فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیما پری زاده، حسین سماواتیان *، ابوالقاسم نوری، الهام بوستانی صفحات 99-111
  سابقه و هدف
  اکثر پژوهش ها نشان داده اند که عامل اصلی اغلب حوادث در محیط کار، رفتارهای ناایمن کارکنان می باشد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، آسیب شناسی رفتارهای ناایمن و بررسی ارتباط آن ها با ویژگی های شخصیتی و کانون کنترل در میان کارکنان شرکت گاز استان خوزستان بود.
  روش بررسی
  نمونه ی پژوهش 147 نفر از کارکنان پروژه های اجرایی بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای آسیب شناسی رفتارهای ناایمن از روش مقطعی استفاده شد که شامل بررسی گزارش های حوادث و شبه حوادث بود و برای بررسی همبستگی، از پرسشنامه های استاندارد و برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ی 16 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه ی مقطعی نشان داد که بیش ترین تعداد حوادث و شبه حوادث ناشی از اعمال ناایمن است. یافته های ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که روان رنجورخویی و کانون کنترل بیرونی با رفتارهای ناایمن رابطه مثبت و معنادار دارند و برون گرایی، انعطاف پذیری، وجدانی بودن، توافق جویی و کانون کنترل درونی با رفتارهای ناایمن رابطه منفی و معنادار دارند (01/ 0>p). تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که به ترتیب روان رنجورخویی و کانون کنترل درونی، مهم ترین پیش بین رفتارهای ناایمن می باشند.
  نتیجه گیری
  رفتارهای ناایمن عامل اصلی اکثر حوادث و شبه حوادث است و روان رنجورخویی، تاثیرگذارترین پیش بین این نوع رفتارها می باشد. لذا توصیه می شود که به طور منظم علل بروز رفتارهای ناایمن شناسایی شود و اقدامات لازم جهت حذف یا کاهش آن ها انجام گیرد.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی رفتارهای ناایمن، ویژگی های شخصیتی، کانون کنترل، کارکنان پروژه های اجرایی
 • محمد جواد جعفری، منوچهر مهریان *، منصور رضازاده آذری، سهیلا خداکریم صفحات 113-122
  سابقه و هدف
  سالن های تشریح ازجمله مکان هایی هستند که باید همواره از تهویه موثری برخوردار باشند. هدف از این مطالعه تعیین اثربخشی سیستم تهویه یک سالن تشریح با استفاده از روش استاندارد 8-16000 ISO بود.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر ضمن حفظ شان و احترام اجساد انسانی موجود در یک سالن تشریح در طول مدت پژوهش، اثربخشی سیستم تهویه یک سالن تشریح در چهار حالت متفاوت شامل: مکنده روشن، دمنده روشن، هر دو سیستم روشن و هر دو سیستم خاموش، بر پایه استاندارد 8-16000 ISO، به روش نرخ کاهش گاز ردیاب (SF6) مورد ارزیابی قرار گرفت. گاز ردیاب در سالن، تزریق و سپس نمونه برداری در پنج نقطه انجام و در آزمایشگاه تعیین مقدار شد. سپس میانگین عمر موضعی هوا و میانگین عمر هوای سالن و همچنین نرخ تهویه موضعی و کلی هوای سالن تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج آزمون آنالیز واریانس دوطرفه نشان داد که میانگین عمر موضعی هوا و نرخ تهویه محلی در محل ها و حالات مختلف سیستم تهویه تفاوت معنی داری (0. 390=p-value و 0. 220=p-value) نداشتند. همچنین اثر حالت سیستم تهویه بر میانگین عمر هوای سالن و نرخ تهویه سالن معنی دار بود (P<0. 001). آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که سیستم مکنده بیشترین اثر را بر میانگین عمر هوا و نرخ تهویه سالن داشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصله سیستم تهویه در هنگامی که هم دمنده و هم مکنده روشن باشند اثربخش تر بود. با توجه به سمیت فرمالدئید، علاوه بر تهویه عمومی استفاده از تهویه موضعی استاندارد نیز برای میزهای تشریح قویا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اثربخشی تهویه، میانگین عمر هوای موضعی، گاز ردیاب، نرخ تهویه
 • محمدرضا مهماندار، مسعود صالحی، توفیق مبادری *، محمد آریانا، احسان خلیلی صفحات 123-130
  سابقه و هدف
  عابران پیاده در میان کاربران جاده ها به عنوان آسیب پذیرترین گروه در معرض خطرات محسوب می شوند. در این مطالعه، روند تغییرات مرگ و میر عابران پیاده کشورهای سراسر جهان با استفاده از مدل منحنی رشد پنهان و مدل آمیخته رشد پنهان ارزیابی شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه طولی، داده های مرگ و میر عابران پیاده 195 کشور جهان که مربوط به سال های 1990 تا 2015 بود، به تفکیک جنسیت مرد و زن و مجموع هر دو جنس از سایت بار جهانی بیماری استخراج شد. ابتدا با استفاده از مدل منحنی رشد پنهان، روند کلی تغییرات مرگ و میر بررسی شد و سپس جهت کشف ناهمگنی و دسته بندی کشورها به گروه های همگن از مدل آمیخته رشد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها و ترسیم نقشه ها به ترتیب با نرم افزارهای Mplus نسخه 12/6 و ArcGIS نسخه 3/10 انجام شد.
