فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/29
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی ترویجی
 • محمد شوکتی، خلیل کلانتری*، علی اسدی، حسین شعبان علی فمی صفحات 115-130

  حفظ کاربری اراضی کشاورزی به عنوان بستر فعالیت‏های کشاورزی یکی از مهمترین مولفه‏های تصمیم‏گیری در عرصه توسعه کشاورزی و ملی است، چرا که در همه جوامع کوچک و بزرگ تامین امنیت غذایی نسل فعلی و آتی مستلزم حفظ و پاسداشت اراضی کشاورزی موجود برای استفاده مستمر و موثر از آنها است. از این رو بهره‏برداری بهینه و حفاظت از آن به عنوان تضمین‏کننده تداوم حیات بشری، یکی از ماموریت‏های مهم سیاست‏گذاران و برنامه‏ریزان توسعه پایدار کشاورزی است. بیشتر کشورهای توسعه‏یافته و پیشرو در بلوک شرق در عرصه حفظ کاربری اراضی کشاورزی، برنامه‏ریزی برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، جلوگیری از خرد شدن آنها برای اقتصادی بودن تولید و یکپارچه‏سازی آن، مدیریت بهره‏وری و بهینه‏سازی نحوه استفاده از اراضی را یکی از مهمترین وظایف حاکمیتی دولت ها دانسته و آن را در راس برنامه های خود قرار داده اند و سالانه مبالغ زیادی از بودجه‏های اعتباری دولت را صرف اجرای برنامه‏های مختلف حفاظت از اراضی کشاورزی می‏نمایند. بنابراین هدف این تحقیق بررسی تجارب ایران و برخی از کشورهای آسیایی در رابطه با اجرای قوانین و برنامه‏های مختلف در عرصه حفظ کاربری اراضی کشاورزی است تا از این منظر بتوان به بینش جامعی درباره وضعیت حفظ کاربری اراضی کشاورزی ایران و کشورهای دیگر دست یافته و اقدامات اصلاحی لازم برای بهبود وضعیت موجود و دستیابی به وضعیت مطلوب کاربری اراضی کشاورزی را ارائه نمود.

  کلیدواژگان: حفظ کاربری، خردی و پراکندگی، یکپارچه سازی، تغییر کاربری
 • عباس نوروزی *، عادل زارع، نعیمه زلالی صفحات 131-142

  یکی از مهم ترین چالش های تولید محصولات کشاورزی برای جمعیت رو به افزایش جهان کاهش حاصلخیزی زمین های کشاورزی است. بر مبنای درک اهمیت این موضوع این تحقیق با هدف تعییننیازهایآموزشیبهره برداران و کشاورزان در زمینه خاک و حاصلخیزی خاک انجام شده است. منطقه مورد بررسی ناحیه عمرانی یک از ساحل راست شهرستان رامشیر به وسعت 5422 هکتار می باشد. این تحقیقبهلحاظرویکرد ازنوعکمیوبهلحاظهدفازنوعکاربردیوازجهت امکان کنترلمتغیرهاازنوع غیر آزمایشیاست. همه کشاورزان محدوده طرح (382=N) ، جامعه آماری تحقیق را تشکیل دادند. حجم نمونه آماری بر پایه فرمول کوکران 110 نفر برآورد شد که برای بالا بردن دقت اندازه گیری، 124 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری گزینش شدند. یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین نیاز آموزشی کشاورزان عبارتند از: علل تخریب خاک و روش های کنترل آن، استفاده از میکروارگانیسم ها برای حاصلخیزی خاک، و روش های کشت تلفیقی. علاوه بر این، یافته های این تحقیق نشان داد که شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی در افزایش سطح دانش حرفه ای کشاورزان تاثیر مهمی دارد. همچنین، دانش حرفه ای کشاورزان رابطه مستقیم و معنی داری با میزان سن و پیشینه کار کشاورزی دارد.

