فهرست مطالب

اعتیاد پژوهی - پیاپی 48 (زمستان 1397)
 • پیاپی 48 (زمستان 1397)
 • ویژه نامه 1
 • تاریخ انتشار: 1397/12/07
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نسرین رهبری، جلیل باباپور *، حسن صبوری مقدم صفحات 11-26
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله و جرات ورزی بر تغییر نگرش دختران نوجوان بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر تبریز در سال تحصیلی 96-1395 بود. نمونه پژوهش 30 نفر دانش آموز بود که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی نیمی از آن ها در گروه آزمایش و نیم دیگر در گروه کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش دریافت کرد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های حل مسئله و جرات ورزی می تواند نگرش نوجوانان نسبت به مصرف مواد را بهبود دهد.
  نتیجه گیری
  آموزش مهارت های زندگی، مانند مهارت های حل مسئله و جرات ورزی می تواند برای پیشگیری از سوء مصرف مواد مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، حل مسئله، جرات ورزی، نگرش، دانش آموزان
 • سجاد یاریان* ، علی اصغر اصغرنژاد فرید، مراد کاراندیش صفحات 27-40
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر تکانشگری و سبک های تصمیم گیری در زندانیان زن دارای تجربه مصرف مواد مخدر شهر یاسوج انجام شد.
  روش
  این پژوهش به صورت آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. تعداد 30 نفر از زندانیان زن شهر یاسوج که دارای تجربه مصرف مواد مخدر بودند (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند و برنامه آموزشی 8 جلسه ای تنظیم هیجانی مبتنی بر مدل گراس (1999) برای آن ها اجرا شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه های تکانشگری بارات (1994) و سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) بودند.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق بیانگر تاثیر برنامه آموزشی تنظیم هیجانی بر کاهش تکانشگری کلی و تکانشگری شناختی، رفتاری و برنامه ریزی نشده در زندانیان زن دارای تجربه مصرف مواد مخدر بود. همچنین آموزش این برنامه بر افزایش سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی و کاهش سبک های تصمیم گیری اجتنابی، وابسته و آنی تاثیر معنادار داشت.
  نتیجه گیری
  با آموزش تنظیم هیجانی می توان تکانشگری زندانیان زن دارای تجربه مصرف مواد مخدر را کاهش و سبک های تصمیم گیری آن ها را بهبود داد. بنابراین می توان از مشکلات این دسته از زنان زندانی کاست.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، تکانشگری، سبک های تصمیم گیری، زندان
 • محمدرضا فتاخی شنگل آباد، مالک میرهاشمی * صفحات 41-59
  هدف
    هدف اساسی این پژوهش، بررسی تاثیر درمان ماتریکس بر خودکنترلی بیماران وابسته به مت آمفتامین در سال 1394 بود.
  روش
  بر اساس روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه تحقیق انجام شد. نمونه تحقیق شامل 24 شرکت کننده وابسته به مت آمفتامین (12 نفر به عنوان گروه آزمایش و 12 نفر به عنوان گروه گواه) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. از پرسش نامه خودکنترلی اشنایدر (1974) استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل کواریانس یک متغیری نشان داد درمان ماتریکس باعث بهبود خودکنترلی (P<0/05) می شود.
  نتیجه گیری
  می توان گفت: درمان ماتریکس در افزایش خودکنترلی و در نتیجه کاهش روی آوری مجدد به مصرف مواد سودمند است.
  کلیدواژگان: درمان ماتریکس، خودکنترلی، مت آمفتامین، سوءمصرف مواد
 • اسماعیل سلیمانی ، رقیه نوری پور لیاولی *، بهروز خسرویان، امیرحسین حسنی، سیمین حسینیان صفحات 61-81
  هدف
  اعتیاد به مواد مخدر به خاطر دشواری در رسیدن به درمان پایدار و نرخ عود بالا علیرغم انجام سم زدایی و مداخلات دارویی و روان شناختی، از موضوعات مهم سلامت به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی نوروفیدبک بر میزان ولع مصرف و سوگیری توجه به محرک های مرتبط با مواد در سوءمصرف کنندگان مواد بود.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه شبه آزمایشی همراه با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه به همراه پیش آزمون و پس آزمون بود. تعداد40 بیمار وابسته به مواد افیونی مراجعه کننده به مراکز متادون درمانی به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و پس از پاسخ دهی به پرسش نامه های ولع مصرف مواد و آزمون مکانیزم توجه انتخابی استروپ، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گواه (20 نفر) جای گرفتند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش پرسش نامه ولع مصرف فرانکن (2003) و آزمون استروپ بود. جلسات درمانی نوروفیدبک شامل 20 جلسه بود که هر جلسه به مدت 30 دقیقه اجرا شد. سپس هر دو گروه بار دیگر به پرسش نامه های فوق پاسخ دادند.
