فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 17، بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سولماز بابایی بناب، اصغر توفیقی* صفحات 1-9
  مقدمه
  رزیستین هورمون جدید مترشحه از آدیپوسیت ها است که می تواند در ارتباط با مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی باشد. تداخل ورزشی و تداخل دارویی مخصوصا داروهای گیاهی، از جمله ی بهترین رویکردهای بهبود وضعیت در افراد دیابتی محسوب می شود.
  هدف
  هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر مجزا و ترکیبی تمرین هوازی و مکمل یاری سیاه دانه بر سطوح پلاسمایی رزیستین و مقاومت انسولینی در موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2 بود.
  مواد و روش ها
  : تعداد 75 سر موش نر نژاد ویستار در پنج گروه کنترل سالم، کنترل دیابتی، دیابت + تمرین، دیابت + سیاه دانه، دیابت+تمرین+سیاه دانه قرار گرفتند. دیابت با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین ((50mg/kg القا شد برنامه تمرینی شامل 8 هفته تمرین هوازی روی نوارگردان (5 جلسه در هفته، هر جلسه به مدت 30 دقیقه و 22 متر در دقیقه و شیب 5 درصد) بود. پس از 8 هفته تمرین هوازی و مصرف سیاه دانه سطح پلاسمایی گلوکز ناشتا، انسولین ناشتا، مقاومت انسولینی و رزیستین اندازه گیری شد. داده ها با روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و Tukey با سطح معنی داری 5%>p تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ، شاخص گلوکز ناشتا، مقاومت انسولینی، و رزیستین در گروه کنترل دیابتی نسبت به گروه کنترل سالم به طور معنی داری بالاتر بود. همچنین میانگین شاخص های رزیستین، گلوکر ناشتا، مقاومت انسولینی در گروه های دیابت+سیاه دانه و دیابت +تمرین و دیابت+تمرین+سیاه دانه در مقایسه با گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری پایین بود. اما در گروه دیابتی+تمرین+سیاه دانه این کاهش چشمگیرتر بود. و شاخص سطوح انسولین ناشتا در گروه های دیابت+سیاه دانه و دیابت +تمرین و دیابت+تمرین+سیاه دانه معنی دار مشاهده نشد
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که انجام فعالیت های ورزشی به همراه مصرف سیاه دانه، می تواند به عنوان یک روش درمانی مکمل در بهبود وضعیت بیماران دیابتی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دیابت، تمرینات هوازی، سیاه دانه، رزیستین، مقاومت انسولینی
 • فرزانه ساکی، پریسا سرلک، پریسا صداقتی * صفحات 10-19
  زمینه و هدف
  تمرینات ثبات دهنده مرکزی اگر چه در بسیاری از رشته های ورزشی مورد استفاده قرار گرفته است، ولی در سطح ورزش حرفه ای تاثیر آن بر عملکرد ورزش های مختلف به ویژه شناگران هنوز به روشنی مشخص نشده است. بنابراین این مطالعه، به بررسی نقش تمرینات ثبات دهنده مرکزی در تعادل پویا و عملکرد ورزشی دختران کودک شناگر رقابتی، می پردازد.
  روش شناسی: این تحقیق نیمه تجربی بوده و آزمودنی ها به طور در دسترس شامل 24 دختر کودک شناگر رقابتی (محدوده سنی: 7 تا 10 سال) با بیش از دو سال سابقه ورزش حرفه ای در تیم داماش تهران در سال 1396 می باشد و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند، این ورزشکاران در دو مرحله مورد ارزیابی برای متغیرهای استقامت عضلات خم کننده تنه، باز کننده و جانبی تنه، قدرت عضلات تنه، تعادل پویا و آزمون عملکرد ورزشی شناگران قرار گرفتند. گروه آزمون به مدت هشت هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی را انجام دادند.
  یافته ها
  تحت تاثیر یک دوره تمرینی مقایسه نتایج پیش و پس آزمون گروه آزمون در متغیرهای مجموع استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی (p=0/016) ، استقامت فلکسورهای تنه، قدرت ناحیه مرکزی (p=0/001) افزایش معنادار و در سرعت شنای 50 و 100 متر (p=0/001) کاهش معناداری مشاهده شد. مقایسه نتایج بین گروه ها نشان داد که متغیرهای استقامت عضلات فلکسور (p=0/031) ، جانب راست تنه (p=0/034) ، مجموع استقامت عضلات تنه (p=0/018) ، قدرت ناحیه مرکزی (p=0/036) و سرعت شنای 50 متر (p=0/001) تفاوت معناداری مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  تمرینات ثبات مرکزی می تواند با ایجاد تغییرات قابل توجهی در متغیرهای استقامتی و قدرتی عضلات ناحیه تنه، سبب بهبود عملکرد ورزشی و تعادل پویای شناگران، به ویژه در سنین کودکی گردد.
