فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/07
 • تعداد عناوین: 12
|
 • وهاب قلیچ * صفحات 7-30
  یکی از مهم ترین تفاوت های نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، جایگاه مهم و والای انگیزه های معنوی در کنار پذیرش انگیزه های مادی و سودطلبانه است. در واقع، فرهنگ غنی اسلامی با پرداختن به انگیزه های معنوی، درصدد تنظیم رفتارهای اقتصادی در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی است. یکی از جلوه های این فرهنگ، در مفهومی همچون قرض الحسنه متبلور شده است. امروزه یکی از عقود پرکاربرد در نظام بانکی کشور، عقد قرض الحسنه است. این عقد هم در بخش تجهیز منابع و هم در بخش تخصیص منابع مورد استفاده نظام بانکی ایران قرار دارد. با مروری بر متن قرارداد و عملیات اجرایی بکارگیری عقد قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، متوجه چالش هایی فقهی – اقتصادی خواهیم شد. این مقاله سعی دارد ضمن تبیین چالش های موجود راهکارهایی را جهت تقلیل چالش ها بیان نماید.
  کلیدواژگان: قرض الحسنه، نظام بانکی، بانکداری اسلامی
 • حسین رحیمی کلور *، نسرین حمزه ای صفحات 31-53
  مسئله اقتصاد مقاومتی تدبیری هوشمندانه است که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردید و مفهومی است که برای مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که با کاهش وابستگی ها و تاکید برمزیت های تولید داخلی و تلاش برای خودکفایی زمینه توسعه و پیشرفت را مهیا سازد. در پژوهش حاضر مروری بر تعاریف و مفاهیم اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت. همچنین در این مقاله با بررسی مفهوم نظام اقتصادی به تعریفی از بخش های تشکیل دهنده آن یعنی مکتب اقتصادی، نهادهای اقتصادی و علم اقتصاد خواهیم پرداخت، و به دنبال الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی خواهیم بود.
  پژوهش ها نشان می دهدکه اقتصاد اسلامی الگویی کامل برای اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا اقتصاد در یک نظام اسلامی ظرفیت ها و قابلیت های علم اقتصاد و مکتب اقتصادی را توامان دارد و از نهادهای اقتصادی و اجتماعی مناسب هم بهره مند می شود.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، نظام اقتصادی، مکتب اقتصادی، نهادهای اقتصادی، علم اقتصاد، اقتصاد اسلامی
 • ابوالفضل غفاری * صفحات 55-66
  بانک ها با سازمان دهی منابع مازاد نقدی مردم و تجهیز و هدایت پس اندازها و سپرده های آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی که با کمبود وجوه نقد مواجه اند، نقش مهمی در رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال برعهده دارند. این در حالی است که ساختارهای نهادی ناکارآمد، به خصوص در حوزه نظام بانکی به تخصیص تسهیلات به ضرر بخش های مولد و به نفع بخش های غیرمولد منجر شده است. نظارت بانک مرکزی، اصلاح نهادها و سوق یافتن فعالیت ها به سمت تولید، ایجاد شرکت های تخصصی ارزیابی، آموزش و فرهنگ سازی عقود بانکی و تخصصی شدن بانک ها می تواند منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت کند.
