فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 169 (بهمن 1397)
 • پیاپی 169 (بهمن 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/25
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مرتضی مهدوی ، محمد آزادبخت* ، اکبر وحدتی ، محمد شکرزاده ، ایوب فرهادی ، علی داوودی صفحات 1-13
  سابقه و هدف
  در این مطالعه، اثرات ترکیب سنه سیونین و عصاره پیرگیاه (Senecio vulgaris) بر آپوپتوز و مهار سلولی ارزیابی شده است هم چنین سمیت سلولی آن ها بر روی سلول های سرطانی پروستات (PC3، DU145 و HGFs) ، اثرات آنتی اکسیدانی و اثرات آن ها در بیان ژن های گیرنده های آندروژن (AR) و کلاسترین (CLU) نیز مورد بررسی قرارگرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تجربی بوده است. سنه سیونین و عصاره اندام هوایی پیرگیاه تهیه شدند. سپس تغییرات مورفولوژیک ایجاد شده توسط آن ها بر روی رده های سلولی سرطانی پروستات، در محیط کشت DMEM F12 پس از 24، 48، 72، و 96 ساعت با میکروسکوپ معکوس بررسی شدند. درصد زنده ماندن رده های سلولی و میزان آپوپتوز نیز به ترتیب توسط آزمون MTT و آنالیز فلوسایتومتری و چگونگی بیان ژن های گیرنده AR و CLU با
  روش
  Real-time PCR و هم چنین نحوه متیلاسیون (methylation) ژن AR با تست بی سولفیت بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج بررسی سمیت سلولی نشان داد که پس از 24 ساعت تیمار با سنه سیونین، تغییرات مورفولوژیک در هر سه رده سلولی و در هریک از چهار غلظت فوق مشاهده شد به طوری که با گذشت زمان این تغییرات تشدید شدند. نتایج آزمون MTT نشان داد که سنه سیونین در غلظت μg/ml 50 و 500 دارای اثرات سایتوتوکسیک بر سلول های سرطان پروستات PC3 و DU145 است.
  استنتاج: بر اساس نتایج، عصاره اندام هوایی پیرگیاه در غلظت مذکور با کم ترین آسیب به سلول های طبیعی و تخریب و القای آپوپتوز سلولی با هدف درمان سرطان پروستات برای مطالعات in vivo پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پیرگیاه، سرطان، سایتوتوکسیک، آپوپتوز
 • مهدی خوبدل ، امید دهقان ، عابدین ثقفی پور ، احسان رادی ، جواد رفیع نژاد ، کامران اکبرزاده ، احمدعلی عنایتی ، حسینعلی لطفعلی زاده ، محمد مرادی ، حسین ثباتی* صفحات 14-25
  سابقه و هدف
  یکی از روش های مناسب کنترل مگس های سینانتروپ، استفاده از زنبورهای پارازیتوئید است. این مطالعه به منظور تعیین پارازیتیسم تجربی شفیره مگس های Musca domestica ، Lucilia sericata و Sarcophaga haemorrhoidalis توسط زنبورهای پارازیتوئید Nasonia vitripennis، Pachycrepoideus vindemmiae و Spalangia nigroaenea انجام شد.
  مواد و روش ها
  در شرایط آزمایشگاهی، شفیره مگس های Musca domestica ، Lucilia sericata و Sarcophaga haemorrhoidalis به صورت یک روز درمیان به مدت 5 روز و در هر نوبت 10 عدد پوپ از هر گونه مگس به صورت جداگانه در معرض هر یک از سه گونه زنبور پارازیتوئید Nasonia vitripennis، Pachycrepoideus vindemmiae و Spalangia nigroaenea قرار گرفت. این آزمایش با سه بار تکرار انجام شد و در مجموع 2700 عدد پوپ مگس در معرض 432 عدد زنبور پارازیتوئید قرار گرفت. میزان پارازیتیسم، سن مناسب و ترجیح میزبانی پارازیتوئید بررسی گردید.
  یافته ها
  میزان پارازیتیسم موفق کل شفیره ها 17/22 درصد محاسبه شد. میزان پارازیتیسم شفیره های سه گونه مگس Musca domestica، Lucilia sericata و Sarcophaga hemorrhoidalis توسط زنبورهای Nasonia vitripennis و Pachycrepoideus vindemmiae تفاوت معنی داری را نشان نداد، ولی میزان پارازیتیسم شفیره مگس خانگی توسط سه گونه زنبور مورد مطالعه اختلاف معنی داری داشت (01/0< p). زنبور Spalangia nigroaenea فقط شفیره های مگس خانگی را پارازیته نمود. هم چنین بیش ترین میزان پارازیتیسم شفیره مگس های مورد مطالعه توسط پارازیتوئیدهایی با طول عمر 7-5 روز صورت گرفته است.
  استنتاج
  زنبور پارازیتوئید Spalangia nigroaenea به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک اختصاصی مگس خانگی می تواند مورد توجه قرار گیرد. از دو گونه پارازیتوئید دیگر Nasonia vitripennis و Pachycrepoideus vindemmiae می توان در برنامه های کنترل تلفیقی و همزمان مگس های سینانتروپ استفاده کرد. در برنامه کنترل بیولوژیک مگس ها، استفاده از زنبورهای پارازیتوئید 7-5 روزه، ممکن است کارآیی بیش تری داشته باشد
  کلیدواژگان: Pteromalidae، مگس های سینانتروپ، کنترل بیولوژیک مگس ها، پارازیتوئید
 • پریا علیزاده ، احمد دریانی ، احسان احمدپور *، توحید کاظمی ، عادل اسپوتین ، محمود محامی اسکویی ، یعقوب آزادی ، صبا رجبی ، داریوش شانه بندی صفحات 26-35
  سابقه و هدف
  توکسوپلاسما گوندیی انگل تک یاخته درون سلولی اجباری می باشد. با توجه به شیوع بالای توکسوپلاسموزیس و اهمیت وافر این بیماری در بهداشت عمومی، دستیابی به واکسن موثر و روش های تشخیصی حساس برای این بیماری، بیش از پیش حائز اهمیت است. هدف از این بررسی، شناسایی و کلون کردن ژن کدکننده پروتئین ROP13 سویه RH انگل توکسوپلاسما گوندیی و بیان آن در سلول یوکاریوتیک CHO بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، ژن ROP13پس از تکثیر با روش PCR، در پلاسمید انتقالی pTG19-Tکلون و پس از آن در سوش TOP10 باکتری E. coli ترانسفورم شد. سپس ساب کلونینگ ژن ROP13 در پلاسمید بیانی pcDNA3 انجام شد. هم چنین پلاسمید pcROP13 در سلول یوکاریوتی CHO ترانسفکت شد و به منظور بررسی بیان ژن نوترکیب از روش IFA استفاده شد.
  یافته ها
  با استفاده از روش های PCR، تعیین توالی و روش هضم آنزیمی، کلونینگ ژن ROP13 در پلاسمیدهای بیانی و انتقالی تایید شد. نتایج تعیین توالی ژن کدکننده ROP13 با سویه RH ثبت شده در بانک جهانی ژن تشابه کامل داشت. هم چنین با استفاده از روش IFA، بیان ژن ROP13 در سلول یوکاریوتیک CHO مورد تایید قرار گرفت.
  استنتاج
  نتایج نشان داد که کلونینگ و ترانسفورم قطعه ROP13 در پلاسمید pcDNA3با موفقیت انجام شده و در سلول یوکاریوتCHO بیان می شود. لذا از این پلاسمید نوترکیب می توان در مطالعات آتی به منظور واکسیناسیون و تشخیص عفونت می توان بهره برد.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموزیس، Rhoptry 13، pcDNA3، بیان سلولی
 • مریم بهاروند، فهیمه سادات طباطبایی، پویا امیری اندی، آذین خدابخشی، سیامک صبور، حامد مرتضوی * صفحات 36-42
  سابقه و هدف
  تعدادی از مطالعات بالینی نشان داده اند که فنی توئین میزان آلودگی باکتریال زخم را کاهش می دهد. هدف این تحقیق بررسی اثر ضدمیکروبی فنی توئین بر میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده زخم های حفره دهان در محیط آزمایشگاه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، سه گونه استاندارد میکروبی شامل کاندیدا آلبیکنس، استافیلوکوک اورئوس و اکتینومیسس نیوزلندی تهیه شدند. کشت 24 ساعته روی محیط BHI Agar از هر سه میکروارگانیسم در دمای 37 درجه سانتی گراد در شرایط هوازی در انکوباتور انجام شد. بعد از 24 ساعت، از کلنی میکروارگانیسم ها غلظت نیم مک فارلند تهیه شد. کشت چمنی میکروارگانیسم ها درون پلیت های حاوی محیط کشت BHI Agar انجام شد. درون هر یک از پلیت ها 4 چاهک برای 4 غلظت 5/0، 1، 3 و 5 درصد ایجاد شد. سپس یک قطره از محلول های فنی توئین با غلظت معین درون این چاهک ها ریخته شد. برای هر کدام از گونه های میکروارگانیسم یک چاهک کلرهگزیدین 2/0 درصد به عنوان کنترل مثبت در نظر گرفته شد. پلیت ها درون انکوباتور قرار داده شده و پس از 24 ساعت جهت مشاهده نتایج از انکوباتور خارج شدند. قطر هاله عدم رشد با استفاده از کولیس اندازه گیری گردید. به منظور اطمینان از صحت روند انجام کار و نتایج، این مراحل 3 بار تکرار شد.
  یافته ها
  قطر هاله عدم رشد در اطراف کلنی میکروارگانیسم های کاندیدا آلبیکنس، استافیلوکوک اورئوس و اکتینومیسس نیوزلندی با هر 4 غلظت فنی توئین، صفر میلی متر اندازه گیری شد.
