فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 30 (تابستان 1397)
 • پیاپی 30 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رقیه بهرامی *، حمید علیزاده، فرنگیس کاظمی صفحات 1-18
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین های روانی- حرکتی بر بهبود دستخط دانش آموزان ابتدائی بود. بعضی از دانش آموزان ابتدائی در دستخط دچار اشکال هستند که مشکلات آن ها می تواند ناشی از عواملی مانند قلم نامناسب، سطح نامناسب برای نوشتن یا وضعیت بدنی نامناسب در حین نوشتن، هماهنگی بینایی- حرکتی ضعیف، مشکل در برنامه ریزی حرکتی و کنترل حرکات ظریف باشد. دراین پژوهش که ازطرح تک آزمودنی نوعAB استفاده شد، جامعه مورد پژوهش شامل دانش آموزان ابتدائی در استان تهران در سال تحصیلی 96-1395بود که به وسیله سیاهه محقق ساخته از نظر مشکلات دستخط بررسی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند 4 نفراز دانش آموزان با مشکلات دست خط برای آموزش انتخاب شدند و به مدت 10 جلسه آموزش دیدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از داده های سه مرحله استفاده شد که شامل خط پایه، حین آموزش و مراحل پیگیری بود. نمره هر دانش آموز در آزمون خط پایه، حین آموزش و پیگیری به صورت نمودار و جدول نمایش داده شده است. براساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که تمرین های شناختی- حرکتی می تواند در بهبود دستخط دانش آموزان موثر باشد.
  کلیدواژگان: خوانایی دستخط، دانش آموزان ابتدائی، تمرین های روانی- حرکتی
 • سکینه سلطانی کوهبنانی *، سمیه زارع نژاد، محمدحسین سلطانی کوهبنانی، کبری باذری صفحات 19-45
  مقدمه
  این پژوهش با هدف تعیین اعتبار، پایایی پرسشنامه کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی (2012) در شهر مشهد است.
  روش
  بررسی این مطالعه روش شناسی و از نوع روان سنجی است و با استفاده از قرارداد استاندارد IQOLA، به فارسی سازی آزمون و بررسی روایی آن می پردازد. این پژوهش شامل مراحل ترجمه، سنجش کیفیت ترجمه، ترجمه روبه عقب، مقایسه نسخه انگلیسی با نسخه فارسی است. سنجش روایی ظاهری برعهده 60 نمونه بود و نمره اثر عبارات سنجیده شد.
  بدین منظور به روش خوشه ایچند مرحله ای تعداد 1000 دانش آموز مقطع ابتدایی تامتوسطه (6 تا 17 سال) شهر مشهد در سال تحصیلی 96-97 انتخاب و (979) دانش آموز پرسشنامه را تکمیل کردند. ، از 63 نفر از آن ها خواسته شد به فاصله دو هفته در بازآزمون شرکت کنند. پایائی آزمون با استفاده از روش های آلفای کرونباخ90/0 مشخص شد. ، ضریب تنصیف، با زآزمون، محاسبه ضریب همبستگی این آزمون با آزمون کولیج (2002؛ زاهدی و علیزiده، 1383) در نمونه 200 نفری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  پرسشنامه در جامعه ایرانی نیز از پایایی و اعتبار خوبی برخوردار و قابل کاربرد در حیطه های مختلف پژوهش در ایران است.