  کلیدواژگان: عقود اسلامی، نظام بانکی، تولید
 • آرش عینی * صفحات 67-95
  در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه ای که علی رغم ابداع نو آوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک ها محسوب می شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن می توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سود آوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی رو به روست که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است. به طوری که می تواند به طراحی روش ها و استانداردها، آموزش ها و سیستم هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی برحیات بانک های جمهوری اسلامی دارد. از این رو هدف این مقاله تببین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و هم چنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، بانک و بانکداری
 • وحید ارشدی* ، مصطفی سلیمی فر، امیرحسین اخروی صفحات 97-123
  گسترش شهرنشینی نیازمند ایجاد پروژه های زیرساختی و زیربنایی و اجرای طرح های توسعه شهری است که به دلیل محدودیت های منابع درآمدی شهرداری ها اجرای آن ها همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده است. لذا این نهادهای عمومی نیازمند دستیابی به منابع تامین مالی جدیدی هستند که به آن ها در انجام وظایف عمرانی خود کمک نماید. یکی از این شیوه های تامین مالی موجود صکوک اجاره می باشد که برای شکل گیری این بازار جدید مالی، شناسایی عوامل و تبیین انگیزه های طرفین عرضه کننده (شهرداری ها) و تقاضاکننده (سرمایه گذاران) آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین عوامل انگیزشی هر دو جانب بازار می باشد. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای، توصیفی و پیمایشی بوده است که برای انجام پیمایش از ابزارهای مصاحبه اکتشافی و مطالعه کتابخانه ای جهت استخراج عوامل انگیزشی موثر بر بازار صکوک و توزیع پرسش نامه بین کارشناسان مالی شهرداری و تقاضاکنندگان بالقوه بازار صکوک جهت اولویت بندی این عوامل استفاده شده است. یافته های تحقیق با استفاده از تکنیک سلسله مراتب فازی، نشان می دهد که عوامل انگیزشی طرف عرضه به ترتیب اولویت عبارتند از: فروش کامل اوراق، اعتماد به شرکت های تامین سرمایه، آزادی عمل در مصرف وجوه، مالیات بر اوراق، هزینه بیمه دارایی، مشخص بودن ضوابط تعیین و ارزش گذاری دارایی ها، مکانیسم قیمت گذاری اوراق، نوآوری در طراحی اوراق و فرآیند بوروکراسی می باشد همچنین عوامل انگیزشی طرف تقاضا، به ترتیب اولویت عبارتند از: بازدهی صکوک نسبت به سایر اوراق، نقد شوندگی، فرهنگ سازی در جهت توسعه بازار، سررسید اوراق، ریسک قانونی، شفافیت و رقابت، اعتماد به ناشر، نوع دارایی موضوع اوراق، روش قیمت گذاری اوراق (ثابت یا شناور) می باشد. لذا در صورت توجه به این عوامل می توان بازار صکوک اجاره را برای شهرداری ها راه اندازی کرد.
  کلیدواژگان: صکوک اجاره شهرداری ها، اقتصاد شهر، عوامل انگیزشی بازار صکوک اجاره و تکنیک سلسله مراتب فازی
 • محمدنقی نظرپور*، یحیی لطفی نیا صفحات 123-143
  بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.
  کلیدواژگان: اوراق اختیار، بانک داری اسلامی، بازار سرمایه، تسهیلات سلف، ریسک قیمت کالا، مدیریت ریسک
 • سیدرضا حسینی علائی ، مسلم نیلچی صفحات 145-164
  در دهه اخیر توسعه صنعت بانکداری اسلامی در سطح بین المللی با رشد چشمگیری مواجه بوده است و انواع مختلفی از موسسات مالی اسلامی (شامل بانک های اسلامی) در کشورهای مختلف اسلامی و غیراسلامی تشکیل و به فعالیت مشغولند. بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون اسلامی توانسته اند در فضایی رقابتی، قابلیت های خود را در «واسطه گری مالی منطبق با شریعت» به منظور رفع نیازهای بانکی مشتریان مسلمان (و حتی مشتریان غیرمسلمان علاقه مند به بانکداری اسلامی) به خوبی نشان دهند. در این مطالعه تلاش می شود به بررسی تجارب و شیوه اجرای بانکداری اسلامی در نمونه ای از کشورها پرداخته شود. نتیجه پژوش گویای آن است که توسعه ی بانکداری اسلامی از کارایی حمایت می کند.