  یافته ها
  مدل منحنی رشد پنهان غیرخطی، برازش بهتری نسبت به مدل خطی داشت. میانگین عرض از مبدا مدل های غیرخطی برای مردان، زنان و مجموع هر دو جنس به ترتیب 84/10، 77/4 و 83/7 به دست آمد و همچنین میانگین شیب خط در این مدل ها به ترتیب 01/1-، 47/0- و 75/0- برآورد شد. با استفاده از مدل آمیخته رشد پنهان و با توجه به روند تغییرات مرگ و میر عابران پیاده، کشورهای جهان به 5 گروه با 5 الگوی متفاوت دسته بندی شدند.
  نتیجه گیری
  در حالت کلی روند تغییرات مرگ و میر عابران پیاده به صورت غیرخطی کاهش یافته است ولی این کاهش برای همه کشورهای جهان یکسان نیست. بنابراین بهتر است سیاست های مداخله ‍ای جهت کاهش تلفات عابران پیاده سوانح ترافیکی کشورهای جهان، متناسب با الگوی هر یک از گروه های پنج گانه اعمال شود.
  کلیدواژگان: عابران پیاده، سوانح ترافیکی، مدل آمیخته رشد پنهان، مطالعه طولی
 • محمد حسنی، میثم قاسمی * صفحات 131-143
  سابقه و هدف
  یکی از شرایط مهم برای حفظ و نگه داری نیروی انسانی ماهر ایجاد محیط کاری سالم و امن می باشد تا از طریق آن میزان پیامدهای منفی شغل کاهش یافته و پیامدهای مثبت شغلی نیروی انسانی ماهر سازمان ها و موسسات افزایش یابد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فاکتورهای محیط کاری سالم بر پیامدهای شغلی با میانجی گری رضایت شغلی و امنیت شغلی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی به اجرا در آمد.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش 895 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود که از میان آنان 225 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند که برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  بررسی تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین متغیرهای فاکتورهای محیط کاری سالم با پیامدهای مثبت شغلی، عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای فاکتورهای محیط کاری سالم با پیامدهای منفی شغلی، رفتار کاری ضد تولید، فرسودگی شغلی و قصد ترک شغل رابطه معنی دار وجود دارد بیشترین میزان همبستگی معنی دار به رابطه بین استقلال شغلی با عملکرد شغلی (77/0=r) مربوط می شود. علاوه براین نتایج نشان داد که متغیرهای فاکتورهای محیط کاری سالم بر پیامدهای شغلی مثبت با میانجی گری رضایت شغلی و امنیت شغلی تاثیر مثبت می گذارد. همچنین متغیرهای فاکتورهای محیط کاری سالم بر پیامدهای شغلی منفی با میانجی گری رضایت شغلی و امنیت شغلی تاثیر منفی می گذارد.
  نتیجه گیری
  این نتایج بر ضرورت بازشناسی نقش میانجی رضایت شغلی و امنیت شغلی در بررسی رابطه علی فاکتورهای محیط کاری سالم با پیامدهای آن تاکید می کند.