  یافته ها
  تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس نشان داد که در میانگین گروه های آزمایش و گواه در میزان ولع مصرف مواد و سوگیری توجه در مرحله پس آزمون تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، به نظر می رسد که نوروفیدبک می تواند موجب کاهش ولع مصرف و سوگیری توجه به نشانه های مواد در سوءمصرف کنندگان مواد شود. لذا به درمان گران پیشنهاد می شود از نوروفیدبک به عنوان یک روش مداخله برای درمان افراد معتاد استفاده شود.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، ولع مصرف، سوگیری توجه، اعتیاد
 • مسعود صادقی *، فاطمه کریمی صفحات 83-101
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرمایه روان شناختی بر انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری افراد معتاد انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون باگروه گواه در افراد معتاد بود. نمونه این پژوهش 30 نفر از افراد معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر خرم آباد بود که با توجه به ملاک های ورود به پژوهش و بر اساس نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و وندروال و تاب آوری کانر و دیویدسون به منظور گردآوری داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد آموزش سرمایه روان شناختی در افزایش انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری در افراد معتاد موثر (0/05˂P) می باشد.
  نتیجه گیری
  با آموزش سرمایه روان شناختی، می توان انعطاف پذیری شناختی و تاب آوری پایین را که از دلایل اصلی روی آوری و تداوم مصرف مواد می باشند در افراد بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اعتیاد، انعطاف پذیری شناختی، تاب آوری، سرمایه روان شناختی
 • مریم مشاوری، زهره لطیفی * صفحات 103-118
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روایت درمانی بر اضطراب فراگیر و مهارت مقابله با استرس همسران معتادان تحت درمان کلینیک های ترک اعتیاد بود.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دو گروهی سه مرحله ای (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) می باشد. به منظور اجرای پژوهش از زنان دارای همسر معتاد به مواد افیونی و صنعتی تحت درمان در کلینیک های شهرستان نجف آباد در نیمه اول سال 1396، 30 نفر که تمایل به شرکت در طرح را داشتند به صورت هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) تقسیم شدند. پرسش نامه اضطراب فراگیر، و راهبردهای مقابله ای لازاروس و فولکمن به عنوان پیش آزمون اجرا شد. گروه آزمایش تحت 8 جلسه (به صورت هفته ای دو جلسه 90 دقیقه ای) روایت درمانی قرار گرفتند و یک هفته پس از اتمام مداخله هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند. پس از گذشت 45 روز پیگیری انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که روایت درمانی بر اضطراب فراگیر و مهارت مقابله با استرس همسران معتادین تحت درمان کلینیک های ترک اعتیاد تاثیر معناداری دارد (01/0>p). این نتایج طی گذر زمان نیز ثابت مانده اند.
  نتیجه گیری
  می توان روش روایت درمانی را جهت افزایش سلامت روان خانواده های معتادین در مراکز درمانی به کار برد.
  کلیدواژگان: روایت درمانی، اضطراب فراگیر، مهارت مقابله با استرس، همسران معتادان
 • صفرعلی دهقانی، جواد مصرآبادی * صفحات 119-136
  هدف
  مقدمه سوء مصرف مواد در نوجوانی و جوانی یک نگرانی عمده درباره سلامت عمومی است که با انواع متعددی از اختلالات روانی همراه شده است و پژوهش های بسیاری در خصوص اثربخشی آموزش روش های پیشگیری (مهارت های هیجانی- اجتماعی) بر کاهش اعتیاد و اعتیادپذیری انجام شده است. پژوهش حاضر با هدف نتیجه گیری کلی در خصوص اثربخشی آموزش مهارت های هیجانی – اجتماعی بر کاهش اعتیادپذیری به انجام رسید.
  روش
  مواد و روش ها جهت نیل به اهداف پژوهش با بهره گیری از روش فراتحلیل، از نتایج کمی 25 پژوهش منتخب، که با توجه به ملاک های ورود و خروج و بهره گیری از کلیدواژه های تعیین شده به دست آمده بود، استفاده شد و در مجموع 47 اندازه اثر اولیه به دست آمد و با نرم افزار CMA2 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها با عنایت به نتایج بررسی ناهمگنی، مدل اثرات تصادفی مناسب تشخیص داده شد که اندازه اثر ترکیبی تاثیر آموزش ها بر کاهش اعتیادپذیری بر اساس معیار کوهن بزرگ به دست آمد (0/79-) ؛ همچنین نتایج نشان داد که اندازه اثر آموزش مهارت ها بر آمادگی به اعتیاد، بزرگتر از اعتیادپذیری و اعتراف به اعتیاد است. پژوهش های تفاوتی نیز دارای اندازه های اثربزرگتری نسبت به پژوهش های همبستگی بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس اندازه اثرهای به دست آمده می توان گفت آموزش مهارت های هیجانی – اجتماعی اثربخشی بالایی بر کاهش اعتیادپذیری داشته است. بنابراین ارتقای مهارت های هیجانی و اجتماعی می تواند در پیشگیری از گرایش افراد به سوء استفاده از مواد تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: اثربخشی، مهارت های اجتماعی - هیجانی، اعتیادپذیری، فراتحلیل
 • مهدیه ساسانی نژاد* ، شهرام محمدخانی صفحات 137-156
  هدف
  تحریک فراجمجمه ای با جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) ، اخیرا به عنوان یک تکنیک در حوزه اختلالات مصرف مواد، کاربرد پیدا کرده است. در این مقاله به مرور مقالات و پژوهش های انجام شده در این زمینه پرداخته شد تا مسائل مرتبط با روش شناسی، کاربرد و اثربخشی آن را در حیطه اختلالات مصرف مواد مورد بررسی قرار دهیم.
