فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرزانه بصیری، محسن فروزانفر، مرضیه تولایی ، محمدحسین نصر اصفهانی * صفحات 1-8
  استرس اکسیداتیو به عنوان یک ریسک فاکتور برای تولیدمثل در نظر گرفته شده است. مطالعات مختلف نشان داده اند که سطح بالایی از تولیدات گونه های فعال اکسیژن (ROS) می تواند بر روی پروسه اسپرمیوژنزیز و پتانسیل باروری مردان اثر گذار باشد. برای درمان این افراد، درمان آنتی اکسیدانتی پیشنهاد شده است. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی اثر یک مکمل چندگانه رژیم غذائیحاوی ویتامین B، زینک و N-استیل سیسنین بر روی پارامترهای اسپرمی در مردان نابارور است. این مطالعه بر روی 30 مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری اصفهان انجام شد. پارامترهای اسپرمی مانند تحرک، غلظت و مورفولوژی قبل و بعد از سه ماه درمان با مکمل چندگانه رژیم غذائی (2 قرص در روز: 600 میلی گرم) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ابن مطالعه بهبود معنی داری در تحرک و موروفولوژی اسپرم بعد از درمان نسبت به قبل درمان نشان داد (05/0p<). علاوه بر این غلظت اسپرم بعد از درمان به صورت غیر معنی داری افزایش یافت (05/0p>). با توجه به اینکه، مکمل چندگانه رژیم غذائیشامل تمام ویتامین ها و اجزاء ضروری چرخه یک کربنی است، بنابراین بهبود پارامترهای اسپرم می تواند از طریق کاهش استرس اکسیداتیو رخ دهد.
  کلیدواژگان: گونه های فعال اکسیژن، مکمل چندگانه رژیم غذائی، چرخه تک کربنی، پارامترهای اسپرمی
 • مریم رضایی* ، شیما حیدری صفحات 9-15
  کنه تارتن دولکه ایTetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) یکی از آفات همه جا گیر، به بسیاری از گیاهان در مزارع، باغ ها وگل خانه ها خسارت وارد می کنند. تی کمپوست از محصولات ورمی کمپوست است که می توان از آن به عنوان کنه کش استفاده کرد. آزمون ها در پتری دیش در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1±27 درجه سلسیوس، رطوبت %5±60 و 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. شاهد با آب تیمار شد. از تی کمپوست در سه غلظت 1به 3، 1 به 5 و 1به 7 به همراه آب استفاده شد. در آزمون دیگری، تاثیرTween 80 ، قند و ملاس (ماده همراه) با تی کمپوست روی درصد تلفات افراد کامل کنه تارتن دو لکه ای 24 و 48 ساعت بعد از تیمار مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر این مواد در شرایط گلخانه ای هم روی گیاه توت فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. درصد تلفات با استفاده از غلظت های مختلف 1 به 3 (79/49 درصد) ، 1 به 5 (43درصد) و 1 به 7 (5/42 درصد) 24 ساعت بعد از تیمار تفاوت معنی داری نداشت. اما درصد تلفات 48 بعد از ازمون، 1 به 3 (74/33 درصد) به طور معنی داری بیشتر از درصد تلفات در غلظت های 1 به 5 (21/13 درصد) و 1 به 7 (12/10 درصد) است. درصد تلفات با استفاده از غلظت های مختلف 1 به 3 (79/49 درصد) ، 1 به 5 (43درصد) و 1 به 7 (5/42 درصد) با شاهد اختلاف معنی داری را نشان داد، اما با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند. اضافه کردن ترکیب Tween 80 در غلظت 1 به 3 باعث افزایش درصد تلفات کنه تارتن شد، اما اضافه کردن سایر مواد همراه (قند و ملاس) تغییر معنی داری در درصد تلفات ایجاد نکرد. محلول پاشی تی کمپوست به همراه تویین کاهش جمعیت کنه تارتن در برگ توت فرنگی داشته است. تی کمپوست یک ترکیب کنه کش موثر است که برای کنترل کنه تارتن دو لکه ای قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: Tetranychus urticae، تی کمپوست، کنه کش، Tween 80
