فهرست مطالب

محیط زیست طبیعی - سال هفتاد و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال هفتاد و یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد جواد اسمعیل زاده، عباس رشیدی * صفحات 425-436
  حجم پسماندهای پارچه ای تولید شده در سراسر جهان دائما درحال افزایش است. بخش قابل توجهی از این پسماندها دارای قابلیت بازیافت شدن یا تبدیل شدن به کمپوست می باشند اما در کشور ما، برای مدیریت پسماند های پارچه ای، راهی جز سوزاندن و دفن وجود ندارد. در بین انواع پارچه ها، برخی دارای قابلیت زیست تخریب پذیری بیشتری می باشند و می توانند تحت شرایط مناسب، با سرعت قابل قبول تجزیه شوند. در این پژوهش قابلیت تجزیه ی پارچه های ریون، تحت شرایط کمپوست سازی مورد بررسی قرار گرفت. در طول فرآیند کمپوست سازی، دما، رطوبت و هوادهی تحت کنترل بوده و در زمان های مشخص، از پارچه ها نمونه برداری شد و تغییرات برخی پارامتر های عملیاتی نظیر دما، رطوبت و pH مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ساختار و مورفولوژی پارچه ها قبل و بعد از تجزیه، به وسیله ی طیف FTIR و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد و در پایان فرآیند، با اندازه گیری کاهش وزن ناشی از تبدیل مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم ها، میزان تجزیه ی این پارچه ها ارزیابی شد. در آخر درجه ی بالغ شدن کمپوست حاصل نیز به وسیله ی آزمون جوانه زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این بررسی ها، تغییرات در پیوندهای هیدروژنی موجود در زنجیره های سلولزی پارچه ی ریون را نشان داد. با توجه به درصد کاهش وزن نمونه ها در انتهای آزمون، پارچه ی ریون دارای قابلیت تجزیه تحت شرایط کمپوست سازی می باشد و نتایج آزمون جوانه زنی نشان داد که کمپوست حاصل، از نظر بالغ شدن در سطح قابل قبولی قرار دارد.
  کلیدواژگان: زیست تخریب پذیری، کمپوست سازی، پارچه ی ریون
 • کاظم اسماعیلی *، زهرا صادقی، عبدالرضا کابل، حسنا شفایی صفحات 437-451
  طرح های توسعه منابع آب (نظیر احداث سدها) دارای اثرات زیست محیطی متعددی می باشد، که تغییر رژیم طبیعی رودخانه و کاهش جریان سطحی پایین دست از مهم ترین آن است. یکی از مهم ترین چالش ها در برنامه ریزی منابع آب برآورد حق آبه زیست محیطی در رودخانه ها متاثر از متغیرهای طبیعی، درک اهمیت حفاظت از منابع آب، تنوع زیستی و زیست بوم وابسته به جریان رودخانه می باشد. جریان زیست محیطی توصیفی از زمان، کیفیت و مقدار جریان مورد نیاز برای حفظ آب شیرین ، اکوسیستم مصب رودخانه، رفاه انسان و معیشت وابسته به آب است. هدف اصلی از تحقیق حاضر، برآورد حقآبه زیست محیطی رودخانه گرگانرود (ایستگاه آق قلا) بر اساس دوره آماری 33 ساله، از روش های هیدرولوژیکی: تنانت، تسمن، جریان پایه آبزیان، منحنی تداوم جریان و تغییر منحنی تداوم جریان در ماه های مختلف سال می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد حداقل دبی گرگانرود (ایستگاه آق قلا) جهت تامین جریان زیست محیطی با استفاده از روش-های فوق به ترتیب مساوی 27/2، 8/1، 51/5، 47/4و 33/3 (کلاس مدیریت زیست محیطی C) متر مکعب بر ثانیه باید می باشد. در این تحقیق نشان داده شده است که در غیاب اطلاعات اکولوژیکی، شاخص های هیدرولوژیکی می توانند برای یک تخمین اولیه از نیازهای جریان زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، حق آبه زیست محیطی، روش هیدرولوژیکی، گرگانرود
