فهرست مطالب

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران - سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 95، زمستان 1397)
 • سال بیست و چهارم شماره 4 (پیاپی 95، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا شاملی* ، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، عبدالزهرا نعامی ، ایران داودی صفحات 356-369

  اهداف هدف این پژوهش بررسی اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری است.
  مواد و روش ها طرح این پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز مشاوره شهر اهواز بود. برای انتخاب گروه نمونه واجد شرایط، ابتدا 30 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند که تعدادی از آنان به دلیل نگذراندن کامل 8 جلسه درمان حذف شدند. در نهایت، گروه نمونه 24 نفری زنان بیمار در دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) بررسی شدند. برای جمع آوری داده ها در هر سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، از مقیاس وسواسی اجباری ییل براون و پرسش نامه سبک های هیجان استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از روش آماری آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکووا) و نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد بین افراد گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ سبک تنظیم هیجان پنهان کاری (0/01≥P و 7/70=F) و شدت علائم وسواس (0/001≥P و 20/84=F) در مرحله پس آزمون و همچنین، بین زنان بیمار دو گروه از لحاظ سبک پنهان کاری (0/50≥P و 2/60=F) و شدت علائم وسواس (0/001≥P و 29/99=F) در مرحله پیگیری، تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری به طور کلی نتایج گویای آن است که درمان متمرکز بر هیجان در دو مرحله پس آزمون و پیگیری، منجر به افزایش سبک تنظیم هیجان پنهان کاری و کاهش شدت علائم وسواس در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل می شود؛ ازاین رو، روش درمانی مذکور به واسطه تمرکز ویژه بر مقوله هیجان، می تواند به عنوان روش درمانی موثری به منظور کاهش علائم وسواس در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی اجباری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال وسواسی اجباری، درمان متمرکز بر هیجان، سبک های تنظیم هیجان، شدت علائم وسواس
 • بی بی زهره رضوی زاده تبادکان ، محمود جاجرمی* ، یعقوب وکیلی صفحات 370-383

  اهداف این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجانی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
  مواد و روش ها این مطالعه شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و یک مرحله پیگیری انجام شد. از میان همه بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 عضو هیئت ورزش های همگانی استان خراسان شمالی در سال 1396، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. بیماران گروه آزمایش در 8 جلسه 120 دقیقه ای در هفته درمان شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی شرکت کردند. داده ها با مقیاس استرس ادراک شده، سبک پاسخ دهی نشخواری و مقیاس دشواری تنظیم هیجان جمع آوری شدند.
  یافته ها نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نشان داد شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش معنادار نمره های بیماران در نشخوار ذهنی (0/01≥P) و دشواری تنظیم هیجانی به جز خرده مقیاس آگاهی (0/01≥P) در پیگیری سه ماهه و استرس ادراک شده (0/01≥P) تا پس آزمون شده است.
  نتیجه گیری شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش نشخوار ذهنی، استرس ادراک شده و دشواری تنظیم هیجانی به جز خرده مقیاس آگاهی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 موثر است.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، نشخوار فکری، استرس ادراک شده، دشواری تنظیم هیجانی، دیابت نوع دو
 • حسین شاره* ، مریم اسحاقی ثانی صفحات 384-398