  کلیدواژگان: تعادل، عضلات ثبات دهنده مرکزی، کودک، ورزشکار، نخبه
 • ناهید طالبی، علی صمدی، مجتبی عزیزی زارچ * صفحات 20-27
  مقدمه و هدف
  NT-proBNPبه عنوان نشانگری برای ارزیابی و پایش اختلالات قلبی مطرح شده است. فعالیت ورزشی شدید می تواند به واسطه ایجاد ایسکمی موقتی، فشار میوکاردی و اختلال دیاستولیک در بطن چپ باعث افزایش تولید NT-proBNP شود، که اشاره کننده به بیماری قلبی اولیه است. هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ NT-proBNP به یک مسابقه فوتبال در نوجوانان پسر فوتبالیست بود.
  روش شناسی: در این پژوهش نیمه تجربی، 22 بازیکن نوجوان فوتبالیست (سن 0. 44 ±15. 39 سال و شاخص توده بدنی 1. 98±19. 89 کیلوگرم/متر2) به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها در یک مسابقه فوتبال به رقابت پرداختند. نمونه گیری خونی قبل از مسابقه، بلافاصله، 2 ساعت و 24 ساعت پس از مسابقه انجام گردید.
  یافته ها
  مقادیر سرمیNT-proBNP در بلافاصله و2 ساعت پس از مسابقه در مقایسه با قبل از مسابقه در حد معنی داری افزایش یافت، اما در 24 ساعت پس از مسابقه مقادیر آن تفاوت معنی داری با مقادیر پایه نداشت.
  بحث و نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد که در نوجوانان پسر فوتبالیست مقادیر NT-proBNP پس از مسابقه فوتبال در حد معناداری افزایش می یابد، اما این افزایش - هرچند از نظر آماری معنادار است - از نظر بالینی در محدوده طبیعی فیزیولوژیایی است. به علاوه، این افزایش موقتی بوده و 24 ساعت پس از مسابقه به مقادیر استراحتی قبل از مسابقه بر می گردد. در نهایت، نتایج این پژوهش نشان می دهد احتمالا در نوجوانان پسر فوتبالیست مسابقه ی فوتبال باعث افزایش خطرناک NT-proBNP نمی شود و از نظر قلبی ایمن می باشد.
  کلیدواژگان: NT-proBNP، مسابقه فوتبال، نوجوان پسر فوتبالیست
 • مجتبی امیرآبادی زاده، طوبی کاظمی، محمد اسماعیل افضل پور * صفحات 28-41
  مقدمه و هدف
  روش های متعددی برای ارزیابی ترکیب بدنی وجود دارد، اما اخیرا اندازه گیری دور مچ دست و دور گردن نیز به عنوان شاخص‏های جدید، برای شناسایی افراد دارای اضافه وزن و کم تحرک مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه تعیین مقایسه دور مچ دست، دور گردن و عوامل خطرزای قلبی- عروقی افراد آماده و غیر آماده از نظر بدنی بود.
  روش شناسی: جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مردان و زنان 30 تا 40 ساله شهر بیرجند بودند که بعد از دادن فراخوان از میان 130 فرد داوطلب شرکت در تحقیق، تعداد 97 نفر (تعداد 46 نفر مرد و 51 نفر زن) به طور تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه فعالیت بدنی بک، میزان فعالیت بدنی شرکت کنندگان بررسی شد و در ادامه با منحنی راک نقطه برش نمره فعالیت بدنی افراد محاسبه گردید و شرکت کنندگان به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند. شاخص های قد، وزن، دور مچ دست، دور گردن، دور کمر، دور لگن، شاخص توده بدن و نسبت دور کمر به لگن؛ فشار خون، چربی های خون و قند خون آزمودنی ها با روش های معتبر اندازه گیری شدند. در نهایت، نتایج با استفاده از آزمون t مستقل و با نرم افزار spss نسخه 22 در سطح معنی داری 05/0p< استخراج گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که WHR (009/0=p) ، دور کمر (0001/0=p) ، دور باسن (0001/0=p) و BMI (002/0=p) افراد فعال کمتر از افراد غیر فعال بود. با این حال؛ بین دور مچ دست، دور گردن، قند خون ناشتا، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی بالا، لیپوپروتئین با چگالی پایین و فشار خون سیستولی و دیاستولی افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0P>).