 • فرشاد فدایی، شهرام مشهدی زاده، نوشا ضیا جهرمی، فاطمه صادقی سامانی ، حسین سازگار * صفحات 17-26
  امروزه یکی از مشکلات جوامع بشری بیماری های کبدی و استفاده از داروهای شیمیایی با عوارض جانبی می باشد که باعث تغییر رویکرد محققین به سمت منابع داروی گیاهی جدید شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر عصاره مرزه بختیاری و آویشن دنایی بر آسیب های کبدی ناشی از تزریق تیواستامید می باشد. پنجاه و چهار سر رت نر را به صورت تصادفی انتخاب کرده و به نه گروه شش تایی تقسیم بندی کرده گروه (اول شاهد، دوم کنترل مثبت، سوم کنترل منفی، چهارم، پنجم و ششم تحت درمان با عصاره مرزه بختیاری با دوز 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم و هفت، هشت و نه تحت درمان با عصاره آویشن دنایی با دوز 5، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم به که صورت گاواژ عصاره را دریافت کردند. ابتدا تیو استامید به مدت سه هفته و هفته ای دو بار به میزان 1سی سی به تمام گروه ها به جز شاهد تزریق گردید. سپس به مدت 14 روز گاواژ عصاره مرزه و آویشن به گروه های تحت درمان با عصاره انجام گرفت و به گروه کنترل مثبت گاواژ کپسول سیلی بینین به میزان 8 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 14 روز انجام گرفت. سپس نمونه خون و کبد از موش ها تهیه شد. مطالعات هیستوپاتولوژیکی بیانگر این مطلب است که بیشترین ضایعات کبدی در مقایسه با گروه شاهد مربوط به گروه کنترل منفی می باشد همچنین مشخص شد با افزایش مقدار دوز مصرفی عصاره، از میزان آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز و آسیب های پاتولوژیکی کبدکاسته شده است. با بررسی نتایج چنین به نظر می رسد وجود ترکیبات فلاونوئیدی و فنلی در گیاه آویشن دنایی و مرزه بختیاری می تواند منجر به کاهش اثرات سمی القاء شده توسط تیواستامید در بافت کبد موش شود.
  کلیدواژگان: تیواستامید، مرزه بختیاری، آویشن دنایی، آنزیم های کبدی
 • حمید سبکتکین ریزی، یاسر پیرعلی خیرآبادی، الهام مقتدایی خوراسگانی * صفحات 27-34
  دیکروسلیازیس بیماری شایع در نشخوارکنندگان است که توسط گونه های مختلف دیکروسلیوم ایجاد می شود. این انگل در مجاری صفراوی و کیسه صفرای نشخوارکنندگان و گاهی به طور تصادفی در انسان دیده می شود. اهمیت اقتصادی و دامپزشکی دیکروسلیازیس به علت خسارت مستقیم به کبد و در نتیجه از دست دادن مقادیر قابل توجهی از مواد پروتئینی با ارزش از رژیم غذایی انسان به علت حذف کبدهای آلوده در کشتارگاه ها می باشد. میزبانان واسط این انگل حلزون های خاکی (میزبان اول) و مورچه هایی به نام فورمیکا (میزبان دوم) می باشند. به منظور بررسی میزان شیوع آلودگی با دیکروسولیوم دندریتیکوم در گوسفند و بز کشتاری کشتارگاه های شهرستان لنجان و نجف آباد به مدت یک سال در چهار فصل (پائیز، زمستان، بهار و تابستان) از تعداد 131521 کبد گوسفندی و 19672 کبد بزی مورد بازرسی شده در کشتارگاه نجف آباد به ترتیب تعداد 4660 و 193 کبد گوسفندی و بزی آلوده به انگل دیکروسولیوم و از تعداد 45713 کبد گوسفندی و 3726 کبد بزی بازرسی شده در کشتارگاه لنجان به ترتیب تعداد 4281 و 72 کبد گوسفندی و بزی آلوده به انگل دیکروسولیوم بود. تعداد 30 نمونه کبد آلوده جهت مطالعات هیستوپاتولوژیک جمع آوری و بعد از مراحل تهیه لام و رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین و ائوزین مورد بررسی قرار گرفتند که در نتیجه در اثر آلودگی کبدها با انگل، تخریب بافت کبد، تشکیل بافت همبند وسیع، هیپرپلازی مجاری صفراوی همراه با تشکیل گرانولوم، نکروز بافت کبدی، حضور سلول های آماسی در بافت و کلسیفیکاسیون قابل مشاهده بود.