  کلیدواژگان: بانکداری متعارف، کارایی اقتصاد، اقتصاد مقاومتی
 • روح اله سهرابی *، رحیم بازگیر صفحات 165-188
  اقتصاد مقاومتی شکل خاصی از نظام اقتصادی اسلام است که در وضعیت حمله همه جانبه اقتصادی دشمن که کیان نظام اسلامی را به خطر می اندازد، پدید می آید. در نظام اقتصادی اسلامی، در مواجهه با این وضعیت با تغییر در اولویت هدف ها و به تبع آن در اصول راهبردی و سیاست های کلان و حاکمیت روحیه جهاد بر رفتارهای اقتصادی دولت و مردم، راهبردی کلان طراحی می شود که تهدید را تبدیل به فرصت کرده و باعث رشد جهشی می شود. دراین تحقیق که با عنوان رتبه بندی مهم ترین اقدامات حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می باشد با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس به رتبه بندی فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان پرداخته شده به همین منظور مولفه های اقتصاد مقاومتی که از مجموعه سخنرانی ها و بیانات مقام معظم رهبری در جمع مسئولین و کارشناسان ارشد اقتصادی نظام منبعث شده، معیارهای ماتریس و فعالیت های حوزه اجتماعی بهزیستی لرستان که برگرفته از اساسنامه سازمان بهزیستی بوده اند بعنوان گزینه ها در ماتریس تصمیم گیری تعریف شده اند. نمونه آماری شامل از45 نفر از کارشناسان نخبه و آگاه به مسائل و فعالیت های این سازمان می باشند که به صورت غیر احتمالی انتخاب شده اند. با تکمیل ماتریس توافقی تصمیم و وزن دهی به شاخص های آن رتبه بندی گزینه ها صورت گرفت، نتایج پژوهش حاکی از این است که فعالیت های آموزشی این سازمان در رتبه اول و دیگر فعالیت ها نیز به ترتیب اهمیت در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: بهزیستی، حوزه اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، تاپسیس
 • ابراهیم منصوری ، فریده ثابتی * صفحات 189-209
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود صنعت خودروسازی و قطعات آن در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به هدف های پژوهش، شش فرضیه تدوین شده است که معنادار بودن رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکتی و مدیریت سود این شرکت ها را مورد آزمون قرار می دهد. نمونه آماری پژوهش شامل 28 شرکت طی بازه زمانی1395-1391است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی است، همچنین برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مستقل از آزمون هم خطی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، بیانگر وجود رابطه معنادار بین برخی از سازوکارهای نظام راهبری شرکتی (مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیات مدیره) و عدم رابطه معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی (حسابرس مستقل) و حسابرس دائم (داخلی) با مدیریت سود می باشد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، مدیریت سود، مالکیت نهادی، اندازه هیات مدیره، نسبت حضور اعضا غیر موظف در هیات مدیره
 • محمد امین صلواتیان صفحات 211-220
  بانکداری مبادله ای یکی از انواع بانکداری اسلامی است که توسط نظریه پردازان بانکداری اسلامی طراحی و مطرح شده است. بانکداری مبادله ای علاوه بر این که توان اجرای کارکردهای بانکداری متعارف را دارد می تواند اقتضائات شرعی را هم لحاظ کند. با این وجود بانکداری مبادله ای در حوزه ی عمل دارای چالش هایی است که سبب می شود نتواند به درستی به اجرای عملیات متعارف بانکداری اقدام کند. علاوه بر آن، چالش های مزبور ظرفیت تحقق اقتضائات شرعی بانکداری مبادله ای را هم با مشکل مواجه کرده است. پژوهش حاضر در پی بررسی چالش های بانکداری مبادله ای است و سعی دارد تا سازوکاری نوین طراحی کند تا بتواند علاوه بر اجرای کارکردهای بانکداری به رفع چالش های آن بپردازد. پژوهش حاضر به روش اکتشافی در پی معرفی الگویی است که می توان با بهره گیری از نهادهای مکمل بانکداری مبادله ای، به کارکردهای اصلی بانکداری مبادله ای دست یافت و از چالش های آن مصون ماند. برای این منظور دو نهاد مالی صندوق های با درآمد ثابت برای تامین مالی کلان و شرکت های لیزینگ برای تامین مالی های خرد؛ به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش که به روشی تحلیلی- توصیفی صورت پذیرفته است؛ آن است که نهادهای مزبور دارای کارکردهای مشابهی با بانکداری متعارف و بانکداری مبادله ای است با این تفاوت که از کاستی های آن دو، به دور است. توسعه ی نهادهای مالی مانند دو نهاد مزبور، می تواند به افزایش کارآیی در مولفه های مالی و اقتصادی منجر شود و به افزایش رقابت میان نهادهای بازار پول و سرمایه برای تطبیق بیشتر با اقتضائات شرعی کمک کند.