  کلیدواژگان: نیازسنجی آموزشی، اولویت بندی نیازهای آموزشی، خاک و حاصلخیزی، دانش حرفه ای
 • احمد بادآهنگ گله بچه، احمد عابدی سروستانی *، محمدرضا محبوبی صفحات 143-151

  تحقیق حاضر با هدف بررسی نگرش روستاییان حاشیه جنگل نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی انجام گردید. تعداد 364 نفر از ساکنان روستاهای حاشیه جنگل در هشت شهرستان استان گلستان با استفاده از روش پیمایشی، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با مراجعه به اساتید دانشگاه و کارشناسان منابع طبیعی و پایایی آن با محاسبه ضریب کرونباخ آلفا مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که نگرش افراد مورد مطالعه نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی و آمادگی آنان از این نظر، اندکی بیش از متوسط است. یافته ها نشان داد که ارتباط معنی داری بین سن و سطح تحصیلات با نگرش نسبت به تغییر کاربری اراضی جنگلی وجود ندارد و زنان و مردان و همچنین افراد مجرد و متاهل نیز تفاوتی از این نظر ندارند. در عین حال، کشاورزان و دامداران بیشترین آمادگی نگرشی برای تغییر کاربری اراضی جنگلی را داشتند و کمترین آمادگی مربوط به افراد دارای مشاغل دولتی بود. به منظور اصلاح نگرش روستاییان نسبت به اراضی جنگلی پیشنهاد می شود دانش آنان درباره کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی جنگل ها افزایش یافته و با تشکیل گروه ها یا انجمن های محلی، فعالیت های حامی جنگل در بین روستاییان ترویج و توسعه یابد.

  کلیدواژگان: نگرش، جنگل، کاربری اراضی، استان گلستان
 • پژمان رودگرمی *، محمد تقی عموزاده صفحات 153-167

  قوانین و مقررات مرتبط با جنگل ها و مراتع ارائه شده در این مقاله با جستجو و بررسی مصوبات مجلس شورای ملی و اسلامی، هیات وزیران،شورای عالی اداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تاریخ ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 گردآوری و بررسی شده اند. موضوعات مرتبط با جنگل و مرتع در قوانین تعیین شده و این موضوعات درباره ملی شدن جنگل ها، بیشه های طبیعی و مراتع، نحوه ملی شدن این اراضی، حفاظت و احیاء جنگل و مرتع، مجازات ها و جرایم مربوطه، واگذاری اراضی ملی برای توسعه و موارد مرتبط به چگونگی واگذاری این اراضی می باشند. قانون ملی شدن جنگل ها که در سال 1341 به تصویب رسیده است، تغییر بزرگی را در نظام مدیریتی و حقوقی اراضی منابع طبیعی تجدید شونده کشور بوجود آورد و مالکیت جنگل ها و مراتع را بغیر از اراضی مستثنیات به دولت واگذار نمود. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال 1346 مجلس شورای ملی، مهمترین قانون در زمینه جنگل ها و مراتع است که چهارچوب حقوقی و مدیریتی منابع طبیعی را در کشور مشخص نموده است. قوانین مرتبط با واگذاری اراضی جنگل ها و مراتع برای برنامه های عمرانی و توسعه، بیشترین تعداد مصوبات را بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال 1341 دارند. در قوانین موجود کمبودهای وجود دارد از جمله به دانش بومی و اثرات آن در احیاء، توسعه و حفاظت از جنگلها و مراتع توجهی نشده است. قوانین منابع طبیعی و اراضی در موضوعاتی با هم دارای همپوشانی و تداخل هستند و برای نمونه ابهاماتی در زمینه موات یا ملی بودن اراضی را بوجود می آورند. جنگل و مرتع و موارد مرتبط بدان ها از لحاظ قانونی در مصوبات مجلس شورای ملی و هیات وزیران تعریف شده اند.