 • علی شهیدی *، زهرا زراعتکار، اکبر محمدی صفحات 453-463
  فلزات سنگین درون محیط تجزیه ناپذیر بوده و می توانند برای بسیاری از گونه های جانوری خطرناک باشند. به همین دلیل، حذف یون فلزات سنگین از آب و فاضلاب به منظور سلامت عمومی و محیط زیست فرآیندی مهم محسوب می شود. از این رو ارائه یک روش مطمئن که ضمن رفع آلودگی های صنعتی، کم هزینه و سازگار با محیط زیست باشد بسیار ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی حذف یون کروم شش ظرفیتی از پساب به وسیله جاذب های ریشه، ساقه و برگ زرشک صورت پذیرفت. میزان pH اولیه محلول، زمان واکنش، وزن جاذب و غلظت اولیه کروم از مهم ترین پارامترهای مورد بررسی بوده که در این تحقیق میزان تغییرات آن ها در هر جاذب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کارایی حذف کروم شش ظرفیتی با افزایش pH و غلظت اولیه کروم کاهش می یابد، در صورتی که با افزایش مقدار جاذب و مدت زمان تماس ذرات جاذب با محلول حاوی یون کروم، درصد حذف افزایش یافته و سپس به حالت تعادل می رسد. همچنین حداکثر ظرفیت جذب برای جاذی های ریشه، ساقه و برگ زرشک به ترتیب برابر 92/23 ، 6/15 و 40/32میلی گرم بر گرم بدست آمد. نتایج حاصل از مطالعات تعادلی مشخص ساخت که فرآیند جذب از مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می کند. بنابراین استفاده از ضایعات ارزان قیمت کشاورزی و سازگار با محیط زیست به منظور حذف فلز سنگین کروم و امکان استفاده مجدد از این آب ها در مصارف کشاورزی در کشور بسیار راه گشا می باشد.
  کلیدواژگان: پساب، فاضلاب صنعتی، فلز سنگین، جاذب طبیعی، زرشک
 • آسیه علی اکبری، محمودرضا همامی*، رسول خسروی، سیدمحمود قاسم پوری صفحات 465-478
  روش شمارش محصول سرپای گروههای سرگین یکی از روش های مهم برآورد اندازه جمعیت گونه های مختلف گوزن در زیستگاههای جنگلی است. آگاهی از نرخ ناپدید شدن گروههای سرگین یکی از ملزومات این روش برای تبدیل تراکم گروههای سرگین به تراکم حیوان است. نرخ ناپدید شدن گروههای سرگین در شرایط محیطی مختلف متفاوت است و می تواند درستی برآورد فراوانی را تحت تاثیر قرار دهد. در این پژوهش نرخ تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین گوزن زرد ایرانی در یک دوره 12 ماهه در پناهگاه حیات وحش دشت ناز بررسی شد. نشانه گذاری و پایش گروه های سرگین در ترانسکت های نواری انجام شد. میانگین مدت زمان تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین به ترتیب SE 59/5 ± 84/94 و SE 71/2 ± 79/45 روز برآورد شد. نرخ تجزیه و ناپدید شدن گروه های سرگین تفاوت معنی داری را بین ماه های مختلف سال نشان داد. مدت زمان تجزیه گروههای سرگین در ماه های شهریور، مهر و آبان طولانی تر و در اردیبشهت و فروردین کوتاه تر از سایر ماه ها بود. نرخ تجزیه همبستگی معنی داری با میانگین تبخیر روزانه، دمای روزانه، و سرعت باد نشان داد. میزان تجمع و تجزیه گروه های سرگین از هفتادمین روز تا صد و چهلمین روز و از دویست و هفتادمین روز تا سیصد و دهمین روز برابر بود که بیانگر حالت پایدار گروههای سرگین روی زمین در این دو دوره بود.
