فهرست مطالب

 • پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • بلقیس باورصاد *، فرجاللهرحیمی، سیمین سرداری کرمانی صفحات 1-26
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکت های بزرگ تولیدی استان خوزستان، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کاربردی را 180 شرکت تولیدی بزرگ و فعال موجود در استان خوزستان تشکیل می دهد. واحد آماری جامعه، مدیران تولید/مالی آن شرکت هاست که 123 شرکت با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ای در اختیار مدیر تولید/مالی هر یک از شرکت ها قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه داته (2013) و اینمان و همکاران (2011) است که روایی محتوای آن را خبرگان و استادان دانشگاهی تایید کردند و روایی سازه آن، از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 18 و روش مدل سازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که اقدامات مدیریت زنجیره تامین بر پاسخگویی زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد و پاسخ گویی زنجیره تامین بر مزیت رقابتی و مزیت رقابتی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
  کلیدواژگان: اقدامات مدیریت زنجیره تامین، پاسخگویی زنجیره تامین، مزیت رقابتی، عملکرد مالی
 • محمد فاریابی، مهسا محمدنام دار * صفحات 27-49
  فرانشیز سریعترین شکل خرده فروشی رو به رشد و روش محبوب و فراگیری برای مدیریت رشد کارآفرینانه در جهان است. ایجاد و حفظ روابط مستحکم با فرانشیزگیرندگان یکی از چالش های اصلی پیش روی فرانشیزدهندگان بوده و یکی از عوامل کلیدی موفقیت سیستم های فرانشیز، توجه به انتظارات فرانشیزگیرندگان است. با این حال تفاوت مهم بین انواع انتظارات در ادبیات فرانشیز نادیده گرفته شده است. انتظارات شامل دو دسته انتظارات هنجاری (سطح کلان) و انتظارات قابل پیش بینی (سطح خرد) است. در نتیجه این تحقیق بر آن است تا تاثیر همزمان (عدم) تصدیق هر دو نوع انتظارات هنجاری و انتظارات قابل پیش بینی فرانشیز گیرنده را در روابط فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرندگان او بسنجد. بدین منظور، 304 نمایندگی شرکت های بیمه توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و پاسخگویی به سوالات پژوهش به روش مدل یابی معادلات ساختاری ، از نرم افزارهای SPSS 22 وLISREL 8. 5 استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تاثیر مثبت باز بودن ارتباطات و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده را بر رضایت او از روابط تایید کرد و تاثیر منفی همین عوامل را بر تعارض ادراک شده توسط وی نشان داد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع است که باز بودن ارتباطات، و حمایت ادراک شده توسط فرانشیزگیرنده، از طریق متغیر میانجی (عدم) تصدیق انتظارات هنجاری و قابل پیش بینی، روی تعارض ادراک شده توسط وی و رضایت او از روابط، تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: انتظارات قابل پیش بینی، انتظارات هنجاری، (عدم) تصدیق انتظارات، فرانشیز
 • نرجس قاسم نیا عربی، عبدالحمید صفایی قادی کلایی * صفحات 51-69
  در حال حاضر در نظام بانکداری، عدم بازپرداخت تسهیلات به یکی از بزرگ ترین مسائل تبدیل شده است و به دلیل عدم وجود یک سیستم مناسب برای تخصیص تسهیلات، بانک ها و موسسات مالی دچار مشکلات عدیده ای ازجمله افزایش حجم مطالبات معوق شده اند. نظر به اهمیت ریسک اعتباری، بانک های تجاری در سطح دنیا درگذشته اغلب از روش قضاوتی برای تعیین ریسک استفاده می نمودند، لکن استفاده از این روش ها با توجه به توان محدود انسان ها در تحلیل هم زمان فاکتورهای مختلف موثر بر ریسک اعتباری در مقایسه با روش های آماری و هم چنین روش های هوش مصنوعی از کارایی کمتری برخوردار است. به همین منظور این تحقیق درصدد است تا کارایی مدل رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی را در تشخیص وضعیت اعتباری مشتریان بانک در فاصله زمانی سال 1388-1392 بسنجد. بررسی نتایج نشان داد که دقت کل مدل شبکه عصبی در داده های آموزش 87% و رگرسیون لجستیک 2/77% تعیین شده است و خطای نوع اول و دوم در شبکه عصبی به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به روش دیگر کاهش یافته است. با توجه به نتایج نمی توان انتظار داشت مدل های آماری با مفروضات کلاسیک نظیر خطی بودن روابط متغیرها، بتوانند ریسک اعتباری مشتریان را به درستی ارزیابی نماید؛ از این رو بکارگیری یا تلفیق تکنیک های هوش مصنوعی در این مساله ضرورتا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اعتبار سنجی، شبکه عصبی مصنوعی، رگرسیون لجستیک، سیستم بانکی
 • مجید محمدشفیعی *، نگین احقر بازرگان صفحات 71-90
  در عصر جدید که خرید و فروش کالا و خدمات از طریق اینترنت رونق فراوان یافته است، عوامل متفاوتی می تواند بر تصمیم گیری مشتریان در انتخاب شیوه خرید موثر باشد. پس از خرید مشتری از یک فروشگاه، آن فروشگاه باید در راستای وفادار کردن مشتری اقداماتی انجام دهد به گونه ای که موجب قصد خرید مجدد او از فروشگاه شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک و بهبود الکترونیک بر وفادار کردن مشتریان فروشگاه های الکترونیک و قصد خرید مجدد آن ها از همان فروشگاه الکترونیک است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان چند فروشگاه اینترنتی منتخب هستند که نمونه ای تصادفی از میان آن ها انتخاب شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که امنیت اطلاعات و کارایی وب سایت بر کیفیت خدمات الکترونیک تاثیر گذار است. همچنین مسئولیت پذیری، جبران خسارت و ارتباطات بر بهبود الکترونیک تاثیرگذار است. کیفیت خدمات الکترونیک و بهبود الکترونیک نیز به نوبه خود بر وفاداری مشتریان در خرید آنلاین و قصد خدید مجدد الکترونیک آن ها تاثیر گذارند و وفاداری نیز بر قصد خرید مجدد آنلاین تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: بهبود الکترونیک، خرید الکترونیک، قصد خرید مجدد آنلاین، کیفیت خدمات الکترونیک، وفاداری الکترونیک
