فهرست مطالب

 • سال چهل و نهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • عفت نصر اصفهانی * صفحات 347-354
  هدف از این بررسی، برآورد و مقایسه عملکرد زیستی (بیولوژیک) و اقتصادی گله در دو حالت تصمیم برای حذف اختیاری بهینه و نابهینه بود. به این منظور اطلاعات یکی از گاوداری های صنعتی اصفهان در سال های 1394 و 1395 گرد آوری شد و با استفاده از رویه های مختلف نرم افزار آماری (NLIN, MEANS, LIFETEST) SAS، فراسنجه های زیستی گله اعم از شکل منحنی شیردهی، خطر حذف اجباری و احتمال آبستنی در دوره های مختلف شیردهی و ماه های مختلف پس از زایش برآورد شد. سپس با واردکردن فراسنجه های زیستی و اطلاعات مالی گله در یک مدل زیست-اقتصادی توسعه یافته در نرم افزار DairyVIP، وضعیت گله در شرایط مختلف شبیه سازی شد. مبنای تصمیم برای حذف بهینه و نابهینه به ترتیب کمینه کردن هزینه فرصت و رسیدن تولید شیر گاوهای غیر آبستن به کمتر از 20 کیلوگرم در روز بود. با اجرای سیاست های بهینه، نرخ حذف سالیانه از 9/31 به 9/41 درصد افزایش یافت که این باعث افزایش 9650 هزار ریالی در هزینه های خرید تلیسه جایگزین شد. با این حال افزایش درآمد ناشی از فروش شیر، گاو حذفی و گوساله باعث شد که در کل سود خالص سالیانه به ازای یک راس مولد، 3390 هزار ریال بهبود یابد. نتایج این تحقیق می تواند به تغییر نگرش دامداران نسبت به سیاست حذف و جایگزینی کمک کند.
  کلیدواژگان: حذف بهینه، سود خالص سالیانه، هزینه فرصت
 • مهدیه یوسفی دارستانی، سید رضامیرایی آشتیانی *، مصطفی صادقی صفحات 355-360
  با توجه به اهمیت حفظ تنوع در نژادهای بومی و شناسایی ذخایر ژنتیکی کشور، تنوع ژنتیکی جمعیت گاومیش آذری با استفاده از ده نشانگر ریزماهواره ای (BoLA-DRB3، BM1818، BM1824، CSSM033، CSSM047، ILSTS017، ILSTS033، ILSTS058، ILSTS061 و ILSTS089) بررسی شد. شمار 70 نمونه مو از گاومیش های آذری در سه منطقه شمال غربی کشور (استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی) گردآوری شد. استخراج DNA ژنگانی (ژنومی) به روش استخراج نمکی تغییریافته انجام و واکنش های زنجیره ای پلیمراز برای همه آغازگرها بهینه شد. نتایج نشان داد، در این جمعیت، همه جایگاه ها چندشکلی بالایی داشته و افزون بر این به استثنای جایگاه BoLA-DRB3، انحراف معنی داری از تعادل هاردی- واینبرگ نشان دادند (001/0p<). میانگین شمار آلل های مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب برابر با 90/5 و 72/4 بود. افزون بر این میانگین ناخالصی (هتروزیگوسیتی) مشاهده شده و مورد انتظار، محتوی اطلاعات چندشکلی و شاخص شانون، به ترتیب برابر با 87/0، 75/0، 71/0 و 57/1 بود. بنابراین، با توجه به این نتایج، تنوع ژنتیکی بالایی در جمعیت گاومیش آذری وجود دارد.
  کلیدواژگان: استخراج DNA از نمونه مو، اطلاعات چندشکلی، تنوع ژنتیکی، گاومیش، هتروزیگوسیتی
 • سعید زین الدینی، مهدی ژندی، محمدحسین موذنی زاده ، ارمین توحیدی *، محمد تار صفحات 361-370
  به منظور مقایسه اثر سطوح مختلف زرده تخم مرغ بر انجمادپذیری اسپرم بز، آزمایشی با استفاده از چهار راس بز در قالب یک طرح کاملا تصادفی با شش تکرار انجام شد. نمونه ها دو بار در هفته از حیوانات جمع آوری و در رقیق کننده بر پایه زرده در دو سطح 15 و 20 درصد رقیق و سپس منجمد شدند. پس از یخ گشایی، فراسنجه های کیفی ازجمله ویژگی های حرکتی اسپرم با کمک CASA، یکپارچگی غشا، درصد سلول های اسپرم با غشای فعال، درصد سلول های اسپرم با شکل طبیعی، وضعیت آپپتوز، یکپارچگی آکروزوم و قطعه قطعه شدن DNA مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از رویه GLM نرم افزارSAS آنالیز شدند. جنبایی کل و جنبایی پیش رونده، در رقیق کننده حاوی 20 درصد زرده (به ترتیب 69/1±00/69 و 29/1±57/52) در برابر 15 درصد زرده (به ترتیب 69/1±21/68 و 29/1±35/52) تفاوت معنی دار نداشت. همچنین درصد اسپرم زنده، اسپرم با غشای فعال و درصد سلول های اسپرم طبیعی در رقیق کننده حاوی 20 درصد زرده (به ترتیب 08/1±88/83، 43/2±80/72 و 85/1±31/84) و در رقیق کننده حاوی 15 درصد زرده (به ترتیب 08/1±65/86، 43/2±37/72 و 85/1±25/79) اختلاف معنی داری نداشتند. درصد اسپرم با آکروزوم سالم و نرخ قطعه قطعهشدن DNA بین دو گروه آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت. اما در آزمون آپپتوزیس، سلول های اسپرم زنده بیشتری در گروه حاوی 20 درصد (17/0±18/46) نسبت به گروه حاوی 15درصد (17/0±52/45) زرده دیده شد (05/0>P). داده های حاضر نشان دهنده بهبود نسبی انجمادپذیری اسپرم بز در رقیق کننده حاوی 20 درصد زرده تخم مرغ است، اما برای اظهارنظر دقیق تر در خصوص سطح مناسب زرده در رقیق کننده، به مطالعات باروری درون تنی نیاز است.