  روش
  تعداد 24 مقاله از بین60 مقاله موجود انتخاب از میان آن ها 22 مطالعه بر اثر tDCS برکرتکس پیش پیشانی و 3 مطالعه بر اثربخشی tDCSبر کاهش ولع مصرف مواد اشاره داشتند.
  یافته ها
  هنوز به طور قطع نمی توان در مورد اثربخشی tDCS به عنوان یک درمان بسیار موثر در کاهش ولع مصرف مواد اظهارنظر نمود.
  نتیجه گیری
  نمونه های کوچک، پروتکل های متفاوت و طول دوره مطالعه و عدم وجود پیگیری های بعدی از محدودیت های اصلی مطالعات انجام شده بودند. اما می توان از آن به عنوان یک درمان مکمل استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تحریک فراجمجه ای مغز با جریان مستقیم، ولع مصرف مواد، کرتکس پیش پیشانی دو طرفه، اختلالات مصرف مواد
 • شمسیه سلیمی کیا* ، فرزانه خان پور صفحات 157-168
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد در معتادان تحت درمان با متادون مراکز درمان سوء مصرف مواد شهرستان سنندج انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش مورد نظر از نوع شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه بود. بدین منظور از جامعه آماری مذکور تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی در کاهش عقاید وسوسه انگیز و باورهای مرتبط با مواد تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی می تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان وابستگی به مواد ایفا نماید.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی، عقاید وسوسه انگیز، باورهای مرتبط با مواد، اعتیاد، درمان با متادون
 • میلاد جهانگیری، محسن گلمحمدیان* ، محسن حجت خواه صفحات 169-184
  هدف
  امروزه درمان های موج سوم شناختی رفتاری به جای چالش با شناخت ها، بر آگاهی و پذیرش افراد از احساسات، هیجان و شناخت ها تاکید دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش نشخوار فکری و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی در معتادان تحت درمان متادون در کرمانشاه انجام شده است.
  روش
  از روش شبه آزمایشی با گروه گواه استفاده شد. تعداد 40 نفر در مرحله اول با استفاده از نمونه گیری در دسترس و بر اساس ملاک های ورود و خروج (عدم اختلال شخصیت، حداقل تحصیلات دیپلم، عدم سابقه روان پریشی، گذشتن یک ماه از مصرف متادون آن ها، گرفتن رضایت شفاهی وگرفتن نمره بالا در پرسش نامه های نشخوار فکری، و نمره پایین پذیرش و عمل) انتخاب شدند. در مرحله بعد با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و کاهش نشخوار فکری (0/001>P) موثر می باشد.
  نتیجه گیری
  با آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می توان نشخوار فکری را کاهش و انعطاف پذیری روان شناختی را افزایش داد و به بهبودی معتادان تحت درمان متادون کمک کرد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روان شناختی، نشخوار فکری، اعتیاد
 • عباس علی فتاحی، اکرم دهقانی * صفحات 185-202
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی طرح واره درمانی گروهی بر تنظیم هیجانی، خودکارآمدی و وسوسه در مردان عضو انجمن معتادان گمنام شهرستان نجف آباد در زمستان سال 1395 بود.
  روش
  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، پیگیری همراه با گروه گواه بود. نمونه ی مورد نظر شامل 40 مرد از مردان عضو انجمن معتادان گمنام شهرستان نجف آباد و حومه بود که به روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش طرح واره درمانی گروهی را طی ده جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند در حالی که گروه گواه تا پایان طرح هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند و در لیست انتظار قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات پرسش نامه های دشواری در نظم بخشی هیجانی گراتز و روئمر (2004) ، خودکارآمدی شرر (1982) و سنجش وسوسه مصرف مواد پس از ترک فدردی (2008) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه، از لحاظ تنظیم هیجانی، خودکار آمدی و وسوسه تفاوت در پس آزمون و پیگیری وجود داشت (0/05>P).
