فهرست مطالب

مهندسی شیمی ایران - پیاپی 97 (خرداد و تیر 1397)

دوماهنامه مهندسی شیمی ایران
پیاپی 97 (خرداد و تیر 1397)

 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/04/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • راهنمای ارسال مقالات
 • راهنمای نگارش مقاله
  صفحه 3
 • راهنمای ارسال مقاله از طریق تارنما
  صفحه 4
 • سخن سردبیر
 • مقالات
 • فاطمه بسحاق، خسرو رستمی، زهرا اصفهانی صفحه 6
  فرایند تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی، فرایند پیچیده و چند محصوله است که در غیاب اکسیژن و نور
  انجام می شود. در این مقاله، با مروری بر عوامل شیمیایی و فیزیکی جهش زا در تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی تاثیر آنها بر بازده تولید هیدرژن ازطریق سویه انتروباکتر بررسی شده است. با بهره گیری از هر دو عامل فیزیکی و شیمیایی جهش زا بازده تولید هیدروژن نسبت به سویه وحشی افزایش و بازده تولید سایر محصولات کاهش یافته است. برای غربالگری یاخته های جهش یافته،
  از روش های مختلفی مانند بازدهی قند، خودکشی رشدمایه، خودکشی پروتون و وگس پروسکوئر سودجسته شده است؛ اما در نهایت میزان تولید هیدروژن به عنوان معیار انتخاب بهترین سویه جهش یافته در نظر گرفته شده است. بازده تولید هیدروژن در جهش زایی با عوامل شیمیایی بیشتر از جهش زایی با عوامل فیزیکی به دست آمده است.
  کلیدواژگان: انتروباکتر، اتیل متان سولفونات، اتیدیم برماید، تخمیر در تاریکی، پلاسما، جهش زایی، پرتو فرابنفش، هیدروژن زیستی
 • کامران قاسم زاده، محمد ولی بک نژاد، عباس آقایی نژاد میبدی صفحه 18
  هدف اصلی این مقاله، مطالعه و بررسی کاربردهای فناوری غشایی در سامانه های نوین دارورسانی است. در چند دهه اخیر، سامانه های غشایی دارورسانی به دلیل سازگاری غشاء با بدن، زیست تجزیه پذیر بودن، توانایی رهایش دارو با آهنگ ثابت و به مقدار مورد نیاز بدن، مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش، انواع روش های دارورسانی به کمک فناوری غشایی، از جمله سامانه غشایی اسمزی، سامانه غشایی کنترل کننده نفوذ (کاشت ها، پیوندها و قرص ها) و سامانه غشایی انتقال پوستی (نفوذ بی اثر و یونتوفورسیس) بررسی شده است. در این مقاله، سامانه های غشایی دارورسانی تجاری شده نیز ارائه شده اند. این مطالعه از یک جهت نقش مهم علم و فناوری غشایی در کاربردهای پزشکی و از سوی دیگر، اهمیت همکاری متخصصین غشاء با دیگران از جمله زیست شناسان، مهندسان زیست پزشکی، پزشکان و غیره به منظور رسیدگی به چالش های پیچیده در زمینه دارورسانی را
  نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فناوری غشایی، دارو رسانی، سامانه غشایی اسمزی، سامانه غشایی کنترل کننده نفوذ، سامانه غشایی انتقال پوستی
 • عارفه نقی زاده، رضا آذین، شهریار عصفوری، روح الله فاتحی صفحه 32
  در سال های اخیر با پیشرفت علم نانو، بهره گیری از نانوذرات در حوزه های مختلف صنعت نفت و گاز، بخصوص در واقع ازدیاد برداشت از مخزن مورد توجه قرار گرفته است. عوامل مختلفی، از جمله نوع سنگ مخزن و خصوصیات سازندی و زمین شناختی، ترشوندگی سطوح و توزیع سیالات درون مخزن در فرایند تولید بهینه از مخزن تاثیرگذارند. استفاده از نانوذرات برای بهبود ترشوندگی سطح روشی و به شمار می آید. تغییر ترشوندگی سنگ مخزن موجب افزایش آهنگ تولید و کاهش اشباع باقی مانده سیال در محیط متخلخل می شود. سطح سنگ مخزن از کانی های زیادی با شیمی سطح و خواص جذب متفاوتی است که می توانند ترشوندگی سنگ را