  استنتاج
  فنی توئین بر میکروارگانیسم های شایع آلوده کننده زخم های دهان در محیط کشت اثر ضد میکروبی ندارد.
  کلیدواژگان: فنی توئین، ضدمیکروبی، آلودگی، زخم دهانی
 • پرویز امری مله*، فاطمه امری مله ، نوین نیک بخش ، محمود منادی ، علی بیژنی صفحات 43-51
  سابقه و هدف
  تراکئوستومی اتساعی پوستی در بسیاری از بخش های مراقبت های ویژه در دنیا، به طور گسترده مورد قبول قرار گرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه عوارض تراکئوستومی اتساعی پوستی تعدیل شده (MPDT) با یا بدون برونکوسکوپی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی با کد IRCT201602297752N8، از اردبیهشت 92 تا خرداد 97، بر روی 270 بیمار بستری در ICU بیمارستان آیت الله روحانی بابل که اندیکاسیون تراکئوستومی داشتند، انجام پذیرفت. بیماران به صورت سیستماتیک به دو گروه مساوی تقسیم شدند. روش انجام تراکئوستومی در هر دو گروه به صورت MPDT بود. ابتدا برش عرضی (2سانتی متر) ، یک سانتی متر زیر غضروف کریکوئید داده شده و پس از رویت رینگ های تراشه PDT انجام گرفت. در گروه اول PDT بدون برونکوسکوپ و در گروه دوم مراحل انجام PDT تحت دید برونکوسکوپی انجام پذیرفت. مدت پروسیجر، مدت انتظار تا تراکئوستومی، عوارض تراکئوستومی مثل خونریزی، عفونت استوما و پنوموتوراکس، در دو گروه مقایسه گردید. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون های مربع کای، تست نمونه مستقل و تست دقیق فیشر تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  دو گروه از نظر سن، جنس، میانگین نمره آپاچی و مورتالیتی اختلافی نداشتند (05/0 p>). میانگین زمان لوله گذاری تراشه تا تراکئوستومی اختلاف معنی دار نبود (632/0 =p). مدت پروسیجر در گروه PDT بدون برونکوسکوپ 54/3±44/6 دقیقه و در گروه PDT با برونکوسکوپ 30/3±25/9 دقیقه بود (001/0 p<). میزان عوارض در گروه PDT بدون برونکوسکوپی 14 بیمار (4/10 درصد) و در گروه با برونکوسکوپی 12 بیمار (9/8 درصد) بود (680/0 =p).
  استنتاج
  تراکئوستومی به روش MPDT بدون برونکوسکوپ مانند PDT با برونکوسکوپ بی خطر است.
  کلیدواژگان: واحد مراقبت ویژه، تراکئوستومی دیلاتاسیون پوستی، برونکوسکوپی فیبرپتیک، عوارض
 • بهاره صمدی، پروین فرزانگی* ، زهرا مدنی صفحات 52-64
  سابقه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر برنامه بازتوانی قلبی با مصرف ویتامین D بر میزان NO ، ET1، VEGF، اضطراب و افسردگی بیماران پس از جراحی بای پس عروق کرونر (CABG) می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 32 بیمار قلبی مرکز قلب فاطمه زهرا ساری که تحت عمل CABG بودند، به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، ویتامین D، تمرین و تمرین - ویتامین D تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل تمرین هوازی به مدت 60 تا 85 دقیقه با شدت 70 تا 85 درصد ضربان قلب حداکثر و سپس تمرین قدرتی شامل سه ست با 10 تکرار با شدت 20 تا 60 درصد یک تکرار بیشینه، سه جلسه در هفته به مدت شش هفته بود. NO ، ET1، VEGF، اضطراب و افسردگی قبل و بعد از 6 هفته بررسی شدند. داده ها با استفاده از آزمون t همبسته و آنوای یک راهه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه های تمرین، ویتامین D و تمرین-ویتامین D سطوح NO و VEGF به طور معنی دار افزایش یافت، در حالی که سطح ET1 کاهش یافت. هم چنین کاهش معنی دار در نمره اضطراب و افسردگی در همه گروه ها مشاهده شد (05/0(p<.
  استنتاج
  نتایج نشان داد تمرین، ویتامین D و تمرین-ویتامین D توانست سطوح NO، ET1، VEGF، اضطراب و افسردگی را در بیماران قلبی پس از عمل CABG بهبود دهد. درحالی که، تمرین-ویتامین D در بهبود سطوح NO، ET1، VEGF، اضطراب و افسردگی موثرتر بود.
  کلیدواژگان: بازتوانی قلبی، ویتامین D، جراحی بای پس عروق کرونر، VEGF، ET1، NO
 • مریم شایگان*، آندریاس بگا صفحات 65-74
  سابقه و هدف
  مطالعات اخیر نشان داده اند که درمان های چند تخصصی درد در کاهش ناتوانی برخی از بیماران مبتلا به درد موثر هستند. با این حال، نکته قابل تامل این است که تاثیر این نوع درمان بر روی همه بیماران مثبت نیست و تفاوت های بین فردی نقش به سزایی در پاسخ دهی افراد به این درمان ها دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل پیشگویی کننده کاهش ناتوانی در بیماران مبتلا به درد مزمن تحت درمان چندتخصصی درد می باشد.
  مواد و روش ها
  249 بیمار مبتلا به درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک درد شهر کاسل آلمان به مدت 2 هفته تحت درمان های چند تخصصی درد قرار گرفتند. پیش از شروع و سه ماه پس از اتمام درمان، فرم اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مرتبط با درد مانند شدت درد و ناتوانی، هم چنین پرسشنامه های افسردگی، فاجعه انگاری و پذیرش درد توسط بیماران تکمیل شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه، بعد از کنترل میزان اولیه درد، ناتوانی و تغییرات ایجاد شده در میزان درد، متغیر روانی پذیرش اولیه یا بهبود آن از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده کاهش ناتوانی سه ماه پس از درمان چند تخصصی درد می باشد. 76 درصد از تغییرات نمرات ناتوانی بیمار در مرحله سه ماه پس از اتمام درمان از طریق این مدل پیش بینی می شد.
  استنتاج
  نتایج مطالعه حاضر بر نقش متغیرهای روانی در بهبود ناتوانی بیماران مبتلا به درد مزمن تاکید می کند. از آن جا که عدم پذیرش درد می تواند باعث بروز مشکلات مضاعف برای بیماران مبتلا به درد مزمن گردد، لذا انجام مداخلات روان شناختی در کنار سایر درمان ها می تواند منجر به کاهش هر چه بیش تر احساس ناتوانی در بیماران گردد.
  کلیدواژگان: درمان چندتخصصی، درد مزمن، ناتوانی
 • رقیه نظری، سعید پهلوان شریف، علی رحیمی، سامان جمالی، حکیمه واحدپرست، حمید شریف نیا * صفحات 75-82
  سابقه و هدف
  ارزیابی درد بیماران بخش مراقبت ویژه یک چالش است. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تحریک دردزا بر تعداد ضربان قلب، تنفس و SPO2 بیماران با آسیب مغزی ناشی از ضربه انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی است. 35 بیمار با آسیب مغزی ناشی از ضربه حین دو رویه دردزا و غیر دردزا مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و میزان اشباع اکسیژن خون شریانی این بیماران یک دقیقه قبل، حین و 15 دقیقه بعد از دو رویه فوق اندازه گیری و آنالیز شد.
  یافته ها
  ارتباط معنی داری بین میانگین نمرات هر سه متغیر فیزیولوژیک مورد بررسی در دفعات اندازه گیری قبل، حین و بعد از مداخله وجود داشت. ارزش های اتای هر سه متغییر فیزیولوژیک در گروه مداخله (رویه دردزا) بیشتر از گروه کنترل (رویه غیر دردزا) بوده است. مقایسه تغییرات این متغیرها در دو موقعیت دردزا و غیر دردزا نیز نشان دهنده وجود ارتباط معنی دار متغیرهای ضربان قلب و اشباع اکسیژن خون شریانی بوده است. این رابطه برای متغیر تعداد تنفس معنی دار نبوده است (05/0p<).
  استنتاج
  یافته های این مطالعه حاکی از آن است که ایجاد تحریک دردزا در بیمارن با آسیب مغزی ناشی از ضربه می تواند سبب افزایش معنی دار تعداد ضربان قلب و کاهش معنی دار درصد اشباع اکسیژن خون شریانی گردد. لذا پرستاران بخش های مراقبت ویژه می توانند با توجه به تغییرات نشانگرهای فیزیولوژیکی فوق به عنوان روشی مفید و آسان برای ارزیابی اولیه درد در بیماران آسیب مغزی ناشی از ضربه استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: درد، بخش مراقبت ویژه، آسیب مغزی ناشی از ضربه، بررسی درد، علایم حیاتی
 • سارا جباری ، لیلا صادقی ، سید احمد سید علی نقی ، علی اسدالهی امین *، زهرا بیات جوزانی ، مینو محرز صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  حضور مقادیر کافی بزاق برای پیشگیری از بروز ضایعات دهانی، توانایی صحبت کردن و جلوگیری از پوسیدگی دندان ضروری است. این مطالعه مقطعی بر روی 50 نفر شامل 25 نفر بیمار مبتلا به اچ آی وی (گروه مورد) و 25 نفر سالم (گروه شاهد) از مراجعین مرکز مشاوره بیماری های رفتاری بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 50 نفر شامل 25 نفر بیمار مبتلا به اچ آی وی (گروه مورد) و 25 نفر سالم (گروه شاهد) انجام شد. سرعت بزاق در طی 10 دقیقه مورد اندازه گیری قرارگرفت. گروه مورد و شاهد با توجه به سن، جنس، سابقه مصرف سیگار و سایر داروها همسان بودند (9/0 > p). افرادی که سوء مصرف مواد، الکل و بیماری های سیستمیک داشتند، از هر دو گروه حذف شدند. داده ها وارد نرم افزار SPSS شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین میزان بزاق در گروه شاهد 86/0 ± 67/4 میلی لیتر در دقیقه و در گروه مورد 8/1 ±6/3 میلی لیتر در دقیقه بود. مقایسه گروه شاهد و مورد نشان داد که میانگین میزان بزاق گروه مورد به طور معنی داری کم تر از گروه نرمال بود (01/0 = p). سطح تحصیلات (05/0p<) ، کاهش شمارش CD4 (0004/0 (p= و مصرف داروهای ضد رتروویروسی (0004/0 (p= ارتباط معنا داری با تغییرات میزان بزاق داشتند.