  نتیجه گیری
  طرح واره درمانی گروهی تلویحات کاربردی مفیدی در درمان و پیش گیری از عود اعتیاد دارد.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، معتادان گمنام، تنظیم هیجانی، خودکار آمدی، وسوسه
 • محمد محمدی پور* ، محمدسینا اسفندیاری صفحات 203-226
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش نظم جویی فرایندی هیجانی بر خودشفقتی و دشواری در تنظیم هیجان معتادان بود.
  روش
  پژوهش حاضر شبه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه هدف این پژوهش 129 مرد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد احیاء اسلامشهر در بازه زمانی مرداد تا شهریور 1396 بودند. با توجه به ملاک های ورود و خروج 30 مرد انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (15 مرد) و گواه (15 مرد) جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش نظم جویی فرایندی هیجانی مبتنی بر مدل گراس را طی 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند و گروه گواه تحت هیچ برنامه آموزشی قرار نگرفتند. شرکت کنندگان به وسیله ی پرسش نامه خود-شفقتی (نف، 2003) و دشواری در تنطیم هیجان (گراتز و رومر، 2004) در سه مرحله پیش از شروع مداخله، جلسه پایانی و 75 روز بعد (جلسه پیگیری) ارزیابی شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش نظم جویی فرایندی هیجان بر خود-شفقتی و دشواری تنظیم هیجانی در مرحله پس آزمون موثرند و این تاثیرها در مرحله پیگیری نیز پایدار می ماند.
  نتیجه گیری
  می توان گفت آموزش گروهی نظم بخشی فرایندی هیجان، علاوه بر افزایش خودشفقتی؛ از میزان دشواری تنظیم هیجانی می کاهد. لذا مراکز خدمات روان شناختی و مشاوره و مراکز ترک اعتیاد می توانند در جهت افزایش خودشفقتی و تنظیم هیجانی در جهت پایداری ترک اعتیاد از این روش بهره مند شوند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، تنظیم هیجانی، خودشفقتی، آموزش نظم جویی هیجان
 • بیژن پیرنیا *، شانیا حقیقت، ندا محمدی نیا صفحات 227-240
  هدف
  مت آمفتامین ها دسته ای از آمفتامین ها می باشند که از سرعت جذب و اثرگذاری بالایی برخوردار می باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآمدی بهزیستی درمانی بر ابعاد شاخص شدت اعتیاد در مصرف کنندگان فعال مت آمفتامین انجام پذیرفت.
  روش
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی در قالب مطالعه ای تک سایت، در خلال فروردین تا تیرماه 1395، از میان جامعه مردان مصرف کننده فعال مت آمفتامین ساکن تهران، 30 مصرف کننده به روش داوطلبانه انتخاب و از طریق نرم افزار اکسل آفیس به طور تصادفی در قالب دو گروه آزمایش و گواه تخصیص یافتند. درمان بهزیستی طی مدت 12 جلسه و به صورت جلسات یک ساعته هفتگی به گروه آزمایش ارائه شد. شاخص شدت اعتیاد همچنین آزمایش ادرار با آستانه مفروض سیصد نانوگرم در میلی لیتر دو بار در هفته در طی دوازده هفته به منظور ارزیابی میزان مصرف محرک به عمل آمد.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده اثربخشی مداخله بهزیستی درمانی بر دو مولفه وضعیت روانی و وضعیت مصرف شرکت کنند گان مطالعه داشت (0/01>p). با این وجود نتایج ثانویه نشان داد که میزان مصرف بر اساس بررسی آزمایش ادرارکاهش معناداری را نشان نمی دهد (0/05<p).
  نتیجه گیری
  نتایج مذکور منعکس کننده دو یافته پژوهشی می باشد که یکی تائیدکننده کارآمدی مداخلات مبتنی بر درمان شناختی رفتاری است و دیگری وجود مغایرت بین نتایج حاصل از آزمایشات بیولوژیک با داده های مبتنی بر خود گزارش دهی است.
  کلیدواژگان: بهزیستی درمانی، مت آمفتامین، اعتیاد، مقیاس شدت اعتیاد
 • شکوفه رمضانی، معصومه شفیعی *، حدیث حیدری راد صفحات 241-256
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان پردازش شناختی بر بازنمایی های عاطفی منفی و کاهش خودتخریبی معتادان مبتلا به استرس پس از سانحه اجرا شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را معتادان حاضر در کلینیک ترک اعتیاد حیات ارومیه در سال 95 تشکیل می دادند. بعد از اجرای مقیاس اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی روی 170 نفر از این تعداد، 40 نفر انتخاب شده و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. سپس مقیاس تجدیدنظر شده ی تاثیر حوادث و پرسش نامه رفتارهای خودتخریبی به عنوان پیش آزمون اجرا شدند. شرکت کنندگان گروه آزمایش، درمان پردازش شناختی را در 12 جلسه دریافت کردند. سپس پس آزمون اجرا شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین میانگین نمرات بازنمایی عواطف منفی و رفتارهای خودتخربی هم در پس آزمون و هم درمرحله ی پیگیری تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش لزوم کاربست یک روش درمانی متمرکز بر تروما را در کار با معتادانی که با استرس پس از سانحه مواجه شده اند مطرح می سازد.