  نتیجه گیری
  برای کل مقیاس کارکردهای اجرایی و خرده مولفه های خود مدیریتی زمان ، خودسازمان دهی/ حل مساله ، خودکنترلی/ بازداری ، خود انگیزشی و خود نظم جویی هیجانی ضرایب آلفا به ترتیب برابر 90/0، 85/0، 82/0، 78/0، 76/0 و 72/0 میباشند که بیانگر پایا بودن مقیاس کارکردهای اجرایی می باشند. نتایج روایی آزمون در تمام خرده مقیاسها 79/0 می باشد
  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، نقایص کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانان بارکلی، کارکردهای اجرایی
 • سیده سمیه جلیل آبکنار *، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، باقر غباری بناب صفحات 47-71
  کم توانی ذهنی تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که استفاده از برنامه اوقات فراغت با نتایج موثری همراه است. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی بود. این پژوهش، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش 30 دختر کم توان ذهنی که به روش نمونه گیری تصادفی از مدارس استثنایی شهر اصفهان انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. آزمودنی ها به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش، برنامه اوقات فراغت عرش را در 16 جلسه دریافت کردند، در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزارهای پژوهش، مجموعه آزمون حافظه کاری برای کودکان (1396) ، آزمون هوشی وکسلر کودکان (2003) و پرسشنامه مهارت های ارتباطی (1990) بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که برنامه اوقات فراغت عرش بر حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی آزمودنی ها تاثیر معناداری معناداری داشت (0/001>p). بر اساس یافته ها، برنامه اوقات فراغت عرش حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان کم توان ذهنی را بهبود بخشید. بنابراین، می توان از این برنامه به منظور ارتقای حافظه کاری، ظرفیت شناختی و مهارت های ارتباطی چنین دانش آموزانی بهره برد و برنامه ریزی برای استفاده از برنامه اوقات فراغت عرش برای آنها اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، حافظه کاری، ظرفیت شناختی، مهارت های ارتباطی، کم توانی ذهنی
 • زهرا ترازی *، ملوک خادمی اشکذری، مهناز اخوان تفتی صفحات 73-111
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی در افزایش سازگاری اجتماعی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری ابتدایی شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی همراه با مراحل پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری بود. 40 دانش آموز با ناتوانی یادگیری 8 تا 12 ساله به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و یک گروه شاهد قرار گرفتند. آموزش های بازآموزی اسنای، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی طی 8 جلسه یک ساعته، به سه گروه آزمایش ارایه گردید. از پرسش نامه سازگاری اجتماعی سینها و سینگ (1993) در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آموزش های بازآموزی اسنای، تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی، باعث افزایش معنی دار سازگاری اجتماعی گردید، با این تفاوت که برنامه آموزشی تنظیم هیجانی و حل مسئله شناختی- اجتماعی با اثربخشی یکسان در ارتقای سازگاری اجتماعی موفق تر از برنامه آموزشی بازآموزی اسنادی بود. برنامه های آموزشی که از رویکرد شناختی اجتماعی بندورا برای طراحی بسته های آموزشی بهره می گیرند، تاثیرات معنی دار بیشتری دارند. بنابراین، استفاده از نتایج پژوهش در طراحی برنامه های آموزشی پیشگیرانه و بهبود دستاوردهای آموزشی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری، بازآموزی اسنادی، تنظیم هیجانی، حل مسئله ی شناختی-اجتماعی، سازگاری اجتماعی
 • ناصر یوسفی *، بنت الهدی کریمی پور صفحات 113-132
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکارامدی و تحمل ناکامی والدین کودکان معلول جسمی حرکتی بود. این پژوهش با روش نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری برای یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل والدین معلولین جسمی حرکتی دارای پرونده در بهزیستی شهرستان پلدختر در سال 1396 بود که نمونه تحقیق به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 16 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه دو ساعتی به صورت هفتگی به گروه آزمایش ارائه گردید. اما گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. هر دو گروه یک هفته پیش از جلسه اول و یک هفته پس از جلسه آخر و 30 روز بعد، با پرسشنامه های خودکارامدی والدگری دومکا (PSAM) و تحمل ناکامی هارینگتون سنجش شدند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره با اندازه گیری مکرر (RM- MANOVA) نشان داد که برنامه آموزشی بر بهبود خودکارآمدی والدگری و تحمل ناکامی اثر داشته و میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش یافته است (0001/0>P). یافته های پژوهش حاضر ضمن ارائه چشم اندازی روشن در حیطه استفاده از درمان نوظهور ذهن آگاهی در کاهش مشکلات روانشناختی افراد، زمینه مطلوبی جهت اتخاذ این برنامه آموزشی در حوزه پیشگیری و گسترش این شیوه در مشکلات بین فردی فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، معلولیت، ناکامی، خودکارامدی
 • فرزانه آسیایی *، محمد یمینی، حسین مهدیان صفحات 133-154
  هدف
  پژوهش حاضر، اثربخشی برنامه بازسازی مهارت های ادراکی برحافظه کاری،استدلال ادراکی وعملکرد ریاضی دانش آموزان باا اختلال یادگیری ویژه ریاضی بود.