  کلیدواژگان: برآورد اندازه جمعیت، Dama mesopotamica، شمارش محصول سرپای گروه های سرگین، نرخ تجزیه گروه های سرگین، نرخ ناپدید شدن گروه های سرگین
 • اعظم فدایی تهرانی، جهانگیر فقهی*، بیت الله محمودی، مقداد جورغلامی صفحات 479-493
  شرایط اقلیمی از دیدگاه برنامه ریزی گردشگری بسیار اهمیت دارد. گردشگران در جستجوی اقلیم مطلوب یا اقلیم آسایش هستند که در آن افراد احساس نارضایتی و عدم آسایش اقلیمی ندارند. مناسب ترین زمان برای تفرج به لحاظ شرایط اقلیمی، زمانی است که شاخص های اقلیمی در حد آسایش و رضایت خاطر انسان باشند. در این پژوهش با توجه به اینکه اطلاعات اقلیمی مقصد گردشگری بسیار اهمیت دارد، به گزینش مکان های مناسب از نظر شرایط اقلیمی در سامان عرفی منج، استان چهارمحال و بختیاری پرداخته شد. سپس نقشه مطلوبیت تفرجی از منظر اقلیمی در منطقه تهیه شد. در این پژوهش با استفاده از دمای متوسط ماهانه و سنجش سرعت باد، به محاسبه شاخص قدرت خنک کنندگی محیط (شاخص بیکر) پرداخته شد و سنجش سرعت باد در ایستگاه لردگان با توجه به نزدیک ترین ایستگاه به منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین دما مربوط به ماه های تیر و مرداد و کم ترین دما مربوط به ماه های دی و بهمن می باشد. هم چنین میزان شاخص بیکر از نظر شرایط زیست اقلیمی، در ماه های فروردین، مهر، آبان و آذر، بین10تا 20 اندازه گیری شده است که شرایط مطلوب طبیعی دارد همچنین بیش ترین مطلوبیت در طبقات ارتفاعی 2094- 1894 و 2494- 2294 و 2694- 2494 آمده است که در هر سه طبقه ارتفاعی نه ماه از سال دارای شرایط زیست اقلیمی مطلوب طبیعی در منطقه می باشد. با استناد بر این پژوهش، هشت ماه از سال بیش ترین مطلوبیت تفرجی با مساحت 90/ 3065 هکتار و4/64 درصد از منطقه را در بر گرفته است.
  کلیدواژگان: اقلیم تفرج، دمای متوسط ماهانه، زیست اقلیم، سامان عرفی منج
 • انوشه کفاش، سهراب اشرفی *، آنماری اوهلر صفحات 495-508
  اطلاعات اندکی در ارتباط با توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران در دسترس است. در حالی که تعیین مناطق ارتفاعی با بیشترین تعداد گونه میتواند برای انتخاب مناطق حفاظت شده مفید باشد. در مطالعه حاضر الگوی توزیع ارتفاعی 48 گونه از سوسماران ایران متعلق به خانواده لاسرتیده در امتداد شیب های ارتفاعی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین الگوی توزیع ارتفاعی اعضای خانواده لاسرتیده مدل رقومی ارتفاع کشور به طبقات ارتفاعی صد متری تقسیم شد و تعداد گونه در هر طبقه ارتفاعی ثبت شد. ارزش عددی متغیرهای شیب، مساحت، ارتفاع، شاخص تشعشع حرارتی، شاخص نرمال شده پوشش گیاهی، بارش سالیانه، بارش در مرطوب ترین ماه سال، بارش در خشک ترین ماه سال، بارش در مرطوب ترین فصل سال، بارش در سردترین فصل سال، بارش در خشک ترین فصل سال و بارش در گرم ترین فصل سال در هر طبقه ارتفاعی از طریق جعبه ابزار Raster استخراج شده و بعد از بررسی میزان همبستگی بین این متغییرها با استفاده از معیار VIF متغیرهای با همبستگی بالا حذف شدند. سپس با اجرای آنالیز رگرسیون چندگانه مهمترین متغییرهای موثر بر توزیع ارتفاعی گونه های خانواده لاسرتیده دو متغییر مساحت و بارش در گرمترین فصل سال شناسایی شد. الگوی کلی توزیع سوسماران خانواده لاسرتیده در امتداد شیب های ارتفاعی به صورت تک اوجی بوده و بیشترین تعداد گونه ها در ارتفاع 1475 تا 1675حضور دارند.