  استنتاج
  میزان بزاق در افراد مبتلا به اچ آی وی می تواند تحت تاثیر عفونت اچ آی وی قرار گیرد. بنابراین پزشکان باید توجه بیش تری به مشکلات دهانی این گروه از بیماران نمایند.
  کلیدواژگان: اچ آی وی، جریان بزاق، ضایعات دهانی
 • حسین فیروزی ، سهیل سید ان انبی ، سید جابر موسوی ، فرشته فرشیدی ، محمد صادق رضایی * صفحات 91-97
  سابقه و هدف
  هایپر بیلی روبینمی، متداول ترین علت بستری نوزادان در ماه اول تولد، می تواند نشانه ای از عفونت دستگاه ادراری در دوره نوزادی باشد. عفونت دستگاه ادراری یکی از علل ایکتر طول کشیده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عفونت ادراری در نوزادان با هایپر بیلی روبینمی بستری در بیمارستان شهید رجایی تنکابن در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1394 بر روی 259 نوزاد بستری شده در بخش نوزادان بیمارستان شهید رجایی تنکابن صورت گرفت. نمونه ها به روش سرشماری انتخاب شدند. برای تشخیص عفونت ادراری نوزادان، ادرار با سرنگ 2 سی سی توسط فوق تخصص نوزادان به روش سوپراپوبیک گرفته شد. برای تحلیل داده ها از آزمون کای 2 استفاده شده است.
  یافته ها
  با نمونه گیری ادرار به روش سوپراپوبیک در 18 نوزاد (9/6 درصد) که 10 نفر (5/55 درصد) پسر و 8 دختر (4/44 درصد) بودند، نمونه ی مثبت مشاهده شد. در بررسی اجرام عفونت مشخص شد 12 مورد E. Coli و 6 مورد پروتئوس داشتند. هم چنین در 49 مورد (91/18 درصد) از نوزادن ایکتر طول کشیده وجود داشت.
  استنتاج
  با توجه به شیوع عفونت ادراری در نوزادان که مساله مهمی است، پیشنهاد می شود برای تمامی نوزادان که به علت زردی بستری شده اند و علت مشخصی برای زردی آن ها وجود ندارد، حتی اگر هم ایکتر طول کشیده نداشته باشند، کشت ادرار انجام شود.
  کلیدواژگان: هایپر بیلی روبینمی، عفونت ادراری، ایکتر طول کشیده، نوزادان
 • اکبر هدایتی زاده عمران ، رضا علیزاده نوایی* ، قاسم جان بابایی ، ام البنین امجدی ، نسیم بابایی، قاسم رحمت پور رکنی ، غلامعلی گدازنده صفحات 98-107
  سابقه و هدف
  سرطان سینه شایع ترین سرطان زنان و دومین عامل مرگ و میر زنان به علت سرطان می باشد. یکی از علت های مطرح شده در خصوص مقاومت دارویی در درمان بیماری سرطان پستان، پلی مورفیسم C3435T ژن MDR1 می باشد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط این پلی مورفیسم با پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به سرطان پستان در استان مازندران انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه طولی ابتدا DNA ژنومیک افراد بیمار، با استفاده از روش PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت. سپس بیماران طبق پروتکل شیمی درمانی تحت درمان قرارگرفتند و پاسخ بیماران به درمان طبق پروتکل درمانی ارزیابی شد و بیماران به 2 دسته پاسخ بالینی به درمان و عدم پاسخ به درمان تقسیم شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 152 زن مبتلا به سرطان سینه مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی آن ها 95/10±84/49 سال بود. بیش ترین ژنوتیپ مشاهده شده، ژنوتیپ CT (2/49 درصد) بود. 3/74 درصد بیماران به درمان های انجام شده پاسخ داده بودند و در 7/25 درصد، پاسخ مشاهده نشد. در نهایت اختلاف معنی داری در پاسخ به درمان در ژنوتیپ های مختلف مشاهده نشد (485/0p=).
  استنتاج
  بین پاسخ به درمان سرطان سینه و پلی مورفیسم C3435T ژن MDR1، ارتباط مستقیمی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، ژن MDR1، پلی مورفیسم ژنی، C3435T
 • اسماعیل صادقی، محمد جعفری * صفحات 108-117
  سابقه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین علت مرگ در اثر بدخیمی در زنان سنین 44- 40 ساله است. رایج ترین روش تشخیصی مورد قبول تا امروز، استفاده از روش پاتولوژی بوده است، اما پیشرفت سیتولوژی در پستان گستره خود را در تشخیص توده های پستان توسعه داده و پاتولوژیست های ماهر می توانند توده های بدخیم را از انواع خوش خیم تشخیص دهند. هدف از این مطالعه، بررسی دقت و صحت سیتولوژی تماسی در مقایسه با روش پاتولوژی در تشخیص توده های پستان در جراحی انجام شده پستان بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که یک مطالعه توصیفی- مقطعی است، کلیه بیماران در بیمارستان بوعلی همدان که در یک بازه دوساله طی سال های 96- 95 تحت عمل جراحی پستان قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفته و داده های مورد نیاز از برگه گزارش پاتولوژی بیماران استخراج شد.
  یافته ها
  کل بیماران مورد بررسی 121 مورد بودند که 114 نفر (2/94 درصد) زن و 7 نفر (8/5 درصد) مرد با میانگین سن 7/40 سال (حداقل 15 و حداکثر 74 سال) گزارش شد. 61 نفر مبتلا به نوعی بدخیمی پستان و 60 نفر بقیه دارای ضایعه خوش خیم پستان بودند. سیتولوژی تماسی در مقایسه با پاتولوژی حساسیت 8/91 درصد و اختصاصیت 95 درصد داشت. ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی نیز به ترتیب 91/94 درصد و 93/91 درصد به دست آمد.
  استنتاج
  سیتولوژی تماسی علیرغم سادگی و عدم نیاز به تجهیزات گران و پیچیده از دقت و صحت بالایی در تشخیص ضایعات پستان برخوردار است. توصیه می شود که هنگام استفاده از روش برش انجمادی، هم زمان از سیتولوژی تماسی نیز استفاده شود تا با این کار، بالاترین میزان حساسیت و دقت کسب شود.
  کلیدواژگان: سیتولوژی تماسی، آسیب شناسی، ضایعات پستان، حساسیت، اختصاصیت
 • حسن امامی* ، محسن اعرابی ، رقیه زکی زاد آبکنار صفحات 118-129
  سابقه و هدف
  تالاسمی ماژور یکی از مشکلات مهم سلامتی و قابل پیشگیری است. با توجه به گذشت دو دهه از اجرای برنامه ملی پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور در ایران، مطالعه حاضر به منظور مقایسه هزینه ها و نتایج اجرای برنامه از سال 1389 لغایت 1393 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی با رویکرد ارزشیابی اقتصادی است. داده های مورد نیاز از فرم های آماری معاونت بهداشتی و هزینه آزمایشات تشخیص ژنتیک و پزشکی قانونی براساس تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی استخراج شد. سایر هزینه ها با استفاده از مقالات استاندارد در کشور، مصاحبه با محققین و کارشناسان تعیین گردید. کلیه هزینه ها بر اساس ارزش اقتصادی سال 1393 و در نرم افزار Excel 2007 مورد محاسبه قرار گرفت.
  یافته ها
  مجموع هزینه های مستقیم (متغیر و ثابت) پزشکی، مستقیم غیرپزشکی و غیرمستقیم اجرای برنامه ملی پیشگیری در یک سال به طور متوسط، بالغ بر 18, 418, 872, 744 ریال بود. هم چنین متوسط هزینه پیشگیری از یک مورد تولد در سال 341،090،236 ریال برآورد شد. نسبت هزینه های پیشگیری به درمان 1 به 12 بود. طی 5 سال اجرای برنامه ملی از تولد 270 جنین مبتلا به بیماری تالاسمی پیشگیری به عمل آمد. موفقیت برنامه ملی پیشگیری در مازندران به میزان 95 درصد است.