  بحث و نتیجه گیری
  داشتن فعالیت بدنی سبب بهبود ترکیب بدنی می شود. هر چند بین شاخص های دور گردن و دور مچ دست افراد فعال و غیر فعال از نظر بدنی رابطه معنی داری بدست نیامد، بر اساس نتایج بدست آمده بر حسب جنسیت، احتمال می رود که این دو شاخص بتواند به عنوان یک عامل پیشگویی کننده بیماری های قلبی- عروقی در جامعه زنان باشد. �، به ویژه در سنین کودکی گردد
  کلیدواژگان: دور گردن، دور مچ دست، فعال و غیر فعال، عوامل خطرزای قلبی- عروقی
 • لطفعلی بلبلی، رضا فرضی زاده * صفحات 42-48
  مقدمه و هدف
  کاهش سریع وزن بدن برای قرار گرفتن در رده وزنی پایین تر در مسابقات رشته کشتی یکی از مهم ترین معضلات این رشته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر دو نوع برنامه کاهش وزن حاد بر سطوح شاخص های آسیب سلولی میوکارد می باشد.
  روش کار
  تعداد 16 کشتی گیر جوان (سن: 31/1±18 سال، وزن: 17/13±68/71 کیلوگرم، قد: 40/6±171سانتی متر) به طور تصادفی و بر اساس ویژگی های ترکیب بدنی در یک طرح تحقیقی متقاطع در قالب دو گروه (گروه اول: کاهش وزن به میزان 2درصد و گروه دوم: کاهش وزن به میزان 4درصد وزن بدن) در این مطالعه شرکت نمودند. نمونه های خون در چهار مرحله؛ (قبل، بلافاصله، 6 ساعت و 24 ساعت بعد از کاهش وزن) اندازه گیری شد. روش آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی برای ارزیابی تغییرات درون گروهی و t مستقل جهت مقایسه بین گروهی مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان CK-MB بلافاصله پس از کاهش وزن در دو گروه افزایش معنی داری دارد (009/0=P). با وجود این، در مدت 24 ساعت بعد از کاهش وزن، سطح ایزوآنزیم کراتین کیناز به مقادیر استراحت بازگشت. همچنین، افزایش معنی داری در سطح LDH در گروه اول مشاهده شد (008/0=P). هرچند تغییر معنی داری در سطح آنزیمی CK در هر دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که کاهش وزن سریع به میزان 2 و 4 درصد وزن بدن نمی تواند سبب آسیب های جدی قلبی شود. گرچه سطح آنزیم های LDH و CK-MB در دو گروه بعد از کاهش سریع وزن افزایش یافت. بدیهی است انجام مطالعات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کاهش وزن سریع، کراتین کیناز، ایزوآنزیم کراتین کیناز قلبی، لاکتات دهیدروژناز
 • شادمهر میردار ، رحمان سیدعزیزی، مهدی هدایتی، اکرم ارزانی* صفحات 49-56
  مقدمه و هدف
  فاکتور رشد اندوتلیال عروقی نقش مهمی در آنژیوژنز بر عهده دارد. فعالیت های ورزشی، کورکومین و سرب ممکن است موجب فرآیندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی بر روی VEGF بافت ریه داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین استقامتی و مکمل کورکومین بر VEGF ریه ی موش های در معرض استات سرب بود.
  روش شناسی: 60 موش صحرایی به 6 گروه سرب، کورکومین+سرب، ورزش+سرب، ورزش+کورکومین+سرب، حلال و کنترل تقسیم شدند. گروه های سرب، کورکومین+سرب، ورزش+سرب، ورزش+کورکومین+سرب 20 و 30 میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب استات سرب و کورکومین به صورت درون صفاقی دریافت کردند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته بر روی نوار گردان به تمرین پرداختند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد القای سرب موجب افزایش سطوح VEGF و کاهش فعالیت سطوح VEGF ریه ی همه گروه ها در مقایسه با گروه کنترل می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد استفاده ازکورکومین همراه با تمرینات استقامتی، می تواند نقش حفاظتی در برابر اثرات ناشی از آلودگی ناشی از سرب ایفا نماید.