  کلیدواژگان: خزندگان، توزیع، مساحت، بارش در گرم ترین فصل سال
 • مهدی شیخ گودرزی، بهمن جباریان امیری *، حسین آذرنیوند صفحات 509-521
  مدلهای هیدرولوژیک بارش-رواناب ابزارهای مهمی در پروژه های منابع آبی هستند. بطور کلی کارایی این گروه مدلها وابسته به انتخاب مناسب پارامترهای مدل است. براین اساس روش های متعددی برای برآورد پارامترهای هیدرولوژیک ابداع شده اند. تحقیق حاضر با هدف مقایسه عملکرد مدلهای هیدرولوژیک ادراکی TANK،SIMHYD و AWBM که از قابلیت برآورد غیر مستقیم پارامترهای مدل بهره می برند، در شبیه سازی جریان دبی حوزه آبخیز بابلرود واقع در استان مازندران شکل گرفت. فرآیند کالیبراسیون خودکار این مدلها با کاربرد الگوریتم جستجوی تکاملی ژنتیک و استفاده از توابع هدف NSE و RMSE به عنوان عوامل تعیین کننده سطح خطا و آستانه های توقف شبیه سازی طراحی شد. در این روال داده های هواشناسی و آب شناسی دما، تبخیر و تعرق، بارش و دبی در مقیاس روزانه از سازمانهای مربوطه تهیه و پس از اعتبارسنجی مقدماتی و ترمیم گپ های موجود به بخشهای تعادل سنجی، آموزش و تست تقسیم بندی شدند. براساس نتایج حاصل، نمایه NSE برای گام آموزش و تست مدل TANK (0, 59 تا 0, 72) ، و نمایه RMSE برای گام آموزش مدل SIMHYD (0, 83) و گام تست مدل TANK (0, 15) را برترین شبیه ساز معرفی می کند. مطابق با نتایج نمایه های تحلیلی مشخصه های جریان، بطور کلی شبیه سازی های انجام شده در مقادیر دبی کم آبی (به استثنای مدل TANK) ، دبی متوسط و دبی پرآبی جریان با تطابق قابل قبولی انجام شده است. این درصورتی است که شبیه سازی شیب منحنی تداوم جریان که به نوعی بیانگر شدت تغییرات است (به استثنای مدل TANK در گام آموزش) ، نتایج قابل قبولی ارایه نکرد. لیکن با توجه به ضعف و قوتهای مطرح شده، مدلهای مذکور پس از انجام تست های مقدماتی در شرایط متفاوت اقلیمی کشور، می توانند به عنوان شبیه سازهایی قابل قبول جهت مدیریت منابع آبی خصوصا در حوزه های فاقد اطلاعات آماری مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: پدیده بارش-رواناب، شبیه سازی جریان دبی، مدلهای هیدرولوژیک مفهومی، بهینه سازی خودکار، حوزه آبخیز بابلرود
 • علیرضا محمدی، محمد کابلی *، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو صفحات 523-536
  در ایران گرگ یکی از گوشتخوارانی است که با مردم محلی بیشترین تضاد را دارد. متاسفانه تضاد بین انسان و گرگ در استان همدان به اوج خود رسیده است بطوریکه در سالهای اخیر 60 مورد حمله به انسان (اغلب کودکان و افراد مسن) و بیش از 100 مورد حمله به دام اهلی در این استان ثبت شده است. یکی از راهکارهای مدیریتی موثر جهت مدیریت این تعارض بررسی نگرش و تعیین ساختار جوامع محلی (از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره) است. با این وجود بیشتر مطالعات صورت گرفته در جهان جنبه های تکنیکی کاهش تضاد را بررسی کرده اند. به همین دلیل هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان است. بدین منظور 400 پرسشنامه طراحی و به تفکیک هر شهرستان در کل استان با مردم محلی ساکن در روستا مصاحبه صورت گرفت. نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک دوتایی نشان داد متغیر تعداد سگ گله، رها کردن لاشه گرگ در اطراف محل سکونت، دفن لاشه، اندازه گله و انتقال گرگ به مناطق دیگر جزو متغیر های معنی دار هستند. بطوریکه افزایش تعداد سگ گله میزان آسیب پذیری در برابر حملات گرگ را کاهش خواهد داد. افرادی که اعتقاد دارند رها کردن لاشه گرگ در اطراف محل سکونت آنها منجر به بازگشت گرگ خواهد شد از آسیب پذیری آنها در برابر حملات گرگ کم خواهد شد و آنهایی که لاشه دام اهلی خود را در یک مکان مشخص دفن میکنند میزان آسیب پذیری آنها در برابر حملات گرگ کمتر خواهد شد. دیگر نتایج نشان داد افرادی که گله های بزرگتری دارند در برابر حملات گرگ آسیب پذیرتر خواهند بود. افرادی که موافق انتقال گرگها به مناطق دیگر به عنوان یک استراتژی در برابر کاهش حملات گرگ هستند آسیب پذیری کمتری خواهند داشت. در این مطالعه جهت کاهش آسیب پذیری جوامع محلی در برابر حملات گرگ پیشنهاداتی داده شد.