  کلیدواژگان: فاکتورهای محیط کاری سالم، رضایت شغلی، امنیت شغلی، پیامدهای مثبت شغلی، پیامدهای منفی شغلی
 • مرتضی طاهری *، مسعود میرمعزی، محمدفاضل صباغی صفحات 144-151
  سابقه و هدف
  سقوط در سالمندان مشکلی جدی است که منجر به شکستگی استخوان و کاهش فعالیت بدنی در زندگی روزمره به دلیل ترس از سقوط می شود. هدف از اجرای این مطالعه تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش که از نوع مطالعات شبه آزمایشی و طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون بدون گروه کنترل است، 22 مرد سالمند با میانگین سنی 2/87±64/31 سال به طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمون های عملکردی مقیاس تعادلی برگ برای تعادل ایستا، زمان برخاستن و برگشتن برای تعادل پویا و آزمون صندلی ایستاده برای قدرت عضلانی پایین تنه و پاها در پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. پروتکل تمرینی شامل ترکیبی از تمرینات مقاومتی، حرکات کششی و تعادلی بود که در طی 10 هفته تمرینی و هفته ای سه جلسه پیگیری شد. در کلیه مراحل انجام پژوهش، ملاحظات اخلاقی (اختیاری بودن، محرمانه بودن نتایج، بی ضرر بودن برنامه تمرینی) رعایت شد. از آزمون آماری تی همبسته در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تی همبسته نشان داد که 10 هفته برنامه تمرینی ورزش در آب تعادل ایستا، تعادل پویا و قدرت عضلانی را بهبود می بخشد (0/05>P) و احتمال خطر سقوط در سالمندان را کاهش می دهد (0/01>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، به نظر می رسد که برنامه تمرینی ورزش در آب سبب بهبود تعادل و قدرت عضلانی به عنوان مهم ترین شاخص برای پیشگیری از خطر سقوط سالمندان شده و پیشنهاد می شود به دلیل مزایای خوب آب برای سالمندان، برنامه تمرینی ورزش در آب در دستور کار مربیان، متخصصان و فعالان این عرصه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ورزش در آب، تعادل، سقوط، سالمندی
 • آمینه نادری، شهرام فتاحی *، سمیه اعظمی صفحات 152-162
  سابقه و هدف
  برآورد تمایل به پرداخت با استفاده از روش ترجیحات بیان شده و انتخاب بیان شده یکی از به روزترین روش ها برای ارزش گذاری محصولات غیر بازاری است. در این راستا این مطالعه با استفاده از این تکنیک به بررسی تمایل به پرداخت رانندگان شهر ارومیه برای کاهش میزان مرگ و میر و مصدومان پرداخت.
  روش بررسی
  داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه از بین 300 راننده که به صورت روزانه در شهر تردد دارند، جمع آوری شده و نتایج مطالعه با استفاده از مدل لاجیت ادغامی برآورد شد. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه ی چهره به چهره جمع آوری شد. به منظور رعایت موازین اخلاق در پژوهش، هدف مطالعه به رانندگان توضیح داده شد و رضایت اخذ شد. هم چنین، نویسندگان متعهد شدند که اطلاعات افراد به صورت محرمانه باقی بماند.
  یافته ها
  میزان تمایل به پرداخت برای کاهش مرگ و میر و مصدومان به ترتیب 0/58 و 0/80 و ارزش آماری زندگی و مصدومیت به ترتیب 12443636 و 23165 تومان برآورد شد. مطابق نتایج، هزینه سفر، زمان، تعداد مرگ و میر، تعداد دوربین و سرعت در انتخاب مسیر رانندگان موثر بود.
  نتیجه گیری
  به منظور کاهش تلفات و مصدومان می بایست سرمایه گذاری در زمینه بهبود ایمنی انجام گیرد. یکی از راهکارها می تواند اعطای این وظایف به شرکت های خصوصی و بالا بردن رقابت در این شرکت ها به منظور انتخاب اقتصادی-ترین طرح ها باشد به طوری که کاربران جاده از جمله رانندگان نیز سهمی در تامین مالی این پروژه ها داشته باشند. مطابق نتایج می تواند افراد تحصیل کرده، ثروتمند و مسن تر را هدف بگیرد.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، ارزش آماری زندگی، لاجیت ادغامی، ترجیحات بیان شده
 • جواد الماسی *، علی جلالوند، مهرداد عنبریان، بهزاد همدانی، شهرام اهنجان صفحات 163-172
  سابقه و هدف
  شواهد اندکی از راهکارهای پیگیراننده و درمانی گوفتگی عضلانی تاخیری وجود دارد. هدف مطالعه حاضر تاثیر پیشگیراننده کشش تسهیل عصبی– عضلانی بر درد، انعطاف پذیری و نشانه های عملکردی افراد مبتلا به کوفتگی عضلانی تاخیری بود.
