش گردید. اغلب افراد، جوان بودند و در نهایت، با سلامتی کامل ترخیص شدند.
  کلیدواژگان: نارسایی حاد کلیه، رابدومیولیز، معیار APACHE، معیار SOFA، بخش مراقبت های ویژه
|
 • Mahdi Nourian, Zavareh , Saeed Kermani *, Mohammad Hashemi, Jazi , Maryam Samieinasab Pages 1444-1449
  Background
  In the world, cardiovascular diseases are the major cause of death, as 31% of global mortality is from them. Due to problems such as the lack of technologies such as echocardiography, and limited access to cardiologists in deprived areas, automatic methods for detecting heart abnormalities in phonocardiogram (PCG) are used.
  Methods
  In this study, to distinguish between normal and abnormal cases, three categories of features in PCG were estimated and evaluated. First, the extraction of the heart rate and heart rate variability; second, some of the features used in speech analysis and pattern recognition; and third, the time center, the frequency center, and the frequency variance of the signal. Some methods were proposed for extracting desired features, and the data were analyzed using t-test.
  Findings
  The results of evaluation of the 10 proposed features, with the p-value of less than 0.010, showed that 8 features had significant distinction to detect abnormal cases from the normal ones.
  Conclusion
  Regarding the patterns of the extracted features, the distinction between normal and abnormal signals was observed, which can be used to classify PCGs. Moreover, in the future, new features can be extracted from these patterns using some other analysis such as correlation.
  Keywords: Phonocardiography, Cardiovascular abnormalities, Diagnosis, Computer-assisted, Classification
 • Somayeh Sousany , Ali Chaparian *, Romina Rajaei Pages 1450-1456
  Background
  Radiographers must be aware of the physical principles and capabilities of digital radiography systems in order to reduce radiation doses, and improve image quality. The aim of this study was to evaluate the knowledge of radiographers in occupied radiology centers in Isfahan City, Iran, regarding digital radiography systems.
  Methods
  This descriptive-analytic study was carried out using a researcher-made valid and reliable questionnaire. The questionnaire included questions about demographic characteristics (age, gender, educational, and work experience), as well as questions about knowledge about radiation protection and physical principles of digital radiography systems. The questionnaires were distributed among 400 radiographers.
  Findings
  The participation rate of radiographers was 57.5%. The average score of the general level of awareness among the radiographers was 40.29 ± 11.88 from 100, and in terms of radiation protection and physical principles of digital radiography systems, were 36.04 ± 16.88 and 44.54 ± 14.52 from 100, respectively. The level of general awareness as well as the level of knowledge about the physical principles had an inverse and weak relationship with the age and work experience of the radiographers (P < 0.05). More than 77 percent of the radiographers expressed their desire to participate in digital radiography courses.
  Conclusion
  Awareness of radiographers about radiation protection and physical principles of digital radiography systems was at a low level. Therefore, with the development and deployment of digital radiology systems, the radiographers should be trained about these systems. Conducting such training classes can reduce radiation dose to patients, and reduce the risks of ionizing radiation.
  Keywords: Digital radiography, Awareness, Radiographers
 • Mahboubeh Taebi , Abbas Ebadi , Giti Ozgoli , Nourossadat Kariman * Pages 1457-1462
  Background
  Infertility and resulting stigma are of the challenges in reproductive health. This study was conducted with the aim of psychometric evaluation of the perceived stigma scale in infertile women.
  Methods
  The present methodological research with cross-sectional design was carried out on 200 women who refer to Isfahan Fertility and Infertility Center, Iran, in 2018. The original English version of the stigma consciousness questionnaire (SCQ) was translated into Persian version using the back translation method. Exploratory and confirmatory factor analysis methods were used to determine the construct validity, as well as Cronbach's alpha and intraclass correlation coefficient to determine the reliability of the questionnaire.
  Findings
  Exploratory and confirmatory factor analysis determined three factors that explained 57.09% of the total variance. The goodness of fit of the three factors model was confirmed based on standard indices. Moreover, the reliability of the SCQ was confirmed with Cronbach's alpha coefficient of 0.72 and intra-cluster correlation of 0.97 [Confidence interval (CI) of 95%: 0.68-0.99].