 • سیدمحمود حسینی امیری *، زهرا خراسانی اجبارکلایی صفحات 91-114
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغیرهای میانجی مزیت رقابتی، شهرت سازمانی و رضایت مشتری در صنایع مواد غذایی شهرستان آمل در سال 94 است. این پژوهش از روش توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. در این راستا 196 نفر از مدیران ارشد شرکت های صنایع مواد غذایی شهرستان آمل به عنوان نمونه موردمطالعه به روش نمونه برداری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع پرسشنامه ای، و روش تحلیل داده ها بر اساس شیوه الگوسازی معادلات ساختاری مبتنی بر ساختار روابط خطی هست. یافته های پژوهش نشان می دهند که سازه مزیت رقابتی نسبت به سازه های رضایت مشتری و شهرت سازمانی از بیشترین شدت رابطه با عملکرد سازمانی برخوردار بوده است. اگرچه مسئولیت اجتماعی سازمانی در این شرکت ها از بیشترین شدت اثر بر میزان رضایتمندی مشتریان در مدل ساختاری برخوردار بوده است. همچنین شهرت و اعتبار و مزیت رقابتی در ارتقای نسبتا اندک عملکرد شرکت و متعاقبا بهبود سطح رضایت مشتری نقش موثری دارند. یافته های این پژوهش می تواند بینش های قوی را به مدیران برای مدیریت عوامل زمینه ساز عملکرد سازمانی در شرایط رکود اقتصادی از طریق بهبود شاخص های مسئولیت اجتماعی سازمانی ارائه نماید.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی سازمان، شهرت سازمانی، رضایت مشتری، مزیت رقابتی، عملکرد شرکت
 • سید محمدباقر جعفری *، زینب یعقوبی جهرمی صفحات 115-134
  مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) مفهومی نوین در رویکرد ارتباط با مشتری است که فلسفه ی آن استفاده از قابلیت رسانه های اجتماعی در جهت جذب و نگهداری حداکثری مشتریان می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر به کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی بر عملکرد رابطه با مشتری می باشد. مدل توسعه داده شده پژوهش، ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی شامل متغیرهای مشتری مداری، به کارگیری فناوری رسانه اجتماعی، طرح های تعامل با مشتری، فرآیندهای اطلاعات ارتباطی و قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی و عملکرد رابطه با مشتری را می سنجد. برای آزمون این الگو، اطلاعات 150 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان های فعال استان فارس در حوزه بازاریابی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. الگوی مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزارWRARP PLS4 و روش تحلیل مسیر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (شامل متغیرهای مشتری مداری، استفاده از فناوری رسانه اجتماعی، طرح های تعامل با مشتری، فرآیندهای اطلاعات ارتباطی و قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی) بر عملکرد رابطه با مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج همچنین حاکی بود که فرایندهای اطلاعات ارتباطی بر قابلیت های مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی تاثیرگذار نیست.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، فناوری رسانه اجتماعی، مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی، عملکرد رابطه با مشتری
 • محمدرضا رضایی، منصوره علی قلی صفحات 135-152
  در جوامع امروزی، در مورد نقش موثر دولت در سیستم اقتصادی، تردیدی وجود ندارد. در هر سیستم اقتصادی دولت و بازار فرآیندهای اقتصادی را تنظیم و هدایت می کنند. سیستم اقتصادی، علاوه بر دولت و بازار، یک عنصر مهم دیگر را نیز در بر دارد: بستر نهادی. بستر نهادی، در واقع حلقه واسط میان دولت و بازار است؛ لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی جایگاه نهادها (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) بر حجم بازرگانی داخلی در اقتصاد ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف در فضای نرم افزار XLSTAT با روش PLSاقدام به اولویت بندی نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بر حجم بازرگانی داخلی نمودیم. نتایج حاکی از این واقعیت بود که به ترتیب نهادهای سیاسی، نهادهای اجتماعی و اقتصادی دارای بالاترین سهم اثرگذاری بر حجم تجارت داخلی می باشند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد مدل، به ترتیب شاخص نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به میزان 42/0، 379/0 و 435/0- درصد بر حجم تجارت داخلی تاثیر معنادار داشتند. بر این اساس با توجه به تاثیر منفی شاخص نهادهای سیاسی بر حجم تجارت داخلی، پیشنهاد می گردد سیاست های گسترش دولت الکترونیک جهت کنترل فساد و شفاف شدن فعالیت های در راستای کار سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نهاد، بازرگانی داخلی، نهاد سیاسی، نهاد اجتماعی، نهاد اقتصادی، PLS
 • پیمان غفاری آشتیانی *، نسیم سادات مهاجرانی صفحات 153-167

  پخش موسیقی در فضای فروشگاه ها یکی از روش های نوین برای جذب مشتری و ماندگاری بیشتر او در فروشگاه است که امروزه خرده فروشی های بزرگ از این روش بسیار استفاده می کنند. در یک محیط خرده فروشی، موسیقی می تواند نقش یک محرک احساسی قوی را نیز داشته باشد.
