فهرست مطالب

نشریه مراقبت اورژانس
پیاپی 3 (پاییز 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/09/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • راحله امیری ، مینا گایینی* ، هدی احمری طهران ، سمیه مومنیان صفحات 1-10
  زمینه و هدف
  مراقبت اساس حرفه پرستاری است و برای مواجهه با مشکلات اخلاقی در امر مراقبت از بیماران، نیاز است که پرستاران از سطح استدلال اخلاقی بالایی برخوردار باشند. استدلال اخلاقی همان توانایی فرد برای قضاوت درست در مواجهه با مسائل اخلاقی مطرح می شود. با توجه به ضرورت بکارگیری استدلال اخلاقی در جهت مراقبت اخلاق محور، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط استدلال اخلاقی با رفتار مراقبتی پرستاران اورژانس صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه، یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود. 272 پرستار به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد رفتار مراقبتی و پرسشنامه آزمون معمای اخلاقی Crisham استفاده شد. داده های مطالعه با آمار توصیفی، آزمون های تی مستقل، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره از طریق نرم افزار SPSS (V20) تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره تفکر اخلاقی پرستاران 22/7±10/45، میانگین نمره ملاحظات بالینی 72/3±67/21 و میانگین نمره رفتار مراقبتی پرستاران 42/0±65/4 بدست آمد. در تحلیل چند متغیره رابطه مثبت و معنی دار آماری بین استدلال اخلاقی و رفتار مراقبتی (019/0β=، 001/0p<) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه مستقیم استدلال اخلاقی با رفتار مراقبتی به نظر می رسد ارتقای استدلال اخلاقی پرستاران می تواند در ارتقای عملکرد بهتر آنان و افزایش کیفیت مراقبت موثر باشد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری اخلاقی، استدلال اخلاقی، رفتار مراقبتی، پرستاری، بخش اورژانس
 • سارا صادقی محمدی ، محمدرضا دین محمدی* صفحات 11-17
  زمینه و هدف
  تروما به عنوان یک مشکل در حیطه سلامت است که آمار آن در سراسر جهان در حال افزایش است. استفاده از روش های پیشگیری کننده در زمینه تروما زمانی موثر واقع می شود که اطلاعات درستی از انواع تروما و عوامل مرتبط با آن در دسترس باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های افراد ترومایی، انواع تروما و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی مراجعه کننده به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، داده های جمعیت شناختی و عوامل مرتبط با تروما از طریق برگه داده از 154 بیمار ترومایی که در فاصله زمانی اول آذر تا پایان اسفند ماه سال 1396 به بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی مراجعه نموده بودند، جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 و با روش های آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد بین نوع تروما و جنسیت رابطه معنی داری از نظر آماری وجود دارد (047/0p=) و همه گروه های سنی در معرض خطر یکسان برای تصادف با وسیله نقلیه موتوری در جاده های بین شهری نسبت به سایر انواع مکانیسم تروما هستند (039/0p=). از لحاظ علل تروما، تصادفات رانندگی با 9/53 درصد، سقوط از ارتفاع با 6/28 درصد و صدمات مربوط به له شدگی بافت با 4/10 درصد موارد شایع ترین علل تروما به حساب آمدند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که ثبت اطلاعات بیماران ترومایی می تواند به عنوان یک اولویت در مواجه با تروما مد نظر قرار گیرد. انجام مداخلات پیشگیرانه برای انواع مختلف علل و مکانیسم های تروما لازم می باشد و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بیمارستانی و پیش بیمارستانی می تواند بار آسیب زایی آن را بر نظام سلامت کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ویژگی جمعیت شناختی، تروما، مراقبت اورژانس، مراقبت پیش بیمارستانی، خدمات پزشکی اورژانس
 • عباس داداش زاده ، آزاد رحمانی ، اباذر فتحاللهزاده* ، مصطفی قاسم پور ، جواد دهقان نژاد صفحات 18-27
  زمینه و هدف
  حرفه فوریت های پزشکی بطور ذاتی استرس زا است. تکنسین های فوریت پزشکی استرس های زیادی را به جهت محیط کاری و شرایط بیماران تجربه می نمایند. میزان مواجهه با عوامل استرس زا بر سلامت پرسنل و مراقبت بیماران اثر گذار است. هدف این مطالعه تعیین میزان مواجهه با عوامل استرس زا در بین تکنسین های فوریت پزشکی آذربایجان شرقی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی 320 تکنسین از 98 پایگاه اورژانس آذربایجان شرقی شرکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی میزان مواجهه با عوامل استرس زا استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد از میان 45 عامل استرس زای شغلی تجربه شده، میانگین میزان مواجهه 79/2 از پنج بود. بیشترین میانگین میزان مواجهه با عوامل استرس زا شامل انتقال بیماران بدحال با آمبولانس با میانگین 76/3 بود و کمترین میانگین میزان مواجهه؛ مربوط به عدم اطلاع از کاربرد صحیح تجهیزات با میانگین 06/2 گزارش شد. همچنین بین میزان مواجهه با عوامل تنش زای شغلی با تعداد ماموریت، مدرک تحصیلی و نوع استخدام ارتباط معنی داری دیده شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه میزان مواجهه با عوامل استرس زا در بین پرسنل فوریت های پزشکی در حد متوسط به بالا بود. شناسایی میزان مواجهه با عوامل استرس زا می تواند در برنامه ریزی و پیشگیری در جهت کاهش میزان مواجهه و کنترل استرس در بین تکنسین های فوریت پزشکی موثر باشد.