  کلیدواژگان: بازنمایی عاطفی منفی، رفتارهای خودتخریبی، معتاد، اختلال استرس پس از سانحه، درمان پردازش شناختی
 • مریم یاوری، محمود نجفی* ، سید موسی طباطبایی صفحات 257-276
  هدف
  همسران افراد معتاد به علت مشکلاتی که در زندگی شان تجربه می کنند در معرض آسیب های روانی بسیاری قرار دارند، لذا نیازمند آموزش هایی در جهت مقابله با این شرایط می باشند؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد درانعطاف پذیری روانی و سرمایه های روان شناختی همسران افراد تحت درمان متادون بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون-پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی همسران افراد تحت درمان متادون در کلینیک های ترک اعتیاد شهر سمنان بود که 30 نفر از آن ها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون هر دو گروه به پرسش نامه های تاب آوری، امید، خوش بینی، خودکارآمدی و انعطاف پذیری روانی پاسخ دادند، سپس گروه آزمایش تحت هشت جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرارگرفته و درنهایت از شرکت کنندگان پس آزمون و یک پیگیری 2 ماهه گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از تحلیل کواریانس حاکی از اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانی و سرمایه های روان شناختی (امید، خوش بینی، تاب آوری و خودکارآمدی) در گروه آزمایش در هر دو مرحله پس آزمون و پیگیری بود (p<0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج فوق نشان می دهد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند منجر به بهبود قابلیت های روان شناختی همسران افراد معتاد شده و می توان از این شیوه درمانی در کنار سایر درمان ها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روانی، سرمایه های روان شناختی، اعتیاد، متادون
|
 • Nasrin Rahbari , Jalil Babapour *, Hasan Sabourimoghaddam Pages 11-26
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of problem-solving and assertiveness skills training in the attitude change toward substance abuse in adolescent girls.
  Method
  An experimental research design along with pre-test/ post-test/ control group was used for the conduct of the present study. The statistical population of this study consisted of female high school students in Tabriz during the academic year 2016-17. The research sample consisted of 30 students who were randomly selected using random multistage cluster sampling method and were randomly assigned to one experimental group and one control group. The experimental group received the training.
  Results
  The results of this study showed that problem-solving and assertiveness skills training can improve adolescents' attitudes toward drug use.
  Conclusion
  Life skills training, such as problem-solving skills and assertiveness can be used to prevent substance abuse.
  Keywords: life skills, problem-solving, assertiveness, attitude, students
 • Sajad Yaryan *, Aliasghar Asgharnezhadfarid , Morad Karandish Pages 27-40
  Objectives
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotion regulation training in impulsivity and decision-making styles in female prisoners with drug abuse experience in Yasouj city.
  Method
  A quasi-experimental research design along with pre-test/ post-test/ control group was used for the conduct of this study. Thirty female prisoners in Yasouj with drug abuse experience (15 experimental group cases and 15 control group cases) were selected through simple random sampling as the research sample and received the 8-session curriculum of emotional regulation based on Grass model (1999). The data collection tools consisted of Barat Impact Inventory and Scott and Bruce Decision-Making Style.
  Results
  The results of this study indicated the effectiveness of the emotional regulation curriculum in reducing total impulsivity and cognitive, behavioral, and unplanned impulsivity in female prisoners with drug abuse experience. Moreover, the results showed that the training of this program has a significant effect on increasing the levels of rational and intuitive decision-making styles and reducing the levels of avoidant, dependent, and spontaneous decision-making styles.
  Conclusion
  With emotional regulation training, one can reduce the degrees of impulsivity among female prisoners with drug use experience and improve their decision-making styles. Hence, it is possible to mitigate the problems of these prisoners.
  Keywords: emotional regulation, impulsivity, decision-making styles, prison
 • Mohammadreza Fattahi Shengelabad , Malek Mirhashemi * Pages 41-59
  Objective
  The main objective of this study was to investigate the effect of matrix therapy on methamphetamine-dependent patients' self-control in 2015.
  Method
  This study was conducted via a quasi-experimental research design along with pretest/posttest/ control group. The research sample consisted of 24 methamphetamine-dependent participants (12 ones in the experimental group and 12 ones in the control group) through simple random sampling and were randomly assigned to two experimental and control groups. Schneider's Self-Control Questionnaire (1974) was used.
  Results
  One-way covariance analysis showed that matrix therapy improves self-control (P <0.05).
  Conclusion
  It can be argued that matrix therapy is beneficial in increasing self-control and reducing return to substance use.
