فهرست مطالب

مطالعات تاریخی جنگ - سال دوم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید محمدعلی عبداللهی، محمدصادق اسلامی گیلانی ، ابراهیم آقامحمدی * صفحات 1-20
  منشور ملل متحد با اتکا بر وقایع تاریخی، توسل به زور را به طور مطلق در حقوق و روابط بین الملل ممنوع کرد. با این حال، لزوم پیش بینی موارد توسل به زور در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی اقتضا دارد که با نظام مندکردن امکان توسل به زور و نهادینه سازی آن در قالب نظام ملل متحد و از مجرای شورای امنیت تلاش شود تا این امرتنها در مواردی مجاز باشد که واقعیات جامعه بین المللی توسل به نیروی نظامی را منطقا توجیه و بلکه تجویز می کند. اگرچه دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت دو استثنائی است که در منشور ملل متحد برای نیل به این هدف پیش بینی شده است؛ با این حال، در دهه های اخیر، مفهومی تحت عنوان مداخله بشردوستانه نیز مطرح شده و برخی از دولت ها آن را به عنوان استثنایی دیگر برای توسل به زور قلمداد کرده اند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مداخله ناتو در مخاصمه کوزوو در چارچوب تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟ آیا می توان مدعی شد که یک عرف جدید و یا به تعبیر دیگر، استثنایی نوین در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور در حال شکل گیری است؟ در پاسخ می توان چنین فرض کرد که در حال حاضر، هیچ گونه استثنای جدیدی بر قاعده منع توسل به زور، تحت عنوان استثنای مداخله بشردوستانه، پذیرفته نشده و کماکان دفاع مشروع و مداخله با مجوز شورای امنیت تنها موارد استثنای قاعده مذکور در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط، به بررسی این مفهوم و سنجش اعتبار چنین ادعایی می پردازد.
  کلیدواژگان: مداخله نظامی، دفاع مشروع، شورای امنیت، مسئولیت حمایت، مداخله بشردوستانه، کوزوو
 • ابراهیم اصلانی، رضا محمدی * صفحات 21-36
  با توجه به جایگاه عظیم قرآن کریم در جامعه اسلامی، واکاوی استنادات قرآنی مسلمانان صدر اسلام، با محوریت رخدادهای نظامی، مسئله این پژوهش است. بنابراین این مقاله در نظر دارد تا روشن نماید قرآن کریم در امر جهاد، تا چه میزان و چگونه مورد استناد و استفاده مسلمانان بوده است؟ یافته های پژوهش حکایت از این امر دارد که رهبران جامعه اسلامی و فرماندهان نظامی و حتی مجاهدین در مقاطع گوناگون نبرد، مسلمانان را به آیات قرآن کریم تذکر و ارجاع می دادند. از جمله در مواردی چون: اطاعت از دستورات فرماندهان و امیران، لزوم حفظ وحدت و دوری از تفرقه، تحریض به جنگ و تحمل سختی های آن و در نهایت تقویت روحیه مقاومت و بردباری. با توجه به وقوع نبردهای فراوان جهادی، به ویژه در دوره خلفای راشدین این امر به فراوانی در منابع و متون تاریخی دیده می شود.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، مسلمانان صدر اسلام، اطاعت پذیری، صبر و استقامت، تحریض به نبرد
 • آیدا باقری بهشتی، زهرا سادات سعیده زرآبادی ، فرح حبیب * صفحات 37-60
  منظر شهر واجد ویژگی های ارزشمندی است که می تواند سبب شکل گیری خاطرات جمعی گردد. برخی از خاطرات دوره تاریخی جنگ ایران عراق مرتبط با مناظر شهر خرمشهر است که حفظ آن ها نقشی مهم در بازنمایی خاطرات این برهه تاریخی دارد. ارائه الگو جهت تقویت خاطرات جمعی جنگ در منظر خرمشهر هدف اصلی پژوهش حاضر است که در جهت پاسخ به چگونگی نقش منظر این شهر بر ارتقا و تقویت خاطرات جمعی جنگ در خرمشهر، طرح گردیده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و دسته بندی جدیدی از منظر شهر بر اساس حواس پنچ گانه ارائه گردید و با استفاده از متون خاطرات جنگ خرمشهر در جدولی جمع بندی شد و معیارها مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و چهار معیار موثر بر ارتقا خاطرات جمعی، باورهای جمعی، عملکردهای گذشته، نشانه ها و مراسم به عنوان یافته تحقیق تدوین، نهایتا نشانه بصری و عملکردهای گذشته، مهم ترین عوامل موثر منظر شهر در جهت ارتقا خاطرات جمعی در این برهه تاریخی تبیین گردید.