  کلیدواژگان: استرس، مواجهه، تکنسین های فوریت پزشکی، اورژانس پیش بیمارستانی
 • ارزو صفایی نژاد ، منصوره سپهری نیا ، لیلا رستگاری ، رقیه خرقانی* صفحات 28-37
  زمینه و هدف
  با شناسایی عوامل خطر مادر و نوزادی و انجام احیای به موقع در زمان تولد، می توان از آسیفکسی که سومین علت مرگ نوزادان در جهان است، پیشگیری کرد. این مطالعه به منظور تعیین نیاز به احیاء نوزاد و عوامل مرتبط با آن در زایشگاه های استان زنجان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی که به مدت دو سال انجام شد، شیوع و عوامل خطر احیای نوزادان، مراحل احیاء و پیش آگهی کوتاه مدت آن استخراج شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره، توسط نرم افزار SPSS Ver. 18 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 9/9 درصد نوزادان نیاز به احیاء پایه و 5/1 درصد نیاز به احیاء پیشرفته داشتند. زایمان به روش سزارین و زایمان طبیعی به وسیله ابزارهای کمکی از قبیل فورسپس و واکیوم، داشتن بیماری در مادر و انجام مداخلات حین زایمان، احتمال نیاز به احیاء نوزاد را افزایش داد. به ازای هر هفته افزایش سن بارداری و هر گرم افزایش در وزن نوزاد و افزایش تحصیلات مادر احتمال نیاز به احیای نوزاد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نوع زایمان، بیماری های دوران بارداری مادر، مداخلات حین زایمان، عوامل دموگرافیک مادری، سن بارداری و تولد نوزاد در هنگام تولد از مهمترین عوامل خطر مرتبط با احیاء نوزاد بود. شناسایی عوامل پیشگویی کننده احتمال نیاز به احیاء در نوزاد، به جهت انجام برنامه ریزی و مداخله موثر حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: زایشگاه، عوامل مادری، عوامل نوزادی، احیاء، زنجان
 • منصور دیانتی ، محمد عبدی ، اسماعیل عزیزی فینی ، حمدلله حسینی* صفحات 38-47
  زمینه و هدف
  در تیم سلامت اولین مواجهه با موارد قانونی توسط کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی صورت می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت دانش، نگرش و عملکرد کارکنان فوریت های پزشکی کاشان در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی در سال 1396 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - مقطعی با مشارکت 110 نفر از کارکنان فوریت های پزشکی کاشان با استفاده از سرشماری انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته دانش، نگرش و عملکرد جمع آوری گردید. پرسشنامه محقق ساخته شامل 42 سوال که 10 سوال مربوط به بخش دانش، 10 سوال مربوط به بخش نگرش و 22 سوال مربوط به بخش عملکرد بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری T، مجذور کای و ANOVA از طریق نرم افزارSPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمرات دانش کارکنان فوریت های پزشکی در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی 14/2±69/5، نگرش 26/9±95/30 و عملکرد 40/4±95/14 بود. یافته ها نشان داد وضعیت دانش، نگرش و عملکرد با سطح تحصیلات (001/0P<) و نوع استخدام (01/0P<) ارتباط دارد و با تاهل، سن، سابقه، نوع مدرک تحصیلی ارتباط ندارد.