  اهداف شواهد جدید بر نقش موثر عوامل فیزیولوژیکی، شناختی و هیجانی در کیفیت رابطه میان زوجین دلالت دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان با رضایت زناشویی در زنان میانسال بود.
  مواد و روش ها روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام زنان متاهل میانسال (40 تا 60 سال) ساکن شهر مشهد بود. از بین مناطق شهرداری، منطقه 1 به عنوان نمونه به شیوه تصادفی انتخاب شد و از این منطقه 211 زن با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. هریک از شرکت کنندگان این مطالعه، فرم رضایت زناشویی انریچ، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی، پرسش نامه بامدادی شامگاهی و نسخه کوتاه پرسش نامه نظم جویی شناختی هیجان را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد زیرمقیاس های ادراک گزینه های مختلف، ادارک کنترل پذیری و نمره کل انعطاف پذیری شناختی توان پیش بینی رضایت زناشویی را به صورت مثبت دارند (P<0/001). علاوه بر این، سهم شخصیت بامدادی شامگاهی در پیش بینی رضایت زناشویی معنادار بود و بامدادی بودن زیاد با رضایت زناشویی زیاد همراه بود (P<0/001). همچنین نتایج نشان داد ملامت خویشتن، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگران، به نحو منفی (P<0/001) و پذیرش و دیدگاه گیری به نحو مثبت (P<0/05) رضایت زناشویی را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری یافته های این مطالعه ضمن گسترش ادبیات پژوهش، لزوم توجه به ویژگی های فیزیولوژیکی، شناختی و هیجانی در برنامه های ارتقای روابط زوجین و نیز مشاوره پیش از ازدواج را برجسته می سازد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، انعطاف پذیری، شناخت، هیجان، بامدادی شام گاهی
 • قاسم عبدل پور* ، محمد نصیری ، محراب مفاخری ، کامیار منصوری ، رضا عبدی صفحات 400-414

  اهداف اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی، یکی از اختلال های شایع در دوره کودکی و بزرگسالی است و مشکلات زیادی در حوزه سلامت به همراه دارد. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه بین تحمل نکردن بلاتکلیفی با علائم افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر است.
  مواد و روش ها طرح این پژوهش، از نوع توصیفی همبستگی است. برای این منظور، 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و به پرسش نامه های تحمل نکردن بلاتکلیفی داگاس، مقیاس نشخوار فکری نالن هاکسما، مقیاس افسردگی بک و مقیاس اضطراب فراگیر که در اختیار آن ها گذاشته شده بود، پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای آماری SPSS نسخه 22 و Lisrel 8/85 استفاده شد.
  یافته ها ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد مدل فرضی با مدل اندازه گیری، برازش دارد 0/98=NFI=0/96 - CFI
  RMSEA=0/60. نتایج نشان داد تحمل نکردن بلاتکلیفی به صورت غیرمستقیم از طریق نشخوار فکری بر افسردگی و همچنین به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر اختلال اضطراب فراگیر تاثیر دارد.
  نتیجه گیری می توان بر اساس یافته های پژوهش، نتیجه گرفت نشخوار فکری در رابطه بین تحمل نکردن بلاتکلیفی و علائم افسردگی و اضطراب فراگیر نقش واسطه ای دارد. توجه به این سازوکار تاثیر، می تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی کارآمد برای اختلال افسردگی و اضطراب فراگیر موثر باشد.
  کلیدواژگان: تحمل نکردن بلاتکلیفی، نشخوار فکری، افسردگی، اختلال اضطرابی، مدل یابی معادلات ساختاری
 • زهره قرشی ، مرضیه لری پور* ، سیده مریم لطفی پور رفسنجانی صفحات 416-424

  اهداف ارتقای تکنولوژی های ارتباطات الکترونیکی در کنار فواید و منافع آن، نوجوانان را با خطرات و تهدیدهای جدید روبه رو کرده است. در حیطه تلفن همراه یکی از این تهدیدها روبه رو شدن و درگیر شدن نوجوانان با دریافت و ارسال پیامک های حاوی مفاهیم و تصاویر جنسی است. این تحقیق به منظور تعیین دسترسی به تلفن همراه و شیوع استفاده از آن برای رد و بدل کردن پیامک هایی با مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد.
  مواد و روش ها این مطالعه پژوهشی توصیفی مقطعی بود که بر دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد. روش نمونه گیری، خوشه ایطبقه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه ای حاوی اطلاعات مربوط به دسترسی به تلفن همراه و کمیت و کیفیت استفاده از آن برای ردوبدل کردن پیامک بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 23 شده و با آزمون های آماری تی تست و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها از مجموع 994 نفر نمونه های پژوهش، فقط 10/9 درصد تلفن همراه نداشتند. 62/7 درصد واحدهای پژوهش به تلفن همراه هوشمند و خدمات اینترنتی دسترسی داشتند. 34/7 درصد در شش ماه گذشته پیامک حاوی تصاویر یا مفاهیم جنسی دریافت کردند و 15/7 درصد چنین پیامکی فرستاده بودند. بین دریافت (P<0/0001) و ارسال (P<0/0001) پیامک جنسی با تعداد کل پیامک فرستاده شده در روز ارتباط معنی دار آماری به دست آمد.
  نتیجه گیری دسترسی به تلفن همراه بین نوجوانان ایرانی، گسترده و استفاده از این وسیله برای رد و بدل کردن مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان شایع است. همچنین دسترسی و استفاده از تلفن همراه نوجوانان را با خطرات ارتباط پرخطر با جنس مخالف روبه رو می کند. و لزوم مداخله والدین و برنامه ریزی برای آموزش والدین را آشکار می کند.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، پیامک، ارسال مفاهیم و تصاویر جنسی
 • سیما منصوری ، فرهنگ مظفر ، مریم نوروزیان ، محسن فیضی ، حسن عشایری* صفحات 426-433