  کلیدواژگان: منظر، خاطرات جمعی، جنگ، خرمشهر
 • محمد تقوی، سمانه خلیلی فر، محسن معصومی * صفحات 61-80
  جمشید گرشاسب چوکسی در کتاب ستیز و سازش؛ زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده های اسلامی، به بررسی مناسبات زرتشتیان و مسلمانان در ایران طی نخستین سده های دوره اسلامی پرداخته است. در مقاله حاضر تلاش شده تا با نگاهی انتقادی به این اثر، جایگاه این کتاب در مطالعات اسلام و ایران روشن شود. به نظر می رسد که با توجه به اینکه چوکسی در وهله نخست دین پژوه است نه مورخ، کتابش به لحاظ بینش و روش تاریخی ضعف های جدی دارد. اگرچه استفاده او از منابع اوستایی و بررسی نقش ادبیات آخرالزمانی و بررسی اجمالی تاثیرپذیری متقابل متون زرتشتی و اسلامی در تدوین سیره پیامبر (ص) و زرتشت از وجوه برتری این کتاب به شمار می رود؛ اما ضعف هایی متوجه آن است که ارزیابی آن ها در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است. همدلی چوکسی با هم کیشان خود، تسلط نداشتن به زبان عربی، ضعف روش شناسی و منبع شناسی تاریخی و نیز دیدگاه ها و تحلیل های تاریخی بعضا نادرست وی از مهم ترین ایرادهای کتاب ستیز و سازش است.
  کلیدواژگان: ستیز و سازش، جمشید گرشاسب چوکسی، اسلام و ایران، زرتشتیان، مسلمانان، فتوحات عرب
 • محمدعلی رنجبر، فرهاد نوبخت * صفحات 81-100
  مقاله حاضر نگرانی روس ها از نفوذ آلمان در ایران در خلال جنگ جهانی اول را از منظر روزنامه «آچیق سوز» مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به اینکه این روزنامه، یکی از مهم ترین روزنامه های قفقاز در سال های بین 1915 تا 1918 بود، تحلیل رویکرد آن نسبت به مساله نگرانی روس ها از نفوذ آلمان در ایران می تواند آگاهی های دست اولی از این موضوع در اختیار بگذارد. بنابراین، هدف از این پژوهش تحلیل نحوه ی بازتاب نگرانی روس ها از نفوذ آلمان در ایران در یکی از مهم ترین نشریات قفقاز در دهه اول قرن بیستم و هم چنین بازخوانی آن است. برای دستیابی به این هدف، جستار حاضر درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که روزنامه آچیق سوز نگرانی های روس ها از نفوذ آلمان در ایران را چگونه بازتاب داده و مهم ترین این نگرانی ها چه بوده است؟ فرض بر آن است که روزنامه آچیق سوز و سردبیر آن محمدامین رسول زاده رویکردی متمایل به آلمان ها در بازتاب نگرانی های روسیه از نفوذ آلمان در ایران داشت. یافته های پژوهش نشان می دهد، این روزنامه با وجود همه فشارها از سوی اداره سانسور، از هیچ تلاشی در افشای سیاست استعماری روسیه در ایران و همراهی غیر مستقیم با هواداران آلمان، فروگذار نمی کرد. هم چنین، مهم ترین نگرانی های روسیه درباره نفوذ آلمان در ایران طی سال های 1915 تا 1916 را در پنچ حوزه، عدم اعتماد روسیه به بی طرفی ساختار سیاسی و اجتماعی ایران، تحرکات آلمان ها در همدان و کرمانشاه، استفاده آلمان ها از حربه پان اسلامیسم، همکاری ژاندارمری با آلمان ها و اشتباهات روسیه در قبال ایران را مورد توجه و بررسی قرار داده است.