  روش
  این پژوهش آزمایشی، با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان اختلال یادگیری ویژه ریاضی پایه سوم شهر جغتای بودندکه توسط معلمان پایه سوم با اجرای آزمون تشخیصی اختلال ریاضی وبه صورت تصادفی 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش در 16جلسه تحت برنامه آموزش قرارگرفتند. برای جمع آوری داده ها از آزمون های کی- مت، ریون، مقیاس استدلال ادراکی وکسلر چهار، آزمون تشخیصی اختلال ریاضی و مقیاس حافظه کاری استانفورد-بینه استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس مختلط به همراه اندازه گیری مکرر نشان داد که اجرای برنامه مداخله ای بر میزان حافظه کاری غیرکلامی، استدلال ادراکی و عملکرد ریاضی آن در دانش آموزان گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون به طور معنا داری موثر بوده و اثرات مشاهده شده در مرحله پیگیری پایدار مانده بود. اما در متغیر حافظه کاری کلامی تفاوتی بین گروه آزمایشی و کنترل وجود نداشت
  نتیجه گیری
  براین اساس می توان نتیجه گرفت که آموزش این برنامه بر عملکرد ریاضی، حافظه غیر کلامی و استدلال ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه ریاضی موثر بوده ومی تواند به عنوان یک رویکرد موثر در درمان اختلال یادگیری ویژه ریاضی باشد.
  کلیدواژگان: بازسازی مهارت های ادراکی، استدلال ادراکی، حافظه کاری، عملکرد ریاضی، اختلال یادگیری ویژه ریاضی
 • مریم بخشی، ذکرالله مروتی *، طاهره الهی، سارا شاه محمدیان صفحات 155-177
  پژوهش حاضربا هدف تعیین اثربخشی هنردرمانی بر مهارت های اجتماعی_ ارتباطی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال های طیف اتیسم انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کودکان 6 تا 12 ساله مبتلا به اختلال های طیف اتیسم شهر زنجان بود. نمونه شامل 26 کودک بود که به روش در درسترس انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (هر گروه 13 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه نیمرخ مهارت های اجتماعی اتیسم اسکات بلینی، سیاهه تنظیم هیجان شیلدز و سیچتی و خرده مقیاس رفتار محدود و تکراری مقیاس رتبه بندی گیلیام- ویرایش دوم بود. گروه آزمایش در طی 44 جلسه به مدت چهار ماه تحت هنردرمانی که از برنامه مداخله هنر درمانی برای کودکان و نوجوانان درخودمانده جنیفر بت سیلورز (2008) الگوبرداری شده بود، قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آمار استنباطی تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد که هنردرمانی بر مهارت های اجتماعی_ ارتباطی و مولفه های آن و مولفه های تنظیم هیجان و بی ثباتی/منفی گرایی و همچنین انعطاف پذیری رفتاری تاثیر مطلوب داشته است، بدین معنی که برنامه مداخله ای باعث بهبود مهارت های اجتماعی_ ارتباطی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری شد. در نتیجه بنا بر یافته های حاصل از این پژوهش، می توان از هنردرمانی به عنوان یک روش مکمل درمانی جهت بهبود مهارت های اجتماعی_ ارتباطی، تنظیم هیجان و انعطاف پذیری رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال های طیف اتیسم بهره برد.
  کلیدواژگان: هنردرمانی، مهارت های اجتماعی- ارتباطی، تنظیم هیجان، انعطاف پذیری رفتاری و اختلال های طیف اتیسم
 • کریم سواری*، جواد چلداوی، مریم فلاحی صفحات 179-197
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه شناختی رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان کم توان ذهنی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه پدران دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع ابتدایی ناحیه یک اهواز در سال تحصیلی 97-1396تشکیل دادند که جمعا 90نفر بودند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ، 20نفر از پدرانی که نمرات آنها در پرسش نامه پرخاشگری 38 به بالا بود، انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش، در 12جلسه برنامه شناختی-رفتاری شرکت وآموزش دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه 25سئوالی پرخاشگری و مصاحبه بالینی همراه با مشاهده استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش برنامه شناختی رفتاری برکاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان کم توان ذهنی اثر گذار و پدران گروه آزمایشی نسبت به پدران گروه کنترل در پس آزمون، به طور معنی داری پرخاشگری کمتری نشان دادند. براین مبنا می توان نتیجه گرفت که آموزش برنامه شناختی رفتاری در کاهش پرخاشگری پدران دانش آموزان کم توان ذهنی موثر است.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی- رفتاری، پرخاشگری، پدران، دانش آموز، کم توان ذهنی
 • محمد عاشوری *، زهرا احمدیان صفحات 199-217