  اهداف این مطالعه، ویژگی های محیط کالبدی و تبیین آن را در الگوی معماری مبتنی بر عصب روان شناختی بررسی می کند تا بتواند پاسخ گوی نیازهای مرتبط با فرایندهای ذهنی (احساس، ادراک، حافظه و سازمان بندی رفتار هدفمند و تطابقی با محیط) مبتلایان به دمانس از نوع آلزایمر باشد.
  مواد و روش ها مطالعه حاضر با نمونه گیری هدفمند از مبتلایان به آلزایمر با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه تحلیل محتوای کیفی (استقرایی) از 9 مصاحبه نیمه ساختار یافته و متون پژوهشی مرتبط انجام شده است. از میان 6 بیمار انتخاب شده، پس از آزمون های تعیین سطح بیماری، 4 نفر انتخاب شدند. برای تکمیل مفاهیم، با 5 نفر از مراقبان بیماران نیز مصاحبه شد.
  یافته ها تحلیل محتوای مصاحبه ها شامل 28 کد استخراج شده اولیه، 3 زیرطبقه شامل بی تفاوتی به عناصر محیطی، تمایل حضور در مکان های آشنا و استرس زا بودن محیط های نا آشنا و طبقه مرکزی با مفهوم «ادراک محیطی» استخراج شد.
  نتیجه گیری تبیین ویژگی های محیط کالبدی و عصب روان شناختی به صورت همزمان می تواند نقش بسزایی در ایجاد محیط سکونتی، مراقبتی و درمانی این مبتلایان داشته باشد. ازاین رو، به کارگیری نشانه های حسی محیط در کاهش اختلالات رفتاری اثربخش است. بنابراین، ادراک محیطی قوی تر به معنای وجود برهم کنش بیشتر میان ابعاد مختلف محیط (کالبدی و عصب روان شناختی) است.
  کلیدواژگان: ادراک، محیط کالبدی، دمانس، آلزایمر، عصب روان شناختی
 • سهراب امیری* ، کریم بابایی نادین لویی ، مهدی قاسم زاده صفحات 444-456

  اهداف نظریه حساسیت به تقویت تجدید نظر شده در ابعاد مختلف رفتار، هیجان ها، شخصیت و آسیب شناختی کودکان، نقش تعیین کننده ای دارد و به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس بازنگری شده حساسیت به تقویت کودکان بود.
  مواد و روش ها روش این پژوهش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه شامل تمام کودکان مدارس شهر همدان در سال تحصیلی 1397-1396 بودند. شرکت کنندگان شامل 417 کودک بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. در خوشه اول دو ناحیه از سطح شهر انتخاب شدند، در این مرحله از هر ناحیه پنج مدرسه و از هر مدرسه 50 نفر انتخاب شدند. پس از گردآوری داده ها با توجه به ریزش برخی داده های غیرقابل استفاده، تعداد نمونه نهایی 417 نفر شد. سپس مقیاس های حساسیت به تقویت، عواطف مثبت و منفی و افسردگی، اضطراب و استرس در بین شرکت کنندگان به منظور پاسخ گویی اجرا شد. پایایی آزمون به وسیله آلفای کرونباخ، بازآزمایی و شاخص دونیم سازی ارزیابی شد، روایی هم زمان با سایر مقیاس ها برای تعیین روایی مقیاس حساسیت به تقویت صورت گرفت. ساختار عاملی تاییدی با تحلیل عاملی بررسی شد.
  یافته ها تحلیل عاملی نشان داد مقیاس حساسیت به تقویت سه عامل دارد و بررسی پایایی آزمون از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب برای عامل های جنگ وگریز، بازداری رفتاری و فعال ساز رفتاری (0/75، 0/76 و 0/68) ، بازآزمایی (0/48، 0/56 و 0/61) و شاخص دونیم سازی (0/56، 0/51 و 0/67) نشان دهنده ثبات مقیاس بود. روایی ملاکی سیستم حساسیت به تقویت با دیگر مقیاس ها نشان از روایی واگرایی و همگرایی مطلوبی (P<0/05) داشت.
  نتیجه گیری درمجموع، یافته ها نشان داد مقیاس حساسیت به تقویت ویژگی های روان سنجی مطلوبی بین کودکان مطالعه شده دارد. با این حال به نظر می رسد زیرمولفه های مقیاس حساسیت به تقویت ثبات درونی پایینی بین کودکان مطالعه شده نسبت به نسخه اصلی دارند.
  کلیدواژگان: ساسیت به تقویت، ساختار عاملی، پایایی، روایی
 • شهربانو قهاری، نوشین خادم الرضا* صفحات 458-461