  کلیدواژگان: بز، رقیق کننده، زرده تخم مرغ، منی
 • رسول کوثر *، مرتضی زهرازاده، علی صادقی سفید مزگی صفحات 371-379
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی الگوی بیان ژن TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت گاو در مراحل مختلف چرخه تخمدانی (پیش از تخمک ریزی، پس از تخمک ریزی و میانه چرخه) بود. مرحله چرخه تخمدانی با توجه به ظاهر، اندازه و رنگ جسم زرد و فولیکول چیره مشخص شد. بیان ژن TLR4 در ایستموس و آمپولای 40 اویداکت به روش qRT-PCR اندازه گیری شد. نتایج نشان داد، که در اویداکت های واقع در سمت تخمدان فعال (دارای فولیکول غالب یا جسم زرد) ، میزان بیان ژن TLR4 در ایستموس به طور معنی داری بیش تر از آمپولا بود. همچنین، پیش از تخمک ریزی، بیان ژن TLR4 در آمپولا و ایستموس اویداکت های واقع در سمت تخمدان فعال به صورت معنی داری از دیگر مراحل چرخه تخمدانی و همچنین از آمپولا و ایستموس اویداکت های مربوط به تخمدان غیرفعال (فاقد فولیکول غالب یا جسم زرد) بیشتر بود. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان داد که بیان ژن TLR4 در اویداکت گاو تحت تاثیر وضعیت هورمونی (چرخه تخمدانی) ، موقعیت قرارگیری آن نسبت به تخمدان فعال و ناحیه اویداکتی (آمپولا یا ایستموس) قرار دارد.
  کلیدواژگان: اویداکت، ایمنی ذاتی، چرخه فحلی، گاو شیری، TLR4
 • امیرحسین خلت آبادی فراهانی، محمدحسین مرادی * صفحات 381-392
  هدف از این تحقیق محاسبه هم خونی با استفاده از رشته های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه موثر جمعیت (Ne) در برخی از نژادهای اسب آسیایی بود. به این منظور از اطلاعات ژنومی مجموع 99 نمونه حیوان شامل 19، 24، 18، 19 و 19 نمونه به ترتیب از نژادهای آخال تکه، عرب، کاسپین، مغولی و تروبرد استفاده شد که با به کارگیری آرایه های Illumina SNP50K Beadchip تعیین ژنوتیپ شده اند. این تحقیق با همکاری کنسرسیوم تنوع ژنتیکی اسب (EGDC) انجام شد. ضریب هم خونی با استفاده از روش FROH بر پایه رشته های هموزیگوت ژنومی (ROH) و اندازه موثر با به کارگیری اطلاعات عدم تعادل پیوستگی در طی 5 تا 1000 نسل قبل محاسبه شد. نتایج آنالیز مولفه های اصلی (PCA) نشان داد که تمام نژادها با استفاده از دو مولفه اول از همدیگر مجزا می شوند. میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده در نژادهای مختلف به ترتیب در دامنه 294/0-278/0 و 308/0-278/0 بود. محاسبه ضریب همخونی بر پایه اطلاعات ژنومی نشان داد که مقادیر محاسبه شده بین 003/0 (نژاد مغولی) و 166/0 (نژاد تروبرد آمریکایی) در نوسان می باشد. نتایج حاصل از محاسبه اندازه موثر در نژادهای مختلف، نشان دهنده روند کاهش تدریجی Ne در طی 1000 سال گذشته تاکنون با یک شیب کاهشی زیاد در حدود 100 نسل قبل برای تمام نژادها بود. بیشترین Ne در نسل های حاضر (5 نسل قبل) در نژاد عرب (53 راس) و کمترین در نژادهای کاسپین و تروبرد (33-34 راس) مشاهده شد. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که در بین نژادهای آسیایی، نژاد اسب کاسپین با وجود تنوع ژنتیکی مناسب و ضریب همخونی پایین، اندازه موثر آن نسبت به سایر نژادهای مورد مطالعه در این تحقیق کمتر می باشد که طراحی برنامه های مناسب برای حفاظت از حیوانات خالص باقیمانده این نژاد بومی کشور ضروری است.