  اختلال های رفتاری تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد در حالی که استفاده از برنامه سال های باور نکردنی مبتنی بر برنامه والدین با نتایج موثری همراه است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی برنامه سال های باور نکردنی مبتنی بر برنامه والدین بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری در شهر اصفهان انجام شد. پژوهش حاضر، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه شاهد بود. در این پژوهش 30 نفر از مادران کودکان با اختلال رفتاری شرکت داشتند که به روش نمونه گیری تصادفی از دبستان پسرانه امیرکبیر شهر اصفهان انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه آزمایش و شاهد تقسیم شدند به نحوی که هر گروه از 15 نفر تشکیل شده بود. گروه آزمایش در 12 جلسه در برنامه سال های باور نکردنی شرکت کردند در حالی که به گروه شاهد این آموزش ارائه نشد. ابزار این پژوهش مقیاس رابطه والد-کودک پیانتا بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری و نسخه 23 نرم افزار SPSSتحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه سال های باور نکردنی اثر معناداری بر تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری و خرده مقیاس های آن (تعارض، نزدیکی و وابستگی) داشت (001/0P<). آموزش برنامه سال های باور نکردنی می تواند تعامل مادر و کودک با اختلال رفتاری را بهبود بخشد؛ بنابراین، برنامه ریزی به منظور استفاده از این برنامه اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: سال های باور نکردنی، تعامل مادر با کودک، اختلال های رفتاری
|
 • roghayeh bahrami *, hamid alizade, farangis kazemi Pages 1-18
  The purpose of this study was to investigate the effect of psycho-motor exercises on the improvement of handwriting of elementary students. Handwriting problems can be due to factors such as inappropriate writing, inappropriate writing to write or inappropriate physical writing during writing, poor visual-motor coordination, difficulty in motor planning, and fine movement control. To reduce the handwriting problems of elementary school students, one can learn how to write the right instruction (how to get the pencil right, how to put paper on the table when writing, how to sit right while writing), enhancing fine fingers, eye and hand coordination, Strengthening self-esteem, raising attention and concentration, enhancing visual sequence, training the correct form of letters on the pattern, and exercising for correcting coarse-grained and fine-tuning. In this research, the single-subject design was used. The study population consisted of elementary students in Tehran province in the academic year of 96- 1395 who were selected by a researcher-made log book in terms of handwriting problems and trained for 10 sessions. Three data were used to analyze the data, including the base line, during training, and follow-up steps. Each student's score in the base line test, during training, and follow-up is displayed in the form of charts and tables. Based on the findings, it can be concluded that cognitive-motor exercises can be effective in improving the student's handwriting.
  Keywords: Handwriting legibility, elementary students, psycho- motor practices
 • somaye zarenezhad*, Mohammed Hussain Soltani Kouh Banani, Kobra Abazari Pages 19-45
  Introduction
  The aim of this study was to determine the reliability, reliability of the Barkley Executive(BDEFS.CA) Teaching and Performance Inventory (2012) in Mashhad.
  Method
  This study is methodological and psychometric study, and uses IQOLA Standard Contracts to test and test Persian language. . For this purpose, multistage cluster sampling method was used to select 1000 primary school students (6 to 17 years old) in Mashhad in the academic year of 96-97 and 979 students completed the questionnaire. , 63 of them were asked to participate in the test two weeks ago. The reliability of the test was determined using Cronbach's alpha, 0.90. The split coefficient, with the test, was used to calculate the correlation coefficient of this test with the Coolidge test (Zahedi and Alizadeh, 2004) in a sample of 200 people.
  Results
  In the judgmental phase, we conducted several local field studies and non-standard pilot administrations. For the statistical phase, the provided materials. In validity analysis, strong correlations were found among the majority of the scores within the tests; correlations between various (BDEFS.CA) tests were in the range of weak to moderate; the adapted tests show acceptable psychometric properties in assessing the complex, multidimensional construct of executive functioning. For the whole scale of executive functions and sub-components of self-management, self-organizing / problem solving, self-control / inhibition, self-motivation and emotional self-regulation, alpha coefficients are equal to 0.91, 0.85, 0.82, 0.78 , 0.76 and 0.72.