  استنتاج
  تحلیل هزینه- منفعت نشان داد که برنامه پیشگیری از تالاسمی در مازندران بسیار سودمند می باشد و فارغ از شیوع بالای تالاسمی در مازندران، اثربخشی اجرای این برنامه بهداشتی در این دانشگاه بسیار چشمگیر بوده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی اقتصادی، پیشگیری، تالاسمی، مازندران
 • غلامرضا مصطفایی ، منصوره صباغیان بیدگلی ، سیما راستی *، سید غلام عباس موسوی ، لیلا ایرانشاهی صفحات 130-139
  سابقه و هدف
  آکانتامبا تک یاخته فرصت طلبی که در طبیعت یافت می شود و قادر به ایجاد عفونت های تنفسی و کراتیت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی آلودگی منابع آب آشامیدنی به ژنوتایپ های آکانتامبا در کاشان و آران-بیدگل انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 162نمونه از 54 منبع آب آشامیدنی، در سال1396 جمع آوری و بعد از فیلتراسیون، روی آگار غیر مغذی کشت و از نظر آمیب های آزادزی بررسی گردید. پس از استخراج DNA، واکنش زنجیره ای پلیمراز با استفاده از پرایمرهایJDP1 وJDP2، جهت شناسایی اکانتامبا انجام و ژنوتایپ 8 ایزوله آکانتامبا تعیین شد. داده ها در نرم افزار SPSS با آزمون آماری کای دو و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  2/35 درصد نمونه ها آلوده به آمیب های آزادزی بودند و 19 مورد (7/11درصد) آکانتامبا تایید شد. میزان آلودگی به آمیب های آزادزی و آکانتامبا درکاشان بیش تر از آران–بیدگل و به ترتیب 4/35 درصد و 8/11 درصد بود. میزان آلودگی به آمیب های آزادزی در قنات، چاه و چشمه به ترتیب 6/55 درصد، 2/30 درصد و 7/26 درصد و آلودگی آکانتامبا، 9/13درصد، 5/11درصد و 10 درصد تعیین شد. میزان آلودگی به آکانتامبا در چاه های سطحی بیشتر از عمیق بود. ژنوتایپ تمام ایزوله های آکانتامبا T4 تعیین شد.
  استنتاج
  نتایج نشان دهنده آلودگی منابع آب آشامیدنی به آمیب های آزادزی و آکانتامبا بود و با توجه به این که تمامی ژنوتایپ های شناسایی شده از نوع بیماری زای T4 بودند، این منابع می توانند به عنوان یک فاکتور خطر برای سلامت عمومی تلقی گردند.
  کلیدواژگان: آمیب های آزادزی، آکانتامبا، منابع آب آشامیدنی
 • محمدعلی ززولی ، محمود محمدیان، سید نورالدین موسوی نسب، مصطفی مهاجر دارابی، عادله صارم صفاری * صفحات 140-150
  سابقه و هدف
  روند افزایش قابل توجه استفاده از وسایل الکتریکی، سبب افزایش مواجهه شغلی و عمومی افراد با میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت پایین شده است. مواجهه با این میدان ها به علت مخاطرات بهداشتی بالقوه از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان انتشار شار مغناطیسی از میدان های الکترومغناطیس با فرکانس بی نهایت پایین در اطراف خطوط انتقال برق ولتاژ بالا در شهرستان نکا و هم چنین عوامل تاثیرگذار بر چگالی شار مغناطیسی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 50 نقطه در اطراف خطوط انتقال برق فشار قوی انتخاب و در 4 فاصله مختلف از خطوط چگالی شار مغناطیسی اندازه گیری شد. رطوبت و دما به منظور بررسی تاثیر آن ها بر میزان چگالی شار مغناطیسی اندازه گیری و ثبت شدند. میدان مغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین با استفاده از یک دستگاه میدان سنج (مدل TES 1394) اندازه گیری شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17 و آمار توصیفی و هم چنین آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد.
  یافته ها
  بالاترین میانگین چگالی شار مغناطیسی (36/1±11/2 میکروتسلا) مربوط به پست انتقال برق 400 کیلوولت بود. میانگین چگالی شار مغناطیسی در ظهر (55/2 میکروتسلا) بیش تر از صبح بود. میانگین چگالی شار مغناطیسی در زیر دکل 75/0±18/1 میکروتسلا و در بین دو دکل 42/1±55/2 میکروتسلا بود. چگالی شار مغناطیسی با افزایش فاصله از سیم ها و افزایش رطوبت محیط کاهش یافت.
  استنتاج
  میانگین چگالی شار مغناطیسی پایین تر از میزان استاندارد تعیین شده توسط کمیسیون بین المللی حفاظت از پرتوهای غیر یون ساز و مجمع دولتی متخصصان بهداشت صنعتی آمریکا بود. لذا اثرات بهداشتی قابل اغماض هستند.
  کلیدواژگان: چگالی شارمغناطیسی، خطوط انتقال برق، میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بی نهایت پایین
 • مهران ضرغامی ، عنایتاللهجوادی ، ثریا سیار ، مسعوده باباخانیان* صفحات 151-160
  سابقه و هدف
  گروهی از افراد قبل از شروع دوره خدمت سربازی یا حین خدمت، مشمول معافیت پزشکی اعصاب و روان می شوند. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت روانشناختی و رفتاری شایع و غیر شایع در معاف شدگان خدمت سربازی متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی در ایران انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی- مقطعی، جامعه آماری شامل افراد دارای بیماری های روانپزشکی معاف از خدمت سربازی متقاضی دریافت گواهینامه رانندگی در استان های خوزستان، لرستان و ایلام در سال 1394 بوده است. حجم نمونه 585 محاسبه گردید و ابزار کار، چک لیست های کمیسیون پزشکی ناجا بوده است که با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اداره کل ناجا مورد استفاده قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار SPSS. 21 آنالیز گردید.
  یافته ها
  326 نفر از 585 نفر متقاضیان در حین خدمت سربازی دچار اختلالات روانی و معاف از خدمت شدند که تشنج (5/31 درصد) و اختلالات خلقی (2/29 درصد) دارای بالاترین فراوانی در بین مراجعان بوده است. 9/14 درصد از مراجعان از دریافت گواهینامه ممنوع، 63 درصد از افراد، مجاز به تمدید گواهینامه رانندگی و 22 درصد از افراد جهت درمان بیماری روانی ارجاع و تحت نظر قرارگرفتند تا پس از طی دوره درمان، تصمیمات لازم برای مجوز رانندگی آنان اتخاذ گردد.
  استنتاج
  بالاترین شیوع اختلالات روانپزشکی در بین متقاضیان گواهینامه رانندگی مربوط به اختلالات خلقی است. کارشناسان حوزه ناجا می بایست احتیاط های لازم برای تمدید یا صدور گواهینامه افراد مبتلا به اختلالات خلقی خصوصا اختلال افسردگی اساسی در نظر بگیرند و به شرط اثبات رفع اختلال با مدارک پزشکی مستدل، مجوز انجام رانندگی برای آنان صادر گردد.
  کلیدواژگان: معافیت، خدمت سربازی، گواهینامه رانندگی، اختلالات روانپزشکی، ایران
 • نرگس قربانی، جمشید یزدانی چراتی *، سیاوش اعتمادی نژاد، نسرین قربانی صفحات 161-168
  سابقه و هدف
  آلودگی هوا، با رخداد بیماری های تنفسی از قبیل بیماری های مزمن ریوی (COPD) ارتباط دارد. هدف مطالعه حاضر، مدل بندی آماری تاثیرات آلودگی هوا بر مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری مزمن ریوی و انسداد ریه در شهر مشهد با کاربرد رگرسیون دو جمله ای منفی می باشد.
  مواد و روش ها
  اطلاعات مرگ و میر مبتلایان به بیماری های مزمن ریوی مربوط به شهر مشهد در سال 1390 و هم چنین میزان متوسط آلاینده های هوا در طول 24 ساعت شبانه روز از 12 ایستگاه ثبت آلاینده ها واقع در شهر مشهد، گردآوری و محاسبه شد. مدل آماری مناسب برای آنالیز داده های گسسته، رگرسیون دوجمله ای منفی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  با روش رگرسیون دوجمله ای منفی، اثرات تمام آلاینده ها به جز ذرات PM و ازن (O3) بر مرگ و میر ناشی از بیماری مزمن ریوی، تاثیر مستقیم و معنی دار داشته است. نسبت نرخ بروز مرگ و میر مبتلایان به بیماری مزمن ریوی به ترتیب بیش ترین مقدار برای CO با 37/1 IRR= (001/0p<) ، SO2 با 04/1IRR= (001/0p<) ، NO2 با 01/1=IRR (001/0p<) ، NO003/1IRR= (001/0p<) و ازن با تاثیر معکوس بر مرگ و میر مزمن ریوی با 96/0IRR= (001/0p<) محاسبه شد.
  استنتاج
  در میان آلاینده ها، COبیش ترین اثر و ازن اثر معکوس و معنی داری بر نسبت نرخ بروز مرگ و میر تنفسی داشته است. در ابتدای فصل زمستان (دی ماه) ، میزان مرگ و میر و آلایندگی هوا به حداکثر رسیده است.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، رگرسیون دو جمله ای منفی، PM10، ازن، مرگ و میر، COPD
 • آسیه جبلی، محمد خلج کندری* ، مرتضی بنیادی، محمدعلی حسین پور فیضی، محمد رحمتی یامچی صفحات 169-174
  سابقه و هدف
  در گذشته، از کندر به عنوان عطر و بخور و در درمان بیماری های مختلف استفاده می‎شد. امروزه، مشخص شده است کندر بر بهبود حافظه و درمان/پیشگیری بیماری آلزایمر نیز تاثیر می گذارد. ژن CaMKIIα به علت دخالت داشتن در فرآیندهای سلولی مرتبط با حافظه، تحت عنوان حافظه مولکولی نامیده می شود. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر عصاره اتانولی کندر بر بیان ژن CaMKIIα در سلول های B65 و PC12 می باشد.
  مواد و روش ها
  برای تعیین تاثیر عصاره در زیستایی سلول ها، از آزمون MTT استفاده شد و سلول ها در غلظت ها و زمان های متفاوت با عصاره تیمار شدند. جهت مطالعه بیان ژن، سلول ها با دو غلظت عصاره و در چهار بازه زمانی تیمار شدند. سپس RNA استخراج شده، cDNA سنتز شد و میزان بیان CaMKIIα توسط qPCRبررسی شد.