  کلیدواژگان: اندازه موثر، رشته های هموزیگوت ژنومی، نرخ هم خونی، نژادهای اسب آسیایی
 • احمد طاطار ، وریا رسولی ، سمیه سالاری * صفحات 393-404
  به منظور بررسی مکمل آلی عنصر روی در تغذیه جوجه های گوشتی پرورش یافته در شرایط متفاوت تراکم، آزمایشی با استفاده از دو سطح تراکم (10 و16 قطعه پرنده در هر مترمربع) و 4 سطح عنصر روی (40، 80، 120 و 160 میلی گرم در کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×4 انجام گردید. نتایج در 1 تا 21 روزگی نشان داد ، پرندگان پرورش یافته در تراکم بالا کمترین میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک را نسبت به تراکم نرمال و در 22 تا 42 روزگی پرندگان پرورش یافته در تراکم نرمال کمترین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک را داشتند (05/0>P). با افزایش سطح عنصر روی در جیره، جمعیت باکتری های کلی فرم سکوم جوجه ها در شرایط تراکم نرمال و بالا کاهش نشان داد (05/0>P). قابلیت هضم ایلئومی پروتئین با افزایش سطح عنصر روی در جیره در شرایط تراکم نرمال و بالا افزایش یافته است (05/0>P). یافته های پژوهش حاضر نشان داد که افزودن عنصر روی در شرایط پرورش متراکم نتوانست فراسنجه های عملکردی را تحت تاثیر قرار دهد، اگرچه با افزایش سطح عنصر روی در جیره، قابلیت هضم ایلئومی پروتئین خام و ماده آلی افزایش و جمعیت میکروبی کلی فرم و ای کولای در سکوم جوجه های گوشتی کاهش یافت.
  کلیدواژگان: اضافه وزن، باکتری های سکوم، تراکم بالا، جوجه گوشتی، قابلیت هضم ایلئومی
 • حدیث میرزایی، محمدرضا قربانی* سمیه سالاری، محمد امین مهرنیا صفحات 405-414
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نانوامولسیون اسانس رازیانه بر نسبت بازده انرژی و پروتئین، کیفیت بستر و فضولات و ویژگی‏های رفاهی جوجه‏های گوشتی تحت تنش گرمایی انجام شد. تعداد 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 5 تیمار و 4 تکرار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (جیره پایه بدون هیچ افزودنی) ، جیره پایه به همراه 200 میلی‏گرم بر کیلوگرم اسانس و جیره پایه به همراه سطوح 50، 100 و 200 میلی‏گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس رازیانه بودند. نتایج این آزمایش نشان دادند که ترانس-آنتول، فنچون و لیمونن به ترتیب با 42/81، 16/7 و 98/4 درصد، از ترکیبات اصلی اسانس رازیانه بودند. نسبت بازده پروتئین و انرژی تحت تاثیر تیمار های مختلف آزمایشی قرار نگرفتند (05/0P>). pH فضولات به هنگام استفاده از نانوامولسیون در سطح 200 میلی‏گرم بر کیلوگرم به صورت معنی داری کمتر از سطوح 50 و 100 میلی‏گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس رازیانه و گروه شاهد بود. رطوبت بستر به هنگام استفاده از جیره حاوی 50 میلی‏گرم بر کیلوگرم نانوامولسیون اسانس رازیانه نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (05/0≥P). سوختگی مفصل خرگوشی و سینه به هنگام استفاده از نانوامولسیون اسانس رازیانه در سطح 50 میلی‏گرم بر کیلوگرم نسبت به سایر گروه‏ها کمتر بود (05/0≥P). بر اساس نتایج این آزمایش به نظر می رسد که استفاده از نانوامولسیون اسانس رازیانه در شرایط تنش گرمایی می‏تواند با کاهش رطوبت بستر باعث بهبود ویژگی‏های رفاهی جوجه‏های گوشتی شود.
  کلیدواژگان: تنش گرمایی، جوجه های گوشتی، نانوامولسیون اسانس رازیانه، ویژگی های رفاهی
 • م
 • عارف محمودتبار، محمد امیر کریمی ترشیزی *، محسن شرفی، ناهید مژگانی صفحات 415-425
  این آزمایش با هدف مقایسه اثر برخی پروبیوتیک‏ های طیور تولید ایران بر مولفه های عملکردی، شاخص‏های اقتصادی و ریخت‏شناسی روده کوچک با استفاده از 500 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه (شاهد) و جیره پایه به همراه پروبیوتیک های 2- باکتوژن® 3- دی‏پرو® 4- های‏پروتکت® و 5- پروبیتاز® بودند. در سنین 24 و 41 روزگی، یک قطعه پرنده جنس نر از هر واحد آزمایشی برای بررسی شاخص‏های ریخت‏ شناسی روده کوچک کشتار گردید. مقایسات مستقل برای مقایسه اثر پروبیوتیک در مقابل شاهد انجام شد. نتایج این مطالعه نشان دادند که تیمارهای حاوی پروبیوتیک تاثیر معنی‏ داری بر افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی نداشتند. مصرف پروبیوتیک های‏پروتکت® موجب کاهش مصرف خوراک در کل دوره آزمایش نسبت به سایر تیمارهای حاوی پروبیوتیک شد (05/0≥P). وزن بدن نهایی، شاخص تولید اروپایی، شاخص‏ های اقتصادی و درصد لاشه تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. استفاده از پروبیوتیک ‏ها تاثیر معنی‏داری بر طول نسبی و شاخص‏های ریخت شناسی تهی روده و ایلئوم نداشت. در مقایسه مستقل، استفاده از تیمارهای حاوی پروبیوتیک در مجموع باعث افزایش هزینه خوراک مصرفی نسبت به گروه شاهد گردید (05/0>P). بر طبق نتایج این مطالعه، به نظر می رسد که استفاده از پروبیوتیک‏ های مورد بررسی در مقایسه با گروه شاهد، تاثیر معنی‏داری بر عملکرد صفات، شاخص‏های اقتصادی و ریخت‏شناسی روده کوچک جوجه های گوشتی پرورش داده شده در شرایط بهینه نداشت.