  کلیدواژگان: VEGF، سرب، کورکومین، تمرین استقامتی
 • عباس صارمی، نادر شوندی، محمدرضا معظمی گودرزی، فاطمه امیدعلی * صفحات 57-65
  مقدمه و هدف
  آمادگی جسمانی، شکل و ساختمان بدن، نقش مهمی در موفقیت ورزشکاران دارد. دانستن ویژگی های بدنی و فیزیولوژیک در هر رشته ورزشی مهم و عامل تعیین کننده ای در عملکرد ورزشکاران می باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی های آنتروپومتریک، آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی دختران نوجوان والیبالیست ایران و ارائه الگو با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) انجام شد.
  روش شناسی: 172دختر والیبالیست منتخب استان های کشور با دامنه سنی 5/1±33/15 سال در مطالعه شرکت کردند. سنجش فاکتورهای ترکیب بدنی شامل وزن، شاخص توده بدنی، درصد چربی، نسبت دور کمر به باسن، توده بدون چربی و شاخص های آنتروپومتریکی شامل قد، طول دست و طول پا بود. متغیرهای فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی توسط توان پایین تنه، چابکی، انعطاف پذیری، دامنه حرکتی مفصل شانه، قدرت دست، درازونشست و توان هوازی اندازه گیری شدند. ضریب همبستگی پیرسون، آمار توصیفی و روش ریاضی (DEA) برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند (05/0P≤).
  یافته ها
  نتایج نشان داد، ارتباط معنا داری میان پرش با طول پا، درصد چربی با شاخص توده بدنی و انعطاف پذیری با درصد چربی وجود دارد. قدرت و دامنه حرکتی مفصل شانه شرکت کنندگان در مقایسه با برخی مطالعات انجام شده بیشتر و توان هوازی، درازونشست، توان پایین تنه، قد، وزن و درصد چربی کمتر بود. با توجه به نتایج تحلیل پوششی داده ها، 84 درصد از افراد شرکت کننده کارا تشخیص داده شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه می تواند الگویی مناسب برای استعدادیابی و انتخاب بازیکنان والیبال باشد.
  کلیدواژگان: والیبال، ترکیب بدنی، ویژگی های آنتروپومتری، تحلیل پوششی داده ها
|
 • Solmaz Babaei Bonab , Asghar Tofighi* Pages 1-9
  Background
  Resistin is a new hormone that is secreted from adipocytes which can be associated with obesity and insulin resistance. Exercise training and drug interventions, especially herbal medicines, consider as approaches to improving diabetes. .
  Purpose
  The purpose of this study was The effect of regular aerobic exercise and supplementation Nigella and a combination of both on the Resistin and insulin resistance in rats with type 2 diabetes..
  Materials and Methods
  seventy five male Wistar rats divided into five groups: normal control, diabetic control, diabetes+aerobic training, diabetes+ Nigella, diabetes+aerobic training+ Nigella. Diabetes was induced by intra-peritoneal injection of streptozotocin (50mg/kg). Exercise program was include 8 weeks of aerobic training on a treadmill (5 sessions per week, 30 minutes per session, with a speed of 22m/min and 5% incline). Nigella groups were received Nigella based on body weight, at the end of each training session. After 8 weeks of aerobic training and Nigella Consumption, plasma glucose, insulin, insulin resistance and Resistin were measured .Data were analyzed via ANOVA ,Tukey with a significant level P<0.05
  Results
  Resistin and fasting glucose, fasting insulin, insulin resistance index in diabetic control group was significantly higher than normal control group(P=0.0001). Also mean of Resistin and glucose, insulin resistance index in diabetes+ Nigella, diabetes+ training and diabetes+ training+ Nigella groups was significantly lower than diabetic control group (P values 0.003, 0.001 respectively).but of this decline in the diabetes+ training+ Nigella groups was more significant. And fasting insulin in diabetes+ Nigella, diabetes+ training and diabetes+ training+ Nigella groups was not significant (0/053).
  Conclusion
  It seems that aerobic training along with the use of specific herbal plants can be considered as a complementary therapy in improvement of diabetics.
  Keywords: Diabetes, Aerobic training, Nigella, Resistin, insulin resistance
 • SedaghatiP*, SarlakP, SakiF Pages 10-19
  Background & Objective
  Despite the widespread use of core stability training for stabilizing the core muscles of trunk, so far no study was carried out at the professional level, especially among the swimmers. The purpose of this study was to study the role of core stability training in dynamic balance and the sport performance of competitive female swimmers.