  کلیدواژگان: روزنامه آچیق سوز، محمدامین رسول زاده، ایران، روسیه، آلمان، جنگ جهانی اول
 • ولی الله ساکی ، فرهاد صبوری فر * صفحات 101-114
  در اواخر قرن سوم هجری ابوسعید جنابی با بهره گیری از عقاید اسماعیلیان قرمطی، دولت قرمطیان را در بحرین تاسیس کرد. این دولت به دلیل اختلافات مذهبی که با حکومت های همجوار داشت اغلب با دستگاه خلافت عباسی و اهل سنت در کشمکش بود. حاکمان قرمطی بحرین با بهره گیری از نیروی ایمان پیروانشان در صدد دستیابی به اهداف خود بودند. آنان معتقد بودند با ظهور قائم منتظرشان، اسلام منسوخ خواهد شد و با پایداری در نبرد تلاش می کردند زمینه ظهور او را فراهم سازند. بعلاوه پیروی از روش های جنگی منحصر به فرد و مبتنی بر سبک های ابداعیشان اسباب موفقیت بیشتر آن ها را فراهم می ساخت. مساله اصلی پژوهش حاضر بررسی شیوه ها و تاکتیک های جنگی قرمطیان با توجه به عقاید منجی گرایانه آن ها می باشد. سوال اصلی آن است که قرمطیان بحرین برای وصول به موفقیت در میدان نبرد از چه روش هایی استفاده می کردند؟ که در پاسخ باید گفت یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که آشنایی قرامطه با شیوه ها و تاکتیک های نظامی از یک سو و به کارگیری درست و موثر آن تاکتیک ها در پیروزی هایشان تاثیر بسزائی داشته است. از سوی دیگر، در بررسی شیوه های جنگی قرمطیان به این نتیجه می رسیم که آنان در مقابله با دشمنان خود به شیوه ها و تاکتیک های رزمی معاصر خود آشنا بودند. آن ها در نبردها شیوه مناسب شرایط اقلیمی وجغرافیایی محل نبرد را در نظر می گرفتند، بنابراین در تصرف مناطق ساحلی از فنون دریایی و در مناطق کوهستانی و بیابانی، از شیوه استتار یا کمین و تعقیب و گریز که مناسب آن مناطق بود، بهره می بردند.
  کلیدواژگان: قرمطیان، مهدویت، ابو سعید جنابی، ابوطاهر جنابی، شیوه های جنگی، بحرین
 • حسن مجربی * صفحات 115-148
  تکوین و تحول قدرت صفویان تا حد زیادی با جغرافیای آناتولی عجین شده است. همزمان با نخستین فعالیت های صفویان برای کسب قدرت، عمده تلاش های آن ها در منطقه مرزی آناتولی متمرکز بود؛ از سوی دیگر عثمانی ها هم از زمان اواسط دوره بایزید دوم، تلاش های زیادی برای تسلط بر این مناطق می کردند. پس با تکاپوی جدی صفویان برای قدرت گیری از زمان شاه اسماعیل و نگاه ویژه به آناتولی، طبیعی بود که عثمانی ها نیز، تلاش زیادی برای مقابله با صفویان و زیاده خواهی های آنان در این مناطق داشته باشند، حاصل این اقدامات و تلاش ها در دوران سلیم اول منجر به نبرد چالدران (920 ق/1514م) گردید. بر همین اساس، سوال اصلی نوشتار حاضر این است که عوامل و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نبرد چالدران در بین ایران و عثمانی از دیدگاه مورخان و محققان ترک عثمانی چه بوده است؟ دستاورد تحقیق حاکی از این است که توسعه طلبی شاه اسماعیل در دیاربکر با توسل به حربه عقیدتی (تشیع) باعث شد سلطان سلیم برای حفظ سلطنت خود با توسل به شیخ الاسلام های عثمانی و پایگاه مذهبی محکم، نبرد چالدران در مرزهای غربی ایران را طراحی نمود، برای اینکه در صورت موفقیت بر راه اصلی تجارت جهانی از شرق به غرب تسلط می یافت، ولی به اهداف اصلی خود دست نیافت.
