فهرست مطالب

دستاورد - پیاپی 39 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 39 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سرمقاله
 • محمد رزاقی* صفحات 4-5
 • ترویجی
 • محمد رزاقی * صفحات 6-15
  یکی از چالش های پیش روی برخی نوپژوهشگران، دانشجویان کارشناسی ارشد یا دکتری رشته های هنری و ازجمله طراحی صنعتی، عدم آشنایی ایشان با ماهیت، روش ها و نگارش مرور ادبیات موضوع پژوهش یا Literature Review است. عدم تسلط در این مهارت بسیار کلیدی و مهم، باعث عدم شناخت کافی این پژوهشگران از موضوع موردبررسی شده و تلاش های پژوهشی ایشان را در لبه تولید علم قرار نمی دهد؛ بنابراین راندمان ارزیابی م یشود. این مقاله ترویجی، ضمن معرفی این بخش » کاسته « ، پژوهشی پژوهشگر جدانشدنی از انواع همه پژوهش ها، تالش دارد روش کلاسیک بازیابی اطلاعات و انجام بررسی ادبیات موضوعی پژوهش و نگارش دانشگاهی این بررسی را آموزش می دهد.
  کلیدواژگان: ادبیات موضوعی، نگارش دانشگاهی، سامانه بازیابی اطلاعات، مقاله هیستوریوگرافیک، سرقت علمی، ارجاع دهی
 • سمیه افراشته * صفحات 16-24
  مقاله حاضر که از دسته پژوه شهای توصیفی - کیفی است، سعی دارد تا با بررسی رویکرد طراحی مثبت، به اهمیت احساس و نقش آن در زندگی و شادکامی افراد بپردازد. شادکامی، احساسی است که همه در تلاش برای رسیدن به آن هستند. بسیاری رسیدن به این هدف را در ثروت و خرید محصولات می دانند، درحال یکه شادکامی عمیق، احساسی است که توسط خود شخص ساخته می شود. طراحان م یتوانند پس از شناخت کامل کاربر، مسیر درست برای رسیدن به شادکامی را طراحی کنند. این موضوع، هم از طریق محصولات و هم از طریق خدمات اتفاق می افتد. تا این زمان دانشمندان و محققان زیادی در مورد احساس، شادکامی، شکوفایی و سلامت ذهن نظریاتی داده اند که همگی گواه بر اهمیت این موضوع است. این نگاره سعی دارد تا به معرفی برخی از این نظریه ها بپردازد و این هدف را دنبال کند که طراحان را با قواعد این رویکرد آشنا سازد تا به استغنای بیشتر محصولات، کمکی کرده باشد. نوشته پی شرو می کوشد تا با معرفی تعدادی از محصولات مثب تگرا، اهداف این رویکرد را بهتر بشناساند. این رویکرد لزوما به دنبال طراحی محصولات نیست؛ بلکه طراحی رفتارهای درست برای رسیدن به راه حل مناسب، هدف آن است. این مسئله تنها با شناسایی دقیق ویژ گ یهای کاربر امکان پذیر است. لازم است این مسئله خاطرنشان شود که هرچند ما به عنوان طراح صنعتی وظیفه طراحی محصولات در جهت حذف سختی ها را به عهده داریم، اما با نگاهی عمیق تر به نیاز کاربر می توانیم از دریچه محصولات، برای او احساس مثبتی طراحی کنیم که علاو هبر رفع نیاز، او را در جهت شکوفایی یاری کند.