  روش بررسی
  به منظور رعایت موازین اخلاق در پژوهش، از شرکت کننده ها رضایت نامه کتبی اخذ واز هدف و روش اجرای مطالعه مطلع گردیدند. این تحقیق توصیفی از نوع شبه تجربی بود. 42 نفر دانشجوی غیر ورزشکار در این مطالعه شرکت و به طور مساوی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. برای ارزیابی متغیرهای کینماتیکی از سیستم تحلیل حرکتی Vicon شامل 4 دوربین پرسرعت مادون قرمز سری T با فرکانس نمونه برداری 200 هرتز و برای اندازه گیری نیروهای عکس العمل زمین از دو صفحه نیرو Kistler با فرکانس نمونه برداری 1000 هرتز استفاده شد. متغیرهای وابسته شامل پارامترهای پرش از حالت ایستاده شامل ارتفاع پرش، ارتفاع پس از فرود، زمان پرواز، میانگین توان، حداکثر نیروی فرود، حداکثر سرعت در لحظه تیک آف، مقیاس بصری اندازه گیری درد و انعطاف پذیری همسترینگ بودند که قبل از تمرین و 48 ساعت بعد از تمرین مورداندازه گیری قرار گرفتند. آزمون های آماری t دو گروه مستقل و t همبسته با سطح معناداری (0/05˂P) جهت تحلیل های آماری مورداستفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بعد از تمرین بین گروه ها اختلاف معنی داری در انعطاف پذیری (0/022=P) و عدم تفاوت معنی داری بین میزان درد و کوفتگی ادراک شده وجود داشت (0/08=P). اختلاف معنی دار بین پیش آزمون-پس آزمون گروه کنترل در ارتفاع پرش، ارتفاع پس از فرود، توان، حداکثر نیروی فرود وجود داشت (0/05˂P).
  نتیجه گیری
  توام نمودن کشش تسهیل عصبی– عضلانی با تمرینات برونگرای القاء کننده کوفتگی می تواند بر کاهش انعطاف پذیری و پارامترهای عملکردی افراد مبتلا به کوفتگی عضلانی تاخیری اثربخش باشد.
  کلیدواژگان: کوفتگی عضلانی، درد، انعطاف پذیری، پلایومتریک، کشش تسهیل عصبی- عضلانی
|
 • Sima Parizadeh , Hossein Samavatyan* , Aboulghasem Nouri , Elham Boustani Pages 99-111
  Background and Objectives
  Most studies have shown it as the main factor of most of the accidents in the workplace is employee’s unsafe behaviors. The aim of this study was to, pathology of unsafe behaviors and investigated their relationship with personality characteristics and locus of control among the personnel of Khuzestan Province Gas Company.
  Materials and Methods
  The sample of study was 147 employees of the executive projects who were selected using stratified random sampling. For pathology of unsafe behaviors was used cross-sectional method that was consisted of investigated accidents and near miss accidents reports. For investigating the correlation was used standard questionnaires, and for analyzing data, was used SPSS 16.
  Results
  The results of the cross-sectional study showed that the highest accidents and near miss accidents are arising from unsafe acts. The findings of the Pearson correlation coefficient showed that neuroticism and external locus of control have positive and significant relationship with unsafe behaviors, and extraversion, openness to experience, conscientiousness, agreeableness, and internal locus of control have negative and significant relationship with unsafe behaviors (p<0.01). Stepwise regression analysis showed that respectively neuroticism and internal locus of control are the most important of predictors of unsafe behaviors.
  Conclusion
  Unsafe behaviors are the main factor of most of the accidents, and near miss accidents, and neuroticism is the most influential of predictor of this kind of behaviors. Therefore, it recommends that regularly the causes of occurrence of unsafe behaviors be identified, and needed actions for eliminating or reducing them be done.
  Keywords: Pathology of unsafe behaviors, Personality characteristics, Locus of control, Employees of the executiveprojects
 • Mohammadjavad Jafari , Manoochehr Mehrian* , Mansuor Rezazadeh, Azari , Soheila Khodakarim Pages 113-122
  Background and Objectives
  Dissection laboratories should have effective ventilation always. This study aimedto determine the effectiveness of the ventilation system in a dissection labratory.