  Conclusion
  which have almost high coefficients and represent the sustainability of the scale of executive function
  Keywords: : Psychometric Properties, Barkley's Children, Adolescent Functional, executive functions
 • Seyyedeh Somayyeh Jalil, Abkenar *, Gholam Ali Afrooz, Ali Akbar Arjmandnia, Bagher Ghobari, Bonab Pages 47-71
  Intellectual disability affects all aspect of individual's life, while applying leisure time program has been associated with effective outcomes. Present study was aimed to determine the effectiveness of Arsh leisure time program on the working memory, cognitive capacity and communication skills of children with intellectual disability. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 30 girl children with intellectual disability from exceptional schools in Isfahan city using randomly method. Subjects were divided into experimental and control groups, each group consisting of 15 children. The experimental group received 16 sessions of Arsh leisure time program and the control group did not. The instruments were working memory test battery for children (2017), Wechsler intelligence scale for children (2003) and communication skills questionnaire (1990). Data were analyzed by MANCOVA. The results showed that Arsh leisure time program had a significant effect on the working memory, cognitive capacity and communication skills of subjects (P<0.0001). Arsh leisure time program improved working memory, cognitive capacity and communication skills of children with intellectual disability. So planning leisure time program for these children have specific importance.
  Keywords: Leisure time, Working memory, Cognitive capacity, Communication skills, Intellectual disability
 • zahra tarazi*, Molok Khademi Ashkezari, Mahnaz Akhavan Tafti Pages 73-111
  The aim of this research was to investigate and compare the effectiveness of attributional retraining program, emotion regulation and social-cognitive problem solving on Improvement of social adjustment in Students with Early Learning Disabilities in Tehran. This was a quasi-experimental study with pretest-posttest, and follow-up.The participants consisted of 40 students with Learning Disability of 8 to 12 years old.They were selected through Simple random sampling and randomly divided into 3 experimental groups and a control group. attributional retraining, emotion regulation and social-cognitive problem solving training were presented in 8 sessions, each lasting 1 hours, in the 3 experimental groups.Sinha and Sing social adjustment Questionnaire was used in the pretest, posttest, and follow-up stages.The data were analyzed using MANCOVA,ANCOVA.The results showed that attributional retraining, emotion regulation and social-cognitive problem solving training caused a significant increase in social adjustment.emotion regulation training program and social-cognitive problem solving training with the same effect were more successful in social adjustment promotion than attributional retraining program.Educational programs that use the social cognitive approach of Bandura in designing educational packages have more significant effects.Therefore, the use of the present research results can be effective in the designing of preventive educational programs and improving educational achievements.
  Keywords: Learning Disability, attributional retraining, emotion regulation, social-cognitive problem solving, social adjustment
 • naser yoosefi*, bantolHoda karimipoor Pages 113-132
  The present study aimed to investigate the effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) on the self-efficacy and frustration tolerance in parents of physical-motor disabled children. The research had a quasi-experimental method with pre-test and post-test, and a follow-up for experimental and control groups. The statistical population consisted of parents of physical-motor disabled children with records in the Welfare Organization of Pol-e Dokhtar County in 2017. Samples were selected using the convenience sampling method and randomly put into two 16-subject groups namely the experimental and control groups. Training the Mindfulness-Based Stress Reduction Program (MBSR) was presented to the experimental group in 8 two-hour sessions per week, but the control group did not receive any training. Both groups were assessed by Dumka's Parenting Self Efficacy Measure (PSAM) and Harrington's Frustration Discomfort Scale (FDS) a week before the first session, a week after the last session, and 30 days later. The results of repeated measures multivariate analysis of variance (RM-MANOVA) indicated that the training program had an effect on the improvement of parenting self-efficacy and frustration tolerance; and the experimental group had a mean higher than the control group at the post-test and follow-up stages (P<0.0001). Findings of the present study provided a clear perspective on the use of new mindfulness treatment in reducing psychological problems and presented a desirable basis for implementing this training program and method in the prevention and investigation of interpersonal problems.
  Keywords: Mindfulness, Disability, Frustration, self-efficacy
 • farzaneh asiaee*, Mohammad Yamini, Hossein Mahdian Pages 133-154
  Aim
  this survey is done with the objective of studying the effectiveness of Perceptual Skills reconstruction program on perceptual reasoning, working memory, and math performance of students with specific math learning disorder.
  Methods
  this empirical study includes pretest-posttest and control group. The statistical population included third grade students with specific math learning disorder in Joghatay. They were selected by the third grade teachers by performing a diagnostic test of math disorder and randomly assigned to 30 subjects and they were randomly assigned to the treatment and control groups. The treatment group received 16 sessions of training program. Data collection was done by the use of the Key Math Test, the Raven Test, Wechsler–IV Perceptual Reasoning Scale, Math Disorders Diagnostic test, and Stanford-Bine's Working Memory Scale.