  کلیدواژگان: قوانین و مقررات، جنگل ها و مراتع، اراضی، مجلس شورای ملی و اسلامی
 • معصومه مهدی زاده *، نصرت اله نجفی صفحات 169-178

  نانوحسگرها، حسگرهایی در ابعاد نانو هستند که دقت و واکنش پذیری بسیار بالایی دارند. لذا، نانوحسگر وسیله ای بسیار ظریف، دقیق و حساس است که قادر به شناسایی و پاسخ به محرک های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. استفاده از این نوع حسگرها در حوزه کشاورزی به ویژه در علوم خاک کمک زیادی به سنجش دقیق دما و رطوبت خاک خواهد کرد. همچنین به دلیل برخورداری از مزیت های ارتباط بی سیم، استفاده از این فناوری در مقایسه با روش های دیگر بسیار به صرفه تر، راحت تر و با سهولت بیشتر خواهد بود. از نانوحسگرهای استفاده شده در خاک می توان به نانولوله های کربن و گرافن، حسگر بی سیم، سامانه های میکروالکترومکانیکی مبتنی بر نانوفناوری اشاره کرد. در این مطالعه، امکان استفاده از دستگاه های ارزان قیمت بی سیم مبتنی بر فناوری نانو برای اندازه گیری دما و رطوبت خاک بررسی شد. سامانه های میکروالکترومکانیکی مبتنی بر نانوفناوری می توانند دما و رطوبت خاک را به طور هم زمان اندازه گیری نمایند. این سامانه ها از حسگرهای میکرو و نانو و یک عملگر تشکیل یافته اند که به تغییرات محیط پیرامون خود حساس هستند. حسگر سامانه های میکروالکترومکانیکی از اصل تنش برشی برای اندازه گیری بخار آب استفاده می کند که در آن تراشه میکروحسگر با یک نانوپلیمر ویژه و مدار پیزومقاومتی پل ویتستون ترکیب شده و ولتاژهای حاصل با رطوبت نسبی از صفر تا 100 درصد و دما از 30- تا 100+ درجه سلسیوس رابطه خطی دارد. برای اندازه گیری رطوبت خاک از نقاط کوانتومی گرافن نیز می توان استفاده کرد که به مدت چهار ماه در خاک پایدار بوده و تغییر ناچیزی در مقاومت آن مشاهده شده است. زمان پاسخ حسگر بسیار سریع (حدود دو تا سه دقیقه) است. نانو ورقه های گرافن برای اندازه گیری سریع و دقیق رطوبت خاک مناسب است.

  کلیدواژگان: رطوبت خاک، دمای خاک، سامانه های میکروالکترومکانیکی، نقاط کوانتومی گرافن، نانوفناوری، نانوحسگر
 • محمدرضا مقصودی *، نصرت اله نجفی صفحات 179-194

  ورود نانوفناوری به عرصه های مختلف علمی و صنعتی، دستاوردهای نوینی را ایجاد کرده است. این فناوری با کوچک کردن اندازه مواد موجب بروز ویژگی هایی از آنها می شود که قبلا وجود نداشت یا محسوس نبود. هرچند نانوفناوری موجب بهبود برخی ویژگی های کودها شده است و بررسی های متعددی اثرهای مثبت آنها را در گیاهان مختلف گزارش کرده اند اما باید متذکر شد که اکثر این بررسی ها آزمایشگاهی بوده و مدت رشد گیاهان بسیار کوتاه در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد نیز تنها به جوانه زنی بذرها اکتفا شده است. به علاوه، گزارش های زیادی نیز وجود دارند که پی آمدهای مصرف نانومواد را در گیاهان نشان می دهند. برای مثال، نانوذرات عناصری همچون آلومینیم، آهن، روی، تیتانیم، نیکل و نقره، نانوذرات هیدورکسی آپاتیت و نانو لوله های کربنی در گیاهان پیاز، ماش، چچم، برنج، لوبیا، ذرت، خیار، سورگوم و گوجه فرنگی موجب کاهش رشد شده است. بنابراین، لازم است قبل از استفاده از نانومواد به عنوان کود، پژوهش های کاملی از تعامل آنها با گیاهان و سرنوشت نهایی این مواد در گیاه و زنجیره غذایی انجام شود. از طرف دیگر، چون گیاهان در ابتدای زنجیره غذایی قرار دارند ورود و تجمع نانومواد به داخل آنها، می تواند موجب ورود نانومواد به زنجیره غذایی شده و نانومواد را به سطوح بالاتر این زنجیره و به ویژه انسان ها انتقال دهد. این مقاله به بررسی اثر غلظت های زیاد نانومواد بر رشد برخی گیاهان، آسیب های ناشی از آنها و نیز توان جذب و انباشتگی نانوذرات توسط گیاهان می پردازد.