  Materials and Methods
  Based on ISO 16000-8 using tracer gas decay method, the effectiveness of a ventilationsystem operating at 4 different modes including 1)exhaust system is “on”, 2) supply system is “on”, 3) both systemsare “on”,4 both systems are “off” in a dissection lab was evaluated. Tracer gas (SF6) was injected into dissectionlab,air sampling was conducted in five zones of the lab. The air samples were then transferred to the laboratoryand their concentration was determined. Finally, the Local mean age (LMA),Room mean age of air (RMA)and the rate of local,general exhaust ventilation were calculated. Ethical issues relatet to human bodies wasconsidered in the research protochol.
  Results
  Two-way analysis of variances showed that while the LMA,the local rate of ventilation at differentventilating modes had no significant, the effect of ventilating mode on the RMA,general ventilation rate, wassignificant (P <0.001). One-way ANOVA test showed that the exhaust system had the greatest effect on RMA andgeneral ventilation rate of the room.
  Conclusion
  According to the results, the ventilation is more effective when the supply,exhaust systems are “on”together considering the toxicity of formaldehyde, in addition to the general exhaust ventilation, the implementationof a local exhaust ventilation system for each mortuary desk is recommended.
  Keywords: ventilation effectiveness, local average age of air (LMA), tracer gas, ventilation rate
 • Mohammadreza Mehmandar , Masoud Salehi , Tofigh Mobaderi* , Mohammad Ariana , Ehsankhalili Pages 123-130
  Background and Objectives
  Pedestrians are considered as the most vulnerable road users. In this study, the pattern of global pedestrian deaths was assessed using Latent Growth Model and Latent Growth Mixture Model.
  Materials and Methods
  In this longitudinal study, pedestrian deaths rates data of 195 countries from 1990 to 2015 for men, women and total of them, were extracted from the Global Barden of Disease website. Initially, the overall pedestrian death rate pattern was assessed by LGM and then the GMM was used to explore heterogeneity in the population and categorization the countries based on their pedestrian death rate patterns. All statistical analysis and drawing geographical maps were performed using Mplus 6.12 and ArcGIS 10.3, respectively.
  Results
  The nonlinear LGM was better fitted than the linear LGM. The nonlinear LGM results show that the estimated intercept for men, women and total of them was 10.84, 4.77 and 7.83, and the estimated slope was -1.01, -0.47 and -0.75, respectively. According to pedestrian death rate, the LGMM, classify the countries into 5 classes with five different patterns.
  Conclusion
  Generally, the pedestrian deaths rates had a nonlinear decreasing pattern, but this decreasing pattern is different for each country. Therefore, in order to reduce pedestrian fatality rate in the world, different approaches need to be considered for each of five groups.
  Keywords: Pedestrians, Traffic accidents, Latent Growth Mixture Model (LGMM), longitudinal study
 • Mohammad Hassani , Meysam Ghasemi* Pages 131-143
  Background and Objective
  One of the important conditions for maintaining skilled manpower is to create a healthy and safe working environment to reduce the negative outcomes of the job and increase the positive outcomes of the skilled workforce of organizations and institutions. This study aimed to investigate the effect of healthy work environment factors on job consequences with the mediation of job satisfaction and job security in Medical Sciences of Shahid Beheshti University.
  Materials and Methods
  This descriptive correlation study is a structural equation modeling model. The statistical population of the study was 895 faculty members of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Of whom, 225 were selected using stratified random sampling. Morgan table was used to determine the sample size. For data collection, standard questionnaires were used. The validity of the questionnaire was approved by the Supervisor and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha.
  Results
  Statistical analysis showed that there is a meaningful relationship between healthy working environment factors and positive outcomes of job, job performance and organizational citizenship behavior. The results also showed that there is a significant relationship between the variables of the healthy working environment factors and the negative consequences of job, counterproductive behavior, job burnout and intention to leave the job. The highest correlation was found between the relationship between job independence and job performance (r= 0/77). To analyze the data and examining relationships between variables Pearson correlation and structural equation modeling was used. The results show that healthy work environment factor affected on the job positive consequences with mediated by job satisfaction and job security. Also the Healthy work environment factor affected on job negative consequences with mediate the job satisfaction and job security.
  Conclusion
  The results emphasize on necessity of reassessing the mediating role job satisfaction and job security on surveying the causal relation among healthy work environment and its consequences.