  کلیدواژگان: گوسفند، دیکروسلیوم دندریتیکوم، کبد، کشتارگاه
 • زهرا سلیمانی* ، نگین سلامات، علیرضا صفاهیه صفاهیه، احمد سواری، محمدتقی رونق صفحات 35-47
  آلودگی دریا یکی از مهم ترین نگرانی های کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد که مقادیر زیادی از آلاینده ها را دریافت می کند. در این تحقیق، تغییرات هیستوپاتولوژی کلیه ماهی شانک زردباله جمع آوری شده از خورموسی، برای ارزیابی اثرات آلودگی بر روی آبزیان مورد استفاده قرار گرفت. در این مطالعه 50 قطعه ماهی شانک زردباله از پنج ایستگاه نمونه برداری در خور موسی شامل: 1- پتروشیمی 2- جعفری 3- اسکله نفتی مجیدیه 4- غزاله 5- زنگی، جمع آوری شدند. نمونه های کلیه ماهی شانک زردباله جدا و به مدت 12 ساعت در محلول بوئن تثبیت شدند. سپس نمونه ها بر اساس روش های مرسوم بافت شناسی مورد مطالعه بافتی قرار گرفتند. تغییرات هیستوپاتولوژیکی موجود در نمونه های کلیه شامل اتساع مویرگ های گلومرولی، کاهش فضای ادراری، افزایش تجمعات ملانوماکروفاژی، انسداد لومن لوله های ادراری، دژنرسانس لوله ها و نکروز بود. شاخص تغییرات هیستوژپاتولوژی (HAI) بر اساس فراوانی ضایعات بافتی مشاهده شده در کلیه ماهی ها تعیین شد. بیشترین میزان HAI بافت کلیه ماهی شانک در ایستگاه پتروشیمی مشاهده شد (05/0 > p). کمترین مقدار HAI مربوط به خور زنگی بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد تغییرات هیستوپاتولوژی کلیه در ماهی شانک زدرباله تحت تاثیر آلودگی خورموسی ایجاد شده و میزان این تغییرات ارتباط نزدیکی با مقدار آلودگی محیطی دارد.