  این مطالعه در مورد نقش آفرینی موسیقی در تشویق به خرید می باشد. روش تحقیق حاضر، پیمایشی است و با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری به نتیجه رسیده ایم و هدف آن نیز کاربردی می باشد. جامعه آماری آن مشتریان فروشگاه های بزرگ در سطح شهر اراک نیز می باشد که جهت خرید در فضای فروشگاهی حضور داشته و موسیقی پخش شده در فروشگاه را نیز شنیده اند.
  موسیقی به طور مثبت بر روی یکی از مهم ترین بخش های انجام رفتار، یعنی خرید، تاثیر می گذارد مشتریان در هنگام پخش موسیقی در فروشگاه احساس بهتری داشته و زمان بیشتری را در فروشگاه گذرانده و نهایتا خرید بیشتری را انجام می دهند.
  کلیدواژگان: پخش موسیقی، رفتار خرید، شاخص های احساسی، ادراکی مشتری، مدت زمان ماندگاری مشتری در فروشگاه
 • سارا محمدی*، عبدالهادی درزیان عزیزی، فرج الله رحیمی، رزمینا شفیعیان صفحات 169-186
  در دنیای رقابتی کسب و کار امروز، عوامل متعددی بر رفتار خرید مصرف کنندگان و مشتریان تاثیرگذار است. در سال های اخیر تبلیغات ویروسی به عنوان یکی از روش های کارا و اثربخش که می تواند سبب ایجاد آگاهی، علاقه، آزمایش و پذیرش محصول شود، پدیدار شد. تبلیغات ویروسی از طریق انتقال داوطلبا نه پیام تحریک آمیز یک برند از فردی به فرد دیگر به منظور تحت تاثیر قرار دادن یا متقا عد کردن بیننده پیام جهت انتقال آن به دیگران از طریق اینترنت عمل می کند. بنابراین مهمترین هدف این تحقیق بررسی تاثیر محتوای احساسی پیام (خشم، ترس، تنفر، شادی، غم و تعجب) و اعتبار پیام تبلیغات ویروسی (قابلیت اعتماد، تخصص و جذابیت) بر رفتار خرید مصرف کنندگان (قصد و تمایل به خرید، میزان و تکرار خرید) است. در این مطالعه 320 کاربر اینترنتی در شهر اهواز با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های دارای روایی و پایایی بوده که ازطریق ایمیل به همراه فیلم تبلیغاتی کوتاه برای کاربران ارسال شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار ایموس نشان داد که محتوای احساسی پیام (تلفن همراه) و اعتبار پیام تبلیغات ویروسی (در هرسه محصول) بر رفتار خرید مصرف کننده به طور مثبت و معنادار تاثیر می گذارد. همچنین نتایج بیانگر تاثیر منفی و معنادار محتوای احساسی بر رفتر خرید مصرف کننده در دو محصول بیمه عمر و حشره کش الکتریکی است.
  کلیدواژگان: اعتبار پیام، تبلیغات ویروسی، رفتار خرید مصرف کننده، محتوای احساسی
 • علی رضاییان، نوید نظافتی، روح الله باقری * صفحات 187-213
  پژوهش حاضر با هدف مدلسازی عوامل موثر بر شبکه های دانش در شرکت های دانش بنیان انجام شده است. از نظر روش شناسی، این پژوهش از نوع ترکیبی - اکتشافی بوده به همین منظور با ترکیبی از روش های کمی و کیفی و با تکیه بر نظر خبرگان عوامل موثر در شکل گیری شبکه های دانش و روابط بین آنها در شرکت های دانش بنیان، شناسایی و رتبه بندی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، در مرحله کیفی از روش تحلیل محتوا و در مرحله کمی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد، توسعه فرآیندهای مدیریتی بیشترین تاثیر را در شکل گیری شبکه های دانش دارند و تاثیر پذیرترین عامل ها نیز در سطح نخست از مدل قرار دارند که شامل نوع دانش، عوامل فرهنگی، ساختارهای سازمانی و سازوکارهای ارتباطی می باشند. پیشنهاد می شود در حوزه پژوهش و فناوری و حتی در حوزه های عملیاتی دیگر، نیز شبکه های دانش بین سازمانی با مدل طراحی شده در این تحقیق، جایگزین طرح ها و پروژه های پراکنده فعلی مدیریت دانش شود.
  کلیدواژگان: شرکت های دانش بنیان، شبکه های دانش، مدلسازی ساختاری تفسیری، تحلیل محتوا
 • مهدی سبک رو، هوشمند باقری قره بلاغ *، محمدرضا غلامی صفحات 215-242
  تبلور نگرش انسان ها در رفتارهای آنها؛ نگاهی است که اندیشمندان رفتاری از گذشته های دور نسبت به رفتارهای انسانی بیان نموده اند؛ علیرغم این موضوع، برخی مطالعات تجربی و بررسی رفتارهای انسانی، نتایج متفاوتی را نشان داده و به نوعی ناهمسانی بین نگرش و رفتار اشاره کرده اند. مطالعه حاضر، درصدد بررسی عوامل موثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید و قصد خرید مجدد مصرف کنندگان نسبت به فرآورده های لبنی کاله است. تحقیق حاضر، جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش 390 نفر از مصرف کنندگان فرآورده های لبنی کاله در شهر ارومیه می باشند که به روش نمونه گیری کوکران انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده های میدانی از پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart - Pls استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ خرید خردمندانه، تمایل به خرید تفننی و تمایل به مصرف لذت جویانه بر ناهمسانی شناختی تاثیر معکوس و معناداری داشته و بین مشارکت در محصول و نگرانی بعد از خرید با ناهمسانی شناختی تاثیر مثبت و معناداری یافت شد. همچنین این ناهمسانی شناختی بر ارزش مصرف و رضایت پیش بینی شده تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ و بین ناهمسانی شناختی بر کیفیت خدمات درک شده تاثیر معناداری یافت نشد.