  نتیجه گیری
  دانش، نگرش و عملکرد کارکنان فوریت های پزشکی کاشان در خصوص موضوعات مرتبط با پزشکی قانونی در سطح متوسطی قرار داشت. روزآمدسازی دانش، نگرش و عملکرد کارکنان فوریت های پزشکی در این زمینه برای کمک در کشف و یا روشن سازی پرونده های پزشکی قانونی و محافظت از آثار و شواهد مربوطه اهمیت به سزایی دارد.
  کلیدواژگان: پزشکی قانونی، فوریت های پزشکی، دانش، نگرش، عملکرد، کاشان
 • معصومه اکبری ، لیلا طاهری ، سمیه مومنیان ، لیلا نادری* صفحات 48-58
  زمینه و هدف
  بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس نیاز به اقدامات درمانی فوری توسط پرسنل بخش اورژانس دارند. مدیریت زمان در ارائه خدمات درمانی بسیار حیاتی و کوتاهی از آن می تواند جان بیماران را به خطر اندازد. این مطالعه با هدف تعیین شاخص های زمانی و عوامل مرتبط با آن در بخش اورژانس بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 250 بیمار مراجعه کننده به بخش اورژانس به صورت نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها فرم بازنگری شده "زمانی و گردش کار خدمات اورژانس" و زمان سنج بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های ناپارامتری من ویتنی و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  زمان ورود بیمار تا تریاژ 2/13±2/7 دقیقه، زمان تریاژ تا ویزیت پزشک 8/37±3/21 دقیقه، زمان ویزیت پزشک تا تعیین تکلیف 5/40±9/28 ساعت، زمان تعیین تکلیف تا خروج 5/60±8 ساعت و زمان کل ورود تا خروج از بخش 07/17±4/15 ساعت بدست آمد. میانگین زمان های مورد بررسی بر حسب تاهل، شدت بیماری و علت بیماری اختلاف معنی داری (05/0>p) داشتند به طوری که بیشترین میانگین زمان کل ورود تا خروج در گروه بیماران متاهل، بیماران با شدت بیماری فوری و علت داخلی اتفاق افتاده بود.
  نتیجه گیری
  رعایت شاخص های زمانی در بخش های اورژانس بیمارستان ها به مدیریت زمان مسئولین نیاز دارد. رسیدن به استاندارد بین المللی نیازمند اصلاح خطی مشی ها، اصول و فرایندهای اجرایی مدیریت بیمارستان است. سیاست گذاری باید بر پایه ی سازماندهی اقدامات درمانی و پیشگیری از ازدحام و جلوگیری از اثرات نامناسب آن بر مراقبت بیماران بنا شود.
  کلیدواژگان: زمان انتظار، بخش اورژانس، شاخص های زمانی، عوامل مرتبط
 • نیره گرجانی *، هوشیار مولایی، رمضان فلاح، بهاره مشهدی زاده، علیرضا خالقی خرمی صفحات 59-65
  زمینه و هدف
  آموزش دانشجویان پزشکی در رابطه با مدیریت بیماران اورژانس و چگونگی عملکرد آنان در شرایط مختلف اورژانس اهمیت حیاتی دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر آموزش های بخش طب اورژانس در ارتقاء آمادگی بالینی و رضایت کارورزان دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال1394 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی-مقایسه ای بود که 56 نفر از کارورزان پزشکی در دوره یک ماهه طب اورژانس در مرکز آموزش و درمانی آیت الله موسوی مورد بررسی قرار گرفتند. کارورزان در این دوره یک ماهه در کلاس های نظری و کارورزی در بخش های اورژانس حضور پیدا کردند. آمادگی بالینی و رضایت آنها از کارورزی قبل و بعد از دوره با ابزارهای یکسان مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله باهم مقایسه شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط سه نفر از متخصصان طب اورژانس دانشگاه انجام گردید و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که حدود 82 درصد بدست آمد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T زوجی و نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون کارورزان 84/1±3/9 و میانگین و انحراف معیار نمرات پس آزمون کارورزان 94/1±73/13 تفاوت معنی دار (001/0>P) داشته است. در همه موارد نمرات پس آزمون به طور معنی داری بالاتر از نمرات پیش آزمون بود. 9/66 درصد از کارورزان از دوره طب اورژانس، رضایت خوب تا عالی داشتند.