  کلیدواژگان: ایلئوم، ضریب تبدیل غذایی، عملکرد، لاشه، وزن بدن
 • مقاله پژوهشی
 • آنا شیخ علی پور، علی حسین خانی *، اکبر تقی زاده، حمید محمد زاده صفحات 427-436
  تحقیق حاضر، به منظور بررسی روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش غذایی دانه ماشک انجام شد. دانه ماشک با روش های پرک، تفت و ماکروویو فراوری شد. تجزیه پذیری ماده خشک با استفاده از کیسه های نایلونی در زمان های صفر، 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48 ساعت انکوباسیون شکمبه ای تعیین شد. فرآوری دانه ماشک، تجزیه پذیری ماده خشک را تحت تاثیر قرار داد به طوری که ماشک پرک شده و تفت داده به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تجزیه پذیری را دارا بودند (به ترتیب 06/91 در مقابل 49/70 درصد، 05/0>P). تجزیه پذیری پروتئین خام هم روند مشابهی را نشان داد (64/91 در مقابل 52/57 درصد به ترتیب برای دانه ماشک پرک شده و تفت داده شده، 05/0>P). برای تفسیر روند تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه ماشک خام و فرآوری شده از 5 مدل هضمی متفاوت استفاده شد. برای ماده خشک دانه ماشک خام، پرک و تفت داده شده بهترین مدل برازش شده مدل ارسکوف و مکدونالد با لحاظ نمودن فاز تاخیر و برای دانه ماشک ماکروویو مدل فرانس بهترین مدل بود. بررسی مدل ها نشان داد برای بخش پروتئین، بهترین مدل برای دانه ماشک خام و پرک مدل دانوا بدون فاز تاخیر، برای دانه ماشک تفت داده شده ارسکوف و مکدونالد با فاز تاخیر و برای ماکروویو شده مدل دانوا با فاز تاخیر بود. ماشک پرک شده و ماکروویو شده با 96/184 و84/141 میلی لیتر به ترتیب بیشترین و کمترین حجم گاز تولیدی را در طول 48 ساعت انکوباسیون داشتند. تفت دادن ماشک منجر به افزایش میزان انرژی قابل متابولیسم گردید (82/4 در مقابل 53/5 مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک به ترتیب برای دانه خام و تفت داده شده ماشک، 05/0>P) ، این در حالی است که پرک کردن و مایکروویو تاثیری بر میزان انرژی قابل متابولیسم نداشتند.
  کلیدواژگان: انرژی قابل متابولیسم، تجزیه پذیری، فاز تاخیر، گاز تولیدی، مدل های هضمی
 • رقیه نبی لو، محمد باقر زندی باغچه مریم *، محمدطاهر هرکی نژاد صفحات 437-451
  استفاده از نشانگرهای مولکولی در سال های اخیر جهت تعیین تنوع ژنتیکی بین جمعیت ها و گونه های مختلف جانوری کاربرد گسترده ای یافته است. مطالعات ژنتیک مولکولی، مقایسه تنوع ژنتیکی درون و بین نژادها و بازسازی از تاریخ نژاد و جمعیت اجدادی را امکان پذیر می نماید. این تحقیق با بررسی ساختار ژنتیکی در نژادهای بومی و خارجی با استفاده از 50000 نشانگر SNP با هدف شناسایی تنوع ژنتیکی انجام شد. اطلاعات ژنوتیپی مورد نیاز از پروژه Ovine HapMapشامل نژادهای بومی (نژاد افشاری، مغانی و قزل) و خارجی (نژاد دورپر، مرینوس و رامنی) اخذ گردید. آنالیز آماری با استفاده از چندین روش لایه بندی جمعیت، بررسی ساختار جمعیت با استفاده از آمار چند متغیره بیزی و روش مبتنی بر مدل بررسی شد. نتایج به دست آمده از آنالیز مشخص مولفه های اصلی، تفکیک نژادهای ایرانی و خارجی را به خوبی نشان داد و هر دو تصویر آشکاری از ساختار ژنتیکی جمعیت های مورد بررسی را نشان داد. در روش DAPC، برای ارزیابی شمار بهینه خوشه با معیار ارزیابی BIC، 4K=بهترین نتیجه را نشان داد. علی رغم این که در این مطالعه از روش های مختلف برای بررسی ساختار جمعیت استفاده شد، همه این روش ها توانستند ساختار جمعیت های بومی و خارجی را متمایز از هم نشان دهند که نژادهای ایرانی بررسی شده (افشاری، مغانی و قزل) در مقایسه با نژادهای خارجی دارای تشابه ژنتیکی بیشتری بوده و در یک گروه نژادی و نژادهای دورپر، مرینوس و رامنی در گروه های مجزای ژنتیکی قرار گرفتند. البته زمانی که نژادهای داخلی به تنهایی مورد بررسی قرار گرفتند. این نژادها از لحاظ ژنتیکی کاملا از هم متمایز بودند و میزان آماره تمایز جمعیتی Fst برای نژادهای افشاری، مغانی و قزل به ترتیب 038/0، 107/0 و 298/0 برآورد شد.