  کلیدواژگان: ناهمسانی شناختی، خرید خردمندانه، قصد خرید مجدد، شرکت کاله
 • تحفه قبادی، زهره دهدشتی شاهرخ *، عباس صالح اردستانی صفحات 243-262
  نوستالژی احساس خوشایند و خاطرات مثبتی است که فرد هنگام مواجه با محرک هایی از قبیل اضطراب، اشیاء، اماکن و…آن را فرا می خواند. یکی از کارکردهای نوستالژی این است که هنگامی که مصرف کننده اضطراب را تجربه می کند و تعادل روانی خود را ازدست می دهد (گسست روانی) احساس آسودگی و آرامش را به آن بازگرداند. از این رو هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر گسست روانی مصرف کننده بر فراخوانی نوستالژی به عنوان پیشآیند اساسی فراخوانی نوستالژی در مصرف کننده می باشد. سپس این پژوهش سعی دارد به بررسی این موضوع بپردازد چگونه مصرف کننده برای فرونشاندن اضطراب خود تمایل به مصرف محصولات نوستالژیک پیدا می کند. به همین منظور ابتدا به منظور مقایسه میانگین اضطراب دو گروه کنترل و آزمایش پرداخته شد. پس از مشاهده تفاوت میان دو گروه، با استفاده از طرح تحقیق پس ازآزمون تنها با یک گروه کنترل از 191 دانشجو به منظور آزمون فرضیات داده جمع آوری گردید. سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزارPLS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که گسست روانی مصرف کننده تاثیر مثبت و معنی داری بر نوستالژی دارد. همچنین مصرف کنندگانی که گسست روانی را تجربه کردند تمایل و ترجیح بیشتری به مصرف محصولات نوستالژیک دارند.
  کلیدواژگان: استعداد نوستالژی، ترجیح محصولات نوستالژیک، گسست، نوستالژی
 • سید محمدرضا حسینی پور، محمد مهدی پرهیزگار *، میرزاحسن حسینی، علی اکبر جوکار صفحات 263-281
  هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های توان رقابتی در بانکداری الکترونیک بود. جهت دستیابی به هدف پژوهش از روش کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. اطلاعات و داده های لازم پژوهش، با مصاحبه از چهل نفر خبرگان و صاحب نظران در امر بانکداری الکترونیکی جمع آوری گردیده است. اطلاعات و داده های گرد آوری شده از مصاحبه ها، با استفاده از روش کدگذاری باز و کدگذاری محوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس با اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل انجام شده، شاخص های اولیه توان رقابتی در بانکداری الکترونیک شناسایی گردید. در مرحله بعد با استفاده از تکنیک دلفی چهار مرحله ای، از خبرگان و متخصصان بانکداری الکترونیک در مورد شاخص های به دست آمده از مصاحبه ها ی انجام شده نظرخواهی شد. نتایج نهایی نشان داد شاخص های کیفیت خدمات، بهبود کانال های ارائه خدمات، تنوع و نوآوری در خدمات، استفاده از فناوری های نوین، تبلیغات، مشتری مداری و شهرت و اعتبار بانک به عنوان شاخص های توان رقابتی در بانکداری الکترونیک مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بانکداری، بانکداری الکترونیک، توان رقابتی، رقابت، رقابت بانک ها
 • سپیده نصیری، مسعود کیماسی*، نگار سماک نژآد، طهمورث حسن قلی پور صفحات 283-307
  استفاده از منبع انسانی پیام در تبلیغات به عنوان ابزار بازاریابی کارا در کشور ما با نوساناتی همراه بوده است. در برهه ای از زمان استفاده از افراد مشهور در تبلیغات منع شد لیکن چندسالی است که مجددا شاهد حضور گسترده افراد مشهور در تبلیغات شرکت ها هستیم. در واقع گفته می شود استفاده از این منبع به عنوان محور تبلیغات و تلاش های ترفیعی شرکت ها، یکی از موثرترین راهکارهای تاثیرگذاری بر تصور ذهنی مخاطب از برند است. انتخاب منبع اثربخش ابعاد متفاوتی می‏تواند داشته باشد و با وجود گستردگی مطالعات مرتبط، کمبود مدلی که عوامل موثر بر اثربخشی منبع انسانی پیام را در تبلیغات پوشش دهد، در ادبیات نظری کشور مشهود است. لذا در این پژوهش کیفی تلاش گردید ضمن مرور پیشینه و مصاحبه نیم ساختاریافته با 15 تن از خبرگان صنعت تبلیغات ایران عوامل مهم در انتخاب منبع انسانی پیام شناسایی گردد. نتایج نشان دهنده 7 تم اصلی تجانس منبع با پیام تبلیغ، تجانس منبع با مخاطب، تخصص متناسب، جذابیت ظاهری، شناخته شده بودن، قابلیت اعتماد و محبوبیت به عنوان عوامل اصلی انتخاب و استفاده اثربخش منبع انسانی پیام در تبلیغات است. در پایان بر اساس تم های حاصله، مدل سنجش اثربخشی تبلیغات از منظر منبع انسانی پیام و پیشنهادات کاربردی ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: اثربخشی تبلیغات، کمپین های تبلیغاتی، منبع انسانی پیام
 • سید مهدی جلالی *، زینب خوش چهره صفحات 309-328
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات، ارزش درک شده، رضایت مشتری بر روی تمایلات رفتاری مصرف کنندگان جهت جلب اعتماد، تعهد و وفاداری صورت گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها جزء پژوهش های توصیفی - پیمایشی است که بر روی نمونه ای 384 نفری از مصرف کنندگان اینترنت خطوط ایرانسل در شهر تهران انجام گرفت. از جمله محدودیت های این پژوهش می توان هزینه بر بودن و در دسترس نبودن تمام مصرف کنندگان صنعت تلکام را نام برد. این پژوهش 13 فرضیه را بررسی نمود که در نتایج تحلیل عاملی تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری یک فرضیه که تاثیر کیفیت برتعهد به رابطه با برند را بررسی می نمود، رد شد. از کاربردهای مدیریتی پژوهش بررسی تمایلات رفتاری مصرف کنندگان برند است که کاربردهای بسیاری در صنایع و سازمان ها دارد. نوآوری پژوهش نیز بررسی مدل ارائه شده با این حجم از متغیرهاست که نشان می دهد ارائه ی خدمات با کیفیت بالا و ارزش ایجاد شده برای مشتری به خوبی می تواند منجر به رضایت زیاد و تعهد در مشتری شود. بنابراین تصویر ذهنی ایجاد شده از شرکت را مورد تاثیر قرار داده و نهایتا باعث حفظ وفاداری مشتریان می شود.