  کلیدواژگان: عثمانی، صفوی، چالدران، شاه اسماعیل، سلطان سلیم
 • جواد موسوی دالینی * صفحات 149-168
  هجوم استعمارگران پرتغالی به ایران و چیرگی آنان بر بخشی از این سرزمین، سبب شد تا برخی از ساکنان این مرز و بوم با هر گونه سلاحی، اعم از نظامی و فرهنگی به مبارزه با این بیدادگران برخیزند که از جمله آنان، سرایندگان منظومه های حماسی جنگنامه «کشم» (1032 هجری) و «جرون نامه» منسوب به قدری (1042 هجری) بودند، که شعر آنان بستر مناسبی جهت انعکاس جلوه های ارزشمند پایداری در برابر دشمن است. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای در پی پاسخ به این مساله است که دو منظومه جنگنامه «کشم» و «جرون‏نامه» چه مضامین و جلوه هایی از ادبیات پایداری در بر دارند؟ یافته پژوهش حاکی از این است که مهم ترین جلوه ها و بن مایه های ادبیات مقاومت در اشعار سرایندگان جنگنامه «کشم» و «جرون نامه» عبارتند از: وطن دوستی، شناساندن چهره استعمارگران، نفرت از بیگانگان، غیرت دینی، عدالت طلبی و ظلم ستیزی، مرثیه بر شهدای راه میهن، تفاخر به شاهان و اسطوره های آرمانی ایران، اتحاد و همبستگی. سرایندگان جنگنامه «کشم» و «جرون‏نامه» برای بیان مضامین، از دو نوع بیان مستقیم و بیان غیرمستقیم بهره بردند. در ضمن آنان برای عامه فهم شدن اشعار، از زبان عامیانه ای استفاده کرده اند که در برخی ابیات لحن و فضای حاکم بر اشعار ذکر شده آمیخته از حماسه، طنز، هجو و اعتراض نسبت به استعمارگران پرتغالی است.
  کلیدواژگان: ادبیات پایداری، ادبیات ضد استعماری، پرتغالی ها، فتح هرموز، جنگنامه کشم، جرون نامه، قدری
|
 • s abdollahi, sadegh eslami , Ebrahim Aghamohammadi* Pages 1-20
  United Nations Charter, relying on historical events, absolutely prohibited the use of force in international law and relations. In spite of this, the need for predicting the cases of using force in order to keep international peace and security requires it that through systematizing the possibility of resorting to force and institutionalizing it within the system of the Security Council of the United Nations, the use of force be allowed in cases where the realities of the international community not only logically explains but also authorizes the use of force. Although the right of self-defense and the authority of the Security Council are the two exceptions contained in the UN Charter to materialize the mentioned goal, in recent decades, a concept, known as humanitarian intervention, has emerged, and has been considered by some states as the third exception to the principle of prohibition of the use of force. The question the present study asks in this regard is that if NATO's intervention in Kosovo War can be considered as legitimate within the definition of humanitarian intervention of the international law. Can one claim that a new tradition, or put differently, a new exception to the principle of the prohibition of resorting to force is being formed? The response to this question is that currently no exception to the aforementioned principle has been accepted under the title of humanitarian intervention. This article discusses the concept of humanitarian intervention and the legitimacy of such a claim.
  Keywords: military intervention, self-defense, Security Council, responsibility to protect, humanitarian intervention, Kosovo
 • ebrahim aslani, reza muhammadi * Pages 21-36
  Considering the great position of the Holy Qur'an in the Islamic society, analyzing the Qur'anic references made by the Muslims of early Islam to the Qur'an, centered on military occurrences, is the subject of the present study. Therefore, this paper intends to clarify the extent to which the Holy Qur'an has been cited and used by Muslims with respect to the subject of Jihad. The findings indicate that the leaders of the Islamic community and military commanders, and even the Mujahideen at various stages of the battles, reminded the Muslims of and referred them to the Qur'anic ayahs. These included the cases of obeying orders from commanders and emirs, the need to preserve unity and to avoid divisions, inciting to war and tolerating its difficulties, and ultimately strengthening the spirit of resistance and endurance. Due to the occurrence of many jihad battles, especially during the Rashidun Caliphs, such Qur'anic citations are seen in abundance in historical sources and texts.