  Keywords: matrix therapy, self-control, methamphetamine, substance abuse
 • Esmaeil Soleimani , Roghieh Nooeipour *, Behrouz Khosravian , Amir Hossein Hasani , Simin Hoseinian Pages 61-81
  Objective
  Drug addiction is one of the most important health issues due to the difficulty of achieving sustainable treatment and the presence of high relapse rates despite detoxification and psychological interventions. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of neurofeedback in the rate of craving and attentional bias to drug-related stimulants among substance abusers.
  Method
  A quasi-experimental research design with random assignment in experimental and control groups with pre-test and post-test was employed in this study. A total of 40 opiate-dependent patients who had presented to methadone treatment centers were selected as participants through random sampling. After responding to Desires for Drug Questionnaire (DDQ) and Stroop Selective Attention Test, the participants were randomly assigned to two groups, namely experimental group (20 subjects) and control group (20 subjects). Neurofeedback treatment sessions consisted of 20 sessions where each session lasted 30 minutes. Then both groups responded to the above questionnaires again.
  Results
  Data analysis was conducted by running covariance analysis and it was shown that there is a significant difference between the experimental and control groups regarding the amount of craving and attentional bias in the post-test phase.
  Conclusion
  According to the current research findings, it seems that neurofeedback can reduce the rate of craving and attentional bias to substance symptoms among substance abusers. Therefore, it is recommended that therapists use neurofeedback as an intervention method for the treatment of addicts.
  Keywords: neurofeedback, drug craving, attentional bias, addiction
 • Masood Sadeghi *, Fatemeh Karimi Pages 83-101
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of psychological capital training in addicts' cognitive flexibility and resilience.
  Method
  A quasi-experimental research design with pre-test-post-test and control group was used for the conduct of this study. The sample of this study consisted of 30 addicted people who had presented to addiction treatment clinics in Khorramabad, Iran. They were selected in line with entry and exit criteria via random multistage cluster sampling method. The samples units were then randomly assigned to two experimental and control groups. In this research, Dennis, & Vander Wal's Cognitive Flexibility Inventory and Connor-Davidson Resilience Scale were used to collect data.
  Results
  Data analysis showed that psychological capital training has a significant effect on increasing cognitive flexibility and resilience in addicted people (P<0.05).
  Conclusion
  By means of psychological capital training, low cognitive flexibility and resilience, which are the main reasons for the persistence of drug use, can be improved in individuals.
  Keywords: addiction, cognitive flexibility, resilience, psychological capital
 • Maryam Moshavery , Zohre Latifi * Pages 103-118
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of narrative therapy in generalized anxiety disorder and stress coping skills of the wives of addicts under treatment in addiction treatment clinics.
  Method
  This study was done via a quasi-experimental research design with two groups and three stages (pre-test, post-test, and follow-up). To carry out the study, among all women with opioid and industrial addicted husbands in the clinics of Najafabad city of Isfahan in 2017, 30 volunteers were selected via purposive sampling method in line with the entry and exit criteria. They were then randomly assigned to the experimental group (n = 15) and control group (n = 15). The GAD test and the Lazarus and Folkman Coping Strategies Questionnaire (CSQ) were administered to the participants in order to conduct the pre-test. The experimental group received eight sessions (two 90-minute sessions on a weekly basis) of narrative therapy. In the next step, one week after the intervention, both experimental and control groups took the post-test. Following the passage of 45 days, the follow-up test was also conducted.
  Results
  The results indicated that narrative therapy has a significant effect on the generalized anxiety disorder and stress coping skills of the addicts' wives under treatment in addiction treatment clinics (p<0.05). These results have remained stable over time.
  Conclusion
  Therefore, narrative therapy can be used to increase the mental health of addicted families in health centers.
  Keywords: narrative therapy, generalized anxiety disorder, stress coping skills, wives of addicts
 • Safar ali Dehgani , Javad Mesrabadi * Pages 119-136
  Objective
  Substance abuse in adolescence and adulthood is a major public health concern, which is associated with a variety of psychiatric disorders. A wealth of studies have been conducted on the effectiveness of teaching prevention methods (emotional-social skills) in reducing addiction and addictibility. The aim of this study was to draw a general conclusion on the effectiveness of emotional-social skills training in the reduction of addictibility.
  Method
  To achieve the objectives of this meta-analysis, the quantitative results of 25 selected papers, which were obtained according to the exit and entry criteria and keywords, were used. A total of 47 effect sizes were obtained and were analyzed via CMA2 software.
  Results
  According to the investigation of the heterogeneity, the results of the results, the random effects model was found appropriate where the mixed effect size of training impact on reducing addiction was obtained large (-0.75) based on Cohen criterion. The results also showed that the effect size of skills training impact on addiction potential is greater than that addictibility and confessions to addiction. In addition, comparison studies were more than correlation studies.