  یافته ها
  نتایج واکنشqPCR نشان داد که کندر بیان CaMKIIα را در سلول های B65 با پیشرفت زمان به طور متناوب افزایش و کاهش می دهد. با این وجود، عصاره نتوانست بیان این ژن را در سلول های PC12 القا کند.
  استنتاج
  با توجه به اهمیت CaMKIIα به عنوان حافظه مولکولی و تاثیر مثبت کندر در تقویت حافظه، نتایج این مطالعه می تواند گامی در جهت شناخت بیش تر مکانیسم های مولکولی تاثیر کندر در تقویت حافظه باشد.
  کلیدواژگان: کندر، حافظه، ژنCaMKII?
 • احمد حرمتی ، محمد سعیدی ، محمدرضا قدیر ، سمیرا دستجانی فراهانی ، رقیه عبادی زاده * صفحات 175-180
  جراحی های باریاتریک از جمله درمان های موثر برای چاقی مفرط بوده که از این میان (SG) sleeve gastrectomy محبوبیت بیش تری یافته است. از عوارض نگران کننده این روش می توان به نشت آناستوموزها اشاره کرد که به وسیله جراحی مجدد و یا اندوتراپی درمان می شوند. اخیرا استفاده از کلیپ ها به عنوان گزینه ای ایمن و موثر در درمان نشت به دنبال جراحی های باریاتریک پیشنهاد شده است.
  این مقاله به معرفی خانم مسنی می پردازد که به دنبال گاسترکتومی اسلیو، دچار تب و علائم سپسیس شده و با تشخیص نشت آناستوموز، تحت درمان با کلیپ اندوسکوپیک قرار گرفت. خانم 57 ساله با وزن 140 کیلوگرم (6/54BMI=) که به دلیل چاقی بعد از یائسگی و آپنه خواب تحت جراحی گاسترکتومی اسلیو قرارگرفته بود، به دنبال جراحی بیمار دچار تب، درد شکم و لکوسیتوز می شود. با شک به عوارض ناشی از جراحی، تحت بررسی با گاستروگرافین قرار گرفته و نشت در محل اتصال کاردیا به فوندوس مشاهده شد. بلافاصله تغذیه از طریق دهان قطع و درمان با آنتی بیوتیک وریدی آغاز شد. با توجه به بروز علائم سپسیس و عدم بهبودی بیمار، آندوسکوپی فوقانی انجام و فیستول با ovesco clip ترمیم شد. بیمار پس از 4 روز با حال عمومی خوب ترخیص گردید. نشت آناستوموز از عوارض نادر SG بوده که با خطر مرگ و میر و ناتوانی بالایی همراه است. در این موارد، پیگیری دقیق بیمار و ظن بالینی، از بروز عوارض شدید و کشنده جلوگیری خواهد کرد.
  کلیدواژگان: گاسترکتومی اسلیو، کلیپ اووسکو، نشت
 • مسعود محمدی ، علی اکبر ویسی رایگانی، رستم جلالی* ، اکرم قبادی، پروین عباسی صفحات 181-191
  سابقه و هدف
  اختلالات رفتاری درکودکان زمینه اختلالات روانی در بزرگسالی آنان را فراهم خواهد آورد. با توجه به ناهمگن بودن مطالعات انجام شده در زمینه شیوع اختلالات رفتاری کودکان، هدف این مطالعه مروری ساختارمند و متاآنالیز جهت تعیین شیوع کلی اختلالات رفتاری در کودکان ایرانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز، مقالات مرتبط با اختلال رفتاری در سال های1396-1379، از طریق جستجو در پایگاه های Barakat Knowledge Network System، Magiran، SID، MEDLINE (PubMed) ، ScienceDirect و Google Scholar به دست آمد. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 بررسی شد و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار CmprehensiveMeta-Analysis انجام گردید.
  یافته ها
  در 18 مقاله مورد بررسی، شیوع کلی اختلالات رفتاری در کودکان ایرانی 23 درصد (5/33-1/15 درصد، حدود اطمینان 95 درصد) به دست آمد که بیش ترین اختلالات رفتاری در کودکان همدان با 7/54 درصد (6/59-8/49 درصد، حدود اطمینان 95 درصد) و کم ترین شیوع اختلالات رفتاری در کودکان اردبیل با 8/1 درصد (7/3-9/0 درصد، حدود اطمینان 95 درصد) بوده است. براساس تحلیل متا رگرسیون، با افزایش حجم نمونه شیوع اختلالات رفتاری در کودکان ایرانی کاهش یافت و با افزایش سال انجام مطالعه، شیوع اختلالات رفتاری در کودکان افزایش پیدا کرد که این اختلاف نیز از نظر آماری معنی دار بود (05/0 p<).
  استنتاج
  با توجه به شیوع بالای اختلالات رفتاری در کودکان کشور، لازم است تا اقدامات موثر و کارآمدی از طرف سیاست گذاران سلامت در زمینه پیشگیری، کنترل و درمان این اختلالات انجام گیرد.
  کلیدواژگان: شیوع، اختلالات رفتاری، کودکان، ایران، متاآنالیز
 • طیبه رنجبرنژاد ، فاطمه رنجبرنژاد ، مسعود سعیدی جم * صفحات 192-209
  سرطان کولورکتال یکی از رایج ترین انواع سرطان ها در سراسر جهان می باشد. مرگ ومیر و شیوع سرطان کولورکتال با وجود پیشرفت روش های تشخیصی و درمانی و برنامه های غربال گری هنوز قابل ملاحظه می باشد. در حال حاضر، کولونوسکوپی و سنجش خون مخفی مدفوع (FOBT) رایج ترین روش ها برای تشخیص سرطان کولورکتال هستند. به علت ماهیت تهاجمی کولونوسکوپی و حساسیت پایین روش FOBT، یافتن روش های دقیق و غیرتهاجمی برای تشخیص اولیه، پایش و کنترل سرطان کولورکتال ضروری به نظر می رسد. در سال های اخیر، علاقه زیادی به یافتن بیومارکرهای مولکولی حساس و غیر تهاجمی با ارزیابی پروفایل های بیانی miRNA ها در بیماران دارای سرطان کولورکتال به وجود آمده است. مطالعات بسیاری نقش مهم microRNAها را در تنظیم بیان ژن های دخیل در تومورزایی نشان داده است که محققین را به ارزیابی قابلیت آن ها در تشخیص و درمان سرطان های مختلف از قبیل سرطان کولورکتال واداشته است. در این زمینه، miR-21 در مطالعات بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. miR-21 یکی از اولین oncomiR های شناخته شده در القای سرطان است که ژن های سرکوبگر تومور متعددی که مرتبط با تکثیر، آپوپتوز و تهاجم هستند را مورد هدف قرار می دهد. بیان بیش از حدmiR-21 در سرطان کولورکتال و برخی از سرطان های دیگر مشاهده شده است. مطالعات اخیر بر ارزش تشخیصی و پیش آگهی miR-21 و همچنین نقش آن در مقاومت دارویی سرطان های انسان تمرکز کرده اند. مطالعه حاضر، مروری بر یافته های اخیر مرتبط با نقش miR-21 در تنظیم ژن های هدف دخیل در سرطان زایی کولورکتال و قابلیت آن به عنوان یک بیومارکر تشخیصی و پیش آگهی در این سرطان می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، miR-21، بیومارکر
|
 • Morteza Mahdavi , Mohammad Azadbakht *, Akbar Vahdati Dr , Mohammad Shokrzadeh , Ayob Farhadi , Ali Davoodi Pages 1-13
  Background and purpose
  This research aimed at evaluating the effects of senecionine and Senecio vulgaris extract on apoptosis and cell cycle inhibition. Also, their cytotoxicity on prostate cancer cell lines (PC3, DU145 and HGFs), antioxidant effects, and influences on AR and CLU gene expression were investigated.
  Materials and methods
  In this experimental study, senecionine and S. vulgaris extract were prepared and the induced morphological changes on cell lines were evaluated in DMEM F12 cell culture after 24, 48, 72, and 96 hours by an invert microscope. Then, cell viability and apoptosis were determined by MTT and fluorescence analysis, respectively. Finally, AR and CLU gene expression and methylation of AR gene were evaluated using Real-time PCR and Bi-Sulfide test, respectively.
  Results
  Cytotoxicity data showed morphological changes 24 hours after treatment with senecionine in all cell lines and all concentrations which also increased in longer time. Based on MTT results, senecionine showed cytotoxicity in 50 and 500 μg/ml on PC3 and du145 prostate cancer cell lines.
  Conclusion
  According to current findings, Ragwort aerial part extract are suggested for in vivo studies with minimum destruction on normal cells and inducing effects on destruction and apoptosis of prostate carcinogenic cell lines.
  Keywords: senecionine, cancer, cytotoxic, apoptosis
 • Mehdi Khoobdel , Omid Dehghan , Abedin Saghafipour , Ehsan Radi , Javad Rafinejad , Kamran Akbarzadeh , Ahmad Ali Enayati , Hosseinali Lotfalizadeh , Mohammad Moradi , Hossein Sobati * Pages 14-25
  Background and purpose
  One of the most popular methods to control the synanthropic flies is using parasitoid wasps. The aim of this study was to estimate the experimental parasitism rates of pupae of Musca domestica, Lucilia sericata, and Sarcophaga heamorrhoidalis by parasitoid wasps, including Nasonia vitripennis, Spalangia nigroaenea, and Pachycrepoideus vindemmiae.