  کلیدواژگان: بانکداری مبادله ای، کارکردهای بانکداری مبادله ای، صندوق های با درآمد ثابت، شرکت های لیزینگ، چالش های بانکداری اسلامی
 • پرویز نصیر خانی، مرتضی عزتی* ، رضوانه نظام پرست صفحات 221-236
  دوگونه هزینه کرد مال در راه خدا انفاق و پرداخت قرض الحسنه است. یکی از هدف های اصلی انفاق در دین پس از ساخته شدن انسان، کاهش فقر در جامه است. هدف این مقاله بر پایه نظریه های موجود در زمینه اقتصاد اسلامی و فقر زدایی آن است که اثر انفاق ها و قرض الحسنه های پرداختی در جامعه را بر کاهش فقر ارزیابی کند. بر این پایه مدلی طراحی شده است و این مدل با داده های استانی (شامل 27 استان) دوره 1383-1393 به روش پانل دیتا و با استفاده از بسته نرم افزاری ایویوز 9 برآورد شده است. نتیجه بررسی نشان می دهد انفاق و قرض الحسنه از عوامل کاهنده فقر بوده اند. ضریب تاثیرگذاری انفاق بر متغیر شاخص فقر در استان های کشور معادل 08/2- می باشد که بر پایه آن به ازای یک درصد افزایش در انفاق، با ثبات سایر شرایط و عوامل، فقر معادل 08/2 درصد کاهش می یابد. ضریب تاثیرگذاری تسهیلات قرض الحسنه بر فقر معادل 02/4- می باشد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشور، با ثبات دیگر شرایط، فقر معادل 02/4 درصد کاهش می یابد. نتایج حاصل از برآورد مدل و گزارشات موید وجود رابطه منفی و معنادار میان وقفه دوم مخارج عمرانی دولت و شاخص فقر در استان های مختلف کشور می باشد و همچنین ضرایب تاثیرگذاری مخارج جاری دولت و تورم بر متغیر فقر منفی اما معنادار نمی باشند.
  کلیدواژگان: قرض الحسنه، انفاق، فقر، ایران
 • خورشید احمد، عباس عرب مازار صفحات 237-250
  جهان اسلام امروز با یک مبارزه مهم و اساسی مواجه شده است. مبارزه برای بازسازی اقتصاد خود به نحوی که با نقش جهانی در زمینه های ایدئولوژیکی، سیاسی و اقتصادی متناسب باشد. سوال اینست که چگونه می توان به این مهم دست یافت؟
  آیا توسعه اقتصادی با تفکر رسیدن به کشورهای صنعتی غرب، سرمایه داری یا سوسیالیستی (و بر حسب تمایل و همدردی به هریک) با وابستگی اقتصادی سیاسی می تواند جوابگو باشد؟ و یا این که به یک بازسازی کامل اجتماعی اقتصادی به کمک یک مدل اساسا متفاوت، با مجموعه فرضیات، اهداف و مسیر رشد مخصوص بخود (چیزی منحصر به فرد و با ارزش های مشخص شده) نیازمند است؟ ما بزودی درخواهیم یافت که آیا این سوال اساسی در جهان اسلام روشن شده است یا خیر؟
  بهرحال از عنوان پیشنهادی ما روشن است که ایدئولوژی رسیدن به غرب مقصود اصلی بحث ما نیست. درعوض قصد ما درک و تشخیص ماهیت و خصوصیت توسعه اقتصادی در یک چارچوب اسلامی می باشد. لذا این موضوع از جهات مختلف می تواند مورد بررسی قرار گیرد. چه بسا ممکن است کسی در پی کشف ماهیت و روند توسعه اقتصادی آن چنان که در یک جامعه واقعی اسلامی (و یا این که حداقل بیک حد تقریبی از اصل قانونی آن رسیده باشد) بروز می کند باشد. این روش از جنبه هایی با ارزش است اما مناسبت فوریت آن با شرایط جهان اسلام تا اندازه ای محدود می باشد. امروزه نیاز به تشخیص یک روش ایده آل اسلامی توسعه اقتصادی برای اندازه گیری فاصله بین این ایده ال و واقعیت امروز جهان اسلام، و فرموله کردن استراتژی های مناسب، برای پیگیری تلاش های توسعه و تکاملی به نحوی که یک چارچوب اسلامی زندگی درنهایت نتیجه شود مناسب تر و مبرم تر به نظر می رسد. برای اقتصاددان و برنامه ریز مسلمان یک چنین فرمول بندی مساله بسیار مناسب است. بسیار ساده اندیشی است که فکر کنیم جواب های این مساله تا به حال پیدا شده یا در یک یا چند مقاله و یا حتی در یک یا چند کنفرانس می شود آن را پیدا کرد. فقط از طریق پژوهش مداوم بوسیله تیمی از اقتصاددانان با جریان بی وقفه تفکر اصیل و بکر، و از همه بیشتر بوسیله حجم وسیعی از تجربیات عملی ممکن است قادر به کشف یک راه اسلامی برای توسعه اقتصادی باشیم. ما نباید امکان ظهور چندین روش را در داخل یک چارچوب اسلامی رد کنیم بلکه باید آماده بررسی دقیق آن ها و حتی تجربه عملی شان (اگر شایسته چنین مرحله ای باشند) باشیم. در این جا مفید، بنظر می رسد که بین یک اقتصاد اسلامی و یک اقتصاد اسلام گرا تفاوت قائل شویم و امکان چندگونگی روش ها و مدل ها را (البته با یک هسته مرکزی مستحکم و یکنواخت) بپذیریم. آن چه در ذیل می آید فقط اندیشه های یک فرد در مسئله مورد بحث ماست و در این جا بعنوان یک فرمول بندی آزمایشی مقدماتی به جهت بدست آوردن یک پایه و اساس برای بحث و پیگیری بیشتر عرضه شده است.