  کلیدواژگان: احساس، سلامت ذهن، شادکامی، شکوفایی، طراحی مثبت
 • سینا خلخالی * صفحات 26-34
  سرنخ تمامی تحولات در یک جامعه، به حوزه آموزش آن جامعه منتهی می شود. سرعت تحولات در نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان امروز، باعث دگرگونی های جدی در الگوهای آموزش نیز شده است. این دگرگونی ها در پوست اندازی فلسفه آموزش در دانشگاه ها نیز منعکس است و در این روند، نگاه ها به سمت افزایش تاثیر و بهره وری و همچنین کاهش تقلاهای زائد در فرایند آموزش هاست تا بتواند پاسخ گوی نیازهای جامعه امروز و آینده باشد. این تحولات، در نظام آموزشی ایران به کندی پیش می رود و مقاومت های ساختاری شدیدی دربرابر تغییرات وجود دارد. این مقاومت ها حتی در رشته های حوزه طراحی که باید بر تحول و نوآوری در همه جنبه ها تاکید داشته باشد نیز به چشم می خورد. این پژوهش در تلاش است، نقاط اشتراک تحولات جهانی را با تجربه های نهفته در ریشه های کهن ایران زمین بیابد؛ سپس براساس رویکردهای جدیدی که در جهان امروز باعث تحول در حوزه آموزش شده اند، الگوهای بومی و به روز برای پاسخ گویی به نیازهای جامعه معرفی کند. درعین حال، در طراحی فرایندهای آموزش و همچنین فضاها و تجهیزات آموزشی از چهارچوب های این الگوها و رویکردهایی چون طراحی خدمات، طراحی تعاملی و طراحی تجربه کاربری بهره ببرد تا پویایی محیط آموزشی و فرایندهای آن، به آموزشی غنی و تاثیرگذار منجر شود. آموزشی منعطف در فضایی پویا، برای نسلی که ارتباط و تعامل، اصلی ترین شاهراه درک هستی برای اوست.
  کلیدواژگان: تکنولوژی آموزشی، طراحی خدمات ، طراحی آموزش ، طراحی تعاملی ، طراحی تجربه کاربری
 • پژوهشی
 • بهرام ایپکی صفحات 36-47
  امروزه مفهوم لا کچری به یک استراتژی برای فروش و بازاریابی محصولات بدل شده است. با توجه به اینکه مشاهدات نشان می دهد که برندهای لاکچری همیشه سیستم قیمت گذاری را برحسب قیمت تمام شده و یا رقبا تعیین نمی کنند، پس چگونه خلق ارزش کرده و فروش قابل قبولی در عین قیمت بالای آن دارند؟ گاهی اوقات ارزش از دید مشتری و سازمان با یکدیگر متفاوت است. از نظر سازمان، ارزش پایدار می تواند استفاده کمتر از ماده و منابع و میزان سود دهی بیشتر باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی استراتژی های خلق ارزش پایدار به کمک نشانه شناسی توسط سازمان ها بود. از همین رو، با استفاده از مدل نشانه شناسی فردیناند دو سوسور- پیرس برخی از محصولات طراح یشده توسط کمپانی پورش دیزاین به عنوان مطالعه موردی انتخاب شدند و یک گزارش توصیفی تحلیلی از طریق مشاهده و مقایسه به دست آمد. در ادامه، یافته ها نشان داد که ایجاد ارزش نمی تواند صرفا به واسطه کیفیت قطعات و امکانات صورت گیرد. عامل اصلی رفتار و عملکرد خاص برخی محصولات که تاثیر بسزایی بر روی محیط و انسان می گذارند، نتیجه استفاده از برخی مفاهیم و معانی تخصیص داده شده در محصول یا برند است. برندهای لاکچری نیز از این امر مستثنا نیستند. برند لاکچری صرفا به واسطه کیفیت، ارزش ایجاد نمی کند؛ بلکه به نظر می رسد ارزشی که ایجاد می کند یک ارزش پایدار به کمک نظام نشانه شناسی است که با توجه به انتخاب مناسب گروه هدف بر مبنای تحلیلی جامعه شناسانه صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: بینش نشانه شناسی، طراحی پایدار، خلق ارزش، کمپانی پورش دیزاین، محصولات لاکچری