  همسرآزاری یکی از مشکلات اجتماعی مهم است. همسرآزاری چهار نوع رفتار خشونت آمیز را دربرمی گیرد که بین دو نفر در یک رابطه صمیمانه اتفاق می افتد و عبارت است از: آزار جسمی، آزار جنسی و آزار عاطفی. همسرآزاری به مثابه مشکلی بهداشتی و اجتماعی، پیامدهای منفی جسمی و روان شناختی زیادی دارد. وجود این مشکلات، طراحی برنامه های مداخله پیشگیرانه را الزامی می کند. بنابراین، بسیاری از کشورها به این کار اقدام کرده اند و ایران نیز یکی از این کشورهاست.
  کلیدواژگان: همسرآزاری، خشونت خانگی، مداخلات پیشگیرانه، زنان
|
 • Leila Shameli*, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand , Abdozahra Naa'mi , Iran Davodi Pages 356-369

  Objectives This study aimed to investigate the effect of emotion-focused therapy on emotional regulation styles and severity of obsessive-compulsive symptoms in women with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD).
  Methods The present study has a quasi-experimental design with pre-test-post-test and control group with follow-up. The statistical population included all women with OCD referring to clinics and counseling centers of Ahvaz City, Iran. In order to select the eligible samples, 30 women were recruited from the patients referred to the treatment centers by convenience sampling method, but some of them were excluded due to discontinuation of treatment sessions. Finally, a sample of 24 patients were evaluated in experimental group (12 subjects) and control group (12 subjects). To collect data, we used the Yale-Brown obsessive-compulsive scale and affective styles questionnaire. The obtained data were analyzed using covariance analysis in SPSS V. 22.
  Results Multivariate ANOVA test results showed that there was significant difference between test and study groups in terms of concealing style (10.0≥P, 07.7=F) and severity of obsessive-compulsive symptoms (100.0≥P, 84.02=F) after intervention. Moreover, between female patients in both group, a significant difference was found with respect to concealing style (50.0≥P, 06.2=F) and severity of obsessive-compulsive symptoms (100.0≥P, 99.92=F) during follow-up period.
  Conclusion Based on the results, emotion-focused therapy is an effective treatment to reduce the symptoms of obsessive-compulsive symptoms in patients with OCD
  Keywords: Emotion-focused therapy, Emotion regulation styles, Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Severity of obsessive-compulsive symptoms
 • Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan , Mahmoud Jajarmi*, Yaghoob Vakili Pages 370-383