  تحت تاثیر قرار دهند. در این پژوهش، پس از توضیح ترشوندگی، توانایی نانوذرات مختلف در تغییر ترشوندگی انواع سنگ های مختلف مخزنی، از جمله کربناته و ماسه سنگی با هدف ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز مطالعه و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: ازدیاد برداشت، ترشوندگی، جنس سنگ، مخازن نفت وگاز، نانوذرات
 • فائزه ثمره محسن بیگی، طیبه شمس پور، علی مصطفوی، اسما سلجوقی صفحه 44
  پسماند گیاه نعناع، برای حذف دو فلز سنگین مس و روی به کار رفت. یون های جذب شده از زیست جاذب با استفاد از Na2S2O3 1/0 مولار واجذب و سپس با دستگاه جذب اتمی شعله اندازه گیری شدند. پارامترهای موثر بر استخراج از قبیل pH، نوع و حجم شوینده، و ظرفیت جذب بررسی شدند. نمودار مدرج سازی برای فلز مس و روی در محدوده 0/5-010/0 و 080/0-0/2 میکروگرم بر میلی لیتر خطی بود. حد تشخیص برای یون های مس و روی، برحسب μg/mL، 3-10 × 8/4 و 3-10 × 6/2 به دست آمد. 7 اندازه گیری تکراری حاوی 5/0 میکروگرم برمیلی لیتر از عناصر، انحراف استاندارد نسبی برای یون مس 20/1%± و برای یون روی 17/1 % ± به دست آمد. برای توصیف سازوکار زیست جذب مس و روی، دو همدمای لانگمویر و فروندلیچ روی داده های تعادلی بررسی شدند که مدل لانگمویر جذب مس و روی را به خوبی توصیف کرد. بیشینه ظرفیت جذب برای مس و روی، به ترتیب، 48/16 و 85/12 میلی گرم بر گرم و فاکتور پیش تغلیظ 150 و100 به دست آمد.
  کلیدواژگان: پسماندهای گیاهی، استخراج فاز جامد، یون مس، یون روی، جذب اتمی شعله
 • مجتبی خمیس آبادی، سعید طالبی، محمدرضا مهدی پور صفحه 57
  علی رغم مزایای عمده پلی وینیل کلراید (PVC) ، مانند محدوده وسیع کاربری آن از انواع نرم تا سخت، این بسپار دارای معایبی است که از جمله می توان مقاومت ضربه ای پائین آن را یاد کرد. افزایش جزء الاستومر به زمینه PVC می تواند باعث افزایش استحکام ضربه ای و در عین حال کاهش سفتی آن شود. بهره گیری همزمان از الاستومر و نانو پرکننده می تواند باعث بهبود خواص PVC شود. در این پژوهش آمیزه ای از PVC، نانو رس و تربسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن پیوندی (g-ABS) ، با استفاده از مخلوط کن داخلی تهیه و استحکام کششی و مقاومت ضربه ای نمونه ها بررسی شد. بنابر نتایج بررسی های انجام شده، روش خوراک دهی (همزمان (A) یا ترتیبی (B) )،می تواند روی ریزساختار آمیزه تاثیر بگذارد. روش ترتیبی (B) ، جایگیری مناسب نانورس در فاز زمینه PVC و نیز در فصل مشترک بین فازهای زمینه و پراکنده را نشان داد. به نظر می رسد که به منظور افزایش خواص مکانیکی آمیزه PVC/g-ABS/Nanoclay باید ترکیبی از عوامل ترکیب درصد اجزاء و روش خوراک دهی مورد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پلی وینیل کلراید، الاستومر، نانوپرکننده، مقاومت ضربه ای
 • محمد حاجی زاده، ایران عالم زاده صفحه 66
  لینولئیک اسید مزدوج به مجموعه ای از همپارهای فضایی و موقعیتی لینولئیک اسید گفته می شود که فعالیت های زیستی منحصربه فردی، بخصوص در پیشگیری از ابتلا به سرطان و درمان چاقی بروز داده اند. دوهمپار 9سیس11ترانس و 10ترانس12سیس آن از دیدگاه زیست شناختی، فعال ترین شما شناخته شده اند. هدف از این پژوهش جداسازی و خالص سازی دو همپار اساسی از روغن گلرنگ ازطریق روش آنزیمی به کمک آنزیم لیپاز کاندیدا رگوزا، بهینه کردن شرایط انجام آزمایش ها برای جداسازی بهتر این دو همپار اساسی است. برای خالص سازی آنزیمی از دو ماده استریفیکه کننده ال- منتول و لوریل الکل به طور جداگانه بهره گرفته شد.