  Method
  In this quasi-experimental study the participants (female swimmers: age: 7-10 years, No=24) with a history of more than two years of professional activity in the Damash team (Tehran, Iran) were randomly selected and assigned into two control and experimental groups at 2017 year. At both pre-/post- stages the endurance of the trunk extensors, flexors and lateralis; the strength of the trunk muscles, dynamic balance and the performance of the participants were studied. The experimental group performed an eight week core stability training protocol.
  Results
  Comparing the mean pre-/post between the experiment groups for variables of the total endurance of the core stabilizing muscles, endurance of the trunk flexors, strength of the central region a significant increase ((p=0.016 and P=0.001, respectively) and decrease in swimming (50 and 100 m) speed was seen (P=0.001). The comparison of findings between groups showed a significant difference for the endurance of flexor muscles (P=0.031); right lateralis of trunk (P=0.034); total endurance of trunk muscles (P=0.018); strength of the core region (P=0.036) and the swimming (50 m) speed (p=0.001) under the influence of training protocol.
  Discusion &
  Conclusion
  Core stabilizing muscle training can considerably alter the strength and endurance of trunk muscles and result in a better balance and exercise performance, especially in child-age range swimmers.
  Keywords: Athletes, Elite, Core Stability, balance, child
 • Nahid Talebi Dr, Ali Samadi Dr, Mojtaba Azizi Zarch * Pages 20-27
  Introduction
  The N-terminal proB-type natriuretic peptide (NT-proBNP) has been proposed as a marker for evaluating and monitoring cardiac abnormalities characterized by myocardial wall stress. Strenuous exercise may generate transitory ischemia, myocardial stress, and diastolic left ventricular dysfunction, resulting in increased production of NT-proBNP suggestive of incipient heart disease. The purpose of this research was to examine the response of NT-proBNP to a soccer game in adolescent male soccer players.
  Methods
  In this quasi-exprimental research, 22 adolescent male soccer players (mean age 15.39±0.44 years, BMI 19.89±1.89 kg/m2) were selected in a purposive manner. Protocol was include a soccer game. NT-proBNP was assayed from blood samples collected at rest, immediately post- and at 2 hour and 24 hour post-exercise.
  Results
  The result showed that significantly increased the levels of serum NT-proBNP in immediately and 2 hour post soccer game in adolescent male soccer players, but not in level of serum NT-proBNP in 24 hour post exercise.
  Conclusions
  finding of this study shows that NT-proBNP levels increase significantly in adolescent male soccer players after a soccer game, but this increase – although statistically significant - is clinically within the normal physiological range; moreover, the increase is temporary in nature and returns to normal resting level 24 hours after the game. Finally, it seems that in this age groupwith this level of fitness, soccer game doens not result in a dangerous rise in NT-proBNP levels and is cardiacly safe.
  Keywords: NT-proBNP, Soccer game, Adolescent Male Soccer Player
 • AfzalpourM.E*, Amirabadi zadehM, KazemiT Pages 28-41
  Introduction
  There are various methods for assessing body composition, but recently measurement of wrist and neck circumference has also been used as new indicators for identifying overweight and hypoactive people. The aim of this study was to compare the wrist and neck circumference and cardiovascular risk factors of physically active and inactive people.
  Methods
  The population of the present study were all 30-40 years old men and women of Birjand city. From the population, 130 persons who were interested in participating in the study (97 participants, 46 males and 51 females) were randomly selected for the purpose of the study. The level physical activity of the participants was assessed by the Baecke habitual physical activity questionnaire and then the cut-off point was determined using the ROC curve and the participants were divided into two groups, physically active and inactive people. Indicators such as Height, weight, wrist circumference, neck circumference, waist circumference, hip circumference, body mass index (BMI), waist to hip ratio (WHR), blood pressure, blood lipids and fasting blood glucose of participants were measured by valid methods. Finally, the results were obtained running independent t-test via software SPSS version 22 at the significant level of p<0.05.
  Results The results showed that WHR (p=0.0001), hip circumference (p=0.0001) and BMI (p=0.002) of the physically active participants were lower than inactive participants. However, there were no significant differences (P>0.05) between the wrist and neck circumference, fasting blood glucose, total cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein, low-density lipoprotein and blood pressure systolic and diastolic of the active and inactive participants.
  Conclusion
  Being physically active is associated with body composition improvement. Although neck and wrist circumference did not differ between active and inactive people, based on the gender considerations, it is possible to claim that these two new markers could server as predictors of cardiovascular disease in women.