  کلیدواژگان: خور موسی، شانک زدرباله، کلیه، تغییرات هیستوپاتولوژیک
 • زهرا ابراهیمی ، خاطره صفوی نایینی * صفحات 49-55
  در زندگی مدرن امروز کاربرد تلفن های همراه بسیار قابل توجه است. پرولاکتین هورمونی پپتیدی است که از بخش جلویی غده هیپوفیز ترشح می شود و به دلیل نقش آن در شیردهی به این نام خوانده می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر امواج ناشی از تلفن همراه بر میزان هورمون پرولاکتین می باشد. در این مطالعه 35 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند که هر گروه شامل 7 موش صحرایی می باشد. گروه تجربی 1 و 2 که به ترتیب برای مدت 3 و 6 ساعت به مدت 7 روز در معرض امواج موبایل (در حال مکالمه) قرار داشتند. گروه شم 1 و 2 که به مدت 7 روز فقط در معرض موبایل روشن (بدون مکالمه) بودند و موش های صحرایی گروه کنترل که به مدت 7 روز هیچ امواجی دریافت نکردند. سپس نمونه سرم حیوانات، جمع آوری و هورمون پرولاکتین با روش الایزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSSو تست ANOVA آنالیز شدند. نتایج نشان داد که کاهش معنی داری (05/0 ≥ p) در میانگین غلظت هورمون پرولاکتین در بین گروه های کنترل و گروه 3 ساعت موبایل روشن، بین گروه کنترل و گروه 6 ساعت موبایل روشن، و بین گروه های کنترل و گروه 3 ساعت موبایل در حال مکالمه، بین گروه کنترل و گروه 6 ساعت موبایل در حال مکالمه، بین گروه 3 ساعت موبایل روشن و گروه 6 ساعت موبایل در حال مکالمه، بین گروه 6 ساعت موبایل روشن و گروه 6 ساعت موبایل در حال مکالمه مشاهده شد. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر کاهش معنی دار میزان هورمون پرولاکتین در گروه های تحت تاثیر امواج حاصل از گوشی همراه می باشد. هر چه مدت زمان قرار گرفتن در معرض امواج بیشتر باشد شدت آسیب های وارده نیز بیشتر می گردد.
  کلیدواژگان: پرولاکتین، امواج، موبایل، موش صحرایی
 • فریبا عنایتی پرور، یدالله عدالت پناه * صفحات 57-63

  امروزه استفاده از مواد نیروزا در میان ورزشکاران بسیار شایع شده است، که عوارض متعددی را برای سلامتی آنها بوجود می آورد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف مکمل های استروئیدی بر فاکتورهای کلیوی بدنسازان مرد شهر دهدشت صورت گرفته است. این مطالعه تجربی از نوع علوم آزمایشگاهی بوده که تعداد 20 بدنساز مرد در دو گروه کنترل و تجربی با کسب رضایتنامه انتخاب و به بدنسازان گروه تجربی طی یک دوره شش هفته ای و هر هفته 4 روز مکمل های استروئیدی اکسی متالون و متاندروستنولون داده شد. بوسیله نرم افزار SPSS 23 و تست های t همبسته و مستقل داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بعد از یک ماه مصرف مکمل های استروئیدی فاکتورهای بیوشیمیایی اگزالات ادراری، کراتینین، کلسیم و اوریک اسید در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش داده معنی داری داشته است (05/0p≤). نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل های استروئیدی اکسی متالون و متاندروستنولون در افزایش فاکتورهای بیوشیمیایی مورد بررسی موثر بوده اند که این امر در افزایش بیماری های کلیوی میان ورزشکاران می تواند تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: مکمل های استروئیدی، فاکتورهای بیوشیمیایی، اکسی متالون و متاندروستنولون
 • زهرا همتی، پروین خدارحمی ، میترا حیدری نصرآبادی * صفحات 65-73
  بلوغ اووسیت ها در شرایط آزمایشگاهی تکنیکی است که می تواند باعث کاهش هزینه ها و از بین بردن اثرات جانبی استفاده از گنادوتروپین ها برای لقاح آزمایشگاهی شود. تحقیق و پژوهش در زمینه توسعه و بهبود شرایط کشت آزمایشگاهی برای بلوغ اووسیت انسانی بسیار سخت است. امروزه استفاده از مدل حیوانات اهلی پیشرفته ترین و عالی ترین سیستم را برای مطالعه در زمینه بلوغ فولیکول های نارس در آزمایشگاه فراهم کرده است. با توجه به ماده موثره و دیگرترکیبات موجود در آلکالوئید هارمین که دارای اثرات فارماکولوژیک متعدد از جمله ضد رادیکال آزاد، ضدالتهاب و اثر بر سیستم ایمنی و غیره می باشد، بنابراین در این مطالعه اثرات آلکالوئید هارمین بر میزان بلوغ تخمک های گاوی مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه تخمک های آسپیره شده حداقل دارای سه لایه کومولوس از فولیکول های 8-2 میلی متری تخمدان های گاوی اخذ از شده از کشتارگاه پس از سه مرتبه شستشو در محیط شستشو به محیط های بلوغ با غلظت های 5/0 و 1 و 5/2 و 5 میکروگرم در میلی لیتر از آلکالوئید هارمین در دمای 5/38 درجه سانتی گراد با 5 درصد دی اکسید کربن به مدت 24-22 ساعت انکوبه شدند. پس از گذشت زمان انکوباسیون کومولوس های اطراف تخمک ها برداشته شد و بابت آزاد شدن جسمک قطبی (بلوغ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS برنامه ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت آلکالوئید هارمین در غلظت 1 میکروگرم بر میلی لیتر بوده است (05/0p<) بدین صورت که میزان بلوغ گروه های تحت تیمار با غلظت های 5/0 و 1 و 5/2 و 5 میکروگرم در میلی لیتر به ترتیب 59، 85، 72، 65، 64، 34، 37 و 22 درصد می باشد که این در گروه کنترل 56 و 93 درصد بوده است. محیط بلوغ با اضافه کردن میزان 1 میکروگرم بر میلی لیتر از آلکالوئید هارمین موجب افزایش درصد بلوغ در اووسیت های گاوی می شود که می توان از آن به عنوان مکمل در محیط های بلوغ اووسیت استفاده کرد.
|
 • F. Bassri, M. Forouzanfar, M. Tavallaee , M.H. Nasr, Esfahani* Pages 1-8
  Excessive production of oxidative stress is considered as a risk factor for reproduction. Several studies show that high level of reactive oxygen species (ROS) can affect spermatogenesis process and fertility potential in men. For treatment of these individuals, antioxidant therapy is suggested. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of a multiple micronutrient supplement that contains vitamins B, Zinc and N-acetylcysteine on sperm parameters in infertile men. This study was performed on 30 infertile men referred to the Isfahan Fertility and Infertility Center. Semen parameters (concentration, motility, and morphology) were assessed before and after three month of treatment with supplement (2 tablets per day; 600mg). The result of this study showed a significant improvement in sperm motility and morphology (p<0.05) after compared to before treatment. In addition, sperm concentration insignificantly increased after treatment with supplement (p>0.05). Considering multiple micronutrient supplement is containing all of the B vitamins and essential component of One-Carbone cycle, therefore improvement of sperm parameters can be observed due to improved antioxidant capacity and reduced oxidative stress.
  Keywords: ROS, Multiple micronutrient supplement, One -carbon cycle, Sperm parameters
 • M. Rezaie*, Sh. Heydari Pages 9-15
  The two- spotted mite Tetranychus urticae Koch is one of the cosmopolite pests, which attack many agricultural and greenhouse plants. Tea compost is one of vermicompost product that could be used as acricide. The tests were conducted in Petri dish under laboratory condition (27±1 ºC, 60±5 % RH and 16:8 photoperiods). Control treated with water. Three concentrations 1/3, 1/5 and 1/7 with water were used. In another test, the effect of Tween 80, sugar and melas with tea compost on percent mortality of two- spotted spider mite adults in 24 hours after treatment were investigated. Percent mortality showed a significant difference in concentration 1/3 (49.79%), 1/5 (43%) and 1/7 (42.5%) with the control, however they did not any significant difference with each other. Precent spider mite mortality did not increase with other adding material (sugar and melas).Use of tea compost with Tween decreased spider mite population on strawberry leaves. Tea compost is a effective acaricide that were used to control two-spotted spider mite.