  کلیدواژگان: آنالیز لایه بندی جمعیت، تنوع ژنتیکی، نژاد بومی
 • مهرنسا جمال پور، محمد دادپسند *، هادی آتشی، علی نیازی، حامد خراتی کوپایی، سید محمدرضا هاشمی صفحات 453-458
  این پژوهش به منظور بررسی فیلوژنی و بیوانفورماتیکی جهش تک نوکلئوتیدی در ناحیه 5`UTR ژن نوروپپتید وای (Neuropeptide Y=NPY) و ارتباط آن با صفات تولید تخم مرغ و وزن بدن در مرغان بومی استان فارس، انجام گرفت. از 200 قطعه مرغ بومی ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس خون گیری انجام شد. استخراج DNA با روش نمکی انجام شد. جهش تک نوکلئوتیدی ژن NPY با تکنیک PCR-RFLP شناسایی شد. فراوانی آلل های A و B به ترتیب 46/0 و 54/0 برآورد شد و جمعیت مورد مطالعه در تعادل هاردی-واینبرگ نبود. واکاوی آماری نشان داد که، بین چندریختی نوروپپتید وای و صفات مورد مطالعه (شمار تخم مرغ، اولین سن تخم گذاری ، وزن تخم مرغ در 84 هفتگی و وزن بدن در 12 هفتگی) ارتباط معنی داری وجود ندارد. همچنین، واکاوی فیلوژنی نشان داد که ناحیه توالی یابی شده ژن NPY مرغ بومی فارس با اطلاعات توالی های EU447658. 1 و EU447659. 1 دارای بیشترین شباهت است. نکته قابل توجه در واکاوی فیلوژنی، وجود ژن NPY از گونه بلدرچین بود که می تواند نشان دهنده نقش کلیدی این ژن در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیک محسوب گردد.
  کلیدواژگان: جهش نقطه ای، نوروپپتید وای، ناحیه 5`UTR
 • جابر خانی، علی اکبر خادم، علی اسدی الموتی *، محسن صحرایی بلوردی صفحات 459-468
  هدف، مطالعه اثرات یونجه خشک به عنوان جاذب رطوبت بر تخمیر و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای تغذیه شده با آن بود. علوفه ذرت با ماده خشک 22 درصد برداشت و با صفر، پنج و 10 درصد یونجه خشک بر حسب وزن تر در سیلوهای زمینی ذخیره شد. با افزایش درصد یونجه، پساب سیلوها و pH، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و کربوهیدرات های محلول در آب کاهش اما ماده خشک سیلوها به صورت خطی افزایش یافت (05/0P<). در آزمایش عملکردی که روی نه راس گاو شیری اواخر شیردهی در قالب طرح مربع لاتین ناقص تکرارشده در دو دوره و با سه تیمار فوق انجام شد، مصرف مواد مغذی و قابلیت هضم ظاهری آنها و نیز تولید و ترکیب شیر تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. با این حال، قابلیت هضم ماده آلی با افزایش سطح جاذب به صورت خطی افزایش یافت. کل فعالیت جویدن و خوردن بین تیمارها مشابه اما کل زمان نشخوار و زمان جویدن، نشخوار به ازای هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی با افزایش درصد جاذب به صورت خطی کاهش یافت. غلظت کل اسیدهای چرب فرار و pH شکمبه تحت تاثیر تیمارها نبود. طبق نتایج، استفاده از یونجه خشک ضمن حفظ کیفیت ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیری اثر معنی داری در کاهش تولید پساب داشت، لذا به عنوان یک جاذب موثر پساب در سیلوی علوفه ذرت نابالغ توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بلوغ علوفه، جاذب رطوبت، قابلیت هضم، گاوشیری، مصرف خوراک
|
 • Efat Nasr, Esfahani Pages 347-354
  The objectives of this study were to estimate and compare the biological and economic consequences of the implementation two policies including non-optimal and optimal culling decisions. For this purpose, data were collected during 2015 and 2016 from one of large dairy herds inIsfahan province. Then using different procedure of SAS software (NLIN, MEANS, LIFETEST), the biological parameters of this herd (including the shape of Lactation curve, risk of involuntary culling and probability of pregnancy in different milk periods and month in milk after calving) were estimated. In the following, by entering the biological and financial parameters to the bio_economic model developed in DairyVIP software, the herd status was simulated in different situations. The basis for optimal and non-optimal decisions were minimizing the opportunity cost and reach the daily production of non-pregnant cows to less than 20 kg, respectively. By implementing optimal policies, the annual culling rate increased from 31.9% to 41.9%, which resulted in an increase of 9,650,000 rials in heifers purchase cost. However, an increase in the revenue from the sale of milk calves and culled cow led to 3,390,000 Rials an overall improvement in net annual profit by each cow. The results of this research can help to change in dairy producer's attitude toward the replacement decision.