  Keywords: healthy working environment factors, job satisfaction, job security, job positive consequences, jobnegative consequences
 • Morteza Taheri* , Masoud Mirmoezzi , Mohammadfazel Sabaghi Pages 144-151
  Background and Objectives
  Falling in the elderly is a serious problem that results in bone fracture and loss of Activities of daily living due to fear of falling. Therefore, the aim of the study was to determine effects of Aquatic on balance and preventing of falls among healthy elderly men.
  Materials and Methods
  This was a quasi-experimental before/after study without a control group. 22 elderly men with an average age of 64.31±2.87 years volunteered. Functional tests of Berg Balance Scale (BBS) for static balance, and Timed Up & Go (TUG) for dynamic balance and Chair Stand Test (CST) for lower extremity strength were measured in pre and post-test. The exercise protocol included a combination of resistance training, stretching and balance exercises that were followed up for 10 weeks, with three sessions per week. At all stages of the research, Ethical considerations (optional, confidentiality of results, harmlessness of the training program, etc.) were carried out. Paired t-test was used at a significant level of 0.05.
  Results
  The results of paired t-test showed that 10 weeks exercise in water improves static balance, dynamic balance and muscle strength (P≤0.05) and decreases the risk of falling in the elderly (P≤0.01).
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that the exercise program in water improves balance and muscle strength as the most important indicator for preventing the risk of falling of the elderly. And it is suggested that due to good water benefits for Elderly, water resistance exercises will be on the agenda in trainers, experts and activists in the field.
  Keywords: Aquatic, Balance, Falls, Elderly
 • Amineh Naderi , Shahram Fattahi* , Somaye Azami Pages 152-162
  Background and Objectives
  The estimation of willingness to pay, using the stated preferences and stated choice methods, is one of the most up-to-date ones for valuing non-market products. To do so, this study, using this technique, examines the willingness to pay of Urumieh drivers to reduce mortality and injury.
  Materials and Methods
  The data of this research were collected using a questionnaire from 300 drivers who travel daily in the city and the results of the study are estimated using the mixed logit model. Data were collected through questionnaires and face-to-face interviews. To do this, the purpose of the interview was first explained to the drivers and the interview was conducted after their satisfaction was announced. Furthermore, the authors became committed to keeping the divers’ information in confidence.
  Results
  Willingness to pay for mortality and injury was estimated to be 0.58 and 0.80, and the value of death and injury was estimated at 12443636 and 23165 Tomans, respectively. According to the results, the cost of travel, time, number of deaths and injuries, number of cameras and speed limit, are effective for selecting the routes.
  Conclusion
  In order to reduce casualties and injuries, investments in safety improvement should be made. One solution could be assigning these tasks to private companies and to raise competition in these companies on selecting the most economical ones, so that road users, including drivers, contribute to the financing of these projects. And according to the results, it can target well-educated, wealthy, and older people.
  Keywords: Willingness to pay, Value of statistical life, mixed logit, stated preferences
 • Javad Almasi* , Ali Jalalvand , Mehrdad Anbarian , BehzadHamedani , Shahram Ahanjan Pages 163-172
  Background and Objectives
  There is little evidence of strategies for prevention and treatment of exercise-induced muscle damage. The purpose of this study was to examine a Prophylactic effect of Proprioceptive Neuromuscular Facilitation stretching on pain intensity, flexibility and jump in subjects with exercise-induced muscle damage.
  Materials and Methods
  Initially, they were orally informed about the purpose and method of conducting the study, and asked to take part .Forty-two Non-athlete male students were equally divided into intervention and control groups. A Vicon Motion Systems consisting of four T-series cameras (200 Hz) and a Kistler force plates (1000Hz) were used to quantify Kinematics and kinetic variables. Then, a visual analog pain scale, flexibility, Rise of center of gravity, lowest value of center of gravity height, flight time, Power average, Maximum landing force, Peak Take off instantaneous velocity were recorded at baseline and 48 hours after post exercise. Data were analyzed in SPSS- 20 using t test with P<0.05.
  Results
  There were significant differences in flexibility between the control and the intervention groups (P=0.022). Too, there were significant trend in muscle soreness pain (P=0.08). There were significant differences observed between before-after in the intervention group for maximum/minimum vertical displacement, Power average, Maximum landing force (P<0.05).
  Conclusion
  Combining PNF stretching with eccentric exercise can have optimum effect on reduction of flexibility, pain, jumping parameters of subjects with exercise-induced muscle damage.
  Keywords: Muscle Soreness, Pain, Range of Motion, Plyometric, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)