  کلیدواژگان: آسیب پذیری جوامع محلی، حملات گرگ، تضاد، استان همدان
 • فاطمه موجودی، امیرحسین حمیدیان *، نورالدین گودرزیان، سهیل ایگدری صفحات 537-548
  آلودگی آب به فلزات سنگین به لحاظ مخاطرات آن برای سلامت انسان، به عنوان یک مشکل بهداشتی جدی در جهان مطرح است. از این رو حذف این آلاینده ها از محیطهای آلوده حائز اهمیت است. در مطالعه حاضر نانوکامپوزیت کربنی از گرافن اکساید و کربن فعال تهیه شده از زائدات لیگنوسلولزی ساخته شد و سپس شرایط بهینه حذف سرب توسط آن به روش تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت و اثر 4 عامل موثر بر جذب، شامل دوزهای مختلف جاذب، مقادیر مختلف pH، غلظت های اولیه و زمانهای تماس متفاوت در 5 سطح بررسی شد. عدد یدی نانوکامپوزیت فوق 920 میلی گرم بر گرم تعیین شد. حداکثر راندمان حذف سرب توسط نانوکامپوزیت کربنی، در شرایط دوز 5/0 گرم بر لیتر جاذب، 6pH=، غلظت اولیه سرب 50 میلی گرم بر لیتر و زمان تماس 60 دقیقه به دست آمد. بر اساس نتایج به دست آمده، نانوکامپوزیت ساخته شده در تحقیق حاضر، از قابلیت بالایی در حذف سرب از محلول آبی برخوردار است و می توان به عنوان یک جاذب ارزان، برای تصفیه پساب های آلوده به سرب پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت کربنی، بهینه سازی، تاگوچی، حذف سرب
 • کیانوش ویدامنش، حامد ادب *، آزاده عتباتی صفحات 549-563
  آتش سوزی در عرصه های طبیعی یکی از عوامل کاهش سطح جنگل ها و مراتع ایران است. در این پژوهش، حساسیت آتش سوزی بر روی عرصه های جنگلی و مرتعی استان مازندران با استفاده از روش های داده مبنا مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. از اینرو، 14 متغیر مستقل محیطی جهت تعیین پاسخ به نقاط فعال آتش سوزی سنجنده مادیس استفاده گردید. این متغیرها در روش های داده مبنای رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی که روش موثری برای استخراج خودکار اهمیت عوامل بر روی حساسیت آتش سوزی است، استفاده شد. نتایج نمودار منحنی تشخیص عملکرد نسبی برای داده های اعتبارسنجی نشان داد که هر دو روش از دقت بالایی (بیش تر از 89 درصد) در تشخیص نقاط فعال حریق سنجنده مادیس برخوردار هستند که روش شبکه عصبی از تشخیص بالاتری با 88 درصد برای نمایش مناطق با حساسیت بالا نسبت به روش رگرسیون لجستیک با حدود 85 درصد برخوردار است. ضریب همبستگی بین دو روش نشان داد که 97/0 پهنه های حساسیت در دو روش نسبت به هم یکسان هستند. 6/21 درصد از مساحت کل استان مازندران در پهنه های با حساسیت بالا و بسیار بالای آتش سوزی جنگل و مراتع قرار دارد. نقشه ی حساسیت آتش سوزی جنگل ها و مراتع ارائه شده در این تحقیق می تواند به عنوان نقشه اساسی برنامه راهبردی در استان مازندران مورداستفاده قرار گیرد تا در ارزیابی برنامه های آسیب پذیری و برنامه ریزی برای تقلیل این آسیب ها مورداستفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: حساسیت آتش سوزی جنگل، رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، استان مازندران
|
 • MohammadJavad Esmaeilzade, Abbas Rashidi * Pages 425-436
  The volume of fabric wastes throughout the world is constantly increasing. A significant proportion of these wastes are recoverable or compostable, but in our country there is no other way of burning and landfilling for the management of these wastes. Among the various types of fabrics, some have greater biodegradability and can be decomposed at the acceptable rates under controlled conditions. In this study, the disintegration of rayon fabric was investigated under composting conditions. During the composting process, temperature, moisture and aeration were controlled and by sampling at the certain times, changes in some operating parameters such as temperature, moisture and pH were investigated. Structural and morphological changes of the linen fabric before and after disintegration were investigated by FTIR spectra and scanning electron microscopy (SEM). At the end of the process, by measuring the weight loss due to organic matter conversion, the disintegration of this fabric was evaluated and the maturation of resulting compost was investigated by a germination test. The results revealed the breakdown of hydrogen bonds in the fabric. The samples weight loss at the end of the test showed that the rayon fabric is biodegradable under composting conditions, and due to the germination test, the resulting compost maturity is at the acceptable level.