  کلیدواژگان: وفاداری به برند، تعهد به رابطه، اعتماد به برند، مصرف کننده برند، کیفیت خدمات، کیفیت فنی و عملکردی، بازار اینترنت تلفن همراه
 • سعید سعیدا اردکانی*، سید محمد طباطبایی نسب، سید مهدی الحسینی المدرسی، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی صفحات 329-351
  سرعت تغییرات در دنیای امروز، رشد فزاینده تکنولوژی و گسترش بی رویه رقابت بنگاه ها، مصرف کنندگان را در شرایط پر تلاطمی قرار داده و آن ها را با نوعی عدم اطمینان مواجه نموده است. در میان این همه ابهامات و واقعیات غیر قابل پیش بینی، مصرف کننده در جستجوی نقطه ای برای اتکاء و اطمینان است. همین موضوع توجه مصرف کننده را به برندهایی جلب نموده است که دارای میراث می باشند و این میراث موجبات اطمینان و آرامش خاطر مصرف کننده را فراهم می آورد. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که سرفصلی به عنوان میراث برند در ادبیات بازاریابی مطرح شده است. در این مقاله با ارائه مفهوم جدیدی با عنوان "عناصر مقوم میراث برند" تلاش شده تا ابزاری برای سنجش برخورداری یک برند از میراث و میزان توانایی بالقوه آن برای استفاده از مزیت میراث برند ارائه گردد. این مطالعه کیفی و از نوع مطالعه موردی است و برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه ، مشاهده و نیز بررسی اسناد و مدارک استفاده شده است. این تحقیق با بررسی عناصر مقوم میراث برند و اجزای آن در یکی از شرکت های ایرانی نشان می دهد این شرکت از عناصر مقوم برخوردار بوده و ظرفیت مناسبی برای استفاده از مزیت میراث برند دارد.
  کلیدواژگان: برند، میراث برند، عناصر مقوم میراث برند، برندسازی
 • مهدی محمدی *، بهمن حاجی پور، محمدرضا حمیدی زاده صفحات 353-377
  کسب موقعیت رقابتی و ارتقاء رقابت پذیری یکی از مهم ترین چالش های شرکت ها است. همکاری-رقابت به معنی همکاری و رقابت هم زمان شرکت ها، راهبردی است که به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی در دو دهه اخیر موردتوجه بسیاری از شرکت ها قرارگرفته است. صنعت خودروسازی دنیا یکی از صنایعی است که در استفاده از این راهبرد پیشگام بوده است. شرکت های خودروساز ایرانی هم به دنبال رقبای جهانی خود از این راهبرد استفاده کرده اند. اما بررسی های انجام گرفته حاکی از این است که تاکنون الگویی از همکاری-رقابت در صنعت خودروسازی ایران شناسایی نشده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد به شناسایی و تبیین الگوی همکاری-رقابت در گروه خودروسازی سایپا می پردازد. جامعه آماری این پژوهش گروه خودروسازی سایپا است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری با تعداد 15 نفر از خبرگان و مدیران این گروه مصاحبه شده و 10 مستند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که الگوی همکاری-رقابت در گروه خودروسازی سایپا شامل دو بخش اصلی است. بخش اول شامل محرک های همکاری-رقابت که شامل دودسته کلی از محرک های داخلی و خارجی با محوریت منابع و قابلیت ها است و بخش دوم به قالب و شکل همکاری خودروسازان با رقبا می پردازد.
  کلیدواژگان: همکاری-رقابت، همکاری، رقابت، روابط بین شرکت ها، نظریه پردازی داده بنیاد
|
 • Belghis Bavarsad *, Farajalah Rahimi, Semin Saedare Kermani Pages 1-26
  The purpose of the present study is to investigate the impact of supply chain management practices on financial performance of large manufacturing firms in Khuzestan province. The population of this applied research consisted of 180 large manufacturing firms and with using Cochran's formula for limited society, 123 firms were selected. Statistical unit of society were the production / finance managers of said firms and research questionnaire was distributed to them for each firm. The data collection instrument is Thatte (2013) and Inman et al, (2011) questionnaire and which its content validity was evaluated through experts and academics and its construct validity was confirmed through confirmatory factor analysis. Structural equation models and SPSS 18 have been used in order to analysis the data. The results indicate that, supply chain management practices can improve supply chain responsiveness, lead to enhanced competitive advantage and improved financial performance. Also supply chain responsiveness can increase competitive advantage and competitive advantage have positive impact on financial performance.