  نتیجه گیری
  آموزش های تئوری و عملی در بخش اورژانس بر آمادگی بالینی کارورزان تاثیر داشته است و اکثریت کارورزان از آموزش های این بخش رضایت داشتند.
  کلیدواژگان: طب اورژانس، کارورز، ارزیابی، رضایتمندی، آمادگی بالینی
 • مریم اقامحمدی، مرضیه برزگر، فریبا طیبی اراسته، مهدی مولوی وردنجانی * صفحات 66-73
  زمینه و هدف
  بیوتروریسم یک مسئله بهداشتی مهم در سطح جهان است. میزان آمادگی برای کاهش مرگ های ناشی از حملات بیوتروریستی بستگی به دسترسی به منابع و نیروهای کارآمد دارد. بهترین روش دفاع، بالا بردن سطح اطلاعات دفاعی مردم است. در این میان افزایش آگاهی دانشجویان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بیوتروریسم از طریق کارگاه و کتابچه آموزشی بر آگاهی دانشجویان پرستاری می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 90 دانشجوی سال مقطع کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی همدان بصورت قبل و بعد انجام شد. دانشجویان به روش تخصیص تصادفی ساده در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان آگاهی دانشجویان پرستاری ازحیطه های مختلف بیوتروریسم ارزیابی گردید. مداخله به صورت برگزاری کارگاه آموزشی و همچنین ارائه کتابچه آموزشی بود. دو هفته بعد از آموزش مجددا پرسشنامه تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس آزمون تی زوجی میانگین نمرات آگاهی دانشجویان در مورد بیوتروریسم قبل و بعد از آموزش در گروه مداخله به طور معنی داری متفاوت بوده است (001/0>P). اما میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش در کنترل تفاوت معنی داری نداشته است (504/0p=) . نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمرات آگاهی دانشجویان قبل از آموزش در دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است (253/0p=)، اما میانگین نمرات بعد از آموزش در دو گروه متفاوت بوده است و به صورت معنی داری در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بوده است (001/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و مطالعات مشابه، آموزش منجر به افزایش سطح آگاهی دانشجویان پرستاری در زمینه حملات بیوتروریسمی می شود.
  کلیدواژگان: بیوتروریسم، آموزش، دانشجویان، پرستاری، آگاهی
 • مه ناز محمدخانی*، تورج محمدیاری، مسعود خداویسی، رویا امینی، منوچهر کرمی صفحات 74-81
  زمینه و هدف
  ارائه خدمت در اورژانس پیش بیمارستانی همواره کارکنان را در معرض خطر ابتلا به بیماری های عفونی و گسترش عفونت در جامعه قرار می دهد. رعایت احتیاطات استاندارد یک بخش اساسی در عملکرد این کارکنان می باشد. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آگاهی و عملکرد کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی در زمینه احتیاطات استاندارد کنترل عفونت صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی- تحلیلی بر روی 160 نفر از کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شاغل در بخش عملیات شهرستان همدان و استان کرمانشاه انجام گرفت. نمونه های مورد پژوهش به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده ازپرسشنامه ای پایا و روا درخصوص سنجش آگاهی و عملکرد این کارکنان درزمینه احتیاطات استاندارد کنترل عفونت جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزارSPSS نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سن افراد مورد پژوهش 38/7±24/33 بود. بیش از یک سوم افراد (37/34 درصد) سابقه نیدل استیک داشتند. ارتباط معنی داری بین آگاهی و عملکرد کارکنان (05/0<p) مشاهده نشد ولی بین متغیر آگاهی با رشته تحصیلی و سطح تحصیلات ارتباط معنی دار(05/0>p) بود. میانگین نمره آگاهی نمونه ها در مورد احتیاطات استاندارد کنترل عفونت (28/15±15/47) در حد ضعیف بود و میانگین نمره عملکرد نمونه ها در حد متوسط (87/11±46/56) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه اکثر کارکنان آگاهی و عملکرد خوبی نسبت به اصول پیشگیری از عفونت ها نداشتند؛ بنابراین توجه بیشتر مسئولین به طراحی اقدامات لازم در جهت آموزش کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی ضروری است.