|
 • vahab ghelich * Pages 7-30
  One of the important differences between Islamic finance system and conventional finance system is sublime station of spiritual motivation apart of material motivations. Indeed, the rich Islamic culture by attention to spiritual motivation, tries to adjust the economic behaviors for covering of economic and social demands. Qard al-hasan can be one of these indications of the Islamic culture.
  Nowadays, Qard al-hasan contract is one of the useful contracts in Iranian banking system that is used in mobilization and allocation of funds. This research tries to explain some Jurisprudential and economic challenges in the text and operations of Qard al-hasan contract in Iranian banking system. Eventually, this research suggests solutions for decreasing of these challenges.
  Keywords: Qard al-hasan, Banking Contract, Banking Operation, Islamic Banking
 • abolfazl ghaffari * Pages 55-66
  Banks by organizing the cash surplus of the people and equipping and directing their savings and deposits to natural and legal persons who are in short supply of cash have an important role in the growth of production, investment and employment. However, inefficient organization structures, especially in the area of the banking system, have led to the allocation of facilities to the detriment of productive sectors and to the benefit of non-productive sectors. Central bank supervision, reforming institutions and shifting activities towards production, creation of specialized evaluation companies, education and the create culture of banking contracts and specialized banks can direct banking resources to productive activities
  Keywords: Islamic contract, banking system, production
 • Arash Eyni * Pages 67-95
  Recent risk assessments have focused on risk analysis and management in financial reporting. Considering the Bank's activities, credit risk plays the most role in its profitability, in spite of the innovations in the banking system, the risk of non-repayment of facilities by the beneficiary is still considered as a major reason for the success of the banks. Non-payment of principal and liability under the terms of the contract, credit risk is mitigated. Among the risks inherent in banking operations, credit risk is one of the most important risks that banks are facing because it depends on the life of the bank. The increase in credit losses due to repayment of facilities and the reduction of profitability, as well as the ways to prevent banks from bankruptcy in the past decade, has expanded the idea of ​​measuring and controlling credit risk. In this regard, the Islamic banking system, taking into account its specific characteristics, has risks It is very important to identify and manage its types. So that it can design methods and standards, trainings and systems to control, reduce and prevent adverse events that have a damaging effect on the lives of the Islamic Republic's banks. Therefore, the purpose of this paper is to explain the optimal risk management approach as well as provide theoretical analysis in comparison with credit risk in Islamic banking and banking.