  Results
  Data analysis using mixed variance analysis with repeated measurements showed that intervention program implementation was significantly effective on nonverbal working memory, perceptual reasoning and its mathematical performance in experimental students at post-test stage and The observed effects in the follow-up phase remained stable. But there was no difference between the treatment and control groups in the verbal working memory variable.
  Conclusion
  based on this, it can be concluded that the training of this program is effective on math performance, nonverbal working memory and perceptual reasoning of students with specific learning math disorder and can be considered as an effective approach in the treatment ofspecific learning math disorder.
  Keywords: Perceptual Skills reconstruction, perceptual reasoning, working memory , mathematic performance, Specific math learning disorder
 • Zekrolah Morovati *, Maryam Bakhshi Pages 155-177
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of art therapy on social-communication skills, emotional regulation and behavioral flexibility in children with autism spectrum disorder. This research was quasi-experimental and it's plan was pre-test, post-test and follow-up two months with the control group. The statistical population included 6-12 years old children with autism spectrum disorder in Zanjan. The sample consisted of 26 children who were selected by the available sampling method and then randomly assigned into two experimental and control groups (each group was 13). The instrument of research was questionnaire of Autism Social Skills Profile_ Scott Bellini's, the Emotion Regulation Checklist- Shields & Cicchetti, and the Gilliam Autism Rating Scale-Second Edition rating scale. The experimental group perch on art therapy interventation during 44 session for 4 months that extracted from art therapy program for children and adolescents with autism by Jennifer Beth Silvers (2008). In addition to descriptive statistics, inferential statistics, the repeated measure anova were used to analyze the data. Data analysis showed that art therapy had a good effect on social-communication skills and it's components, the components of emotional regulation and instability/negativity and also behavioral flexibility, means that the intervention program improved social communication, emotion regulation and behavioral flexibility. So according to the findings of this research, art therapy as a complementary therapeutic approach can be used to improve social-communication skills, emotion regulation and behavioral flexibility in children with autism spectrum disorder.
  Keywords: art therapy, social- communication skills, emotional regulation, behavioral flexibility, autism spectrum disorder
 • Karim Sevari*, Javad Cheldavi, Maryam Falahi Pages 179-197
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive-behavioral program training on decreasing the aggression of fathers of students with ID. The present study was a experimental study with pretest-post-test design with control group. The statistical population of this study was all fathers of the elementary school ID of a district of Ahvaz in the academic year of 1983-97, totally 90. Using simple random sampling method, 20 fathers whose scores in the aggression questionnaire were 38 To the top, were selected and randomly subjected to two experimental and control groups. The experimental group received training and 12 sessions of cognitive-behavioral program. A questionnaire was used to collect data from 25 questionnaires of aggression and clinical interview with observation. Data were analyzed by covariance statistical test. The results of covariance analysis showed that cognitive-behavioral cognitive training program significantly decreased aggression in fathers of fathers of experimental ID and fathers of experimental group compared to fathers of control group in post-test. Based on this, it can be concluded that behavioral cognitive program training is effective in decreasing the aggression of fathers of ID students .
  Keywords: Cognitive-Behavioral Training, Aggression, Fathers, students, ID
 • Mohmmad Ashori*, Zahra Ahmadian Pages 199-217
  Behavioral disorders affect all aspect of individual's life, while applying incredible years’ parent program has been associated with effective outcomes. The aim of this study was to investigate of the effectiveness of incredible years’ parent program on the interaction of mother-child with behavioral disorder in Isfahan city. The present research was a semi-experimental study with pre-test, post-test design and control group. The participants were 30 mothers of children with behavioral disorder from Amirkabir elementary school in Isfahan city that selected by random sampling method. Subjects were divided into experimental and control groups, each group consisting of 15 mothers. The experimental group participated at 12 sessions of incredible years’ program, while the control group did not. The instrument was done using the parent-child relationship scale of Piyanta. Multivariate analysis of covariance was used by SPSS (version 23) for analyzing the data. The results showed that incredible years’ program training had a significant effect on the interaction and all subscales (conflict, closeness, dependency) in children with behavioral disorders (P<0.001). The incredible years’ program training can improve interaction of mother-child with behavioral disorder. Therefore, planning for providing this program has a particular importance.
  Keywords: Incredible years, Mother-child interaction, Behavioral disorders