  کلیدواژگان: فوریت های پزشکی، کنترل عفونت، احتیاطات استاندارد
|
 • Raheleh Amiri , Mina Gaeeni*, Hoda Ahmari , Somayeh Momenyan Pages 1-10
  Background and Objectives
  Caring is the core of the nursing profession, and in order to deal with ethical problems in caring for patients, nurses need to enjoy a high level of moral reasoning. Moral reasoning is the ability of the person to judge correctly in the face of ethical issues. This study aimed to determine the relationship between ethical reasoning and care behaviors of nurses in the emergency department due to the necessity of using ethical reasoning for ethical-based care.
  Materials and Methods
  Through descriptive-analytic cross-sectional study 272 nurses participated in the study using the convenience method. Data were gathered using demographic information questionnaire, standard care behavior questionnaire, and Crisham’s nursing dilemma test. Data were analyzed by descriptive statistics, independent t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and multivariate regression using SPSS software ver. 22.
  Results
  The mean scores of nurses’ ethical thinking, clinical considerations and nurses’ caring behavior were 45.10±7.22, 21.67±3.72 and 4.65±0.42, respectively. In multivariate analysis, a positive and significant relationship was found between moral reasoning and care behavior (β=0.019, p<0.001).
  Conclusion
  Due to the direct relationship between ethical reasoning and care behavior, it seems that promoting ethical reasoning of nurses can be effective in promoting their better performance and increasing the quality of care.
  Keywords: ethical decision-making, moral reasoning, caring behavior, nursing, emergency department
 • Sara Sadeghi mohammadi , Mohammadreza Dinmohammadi * Pages 11-17
  Background and Objectives
  Trauma is a health problem that is increasing throughout the world. The use of preventive methods in the field of trauma will be effective when the correct information about the types of trauma and their related factors are available. The aim of this study was to determine the characteristics of trauma patients, types of trauma and their related factors in trauma patients referred to the emergency department of Ayatollah Mousavi teaching hospital affiliated to the Zanjan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, demographic data and trauma-related factors were collected through data sheets of 154 trauma patients who referred to the emergency department of Ayatullah Mousavi's Emergency Department between November 22, 2017, till March 20, 2018. Data were analyzed by SPSS software version 21 using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results of this study showed that there is a significant statistical relationship between the type of trauma and gender (p=0.047), and all age groups are at the same risk for motor vehicle crashes on intercity roads than other types of trauma mechanism (p=0.039). In terms of causes of trauma, motor vehicle crashes with 53.9%, falling with 28.6%, and injuries due to tissue crush with 10.4% were the most common causes of trauma.
  Conclusion
  The results of the study showed that trauma patients’ recorded data may be considered as a priority in dealing with trauma. Preventive interventions are required for a variety of causes and mechanisms of trauma and promoting the quality of hospital and pre-hospital services can reduce its harmfulness burden on the health system.
  Keywords: demographic characteristics, trauma, emergency care, prehospital care, emergency medical services (EMS)
 • Abbas Dadashzade , Azad Rahmani , Abazar Fathollahzad*, Mostafa Gasempor , Javad Dahgannejad Pages 18-27
  Background and Objectives
  Emergency medical profession is inherently stressful; medical emergency technicians experience a lot of stress due to the workplace and conditions of patients. The rate of exposure to stressors effects on the staff’s health and patients’ care. This study aims to determine the rate of exposure to stressors among EMTs in the East Azerbaijan province.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 320 EMT from 98 emergency departments of East Azerbaijan province participated. To collect data, stressor exposure questionnaire were used. Data were analyzed by SPSS software and using descriptive and inferential statistics.
  Results
  The results of this study showed that among 45 experienced occupational stressors, the mean rate of exposure was 2.79 out of 5. The highest mean rate of exposure to stressors was 3.76 which included the transfer of critical ill patients with ambulance to the emergency departments and the lowest mean rate of exposure was 2.06 which included the lack of knowledge in utilizing the equipment appropriately. Also, there was a significant relationship between the rate of exposure with occupational stressors and the number of missions, educational qualifications and employment type.
  Conclusion
  In this study, rate of exposure to stressors was moderately high among emergency medical staff. Identifying the rate of exposure to stressors can be effective in planning and prevention in order to reduce and control the rate of exposure to stress among emergency medical technicians.