  Keywords: Biodegradability, composting, rayon fabric
 • kazem Esmaili*, zahra Sadeghe, Abdolreza kaboli, hosna shafaei Pages 437-451
  Water resource development plans (such as dams) has the numerous environmental effects, which altering the natural regime of river and river flow reduction is the most important. One of the most important environmental challenges in water resources planning is river water rights estimation affected by natural variables, understanding the importance of protecting water resources, variety biological and ecosystems related to river flow. Environmental flows is meaning time, quality and amount of required current to protect freshwater, estuarine ecosystems, human welfare and livelihoods related to water. The main aim of this study is estimation of environmental water right Gorganrood river (Aq Qala station) based on 33-year period, using hydrological methods Tennant, Tessman, aquatic base flow, flow duration curve and duration curve change in different months of years. The results show that at least the Gorganrood river flow (Aq Qala station) to provide environmental flows using the above methods, respectively should equal to 27/2, 8/1, 51/5, 47/4 and 33/3 (class C) cubic meters per second. This study has shown that in the absence of information on the ecological, hydrological indices can be used for preliminary estimation of environmental flows.
  Keywords: Stable development, Environmental water rights, hydrological methods, Gorgan
 • Ali Shahidi*, Zahra Zeraatkar, Akbar Mohamadi Pages 453-463
  One of the biggest needs facing most societies today is the lack of fresh water. Lack of safe water resources and high costs of treatment plans often prevent communities' access to this vital need. Therefore providing a reliable method that the elimination of industrial pollution, low cost and environmentally is very necessary. This study aimed to investigate the removal of hexavalent chromium from waste water by absorbing roots, stems and leaves of barberry was done. The initial pH, reaction time, absorption weight and initial concentration of chromium was the most important parameters that in this study examined in each adsorbent. The results showed that the removal efficiency of hexavalent chromium by increasing pH and initial chromium concentration decreases, in the event that increase the amount of particulate absorbent and adsorbent contact time with the solution containing chromium ion, removal rate increases and then reaches a state of equilibrium. It was also observed that the absorbent roots of barberry with less than two other absorbent removal rate is higher. Therefore, use of low-cost agricultural waste is very helpful in order to remove the heavy metals chromium and reuse of water for agriculture in the country.
  Keywords: wastewater, Industrial Wastewater, Heavy Metal, Natural absorbent, Barberry Root
 • Asieh Ali Akbari, Mahmoudreza Hemami *, Rasoul Khosravi, Seyed Mahmoud Ghasempouri Pages 465-478
  Faecal standing crop pellet group counts have been widely used in forested habitats to estimate deer population size. To convert pellet group density to deer density, Knowledge of disappearance rate of pellet groups is necessary. The disappearance rate of pellet groups may be different in different environments and can affect the accuracy of abundance estimation. We estimated decomposition and disappearance rate of Persian fallow deer (Dama mesopotamica) pellet groups in Dasht-e-Naz wildlife refuge, northern Iran, over a 12-month period. Labeling and monitoring pellet groups for decay was conducted at strip transects. Mean time ± SD to pellet group decomposition and pellet group disappearance were 94.84 ± 5.59 SE and 45.79 ± 2.71 days, respectively. Pellet groups persisted longest in summer and shortest in spring. The time to pellet group decomposition was significantly correlated with daily evaporation, mean daily air temperature and mean wind speed. The deposition of pellet groups became equal to their decay from 70-140th days and from 270-310th days since the start of the experiment suggesting a steady state system of the dung on the ground.