  Keywords: Supply chain management practices, Supply chain responsiveness, Competitive advantage, Financial performance
 • Mohammad Faryabi, Mahsa MohammadNamdar* Pages 27-49
  Franchising is a fastest growing and dominant form of retailing throughout the world. It is a favorable strategy for managing entrepreneurial growth. Building up and maintaining a sustainable relationship with franchisees is a crucial challenge that franchisors are faced with, and paying attention to franchisees' expectations is one of the key success factors for franchisors. However, an important distinction among the different elements of expectations has been overlooked in the franchising literature. Expectations are comprised of both normative (macro-level) and predictive (micro-level) elements. This study aims to investigate the concomitant influence of the (dis)confirmation of both the normative and predictive expectations of a franchisee in relationship with his/her franchisor. For this purpose, the data collected from 304 franchised units within the insurance sector were analyzed using structural equation modeling by Lisrel 8.5 and SPSS 22.0. According to the results of hypothesis testing, the positive effects of perceived support and communication openness on relationship satisfaction are significant, and the negative effects of perceived support and communication openness on perceived conflicts are also significant. Furthermore, the results indicated that the (dis)confirmation of both the normative and predictive expectations of a franchisee mediates the impact of the perceived support and communication openness on his/her perceived conflict and relationship satisfaction.
  Keywords: Expectations (dis)confirmation, Franchise, Normative expectations, Predictive expectations
 • Narjes Ghasemnia Arabi, Abdolhamid Safaei Ghadikolaei* Pages 51-69
  Currently, in the banking system, defaults in the repayment of loans have become one of the biggest problems, and banks and financial institutions have faced many problems such as the increase in the volume of outstanding receivables due to the lack of an appropriate system for allocating facilities. Considering the importance of credit risks, commercial banks used to apply judgment methods for determining those risks. However, the use of these methods was not efficient enough due to limited human abilities and, at the same time, various factors affecting credit risks in contrast to statistical methods as well as artificial intelligence methods. For this reason, this article measures the efficiency of logistic regression models and artificial neural networks in detection of bank customers’ credit status in the period of 2009-2013. The results indicated that the total accuracy rates of the Artificial Neural Network model and the Logistic Regression model were 87% and 77.2% respectively, and the error types I and II were reduced significantly in the neural network. According to the results, statistical models cannot be expected to properly evaluate the credit risk of customers with classical assumptions such as the linear relationship between variables. Therefore, application and integration of artificial intelligence techniques is strongly recommended in this regard.
  Keywords: Credit scoring, Artificial neural network, Logistic regression, Banking system
 • Majid Mohammad Shafiee *, Negin Ahghar Bazargan Pages 71-90
  In the new age, a plethora of products and services can be acquired online. In In the modern era, a plethora of products and services can be acquired online. In this context, customers’ decisions as how to buy are affected by several different factors. Following a purchase, the company must take appropriate measures to improve customers’ loyalty so that their repurchase intention can be enhanced. The objective of this paper is to investigate the impact of electronic service quality and electronic improvement on customers’ loyalty and repurchase intentions in the context of online shopping. The statistical population of the research includes the customers of several selected online stores in Iran with a random sample drawn from the population. The results of the research indicate that information security and website performance affect electronic service quality while accountability, compensation, and communication influence electronic improvement. Furthermore, electronic service quality and electronic improvement, in turn, affect customers’ loyalty and online repurchase intention. Finally, electronic loyalty is found to have a significant impact on online repurchase intention.
  Keywords: E-recovery, E-shopping, Online repurchase intention, E-service quality, E-loyalty
 • Seyyed, Mahmoud Hoseini, Amiri *, Zahra Khorasani, Ejbarkolaei Pages 91-114
  This research aims to examine the relationship of corporate social responsibility with organizational performance by considering the mediating roles of competitive advantage, corporate fame and customer satisfaction in food companies located in the northern Iranian city of Amol in year 2015. It is a descriptive-survey research conducted on 196 executive managers of food companies in the city of Amol selected as the study sample through random cluster sampling. A questionnaire is used to collect the data, and the SEM technique based on covariance (Lisrel v.8.8) serves to analyze the data. The research findings show that the construct of competitive advantage has the strongest relationship with organizational performance as compared to the constructs of corporate fame and customer satisfaction. This is while corporate social responsibility has the greatest effect on customer satisfaction based on the structural model. Also, the constructs of corporate fame and competitive advantage are found to have insignificant effects on the promotion of organizational performance and, consequently, on customer satisfaction. These findings provide managers with deep insights into the factors that create and reinforce organizational performance in stagnant economy by improving the indexes of corporate social responsibility.
  Keywords: Corporate social responsibility, Corporate fame, Customer satisfaction, Competitive advantage, Organizational performance
 • Seyed Mohammadbagher Jafari *, Zeinab Yaghobi Jahromi Pages 115-134
  The aim of this study is to evaluate the effect of social customer relationship management (SCRM) on the relationship of the senior managers and experts of independent organizations in Fars province with customers. Social customer relationship management includes variables such as customer orientation, use of social media technology, customer engagement initiatives, relationship information processes and capabilities of social customer relationship management. Using a questionnaire, the data were collected from 150 marketing professionals. The reliability and the validity were tested by Cronbach's alpha and the content validity test. To analyze the data, structural equation modeling was performed using the Warp Pls14 software. The results showed that the application of the variables of social customer relationship management has a significant positive impact on customer relationship performance. In general, all the study hypotheses were confirmed, but relationship information processes proved to have no impact on social customer relationship management capabilities.
  Keywords: Customer relationship management, Social media technology, Social customer relationship management, Customer relationship performance
 • Mohammad Reza Rezaei, Mansoureh Aligholi * Pages 135-152
  In modern societies, there is no doubt about the importance of the role of governments in economic systems. In any economic system, the state and the market regulate and guide the economic processes. Other than these, there is another important element involved, namely institutional context. In fact, institutional context is an intermediate link between the state and the market to mediate their interactions. Institutional context determines the boundaries of the state and the market. The aim of this study is to investigate the impacts of political, economic and social institutions on the volume of domestic trade in Iran. To achieve this goal, the XLSTAT PLS software was used to prioritize political, economic and social institutions on the domestic trade volume of our economy. The results indicated that political, social and economic institutions have the greatest effects on the volume of the domestic trade. According to the results of the model, the indices of economic, social and political institutions respectively at the rate of 0.42, 0.379 and - 0.435 percent are suggestive of their significant effects on the volume of the domestic trade. Due to the negative effect of political institutions in this case, it is proposed that the development of e-government policies to control corruption as well as the transparency of activities in line with policy makers to improve the institutional indicators be taken into consideration.