  Keywords: stress, exposure, emergency medical technician, emergency, pre-hospital care
 • Arezoo Safaei Nezhad , Mansoreh Sepehri nia , Leila Rasteghari , Roghayeh Kharaghani * Pages 28-37
  Background and Objectives
  Identifying maternal and neonatal risk factors and timely resuscitation at birth can lead to the prevention of asphyxia, which is the third leading cause of neonatal death in the world. Therefore, this study was conducted to determine the need for neonatal resuscitation and its related factors in the delivery rooms of hospitals in Zanjan province.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed in two years. The prevalence and risk factors of neonatal resuscitation, resuscitation processes, and its short term prognosis were extracted. Data were analyzed by using univariate and multivariate logistic regression with SPSS18 software.
  Results
  Results showed that 9.9% of newborns needed initial resuscitation and 1.5% needed advanced resuscitation. Cesarean delivery and normal delivery by means of forceps or vacuums, maternal diseases, and interventions during labor increased the chance for the need of resuscitation. Also, for each week increase in the gestational, one gram increase in newborn weight, and an mother educational level the probability of the need for a newborn resuscitation is reduced.
  Conclusion
  Delivery type, maternal underlying diseases, interventions during labor, maternal demographic factors, gestational age and newborn’s weight were the most important risk factors associated with the need for resuscitation. Identifying the predictors need for newborn resuscitation is important for planning and effective interventions.
  Keywords: delivery room, maternal factors, neonatal factors, resuscitation, Zanjan
 • Mansour Dianti , Mohammad Abdi , Ismail Azizi Fini , Hamdollah Hosseini * Pages 38-47
  Background and Objectives
  In the healthcare team, the pre-hospital emergency medical technicians are the first individuals who encounter forensic issues. This study aims to determine the status of knowledge, attitude, and performance of emergency medical technicians on forensic issues in Kashan, 2017.
  Materials and Methods
  This descriptive study was conducted with the participation of 110 emergency medical technicians in Kashan through using a census. Data were collected by using demographic characteristics and a researcher- made knowledge, attitude and performance questionnaire. The researcher-made questionnaire consisted of 42 questions, and each of knowledge, attitude and performance section had 10,10, and 22 questions, respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics, t-test, chi-square and ANOVA and SPSS 16 software.
  Results
  This research shows that the mean scores of knowledge, attitude, and performance of emergency medical technicians on forensic issues were 5.69 ± 2.14, 30.95 ± 9.26 and 14.95 ± 4.40, respectively. Findings indicated that knowledge, attitude, and performance status are significantly related to educational level (P <0.001) and type of employment (P <0.01) and have no relationship with age, background, and type of education.
  Conclusion
  Knowledge, attitude, and performance of Kashan medical emergency technicians related to forensic issues were at a medium level. Updating the knowledge, attitude, and performance of emergency medical technicians in this area is important to discover or to clarify forensic records and to protect the relevant evidence.
  Keywords: forensic medicine, medical emergency, knowledge, attitude, performance, Kashan
 • Masoumeh Akbari , Liela Taheri , Somayeh Momeniyan , Liela Naderi * Pages 48-58
  Background and Objectives
  Patients referred to emergency departments need immediate medical proceedings by personnel of the emergency department. Time managing is vital to present medical service and its failure can endanger patients' lives. This study aimed to determine time indices and its related factors in the emergency department of selected hospitals of Qom University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytic study, 250 patients who referred to the emergency department were selected by convenience sampling. The tool for collecting data was the revised form of "time indices and workflow of emergency services" and chronometer. Data were analyzed by SPSS Ver. 23 non-parametric tests including Mann Whitney and Kruskal Wallis.
  Results
  Patient’s entry time to triage was 7/2±13/2 minutes, time of triage to doctor's visit was 21/3±37/8 minutes, time of physician’s visit to decision making was 28/9±40/5 hours, time of decision making till departure was 8±60/5 hours, and total time of arrival at and departure from the department was 15/4±17/07 hours. There were significant differences between the mean of the studied time in terms of marital status, severity of illness and cause of illness (p <0.05), so that the highest mean of total arrival time till departure was in married patients, and patients with urgent and internal causes.
  Conclusion
  Observing time indices in emergency departments of hospitals requires time management of the authorities. Achieving an international standard requires to reform the policies, principles and hospital management executive processes. Policy-making should be based on organizing therapeutic measures, preventing congestion and preventing from its adverse effects on patient care.