  Keywords: Credit Risk, Risk Management, Banking, Banking
 • vahid arshadi *, mostafa salimifar , amir hosein okhravi Pages 97-123
  Sukuk is an islamic financing that can move social savings to economic producing section as city economic. Establishment of the sukuk market needs to motivation factors. For forming of the new financing market, recognition of factors and explanation of supplier and demander incentives are important. In this paper, researchers pay attention to the motivation factors. Methodology of the research is documentary, descriptive and survey. The survey instrument is exploratory interviews for extraction of the motivational factors affecting the sukuk market. Then questionnaires are distributed to potential suppliers and demanders. Analysis technique is the fuzzy analytical hierarchy process. Motivational factors on the supply side in order of preference are: sales of all sukuk, trust to financing company, freedom in the use of funds, tax on sukuk, the cost of assets insurance, criteria for determining and valuing assets, mechanism of sukuk pricing, innovation in sukuk design and bureaucratic process. Also motivational factors on the demand side, in order of preference are: sukuk yields than other bonds, liquidity, culture in order to develop the market, maturity of sukuk, legal risk, transparency and competition, trust publisher, type assets papers, method of sukuk pricing (fixed or floating)
  Keywords: Municipal Sukuk, The City's Economy , Sukuk, The Fuzzy Analytical Hierarchy Process
 • mohamadnaghi nazarpur *, Yaya lotfinia Pages 123-143
  As financial institutions which act as intermediaries to finance and allocate financial resources, banks have to deal with various risks, including operational risk, credit risk, market risk, and some other types of risks. Since annihilating risk from economic activities is almost impossible, banks aim at managing and reducing risk. Banks exploit various methods to manage and reduce various types of risks involved. For instance, in order to manage credit risk, banks require clients to provide collateral.
  One of the risks that Islamic banks encounter is the price risk of commodities involved in salaf facilities. In order to manage and reduce the price risk of the commodities involved in such facilities, banks can exploit the potentials resulting from the capital market. One of the potentials of options is that they can be used in Islamic banking for managing and reducing commodity price risk.
  This descriptive-analytical study was carried out using library resources. It aimed at verifying this hypothesis: “Financial derivatives such as options can assist Islamic banking in managing and reducing the commodity price risk involved in salaf facilities.” In fact, exploiting the capacities made possible through Islamic banking in the capital market not only helps in managing and decreasing the risk of Islamic banking, but also increases the depth of capital market. This increase is resulted from banks participation in this market.
  Keywords: Options, Islamic banking, capital market, salaf facilities, commodity price risk, risk management
 • Moslem Nilchi * Pages 145-164
  In recent decades, the development of Islamic banking industry has experienced significant growth at the international level. And a variety of Islamic financial institutions (including Islamic banks) in Islamic and non-Islamic countries were formed and are working. Islamic banks in Islamic countries, have been in a competitive environment, their capabilities in financial intermediation in accordance with the religion, to meet the banking needs of Muslim clients (and even non-Muslim customers interested in Islamic banking) are well represented. The study attempts to examine the experiences and style of implementation of the Islamic banking in a sample of countries covered and the impact of Islamic banking on Resistance economic efficiency (growth). The result was the development of Islamic banking, the protection efficiency.