  Keywords: the Holy Qur'an, Muslims of early Islam, obedience, patience, endurance, inciting to war
 • Aida Baghery Beheshty, Zahra Sadat Saeedeh Zarabadi , Farah Habib* Pages 37-60
  Townscape has valuable features that can engender the formation of collective memories. Some of the memories of the historical period of Iran-Iraq War are related to the townscape of Khorramshahr and preserving those memories plays a significant role in the representation of that period. The present study chiefly aims to provide a model for strengthening the collective memories of war in Khorramshahr's townscape. The aim was to find a response to the question of how the townscape of this city played a role in promoting and reinforcing the collective memories of war in Khorramshahr. This descriptive-analytic study offered a new classification of townscape, based on the five senses, and using the documents of the memories of war in Khorramshahr, tabulated them. Then, the criteria were analyzed and evaluated and four effective criteria, as the finding of the research, in the promotion of collective memories in that historical period were identified to be collective beliefs, past functions, signs, and ceremonies, and finally visual signs and past functions were determined as the most important factors of the townscape.
  Keywords: townscape, collective memories, war, Khorramshahr
 • Muhammad Taqavi, samaneh khalilifar, Mohsen Massumi * Pages 61-80
  J. K. Choksy evaluated the relationship between Zoroastrians and Muslims in Conflict and Cooperation; Zoroastrian Subalterns and Muslim Elites in Medieval Iranian Society. In this paper, we tried to critically review Choksy's book and clarify its position in Islamic and Iranian studies. It seems that his work suffers from major weaknesses in terms of historical insight and methodology because he is primarily a scholar of religions, not a historian. However, his work is admirable for using Zoroastrian resources, its evaluating end of time literature and overviewing the mutual influences of Zoroastrian and Islamic texts from each other in writing the life conducts of Prophet Muhammad (PBUH) and Zoroaster. Nevertheless, Choksy's sympathy for Zoroastrians, low proficiency in Arabic, weakness of historical methodology and recognition of resources as well as of his sometimes false historical views and analyses are of the most important shortcomings of Conflict and Cooperation.
  Keywords: Conflict, Cooperation, J. K. Choksy, Islam, Iran, Zoroastrians, Muslims, Arab conquests
 • Mohammad Ali Ranjbar, Farhad Nobakht * Pages 81-100
  The present article examines the Russians' concern about Germany's influence in Iran during World War I based on Achiq Soz newspaper. Considering that this newspaper was one of the most important newspapers of the Caucasus in the years 1915 to 1918, analyzing its approach to the issue of Russians' concern about Germany's influence in Iran can provide firsthand information on this issue. The purpose of the present research is thus analyzing how the aforementioned concern is reflected in one of the most important publications of the Caucasus in the first decade of the 20th century, in addition to attempting at a rereading of the newspaper. To achieve these goals, this study seeks to answer this question that how the Achiq Soz newspaper reflects Russians' concerns about Germany's influence in Iran? And what was the most important of these concerns? It is assumed that the newspaper Achiq Soz and its editor Mohammad Amin Rasulzadeh had a German-oriented approach to reflect Russia's concerns about the German influence in Iran. The results show that, despite all the pressure from the censorship office, Achig Soz newspaper did not spare any attempt to expose Russia's colonial policy in Iran and to indirectly accompany the German supporters in Iran. The Achig Soz newspaper also had examined the most important Russian concerns about Germany's influence in Iran in the years 1915 to 1916 in five areas: Russia's lack of confidence in the neutrality of Iran's political and social structure, the mobilizations of the Germans in Hamedan and Kermanshah, Germans' use of Pan-Islamism weapon, Gendarmerie's cooperation with the Germans and Russia's mistakes in its relations with Iran.