  Materials and methods
  Pupae of three species of flies, including Musca domestica, Lucilia sericata, and Sarcophaga haemorrhoidalis were exposed to three parasitoid female wasps, including Nasonia vitripennis, Pachycrepoideus vindemmiae, and Spalangia nigroaenea in laboratory condition. The exposure rate was 8 wasps to 10 fly pupae on alternate days up to 5 days. The experiments were performed in triplicate and a total of 2700 fly pupae was exposed to 432 wasps. The parasitism rate and parasitoid host preferences were also determined.
  Results
  Total parasitism of flies was estimated at 22.17%. There was no significant differences in parasitism rate of Musca domestica, Lucilia sericata, and Sarcophaga haemorrhoidalis by Nasonia vitripennis, and Pachycrepoideus vindemmiae, but there was a significant difference in parasitism rate of house fly by the three parasitoids investigated (P<0.01). The Spalangia nigroaenea was active just on pupae of Musca domestica. The highest parasitism rate of the fly species studied was found by parasitized wasps of 5–7 days old.
  Conclusion
  Spalangia nigroaenea can be considered as an efficient and specific parasitoid for biological control of Musca domestica. Other wasp species, including Nasonia vitripennis, and Pachycrepoideus vindemmiae could also be used in integrated fly control programs. Also, in biological control program for flies, 5-7 day parasitoid might be more effective.
  Keywords: biological control, Pteromalidae, parasitoid wasp, synanthropic flies
 • Paria Alizadeh , Ahamd Daryani , Ehsan Ahmadpour*, Tohid Kazemi , Adel Spotin , Mahmoud Mahami, Oskoui , Yaghob Azadi , Saba Rajabi , Dariush Shanehbandi Pages 26-35
  Background and purpose
  Toxoplasma gondii (T. gondii) is an obligatory intracellular protozoan parasite. Toxoplasmosis is highly prevalent and has a great effect on public health, therefor, there is a need for vaccine and sensitive diagnostic procedures. This study aimed at cloning and investigating the expression of ROP13 gene of T. gondii.
  Materials and methods
  In this study, the gene was cloned in pTG19-T vector and transferred to a TOP10 strain of E.coli following ROP13 gene amplification using PCR. Then the ROP13 gene was sub cloned in expression plasmid pcDNA3. Also, pcROP13 was transferred to CHO cells and the expression level was evaluated by IFA method.
  Results
  Cloning and sub cloning of ROP 13 gene were confirmed by PCR, sequencing and enzymatic digestion. The gene sequencing showed complete homology with a recorded sequence in the gene bank. Moreover, the expression of ROP13 gene in CHO eukaryotic cells was confirmed by IFA method.
  Conclusion
  The results showed that ROP13 gene was successfully sub cloned into the pcDNA3 expression vector and expressed in CHO cells. Therefore, it can be used in the development of vaccines and in diagnostic tests.
  Keywords: toxoplasmosis, Rhoptry 13, pcDNA3, gene expression
 • Maryam Baharvand , Fahime Sadat Tabatabaei , Pouya Amiri Andi , Azin Khodabakhshi , Siamak Sabour , Hamed Mortazavi * Pages 36-42
  Background and purpose
  The antimicrobial effect of phenytoin on ulcers has been addressed in few studies. The aim of this study was to determine the antimicrobial effect of phenytoin on common contaminating microorganisms of oral cavity ulcers in vitro.
  Materials and methods
  Three standard microbial species including Staphylococcus aureus, Actinomyces naeslundii, and Candida albicans were prepared. Twenty four-hour cultures of the species was accomplished on BHI Agar medium at 37°C in aerobic situation in an incubator. After 24 hour, 0.5 McFarland concentration were prepared from microorganism colonies. Meadow cultivation of microorganisms was done in plates containing BHI Agar medium. In each plate 4 wells were created for 4 concentrations of phenytoin (0.5, 1, 3, and 5%). Then one drop of each phenytoin solution was poured in the wells in certain concentrations. For each microorganism species, one well containing 0.2% chlorhexidine was prepared as positive control. The plates were placed in incubator and after 24 hour, diameter of non-growth halo around all wells was measured in all plates using a caliper. These steps were repeated three times to ensure the accuracy of process and results.
  Results
  Diameters of non-growth halo around colonies of Staphylococcus aureus, Actinomyces naeslundii, and Candida albicans were 0 millimeter in all four concentrations of phenytoin.
  Conclusion
  Phenytoin was found to have no antimicrobial effect on common contaminating microorganisms of oral cavity ulcers in vitro.
  Keywords: phenytoin, antimicrobial, contamination, oral ulcer
 • Parviz Amri Maleh*, Fatemeh Amri Maleh , Novin Nikbakhsh , Mahmood Monadi , Ali Bijani Pages 43-51
  Background and purpose
  Percutaneous dilatational tracheostomy is widely accepted in many Intensive Care Units (ICU) in the word. The aim of this study was to compare the complications of Modified Percutaneous Dilatational Tracheostomy (MPDT) with or without bronchoscopy.
  Materials and methods
  A randomized clinical trial was performed in 270 ICU patients, candidate for tracheostomy in Babol Rouhani Hospital, between April 2013 and May 2018. They were systematically divided into two groups. MPDT was carried out in both groups. At first, the transverse section (2 cm) was given 1 cm below the cricoid cartilage, then PDT was performed after seeing the trachea ring. In the first group, PDT was performed without a bronchoscope and in the second group the PDT was done applying bronchoscopic guide. The procedure time, waiting time to tracheostomy, complications such as hemorrhage, stomal infection, and pneumothorax were compared in two groups. Data were analyzed in SPSS V22 using Chi-square, independent sample, and Fisher exact test.
  Results
  There were no differences between the two groups in age, sex, mean apache score, and mortality (P> 0.05). The mean waiting time to tracheostomy was not significantly different (P= 0.632). The procedure time in the PDT without bronchoscopy was 6.44 ± 3.54 min and in the PDT with bronchoscopy was 9.25 ± 3.30 min (P<0.001). The complication rate in the PDT without bronchoscopy was 14 (10.4%) and in the bronchoscopy group was 12 (8.9%) (P= 0.680).
  Conclusion
  Modified PDT without bronchoscopy is as safe as PDT with bronchoscope.
  Keywords: intensive care unit, percutaneous dilatational tracheostomy, fiberoptic bronchoscopy, complications
 • Bahareh Samadi , Parvin Farzanegi *, Zahra Madani Pages 52-64
  Background and purpose
  The present study aimed at investigating the effect of a period of cardiac rehabilitation program with consumption of vitamin D on NO, ET1, VEGF, anxiety, and depression levels in cardiac patients after coronary artery bypass graft surgery )CABG(.
  Materials and methods
  A clinical trial was conducted in 32 cardiac patients undergoing CABG surgery in Sari Fatemeh Zahra Hospital. The subjects were randomly divided into four groups including control, vitamin D, exercise, and exercise-vitamin D. The training program included aerobic exercises (70-85% maximum heart rate/60-85 min) followed by strength exercises in three sets with 10 repetitions (20-60% of maximum repetition for 6 weeks/3 sessions per week). The levels of NO, ET1, VEGF anxiety, and depression were investigated before and after 6 weeks. Data were analyzed using correlated t-test and two-way ANOVA test.
  Results
  In the exercise, vitamin D, and exercise-vitamin D groups, the levels of NO and VEGF increased significantly, but ET1 level showed a significant decrease. Furthermore, significant reductions were seen in anxiety and depression levels in all groups (P<0.05).
  Conclusion
  Current study showed vitamin D and exercise-vitamin D could improve the levels of NO, ET1, VEGF, anxiety, and depression in cardiac patients after CABG surgery. Nevertheless, exercise-vitamin D was more effective in improving the NO, ET1, VEGF, anxiety, and depression levels.
  Keywords: cardiac rehabilitation, vitamin D, coronary artery bypass graft surgery, VEGF, ET1, NO
 • Maryam Shaygan *, Andreas B?ger Pages 65-74
  Background and purpose
  Multidisciplinary treatments of chronic pain are found to be effective on reducing disability. However, the effect of this type of treatment is not positive in all patients and interpersonal differences play a significant role in responding to these treatments. We aimed to investigate the predictive factors for reduction in disability after multidisciplinary treatment of patients with chronic pain.
  Materials and methods
  Two hundred and forty nine patients with chronic pain were followed up for three months after a 2-week multidisciplinary treatment program in Kassel Pain Center Germany. At baseline and three months later, validated tools were used to assess demographic and pain-related variables such as pain intensity. Also, the scales for disability, depression, catastrophizing, and pain acceptance were completed by the patients.
  Results
  Greater reduction in disability was predicted by baseline pain acceptance and its improvement from pretreatment to the 3-month follow up after controlling the baseline pain intensity, disability, and change in pain intensity from pretreatment to the follow up. This model achieved a variance explanation of 76%.
  Conclusion
  The data lend support to the importance of pain-related thoughts and emotions in long-term outcome following multidisciplinary pain treatment. Lower levels of pain acceptance can lead to problems in patients with chronic pain, so psychological interventions alongside other treatments may lead to a greater reduction of disability in these patients.
  Keywords: multidisciplinary treatment, chronic pain, disability
 • Roghieh Nazari , Saeed Pahlevan Sharif , Ali Rahimi , Saman Jamali , Hakimeh Vahedparast , Hamid Sharif Nia * Pages 75-82
  Background and purpose
  Pain assessment is a challenge in traumatic brain injury (TBI) in critical care units. Therefore, this study aimed at investigating the effect of nociceptive stimulation on heart rate, respiratory rate, and oxygen saturation (SPO2) in patients with traumatic brain injury.
  Materials and methods
  A quasi-experimental research was conducted in 35 TBI patients, applying nociceptive and non-nociceptive procedures. Heart rate, respiratory rate, and SPO2 were measured one minute before, during, and 15 minutes after the procedures.