  Keywords: Islamic banking, Economic efficiency, Resistance Economics
 • roholah Sohrabi * Pages 165-188
  Resistance is a particular form of economic system of Islam, which arises in the state of the full economic attack of the enemy that threatens the Islamic system. In the Islamic economic system, in response to this situation, with a change in the priority of the goals and, consequently, in the strategic principles and policies and the domination of the spirit of jihad on the economic and social behaviors of the state and the people, a strategic strategy that turns the threat into an opportunity and makes Leaky growth. In this research, which is ranked as the most important measures in the Lorestan social welfare area in order to realize the resistance economy, using the Topsis decision-making method, the Lorestan social welfare activities rankings have been analyzed. Respectively, the economics of resisting economics from the series of lectures and statements The Supreme Leader is among the top officials and top-level economic experts of the system, the criteria for matrixes and activities in the social sphere of Lorestan, which are derived from the charter of the Welfare Organization, are defined as options in the decision matrix. The statistical sample consists of 45 elite and conscious experts in the issues and activities of this organization that have been selected in a non-probable manner. By completing the agreed matrix and weighting the decision matrix indices, the ranking of the options was taken, the results of the research indicate that the organization's educational activities in the first rank and other activities are in the order of importance in the next rank.
  Keywords: Ranking, Welfare Organization, Social Affairs, Resistance Economics, Topsis
 • Farideh Sabeti *, Ebrahim Mansuori Pages 189-209
  The purpose of this research is to investigate the relationship between the mechanisms of corporate governance and earnings management in automotive industry and its components in Tehran Stock Exchange. To achieve the research objectives, six hypotheses have been developed that test the significance of the relationship between the mechanisms of corporate governance and corporate profit management. The research sample consisted of 28 companies during the period of 1391-2014. The statistical method used to test the hypotheses is linear regression. Also, for the correlation analysis between independent variables, the co-linear test was used. The results of hypothesis testing indicate that there is a significant relationship between some of the mechanisms of corporate governance (institutional ownership, size of the board, the ratio of the presence of unaudited members in the board of directors) and the lack of a significant relationship between the size of the audit firm (independent auditor) and the auditor Permanent (internal) with profit management.
  Keywords: Corporate Governance, Profit Management, Institutional Ownership, Board Size, Ratio of Non-Mandated Membership in the Board of Directors
 • mohamad amin salavatian * Pages 211-220
  banking based on exchange contracts is one of types of Islamic banking. This banking can considers the Sharia’s constraint and can do function of conventional banking. However, this banking has many challenges in practice. In this article pay attention to those challenges and try to solve in a new way. Type of article is explorational and explain that we can use another institution instead of the banking baesd on exchange contracts. For this purpose, we use fixed income fund for macro financing and leasing companies for micro financing. .Conclusion of the article is that we can use the institution that similar in functions likes fixed income fund and leasing companies. Using financial institutions can improve competitiveness in financial and economic elements in financial sustems and more trying to compliance in Sharia’ constraints.
  Keywords: banking based on exchange contracts, functions of banking based on exchange contracts, fixed income fund, leasing companies, challenges of Islamic banking
 • Morteza Ezati * Pages 221-236
  There are two ways to spend money in the way of Allah and spend on paying the debt. One of the main goals of charity in religion after the creation of man is the reduction of poverty in clothing. The purpose of this paper, based on existing theories on Islamic economics and poverty alleviation, is to assess the impact of charity and social security payments on poverty reduction. Based on this model, this model designed with provincial data (including 27 provinces) during the period 1383-1393 by panel data and using the Eviews 9. The results of the survey show that charity and borrowing are among the factors that reduce poverty. The coefficient of effect of charity on the poverty index in the provinces of the country is -2.8%, which is based on the one percent increase in the charity, with the stability of other conditions and factors, poverty decreases by 2.08%. This suggests that for one percent increase in loan facilities in the provinces of the country, with another stable condition, poverty reduced by 4.2%. The results of model estimation and reports confirm the existence of a negative and significant relation between the second interruption of government development expenditures and poverty indicators in different provinces of the country. Also the coefficients, the effect of current government spending and inflation on the poverty variable are negative, but not significant.
  Keywords: Charity, Gharz-al-Hassane, Poverty, Iran