  Objectives This study aimed to investigate the effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) on ruminative thoughts, perceived stress and difficulties in emotion regulation of women with type 2 diabetes.
  Methods This quasi-experimental study was carried out using pre-test and post-test design with a control group and a one-step follow-up. Out of all patients with type 2 diabetes and members of the Public Sports Organization of North Khorasan Province, Iran in 2016, 30 individuals were selected via convenience sampling method and randomly assigned to experimental and control groups. Patients of the experimental group participated in eight 120-minute sessions once per week of MBCT. The study data were obtained by using ruminative responses scale, perceived stress scale and difficulties in emotion regulation scale.
  Results Results of analysis of variance with repeated measures indicated that MBCT leads to significant decrease in ruminative thoughts (P≥0.01) and difficulties in emotion regulation expect for the knowledge subscale (P≥0.01) in the follow up and in perceived stress (P≥0.01) in post-test.
  Conclusion Mindfulness-based cognitive therapy decreases the ruminative thoughts, difficulties in emotion regulation and perceived stress in women with type 2 diabetes
  Keywords: Mindfulness, Rumination, Perceived stress, Difficulties in emotion regulation, Diabetes mellitus type 2
 • Hossein Shareh*, Maryam Eshaghi Sani Pages 384-398
  Objectives Recent evidence suggests the effective role of physiological, cognitive and emotional factors in the quality of couple relationships. The purpose of this study was to study the relationship between morningness-eveningness personality, Cognitive Flexibility (CF) and Cognitive Rmotion Regulation (CER) with marital satisfaction in middle-aged women.
  Methods The research method was correlational. Statistical population included all middle-aged married women (40-60 years old) living in Mashhad City, Iran. District 1 was randomly selected as the sample area and 211 women in this district were selected using systematic sampling method. Each participant completed Enrich marital satisfaction scale, cognitive flexibility inventory, morningness-eveningness questionnaire and short form of cognitive emotion regulation questionnaire. The obtained data were analyzed by Pearson correlation and multivariate regression.
  Results Multivariate regression results indicated that alternatives option perception, control perception and total score of cognitive flexibility positively predicts marital satisfaction (P<0.001). Furthermore, the role of a morningness-eveningness personality in predicting marital satisfaction was significant in a way that high scores in morningness matched with high scores in marital satisfaction (P<0.001). The results also indicated that self-blame, rumination, catastrophizing, and blame of others negatively (P<0.001), acceptance and perspective-taking positively predict marital satisfaction (P<0.05).
  Conclusion The findings of this study, while expanding the literature of the research, highlight the physiological, cognitive and emotional characteristics of marital satisfaction in enrichment programs and premarital counseling.
  Keywords: Marital satisfaction, Flexibility, Cognition, Emotion, Morningness-eveningness
 • Ghasem Abdolpour*, Mohammad Nasiri , Mehrab Mafakheri , Kamyar Mansouri , Reza Abdi Pages 400-414

  Objectives Generalized anxiety disorder and depression, one of the common problems in childhood and adulthood is associated with many problems in the field of health. This study aimed to investigate the mediating role of rumination in the relationship among Intolerance of Uncertainty (IU) and symptoms of depression and General Anxiety Disorder (GAD).
  Methods In this descriptive correlational study, a sample of 250 students from Iran University of Medical Sciences were selected using cluster sampling method. The participants responded to intolerance of uncertainty scale and rumination scale, Generalized Anxiety Disorder Questionnaire Inventory-revised (GAD-Q-IV), and Beck depression inventory. The obtained data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). For statistical analysis, SPSS V. 22 and LISREL 85.9 were used to classify, process, and analyze the data and to investigate the hypotheses of the research.
  Results The evaluation of hypothetical model with fit indexes demonstrated that the hypothetical model fits the measurement model (CFI=0.98, NFI=0.96, and RMSEA=0.060).
  Structural relations analysis also indicated intolerance of uncertainty indirectly through rumination over depression and directly and indirectly general anxiety disorder.
  Conclusion Thus, based on the current research findings, rumination has a mediating role in relationship between intolerance of uncertainty and symptoms of depression and general anxiety disorder. Considering these dimensions, the employed mechanisms can be useful in developing efficacious preventive and therapeutic interventions for depression.
  Keywords: Intolerance of Uncertainty, Rumination, Depression, Anxiety disorder, Structural Equation Modeling
 • Zohreh Ghorashi , Marzeyeh Loripoor*, Seyede Maryam Lotfipur, Rafsanjani Pages 416-424