  Conclusion
  Based on the magnitude of the obtained effect sizes, it can be concluded that emotional-social skills training has a high effect on the reduction of addictibility. Therefore, the promotion of emotional and social skills can be effective in preventing people's tendency to drug abuse.
  Keywords: effectiveness, social-emotional skills, addictibility, meta-analysis
 • Mahdieh Sasani nejad*, Shahram Mohammadkhani Pages 137-156
  Objective
  Transcranial direct current stimulation (tDCS) has recently applied as a technique in the domain of drug use disorders. In this paper, we reviewed the articles and studies carried out in this field in order to examine the issues pertaining to the methodology, its application, and its effectiveness in the area of drug use disorders.
  Method
  The number of 24 papers was selected out of 60 available papers. Among them, 22 studies had examined the effect of tDCS prefrontal cortex and 3 studies had investigated the effectiveness of tDCS in reducing drug use craving.
  Results
  It is not still possible to argue for the effectiveness of tDCS as a very effective treatment for reducing drug use craving.
  Conclusion
  Small sample sizes, different protocols, duration of the study, and lack of any follow-ups were among the main limitation of these studies; however, it can be used as a complementary treatment.
  Keywords: transcranial direct current stimulation (tDCS), drug use craving, ventrolateral prefrontal cortex, drug use disorders
 • Sh Salimikia*, F Khanpour Pages 157-168
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy training in craving beliefs and drug-related beliefs in methadone-treated addicts in Sanandaj city.
  Method
  A quasi-experimental research design along with pre-test/ post-test and control group was used in this study. For this purpose, 30 participants were selected through convenience sampling method and were randomly assigned to two 15-person groups.
  Results
  The results showed that MBCT training has a significant effect on the reduction of craving beliefs and drug-related beliefs.
  Conclusion
  Mindfulness-based cognitive therapy training can play an important role in the prevention and treatment of drug dependence.
  Keywords: mindfulness-based cognitive therapy, craving beliefs, drug-related beliefs, addiction, methadone therapy
 • Mohsen Golmohemdian*, Mohsen Hojat khah, Milad Jahangiri Pages 169-184
  Objective
  Nowadays, the third wave of cognitive-behavioral therapy emphasizes the awareness and acceptance of feelings, emotions, and cognition by individuals rather than challenges with cognition. The aim of this study was to determine the efficacy of acceptance and commitment therapy in reducing rumination and increasing psychological flexibility among methadone treatment addicts in Kermanshah.
  Method
  A quasi-experimental research design with the control group was used in this study. In the first stage, 40 patients were selected via convenience sampling method in line with the entry and exit criteria (not suffering from any personality disorder, minimum education degree of high school, no history of psychosis, passing one month after taking methadone, oral consent for participation, high score in rumination questionnaires, and low score in acceptance and commitment). In the next step, they were randomly assigned to two experimental and control groups.
  Results
  The results showed that acceptance and commitment therapy was effective in increasing the psychological flexibility and decreasing rumination in the participants
  (P <0.001).
  Conclusion
  By means of training on acceptance and commitment therapy, rumination can be reduced and psychological flexibility increases and, thereby, the addicts under methadone treatment can be recovered.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, psychological flexibility, rumination, addiction
 • Abbasali Fattahi , Akram Dehghani * Pages 185-202
  Objective
  The purpose of this study was to examine the effectiveness of group schema therapy in emotion regulation, self-efficacy, and temptation in male members of NA Association in Najafabad in the winter of 2016.
  Method
  A quasi-experimental research design along with pre-test/ post-test/ follow-up/ control group was used for the accomplishment of this study. The research sample consisted of 40 men from NA Association in Najafabad city and its suburbs where they were selected via purposive sampling in accordance with the entry and exit criteria and were then randomly assigned to one experimental group and one control group. The experimental group received ten 90-minute sessions of group schema therapy, while the control group did not receive any intervention until the end of the program and was just placed on the waiting list. For data collection, three questionnaires, namely, Gratz and Roemer's Difficulties in Emotion Regulation Scale (2004), Sherer's Self-efficacy Scale (1982), and Fadardi's Persian Post-Detoxification Craving Questionnaire (2008) were used.
  Results
  The results of this study showed that there was a significant difference between the experimental and control groups in terms of emotion regulation, self-efficacy, and temptation in post-test and follow up (P <0.05).
  Conclusion
  Group schema therapy has useful practical implications in addiction treatment and relapse prevention.
  Keywords: schema therapy, narcotics anonymous (NA), emotion regulation, self-efficacy, temptation
 • Mohammad Mohammadipour *, Sina Esfandyari Pages 203-226
  Objective
  The aim of this study was to determine the effect of procedural emotion regulation training on self-compassion and difficulties in emotion regulation among addicts.