 • مروری
 • احد شاه حسینی *، امین غریب زاده صفحات 48-57
  ترس از تاریکی نوعی هیجان به شمار می رود که وجود آن کاملا طبیعی است. ترس از تاریکی، در صورت عدم درمان موجب بروز مشکلات فراوانی در سلامت روانی و کیفیت زندگی فرد به ویژه در سنین بزر گسالی خواهد شد. شایان ذکر است این نوع ترس یکی از شایع ترین انواع ترس، در میان کودکان 7 تا 12 سال است. در حوزه این مبحث، تحقیقات زیادی صورت گرفته و نتایج روان شناسی علمی معتبری به دست آمده و محصولات متنوعی در راستای کاهش این ترس کودکان در این سنین طراحی شده است. در مقاله حاضر، پس از مروری بر مقاله های مرتبط، به تدوین معیارهای طراحی روشنایی برای کودکان دچار ترس از تاریکی پرداخته شده است و سعی بر آن است که با بررسی مطالعات روان شناسی و روا نشناختی کودکان دچار ترس از تاریکی، معیارهایی برای طراحی روشنایی که بتواند در کاهش و از بین رفتن این ترس مثمرثمر واقع شود ارائه گردد. در پژوهش های آینده می توان با استفاده از نتایج این تحقیق به طراحی برای این آسیب پرداخت تا هرچه بیشتر از ادامه تاثیرات ترس از تاریکی، چه در کودکی و چه در بزر گسالی جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: ترس از تاریکی، نور، رنگ نور، کودک، اختلالات خواب
 • ترجمه
 • ناتان کرایلی، جیمز مولتر، پی. جان کلارکسون ترجمه: مینا تفضلی صفحات 58-69
  عوامل متفاوتی در اقبال مصرف کنندگان به یک محصول یا اجتناب آنان از مصرف محصول نقش دارند؛ اما بخش اعظم پاسخ مصرف کننده، در گروی ادراک وی از ظاهر محصول است. چه عوامل ظاهری در اقبال مصرف کننده به محصول موثر است؟ چرا مصرف کنندگان پاسخ های متفاوت و گاه متناقضی به ظاهر یک محصول واحد می دهند؟ در مقاله پیش رو، ابتدا به بیان مفهوم ادراک و فرایند ادراک می پردازیم. سپس به بررسی فرایند ارتباط می پردازیم و چارچوب گسترش یافته برای دیزاین در قالب فرایند ارتباطی را به صورت اجمالی بررسی می کنیم (Crilly, 2004). به عبارت یدیگر، اگر فرایند ادراک محصول توسط مصرف کننده را به مثابه یک فرایند ارتباطی در نظر بگیریم، این ارتباط چگونه صورت می گیرد؟ چه عواملی بر کیفیت پاسخ مصرف کننده تاثیرگذارند؟ در مدل ارائه شده، پاسخ مصرف کننده به فرم بصری محصول و پاسخ شناختی به دیزاین موردبررسی قرار می گیرد. همچنین به عوامل تاثیرگذار در نحوه رمزگشایی پیام اشاره خواهد شد.
  کلیدواژگان: فرایند ارتباط، زیبایی شناسی، دیزاین محصول، ادراک، رفتار کاربر
|
 • Mohammad Razzaghi Pages 6-15
  One of the major challenges that some inexperienced postgraduate students encounter during their thesis journey, is the lack of appropriate knowledge, strategies and tactics needed to tackle the task of writing a good Literature Review (LR) or background chapter. That, respectively, will results in unsatisfactory outcome for the completion of their degrees. Subsequently, their contribution, despite the efforts they put in, will not be recognized by qualified peers in the field. This paper provides required trainings for early-career researchers and PG students to familiarize themselves with the basic challenges of and strategies for writing a good literature review chapter or a review paper.