  کلیدواژگان: تغذیه گیاه، زنجیره غذایی، نانوفناوری، نانوکو
 • علی اسدی کنگرشاهی * صفحات 195-211

  سطح زیر کشت مرکبات استان مازندران بالغ بر 120 هزار هکتار می باشد. با توجه به وجود آهک در خاک های منطقه و روند افزایش آن از میانه به شرق و همچنین حساسیت پایه معمول منطقه (نارنج) به ویروس تریستیزای مرکبات، پایه جایگزین نارنج علاوه بر تحمل یا مقاومت به این بیماری، بایستی به خاک های آهکی هم سازگاری داشته باشند. بنابراین در این پژوهش پاسخ های رویشی، تغذیه ای و همچنین تحمل پایه ترویرسیترنج به خاک های با آهک متفاوت (خاکهای منطقه) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی پاسخ پایه ترویرسیترنج با پیوندک نارنگی انشو به خاک های آهکی شرق مازندران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی نشان داد که بیشترین میانگین وزن خشک اندام هوایی و ریشه از خاک با مقدار آهک کل و فعال به ترتیب 14 و 5 درصد حاصل شد. بیشترین درجه زردی برگ از خاک هایی با آهک فعال 14 و 16 درصد و آهک کل 30 و 45 درصد به دست آمد. همچنین بیشترین و کمترین میانگین روند افزایشی قطر طوقه به ترتیب از خاک هایی با آهک کل 9 و 25 درصد حاصل شد. خاک هایی با آهک کل 14 و 30 درصد، بیشترین غلظت آهن کل در ریشه داشند. میانگین غلظت آهن کل، منگنز و روی در ریشه به ترتیب حدود 5/12، 8 و 6/4 برابر میانگین غلظت آن ها در برگ بود که تجمع و رسوب آنها به ویژه آهن و منگنز را در ریشه ها نشان می دهد. میانگین غلظت منگنز برگ در همه خاک ها کمتر از حد کفایت بود در حالی که مقدار منگنز قابل استفاده بیشتر خاک ها بیش از حد مطلوب برای درختان مرکبات بود. براساس نتایج این پژوهش، از عناصر پرمصرف، کلسیم و منیزیم بیشترین و گوگرد و فسفر کمترین راندمان انتقال از ریشه به برگ را داشتند و از عناصر کم مصرف، آهن و منگنز کمترین راندمان انتقال از ریشه به برگ را نشان دادند. به طور کلی با توجه به نتایج این پژوهش ترویرسیترنج به عنوان پایه نیمه متحمل به خاک های آهکی است و استفاده از آن در خاک های با آهک کل و فعال به ترتیب بیشتر از 20 و 10 درصد توصیه نمی شود.

  کلیدواژگان: تحمل، عناصر غذایی، کربنات کلسیم، مرکبات، وزن خشک
 • حامد رضایی *، سعید سعادت صفحات 213-231

  استفاده مجدد از فاضلاب و پساب برای آبیاری و کشاورزی از گذشته های دور در دنیا مطرح بوده است. افزایش جمعیت، مهاجرت به شهرها و گسترش شهرنشینی، ارتقاء استانداردهای زندگی، رشد و گسترش صنایع و… سبب گردیده تا حجم فاضلاب زیادی در مناطق محدودی تولید شود که محیط توان پالایش آن را ندارد. این در حالی است که این حجم بالای فاضلاب تولیدی می تواند به عنوان منبعی برای تامین آب، مواد و انرژی موردتوجه قرار گیرد. با توجه به پیشرفت فناوری های تصفیه فاضلاب در جهان، امکان تصفیه فاضلاب با طیفی وسیع از کیفیت پساب خروجی فراهم می باشد. چندان که پساب خروجی از کیفیت مناسب برای شرب گرفته تا کیفیت بسیار پائین را دربرمی گیرد. با چنین توانمندی علمی دیگر نمی توان تصور عدم استفاده از پساب برای آبیاری در کشاورزی را به کار برد. اما سوالی که در اینجا پیش می آید تناسب کیفیت پساب با نوع کاربرد پساب با توجه به مسائل اقتصادی می باشد. این امر نیازمند دسترسی به استانداردها، دستورالعمل ها و معیارهای قابل اجرا برای هریک از بخش های مختلف می باشد تا بتوان آن را با رعایت استاندارهای زیست محیطی بکار برد. البته استفاده از پساب به عنوان منبع آب پایدار در آبیاری محصولات کشاورزی با رعایت ملاحظات زیست محیطی را بایستی به عنوان بخشی از مدیریت پایدار با توجه به وضعیت بحران آب تلقی نمود. سامانه ای که مراحل مختلف تولید، جداسازی، جمع آوری، انتقال، تصفیه را همراه با ذینفعان هر بخش دربرمی گیرد. در این سامانه مفاهیمی همانند کاهش فاضلاب، استفاده مجدد، بازچرخانی و بازیافت جایگاه ویژه ای دارند تا فاضلاب نه به عنوان یک پساب دورریختنی بلکه به عنوان یک منبع تجدید پذیر تلقی گردد.