  Keywords: Achiq Soz newspaper_Mohammad Amin Rasulzadeh_Iran_Russia_Germany_World War I
 • v s _farhad saboorifar* Pages 101-114
  At the end of the third century of the Hijra, using the Qarmati-Ismaili beliefs, Abu Sa'id al-Jannabi established the Qarmatian state in Bahrain. This state was often confronted with the Abbasid caliphate and Sunnis due to religious disputes with neighboring states. The Qarmatian rulers of Bahrain sought to achieve their goals by utilizing the power of their followers' faith. They believed that with the advent of their long-awaited Qa'im, Islam would become obsolete. They strived to provide the basis for his emergence by being enduring in battles. Moreover, the pursuit of unique warfare techniques that drew on their inventive styles provided them with more success. The main objective of the present study is to investigate the Qarmatian warfare practices and tactics given their saviorist beliefs. The main question is, what methods did the Qarmatians of Bahrain use to achieve success in battlefields? The findings of this study indicate that the familiarity of Qarmatian with military practices and tactics, on the one hand, and the proper use of these tactics had a profound positive effect on their victories. On the other hand, by examining the Qarmatian warfare techniques, it is concluded that they were familiar with their contemporary combat methods and tactics in confronting their enemies. They considered the right methodology taking the climatic and geographical conditions of the battlefield into account, hence applying maritime techniques for the seizure of coastal areas and the camouflage or ambush in mountainous and desert areas.
  Keywords: Qarmatian, Mahdism, Abu Sa'id al-Jannabi, Abu Tahir al-Jannabi, warfare practices, Bahrain
 • hasan mojarabi* Pages 115-148
  The evolution of the power of the Safavids was largely ingrained in Anatolia's geography. Concurrent with the Safavids' first activities for gaining power, the majoriy of their efforts focused on the Anatolian border region, where, on the other hand, the Ottomans, from the middle of the Bayezid II period, were struggling hard to dominate. Therefore, with the serious attempt of the Safavids to gain more power since the time of King Isma'il and a special consideration for Anatolia, it was natural that the Ottomans strived to confront the Safavids and their avarice to regin these areas, resulting in the efforts during Selim I, which led to the Battle of Chaldiran (920 AH / 1514 AD). Accordingly, the main question of this paper is what were the political, social, and cultural, factors and consequences of the Battle of Chaldiran between Iran and the Ottoman from the perspective of the Ottoman Turkic historians and scholars? The research findings indicate that the expansionism of Shah Isma'il in Diyarbakir resorting to theocracy (Shi'ism) led Sultan Salim to plan the Battle of Chaldiran on the western Iranian border to preserve his own monarchy by having recourse to Ottoman Sheikh al-Islam and a strong religious base. His success would bring him domination over the world trade's thorougfare from the East to the West, but he failed to acheive his main goals.
  Keywords: Ottoman, Safavid, Chaldiran, King Isma'il, Sultan Selim
 • javad mousavi dalini* Pages 149-168
  The Portuguese colonizers' invading Iran and taking control of a part of the country prompted some of the inhabitants of Iran to confront the invaders, using any kind of weapons including military and cultural ones. Among them were the poets of the epic works Jangnama-i Kishm (1032 AH) and Jirun Namah (1042 AH) attributed to Ghadri whose poetry properly reflect the valuable manifestations of resistance to the enemy. The present research seeks to answer this question that what themes and motives of resistance literature can be found in the Jangnama-i Kishm and Jirun Namah? The finding of the study indicate that the most important manifestations and motifs of the resistance literature in the two works are: patriotism, revealing the true identity of the colonists, hatred of foreigners, religious zeal, justice-demanding and injustice-fighting, elegy for the martyrs of the motherland, taking pride in the kings and Iranian ideal legendary characters, unity and solidarity. The poets employed tow direct and indirect ways of expression while using a colloquial language to make their poetry understandable for the general public. In some couplets, the prevailing tone and atmosphere is an amalgam of epic, irony, satire on and objection to the Portuguese colonizers.
  Keywords: resistance literature, anti-colonial literature, Portuguese, conquest of Hormuz, Jangnamah –I Kishm, Jirun –Namah, Ghadri