  Keywords: Literature Review, Academic Writing, Plagiarism, Referencing, IRS, Historiographic Paper
 • Somayeh Afrashteh * Pages 16-24
  This paper tries to focus on the importance of emotion and its role in the life and happiness of individuals by examining the “positive design”. Happiness is something that everyone wants to achieve. Many realize this in terms of wealth and product purchasing, while authentic happiness is created by the person himself. After fully understanding the user, designers can design the right way for the user to achieve happiness. This happens both through products and services. Yet, many scientists and researchers have come up with ideas about emotion, happiness, flourishing and well-being. All these studies prove the importance of this subject. This paper aims to introduce some of these ideas and wants to familiarize designers with the framework of this approach to make products more enriched. It is necessary to point out that although we, as industrial designers, have the task of designing products for eliminating troubles, but with a deeper look at the users' needs, we can design a positive emotion for users through products, in addition to fulfilling their needs and help them to flourish
  Keywords: Emotion, Flourishing, Happiness, Positive Design, Well- being
 • Sina Khalkhali * Pages 26-34
  Education can be regarded as the key point of all positive changes in a society. The rate at which changes happening in the world, has created a major shift in the ways the concept of education is being looked at, even affecting the philosophy of education in universities: the views are focused on aggregating the effects and efficiency of educational tools, as well as reducing all sorts of inefficiencies in the educational processes. In Iran’s educational systems however, these changes are happening at an astonishingly sluggish rate as the institutional resistances for change is extraordinary high! Industrial design discipline is also no exempt. This research seeks to identify: 1. the common traits of the global developments in education; and 2. the hidden insights of Iran’s traditional methods of teaching, so as to propose a localized method for answering the needs for our higher education institutions, using a variety of techniques including service design, interaction design, and user experience design. This is to safeguard the dynamism of the learning environment and ultimately, delivering the flexibility in learning for a young generation whose interpersonal and virtual interactions are the main sources for understanding the world.
  Keywords: Educational Technology (EdTech), Service Design, Interaction Design, User Experience Design
 • Bahram Ipaki * Pages 36-47
  Today Luxury has become a strategy for selling and marketing products. Considering that the observations show that luxury brands do not always set the final price considering the cost of construction and pricing of competitors. so how does it create value and has it good sales with high prices? Sometimes the value of the client's vision and the organization is different with each other. In terms of organization sustainable value can be lower than materials and resources, and more profitability. The purpose of this study is to identify the strategies with semiotics for creating sustainable value by organizations. Therefore, using the Ferdinand de Saussure-Pierce semiotic model, some of the products designed by Porsche Design Company, as a case study, received a descriptive analytical report through observation and comparison. The findings showed that the value creation can't be simply due to the quality of parts and facilities. The result of the main factor of the behavior and performance of certain products that have a significant impact on the environment and humans is the result of using some of the meanings assigned to the product or brand. The luxury brands are also as follows. Luxury brands purely does not create value through quality, rather it seems that the value that it creates is a sustainable value through the semiotic system, which according to appropriate choice of the target group based on the basis of sociology analysis.
  Keywords: Luxury Products, Semiotic Vision, Sustainable Design, Value Creation, Porsche Design Company
 • Ahad Shahhoseini *, Amin gharibzadeh Pages 48-57
  Nyctophobia is a kind of phobia that is quite natural. Nyctophobia, in the absence of treatment, will lead to mental health problems and consequently influence the quality of life, especially at the old age. This type of fear is one of the most common types of fear among children of 7 to 12. A lot of research has been done in this area and valid scientific psychological results have been obtained. Various products have been designed to reduce the fear of children of this age. In the current study, after reviewing the articles related to the lighting design for children with Nyctophobia, and investigating the psychological studies on children with this phobia, we try to present the criteria for lighting design to be helpful in reducing and even eliminating this fear. In future researches, we can use the results of this study to improve the lighting design for this problem in order to reduce the effects of Nyctophobia in both childhood and adulthood.
  Keywords: Nyctophobia, Fear of Darkness, Light, Color of Light, Child, SleepDisorders
 • Nathan Crilly, James Moultrie, P. John Clarkson Translator: Mina tafzali* Pages 58-69
  There are various factors which results in approaching a product or in contrast, avoiding a product by consumers but the majority of consumer’s response depends on his/her perception of the product. Which apparent factors are effectual in an approach response to the product? Why do consumers have various and sometimes contradictory responses to a single product? In the present article, first we will define the definition of perception and the perceptual process. Then, we will discuss the communication process and we will briefly debate on the extended framework for design as a process of communication. (Crilly, 2004) In other words, if we consider product perception process by the consumer as a communication process, how is it established? Which factors affect the quality of consumer’s response? In the proposed model, consumer response to product’s visual form and the cognitive response to design will be discussed. Also, the factors which can affect the ways in which a message will be decoded, will be mentioned.
  Keywords: Communicative Process, Aesthetics, Product Design, Perception, UserBehavior