  Keywords: Net annual profit, opportunity cost, optimal culling
 • Mahdieh Yousefi Daresytani, Sayed Reza Miraie, Ashtiani*, Mostafa Sadeghi Pages 355-360
  Considering the importance of maintaining the diversity in native breeds and identification of genetic resources of the country, the genetic diversity in Azari buffaloes was evaluated using ten microsatellite markers (BoLA-DRB3, BM1818,BM1824,CSSM033,CSSM047,ILSTS017,ILSTS033,ILSTS058,ILSTS061andILSTS089). Hair samples were taken from 70 Azari buffaloes from three regions of the northwest of Iran including Ardabil, East Azerbaijan and West Azerbaijan provinces. Genomic DNA was extracted from the hair samples by the modified salting-out method and for DNA amplification the polymerase chain reactions for all primers were optimized. The results indicated that, in Azari buffalo population, all microsatellites loci were highly polymorphic, and they were deviated from Hardy-Weinberg equilibrium (P<0.001) with an exception for BoLA-DRB3 locus. The average observed and expected allelic numbers were 5.9 and 4.72, respectively. The observed and expected heterozygosity, Polymorphic Information Content (PIC) and Shannon Index were 0.87, 0.75, 0.71 and 1.57, respectively. In conclusion, the genetic variation in Azeri buffalo population is quite high and reliable.
  Keywords: Azari Buffalo, hair sample, heterozygosity, polymorphic information contenet
 • Mohammad Tar, Armin Towhidi*, Saeed Zeinoaldini, Mahdi Zhandi, Mohammad Hosein Moazeni Zadeh Pages 361-370
  This research aimed to evaluate two concentrations of egg yolk inclusion rate (15% and 20%) in the semen extender of goat semen cryopreserved during breeding season. Thirty ejaculates were collected from five trained Mahabadi goats and diluted in egg yolk based extenders. The semen samples were frozen, and after thawing evaluated for seminal characteristics i.e. sperm motility and morphology, membrane and acrosome integrity, viability, apoptosis status and DNA fragmentation. The data were analyzed using GLM procedure in SAS software. There were not significant differences in total and progressive motility of sperm in 20% egg yolk extender (69.00±1.69 and 52.57±1.29 respectively) and 15% egg yolk extender (68.21±1.69 and 52.35±1.29 respectively). Moreover, sperm viability, membrane integrity, and normal sperm cells percentage in extender with 20% and 15% egg yolk were evaluated to be (83.88±1.08, 72.80±2.43, and 84.31±1.85) and (86.65±1.08, 72.37±2.43, and 79.25±1.85) respectively. Also, in the terms of sperm with intact acrosome and DNA fragmentation rate, no significant differences were observed in the extenders. In the apoptosis test, more live sperms were observed in the group containing 20% egg yolk compared with the one containing 15% egg yolk. To elucidate the effect of diluents used in present study on sperm fertility, further studies should be conducted in vivo.
  Keywords: egg yolk, extender, goat, Semen
 • Rasoul Kowsar*, Morteza Zahrazadeh, Ali Sadeghi Sefidmazgi Pages 371-379
  This study was conducted to evaluate the TLR4 gene expression's pattern in ampulla and isthmus of dairy cows during the ovarian cycle. The ovarian cycle phase was determined based on the appearance, size, and color of corpus luteum and dominant follicle. The TLR4 expression was assessed in ampulla and isthmus of 40 oviducts using qRT-PCR. Results showed at the pre-ovulatory phase, TLR4 gene expression in the isthmus of ipsilateral oviducts was significantly greater than that in ampulla. Also, the expression of TLR4 in ampulla and isthmus of the oviducts ipsilateral to the pre-ovulatory ovary was significantly greater than that in the ampulla and isthmus of oviducts contralateral to the post-ovulatory or mid-cycle ovaries. In general, the present study showed that, TLR4 mRNA expression was differentially influenced by the stage of the ovarian cycle, its relation to the functional ovary, and the oviductal parts (ampulla or isthmus) in bovine.
  Keywords: Dairy cow, estrous cycle, innate immunity, oviduct, TLR4
 • Amir Hossein Khalt, Abadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi* Pages 381-392
  The objective of the present study was to estimate the inbreeding values using run of homozygosity and study the evolutionary trend of the effective population size (Ne) in some Asian horse breeds. A total of 99 animal samples consisting 19, 24, 18, 19 and 19 samples from AkhalTake, Arrabian, Caspian, Mongolian and Thoroughbred breeds, genotyped by Illumina SNP50K Beadchip assay were used in this study, respectively. This study has been performed in collaboration with the Equine Genetic Diversity Consortium (EGDC) project. The inbreeding values based on the run of homozygosity using FROH and next, Ne using linkage disequilibrium across 5 up to 1000 generations ago were estimated. The result of principal component analysis (PCA) indicated that all breeds will be separated from each other in the first two principal components. Average expected and observed heterozygosity for different breeds ranged 0.278-0.294 and 0.278-0.308 respectively. Estimation of inbreeding based on genomic information showed that the values are ranged between 0.003 in Mongolian up to 0.166 in Thoroughbreds. The Ne results showed a decreasing trend over the last 1000 generations for all breeds, with an increasing slope since about 100 generations ago. The highest historically effective population size in recent generations (5 generations ago) was found in the Arabian breed (53 heads) and the lowest for Caspian and Thoroughbred (33-34 heads) breeds. Generally, the results of this study indicated that despite a reasonable genetic variation and low inbreeding value, however, the Ne is the lowest in Caspian compared to other Asian horse breeds that designing of appropriate programs is necessary to conserve remaining purebred animals of this indigenous Iranian horse breed.