  بهینه کردن شرایط انجام واکنش با متغیر های مقدار آنزیم، زمان و نسبت اسیدچرب آزاد به ماده استریفیکه کننده ازطریق روش سطح پاسخ (RSM) و برنامه برازش منحنی Table Curve بهره گرفته شد. در خالص سازی ازطریق ال- منتول درصد همپار 9سیس 11ترانس 56% و همپار 10ترانس12سیس 77% و ازطریق لوریل الکل درصد همپار 9 سیس 11ترانس 58% و همپار 10ترانس 12سیس 77% به دست آمد. در خالص سازی به کمک اوره، همپار 9سیس11ترانس 32% و 10ترانس12سیس 65% به دست آمد.
  کلیدواژگان: لینولئیک اسید مزدوج، روغن گلرنگ، خالص سازی آنزیمی، لیپاز
 • طاهر یوسفی امیری، حسن برگزین، رقیه محمودی صفحه 76
  بخش ساختمان سهم عمده ای از مصرف انرژی در جهان را به خود اختصاص داده است. کاهش اتلافهای حرارتی از ساختمان می تواند در کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها سهم بسزایی داشته باشد و این امر با عایق سازی موثر ساختمان ها میسر می شود. در این مورد، مواد عایق حرارتی شامل ایروژل ها توجه زیادی به خود جلب کرده است. مطالعات مختلفی در زمینه ساخت پوشش های عایق با افزودن ایروژل برای کاربرد روی دیوار و بهره مندی از مزایای حرارتی، صوتی و گرمایی- رطوبتی آنها انجام شده است. در این مقاله تحقیقات انجام شده روی این پوشش های عایق جالب که می توانند بر سطوح داخلی و خارجی دیوارها در ساختمان ها نصب شوند، مرور شده و نتایج مربوط به عملکرد آنها در مقایسه با پوشش های مرسوم ارائه شده است. از لحاظ معیارهای عملکرد بررسی شده، پوشش های ایروژلی نتایج بسیار مطلوبتر و جذابتری نسبت به پوشش های معمولی نشان داده اند.
  کلیدواژگان: پوشش داخلی و خارجی ساختمان، ایروژل، عایق، عملکرد
 • اخبار و گزارش ها
 • صفحه 88
|
 • F. Boshagh , Kh. Rostami *, Z. Esfahani Page 6
  Dark fermentative hydrogen production is an elaborated multiproduct process that takes place in the absence of light and oxygen. In present paper effect of chemical and physical mutagens on increasing dark fermentative hydrogen production using Enterobacter strain is reviewed. The hydrogen production rate of mutant compared to the wild strain was increased and other metabolite production was decreased by using both chemical and physical mutagens. The various techniques such as testing sugar utilization efficiency, suicide substrate, suicide protons and Voges–Proskauer was used for screening mutant cells. However, the hydrogen production rate as index for selection the best mutant has been considered. Hydrogen production by using chemical mutagens was higher than physical mutagens.
  Keywords: Enterobacter, Ethyl Methanesulphonate, Ethidium Bromide, Dark Fermentation, Plasma, Mutagenesis, UV–Irradition, Biohydrogen
 • K. Ghasemzadeh *, M. Valibeknejhad , A. Aghaeinejad, Meybodi Page 18
  The main purpose of this paper is the investigation and study of membrane technology applications in novel drug delivery systems. In recent decades, membrane drug delivery systems have been considered by researchers because of their membrane compatibility with the body, biodegradability, the ability to release the drug at a constant rate and to the amount required for the body. In this research, various types of drug delivery systems using membrane technology including osmotic membrane system, Diffusion controlled membrane systems (implants, patches and pills) and transdermal membrane system (passive diffusion and iontophoresis) were investigated. Moreover, commercial membrane drug delivery systems are presented. Indeed, this research shows the important roles of membrane science and technology in medical applications but also highlights the importance of collaboration of membrane scientists with others (biologists, bioengineers, medical doctors, etc.) in order to address the complicated challenges in this field.
  Keywords: Membrane Technology, Drug Delivery, Osmotic Membrane System, Diffusion Controlled Membrane Systems, Transdermal System
 • A. Naghizadeh , R. Azin *, Sh. Osfouri , R. Fatehi Page 32
  Applicability of nanoparticle in oil and gas industry has brought much attention, particularly in enhanced oil recovery. Various factors including reservoir type, geological properties, wettability of the surface and fluid distribution influence efficient production from reservoir. Employing nanofluid for wettability alteration has been of great importance and provide favorable wettability state. Wettability alteration of reservoir rock increases production rate and reduces the residual saturation of the fluid in the porous medium. Reservoir rock surface consists of minerals with different adsorption properties that can influence wettability of the rock. In this paper, a fundamental of wettability is explained furthermore, the ability of different nanoparticles in wettability alteration of different rock types are investigated for enhanced recovery from oil and gas reservoirs with certain rock type.