  Keywords: Tetranychus urticae, Tea compost, Acaricide, Tween 80
 • F. Fadaei, Sh. Mashadizadeh, N. Ziajahromi, F. Sadeghi Samani , H. Sazegar* Pages 17-26
  nowadays, one of the problems of human societies is liver diseases and using chemical drugs with their side effects, causing the researchers change their approaches towards new sources of herbal drugs .The aim of this study was to investigate the effect of Satureja bachtiarica and Thymus daenesis Celak the liver damage is caused by injection thioacetamide. 54 male wistar rats were randomly selected and divided into 9 groups of 6 each groups the (first sahed, second of positive control, third of negative control, fourth, fifth, sixth extracts of Satureja bachtiarica with 5, 10 and 20 miligram per kilogram ,seven , eight and nine extract of Thymus daenensis Celak with 5, 10 and 20 mg/kg extract were given by gavage.Thioacetamide first for three week and twice weekly a rats of 1cc to all groups except the control group were injection then gavage for 14 days savory and thyme extract groups were treated with the extract and the positive drug control group treated with 8 mg/kg capsule sibilinin slap for 14 days.then the blood samples were taken and liver of rats. Histopathologic study suggests that liver lesions compared to the control group is related to the negative control group .Aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase well as in the study were assessed and showed that extracts of thyme daenensis has a positive effect on liver fibrosis. By studying the findings, it seems that Flavonoid compounds and phenolic in Thymus daenesis Celak and Satureja bachtiarica can decrease the toxic effects induced By thioacetamide In liver tissue of Mice
  Keywords: Thioacetamide, Satureja bachtiarica, Thymus daenesis Celak, liver enzymes
 • H. Saboktakin, Y. Pirali, E. Moghtadaiee * Pages 27-34
  The economic and veterinary importance of Dicrocoelium is due to direct damage to the liver, resulting in the loss of significant amounts of valuable protein substances from human diets due to the elimination of contaminated liver in slaughterhouses. The hosts of this parasite are earthworms (host first) and ant Formaica (second host). In order to investigate the prevalence of Dicrocoelium infection in sheep and goat slaughterhouses of Lenjan and Najafabad for four seasons (autumn-winter, spring )from 131521 sheep liver and 19672 liver faeces Inspected in Najafabad slaughterhouse, there were 4660 and 193 hens of sheep and goats infected with dicorrosilum parasites, and from 45713 sheep liver and 3726 liver of bases inspected in the Lanjan slaughterhouse, there were 4281 and 72 sheep and goat liver, infected with of Dicrocoelium parasite, respectively. A total of 30 liver samples were collected for histopathologic studies and after lamination and staining with hematoxylin and eosin method, liver infections, liver tissue destruction, enlarged connective tissue, bile duct hyperplasia the formation of granuloma, liver tissue necrosis, the presence of inflammatory cells in tissue and calcification were observed.
  Keywords: Sheep, Dicrocoelium dendriticum, Liver, slaughterhouse
 • Z. Soleimani*, N. Salamat, A. Safahieh, A. Savari, M.T. Ronagh Pages 35-47
  Marine pollution is one of the main concerns of countries surrounding the Persian Gulf which receives a great deal of contaminations. In this regard, Histological alterations of kidney in Achanthopagrus latus collected from Musa creek were used to evaluate the effects of pollution on the aquatic organisms. In the present study, 50 A. latus were collected from Five sampling sites in Mussa creek including: 1. Petrochemical, 2. Gaafari, 3. Magidieh, 4. Ghazaleh, 5. Zangi. The kidney of fishes were fixed in Bouin‘s solution for 12 h. The samples were then studied based on the routine histological methods. Histopathological changes in the kidney of A. latus including Glomerular dilatation, reduction of urinary space, melanomacrophages aggregates, occlusion of tubular lumen, tubular degeneration and necrosis. Histopathological alteration index was determined on the basis of frequency of pathological changes in kidney of fishes. The most amount of HAI for kidney of A. latus was observed at the Petrochemical station. The least amount of HAI was related to Zangi station. The results of present study showed that the histopathological alternations of kidney in Achantopagrus latus caused by the Musa creek contamination and there is close relation between amounts of this alterations and the environmental pollution.