  Results
  There was a significant association between the mean scores for physiological variables before, during, and after the intervention. Eta values of physiological variables in nociceptive procedure were higher than those of the non-nociceptive procedures. There were significant associations between the nociceptive procedure and heart rate and SPO2 changes. But, there was no association between nociceptive procedure and respiratory rate (P<0.05).
  Conclusion
  Current findings suggest that painful stimulation could significantly increase heart rate and decrease SPO2 in patients with traumatic brain injury. Therefore, nurses could use these physiological markers as a convenient and easy-to-access method for initial assessment of pain in traumatic brain injury patients.
  Keywords: pain, intensive care unit, traumatic brain injury, pain assessment, vital sign
 • Sara Jabari , Leila Sadeghi , Seyed Ahmad Seyed Alinaghi , Ali Asadollahi, Amin*, Zahra Bayat Jozani , Minoo Mohraz Pages 83-90
  Background and purpose
  Normal amount of saliva is necessary for prevention of oral lesions, caries, and proper speech. The purpose of this research was to study the salivary flow rate in HIV-1 seropositive attending Tehran Imam Khomeini Hospital.
  Materials and methods
  A cross-sectional study was conducted in 50 individuals including 25 HIV-1 seropositive patients (case group) and 25 healthy people (control group) attending the Counseling Center for Behavioral Diseases in Tehran Imam Khomeini Hospital, Tehran. The saliva rate was measured during 10 min. The case and control groups were matched in terms of age, gender, history of smoking, and other drugs (p< 0.9). People with history of drug abuse, alcohol, and systemic diseases were excluded from the study. Data analysis was done in SPSS.
  Results
  Salivary flow rate in controls and case group were 4.6±0.86 ml/min and 3.6±1.8 ml/min, respectively. In the case group, the salivary rate was significantly lower than that of the control group (p= 0.01). Moreover, significant associations were seen between salivary flow rate and educational level (p<0.05), anti-retroviral consumption (p=0.0004), and low CD4 count (p=0.0004).
  Conclusion
  Salivary flow rate in HIV positive patients could be affected by HIV. So, clinicians should pay attention to oral problems more rigorously in people living with HIV.
  Keywords: HIV, salivary flow, oral lesions
 • Hosein Firoozi , Soheil Seidan Anbi , Jaber Mousavi Seyed , Fereshteh Farshidi , Mohammad Sadegh Rezai * Pages 91-97
  Background and purpose
  Hyperbilirubinemia is the most common cause of neonatal hospitalization and can be a sign of urinary tract infection during infancy. Urinary tract infection (UTI) is one of the reasons for prolonged jaundice. This research aimed at studying the prevalence of urinary tract infection in neonates with hyperbilirubinemia admitted to Tonekabon Shahid Rajaei Hospital, 2015.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in 259 infants. The samples were selected by census method. To diagnose the urinary tract infection, urine with a 2-cc syringe was taken by pediatrician through suprapubic method. Data were analyzed by Chi-square test.
  Results
  UTI was identified in 18 (6.9%) neonates, including 10 (55.5%) boys and 8 (44.4%) girls. Urine culture revealed 12 E. coli spp. and 6 Proteus spp. Also, in 49 (91.18%) were found to have prolonged jaundice.
  Conclusion
  Due to the prevalence of UTI in neonates, urine culture is suggested in all infants hospitalized for jaundice even in those without prolonged jaundice.
  Keywords: hyperbilirubinemia, urinary tract infection, prolonged jaundice, neonates
 • Akbar Hedayatizadeh, Omran , Reza Alizadeh, Navaei *, Ghasem Janbabaei , Omolbanin Amjadi , Nasim Babaei , Ghasem Rahmatpour Rokni , Gholamali Godazandeh Pages 98-107
  Background and purpose
  Breast cancer is the most common cancer in women. Most recently C3435T polymorphism of MDR1 gene is considered as one of the major causes of drug resistance in treatment of this disease. This study was conducted to investigate the relationship between C3435T MDR1 gene polymorphism and treatment response in breast cancer patients.
  Materials and methods
  In this longitudinal study, blood samples were collected from all cases and gene polymorphism was performed by PCR-RFLP method. Then, all patients underwent chemotherapy and patient response to treatment was evaluated. They were divided into two categories according to clinical response to treatment and lack of treatment response.
  Results
  This research included 152 women (mean age: 49.84±10.95 years) with breast cancer. The genotype found more frequently was CT (49.2%). Among the patients, 74.3% responded to treatments and in 25.7% there was no response to treatment. We found no significant differences between different genotypes in response to treatment (P=0.485).
  Conclusion
  There was no direct relationship between the response of breast cancer to treatment and C3435T polymorphism of MDR1 gene.
  Keywords: breast cancer, MDR1 gene, gene polymorphism, C3435T
 • Esmaeil Sadeghi , Mohammad Jafari * Pages 108-117
  Background and purpose
  Breast cancer is the common cancer in women and the major cause of death due to malignancy in women aged 40-44 years old. The routine method for diagnosis of biopsy specimens is pathologic procedure. Expert pathologists could accurately diagnose malignant and benign diseases using cytology methods. The aim of this study was to investigate the sensitivity and specificity of touch preparation cytology compared with pathology in diagnosis of breast lesions.
  Materials and methods
  In this descriptive cross-sectional study we evaluated patients that had breast operation in Hamadan Bouali Hospital, 2016-2017 by analyzing pathologic recorded reports.
  Results
  Totally 121 patients were studied including 114 (94.2%) females and 7 (5.8%) males. The mean age of the patients was 40.7 years (15-74 years). Malignant and benign diseases were observed in 61 and 60 patients, respectively. Sensitivity and specificity of touch preparation cytology were 91.8% and 95%, respectively. Positive predictive value and negative predictive value were 94.91% and 91.93%, respectively.
  Conclusion
  Touch preparation cytology is an accurate and valid method for detecting benign breast lesions and is suggested to be used alongside frozen section to increase sensitivity and specificity of diagnosis.
  Keywords: touch preparation cytology, pathology, breast lesion, sensitivity, specificity
 • Hassan Emami *, Mohsen Aarabi , Roghayeh Zakizad Abkenar Pages 118-129
  Background and purpose
  Thalassemia is a preventable genetic disorder that is a major health problem. It is now two decades since implementation of the national program for preventing β-thalassemia major in Iran. This study was conducted to compare the costs and results of this program from 2010 to 2014 in Mazandaran University of Medical Sciences.
  Materials and methods
  Economic evaluation was done in this descriptive analytic study. We extracted the data from surveillance reports of health deputy and costs of laboratory services from the private and public sectors and Legal Medicine Organization tariffs. Other cost items were determined using published reports and articles, and interviewing the administrators and researchers. All costs were calculated in Excel 2007 based on the economic value of 2014.
  Results
  The total direct costs of medical services, direct non-medical and non-medical direct costs of implementation of national program for preventing β-thalassemia major in one year were over 18,418,872,744 Rials. The average cost of prevention of a β-thalassemia major birth case was estimated to be be 341,090,236 Rials. The cost ratio of prevention to treatment was 1:12. Five-year implementation of the national program prevented 270 babies born with thalassemia. The success rate of this program was 95% in Mazandaran.
  Conclusion
  Cost benefit analysis showed that the national program for preventing β-thalassemia major was efficient and economically valuable in Mazandaran province.
  Keywords: economic evaluation, prevention, thalassemia, mazandaran
 • Gholamreza Mostafaei , Mansooreh Sabbaghian Bidgoli , Sima Rasti *, Gholam abbas Moosavi Sayyed , Leila Iranshahi Pages 130-139
  Background and purpose
  Acanthamoeba spp. are an opportunistic protozoan in environmental sources that can cause respiratory infection and keratitis. The present study was conducted to determine the prevalence and genotypes of Acanthamoeba in rural drinking water sources in Kashan and Aran-Bidgol, Iran.
  Materials and methods
  In this study, 162 samples from 54 drinking water sources were collected in 2017. After samples filtration, they were cultured on non-nutrient agar to isolate free-living amoeba. After DNA extraction, the Polymerase Chain Reaction using JDP1, JDP2 primers was performed to detect Acanthamoeba spp. and finally the genotype of eight isolates was determined. Data analysis was done in SPSS applying Chi-square and Fisher’s exact test.
  Results
  Among the samples 35.2% were found to be contaminated with free-living amoeba, among which 19 isolates (11.7%) were confirmed as Acanthamoeba. The rates of free-living amoeba and Acanthamoba were 35.4% and 11.8%, respectively, in Kashan, which were higher than those in Aran-Bidgol. Frequency of free-living amoeba in Qanat, well, and spring was 55.6%, 30.2%, and 26.7%, respectively. Acanthamoeba contamination rates were 13.9%, 11.5% and 10%, respectively. Acanthamoeba contamination rate was higher in surface wells than that in deep wells. The genotype of all Acanthamoeba isolates belonged to T4.
  Conclusion
  This study revealed that drinking water sources were contaminated with free-living amoeba and Acanthamoeba. All isolates were T4 genotype, therefore, these sources could be considered as a risk factor for public health.
  Keywords: free-living amoeba, Acanthamoeba, drinking water sources
 • Mohammad Ali Zazouli , Mahmoud Mohammadyan , Seyed Noroddin Mousavinasab , Mostafa Mohajer Darabi , Adele Sarem Safari * Pages 140-150
  Background and purpose
  Considerable increase on the use of electronic devices increased the rate of public occupational exposure to extremely low frequency electromagnetic fields. Assessment of exposure to these fields is highly important due to potential health hazards. This study aimed at investigating the magnetic flux emission from extremely low frequency electromagnetic fields around power lines of high voltage in Neka (north of Iran) and factors affecting the magnetic flux density.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, 50 sites around high voltage transmission lines were selected and the magnetic flux density was measured at four different distances from the lines. Humidity and temperature were measured in order to assess their impact on magnetic flux density. The extremely low-frequency magnetic field was measured using an electromagnetic field tester (model TES 1394). Statistical analysis was performed in SPSS V17 applying descriptive statistics and one-way ANOVA.