  Keywords: Asian horse breeds, effective population size, inbreeding value, run of homozygosity
 • Vrya Rasooli, * Somayyeh Salari, Ahmad Tatar Pages 393-404
  In order to investigate the effect of organic zinc (Zn) supplement in broiler chicken nutrition that reared at high stock density, this experiment was done by using 2 levels of density (10 and 16 birds/m2) and 4 levels of Zn (40, 80, 120 and 160 ppm) in a completely randomized design with 4×2 factorial arrangement. The results showed that birds with higher stocking density had lower feed intake (FI) and feed conversion ratio (FCR) compared to those in normal density from d 1-21 and birds with normal stocking density had lowest FI and FCR from d 22-42 (P<0.05). Cecal population of Coliform decreased in normal and high stock density by increasing Zn level in the diet (P<0.05). Apparent ileal digestibility of crude protein significantly increased by increasing the levels of Zn in the diet in normal and high stock density (P<0.05). These data suggest that dietary supplementation of Zn significantly increased ileal digestibility of crude protein and organic matter and also, decreased cecal population of Coliform and E. coli in high and normal stocking density without affecting the performance of broilers.
  Keywords: Broiler chicken, cecal bacteria, high stock density, ileal digestibility, weight gain
 • Hadis Mirzaei, *Mohammad Reza Ghorbani, Somayeh Salari, Mohammad Amin Mehrnia Pages 405-414
  The present experiment was carried out to evaluate the effect of different levels of fennel essential oil nanoemulsion (FEON) on energy and protein efficiency ratio, litter and excreta quality and welfare related parameters of broiler chickens reared under heat stress. A total of 200 day-old Ross 308 broiler chicks were assigned in a completely randomized design with 5 treatments and 4 replicates. The experimental treatments were control (basal diet with no additive), basal diet and 200 mg/kg fennel essential oil (FEO) and basal diet with 50, 100 and 200 mg/kg of FEON. The results of this experiment showed that trans-anethole, fenchone and limonene with the values of 81.49, 7.16 and 4.98 percent, respectively were the main compounds of fennel essential oil. The protein and energy efficiency ratios were not affected by different experimental treatments. The excreta pH of chicks fed diet containing 200 mg/kg FEON was significantly (P≤0.05) less than those of fed diets containing 50 and 100 mg/kg of FEON and the control group. The litter moisture was decreased significantly (P≤0.05) by supplementation of diet with 50 mg/kg FEON when compared with control group. The hock burn and abdominal plumage scores were decreased significantly (P≤0.05) in chicks fed diet containing 50 mg/kg FEON when compared with other groups. According to the results of this experiment, it seems that the utilization of FEON in heat stress condition can improve broiler welfare related parameters via decreasing the litter moisture.
  Keywords: Broilers, fennel essential oil nanoemulsion, heat stress, welfare parameters
 • Aref Mahmoodtabar, Mohammad Amir Karimi Torshizi*, Mohsen Sharafi, Naheed Mojgani Pages 415-425
  This experiment was conducted to compare the effect of some poultry probiotics produced in Iran on performance parameters, economic indicators and small intestinal morphology of broilers using 500 one-day-old Ross 308 broilers in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replicates per each treatment. The experimental treatments were: 1- basal diet (control), 2- basal diet + Bacto-Gene® probiotic, 3- basal diet + Di-Pro® probiotic, 4- basal diet + Hypro-Tect® probiotic and 5- basal diet + Probitaz® probiotic. At 24 and 41 days of age, one male broiler chick was slaughtered from each experimental unit. Orthogonal contrasts were done to compare the effect of probiotics versus control. The results of this study showed that the treatments containing probiotic had no significant effect on body weight gain and feed conversion ratio. The utilization of probiotic Hypro-Tect® resulted in significant reduction in feed consumption in whole experimental period compare to other treatments containing probiotic (P≤0.05). The final body weight, European efficiency factor, economic indices and carcass percentage were not affected by experimental treatments. The utilization of probiotics had no significant effect on intestinal relative length and morphological indices of jejunum and ileum. In orthogonal contrast, the utilization of treatments containing probiotic increased feed cost as compared to control group (P<0.05). According to the results of this study, it seems that the utilization of studied probiotics had no significant effect on performance parameters, economic indices and small intestinal morphology of broilers reared in optimal condition as compared to control group.