  کلیدواژگان: پساب، منبع تجدید پذیر، استاندارد، بازچرخانی آب
|
 • Mohammad Shokati, khalil kalantari*, ali asadi, hosin shabanali Pages 115-130

  Conservation of agricultural land use as the basis for agricultural activities is a most important decision-making component in both national and agricultural development schemes. This is because current and future food security in all communities, whether small or large, relies heavily on the conservation and protection of existing agricultural lands to ensure sustained and effective production. Hence, optimal land utilization and protection to guarantee human survival on earth is an important responsibility of policy makers and sustainable development planners. Governments in the Eastern Block have been mandated to develop plans as their priority agenda for prohibiting land use change and land fragmentation in order to secure consolidated land farms with enhanced productivity via optimized use of land. In these countries, large allocations are dedicated annually to the execution of such plans in order to protect their farms and agricultural production. The present study aims to survey the experiences gained in Iran and some Asian countries in enforcing the pertinent laws and executing schemes in the field of land use management in order to gain an insight that can be exploited toward developing the relevant measures for improving the present conditions in Iran and to achieve a desirable land use management system.

  Keywords: Land use conservation, Land fragmentation, Land consolidation, Land use change
 • Abbas Norozi*, adel zare, naeme zolali Pages 131-142

  One of the most important challenges facing agricultural crop production for the growing population of the world is the declining fertility of agricultural lands. Based on this recognition, the present quantitative study was designed, as an applied and non-experimental one with no control over the variables, and implemented to determine the users’ and farmers’ training needs in the areas of soil and soil fertility. Covering an area of 5422 ha, the study area was the civil district 1 on the eastern side of Ramshir Township. The statistical population comprised all the farmers across the study area (n = 382). Using the Cochran’s formula, the statistical sample size was estimated at 110. However, 124 individuals were randomly selected as the statistical sample in order to achieve enhanced measurement accuracy. Our findings show that the most important training needs of the farmers include: the root causes of soil degradation and the relevant control methods, application of microorganisms for enhancing soil fertility, and hybrid farming methods. In addition, it was found that participation in training and extension courses has significant contributions to elevating farmers’ professional knowledge of agriculture. Finally, farmer’s age and professional background were found to be directly and significantly related to farmers’ professional understanding.

  Keywords: Training needs assessment, Training needs prioritization, Soil, fertility, Professional knowledge
 • Ahmad Badahang Gale, Bache, Ahmad Abedi Sarvestani*, Mohammad Reza Mahboobi Pages 143-151

  This survey was carried out to investigate the attitudes of rural communities living in the vicinity of forest areas toward forest land use change. For this purpose, 364 inhabitants in villages from eight counties in Golestan Province were surveyed. Using the survey method, a questionnaire was prepared and administered as the data gathering tool whose validity was confirmed based on expert judgment by university academics and experts working in the field of natural resources. Its reliability was evaluated against the Cronbach's alpha coefficient. Results revealed that the participants’ attitude toward and their readiness for changing forest land use were slightly above average. Moreover, no significant relations could be established between either age or education level and attitude toward land use change. Meanwhile, no differences were detected between sex and marital status with respect to the research question. This is while farmers and livestock growers showed the highest but civil servants showed the least positive attitude toward changing forest land use. Based on these results, a serious need is felt for improving the villagers’ attitude toward forest lands. In this regard, their knowledge of the economic, social, and environmental functions of forests needs to be elevated. Local NGOs and associations are recommended to be established in order to promote group activities in support of forests among villagers.