  Keywords: Abundance estimation, Dama mesopotamica, Standing crop pellet group count, Decomposition rate of pellet-groups, Disappearance rate of pellet-groups
 • Azam Fadaei Tehrani, Jahangir Feghhi *, Beytollah Mahmoudi, Meghdad Jourgholami Pages 479-493
  Climatic conditions has an important factor in regarding tourism planning. Tourists are looking for a favorable climates (i.e. comfort climate) where people feel neither dissatisfied of climatic discomfort. The most suitable time to have recreation is when climatic indicators reach the levels of comforts and satisfactions of the human beings. In this current investigations, by considering the climatic information of touring destinations that it’s so important in suitable sitation regarding climatic conditions in Monj customary unit, Chaharmahal and Bakhtiari province. Then a recreational suitability map from a climatic point of view was provided. In this investigation the environmental cooling power index, (i.e. Baker’s index) was calculated by using the average monthly temperature and by measuring wind speed. The measurement of wind speed in Lordegan meteorological station was examined by considering the nearest station to the case study. The results of current investigation indicated that the highest temperatures belong to July and August and January and February have the lowest temperatures. Also, the amount of Baker’s index regarding bioclimatic conditions ranges from 10 to 20 in April, October, November, December, and March and have a suitable natural condition too. Also, the highest suitability is in the elevation ranges consisting of 1894-2094, 2294-2494, and 2494-2694. In all of the three elevation ranges, 9 months of the current year have a natural suitable bioclimatic conditions in the case study. It is based on this investigation, eight months of the current year have the highest recreational suitability comprising 3065.90 hectares and 64.4 percentage of the case study region.
  Keywords: Baker's index, Monj customary unit, Monthly average temperature, Bio-climate
 • Anoosheh Kafash, Sohrab Ashrafi *, Annemarie Ohler Pages 495-508
  Little is known about altitudinal distribution of lizards in Iran. In the present study we studied distribution pattern of members of family Lacertidae along the eleveatinal gradient in Iran. To determine environmental drivers of distribution pattern of 48 lizard species, all known valid members of family Lacertidae, along elevational gradient in Iran. Firstly, we classified Iran digital elevation model (DEM) based on 100m intervals, that resulted in 56 altitudinal bands and number of species in each band was recorded. Secondly, we extracted mean value of following variables; altitude, slop, area, solar radiation index (SRI), normalized differences vegetation index (NDVI), annual precipitation, precipitation of wettest month, precipitation of driest month precipitation, precipitation of wettest quarter, precipitation of driest quarter, and precipitation of warmest quarter, and using VIF measure correlated variables were removed. Finally, we performed a multiple regression and found that area and precipitation of warmest quarter are the most important drivers of distribution pattern of family Lacertidae along elevational gradient in Iran. General distribution pattern of family Lacertidae was unimodal and maximum number of species living from 1475 m to 1675 m.
  Keywords: Reptiles, Distribution, Area, Precipitation of warmest quarter
 • Bahman Jabbarian Amiri * Pages 509-521
  Rainfall-runoff hydrological models are important tools in water resources projects. Generally, performance of this group of models is dependent on the proper selection of parameters. Accordingly, several methods have been developed to estimate hydrological parameters. The present study aimed to compare the performance of conceptual hydrologic models such as TANK, SIMHYD and AWBM which benefit from the indirect model parameters estimation approach in discharge simulation of Babolroud watershed, Mazandaran province, Iran. The automatic calibration process of these models was designed using genetic evolutionary search algorithm and objective functions (NSE and RMSE) as error thresholds determinants. Hence, meteorological and hydrological data consist of temperature, evapotranspiration, precipitation and discharge (in daily scale) were gathered from authorities. Input data was also divided into warm-up, train and test steps after preliminary validation and recovery. Based on the results, NSE metric introduced TANK model as the best simulator respectively for train and test step (0.59 to 0.72). Depends on RMSE metric, SIMHYD (0.83) and TANK (0.15) models were introduced as the best simulator respectively for train and test step either. According to the catchment flow signatures, general simulation of low-flow (excluding the Model TANK), mean-flow and high-flow were conducted with acceptable agreement. While simulation of the flow duration curve slope which represents an intensity of changes (excluding TANK model in train step), did not provide acceptable results. Given the weaknesses and strengths of the proposed models, they can be used as an acceptable simulator in water resources management especially in terms of ungauged basins, after preliminary verification in different climatic conditions.