  Keywords: Neck circumference, Wrist circumference, Active, inactive, Cardiovascular risk factors.
 • Lotfali Bolboli, Reza Farzizadeh * Pages 42-48
  Introduction
  Rapid weight loss in lower weight classes of wrestling tournament is an important issue in the field.
  Purpose
  The aim of this study was to investigate the effects of two types of programs of rapid weight loss on heart muscle cell damage and the related index levels.
  Methodology
  Sixteen young wrestlers (age:18±1.31 years, weight:71.68±13.17 kg, height: 171±6.40 cm) in the form of crossover were randomly divided into two groups (the first group with a weight loss of 2% and the second group with a weight loss of 4% of body weight). Blood samples were analyzed in four stages: before, immediately after, 6, and 24 hours after losing weight. Repeated measures ANOVA was employed and Bonferroni post hoc test was used to analyze the data in various stages.
  Results
  At the end of the study, a significant increase in the amount of CK-MB in the two groups was observed immediately after weight loss (p=.009). However, this association was unstable and 24 hours after the normal weight loss, CK-MB reached its normal level. Also, a significant increase in serum LDH levels was observed in the two groups' weight loss (p=.008), while no changes in CK levels were observed in the two groups.
  Conclusion
  It seems that rapid weight loss by 2% to 4% of body weight can cause serious heart damage. In addition, CK-MB and LDH enzymes showed that rapid weight loss was due to increased levels of these enzymes. Obviously, it is necessary to do further research.
  Keywords: Rapid weight loss, CK, CK-MB, LDH
 • Mirdar SH, Sayyedazizi R, Hedayati M, Arzani A* Pages 49-56
  Introduction
  VEGF plays an important role in angiogenesis. It has been proposed that exercise, curcumin and lead may induce physiological and pathophysiological processes in the lung tissues and may alter VEGF signaling response. The present study was undertaken to investigate the effects of eight weeks of endurance exercise training and curcumin supplementation on VEGF levels in the lung of rats exposed to lead acetate.
  Method
  Sixty male Wistar rats were randomly divided into six groups: lead (L), Curcumin + lead(CL), exercise+ lead(EL), exercise+ curcumin + lead(ECL), vehicle(V) and control(C) groups. Animals in the L, CL, EL and ECL groups received (20 mg/kg) of lead acetate, and EL, ECL groups received curcumin solution (20 mg/kg) through intraperitoneal injection while, those in the V group received ethyl oleat as vehicle. Animals in the E and EC groups were submitted to a progressive running program on a treadmill, 5 times a week for 8 weeks (15-22 m/min, 25-64 min).
  Results
  Results indicated that the lung VEGF levels induced by lead acetate were significantly increased and VEGF lung activity decreased in all groups with the exception of the control group.
  Conclusion
  It seems that the use of curcumin with endurance training can counteract the effects of lead pollution and have a protectiverole.
  Keywords: VEGF, lead, curcumin, endurance training.
 • Omidali F*_Saremi A _Shavandi N_Moazami Godarzi MR Pages 57-65
  Introduction
  Physical fitness and physical structure has an important role in the success of athletes. To have knowledge of body characteristics and to know the physiological aspects of the body is important in every sport and for every athlete. This study was conducted to explore the anthropometric characteristics, physical fitness and body composition of adolescent Iranian girls’ volleyball players and provide a model using Data Envelopment Analysis (DEA).
  Methods
  172 female volleyball players from many provinces of the country participated in the study with the age range of (15.33 ± 1.5) years.The body composition factors which were measured were weight, body mass index, fat, WHR, fat-free mass and anthropometric parameters: height, arm length and leg length. Physiological variables and physical fitness including power (vertical jump), agility, flexibility, shoulder rotation, grip strength, sit-up and aerobic capacity were also measured. Pearson correlation coefficient, Descriptive Statistics and mathematical methods (DEA) was used for data analysis (P≤0/05).
  Results
  Data showed that there were significant differences between jumping leg length, body fat percentage, body mass index and fat percentage and flexibility. Compared to some previous studies, the participants had more strength and shoulder rotation and had lower aerobic capacity, Sit-up, power (vertical jump), height, weight and body fat percentage.According to the DE results, 84% of the participants were diagnosed as efficient.
  Conclusion
  The results of this study could be a suitable model for talent identification and selection of volleyball players.
  Keywords: Volleyball, body composition, anthropometric characteristics, data envelopment analysis.