  Keywords: Attitude, Forest, Land use, Golestan Province
 • pejman roudgarmi*, Mohammad Taghi Amozadeh Pages 153-167

  This manuscript is an effort to compile and review the laws and regulations at the state level related to forests and rangelands. This was accomplished by collecting the laws adopted by the National Consultative Assembly (prior to the Islamic Revolution of 1979), the Islamic Consultative Assembly (after the Revolution), the Council of Ministers, the Supreme Administrative Council, and the Supreme Council on Urban Development and Architecture of Iran spanning the period from 1962 when the forests and rangelands were nationalized up to the present. Initially, the topics and areas related to forests and rangelands covered in these documents were identified. These included issues concerning nationalization of forests, natural woodlands, and rangelands; the procedures for the nationalization process; protection, rehabilitation, and exploitation of forests and rangelands; penalties and compensations related to offences and encroachments; and assignment of forests and rangelands to other land uses. The Forest and Rangeland Nationalization Act of 1962 brought decisive changes in the legal and management system of renewable natural resources at the state level while it gave their ownership, save for exceptional cases, to the national government. The Law on Conservation and Exploitation of Forests and Rangelands of 1967 passed by the National Consultative Assembly is the most important Act that developed a legal framework for the management of natural resources at the state level. The laws formulating methodologies and procedures for dedicating forests and range lands to development schemes account for the greatest portion of the laws adopted after the Act of 1962. There are, however, some shortcomings in the existing legislation such as the neglect of indigenous knowledge and its effects on the restoration, development, and protection of forests and rangelands. On the other hand, the laws on natural resources and lands overlap in certain areas as they lead to ambiguities on whether a certain land should be considered as nationalized or deserted. Legal definitions of forests and rangelands may be generally solicited in the adoptions and acts by the National Consultative Assembly and the Council of Ministers.

  Keywords: Laws, Regulations, Forests, Rangelands, lands, Consultative Assembly
 • masomeh mahdizadeh*, Nosratollah Najafi Pages 169-178

  Nano-sensors are of extreme precision and reactivity, properties that make them delicate, precise, and sensitive instruments for identifying and responding to physical, chemical, and biological stimuli. Application of nano-sensors in agriculture and, especially in soil science, is a great help toward accurate measurement of soil temperature and moisture. Being equipped with wireless communication systems, they are more economical, easier to use, and user-friendly than other similar instruments. Carbon nanotubes and graphene, wireless sensors, and nanotechnology-based microelectromechanical systems are some of the nano-sensors used in soil investigations. This review study explores the feasibility of using nanotechnology-based, cheap, wireless devices consisting of microcantilever beams for the simultaneous measurement of soil temperature and moisture. The system relies on the principle of shear stress for measuring water vapor, in which a micro-sensor chip is combined with a proprietary nanopolymer sensing element and the Weatstone bridge piezoresistor circuit to deliver two DC output voltages that are linearly proportional to relative humidity in the range of 0% to 100% and to temperature from ‒30 to 100 °C. The graphene quantum dots may be alternatively used to measure soil moisture; these remain stable for about 4 months exhibiting negligible changes in their resistance with time. The response time of the sensor is quite fast (around 2–3 minutes) and the graphene quantum dots are found appropriate for quick and accurate measurement of soil moisture.

  Keywords: Graphene quantum dots, Microelectromechanical systems, Nanosensors, Nanotechnology, Soil moisture, Soil temperature
 • mohammadreza maghsoudi*, nosratollah najafi Pages 179-194