  Keywords: Enhanced Recovery, Wettability, Rock Type, Oil, Gas Reservoirs, Nanoparticles
 • Samareh Mohsen Beigi , T. Shamspur *, A. Mostafavi , A. Saljooqi Page 44
  Residues mint were used to remove two heavy metal ions, copper and zinc. The adsorbent was washed with nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid and was reached to neutral pH using distilled water. The adsorbed ions were desorbed from biosorbent with 0.1 M Na2S2O3 and then was measured by flame atomic absorption spectrometry. The effective parameters such as pH, type and volume of eluent, and sorption capacity were investigated. The calibration curve was linear in the range of 0.010-5.0 µg mL-1 Cu and 0.080-2.0 µg mL-1 Zn. Detection limits for Cu (II) and Zn (II) ions were 4.8 × 10-3 and 2.6 × 10-3 µg mL-1, respectively. Seven replicate determinations of a mixture containing 0.5 µg mL-1 each of the elements gave a relative standard deviation of ±1.20% and ±1.17 %, respectively. To describe the mechanism of copper and zinc ions biosorption, the Langmuir and freundlich isotherm models were tested on the equilibrium data. The maximum adsorption capacity of Cu and Zn on the adsorbent were 16.48 and 12.85 mg g-1and the preconcentration factors were 150 and 100, respectively.
  Keywords: Mint Residue, Solid Phase Extraction, Copper ion, Zinc Ion, Flame Atomic Absorption
 • M. Khamis Abadi , S. Talebi *, M. R. Mehdipour Page 57
  In spite of the benefits of Polyvinylchloride (PVC) such as its capability in producing soft to hard products, it suffers from low impact strength. Incorporation of an elastomer into the PVC matrix can enhance its impact strength but weaken its stiffness. Simultaneous using of an elastomer and nano-filler can improve the PVC properties. In this paper the PVC/g-ABS/nanoclay blends, using an internal mixer, were prepared and tensile strength and impact strength of samples were studied. Also, the effect of feeding order on the blend morphology was investigated. Two types of simultaneous (A) and sequential (B) feeding methods were used. Method (B), showed the proper localization of nano-clay in the PVC matrix as well as in the interface between the matrix and dispersed phases. It seems that in order to enhance the mechanical properties of PVC/g-ABS/nanoclay blend combination of the feeding method and weight percentage of components must be considered.
  Keywords: PVC, Elastomer, Nano-Filler, Impact Strength
 • M. Hajizadeh , I. Alemzadeh Page 66
  Attentions of preparation of conjugated linoleic acid (CLA), which is a mixture of positional and geometrical isomers of linoleic acid with conjugated double bonds, are considerable because of its anticarcinogenic and obesity treatment properties. The most biologically active CLA isomers are 9c, 11t-18:2 and 10t, 12c-18:2. The aim of this study is to separate and purify the two essential isomers via enzymatic method by Candida rugosa lipase and optimization of reaction conditions in order to better separation. For enzymatic purification, L-menthol and Lauryl alcohol were used separately. Optimization of reaction conditions by enzyme content, time and the ratio of free fatty acid to L-menthol or Lauryl alcohol was performed by using design-expert, Table Curve curve. Purification by L-menthol obtained these results 56% 9c,11t and 77% 10t,12c and purification by Lauryl alcohol obtained 58% 9c,11t and 66% 10t,12c.
  Keywords: Conjugated Linoleic Acid, Safflower Oil, Enzymatic Purification, Lipase.
 • T. Yousefi Amiri *, H. Bargozin , R. Mahmoudi Page 76
  Energy consumption in building section has the most contribution of total energy consumption in many countries. Efficient insulation of building is an attractive way to reduce the heat losses from buildings. In this way aerogel based insulating materials have found promising applications. Various studies have been done to develop the aerogel based plaster and renders and to investigate theirs thermal, acoustic and hygrothermal performance. This paper reviews the investigations on the aerogel-based plasters and renders as attractive insulation materials which can be used on the inner or outer surfaces of walls and presents the performance of these new patented insulating materials in comparison with the convectional renders and plasters. From the viewpoints of investigated performance criteria, various studies have shown superior and more desirable results for aerogel-based coatings rather than convectional renders and plasters.
  Keywords: Renders, Plasters, Aerogel, Insulation, Building, Performance