  Keywords: Rainfall-Runoff Process, Discharge Simulation, Conceptual Hydrological Models, Automatic Optimization, Babolroud Watershed
 • Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli*, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao Pages 523-536
  One of the most conflict species in Iran is the grey wolf (Canis lupus). Unfortunately conflict between grey wolf and local communities were increased in Hamden province. So that, recently, 60 incidents of wolf attacks on local communities, mostly children (70 %), and more than100 incidents of wolf attack on livestock were documented. One of the effective management for conflict mitigation is determining local communities' attitude and structure (Social, Cultural, etc.). Although, most mitigation studies investigated only the technical aspects of conflict reduction. In this research we studied an important factor that effect on vulnerability of local communities towards wolf attacks in Hamadan province. To do this, we designed 400 questionnaire and interview with local communities in counties of Hamadan province. Using binary logistic regression we analyzed these data. Our result showed that most important factors on vulnerability of local communities included: Number of guarding dogs, herd size, releasing of domestic carcass near rural area, waste management and translocation of wolves to remote area (wild zoo or protected areas). As well as the number of guarding dogs, risk of wolf attacks to local communities would be decreased. Local communities believing, releasing of domestic carcass near the rural area lead to attractive wolves, would meet less vulnerability. Empirical results indicated that local communities managing their waste, risk of wolf attacks to will be reduce. Larger herd size lead to high encounter rates with wolves. People that agree with translocation of wolves from areas of high livestock density to remote area will be less vulnerable. Management implications to mitigate conflicts between wolf and local communities were discussed.
  Keywords: Conflict, Hamadan province, Vulnerability of local people, Wolf attacks
 • fatemeh mojoudi, Amir Hossein Hamidian *, Nooredin Goodarzian, Soheil Eagderi Pages 537-548
  Water pollution with heavy metals is considered as a serious health problem in terms of human health risks. Therefore, it is important to remove these contaminants from polluted environments. In present study, a carbon nanocomposite was made of graphene oxide and activated carbon prepared from lignocellulosic waste and then optimum conditions for lead removal were investigated using Taguchi method and the effect of four effective factors on adsorption, including different adsorbent doses, pH values, initial concentrations and contact times were investigated at 5 levels. The iodine number of the nanocomposite was determined 920 mg/g. The maximum efficiency of lead removal by carbon nanocomposite was determined at a 0.5 g/L of adsorbent dose, pH=6, initial lead concentration of 50 mg/L and contact time=60 min. The produced nanocomposite in this study has a high potential for removal of lead from aqueous solution and can be proposed as a cheap absorbent for treatment of lead contaminated wastewater.
  Keywords: Carbon Nanocomposite, Optimization, Taguchi, Lead Removal
 • Kianoush Vidamanesh, Azadeh Atabati, Hamed Adab * Pages 549-563
  Fires in natural areas are one of the factors decreasing forested area of northern Iran. In this study, forest and rangelands susceptibility to fire were analyzed using data-driven methods over Mazandaran Province. Fourteen important environmental and anthropogenic parameters influencing forest and rangelands susceptibility to fire were used to model probability of fire susceptibility. Binary logistic regression and artificial neural network, as two well-known data driven methods was then used to evaluate environmental and anthropogenic performance on landfire and map of forest fire susceptibility estimates were prepared in GIS environment. The area under the successive rate curve (AUSC) showed that ANN method modeled forest fire susceptibility with an accuracy of around 88% and BLR with 85%. 21.6% of the total area of Mazandaran province is located in areas with high and very high susceptibility levels of forest and rangeland fire. Overall, ANN method showed promising results to estimate landfire susceptibility. The forestry and rangelands fire susceptibility map presented in this study can be used as a basic map of the strategic planing in Mazandaran province to reduce probability fire damages.
  Keywords: Fire susceptibility, Binary logistic regression, Artificial Neural Network, Geographic Information System, Mazandaran Province