  The advent of nanotechnology has led to new achievements in the different fields of science and technology. The minified size of materials under this technology discloses certain novel or hitherto ignored features and properties of these materials. It is true that nanotechnology has helped enhance certain features of fertilizers as evidenced by a number of studies reporting their positive effects on different plants. However, it should be noted that most of these studies were performed under laboratory conditions and considered only short periods of plant life, in many cases only up to germination. This is while there are many reports showing the adverse consequences of using nano-materials. For example, nanoparticles of aluminum, iron, zinc, titanium, nickel, and silver or hydroxyapatite nanoparticles and carbon nanotubes have caused reduced growth in onions, vetch, rye, rice, beans, corn, cucumber, sorghum, and tomato plants. These inconsistent reports call for exhaustive investigations to determine the interactions between nano-materials and plants and their final fate in the plant and food chain before they can be used as fertilizers. Since plants stand at the beginning of the food chain, introduction and accumulation of nano-materials inside them might help transfer these materials to higher levels of the chain to end up in the human body. This paper studies the effects of high concentrations of nano-materials on plant growth in certain species, the associated damages, and the uptake and accumulation of nanoparticles in plant.

  Keywords: Food chain, Nano-fertilizer, Nanotechnology, Plant nutrition
 • ali asadi kangarshahi* Pages 195-211

  The area under citrus cultivation in Mazandaran Province amounts to 120,000 ha. The soils in the area contain calcium carbonate (lime) that increases as we move from the central to the eastern stretches of the province. Moreover, the citrus rootstock in the region (sour orange) is sensitive to the CTV disease. These considerations require a substitute rootstock that is not only tolerant or resistant to the disease but is also adaptable to calcareous soils. The present study was conducted to evaluate the vegetative and nutritional responses as well as tolerance of Troyer citrange to different levels of calcium carbonate (lime) in the soils in this region. More specifically, the study was conducted in a randomized complete block design to determine the response of Satsuma mandarin on Teroyer Citrange rootstock to the calcareous soils in eastern Mazandaran. The highest average dry shoot and root weights were obtained for soils with total and active lime contents of 14% and 5%, respectively. The highest leaf chlorosis levels were recorded for soils with active lime contents of 14% and 16% and total lime contents of 30 and 45%, respectively. Also, the highest and lowest increments in diameter were obtained with soils containing 9% and 25% lime, respectively. Soils with total lime contents of 14% and 30% yielded the highest total iron concentrations in the root. Mean total iron, manganese, and zinc concentrations, respectively, in the root were about 12.5, 8, and 4.6 times their concentrations in the leaves, indicating their accumulation and precipitation, especially iron and manganese, in the roots. Average leaf Mn concentrations were less than adequate in all the plants grown in all the soils, while available manganese in most soils was higher than optimal for citrus trees. Based on the results obtained, calcium and magnesium from among the high consumption elements recorded the highest while sulfur and phosphorus exhibited the least root to leaf transfer efficiencies. From among the low consumption elements, iron and manganese exhibited the least root to leaf transfer efficiency. In general, Teroyer Citrange is a semi-tolerant rootstock for calcareous soils and may not be recommended for cultivation in soils with total and active lime contents beyond 20% and 10%, respectively.

  Keywords: Calcium carbonate, Citrus, Dry weight, Nutrients, Tolerance
 • hamed rezaee*, saeed sadat Pages 213-231

  Wastewater reuse for farm irrigation has a long history around the world. Population growth, influx of rural communities into cities, the ensuing over-urbanization, elevated living standards, and industrialization are among the many factors that have led to the production of escalating volumes of wastewater and industrial effluents beyond the self-purifying capacity of the surrounding limited land areas where they are produced. However, this devastating challenge may be transformed into an opportunity by reusing the wastewater as a source of water, materials, and energy. The recent technological developments in wastewater treatment have offered ample opportunities to obtain effluents of a wide range of qualities for a wide array of uses including drinking water. The availability of such technologies makes it possible to imagine every possibility for wastewater reuse toward agricultural irrigation. The question that remains, however, is whether the effluent quality thus obtained can be economically matched with the quality requirements of a given water reuse. This requires practicable water quality standards, guidelines, and criteria provisioned for different water reuses in compliance with environmental quality standards. Treatment effluent reuse for irrigation should in any case be envisioned as part of an Integrated Sustainable Waste Management System in which the different stages of waste production, separation, collection, transfer, and treatment are accomplished in cooperation with stakeholders. Concepts such as reduced waste production, reuse, and recycle playing special roles in this integrated system should be based on waste viewed as a renewable resource rather than one to dispose of.

  Keywords: Integrated Waste Management, Renewable Resource, Treated Wastewater