  Objectives Advances in the electronic communication technologies, despite a lot of benefits, have exposed the youth to some threats such as sexting. This study aimed to determine the youth access to mobile phone and the prevalence of sexting in high school students in Rafsanjan City, Iran.
  Methods The study was a cross-sectional local survey of 944 high school students in Rafsanjan using stratified cluster sampling method. The survey tool was a questionnaire of texting and sexting quantity and quality. The obtained data entered the SPSS V. 16 and analyzed using Chi square and t-test.
  Results Out of 994 samples, 10.9% did not access to mobile phone. About 62.7% of samples had smart phones and internet access via mobile phones. In last six months, 34.7% of samples had sent sext and 15.7% had received sext. There was a statistical significant relationship between sending (P<0.0001) and receiving sext (P<0.0001) and the total number of texting per day.
  Conclusion Iranian youths have a wide access to mobile phones and sexting is prevalent among them. Such situation would expose them to threats and dangers in sexual interactions and calls for parents’ supervision and plan for parenting education.
  Keywords: Students, Text messaging, Sexting
 • Sima Mansoori , Farhang Mozaffar , Maryam Noroozian , Mohsen Faizi , Hassan Ashayeri* Pages 426-433

  Objectives The current study examines the features of the physical environment affecting environmental perception and tries to explain paradigm of architecture based on the neuropsychological features. This paper investigates the relationship between the two aspects of the physical and neuropsychological environment in the patients with dementia Alzheimer’s type in order to meet the needs of the mental processes (sensation, perception, memory, and the organization of targeted behavior and adaptation to the environment for executive functions).
  Methods This study was conducted by inductive content analysis method based on 9 semi-structured interviews and inductive content analysis from related literature.
  Results Environmental perception was found as category based on two inductive content analyses. Moreover, 28 concepts of first level concepts (coding) and three concepts of “indifference to the elements in the physical environment”, “willingness to attend familiar places” and “stressors in unfamiliar places” as subcategories were obtained from semi-structured interviews.
  Conclusion Explaining the features of the physical environment combined with neuropsychological environment can play a significant role in creating the habitat, care and treatment environment of these patients. Therefore, the sensory cue of the environment is effective in reducing behavioral disorders. Also, the perception of a more powerful environment means a greater interaction between these two dimensions of the environment.
  Keywords: Perception, Physical environment, Dementia, Alzheimer disease, Neuropsychology
 • Sohrab Amiri PhD.*, Karim Babaei Nadilyu , Mahdi Ghasemzade Pages 444-456

  Objectives The revised Reinforcement Sensitivity Theory (RST) has a decisive role in the different dimensions of behavior, emotions, personality and pathology of children. The goal of this research was to validate RST in children.
  Methods The research is descriptive correlational. The statistical population included all school children in Hamedan City, Iran in 2018 academic year. Study participants included 417 children selected by multi-stage cluster sampling. Then RST, positive and negative affect and depression anxiety stress scales were distributed among them to respond. The reliability was assessed by alpha coefficient, test-retest and split-half coefficient, and validity was assessed with other questionnaires to determine the psychometric properties of RST. The confirmatory factor structure was assessed by confirmatory factor analysis.
  Results Factor analysis indicated that RST has 3 factors and checking the validity of the inventory using Cronbach alpha, respectively for the factor fight-flight system, behavioral activation system, behavioral inhibition system (0.75, 0.76, 0.68) test-retest (0.48, 0.56, 0.61) and split-half coefficient (0.56, 0.51, 0.61) reflects the stability of the scale. The criterion validity of RST with other questionnaires indicated desirable discriminant and convergence validity (P<0.05).
  Conclusion Overall, the findings indicate that RST has good psychometric properties in children, and can be used in studies in normal population. However, it seems that RST subscales has a low internal consistency in Iranian children in comparison with the original version
  Keywords: Reinforcement sensitivity, Factor structure, Validity, Reliability
 • Shahrbanoo Ghahari , Noushin Khademolreza * Pages 458-461

  Spousal abuse is a significant social problem. Spousal abuse includes four types of violent behavior that occur between two people in an intimate relationship: physical abuse; sexual abuse; and emotional abuse. Spousal abuse as a social and health problem is accompanied with numerous negative physical and psychological outcomes. Such problems require prevention, thus many countries such as Iran have designed preventive intervention programs.
  Keywords: Spouse abuse, Domestic violence, Preventive interventions, Women