  Keywords: Body weight, carcass, feed conversion rate, ileum, performance
 • Ana Sheikhalipoor, *Ali Hosseinkhani, Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh Pages 427-436
  The present study was carried out to study different methods of heat processing on nutritional value of vetch seed. Vetch seed was processed by steam flaking, roasting and microwaving. Dry matter degradability was determined using nylon bags at 0, 2, 4, 8, 12, 24, 36, 48 hours of ruminal incubation. Vetch seed processing, affected dry matter degradability so that steam flacked and roasted samples had the highest and lowest degradability percentage respectively (91.06 vs 70.49, P<0.05). The crude protein degradability showed the same pattern as well (91.64 vs 57.52 percent for steam flaked and roasted vetch respectively, P<0.05). Five different digestibility models were used to interpret degradability of dry matter and protein of raw and heat processed vetch seed. Ørskov and McDonald's model with lag time was the best fitted model for dry matter degradability of raw, steam flaked and roasted vetch seed and Franc model was the best fitted model for microwaved vetch. Considering the crude protein degradability, the best fitted model were Dhanoa without delay phase for the raw and steam flaked vetch, Ørskov and McDonald's with lag time for roasted vetch, and Dhanoa with lag time for microwaved vetch, respectively. Steam flaked and microwaved vetch had the greatest and lowest gas production during 48 hours incubation (184.96 vs 141.84 ml respectively, P<0.05). Roasting increased metabolizable energy of vetch (4.82 vs 5.53 MJ/kg DM for raw and roasted vetch respectively, P<0.05), however no changes was observed in ME content of vetch with microwave or steam flaking.
  Keywords: Degradability, digestibility models, longtime, metabolizablee energy, gas production
 • Roghayyeh Nabiloo, *Mohammad Bagher Zandi Baghcheh Maryam, Mohammad Taher Harakinezhad Pages 437-451
  The use of molecular markers in recent years has been widely used to determine the genetic diversity between populations and animal species. Molecular genetics studies allow a comparison of genetic diversity within and across breeds and make a new insight to reconstruct the breed history and history of ancestral populations. The aim of this study was to investigate the genetic structure and genetic variation of indigenous and exotic sheep breeds using 50,000 SNP markers. Genotype data of indigenous breeds (Afshari, Ghezel and Moghani) and exotic breeds (Dorper, Merinos and Romney) were obtained from the Ovin HapMap project. Multiple population stratification analysis such as, population structure using multivariate statistics and model-based approach were applied. The result of all methods obviously showed the correct population differentiation. In DAPC K=4 inferred best cluster results by BIC. Despite the use of different methods, all of these methods showed a distinct structure for indigenous and exotic populations and it can be concluded that Iranian sheep breeds has more genetic similarity rather than exotic breeds and Iranian sheep breeds grouped as one category and Romney, Merinos and Dorper breeds were separated as distant groups. However, when the indigenous breeds were studied alone, the breeds were genetically separated and population differentiation statistic (Fst) for Afshari, Moghani and Qezel was 0.038, 0.107, and 0.298, respectively.
  Keywords: Genetic diversity, indigenous breed, Population Stratification Analysis
 • Mehrnesa Jamalpour, * Mohammad Dadpasand, Hadi Atashi, Ali Niazi, Hamed Kharrati, seyed Mohammadreza Hashemi Pages 453-458
  The aim of this study was bioinformatics and phylogenetic analysis for 5′UTR region of neuropeptideY (NPY) gene and its association with body weight and egg production traits in Fars native chickens. For this porpuse 200 blood samples were collected from Fars Native chickens Breeding Center (Shamsabad station). The whole genome DNA was extracted using salting out protocol. The promotor region was amplified by PCR and SNP genotyping was performed by RFLP method. The frequencies of alleles A and B were estimated as 0.46 and 0.54, respectively. The population was deviated from H-W equilibrium. Statistical analysis indicated that there is no significant association between NPY genotypes and studied traits (egg number, age at first laying, egg weight at 84 weeks and body weight at 12 weeks). The results of phylogenetic analysis showed that the sequences of the NPY gene of Fars native chickens has the most simalirity with EU447658.1andEU447659.1 sequence information. Interstingly, there is NPY gene of quail in phylogenetic analysis which can show the key role of NPY gene for regulating the physiological process.
  Keywords: Native fowl, Neuropeptide Y, 5`UTR
 • Jaber Khani, Ali Akbar Khadem, Ali Assadi, Alamouti*, Mohsen Sahraei belverdy Pages 459-468
  The objectives were to evaluate effects of adding alfalfa hay (AH) as moisture absorbent to corn forage upon ensiling on silage fermentation, effluent production and performance of late lactating Holstein cows. Corn forage with the initial dry matter content of 22%, left untreated or ensiled with 5 and 10% AH, on a fresh weight basis, for 90 days. Silage DM linearly increased, while effluent production, pH, NDF and water-soluble carbohydrates concentration linearly decreased as AH inclusion rate increased (P<0.05). An incomplete 2×3 Latin square experiment with nine late lactating Holstein cows consuming the above-mentioned silages showed similar nutrient intake and milk production and composition while a linear increase in organic matter digestibility with AH inclusion (P<0.05). Total chwing and eating times were unaffected, however, chewing and ruminating time spent /kg DM linearly decreased as AH inclusion rate increased (P<0.05). Ruminal pH and concentrations of VFA were similar across treatments. Results showed a strong effect of AH on reducing effluent from immature corn silage without having an adverse effect on silage fermentation and dairy cows’ performance. Using AH for controlling of effluent from corn silage is recommended.
  Keywords: Dairy cow, digestibility, feed intake, forage maturity, moisture absorbent