  Conclusion
  Based on appropriate psychometric properties, the SCQ could be used in future studies in infertile people as a valid and reliable scale.
  Keywords: Psychometrics, Scale, Social stigma, Infertility, Iran
 • Alireza Safaeian , Negah Tavakolifard , Setareh Zand * Pages 1463-1471
  Background
  Occupational exposure to body fluids, and consequently the blood-borne infections, is an important risk to healthcare workers. Needle-stick injury (NSI) causes occupational injuries, and imposes heavy health, as well as psychological and economic burdens on the individual, health system and community. In this study, we evaluated the risk factors of NSI in Alzahra hospital, the largest hospital of Isfahan City, Iran.
  Methods
  This case-control study was carried out on 200 healthcare workers of Alzahra hospital affiliated to Isfahan University of Medical Sciences (100 cases and 100 controls). A total of 100 employees with NSIs were selected as cases and compared with 100 of those who had not NSIs as controls. Job content questionnaire (JCQ), job factors (job title, work experience, shift work, employment status, and department of activity), and NSIs characteristics (exposure severity, type of procedure, type and characteristics of tools) were asked and compared between the groups.
  Findings
  There was a significant association between left dominant hand (P = 0.020), and history of participation in educational classes (P = 0.010) with NSIs. Highest rate of needle-stick was among nurses (72% in controls vs. 65% in cases), those with rotational shifts (80% in controls vs. 72% in cases), and those with less than 15 years of work experience (52% in controls vs. 46% in cases); but the differences were not statistically significance (P > 0.050 for all). Logistic regression analysis showed that social support [odds ratio (OR) = 0.85, P < 0.001)], psychosocial demand (OR = 1.07, P = 0.001), gender (OR = 0.44, P = 0.010), the dominant hand (OR = 0.52, P = 0.040), and participation in educational classes (OR = 0.24; P = 0.005) were risk factors of NSIs.
  Conclusion
  Participating in training classes by healthcare worker can play a crucial role in preventing NSIs. Attitude to skill, decision-making power, physical activity, and social support have a significant relationship with NSIs, and should be planned comprehensively in health care centers.
  Keywords: Needle-stick injuries, Occupational injuries, Risk factors
 • Hossein Mahjoubipour , Mojtaba Rahimi , Hamid Reza Shetabi , Abolfazl Paeinmahali * Pages 1472-1478
  Background
  Acute kidney injury (AKI) and rhabdomyolysis are among the prevalent etiologies of intensive care unit (ICU) admission that can be accompanied with different outcomes. In the current study, prerenal AKI and rhabdomyolysis etiology were assessed in patients admitted to ICU.
  Methods
  This was a cross-sectional study conducted on 480 patients in ICU. Prerenal AKI, based on the Risk, Injury, Failure, Loss of kidney function, and End-stage kidney disease (RIFLE) criteria, and rhabdomyolysis were assessed among the patients. Demographic etiologies, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE), and Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) criteria were assessed among the patients as well.
  Findings
  20.08% of patients were affected by prerenal AKI, rhabdomyolysis, or both. The most common underlying reason of prerenal azotemia was internal disease (52.9%), and for rhabdomyolysis was trauma (88.1%). Prerenal azotemia was significantly in association with male gender (P = 0.002), higher age (P < 0.001), diabetes mellitus (P = 0.006), hypertension (P = 0.018), and heart failure (P = 0.03). APACHE [P = 0.001, odds ratio (OR) = 1.13, confidence interval (CI) of 95%: 1.05-1.22] and SOFA (P = 0.005, OR = 1.10, CI95%: 1.03-1.18) were predicting factors of mortality; APACHE was significantly stronger predicting factor (P < 0.001).
  Conclusion
  Internal diseases were the main cause of prerenal AKI in patients in ICU, and most cases doomed to die. Male gender, higher age, and underlying diseases were significantly associated with prerenal azotemia. Regarding rhabdomyolysis, the main cause was surgery due to trauma. Most of the cases were young, and finally discharged with complete health.
  Keywords: Acute kidney injury, Rhabdomyolysis, Acute physiology, chronic health evaluation, Sequential organ failure assessment scores, Intensive care unit