  Results
  The highest average magnetic flux density was at the 400 kV power transmission line (2.11 ± 1.36 µT). The average magnetic flux density was higher in the afternoon (2.55 µT) compared with that in the morning. The average values for magnetic flux density under the pylon and between two pylons were 1.18 ± 0.75 and 2.55 ± 1.42 µT, respectively. Magnetic flux density decreased by increasing distance from the wire and the environment moisture.
  Conclusion
  The average magnetic flux density was lower than the standards set by the international commission on non-ionizing radiation protection and American Conference of Governmental Industrial Hygienists. Hence, the health effects would be negligible.
  Keywords: magnetic flux density, power transmission line, extremely low-frequency magnetic field
 • Mehran Zarghami Dr , Enayatollah Javadi , Soraya Sayar , Masoudeh Babakhanian * Pages 151-160
  Background and purpose
  Some people are eligible for psychiatric exemptions before or during military service. This study aimed to investigate the common and uncommon psychological and behavioral situation in applicants for driving license exempt from military service.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, the population included applicants for driving license with psychiatric disorders who were exempt from military service in Khuzestan, Lorestan and Ilam provinces, Iran 2015. The sample size was 585. Data were collected using the checklists provided by the medical commissions in The Law Enforcement Force of the Islamic Republic of Iran (NAJA) which was previously used by The General Department of NAJA with approval of the Ministry of Health. Data analysis was done in SPSS V21.
  Results
  Among the applicants for driving license, 326 suffered mental disorders during military service and were exempted from military service. The disorders with highest frequency among the patients were seizure (31.5%) and mood disorders (29.2%). Among these individuals, 14.9% were banned from obtaining driving license, 63% were allowed to renew that, and 22% received treatment for mental disorders. The decisions for the driving license of the latter group were made after the treatment.
  Conclusion
  Mood disorders were found to be the most prevalent psychiatric disorder among the applicants for driving license, so, necessary precautions should be taken when issuing or renewing the driving license to these people.
  Keywords: exemption, military service, driving license, psychiatric disorders, Iran
 • Narges Ghorbani , Jamshid Yazdani, Charati*, Siavash Etemadinejad , Nasrin Ghorbani Pages 161-168
  Background and purpose
  Air pollution causes respiratory diseases such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In this study we aimed at statistical modeling of the effects of air pollution on mortality due to chronic pulmonary disease and COPD in Mashhad, Iran, using negative binomial regression.
  Materials and methods
  Mortality data due to chronic pulmonary diseases and the average amount of air pollutants per 24 hr were collected from 12 air pollution monitoring stations in Mashhad, 2011. Negative binomial regression was used as an appropriate statistical model to analyze discrete data.
  Results
  The effects of all pollutants, except PM particles and ozone particles, were found to have direct significant effect on mortality due to chronic pulmonary disease. The ratio of the incidence rate of mortality among patients with chronic pulmonary disease was highest for CO (IRR= 1.37, p<0.001), SO2 (IRR= 1.04, p<0.001), NO2 (IRR= 1.01, p<0.000), NO (IRR=1.003, p<0.000). But ozone had an inverse effect on chronic pulmonary mortality (IRR= 0.96, p<0.000).
  Conclusion
  Among the pollutants, CO had the highest effect and O3 had a significant reverse effect on the rate of respiratory mortality. At the beginning of winter (January) we observed maximied rate of mortality and air pollution.
  Keywords: Keywords: air pollution, negative binomial regression, mortality, COPD, PM10, O3
 • Asiyeh Jebelli , Mohammad Khalaj, Kondori *, Mortaza Bonyadi , Mohammad Ali Hosseinpour Feizi , Mohammad Rahmati, Yamchi Pages 169-174
  Background and purpose
  In the past, olibanum was used as an incense and perfume and a remedy for treating various diseases. Now, it is confirmed that olibanum improves memory and has a role in treatment and prevention of Alzheimer disease. CaMKIIα gene is known as molecular memory because of its role in cellular processes associated with memory. The aim of this research was to study the effect of ethanolic extract of olibanum on the expression of CaMKIIα in B65 and PC12 cells.
  Materials and methods
  To determine the effect of olibanum on cell viability, MTT assay was done and cells were treated with the extract in different concentrations and times. To study the gene expression, the cells were treated by two concentrations of the extract at four time points. Then, RNA was extracted, cDNA was synthesized, and the expression of CaMKIIα was quantified by qPCR.
  Results
  The qPCR data revealed that olibanum alternately changed the expression of CaMKIIα in a reducing and increasing pattern over time in B65 cells. However, the extract could not induce the expression of this gene in PC12 cells.
  Conclusion
  According to the role of CaMKIIα as molecular memory and the positive effect of olibanum in memory improvement, current results could be helpful in understanding the molecular mechanisms by which olibanum affects memory performance.
  Keywords: olibanum, memory, CaMKII? gene
 • Ahmad Hormati , Mohammad Saeedi , Mohammadreza Ghadir , Samira Dastjani Farahani , Roghayeh Ebadizadeh * Pages 175-180
  Background and purpose
  Bariatric surgeries are effective treatments for morbid obesity, among which sleeve gastrectomy (SG) has become more popular. One of the most serious complications of this method is anastomosis leak which is treated by reoperation or endotherapy. The use of clips is recently proposed as a safe and effective option for treatment of leaks following bariatric surgeries. This article presents the case of a woman with sepsis following sleeve gastrectomy who was diagnosed with anastomosis leak. A 57 year -old woman weighing 140 kg (BMI: 54.6) underwent sleeve gastrectomy due to menopause obesity and sleep apnea. She had abdominal pain, fever, and leukocytosis following surgery. With suspicion of surgical complications, the patient underwent gastrografin study and leakage was seen at the junction of cardia and fundus. Oral feeding stopped immediately and intravenous antibiotics started. Then, signs of sepsis were seen and the patient underwent upper GI endoscopy and the fistula was closed using an Ovesco clip. She was discharged four days later in good general situation. Anastomosis leak is a rare complication following sleeve gastrectomy which is associated with significant mortality and morbidity. Patient’s follow-up and a clinical suspicion help clinicians to make appropriate decisions for management of these patients.
  Keywords: sleeve gastrectomty, Ovesco clip, leak
 • Masoud Mohammadi , Ali Akbar Vaisi Raiegani , Rostam Jalali *, Akram Ghobadi , Parvin Abbasi Pages 181-191
  Background and purpose
  Behavioral disorders in children will provide a basis for mental disorders in adulthood. Various studies reported different results on the prevalence of behavioral disorders in children, so, this systematic review and meta-analysis aimed at determining the prevalence of these disorders in Iranian children.
  Methods and Materials
  A meta-analysis was performed in scientific databases including SID, Magiran, Barakat Knowledge Network System, ScienceDirect, Medline (PubMed), and Google Scholar for relevant articles published in 2000-2017. Reference lists of articles identified were reviewed for additional articles. Heterogeneity between the studies was checked using index. Data were analyzed using the Comprehensive Meta-analysis (CMA) software.
  Results
  The overall prevalence of behavioral disorders was 23% (95% Cl 15.1%-33.5%) in Iranian children. The highest and lowest rates of behavioral disorders in children were recorded in Hamedan (54.7% [95% Cl: 49.8%-56.9%]) and Ardebil (1.8% [95% Cl: 0.9%-3.7%]), respectively. According to the meta-regression diagram, the prevalence of behavioral disorders in Iranian Children decreased with an increase in the sample size and increased by the year (time) (p<0.05).
  Conclusion
  High prevalence of behavioral disorders in Iranian children highlights the need for effective measures to prevent, control and treat these disorders.
  Keywords: prevalence, behavioral disorders, children, Iran, meta-analysis
 • Tayebeh Ranjbarnejad , Fatemeh Ranjbarnejad , Massoud Saidijam * Pages 192-209
  Colorectal cancer (CRC) is one of the most common types of cancers worldwide. Despite the improved therapeutic and diagnostic strategies and screening programs, morbidity and mortality of CRC is still considerable. Currently, most common approaches for diagnosis of CRC are colonoscopy and fecal occult blood test (FOBT). Because of the invasive nature of colonoscopy and low sensitivity of FOBT, it is essential to find precise and noninvasive methods for early diagnosis, monitoring, and control of colorectal cancer. In recent years, there has been growing interest in finding sensitive and non-invasive molecular biomarkers by evaluating expression profiles of miRNAs in patients with colorectal cancer. Many studies have shown the important role of microRNAs in regulating the expression of genes involved in tumorigenesis, which has led researchers to evaluate their ability in diagnosis and treatment of various cancers such as colorectal cancer. In this regard, miR-21 was studied in many researches. miR-21 is one of the earliest identified cancer-promoting ‘oncomiRs’, targeting numerous tumor suppressor genes associated with prolifera tion, apoptosis, and invasion. Overexpression of miR-21 is observed in colorectal cancer and some other cancers. Recent studies have focused on the diagnostic and prognostic value of miR-21 and its implication in drug resis tance of human cancers. The present study is a review of recent findings on the role of miR-21 in the regulation of target genes involved in colorectal carcinogenesis and its potential as a diagnostic and prognosis biomarker in this cancer.
  Keywords: colorectal neoplasms, miR-21, biomarker