  Keywords: Domestic trade, Political institutions, Social institutions, Economic institutions, PLS
 • Peyman Ghafari Ashtiani *, Nasim Sadat Mohajerani Pages 153-167
  Playing the music in stores is one of the new methods to attract more customers and to increase their stay in the shop. Nowadays, large retail shops use this method. In a retail environment, music can serve as a strong emotional stimulus. This study, conducted in the field of consumer behavior, is about the role of music in persuading people to do more shopping. The research methodology is survey, and, in terms of purpose, the study is an applied one. The results were obtained using structural equation analyses. The study population consists of the customers of large stores in the city of Arak who were purchasing and, at the same time, listening to music playing in the stores. According to the results, music affects shopping, as an important behavior, by giving the customers a good feeling and making them spend more time in the store and buy more goods.
  Keywords: Music, Shopping behavior, Emotional-perceptual indicators of costumers, Duration of customer stay in the shop
 • Sara Mohammadi *, Abdolhadi Darzianazizi, Farajallah Rahimi, Rosemina Shafieyan Pages 169-186
  In today's competitive business world, several factors influence consumers’ purchasing behavior. In recent years, viral advertising has emerged as one of the most effective and efficient methods that can create awareness and interest as well as enhance testing and product acceptance. Viral advertising operates through the voluntary transfer of a provocative message of a brand from one person to another via the Internet in order to influence or persuade the message receiver to transfer it to others. The main objective of this study is to evaluate the effect of messages with emotional contents (i.e. anger, fear, disgust, happiness, sadness and surprise) and the credibility of viral advertising (i.e. trustworthiness, expertise, attractiveness) on consumers’ shopping behavior. The study population consisted of 320 Internet users in the city of Ahvaz selected by the accessible sampling method. The data were collected through valid and reliable questionnaires sent to the Internet users by e-mail along with a short advertising video. The results of the data analysis conducted by using the structural equation model and the Amos software showed that the emotional content and the credibility of the viral advertising messages in all the three advertised products has a positive and significant impact on the purchasing behavior of the customers. Also, the results showed the negative and significant effect of emotional contents on the consumer purchasing behavior in two other products, namely life insurance and electrical insecticides.
  Keywords: Message credibility, Viral advertising, Consumer purchasing behavior, Emotional context
 • Ali Rezaeian, Navid Nezafati, Rouhollah Bagheri* Pages 187-213
  The purpose of this study was to model the factors that affect the knowledge networks in knowledge-based companies. Methodologically, the research is of a hybrid-exploratory type. By combining quantitative and qualitative methods and relying on experts' opinions, the factors influencing the formation of knowledge networks and their relationships to knowledge-based companies were identified and ranked. In order to analyze the data, the content analysis method and the structural interpretation model were used in qualitative and quantitative stages respectively. The results of this study showed that the development of management processes has the greatest impact on the formation of knowledge networks, and the most influential factors are at the first level of the model. These factors include the type of knowledge, cultural factors, organizational structures and communication mechanisms. It is suggested that, in the field of research and technology and even in other operational areas, the current dispersal schemes of knowledge management be replaced by inter-organizational knowledge networks and the model developed in this research.
  Keywords: Knowledge-based enterprise, Knowledge network, Interpretive structural modelling, Content analysis
 • Mahdi Sabokro, Hooshmand Bagheri Gara Bolagh *, MohammadReza Gholami Pages 215-242
  The concept of ‘consonance of human behavior’ is an extension of the general concept of consonance from the physical world to the realm of human behavior. Humans try different practices to coordinate viewpoints and behaviors in order to understand and imagine the world, in which they sometimes face some cognitive dissonance. In terms of data collection, the present study is a survey, and, in terms of data analysis, it is descriptive. The statistical sample consisted of 390 consumers of Kaleh dairy products in the city of Urumieh selected by using Cochran sampling formula. The structural equations’ modeling was done to analyze the research data with the Smart-PLS software. The results of the study showed that wisdom of purchase, impulse buying tendencies, hedonic consumption tendencies, perceived service quality, and anticipated satisfaction have negative and significant effects on cognitive dissonance. Cognitive dissonance, in turn, has a positive and significant effect on the consumption value and predicted satisfaction. There was no correlation found between cognitive dissonance and perceived service quality.
  Keywords: Cognitive dissonance, Wisdom of purchase, Repurchase intention, Kaleh company
 • Tohfeh Ghobadi, Zohreh Dahdashtishahrokh *, Abbas Saleh Ardestani Pages 243-262
  Nostalgia is a pleasant feeling coming through the positive memories of the past evoked upon facing stimulants such as anxiety, objects, places, etc. One of the functions of nostalgia is to bring back a feeling of serenity or comfort when a consumer experiences anxiety and loss of psychological balance (i.e. psychological discontinuity). The main goal of the present study is to analyze the effect of psychological disruption on the nostalgia evoked in consumers. The study also seeks to examine how a person extinguishes his or her anxiety by finding nostalgic products for consuming. Thus, at first, the average anxiety rates of a control group and a test group are compared. After examining the difference between the two groups a control group of 191 students were picked for data gathering and hypothesis testing. Then, by using the method of structural equations and the PLS software, the data were analyzed and paraphrased. The results suggested that psychological discontinuity of a consumer has a significant and positive effect on nostalgia, and the consumers who experience psychological discontinuity tend to consume nostalgia products more.