  Keywords: Musa creek, Achantopagrus latus, Kidney, Histopathological Alterations
 • Z. Ebrahimi , Kh. Safavi Naeini* Pages 49-55
  In the modern life of today, the use of mobile phones is remarkable.The hormone prolactin is a peptide, secreted from the front of the pituitary gland and is called due to its role in lactation. The present study aimed to investigate the effect of mobile phone waves on the prolactin hormone of female rats. In this study, 35 adult male Wistar rats were randomly divided into 5 groups, each containing 7 rats. Experimental group 1 and 2 exposed to mobile waves (in conversation) for 3 and 6 hours respectively for 7 days. Sham groups 1 and 2, which were exposed to mobile phones for 7 days only (no conversation), and rats in the control group who received no waves for 7 days. The serum samples were collected and the prolactin hormone was measured by Eliza method.
  Keywords: Prolactin, electromagnetic wave, Mobile, Rat
 • Y. Edalat panah *, F. Enayati parvar Pages 57-63

  Nowadays, the use of energizers has become widespread among athletes, causing many complications for their health. This study aims at investigating the effect of steroid supplements on biochemical factors and liver enzymes in male bodybuilders in Dehdasht City. This experimental study is a type of laboratory science. A total number of 20 male bodybuilders were selected and divided into two experimental and control groups. Informed consent was obtained from all participants. The experimental group bodybuilders received oxymetholone and Methandrostenolone steroid supplements for 6 weeks, 4 days a week. The data was analyzed using SPSS 23 and paired sample and independent t-test. The results showed that the amount of biochemical factors of Oxalate, Urea, Calcium and Creatinine significantly increased (p≤0.05) in the experimental group compared to the control group after one month of using esteroidal supplements (p≤ 0.05). Research results showed that the use of steroidal supplements of oxymetalone and methandrostenolone increase the biochemical factors, which can be influential in an increase in kidney diseases among athletes.

  Keywords: Esteroidal supplements, Biochemical factors, Oxymetalone, Methandrostenolone
 • Z. Hemmati, P. Khodarahmi , M. Heydari Nasrabadi* Pages 65-73
  Maturation in vitro technique that can reduce costs and eliminate the side effects of the use of gonadotropins for in vitro fertilization. Development and improvement of oocyte maturation in vitro culture for progress in human and animal infertility is in vitro. Research in the field of human biology is very difficult. The use of the most advanced and highest system model animals for studying the maturation of immature follicles in the laboratory has provided. Due to the active ingredient in the alkaloid harmine with multiple pharmacological effects, including anti-free radical, and immune and etc .., so in this study the effects of alkaloid harmine on bovine oocyte maturation is assessed. In this study, at least three layers of cumulus oocytes aspirated from 2-8 mm follicles obtained from bovine ovaries from slaughterhouses after three wash in the washing environment maturation with different concentrations (0.5, 1, 2.5, 5) µg/ml of the alkaloid harmine at a temperature of 38.5 ° C with 5% carbon dioxide incubated for 22-24 hours Shdnd.ps from surrounding cumulus incubation time for the eggs were removed and the release of polar corpuscle (maturity) Results evaluated using ANOVA software were analyzed. The results show the positive impact of the alkaloid harmine at 1 µg/ml (p <0.05) so that the maturity of groups treated with doses of 0.5, 1, 2.5 and 5 micrograms per milliliter, respectively (59.85, 72.65, 64.34, 37.22) percent in the control group (56.93) percent. Maturity environment by adding 1 µg/ml of harmine enhance the maturation of the bovine oocytes that can be used as a supplement in environments maturity.
  Keywords: Cow eggs, In vitro maturation, Alkaloids harmine