  Method
  The present study employed a quasi-experimental design with pre-test/post-test design with control group and follow-up stage. The statistical population of this study consisted of 129 men who had presented to Islamshahr Rehabilitation Center for addiction treatment during from July to August 2017. According to the exit and entry criteria of the research, 30 men were selected and randomly assigned to two groups, i.e. experimental group (n = 15 males) and control group (n = 15 males). The experimental group received procedural emotion regulation training based on Grass model during eight 90-minute sessions while the control group did not receive any training. The participants were evaluated through Self-Compassion Scale and Difficulties of Emotion Regulation Scale (DERS) in three stages, i.e., before the intervention, the final session, and 75 days after the training.
  Results
  The results of this study showed that procedural emotion regulation training has a significant effect on self-compassion and difficulties in emotional regulation in the post-test phase and this effect remains stable during the follow-up phase.
  Conclusion
  It can be argued that procedural emotion regulation training reduces the degree of difficulties in emotion regulation in addition to increasing self-compassion. Therefore, it is suggested that psychiatric and counseling centers and addiction treatment centers benefit from this method in order to increase self-compassion and emotion regulation towards stable treatment of addiction.
  Keywords: addiction, emotion regulation, self-compassion, emotion regulation training
 • Bijan Pirnia *, Shaniya Haghighat , Neda Mohammadinia Pages 227-240
  Objective
  Meth-amphetamines are a group of amphetamines that are highly absorbent and effective. The aim of this study was to evaluate the efficacy of well-being therapy in the dimensions of addiction severity index in active methamphetamine users.
  Method
  In a randomized clinical trial in the form of a single site study, from March to June 2016, the number of 30 consumers was selected voluntarily from among the active male methamphetamine users in Tehran. Then, they were randomly assigned to one experimental group and control group. The experimental group received 12 one-hour sessions of Well-being therapy on a weekly basis. The Addiction Severity Index and also urine test with the assumed threshold of 300 ng/ml were evaluated in a 12-week period (twice a week).
  Results
  The results represented the effectiveness of well-being therapy intervention in the two dimensions of mental status and consumption status of the participants (p <0.01). However, secondary results showed that the consumption rate did not significantly decrease based on the urine test (p>0.05).
  Conclusion
  The results reflect two implications, one of which confirms the effectiveness of interventions based on cognitive-behavioral therapy and the other is the inconsistency between the results of biological tests and self-reported data.
  Keywords: well-being therapy, methamphetamine, addiction, Addiction Severity Index
 • Shekofeh Ramezani , Masumeh Shafiei *, Hadees Heidarirad Pages 241-256
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive processing therapy in emotional representation and reduction of self-destructive behaviors in addicts with PTSD.
  Method
  This study used an experimental research design along with pretest-posttest control group. The statistical population of the present study included all addicts in the Urmia Hayat Addiction Treatment Clinic in 2016. After implementing Mississippi Scale for Combat-Related Posttraumatic Stress Disorder on 170 members of them, 40 participants were selected and randomly assigned to two groups. Then, Impact of Event Scale - Revised (IES-R) and Self-destructive Behavior Questionnaire were administered pretests. Participants in the experimental group received 12 sessions of cognitive processing therapy. The test was conducted. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. Thereafter, the posttest was conducted.
  Results
  The results of this study showed that there is a significant difference between post-test and follow-up test in the mean scores of negative emotional representations and self-destructive behaviors.
  Conclusion
  The results of this study address the need for implementing a trauma-focused therapy like Cognitive Processing Therapy in order to treat the drug addicts who have been faced with post-traumatic stress.
  Keywords: emotional representation, self-destructive behavior, addicts, PTSD, cognitive processing therapy
 • Maryam Yavari , Mahmoud Najafi *, mosa Tabatabaee Pages 257-276
  Objective
  Addict's spouses are exposed to many psychological problems due to the consequent difficulties they experience in their lives. Therefore, they need training for dealing with these circumstances. Thus, the aim of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy in psychological flexibility and psychological capital among methadone-treated individuals' spouses.
  Method
  A quasi-experimental research design along with pre-test, post-test, follow-up, and control group was employed for the conduct of the present study. The statistical population of this study included all spouses of methadone-treated patients in addiction treatment clinics in Semnan. From among this population, 30 spouses were selected by random sampling and were randomly assigned to experimental and control groups. In the pre-test stage, both groups responded to Connor-Davidson Resilience Scale, Snyder's Hope Scale, Sherer Self- efficacy Scale, Optimism Scale, and Psychological Flexibility Scale. The experimental group received eight sessions of acceptance and commitment therapy; then, the participants took a post-test and a 2-month follow-up.
  Results
  The results of covariance analysis indicated the effectiveness of acceptance and commitment therapy in psychological flexibility and psychological capital (hope, optimism, resilience, and self-efficacy) in the experimental group in both post-test and follow up phases (p <0.05).
  Conclusion
  The findings show that acceptance and commitment therapy can improve the psychological capabilities of addicts' spouses and this treatment can be used along with other treatments.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, psychological flexibility, psychological capital, addiction, methadone