  Keywords: waiting time, emergency department, time indices, related factors
 • Nayereh Gharjani *, Hooshyar Molaie, Ramazan Fallah, Bahareh Mashhadi zadeh, Alireza Khalrghi khorrami Pages 59-65
  Background and Objectives
  Educating medical students on how to manage emergency patients and how to perform in emergency situations is critical. The aim of this study was to evaluate the effect of emergency department training on promoting clinical preparedness and satisfaction of medical interns in the Emergency Department of Ayatollah Mousavi, teaching hospital of Zanjan University of Medical Sciences in 2015.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-comparative study in which 56 medical interns were studied during one month of emergency medicine course at Ayatollah Mousavi as a teaching hospital. In this one-month course, interns attended the theoretical and internship classes in the emergency department. Clinical preparedness and their satisfaction from internship before and after the course were evaluated with the same tools and the results were compared. Content validity of the questionnaires was reviewed by 3 medical emergency specialists and Cronbach’s alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire, which was 82%. Data were analyzed by using descriptive statistics and paired t-test through SPSS software version 16.
  Results
  The results showed that the mean and standard deviation of interns' pre-test scores (9.3 ± 1.84) and the mean and standard deviation of post-test scores (13.73±1.94) were significantly different (P< 0.001). In all cases, post-test scores were significantly higher than pre-test scores. 66.9 percent of the interns had from good to excellent satisfaction from the medical emergency course.
  Conclusion
  Theoretical and practical education in the emergency department affected clinical interns' preparedness and the majority of interns were satisfied with the education of this department.
  Keywords: emergency medicine, interns, assessment, satisfaction, clinical preparedness
 • Maryam Aghamohammadi, Marzieh Barzegar, Fariba Tayebi arasteh, Mehdi Molavi vardanjani * Pages 66-73
  Background and Objectives
  Bioterrorism is an important health issue worldwide. The readiness to reduce death due to bioterrorist attacks depends on access to efficient resources and forces. The best way to defend is to raise the level of people's defense knowledge. Meanwhile, increasing students' knowledge is of paramount importance. Therefore, the present study aims to determine the effect of bioterrorism education through holding a workshop and offering an educational manual on nursing students’ knowledge.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study was carried out on 90 undergraduate nursing students of Hamedan nursing and midwifery. Students were randomly assigned to two groups of intervention and control. Firstly, using a researcher-made questionnaire, the knowledge of nursing students from different areas of bioterrorism was evaluated. The intervention was in the form of holding a workshop and offering a manual. Two weeks after education, the questionnaire was completed and evaluated again.
  Results
  Based on the paired t-test, the mean scores of students' knowledge about bioterrorism before and after education were significantly different in the intervention group (P<0.001).But there was no significant difference between mean scores of the control group before and after education (p=0/504). The results of independent t-test showed that there was no significant difference in the mean scores of students’ knowledge before education in both intervention and control groups (p=0.253). But the mean scores after education were different in the two groups and were significantly higher in the intervention group than the control group (P<0.001).
  Conclusion
  According to the results of this and similar studies, education contributes to the increase in nursing students ‘knowledge about bioterrorism attacks
  Keywords: bioterrorism, education, students, nursing, knowledge
 • Mahnaz Mohamadkhani *, Touraj Mohamadyari, Masoud Khodaveisi, Roya Amini, Manoocher Karami Pages 74-81
  Background and Objectives
  Offering pre-hospital emergency services always puts staff at the risk of contracting or spreading infectious diseases in the community. Compliance with standard precautions is an essential part of the performance of these staff. The purpose of this study was to measure the knowledge and performance of pre-hospital emergency staff regarding infection control standard precautions.
  Materials and Methods
  This cross-sectional analytical study was carried out on 160 pre-hospital emergency staff working in emergency operations unit of Hamedan and Kermanshah provinces. Convenience sampling was used in this study. Data was collected using a reliable and valid questionnaire on knowledge and performance of these staff regarding infection control standard precautions. Data were analyzed by SPSS software version 21.
  Results
  The mean age of the individuals was 33.24±7.38. More than one-third of individuals (34.37%) had a history of the needle stick. There was no significant relationship between knowledge and performance (p<0.05), but there was a significant relationship between the knowledge variable and the level of education (p<0.05). The mean knowledge score of the samples regarding infection control standard precautions was 47.15±15.28 at a low level and the mean score of the performance of the sample was 56.66±11.87 at a moderate level.
  Conclusion
  According to the results of this study, most of the staff did not have good knowledge and performance regarding the principles of infection prevention. Therefore, authorities should pay more attention to take necessary measures for the education of pre-hospital emergency staff.
  Keywords: medical emergencies, infection control, standard precautions