  Keywords: Discontinuity, Nostalgia, Nostalgia proneness, Preference for nostalgic products
 • Seyed Mohammad Reza Hoseinipour, Mohammad Mahdi Parhizgar*, Mirza Hasan Hoseini, Ali Akbar Jowkar Pages 263-281
  The aim of this study was to identify the indicators of competitive ability in an electronic banking system. To conduct the research, a qualitative method and semi-structured interviews were used. The data were collected from forty electronic banking experts and managers in the Iranian banking system. Then, the collected data were analyzed with open coding and axial coding methods. The results of the analysis were used to identify the primary indicators of competitive ability in the electronic banking system. In the next step of this research, Delphi technique was used to consult electronic banking experts about the primary indicators derived from the semi-structured interviews and the theoretical literature. In the final stage, seven indicators were confirmed. They include quality of services, improvement of service channels, service innovation, use of new technologies, advertisement, customer-orientedness, and bank reputation.
  Keywords: Banking, Competition, Competition of banks, Competitive ability, E-banking
 • Sepideh Nasiri, Masoud Keymasi *, Negar Sammaknejad, Tahmours Hasangholi Pouryasouri Pages 283-307
  Employing an endorser as an effective marketing tool has been in variation in our country. For a while, the use of celebrities in advertising was prohibited, but, in the last few years, one can again see the massive presence of celebrities in corporate advertising. The use of endorsers, as the main focus of advertisement and corporate promotions, is one of the most effective strategies to influence the perception of the audience about an organization. Selecting effective endorsers can have different aspects, and extensive research has been conducted on this topic. Despite the wide range of studies in this field, there is a lack of a comprehensive model in Iran's theoretical literature. Therefore, we have conducted a qualitative study, in which the literature is reviewed, experts in the advertising industry of Iran are interviewed, and the main contributing factors in choosing effective endorsers are proposed. There were fifteen interviews performed. They suggested seven main themes in this regard. The themes included congruence with the ad, congruence with the audience, congruence expertise, attractiveness, familiarity, trustworthiness and likeability. Finally, considering these themes and the relevant theoretical background, a model is proposed for ad effectiveness through selecting appropriate endorsers.
  Keywords: Advertising effectiveness, Advertising campaigns, Endorser
 • Seyed Mehdi Jalali *, Zeinab Khoshchehreh Pages 309-328
  This research aims at the effects of service quality, perceived value, and customer’s satisfaction on the consumer’s intention for brand’s loyalty, trust, and commitment. In terms of the data collection method, this study is a descriptive survey. The study sample consisted of 384 Internet customers of Irancell lines in Tehran Province. The limitation of the research was the costly access to and, sometimes, unavailability of liable telecom industry customers. There were thirteen hypotheses to investigate. According to the results of the confirmatory factor analysis and structural equation modeling, one hypothesis, i.e. the effect of quality on brand commitment, was rejected. One of the applications of the study in management is the significance that should be given to the role of brand consumers’ behavioral intention. In precept can be of benefit for many industries and organizations. The innovation of this research is to propose a model and investigate it with a large set of variables. The study shows that providing high-quality services and offering goods at reasonable values can lead to high customer satisfaction and commitment. This occurs by creating a mental image of the company that induces customer’s loyalty.
  Keywords: Brand loyalty, Relationship commitment, Brand trust, Brand consumer, Service quality, Functional, technical quality, Mobile, Internet market
 • Saeid Saeida Ardakani *, Seyyed Mohammad Tabataba'i, Nasab, Seyyed Mahdi Alhoseinialmodarresi, Mohammad Reza Dehghani Firoozabadi Pages 329-351
  As businesses currently face the challenge of keeping up with rapid changes in such areas as technology, the concept of ‘brand’ has become one of the few resources to provide a long-term competitive advantage (Lindemann, 2003). One way of dealing with the turbulence in the world of business is to accentuate historical elements and, thereby, achieve stability and confidence. It has become trendy for consumers to seek consolation in the past. History can make a brand relevant to the present and, prospectively, the future. ‘Brand heritage’ is a new concept in the branding process that links past, present and future. Brand heritage is also one of the associations that marketers can use to differentiate their brands from those of their competitors. It ultimately helps them to create a unique image for their offerings. Using brand heritage as an advantage calls for the constitutive elements of brand heritage. This article explains the concept of Brand Heritage Constitutive Elements (BHCE) and its role in business development. The concept is investigated with reference to Momtaz match brand as the subject of a case study.
  Keywords: Brand, Brand heritage, Brand Heritage Constitutive Elements (BHCE), Branding
 • Mahdi Mohammadi *, Bahman Hajipour, Mohammad Reza Hamidizadeh Pages 353-377
  One of the significant challenges of companies is achieving a competitive position and promoting competitiveness. Coopetition, which means the simultaneous cooperation and competition of companies, is a strategy which has attracted the attention of many companies for the last two decades. The strategy has been used to achieve, maintain and promote competitive positions. Iranian automobile companies have also used this strategy following their global competitors. However, as some studies indicate, it has not been modeled in Iran’s automotive industry yet. Indeed, it is not obvious what type of coopetition model is implemented in Iran. This paper aims to identify and explain a coopetition model in Iran’s automotive industry using qualitative methodological tools and the grounded theory. The statistical population of this study is SAIPA Group, and the sampling method is theoretical sampling. Until theoretical saturation was reached, 15 experts and managers of this group were interviewed, and more than 10 documentaries were reviewed. The results showed that the coopetition pattern in SAIPA has two main parts. The first part includes coopetition drivers which involve two general categories of internal and external drivers based on resources and capabilities, and the second part deals with the type of cooperation between automakers and competitors.
  Keywords: Inter-firm relationships, Grounded theory, Competition, Cooperation, Coopetition